Ordinul nr. 130 din 10 mai 2011 aproba metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 395 la data de 6 iunie 2011.

Descarca PDF cu ORDIN 130 2011 Autorizare RSVTI ( IN VIGOARE 06.07.2011)

Mentionam ca intra in vigoare incepand cu data de 6 iulie 2011.
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:
ART. 1 Se aprobă Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2 Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze activităţile specifice prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR ca operator RSVTI trebuie să se autorizeze în condiţiile prevăzute în metodologia prevăzută la art. 1.
ART. 3 Persoanele juridice şi fizice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au autorizaţii valabile, emise potrivit dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor şi ale Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea activităţii de operator RSVTI până la data expirării valabilităţii acestora, numai pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalaţiilor/echipamentelor.
ART. 4 La data expirării perioadei de valabilitate a autorizaţiilor emise în temeiul ordinelor inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006 şi, respectiv, nr. 382/2009, cu modificările ulterioare, persoanele fizice şi juridice care doresc dobândirea unei noi autorizaţii de operator RSVTI vor îndeplini condiţiile prevăzute în metodologia precizată la art. 1.
ART. 5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 6 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
Uleia Viorel
ANEXA 1
METODOLOGIE
privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor
din domeniul ISCIR – operator RSVTI
CAP I – Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1 – Scop
ART. 1
(1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională şi autorizarea operatorilor RSVTI, persoane fizice şi juridice, în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice ISCIR privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, al instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Prezenta metodologie urmăreşte ca formarea profesională a operatorilor RSVTI să se facă unitar, cu organizatori avizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispoziţia participanţilor informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii.
SECŢIUNEA a 2-a – Termeni şi definiţii
ART. 2
În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autorizare – activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta metodologie;
b) atestat – documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluări scrise;
c) avizare – procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;
d) deţinător – persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/un echipament în exploatare;
e) examinare – procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării;
f) formator – persoana fizică atestată de către ISCIR potrivit dispoziţiilor legale;
g) operator RSVTI – operatorul autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;
h) persoană juridică – orice entitate constituită potrivit legii naţionale, precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;
i) subdiviziuni ale persoanei juridice – sediile secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte asemenea sedii;
j) supraveghere tehnică a instalaţiilor – totalitatea activităţilor desfăşurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prescripţiilor tehnice aplicabile, desfăşurate de către operatorul RSVTI în scopul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;
k) utilizator – persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament.
SECŢIUNEA a 3-a – Domeniu de aplicare
ART. 3
Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator RSVTI.
ART. 4
Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza autorizaţiei emise de către ISCIR.
ART. 5
Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR.
CAPITOLUL II – Organizarea şi desfăşurarea programelor de instruire
SECŢIUNEA 1 – Avizarea persoanelor juridice pentru organizarea programelor de instruire
ART. 6
(1) Persoanele juridice care doresc să organizeze şi să deruleze programe de instruire pentru operatori RSVTI trebuie avizate de către ISCIR.
(2) În vederea avizării, persoana juridică depune la ISCIR următoarele:
a) adresa de solicitare;
b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform codului CAEN specific prevăzut în actul constitutiv/statut;
c) programa analitică cu tematica prevăzută în anexa nr. 1;
d) suportul de curs.
(3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) şi, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei metodologii, ISCIR eliberează adresa de avizare/respingere a persoanei juridice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(4) În cazul respingerii avizării, ISCIR comunică motivele respingerii.
(5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.
ART. 7
În vederea organizării programelor de instruire, persoana juridică avizată trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) să deruleze programele de instruire cu formatorii atestaţi de către ISCIR;
b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a programului de instruire.
ART. 8
Persoanele juridice care au obţinut avizul pentru organizarea programelor de instruire se publică pe site-ul ISCIR.
SECŢIUNEA a 2-a – Organizarea programelor de instruire în vederea autorizării operatorilor RSVTI – persoane fizice
ART. 9
Persoana fizică se poate înscrie la un program de instruire, organizat de o persoană juridică avizată de ISCIR, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are exerciţiul drepturilor civile;
b) este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;
c) are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR.
ART. 10
(1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9, în vederea înscrierii la un program de instruire, depun la organizatorul programului de instruire următoarele documente:
a) copia diplomei de studii tehnice;
b) curriculum vitae;
c) copia actului de identitate;
d) fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii.
(2) Pentru actele solicitate în copie, organizatorul programului de instruire va certifica conformitatea acestora cu originalul.
ART. 11
(1) Pentru organizarea unui program de instruire în vederea autorizării operatorilor RSVTI, persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele:
a) adresa de anunţare a organizării programului de instruire, în care se precizează tipul programului (tip modul), perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului;
b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;
c) programa analitică de instruire dezvoltată pe teme, zile, ore şi formatori;
d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi;
e) tabel cu numele şi prenumele cursanţilor şi codul numeric personal.
(2) Programa analitică de instruire în vederea autorizării (modul A) este prezentată în anexa nr. 1.
(3) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică, în scris, organizatorului decizia cu privire la avizarea deschiderii şi desfăşurării programului de instruire, conform modelului de adresă prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 12
Se admite modificarea listei cursanţilor în intervalul rămas până la începerea programului, cu obligaţia anunţării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.
ART. 13
La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documentul care confirmă participarea la programul de instruire conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
ART. 14
Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui program de instruire în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) nu are dreptul să elibereze participanţilor documentul care să confirme participarea la programul de instruire.
ART. 15
ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de instruire.
CAPITOLUL III – Autorizarea operatorilor RSVTI
SECŢIUNEA 1 – Autorizarea operatorului RSVTI – persoană fizică
ART. 16
(1) Persoanele fizice care au participat la un program de instruire, organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR, se pot înscrie la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI.
(2) Examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI se organizează de persoana juridică avizată de ISCIR, la finalul programului de instruire, aceasta având obligaţia de a asigura buna desfăşurare a examenului.
ART. 17
Examenul de autorizare se susţine cu ISCIR.
ART. 18
(1) Persoanele care se înscriu la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI trebuie să prezinte următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examenul de autorizare;
b) copia diplomei de studii medii tehnice sau superioare tehnice;
c) copia actului de identitate;
d) copia documentului de participare la programul de instruire organizat de către o persoană juridică avizată de ISCIR.
(2) Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI în urma participării la examenul de autorizare şi achitării tarifului de eliberare a autorizaţiei, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire.
(3) Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR şi care au fost atestate ca formatori în domeniul RSVTI sau ca formatori experţi au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI, în urma achitării tarifului de autorizare, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire şi la examenul de autorizare.
ART. 19
(1) Tematica pentru examenul de autorizare se stabileşte de către ISCIR pe baza suportului de curs avizat.
(2) Examenul de autorizare constă într-o examinare scrisă.
(3) Condiţia de promovare a examenului de autorizare este obţinerea notei minime 7 (şapte).
ART. 20
(1) Persoanele care nu au promovat sau nu au putut participa la examenul în vederea obţinerii autorizaţiei ca operator RSVTI pot participa la reexaminare în condiţiile prevăzute la art. 18 pe baza unei solicitări scrise transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data finalizării programului de instruire.
(2) Examenul de autorizare se susţine cu ISCIR, care planifică candidaţii înscrişi.
ART. 21
(1) Pentru candidaţii care la examenul de autorizare au fost declaraţi „ADMIS”, ISCIR eliberează o autorizaţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(2) Autorizaţia eliberată de ISCIR are termen de valabilitate de 4 ani de la data eliberării.
(3) Pe baza autorizaţiei eliberate, operatorul RSVTI deţine o ştampilă de identificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
ART. 22
Persoana fizică autorizată ca operator RSVTI poate solicita ISCIR prelungirea valabilităţii autorizaţiei, dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9;
b) autorizaţia nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condiţiile legii;
c) dovedeşte participarea, cu cel mult un an înainte de data expirării valabilităţii autorizaţiei, la un program de instruire în domeniu (modul B) organizat, în condiţiile menţionate la art. 9 – 15, de o persoană juridică avizată de către ISCIR.
ART. 23
(1) Programul de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei se organizează de persoane juridice avizate de către ISCIR în condiţiile art. 6.
(2) Programa analitică de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei (modul B) este prezentată în anexa nr. 1.
(3) La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor o adeverinţă conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
ART. 24
(1) În vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică depune la ISCIR o cerere însoţită de următoarele documente:
a) actul de identitate, în copie;
b) autorizaţia, în copie;
c) fişa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii;
d) dovada absolvirii unui program de instruire în domeniu (modul B), urmat cu cel mult un an înainte de data încetării valabilităţii autorizaţiei, în copie;
e) declaraţie dată olograf de solicitant, în original, prin care acesta declară pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la art. 22 lit. b).
(2) În cazul îndeplinirii cerinţelor menţionate la alin. (1), ISCIR eliberează autorizaţia de operator RSVTI, având aceeaşi perioadă de valabilitate cu cea iniţială.
ART. 25
În exercitarea activităţii sale, operatorul RSVTI – persoană fizică are următoarele drepturi:
a) de a păstra originalul autorizaţiei eliberate de către ISCIR, unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de altă natură neputând să le reţină;
b) să primească toate informaţiile şi documentele solicitate cu privire la instalaţiile/echipamentele pe care le are în evidenţă de la reprezentanţii unităţilor deţinătoare/utilizatoare.
ART. 26
(1) Autorizaţia de operator RSVTI – persoană fizică îşi încetează valabilitatea în următoarele condiţii:
a) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor ori diplomelor de studii necesare pentru exercitarea activităţii de operator RSVTI;
b) de la data la care pierderea capacităţii depline de exerciţiu sau pierderea capacităţii de folosinţă a fost constatată prin decizie a autorităţilor sau organismelor competente, potrivit legii;
c) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;
d) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care a fost dispusă interdicţia;
e) ca urmare a incapacităţii prestării activităţii ca operator RSVTI, stabilită de medicul de medicina muncii.
(2) Suspendarea operează de drept de la data la care condiţia nu mai este îndeplinită şi durează până la îndeplinirea acesteia, fără a prelungi valabilitatea iniţială a autorizaţiei.
(3) În perioada suspendării, persoana fizică nu are dreptul de a exercita activităţi de operator RSVTI, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei.
SECŢIUNEA a 2-a – Autorizarea operatorilor RSVTI – persoane juridice
ART. 27
Cererea de eliberare a autorizaţiei de operator RSVTI pentru persoane juridice se depune la ISCIR, însoţită de următoarele documente:
a) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau un document echivalent emis de autorităţile competente din statele membre, din care să rezulte datele de identificare, obiectul de activitate de testări şi analize tehnice şi subdiviziunile persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data cererii;
b) autorizaţiile de operator RSVTI pentru personalul propriu, minimum două persoane, valabile la data formulării cererii, în copie;
c) documente care atestă existenţa la data formulării cererii a raporturilor contractuale dintre persoana juridică şi persoanele fizice autorizate ca operator RSVTI, în copie;
d) declaraţia pe propria răspundere că este de acord cu prelucrarea datelor de către ISCIR.
ART. 28
(1) În urma verificării documentaţiei depuse, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează verificările tehnice şi consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică dacă persoana juridică îndeplineşte sau, după caz, nu îndeplineşte condiţiile pentru prestarea activităţii.
(2) Persoana juridică are obligaţia să furnizeze orice informaţie solicitată de ISCIR referitoare la documentaţia depusă şi să prezinte, în original, documentele solicitate.
ART. 29
(1) ISCIR eliberează autorizaţia persoanei juridice în baza procesului-verbal întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR; modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 7.
(2) Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de 3 (trei) ani de la data eliberării, cu condiţia menţinerii continue a cerinţelor de autorizare.
ART. 30
(1) Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora a fost eliberată autorizaţia trebuie anunţată la ISCIR de persoana juridică autorizată în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.
(2) În cazul modificării datelor de identificare ale persoanei juridice sau a schimbării operatorilor RSVTI înscrişi în autorizaţie, persoanei juridice autorizate i se eliberează o actualizare a autorizaţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.
(3) În vederea actualizării autorizaţiei, persoana juridică depune la ISCIR o cerere însoţită de documentele prevăzute la art. 27.
(4) Eliberarea actualizării autorizaţiei se face cu respectarea prevederilor art. 29.
ART. 31
Persoana juridică are dreptul să desfăşoare activitatea pentru care este autorizată numai începând cu data eliberării autorizaţiei sau a actualizării autorizaţiei.
ART. 32
(1) Persoana juridică autorizată poate fi verificată anual de către ISCIR cu privire la menţinerea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia, a menţinerii capabilităţii tehnice de a efectua activitatea pentru care a fost autorizată, precum şi în legătură cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile domeniului său de activitate.
(2) Verificarea constituie verificare programată.
ART. 33
(1) Autorizaţia de operator RSVTI – persoană juridică îşi încetează valabilitatea în următoarele condiţii:
a) de la data radierii persoanei juridice autorizate, ca efect al lichidării judiciare sau voluntare;
b) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor necesare pentru exercitarea activităţii de operator RSVTI – persoană juridică;
c) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;
d) în cazul în care persoana juridică autorizată nu mai are raporturi de muncă cu cel puţin 2 operatori RSVTI – persoane fizice care au autorizaţii valabile.
(2) Suspendarea operează de drept de la data la care condiţia nu mai este îndeplinită şi durează până la îndeplinirea acesteia, fără a prelungi valabilitatea iniţială a autorizaţiei.
(3) În perioada suspendării, persoana juridică nu are dreptul de a exercita activităţi de operator RSVTI, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei.
SECŢIUNEA a 3-a – Eliberarea duplicatelor
ART. 34
(1) Eliberarea duplicatelor autorizaţiilor şi a actualizărilor autorizaţiilor se face de către ISCIR în următoarele cazuri şi în următoarele condiţii:
a) în cazul pierderii, cu condiţia depunerii, în copie, a actului de declarare a pierderii;
b) în cazul furtului, cu condiţia depunerii, în copie, a actului de înregistrare a reclamării furtului la poliţie;
c) în cazul deteriorării, cu condiţia depunerii, în original, a actului deteriorat sau a declaraţiei solicitantului în cazul distrugerii totale.
(2) Duplicatele se emit în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.
ART. 35
În cazul pierderii/deteriorării/furtului autorizaţiei, pentru eliberarea unui duplicat, persoana fizică depune la ISCIR următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea duplicatului;
b) actul de identitate, în copie;
c) documentele prevăzute la art. 34 alin. (1), după caz.
ART. 36
În cazul pierderii/deteriorării/furtului autorizaţiei/actualizării autorizaţiei, pentru eliberarea unui duplicat, persoana juridică depune la ISCIR următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea duplicatului, semnată de reprezentantul legal al acesteia;
b) autorizaţiile operatorilor RSVTI ai persoanei juridice, în copie;
c) dovada că operatorii RSVTI se află în raporturi contractuale cu persoana juridică la data formulării cererii, în copie;
d) documentul prevăzut la art. 34 alin. (1), după caz.
CAPITOLUL IV – Obligaţii şi responsabilităţi
SECŢIUNEA 1 – Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice avizate pentru formarea profesională
ART. 37
Persoanele juridice avizate de către ISCIR pentru organizarea programelor de instruire au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să asigure respectarea locului de desfăşurare, a orarului şi a tematicii de instruire avizate;
b) să permită efectuarea verificărilor inopinate ale inspectorilor de specialitate ISCIR;
c) să utilizeze în organizarea programelor de instruire numai formatori atestaţi de către ISCIR;
d) să anunţe la ISCIR organizarea fiecărui program de instruire conform prevederilor prezentei metodologii şi să deruleze programul numai după primirea avizului din partea ISCIR;
e) să nu accepte înscrierea la programul de instruire a persoanelor care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta metodologie;
f) să permită instruirea numai a persoanelor înscrise şi comunicate la ISCIR şi să elibereze documentul de absolvire a programului de instruire numai pentru persoanele care au participat la programul de instruire.
ART. 38
Persoanele fizice atestate de către ISCIR ca formatori au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să respecte locul de desfăşurare, orarul şi tematica de instruire avizate;
b) să desfăşoare activitatea de instruire numai pentru persoanele înscrise şi comunicate la ISCIR.
SECŢIUNEA a 2-a – Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice autorizate ca operatori RSVTI
ART. 39
(1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.
(2) În acest sens, operatorul RSVTI – persoană fizică are următoarele obligaţii specifice:
a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
b) să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR;
c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;
d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;
e) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
f) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
g) să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
h) să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;
i) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
j) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
k) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
l) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
m) să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
n) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;
o) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
p) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
q) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;
r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;
t) să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;
u) să anunţe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;
v) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
w) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu.
(3) În afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligaţii specifice:
a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;
b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;
c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei;
d) să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu deţin la momentul efectuării activităţii de supraveghere tehnică o autorizaţie valabilă.
SECŢIUNEA a 3-a – Obligaţiile şi responsabilităţile unităţilor deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR
ART. 40
(1) În afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR mai au şi următoarele obligaţii specifice:
a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează;
b) în cazul în care deţinătorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice care deţin instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, în raza de competenţă teritorială a mai multor inspecţii teritoriale ISCIR, să numească câte un operator RSVTI corespunzător fiecărei inspecţii teritoriale ISCIR;
c) să identifice şi să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate instalaţiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR pe care le deţin;
d) conducerea unităţii este obligată ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) să ţină cont de numărul de instalaţii/echipamente, complexitatea şi vechimea acestora, precum şi de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;
e) conducerea unităţii deţinătoare/utilizatoare este obligată să asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfăşoară activităţi cu instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR;
f) conducerea unităţii poate să dispună înlocuirea/suplinirea personalului care desfăşoară activitatea de operator RSVTI, dar asigurând derularea activităţii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) În vederea înregistrării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deţine, unitatea deţinătoare/utilizatoare va transmite la ISCIR următoarele documente:
a) cerere scrisă prin care solicită luarea în evidenţă ca unitate ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI;
b) evidenţa centralizată, în original, semnată de conducătorul unităţii, a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deţine, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 9;
c) copia deciziei conducerii unităţii deţinătoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR prin care a fost numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atestă raporturile contractuale stabilite între operatorul RSVTI şi unitatea deţinătoare;
d) copia autorizaţiei operatorului RSVTI.
CAPITOLUL V – Măsuri administrative
SECŢIUNEA 1 – Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice avizate pentru formarea profesională şi a formatorilor atestaţi
ART. 41
(1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor juridice avizate pentru formarea profesională se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a avizului acordat de către ISCIR în cazul încălcării prevederilor art. 37 lit. a);
b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a avizului acordat de către ISCIR, în cazul încălcării prevederilor art. 37 lit. b) – f).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării avizului acordat de către ISCIR se face la cererea persoanei juridice prin care se angajează în respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea avizului.
(5) Reacordarea avizului în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni şi a reluării procedurii conform prezentei metodologii.
ART. 42
(1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor fizice atestate de către ISCIR ca formatori se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a atestatului acordat de către ISCIR în cazul încălcării prevederilor art. 38 lit. a);
b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a atestatului acordat de către ISCIR, în cazul încălcării prevederilor art. 38 lit. b).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării atestatului acordat de către ISCIR se face la cererea persoanei fizice prin care se angajează în respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea definitivă a atestatului.
(5) Reacordarea atestatului în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni.
SECŢIUNEA a 2-a – Măsuri administrative aplicabile persoanelor fizice autorizate ca operator RSVTI
ART. 43
(1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor fizice autorizate ca operator RSVTI se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a autorizaţiei în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (2) lit. g) – v);
b) retragerea autorizaţiei şi a talonului pentru o perioadă de 6 luni în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) – f).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării autorizaţiei şi a talonului se face la cererea persoanei fizice prin care se angajează în respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea autorizaţiei.
(5) Reacordarea autorizaţiei în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni şi după susţinerea unui nou examen conform prevederilor prezentei metodologii.
SECŢIUNEA a 3-a – Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice autorizate ca operator RSVTI
ART. 44
(1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor juridice autorizate ca operator RSVTI se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a autorizaţiei în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (3) lit. a) şi b);
b) retragerea autorizaţiei pentru o perioadă de 6 luni în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (3) lit. c) şi d).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării autorizaţiei se face la cererea persoanei juridice prin care se angajează în respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea autorizaţiei.
(5) Reacordarea autorizaţiei în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.
CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale
ART. 45
(1) Persoanele fizice şi juridice care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au autorizaţii valabile, emise potrivit dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor şi ale Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea activităţii ca operator RSVTI până la data expirării valabilităţii acestora numai pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalaţiilor/echipamentelor.
(2) Toate autorizaţiile eliberate pe termen nelimitat până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii rămân valabile pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalaţiilor/echipamentelor, pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.
