ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS 1n temeiul art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 444/24.VI.2011 3
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Descarca PDF cu Ordin 1169- 2011. Birou EMAS comitetu EMAS

Al Paramentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009
privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de
management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, precum şi
al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS, prevăzut În anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Ari. 2. – Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al României, Partea 1.
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszl6 Borbely
Bucureşti, 6 iunie 2011.
Nr.1.541.
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS
ArI. 1. – (1) Comitetul EMAS şi Biroul EMAS sunt Înfiinţate
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) şi alin. (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009
al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie
2009 privind participarea voluntarâ a organizaţiilor la un sistem
comunitar de management de mediu şi aud it (EMAS) şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor
2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei.
(2) Comitetul EMAS participă la procesul de evaluare a
cererii de Înregistrare În EMAS a organizaţiilor şi de reÎnnoire a
acesteia, precum şi În procesul de suspendare sau de radiere a
înregistrării în EMAS, alături de organismul competent
desemnat prin prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 57/2011.
(3) Secretariatul tehnic al Comitetului EMAS este asigurat de
Biroul EMAS.
ArI. 2. – Definiţiile termenilor specifici utilizaţi În prezentul
regulament sunt prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE)
nr. 1.221/2009 al Pa~amentului European şi al Consiliului din
25 noiembrie 2009 privind participarea voluntarâ a organiza~ilor
la un sistem comunitar de management de mediu şi aud it
(EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi
a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, denumit
În continuare Regulament.
Art. 3. – (1) Comitetul EMAS este constituit din 21 de
membri titulari, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr.57/2011.
(2) Componenţa nominală a membrilor Comitetului EMAS se
aprobă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 57/2011.
(3) Componenţa nominală a membrilor Biroul EMAS se
desemnează În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 57/2011.
(4) Mandatul de membru titular al Comitetului EMAS este de
2 ani, putănd fi reînnoit.
(5) Participarea membrilor titulari ai Comitetului EMAS În
cadrul întrunirilor nu este remunerată.
Art. 4. – Membrii titulari ai Comitetului EMAS trebuie să
Îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să aibă cunoştinţe în domeniul protecţiei mediului;
b) să cunoască legislaţia În domeniul EMAS şi să se
preocupe În mod continuu de creşterea nivelului de pregătire În
acest domeniu;
c) să nu facă parte din corpul de auditori sau verificatori de
mediu pentru organizaţia supusă evaluării, care solicită
Înregistrarea În EMAS sau reînnoirea acesteia;
d) să nu asigure servicii de implementare a sistemului de
management de mediu, care ar putea compromite obiectivitatea
sau imparţialitatea procesului de evaluare a cererii de
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 444/24.VI.2011
inregistrare in EMAS sau de reinnoire a acesteia, pentru
organizaţia supusă evaluării;
e) să declare pe propria răspundere că indeplinesc cu
imparţialitate şi integritate atribuţiile şi responsabililăţile in
procesul de evaluare a cererii de Tnregistrare Tn EMAS a
organizaţiilor şi de reÎnnoire a acesteia, precum şi În procesul de
suspendare sau de radiere a Înregistrării În EMAS;
f) În cazul existenţei unui conflict de interese, sunt obliga~ să
se abţină de a participa la luarea unei decizii;
g) să participe la instruirile Tn domeniul EMAS organizate de
organismul competent
ArI. 5. – (1) Tn cazul În care membrii titulari ai Comitetului
EMAS nu pot participa la Tntruniri din motive obiective, aceştia
pot fi Înlocuiţi de persoane desemnate În acest scop, cu condiţia
ca acestea să Îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 4.
(2) Tnlocuirea se aduce la cunoştinţa Biroului EMAS, În scris,
cu minimum două zile inainte de data inlrunirii.
ArI. 6. – (1) Calitatea de membru titular al Comitetului EMAS
se pierde În următoarele condiţii:
a) prin retragere, membrul titular În cauză având obligaţia să
comunice organismului competent solicitarea de retragere, Tn
scris, cu cel puţin o lună Înainte de data retragerii;
b) prin excludere, atunci cănd un membru titular al
Comitetului EMAS nu asigură reprezentarea la 3 şedinţe
consecutive a autorilăţii publice centrale, instituţiei, asociaţiei
patronale şi organizaţiei neguvernamentale care l-a nominalizat,
precum şi Tn cazul constalării Tncălcării prevederilor art. 4.
(2) Organismul competent comunică, În scris, conducătorului
autorilăţii publice centrale, instituţiei, asociaţiei patronale,
precum şi organizaţiei neguvernamentale reprezentate de
membrul Tn cauză decizia privind excluderea şi motivarea
acesteia, Tmpreună cu solicitarea de a desemna un alt
reprezentant.
ArI. 7. – (1) Comitetul EMAS se Întruneşte semestrial şi ori
de căte ori este necesar, la solicilările organismului competent.
(2) Certificatul de Înregistrare EMAS se semnează de
reprezentantul cu funcţie de conducere al organismului
competent, care coordonează activilăţile din domeniul EMAS.
