ORDIN Nr. 498 din 21 iulie 2004 privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 16-2003, ediţia 1

 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 103/2003

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 2 august 2004

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:
ART. 1
Prescripţia tehnică PT R 16-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 103/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 şi 245 bis din 10 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 1.3.1. Standarde va avea următorul cuprins:
„1.3.1. Standarde
Standardele sunt menţionate în anexa V.
Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.
În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică.”
2. După anexa U se introduce anexa V cu următorul cuprins:
„ANEXA V
Standarde
– SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
– SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită
de curgere ridicată. Clasificare
– SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor
inoxidabile şi refractare. Clasificare
– SR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii
sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii
generale de livrare
– SR 6646/2-97 Iluminatul artificial. Condiţii pentru iluminatul
spaţiilor de lucru
– SR 6646/3-97 Iluminatul artificial. Condiţii specifice pentru
iluminatul în clădiri civile
– STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu
arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate
– STAS 1125/6-90 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcarea
prin sudare. Condiţii tehnice de calitate
– STAS 3197/1-91 Lucrări de cale ferată. Prisma căii
– STAS 3197/2-90 Căi ferate normale. Elemente geometrice
– STAS 4067-84 Căi ferate industriale normale şi înguste. Elemente
geometrice
– STAS 4531-89 Căi ferate înguste. Gabarite
– STAS 5930-89 Şurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuţie A
– STAS 6168-90 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de
salvare în caz de incendiu. Prescripţii generale
– STAS 6221-89 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.
Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii de
calcul
– STAS 7076-88 Armături industriale din fontă şi oţel. Condiţii
tehnice generale de calitate
– STAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
– STAS 8183-80 Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
– STAS 8216-68 Arcuri disc. Calculul arcurilor
– STAS 8324-86 Oţel laminat la cald. Profile din oţel silicios
– STAS R 8542-79 Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
– STAS 10101/20-90 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt
– STAS 10108/1-81 Construcţii civile, industriale şi agricole.
Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din ţevi
de oţel
– STAS 10108/2-83 Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel
alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la
rece
– STAS 10382-88 Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute.
Mărci şi condiţii tehnice de calitate
– STAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii
electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi
verificare
– STAS R 9188-73 Instalaţii de ridicat. Prescripţii generale de calcul
pentru alegerea şi verificarea frânelor cu doi saboţi”
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat