ORDIN Nr. 500 din 21 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 18-2003, ediţia 1

„Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de
cortine pentru incendiu din sălile de spectacole”, aprobată prin Ordinul
ministrului industriei şi resurselor nr. 107/2003
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 2 august 2004

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 500 din 21 iulie 2004

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările
ulterioare,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:
ART. 1
Prescripţia tehnică PT R 18-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind
proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a
trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru
incendiu din sălile de spectacole”, aprobată prin Ordinul ministrului
industriei şi resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 267 şi 267 bis din 17 aprilie 2003, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Punctul 1.4.2 Standarde va avea următorul cuprins:
„1.4.2. Standarde
Standardele sunt menţionate în anexa W.
Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.
În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte
standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de
prezenta prescripţie tehnică.”
2. După anexa V se introduce anexa W cu următorul cuprins:
„ANEXA W
Standarde
SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi
pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu
limită de
curgere ridicată. Clasificare
SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi
pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor
inoxidabile
şi refractare. Clasificare
SR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oţeluri de
construcţii
sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii
generale
de livrare
STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru
sudarea cu
arc electric. Condiţii tehnice generale de
calitate
STAS 1125/6-90 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru
încărcarea
prin sudare. Condiţii tehnice de calitate
STAS 6168-90 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de
salvare
în caz de incendiu. Prescripţii generale
STAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
STAS 8183-80 Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general.
Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
STAS 8324-86 Oţel laminat la cald. Profile din oţel silicios
STAS R 8542-79 Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
STAS 10108/1-81 Construcţii civile, industriale şi agricole.
Prescripţii
pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de
oţel
STAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii
electrice fixe. Prescripţii de proiectare,
execuţie şi
verificare
STAS 6221-89 Construcţii civile, industriale şi
agrozootehnice.
Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii
de calcul
SR EN 1363/1:2001 Încercări de rezistenţă la foc. Partea 1:
Condiţii
generale
SR EN 1363/2:2001 Încercări de rezistenţă la foc. Partea 2:
Proceduri
alternative şi suplimentare
STAS 7771/2-82 Măsuri de siguranţă contra incendiilor.
Determinarea
rezistenţei la foc a uşilor”
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat