LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

 (la data 21-Aug-2006 actul a fost reglementat de Norme Tehnice din 2006)

 (la data 13-Jun-2006 actul a fost promulgata de Decretul 808/2006)

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Descarca PDF cu Lege nr. 226 din 2006

 

Art. 1

(1)Începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiţii speciale locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1.

(2)Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt cele din unităţile prevăzute în anexa nr. 2, care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)În situaţia în care, potrivit legii, unităţile prevăzute în anexa nr. 2 îşi schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, locurile de muncă în care până la data la care au intervenit aceste modificări s-au desfăşurat activităţile prevăzute în anexa nr. 1 rămân în continuare încadrate în condiţii speciale de muncă, dacă respectivele locuri de muncă se regăsesc la noua societate.

(4)Controlul privind menţinerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua societate se efectuează de către Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă.

(5)Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi nu se datorează diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă şi cea declarată de către acesta.

 

Art. 2

(1)Perioadele de timp în care asiguraţii îşi desfăşoară activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, numai în locurile de muncă prevăzute la art. 1 sunt stagii de cotizare în condiţii speciale.

(2)Sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în care asiguraţii şi-au desfăşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă şi care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în condiţii speciale.

 

Art. 3

(1)Asiguraţii care realizează un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în condiţiile speciale prevăzute de prezenta lege beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea cu 15 ani a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 „Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 – martie 2015” la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) se poate constitui şi din însumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor prezentei legi cu cele realizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 4

Asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la art. 3 beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea proporţională a vârstelor standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa nr. 4 „Bărbaţi. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă” şi din anexa nr. 5 „Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă” la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 5

(1)Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 3 punctajul mediu anual se determină prin împărţirea la 25 a numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare.

(2)În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 6

Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 7

În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme tehnice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

 

Art. 8

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

ANEXA Nr. 1

LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi

 

1.Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi şi muniţii pentru următoarele operaţii:

a)manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafaţă şi artificieri;

b)manipularea materiilor toxice şi pulverulente, a produselor chimice şi petrochimice, a cărbunilor şi a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;

c)fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;

d)fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii – locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;

e)asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsă şi a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;

f)asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, produse pirotehnice, materii explozive şi mine;

g)operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;

h)delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

2.Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologie III şi IV din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear, unităţi de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive, instalaţii radiologice şi alte instalaţii nucleare.

3.Activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri şi galerii.

4.Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m.

5.Activităţile desfăşurate în subteran din cadrul metroului pentru:

a)mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

b)mecanic ajutor de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

c)mecanic instructor.

6.Activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţie de la metrou, ce se desfăşoară 100% în subteran.

7.Activitatea desfăşurată de personalul din siguranţa circulaţiei, care îndeplineşte funcţia de mecanic de locomotivă şi automotor, mecanic ajutor şi mecanic instructor.

8.Activitatea de exploatare portuară desfăşurată de docheri, docheri-mecanizatori.

9.Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP.

10.Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandrii şi chesonierii.

11.Activitatea desfăşurată de personalul de pe platforme marine.

12.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularişti, tractorişti, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori.

13.Activitatea desfăşurată la forajul sondelor de ţiţei şi gaze: intervenţii, probe de producţie şi reparaţii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operaţii speciale – pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepţia turlelor rabatabile.

14.Reparaţii şi întreţinere la mori, cu capacitate mai mare de 7.000 t.

15.Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura – operaţii executate complet nemecanizat la ţeavă, preluând priza din cuptorul de topire – şi din ţeava de sticlă greu fuzibilă.

16._

a)Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese;

b)Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;

c)Cuptoarele pentru topirea sticlei.

17.Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre şi fibre de sticlă.

18.Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

a)cocserie: maşina de şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a colectoarele de gaze – platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs -, scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sortarea cocsului;

b)sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate;

c)arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;

d)operaţia de gudronare a lingotierelor.

19.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici şi de sudură:

a)măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea şi presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;

b)calcinarea cocsului de petrol şi a antracitului;

c)prepararea smoalei, a electrografitului, precum şi a deşeurilor crude şi a antracitului şi dozarea acestor componente;

d)coacerea, recoacerea, grafitarea şi impregnarea electrozilor;

e)recuperarea produselor cărbunoase;

f)prelucrări mecanice pe maşini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitaţi şi ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.

20.Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare.

21.Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare:

a)sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la maşina de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate – retur -, expediţia aglomeratului;

b)încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operaţie ce se execută sub silozuri;

c)măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;

d)prăjirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului;

e)prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase.

22.Activitatea desfăşurată de personalul de la furnale:

a)încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operaţie ce se execută sub silozuri;

b)instalaţia de dozare şi de încărcare a materialelor de şarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curăţarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea şi expandarea zgurii, precum şi epurarea gazelor de furnal.

23.Activitatea desfăşurată de personalul din oţelării:

a)încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 tone pe şarjă;

b)turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice;

c)pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului;

d)cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare.

24.Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare.

25.Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

a)încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea şi refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea şi sortarea la cald;

b)încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adânci – macarale Tiegler -, precum şi macaralele de la scoaterea oţelului din cuptoarele cu propulsie;

c)încălzirea ţaglelor în cuptorul cu vatră înclinată pentru laminorul de 6 ţoli, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru roţile de material rulant; încălzirea oţelului pentru laminare în cuptoare adânci;

d)încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;

e)extragerea manuală a oţelului cald pentru laminare din cuptoare sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie;

f)extragerea manuală a lingourilor sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al ţaglelor de la cuptor la linia de laminare;

g)striparea lingourilor şi curăţarea cu flacără a lingourilor, bramelor şi ţaglelor, precum şi curăţarea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi laminatelor.

26.Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă.

27.Activităţile efectuate de zidari-şamotori:

a)zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;

b)executarea la cald, la utilajele menţionate mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată – activitate permanentă.

28.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la:

a)uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor cinabrifere;

b)distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu; instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;

c)electroliza cuprului şi fabricarea industrială a pulberilor de cupru;

d)electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;

e)prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase;

f)afinarea aurului şi a argintului;

g)fabricarea pulberii de aluminiu;

h)fabricarea feroaliajului şi a siliciului metalic.

29.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producţia şi prelucrarea plumbului, zincului şi cositorului:

a)măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;

b)topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricaţie industrială: topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;

c)fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;

d)metalurgia zincului;

e)personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.

30.Activitatea de tratare şi acoperire a metalelor prin următoarele:

a)metalizarea cu nichel-carbonil;

b)instalaţiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;

c)operaţiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;

d)deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă şi benzilor de oţel;

e)instalaţii de zincare a tablelor, ţevilor şi profilelor în industria metalurgică;

f)operaţii de încălzire, tratament termic şi emailare prin pudrare a pieselor din fontă;

g)acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă această operaţie depăşeşte 20 m2/oră.

31._

a)Fabricarea abrazivelor din cuarţ – toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie;

b)Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor.

32.Activitatea de perforare, forare, împuşcare şi transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 şi autobasculante mai mari de 25 tone.

33.Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepţia instalaţiilor ermetizate.

34.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la fabricarea şi ambalarea negrului de fum.

35.Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice.

36.Activitatea desfăşurată în instalaţiile care fabrică, vehiculează şi depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic şi de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat.

37.Fabricarea acrilonitrilului şi a derivaţilor cianici, în cazul în care se desfăşoară în aceeaşi instalaţie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului.

38.Curăţarea canalelor subterane care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile industriei chimice şi petrochimice.

39.Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricaţie a benzenului şi tetraclorurii de carbon.

40.Activitatea desfăşurată în instalaţia bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice.

41.Fabricarea fenolului.

42.Activitatea desfăşurată în instalaţiile de fabricare a oxidului de etilenă.

43.Activitatea desfăşurată în instalaţiile de electroliză pentru producerea clorului.

44.Activitatea de fabricare a clorurii de vinil şi policlorurii de vinil.

45.Activitatea de fabricare a pesticidelor.

46.Fabricarea şi utilizarea industrială de alfa- şi betanaftilimină.

47.Fabricarea şi ambalarea benzidinei.

48.Fabricarea hidrobenzenului.

49.Dozarea manuală a antioxidanţilor, acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare.

50.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în leprozerii.

51.Fabricarea ferodourilor – toate operaţiile. Fabricarea şi prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest – toate operaţiile.

 

ANEXA Nr. 2

UNITĂŢILE care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.Societatea/localitateaCod fiscalNr. reg. comerţAviz nr./dataPoz. din lista locurilor de muncă
1.Societatea Comercială Semifabricate S.A. loc. BraşovR 14787559J08/982/20021/25.05.200424, 26
2.Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala PETROMAR Constanţa loc. Constanţa1908756J13/2810/19972/12.11.20048, 9, 11
3.Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala Arpechim loc. Piteşti10122420J03/11/199828/15.02.20057, 36, 37, 39, 40, 42
4.Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala PETROM Târgovişte loc. Târgovişte10072411J15/426/199933/03.05.200513
5.Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala PETROM Videle loc. Videle3746480J34/522/199739/06.05.2005, 40/06.05.2005, 66/08.07.2005, 67/08.07.2005, 68/08.07.200513
6.Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala PETROM Moineşti loc. Moineşti9691198J04/52/199847/01.07.200513
7.Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc, Bucureşti – sucursala PETROM Timişoara loc. Timişoara10143369J35/33/199850/01.07.200513
8.Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala Petrorep Moineşti loc. Moineşti96912001J04/51/199854/04.07.200513
9.Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala PETROM Suplacu loc. Suplacu de Barcău10241960J05/123/199872/14.07.200513
10.Societatea Comercială Romplumb S.A. loc. Baia MareR 2206334J24/54/19913/12.11.200421, 29
11.Societatea Comercială Star Glass S.A. loc. Tg. JiuR 2162017J18/49/19914/12.11.200415, 16, 27
12.Societatea Comercială RIG Service S.A. loc. ConstanţaR 14320668J13/2053/20015/12.11.200411
13.Societatea Comercială Grup Servicii Petroliere S.A. loc. ConstanţaR 16020764J13/6322/20046/12.11.200411
14.Societatea Comercială Grup Petrol Marin S.A. loc. ConstanţaR 7471838J13/1755/19957/12.11.200411
15.Societatea Comercială Ampelum S.A. loc. ZlatnaR 1772840J01/27/19919/03.12.20047, 21, 26
16.Societatea Comercială Acumulatorul S.A. com. PantelimonR 478901J23/177/200210/30.11.200429
17.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A. loc. BucureştiR 11054545J40/9764/199811/30.11.20047
18.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. loc. BucureştiR 11054537J40/9775/199812/30.11.20047
19.Societatea Comercială Aversa S.A. loc. BucureştiR 850J40/924/199113/03.12.200424, 26
20.Societatea Comercială Ario S.A. loc. BistriţaR 2736489J06/38/199114/22.12.200424
21.Societatea Comercială Saturn S.A. loc. Alba-IuliaR 175057J01/186/199115/22.12.200424
22.Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin – sucursala Cercetări Nucleare Piteşti loc. Piteşti-Mioveni11057002J03/515/199816/22.12.20042
23.Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin – sucursala ROMAG – PROD. loc. Drobeta-Turnu Severin12611350J25/300/199855/04.07.200536
24.Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu SeverinR 10882752J25/282/1998172/22.09.20052
25.Societatea Comercială Mittal Steel Hunedoara S.A. loc. HunedoaraR 2126855J20/41/199118/22.12.20047, 23, 25
26.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei com. Măgurele332134J23/1945/200222/15.02.20052
27.Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A. loc. Deva-Filiala Devamin Exploatarea Minieră loc. DevaR 11669346J20/334/199924/15.02.2005 58/06.07.200520
28.Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A. loc. Deva – Filiala Poiana Rusca Teliuc loc. Teliucu InferiorR 14990030J20/843/200225/15.02.200520
29.Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A. loc. Deva – Filiala Roşiamin loc. Roşia MontanaR4330648J01/468/200127/15.02.200520, 28(b şi e), 32
30.Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A., loc. Deva – Filiala Certej loc. Certeju de Sus14271549J20/763/200131/15.02.200520
31.Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A. loc. Deva – Filiala Bradmin S.A. loc. BradR 14271514J20/765/200174/14.07.200520, 26, 29
32.Societatea Comercială Rempes S.A. loc. Deva2119262J20/2070/199226/15.02.200524
33.Societatea Comercială Glassrom S.A. com. BercaR 2810240J10/2713/199229/15.02.200515
34.Societatea Comercială Roşia Montană Gold Corporation S.A. loc. Roşia Montană9762620J01/443/199930/15.02.200521(c), 29(a)
35.Societatea Comercială Rulmenţi S.A. loc. Bârlad2808089J37/8/199132/03.05.20057, 24, 26, 27
36.Societatea Comercială Industria Sârmei S.A. loc. Câmpia Turzii199710J12/67/199134/04.05.200519(a, d, f), 23(a, b), 24, 25(a, b, e, f, g), 26
37.Societatea Naţională a Sării S.A. loc. Bucureşti Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea loc. Rm. VâlceaR 2536030J38/204/199823/R/29.04.200520
38.Societatea Comercială Moldomin S.A. loc. Moldova Nouă11932018J11/233/199937/05.05.200532
39.Societatea Comercială Armătura S.A. loc. Cluj-NapocaR 199001J12/13/199138/05.05.200524
40.Societatea Comercială Hidroconstrucţia S.A. loc. Bucureşti1556820J40/1726/199142/06.05,20051(a), 3
41.Societatea Comercială Uzina de Utilaj Minier şi Reparaţii S.A. – UUMR loc. Baia SprieR 2944625J24/1762/199243/10.05.200522
42.Societatea Comercială Cozmircom S.A. loc. Baia MareR 2951916J24/2013/199244/10.05.200524, 26
43.Compania Naţională ROMARM S.A. loc. Bucureşti – Filiala Societatea Comercială Uzina Mecanică Sadu S.A. loc. Bumbeşti Jiu14373832J18/330/200145/10.05.20051(c, d, g, h), 7, 26, 29(b), 33
44.Compania Naţională ROMARM S.A. loc. Bucureşti – Filiala Societatea Comercială Uzina Mecanică Plopeni S.A. loc. PlopeniR 13741804J29/162/2001101/26.07.20051(c, d, e, f, g, h), 7, 24, 26
45.Compania Naţională ROMARM S.A. loc Bucureşti – Filiala Societatea Comercială Tohan S.A. loc. ZărneştiR 13652413J08/49/2001131/15.09.20051(c, d, e, f, g, h), 7, 26, 27(a), 29(b), 30(b), 33
46.Compania Naţională ROMARM S.A. loc. Bucureşti – filiala Societatea Comercială Carfil S.A. loc. BraşovR 13945863J08/596/2001173/22.09.20051(d, e şi f) şi 33
47.Societatea Comercială Oltchim S.A. loc. Râmnicu VâlceaR 1475261J38/219/199146/01.07,20052, 7, 24, 26, 39, 42, 43, 44, 45
48.Societatea Comercială Cuprom S.A. loc. Bucureşti – sucursala Baia Mare loc. Baia Mare15763027J24/1088/200348/01.07.2005 48B/08.09.200521, 26, 28, 29
49.Societatea Comercială Stipo S.A. loc. DorohoiR 622127J07/1995/199149/01.07.200515,16 (a şi b), 27, 33
50.Societatea Comercială Combinatul Siderurgic Reşiţa S.A., loc. ReşiţaR 1064207J11/59/199151/01.07.20051 (a), 7, 23, 25, 26, 27
51.Societatea Comercială Stimas S.A., loc. Suceava717928J33/5/199152/04.07.200515,16
52.Societatea Comercială Beta S.A. loc. Buzău1154660J10/9/199153/04.07.2005 140/20.09.20052,26, 33
53.Societatea Comercială Mecanica Dacia S.A. loc. MioveniR 9813287J03/714/199756/06.07.200524,26
54.Societatea Comercială Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., loc. AradR 14593668J02/336/200259/06.07.20057
55.Societatea Comercială Petromservice S.A. loc. Bucureşti – sucursala Piteşti loc. Piteşti14716450J03/449/200261/07.07.200513
56.Societatea Comercială Petromservice S.A. loc. Bucureşti – sucursala Craiova loc. IşalniţaR 14794386J16/685/200265/08.07.200513
57.Societatea Comercială Petromservice S.A. loc. Bucureşti – sucursala Petromservice Vest loc. Arad14743030J40/694/200271/11,07.200513
58.Societatea Comercială Petromservice S.A.-sucursala Ploieşti loc. Ploieşti146933608J29/642/200277/15.07.200513
59.Societatea Comercială Mecanex S.A. loc. BotoşaniR 613803J07/199/199162/07.07.200524
60.Societatea Comercială Promex S.A. loc. BrăilaR 2265683J09/112/199163/07.07.20057, 24, 26, 33
61.Societatea Comercială de Transport cu Metroul METROREX S.A. loc. BucureştiR 13863739J40/6880/199964/07.07,2005 225/08.09.20055 şi 6
62.Societatea Comercială Upetrom 1 Mai S.A. loc. Ploieşti1350365J29/1/199169/08.07,200524, 26, 27, 33
63.Societatea Comercială IUS S.A. loc. BraşovR 1109309J08/30/199170/11.07.200526
64.Societatea Comercială Foraj sonde Bascov S.A. loc. BascovR 167778J03/2714/199273/14.07.200513
65.Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii Termoserv Craiova S.A. loc. Işalniţa15376918J16/578/200375/14.07.20057,27
66.Hidroelectrica S.A. loc. Bucureşti – filiala S.C. Hidroserv Porţile de Fier S.A. loc, Drobeta-Turnu Severin14936693J25/250/200276/14.07.200510
67.Societatea Comercială Cupru Min S.A. loc. Abrud11551757J01/64/199978/15.07.20053, 14, 20, 26,32
68.Societatea Comercială Hitrom S.A. loc. VasluiR 2431476J37/174/200280/15.07.20057
69.Societatea Comercială Tractorul U.T.B. – SA. loc. BraşovR 1109465J08/16/199181/18.07.200523, 24, 26
70.Societatea Comercială Foraj Sonde Râmnicu Vâlcea S.A. loc. Râmnicu VâlceaR 2618033J38/1296/199283/18.07.200513
71.Societatea Comercială UMB S.A. loc. BacăuR 16970624J04/2137/200484/18,07.200524
72.Societatea Comercială Metabet CF S.A. loc. Piteşti128507J03/150/199185/19.07.20057, 23, 24, 33
73.Societatea Comercială Materiale de Fricţiune şi Garnituri de Etanşare – FERMIT S.A. loc. Râmnicu SăratR 1170151J10/298/199186/19.07.200551
74.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Socep S.A. loc. Constanţa1870767J13/643/199187/22.07.20051(a, b), 7, 8
75.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Decirom S.A. loc. Constanţa1890411J13/516/199188/22.07.20051(a, b), 8
76.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Chimpex S.A. loc. ConstanţaR 1910160J13/619/199189/22.07.20051(a, b), 7, 8
77.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Frial S.A. loc. Constanţa1887971J13/624/199190/22.07.20051(a, b), 8
78.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Casa de expediţii PHOENIX S.A. loc. ConstanţaR 1878000J13/703/199191/22,07.20051(a, b), 8
79.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Rotrac S.A. loc. ConstanţaR 4272644J13/5956/199292/22.07,20051(a, b), 8
80.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Minmetal S.A. loc. ConstanţaR 1910217J13/566/199193/22.07.20051(a, b), 7, 8, 9
81.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Umex S.A. loc. ConstanţaR 1888500J13/604/199194/22.07.20051(a, b), 8
82.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Romtrans Agenţia Mol 1 S.A. loc. ConstanţaR 400805J13/1549/199695/22.07.20051(a, b), 7, 8, 9
83.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Oil Terminal S.A. loc. Constanţa2410163J13/512/199196/25.07.2005 226/08.09.20057
84.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Sticerom Group Exim S.R.L. loc. ConstanţaR 16041031J13/5029/200497/25.07.20051(a, b), 8
85.Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Compania de Remorcare Maritimă Coremar S.A., loc. ConstanţaR 1874343J13/620/199198/25.07.20059
86.Societatea Comercială Dafora S.A. loc. Mediaş sucursala Foraj loc. MediaşR 15513764J32/768/200399/25.07.200513
87.Societatea Comercială Atlas – G.I.P. S.A. loc. Ploieşti1360687J29/79/2001100/25.07.2005 147/21.09.20051(a şi c), 2
88.Societatea Comercială Lugomet S.A. loc. LugojR 1846726J35/258/1991102/26.07.200524, 26 şi 27
89.Societatea Comercială Stisom S.A. loc. Poiana Codrului6433995J30/663/1991104/08.09.200515
90.Societatea Comercială Remarul 16 Februarie S.A. loc. Cluj Napoca201373J12/1591/1992105/08.09.20057, 24, 26, 30(a)
91.Societatea Comercială Rompetrol Rafinare S.A. loc. ConstanţaR 1860712J13/534/1991106/08.09.200518(b), 36, 39
92.Societatea Comercială Somvetra S.A. loc. GherlaR 202174J12/48/1991107/08.09.200515, 16, 27, 33
93.Societatea Comercială Celhart Donaris S.A. loc. BrăilaR 2253999J09/6/1990108/09.09.20057
94.Societatea Comercială Sticla Turda S.A. loc. TurdaR 202190J12/3/1991109/09.09.200515, 16(a şi b), 33
95.Societatea Comercială Turnătoria Metalul SRL loc, Cluj-Napoca2886044J12/3977/1992110/09.09.200524, 33
96.Societatea Comercială Vitrometan S.A. loc. MediaşR 803786J32/8/1991111/09.09.200515, 16(a şi b), 27
97.Societatea Comercială Cristiro S.A. loc. BistriţaR 567480J06/30/1991112/09.09.200515, 16(b şi c), 27, 33
98.Societatea Comercială Agroexport S.A. loc. Constanţa1592415J13/1164/2001113/09.09.20051(a şi b), 8
99.Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare loc. Constanţa16330145114/09.09.20059
100.Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. – Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.) loc. Mediaş15750450J32/1190/2003115/12.09.200513
101.Societatea Comercială Foraj Sonde S.A. loc. Târgu-MureşR 4727746J26/349/1995116/12.09.200513
102.Societatea Comercială Mittal Steel Galaţi S.A. loc. Galaţi1639739J17/21/1991117/12.09.20051(b), 7, 10, 18(a şi b), 19(c), 21(a), 22, 23, 24, 25(a), 26, 27, 30(c şi d), 39
103.Societatea Comercială Nitroexplosives S.A. loc. Făgăraş16283540J08/675/2004118/12.09.20051(c)
104.Societatea Comerciala Alro S.A. loc. Slatina1515374J28/8/1991119/13.09.200528(d)
105.Societatea Comercială Grandemar S.A. loc. Cluj-Napoca200947J12/365/1991120/13.09.200532
106.Societatea Comercială FOSERCO S.A. loc. Târgu-OcnaR 969453J04/563/1991121/13.09.200513
107.Societatea Comercială Aquafor International SRL loc. Târgu-OcnaR 12979930J04/233/2000122/13.09.200513
108.Societatea Comercială Mittal Steel Roman S.A. loc. Roman2057240J27/88/1991123/13.09.20057, 24, 25(a), 26, 27(a), 30 (c)
109.Societatea Comercială Fabrica de Sticlă Avrig S.A. loc. AvrigR 2460706J32/69/1991124/14.09.200515
110.Societatea Comercială Rominserv S.A. loc. Bucureşti – punct de lucru Societatea Comercială Rominserv Valves Iaifo S.A. loc. Zalău14208851J40/8331/2001125/04.09.2005 158/21.09.20052, 24, 26
111.Societatea Comercială Sometra S.A. loc. Copşa Mică813526J32/124/1991126/14.09.20057, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 38
