ORDIN Nr. 495 din 21 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 13-2003, ediţia 1

 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi
verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip”, aprobată prin Ordinul
ministrului industriei şi resurselor nr. 106/2003

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 495 din 21 iulie 2004

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 5 august 2004
În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările
ulterioare,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:
ART. 1
Prescripţia tehnică PT R 13-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind
proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a
ascensoarelor cu schip”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi
resurselor nr. 106/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 263 şi 263 bis din 16 aprilie 2003, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. Punctul 1.4.2. – Standarde – va avea următorul cuprins:
„1.4.2. Standarde
Standardele sunt menţionate în anexa V.
Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.
În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte
standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de
prezenta prescripţie tehnică.”
2. După anexa U se introduce anexa V care va avea următorul cuprins:
„ANEXA V
STANDARDE
SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi
pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu
limită de
curgere ridicată. Clasificare
SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi
pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor
inoxidabile
şi refractare. Clasificare
SR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oţeluri de
construcţii
sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii
generale
de livrare
STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru
sudarea cu
arc electric. Condiţii tehnice generale de
calitate
STAS 1125/6-90 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru
încărcarea
prin sudare. Condiţii tehnice de calitate
STAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
STAS 8183-80 Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general.
Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
STAS 8324-86 Oţel laminat la cald. Profile din oţel silicios
STAS R 8542-79 Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
STAS 10108/1-81 Construcţii civile, industriale şi agricole.
Prescripţii
pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de
oţel
STAS 10382-88 Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi
scăzute.
Mărci şi condiţii tehnice de calitate
STAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii
electrice fixe. Prescripţii de proiectare,
execuţie şi
verificare
STAS 7526-91 Instalaţii de ridicat. Transmisii prin cablu.
Reguli de
calcul şi prescripţii de proiectare
STAS 6979-83 Instalaţii de ridicat. Tambure pentru cabluri de
oţel.
Caneluri
STAS 3208-72 Instalaţii de ridicat. Role pentru cabluri de
oţel.
Diametre de înfăşurare şi profilul şanţului
SR ISO 4301-1:1994 Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 1:
Generalităţi”
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul de stat,
ministrul economiei şi comerţului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat