ORDIN privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea otorinolaringologie Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. 9.126 din 27 august 2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 9.126.- 2010

Având În vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma În domeniul sănătăţii, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind Înfiinţarea comisiilor
de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, cu modificările şi completări le ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru
speCialitatea otorinolaringologie „Ghiduri terapeutice În
otorinolaringologie şi chirurgia capului şi gâtului”, prevăzut În anexă.
Art. 2. – Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului
Sănătătii, la adresa www.ms.ro. rubrica „Ghiduri clinice”.
Art. 3. – Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. – Direcţiile de speCialitate ale Ministerului Sănătăţii,
direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti, membrii comisiilor de speCialitate ale Ministerului
Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi
personalul medical implicat În furnizarea de servicii medicale din
speCialităţile implicate vor duce la Îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 5. – Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al
României, Partea 1.
Bucureşti, 5 octombrie 2010.
Nr.1.284.
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
*) Anexa se publică Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 779 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei
Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Georgeta N. Stoica Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 20211998, rapublicat&.
Loe&tia:Bucuresti
MONITORUL
OF I C I AL
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR
„Monitorul Oficial” RA, Str. Parcului nr. 65, sec!orull, Bucuresti; C.I.F. R0427282,
IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Comercială Romănă – S.A: – Sucursala .Unirea” Bucureşti
şi IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, intemet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
TIparul: „Monitorul Oficial” R.A.
Monitorul Oficial al RomAniei, Partea 1, nr. 779/22.x1.2010 conţine 16 pagini. Preţul: 3,20 lei ISSN 1453-4495