ORDONANŢĂ Nr. 22 din 18 august 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 26 august 2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Descarca PDF cu ORDONANŢĂ Nr 22 2010

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
ART. I
Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) autorizare a funcţionării – acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), în scopul atestării faptului că o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii de siguranţă;”.
2. La articolul 5, literele h) şi t) se abrogă.
3. La articolul 5, după litera v) se introduc două noi litere, literele w) şi x), cu următorul cuprins:
„w) verificare tehnică – ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor ori realizate în timpul activităţilor de montare, instalare, reparare sau revizie a instalaţiilor/echipamentelor, în conformitate cu cerinţele din documentaţiile tehnice şi/sau prevederile prescripţiilor tehnice;
x) verificare tehnică în utilizare – totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate la o/un instalaţie/echipament periodic şi ori de câte ori se modifică configuraţia acesteia/acestuia în baza căreia s-a acordat autorizarea funcţionării, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă.”
4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 6
Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:
a) sunt respectate condiţiile şi cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;
b) sunt omologate;
c) sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, de către producători, instrucţiuni tehnice pentru utilizarea instalaţiilor/echipamentelor în condiţii normale, pentru întreţinerea, realizarea reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor/echipamentelor, precum şi, după caz, pentru pregătirea personalului de deservire;
d) au autorizarea funcţionării emisă conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
e) există, pentru utilizare, la fiecare loc de muncă, instrucţiuni tehnice pentru utilizare în condiţii normale, precum şi documente cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
f) există, pentru utilizare, personal de deservire autorizat.”
5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 7
(1) Se admite menţinerea în utilizare numai a acelor instalaţii/echipamente care respectă condiţiile prevăzute la art. 6 lit. a), d), e) şi f), care sunt supuse verificărilor tehnice în utilizare şi care sunt reparate, întreţinute şi supuse la revizii potrivit prevederilor prescripţiilor tehnice şi prezentei legi.”
6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 8
(1) Activităţile de construire, montare, instalare, punere în funcţiune şi control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică şi, după caz, verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare, precum şi reviziile, reparaţiile, lucrările de întreţinere, operaţiunile de sudare şi deservire a instalaţiilor/echipamentelor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile stabilite de prescripţiile tehnice şi prezenta lege.”
7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 9
(1) Verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 3 se efectuează de către ISCIR.
(2) Verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către persoane fizice şi juridice autorizate în acest scop.
(3) Responsabilităţile privind realizarea verificărilor tehnice în vederea autorizării funcţionării şi a verificărilor tehnice în utilizare, precum şi corectitudinea rezultatelor aferente obţinute revin ISCIR sau persoanelor autorizate prevăzute la alin. (2), după caz.”
8. La articolul 12, litera b) se abrogă.
9. La articolul 12, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„e) să informeze producătorul sau deţinătorul/utilizatorul despre neconformităţile constatate;
f) să asigure realizarea activităţilor pentru care au fost autorizate, conform prescripţiilor şi documentaţiei tehnice;”.
10. La articolul 12, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
„h) să informeze de îndată ISCIR despre situaţiile în care instalaţiile nu mai respectă condiţiile de autorizare, precum şi despre existenţa unui pericol iminent la acestea.”
11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 13
(1) Prevederile art. 12 lit. c) – h) se aplică şi producătorilor prevăzuţi la art. 8 alin. (2).”
12. La articolul 14, literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) să solicite şi să obţină avizul obligatoriu de instalare, după caz;
b) să solicite şi să obţină autorizarea funcţionării;
c) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor, întreţinerii de către persoane autorizate, conform documentaţiilor şi prescripţiilor tehnice;”.
13. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 15
(1) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 – 4 şi 9 şi în anexa nr. 3 pct. 1 – 3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.
(2) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.”
14. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 20
În situaţia în care pentru anchetarea cauzelor producerii unui accident trebuie să participe şi reprezentanţi ai altor autorităţi, aceştia au obligaţia să nu modifice starea de fapt a instalaţiei/echipamentului avariate/avariat şi să conserve locul până la sosirea reprezentanţilor ISCIR, când este cazul.”
ART. II
(1) Până la autorizarea persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la această lege se efectuează de către Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., denumită în continuare CNCIR, societate comercială pe acţiuni, de interes strategic naţional, cu acţionar unic statul român, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, înfiinţată ca urmare a reorganizării prin divizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.
(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba prin hotărâre înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea CNCIR, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Până la data înfiinţării CNCIR verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către ISCIR.
(4) Prescripţia tehnică pentru stabilirea condiţiilor şi cerinţelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice şi juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 10 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
(5) În termen de 60 de zile de la data publicării ordinului prevăzut la alin. (4), CNCIR trebuie să îndeplinească condiţiile şi cerinţele tehnice prevăzute în prescripţia tehnică şi să obţină autorizarea conform prevederilor prezentei ordonanţe.
ART. III
Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului
şi mediului de afaceri,
Adriean Videanu
Şeful Departamentului pentru
Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Bucureşti, 18 august 2010.
Nr. 22.
–––––