ORDIN Nr. 501 din 21 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1

„Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate
şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă”, aprobată
prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10 august 2004

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 501 din 21 iulie 2004

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările
ulterioare,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul
ordin:
ART. 1
Prescripţia tehnică PT R 19-2002, ediţia 1, „Cerinţe tehnice de securitate
privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor
de distracţii şi spaţiilor de joacă”, aprobată prin Ordinul ministrului
industriei şi resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 162 şi 162 bis din 13 martie 2003, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Punctul 1.3.1 – Standarde – va avea următorul cuprins:
„1.3.1. Standarde
Standardele sunt menţionate în anexa I.
Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.
În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte
standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de
prezenta prescripţie tehnică.”
2. După anexa H se introduce anexa I cu următorul cuprins:
„ANEXA I
STANDARDE
– SR EN 292-1:1996 Securitatea maşinilor. Concepte de bază,
principii
generale de proiectare. Partea 1:
Terminologie de
bază, metodologie
– SR EN 292-2+A1:1998 Securitatea maşinilor. Concepte de bază,
principii
generale de proiectare. Partea 2: Principii
şi
condiţii tehnice
– SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi
responsabilităţi
– SR EN 1050:2000 Securitatea maşinilor. Principii pentru
aprecierea
riscului
– SR EN 1176-2:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea
2:
Cerinţe de securitate specifice suplimentare
şi
metode de încercare pentru leagăne
– SR EN 1176-3:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea
3:
Cerinţe de securitate specifice suplimentare
şi
metode de încercare pentru tobogane
– SR EN 1176-4:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea
4:
Cerinţe de securitate specifice suplimentare
şi
metode de încercare pentru mijloace de
transport pe
cablu
– SR EN 1176-5:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea
5:
Cerinţe de securitate specifice suplimentare
şi
metode de încercare pentru manejuri
– SR EN 1176-6:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea
6:
Cerinţe de securitate specifice suplimentare
şi
metode de încercare pentru echipamente
oscilante
– SR EN 1176-7:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea
7: Ghid
de instalare, de control, de întreţinere şi
de
utilizare”
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul de stat,
ministrul economiei şi comerţului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat
–––––