(3) Ştampilele operatorilor RSVTI îşi păstrează valabilitatea până la data expirării autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
ART. 46
Persoanele juridice care au dobândit dreptul de a organiza cursuri în domeniul RSVTI până la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot continua prestarea acestei activităţi până la data expirării valabilităţii avizării primite de la ISCIR, cu adaptarea corespunzătoare a programei şi a suportului de curs.
ART. 47
Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei metodologii sunt cele stabilite în lista de tarife ISCIR, aprobată prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
ART. 48
(1) Regimul sancţionator prevăzut de prescripţiile tehnice ISCIR şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu obligaţiile operatorilor RSVTI – persoană juridică, precum şi ale deţinătorilor/utilizatorilor de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR se aplică în conformitate.
(2) Măsurile administrative luate de către ISCIR asupra persoanelor fizice şi juridice avizate/atestate/autorizate, prevăzute în prezenta metodologie se publică şi se actualizează pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
ART. 49
Anexele nr. 1 – 9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA 1
la metodologie
Programa analitică (modul A) a programului de instruire în vederea autorizării
______________________________________________________________________________
| Tema |Numărul de |
| |ore de predare|
|_______________________________________________________________|______________|
| 1 | 2 |
|_______________________________________________________________|______________|
| Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate | 6 |
| al ISCIR: | |
| Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de | |
| siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de | |
| ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu | |
| modificările şi completările ulterioare | |
| Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi | |
| funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, | |
| Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu | |
| modificările şi completările ulterioare | |
|_______________________________________________________________| |
| Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene | |
| specifice: | |
| Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea | |
| condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, cu | |
| modificările şi completările ulterioare | |
| Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea | |
| condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare | |
| de combustibili gazoşi, republicată, cu modificările şi | |
| completările ulterioare | |
| Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea | |
| condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple | |
| sub presiune, republicată, cu modificările şi completările | |
| ulterioare | |
| Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea | |
| condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a | |
| echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările | |
| şi completările ulterioare | |
| Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile | |
| introducerii pe piaţă a maşinilor | |
| Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea | |
| condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub | |
| presiune, cu modificările şi completările ulterioare | |
| Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea | |
| condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de | |
| transport pe cablu pentru persoane, cu modificările şi | |
| completările ulterioare | |
|_______________________________________________________________| |
| Prescripţii tehnice | |
|_______________________________________________________________| |
| Responsabilităţile operatorului RSVTI | |
| Responsabilităţile operatorului RSVTI – persoană fizică | |
| Responsabilităţile operatorului RSVTI – persoană juridică | |
| Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor | |
| instalaţiilor/echipamentelor | |
|_______________________________________________________________| |
| Cercetarea avariilor şi accidentelor | |
|_______________________________________________________________|______________|
| Autorizarea funcţionării instalaţiilor | 8 |
| Autorizarea funcţionării instalaţiilor sub presiune | |
| Autorizarea funcţionării instalaţiilor de ridicat | |
|_______________________________________________________________| |
| Verificarea instalaţiilor în timpul exploatării, periodic, la | |
| scadenţă sau după reparare | |
| Instalaţii sub presiune: | |
| Cazane de abur şi apă fierbinte | |
| Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune | |
| Aparate consumatoare de combustibil | |
| Recipiente sub presiune | |
| Conducte de abur şi apă fierbinte | |
| Conducte pentru fluide sub presiune | |
| Instalaţii de ridicat: | |
| Macarale | |
| Mecanisme de ridicat | |
| Stivuitoare | |
| Nacele şi platforme autoridicătoare | |
| Elevatoare pentru vehicule | |
| Trape de scenă şi trape de decoruri | |
| Echipamente de agrement | |
|_______________________________________________________________|______________|
| Autorizarea/Prelungirea valabilităţii autorizaţiilor | 2 |
| personalului de deservire | |
| Fochişti | |
| Laboranţi operatori pentru tratarea apei | |
| Automatişti pentru supraveghere şi întreţinere | |
| Operatori la instalaţiile de alimentare cu GPL auto | |
| Macaragii | |
| Legători de sarcină | |
| Manevranţi | |
| Stivuitorişti | |
| Liftieri | |
| Mecanici trolişti | |
|_______________________________________________________________|______________|
Programa analitică (modul B) a programului de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei
______________________________________________________________________________
| Tema |Numărul de |
| |ore de predare|
|_______________________________________________________________|______________|
| Modificări legislative şi prescripţii tehnice ISCIR | 4 |
|_______________________________________________________________|______________|
| Efectuarea supravegherii tehnice prin prisma modificărilor | 4 |
| legislative la instalaţii sub presiune şi instalaţii de | |
| ridicat | |
|_______________________________________________________________|______________|
| Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfăşurată ca| 2 |
| operator RSVTI | |
|_______________________________________________________________|______________|
| Aplicaţii practice, studii de caz rezultate ca urmare a | 2 |
| activităţii de operator RSVTI | |
|_______________________________________________________________|______________|
ANEXA 2
la metodologie
MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE/RESPINGERE A PERSOANEI JURIDICE
Antet ISCIR ……………………. Nr. de înregistrare …./…..