ArI. 8. – (1) Tn procesul de evaluare a cererii de Tnregistrare
În EMAS şi de reÎnnoire a acesteia, precum şi În procesul de
suspendare sau de radiere a Înregistrării În EMAS, hotărările
Comitetului EMAS se adoptă prin votul majorilăţii membrilor, În
prezenţa obligatorie a cel pu~n jumătate plus unu din numărul
total al membrilor sau, după caz al persoanelor desemnate ca
inlocuitori .
(2) Tn cazul În care În cadrul şedinţei Comitetului EMAS se
constală că sunt necesare informaţii suplimentare, luarea
deciziei se amână pentru o şedinţă ulterioară, la care pot fi
invitaţi la discuţii experţi colaboratori care nu au drept de vot.
ArI. 9. – Comitetul EMAS are următoarele atribuţii şi
responsabililăţi:
a) acordă sprijin organismului competent cu privire la luarea
măsurilor necesare Tn vederea promovării EMAS şi a Tncurajării
participării organizaţiilor În cadrul EMAS, În special a
organizaţiilor mici, În principal prin accesul la informaţii privind
EMAS şi a modalilăţilor de accesare a fondurilor de susţinere
existente, special adaptate nevoilor acestora;
b) diseminează informaţii privind obiectivele, componentele
şi avantajele principale ale EMAS;
c) analizează documentele şi informaţiile necesare În
procesul de evaluare a cererii de Tnregistrare Tn EMAS a
organizaţiilor şi de reÎnnoire a acesteia, precum şi În procesul de
suspendare sau de radiere a Tnregistrării EMAS, conform
procedurii elaborate Tn conformitate cu prevederile art. 4 din
Holărărea Guvemului nr.57/2011;
d) holărăşte privind emiterea avizului de acordare a
Înregistrării În EMAS şi de reînnoi re a acesteia, precum şi de
suspendare sau de radiere a Tnregistrării Tn EMAS;
e) contribuie la Îndeplinirea prevederilor art. 12 din Holărărea
Guvernului nr. 57/2011, respectiv analizează pOSibilităţile de
integrare a EMAS În alte politici şi instrumente de la nivel
naţional.
Art. 10. – Biroul EMAS are următoarele atribuţii şi
responsabililăţi:
a) răspunde solicilărilor de acordare de asistenţă şi de
informaţii cu privire la cerinţele legale din domeniul protecţiei
mediului aplicabile organizaţiilor În cauză;
b) primeşte cererile de Înregistrare În EMAS sau
documentele necesare reÎnnoirii Înregistrării În EMAS, indusiv
declaraţiile de mediu actualizate, şi documentele necesare
menţinerii Înregistrării În EMAS, precum şi cererile privind
derogările pentru organizaţiile mici prevăzute la art. 7 din
Regulament şi Înştiinţează, În scris, organismul competent
despre depunerea acestora;
c) verifică existenţa tuturor documentelor necesare
procesului de Înregistrare În EMAS sau de reÎnnoire a acesteia,
depuse de organizaţii, precum şi integralitatea informaţiilor
incluse În documente şi solicită, după caz, documente şi
informa~i suplimentare organizaţiilor În cauză;
d) asigură obţinerea informa~ilor cu privire la stadiul şi modul
Tn care organizaţiile supuse evaluării respectă cerinţele legale
din domeniul protecţiei mediului aplicabile activilăţii acestora;
e) convoacă, În scris, la solicitarea organismului competent,
Tntrunirile Comitetului EMAS şi comunică membrilor acestuia
ordinea de zi a Tntrunirilor;
f) pregăteşte documentele Tntrunirii respective şi le difuzează
membrilor Comitetului EMAS sau persoanelor desemnate ca
Tnlocuitori;
g) consemnează Tn procese-verbale dezbaterile şi deciziile
din cadrul Tntrunirilor Comitetului EMAS şi le supune avizării
membrilor titulari ai Comitetului EMAS sau, după caz,
persoanelor desemnate ca Înlocuitori;
h) ţine evidenţa exemplarelor Tn original a documentelor
menţionate la lit. a)-g);
i) pregăteşte dosarul organizaţiilor supuse evaluării, care
include, În copie documentele prevăzute la IiI. a)–e) şi g), şi îl
transmite organismului competent;
il Întocmeşte şi publică lista organizaţiilor Înregistrate În
EMAS, la nivel naţional, şi a informaţiilor privind modul de
obţinere a declaraţiei de mediu sau a dedaraţiei de mediu
actualizate, indusiv a informaţiilor privind organiza~ile cărora li
s-a suspendat sau radiat Înregistrarea În EMAS, prin Înscrierea
şi menţinerea acestora Într-un registru, numit Registrul naţional
al EMAS;
k) transmite organismului competent lista actualizată a
organizaţiilor Înregistrate În EMAS;
1) arhivează documentele privind EMAS pentru o perioadă
de cel puţin 5 ani;
m) pregăteşte un raport anual cu privire la activitatea
desfăşurată În cadrul Comitetului EMAS.
Art. 11. – Comitetul EMAS şi Biroul EMAS participă alături
de organismul competent la evaluările la nivel de omologi
organizate conform prevederilor art. 17 din Regulament.