ORDIN privind completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 298/2009

 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.VI.2011
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Descarca PDF cu Ord 130-2011

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate În implementarea proiectelor finanţate
În cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG IV C
Având În vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din
5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 şi ale art. 48–53
din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere În aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European
şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională,
având În vedere art. 12 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.
Art. 1. – Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei
nr. 298/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
efectuate În implementarea proiectelor finanţate În cadrul
Programului de cooperare interregională INTERREG IVC,
publicat În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 338 din
21 mai 2009, se completează după cum urmează:
– La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
,,(6) Cheltuielile administrative efectuate În cadrul proiectelor
aprobate În cadrul celui de-al patrulea apel de propuneri de
proiecte INTERREG IVC se vor calcula şi raporta direct ca
procent de 12% din totalul costurilor de personal.”
Art. II. – Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al
României, Partea 1.
p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
Bucuresti, 26 mai 2011.
Nr.1.535.
Cristina-Gabriela F. Popescu Motivul: Formal elaclronic AUlENllC. conform Legii nr. 20211998, rapublicata.
Localia:Bucuresti
MONITORUL
OF I C I AL
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR
„Monitorul Oficial” RA, Str. Parcului nr. 65, sectorul t, Bucuresti; C.I.F. R0427282,
IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Comercială Romănă – S.A: – Sucursala .Unirea” Bucureşti
şi IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, IeI. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
TIparul: „Monitorul Oficial” R.A.
Monitorul Oficial al RomAniei, Partea 1, nr. 395/6.VI.2011 conţine 16 pagini. Preţul: 3,20 lei
111111111111111111111111
5 948368 523562
ISSN 1453-4495