Către
…………………………………….
Adresă ………………………………
CUI …………………………………
Tel./Fax …………………………….
În atenţia …………………………..
Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ………/………………, înregistrată la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat cu nr. ………../……….., privind solicitarea de avizare a furnizorului de formare profesională pentru desfăşurarea de cursuri conform programei analitice……*…….. şi suportului de curs aferent în vederea autorizării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat a cursanţilor pentru ocupaţia/calificarea de operator RSVTI, cod COR/cod Nomenclator calificări …………, vă comunicăm avizul nostru favorabil/respingerea solicitării.
Programa de pregătire şi suportul de curs respectă/nu respectă prevederile ……………………… şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.
Avizul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat are în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru această verificare se va plăti suma de ……………. lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. ……./…………….., conform tarifelor stabilite prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR, indicativ CR1-2009, cu modificările şi completările ulterioare, în contul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. ………………. deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz este valabil până la data de …………………. (4 ani)
––––
* Se menţionează modul A sau modul B.
Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
………………………………………………..
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
ANEXA 3
la metodologie
MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE A DESCHIDERII ŞI DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI DE INSTRUIRE
Antet ISCIR ……………………. Nr. …… din …………..
Către
……………………………………
Adresa: …………………………….
Tel./fax: …………………………..
În atenţia ………………………….
Având în vedere cererea dumneavoastră nr. ………../……………., înregistrată la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat cu nr. …………./………………, vă facem cunoscut că se avizează*)/se respinge**) desfăşurarea programului de instruire pentru operator RSVTI (modul ……) pentru un număr de …… cursanţi, propus a se desfăşura în perioada ………….. – ……………, la adresa …………………………………………………………… .
Avizarea se acordă cu condiţia respectării prevederilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011, coroborate cu celelalte dispoziţii legale, aprobate şi aduse la cunoştinţa publicului.
Nerespectarea acestora poate duce la respingerea candidaţilor propuşi de dumneavoastră sau/şi revocarea avizului de deschidere primit de dumneavoastră.
Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
………………………………………………..
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
––––
*) În cazul avizării se completează cu textul menţionat în prezentul model de adresă.
**) În cazul respingerii se completează cu motivele respingerii.
ANEXA 4
la metodologie
MODEL DE DOCUMENTE LIBERAT DE CĂTRE ORGANIZATOR PENTRU OPERATOR RSVTI
Antet persoană juridică
Nr. …………. din ……………
ADEVERINŢĂ
Domnul/Doamna ………………………….., CNP …………………, a participat în perioada ………………………… la programul de instruire pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR în vederea autorizării ca operator RSVTI.
Programul de instruire a fost aprobat de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat prin Adresa nr. …………….. din data de ………………… .