112.Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje – CFR IRLU S.A. loc. BucureştiR 14300920J40/9679/2001127/14.09.20057
113.Societatea Comercială Severnav S.A. loc. Drobeta-Turnu SeverinR 1606030J25/03/1990129/14.09.200533
114.Societatea Comercială Hidrojet S.A. loc. BreazaR 1318860J29/17/1991130/14.09.200524, 26, 27
115.Societatea Comercială Stirom S.A. loc. Bucureşti335588J40/10/1990132/15.09.200516(a, c), 30(a)
116.Societatea Comercială Foraj Sonde S.A. loc. Craiova3730778J16/2746/1992133/15.09.200513
117.Societatea Comercială Laminorul S.A. loc. Brăila2266948J09/42/1991134/15.09.20057, 25(a), 26
118.Societatea Comercială Mechel Târgovişte S.A. loc. TârgovişteR 913720J15/284/1991135/16.09.20051(a), 7, 19(f), 23(a, b, c), 24, 25(a, b, c, e, f, g), 26, 27
119.Societatea Comercială Silcotub S.A. loc. ZalăuR 676666J31/8/1991136/16.09.200525(a)
120.Institutul de Sănătate Publică loc. Bucureşti4340692138/20.09.20052
121.Spitalul Universitar Căi Ferate loc. Craiova4332169139/21.09.20052
122.Societatea Comercială Nuclear&Vacuum S.A. loc. MăgureleR 481419J23/1216/2002141/20.09.20052
123.Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucureşti – sucursala Bucureşti – Sud loc. Bucureşti390841J40/7572/2002142/20.09.20052
124.Societatea Comercială Rompetrol Rafinare S.A. loc. ConstanţaR 1860712J13/534/1991145/20.09.20052
125.Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu loc. Timişoara4548538146/21.09.20052
126.Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă loc. Timişoara4483447148/21.09.20052
127.Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. loc. BucureştiR 10874881J40/7403/1998149/21.09.20052
128.Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon loc. Bucureşti420388150/21.09.20052
129.Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele loc. Bucureşti4283538151/21.09.20052
130.Spitalul Orăşenesc loc. Bumbeşti-Jiu4448199152/21.09.20052
131.Centrul de Cardiologie loc. Iaşi8615184153/21.09.20052
132.Societatea Comercială Vilmar S.A. loc. Râmnicu VâlceaR 2989503J38/1525/1991156/21.09.20052, 25(a), 26, 33
133.Spitalul Clinic Judeţean loc. Sibiu4240898157/21.09.20052
134.Societatea Comercială Rafiserv Arpechim S.A. loc. Piteşti15227355J03/211/2003159/21.09.20052
135.Spitalul Universitar CFR Witing loc. Bucureşti4267257161/22.09.20052
136.Societatea Comercială Menarom S.A. loc. GalaţiR 1627165J17/172/1991162/22.09.20052
137.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei loc. Galaţi3126853164/22.09.2005 165/22.09.20052
138.Regia Autonomă de Transport Bucureşti – R.A. loc. Bucureşti1589886J40/46/1991167/22.09.20052, 24, 30(a), 33
139.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă loc. Constanţa4301103J70/380/1992168/22.09.20052
140.Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu loc. Bucureşti4203709169/22.09.20052
141.Societatea Comercială Fortus S.A. loc. IaşiR 1958479J22/683/1991170/22.09.20052
142.Spitalul Clinic Colţea loc. Bucureşti4192960171/22.09.20052
143.Spitalul Municipal loc. Roman2613940175/22.09.20052
144.Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola loc. Iaşi4541165176/22.09.20052
145.Societatea Comercială Foraj Sonde Zădăreni S.A. loc. Zădăreni1727229J02/124/1993177/22.09.200513
146.Spitalul Clinic de Pediatrie loc. Sibiu11411672179/22.09.20052
147.Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C. C. Iliescu loc. Bucureşti4203628181/22.09.20052

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 509 din data de 13 iunie 2006