ORDIN Nr. 494 din 21 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 12-2003, ediţia

 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea,
întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale”,
aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 102/2003

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 494 din 21 iulie 2004

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 10 august 2004
În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările
ulterioare,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:
ART. 1
Prescripţia tehnică PT R 12-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind
proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia,
verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale”, aprobată prin
Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 102/2003, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 şi 233 bis din 5 aprilie 2003,
se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 1.3.1 – Standarde – va avea următorul cuprins:
„1.3.1. Standarde
Standardele sunt menţionate în anexa V.
Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.
În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte
standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de
prezenta prescripţie tehnică.”
2. După anexa U se introduce anexa V care va avea următorul cuprins:
„ANEXA V
STANDARDE
SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi
responsabilităţi
SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi
pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor
cu limită
de curgere ridicată. Clasificare
SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi
pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor
inoxidabile şi refractare. Clasificare
SR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oţeluri de
construcţii
sudabile cu granulaţie fină.
Partea 1: Condiţii generale de livrare
STAS 5930-89 Şurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de
execuţie A
STAS 6168-90 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări
de
salvare în caz de incendiu. Prescripţii
generale
STAS 6221-89 Construcţii civile, industriale şi
agrozootehnice.
Iluminatul natural al încăperilor.
Prescripţii de calcul
STAS 7076-88 Armături industriale din fontă şi oţel.
Condiţii
tehnice generale de calitate
STAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
STAS 8183-80 Oţeluri pentru ţevi fără sudură, de uz
general. Mărci
şi condiţii tehnice de calitate
STAS 8216-68 Arcuri disc. Calculul arcurilor
STAS 8324-86 Oţel laminat la cald. Profile din oţel
silicios
STAS 10101/20-90 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt
STAS 10108/1-81 Construcţii civile, industriale şi agricole.
Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor
din ţevi de oţel
STAS 10108/2-83 Construcţii din oţel. Calculul elementelor din
oţel
alcătuite din profile cu pereţi subţiri,
formate la
rece
STAS 10382-88 Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi
scăzute.
Mărci şi condiţii tehnice de calitate
STAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutărilor.
Instalaţii
electrice fixe. Prescripţii de proiectare,
execuţie şi
verificare.”
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul de stat,
ministrul economiei şi comerţului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat
–––––