Director,
………………………………………
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
ANEXA 5
la metodologie
MODEL DE AUTORIZAŢIE A OPERATORULUI RSVTI – PERSOANĂ FIZICĂ
______________________________________________________________________________
| ROMANIA INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, |
| _________ RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT |
| / \ I.S.C.I.R. |
| * | ISCIR | * _________ |
| \_________/ / \ |
| FONDAT 1910 AUTORIZAŢIE | HOLOGRAMA | |
| \_________/ |
| |
| Numele |
| Prenumele |
| CNP |
| Se autorizează pentru supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor |
| deţinătorului/utilizatorului în conformitate cu prevederile prescripţiilor |
| tehnice. |
| Data eliberării ………… Valabilă până la ………………………. |
| Inspector de Stat Şef ISCIR |
| ……………………………………………………………….. |
| Nr. Autorizaţie |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Posesorul prezentei autorizaţii are obligaţiile şi răspunderile prevăzute în |
| prescripţiile tehnice ISCIR şi în celelalte dispoziţii legale în domeniu; |
| acesta răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul de luarea măsurilor |
| pentru aplicarea acestor prevederi legale specifice. |
| ISCIR poate să suspende sau să retragă în baza documentului de constatare a |
| încălcării prescripţiilor tehnice ISCIR sau a celorlalte dispoziţii legale în|
| acest domeniu. |
| Neîndeplinirea de către titularul autorizaţiei a condiţiilor iniţiale de |
| autorizare duce la retragerea autorizaţiei RSVTI. |
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 6
la metodologie
MODELUL ŞTAMPILEI OPERATORULUI RSVTI
Diametrul maxim al ştampilei este de 2,5 cm.
ANEXA 7
la metodologie
MODEL DE AUTORIZAŢIE A OPERATORULUI RSVTI – PERSOANĂ JURIDICĂ
_________
Antet ISCIR / Timbru de \
Nume si prenume
OPERATOR RSVTI
………………
(Nr. autorizatie)
Nr. ………/……………*1) | securizare |
\__________/
AUTORIZAŢIE
pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI – persoană juridică
(conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. ……….. din ……………….. şi ale Procesului-verbal nr. …………. din ………………………)
1. Persoana juridică
Denumirea: ………………………………………………………
Adresa sediului social: …………………………………………..
J ……………………………. CUI: …………………………..
Tel.: ………………………… Fax: …………………………..
Subdiviziunea care desfăşoară activitatea autorizată
Denumirea: ………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………
J ………………………… CUI: ……………… (dacă este cazul)
Tel.: …………………….. Fax: ………………
2. Domeniul autorizaţiei
Activităţi de supraveghere tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor ce intră sub incidenţa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, aflate în dotarea sau în folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR.
3. Personalul autorizat
Operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor (RSVTI): ………………………………….
4. Menţiuni
Orice modificare ce conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia trebuie anunţată la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.
Persoana juridică, prin reprezentanţii săi legali, împreună cu personalul nominalizat în autorizaţie, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.
Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
……………………………………………….
––––
*1) Codul actualizării autorizaţiei conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii actualizării.
Actualizarea autorizaţiei se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea galbenă.
ANEXA 8
la metodologie
MODEL DE ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI OPERATORULUI RSVTI – PERSOANĂ JURIDICĂ
Antet ISCIR / Timbru de \
Nr. ………/……………*1) | securizare |
\__________/
ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI Nr. ……………….
pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI – persoană juridică
(conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. ……….. din ……………….. şi ale Procesului-verbal nr. …………. din ………………………)
1. Persoana juridică
Denumirea ……………………………………………………….
Adresa sediului social: …………………………………………..
J ……………………………. CUI: …………………………..
Tel.: ………………………… Fax: …………………………..
Subdiviziunea care desfăşoară activitatea autorizată
Denumirea ……………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………
J ………………………… CUI: ……………… (dacă este cazul)
Tel.: …………………….. Fax: ………………
2. Domeniul autorizaţiei
Activităţi de supraveghere tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor ce intră sub incidenţa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, aflate în dotarea sau în folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR.
3. Personalul autorizat
Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor (RSVTI): ……………………………………………………………
4. Menţiuni
Orice modificare ce conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia trebuie anunţată la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.
Persoana juridică, prin reprezentanţii săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizaţie, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.
Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
……………………………………………….
––––
*1) Codul actualizării autorizaţiei conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii actualizării.
Actualizarea autorizaţiei se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea galbenă.
ANEXA 9
la metodologie
EVIDENŢA CENTRALIZATĂ A INSTALAŢIILOR
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Observaţii
______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea |Nr. de |Nr. |Parametrii|Scadenţă|În | A |
|crt.|instalaţiei/ |fabricaţie/|autorizaţie| | |funcţiune/| |
| |echipamentului|An de |ISCIR | | |În | |
| | |fabricaţie | | | |conservare| |
|____|______________|___________|___________|__________|________|__________|___|
| | | | | | | | |
|____|______________|___________|___________|__________|________|__________|___|
| | | | | | | | |
|____|______________|___________|___________|__________|________|__________|___|