LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

 (la data 21-Aug-2006 actul a fost reglementat de Norme Tehnice din 2006)

 (la data 13-Jun-2006 actul a fost promulgata de Decretul 808/2006)

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Descarca PDF cu Lege nr. 226 din 2006

 

Art. 1

(1)Începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiţii speciale locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1.

(2)Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt cele din unităţile prevăzute în anexa nr. 2, care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)În situaţia în care, potrivit legii, unităţile prevăzute în anexa nr. 2 îşi schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, locurile de muncă în care până la data la care au intervenit aceste modificări s-au desfăşurat activităţile prevăzute în anexa nr. 1 rămân în continuare încadrate în condiţii speciale de muncă, dacă respectivele locuri de muncă se regăsesc la noua societate.

(4)Controlul privind menţinerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua societate se efectuează de către Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă.

(5)Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi nu se datorează diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă şi cea declarată de către acesta.

 

Art. 2

(1)Perioadele de timp în care asiguraţii îşi desfăşoară activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, numai în locurile de muncă prevăzute la art. 1 sunt stagii de cotizare în condiţii speciale.

(2)Sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în care asiguraţii şi-au desfăşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă şi care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în condiţii speciale.

 

Art. 3

(1)Asiguraţii care realizează un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în condiţiile speciale prevăzute de prezenta lege beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea cu 15 ani a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 „Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 – martie 2015” la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) se poate constitui şi din însumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor prezentei legi cu cele realizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 4

Asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la art. 3 beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea proporţională a vârstelor standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa nr. 4 „Bărbaţi. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă” şi din anexa nr. 5 „Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă” la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 5

(1)Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 3 punctajul mediu anual se determină prin împărţirea la 25 a numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare.

(2)În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 6

Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 7

În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme tehnice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

 

Art. 8

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

ANEXA Nr. 1

LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi

 

1.Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi şi muniţii pentru următoarele operaţii:

a)manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafaţă şi artificieri;

b)manipularea materiilor toxice şi pulverulente, a produselor chimice şi petrochimice, a cărbunilor şi a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;

c)fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;

d)fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii – locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;

e)asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsă şi a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;

f)asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, produse pirotehnice, materii explozive şi mine;

g)operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;

h)delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

2.Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologie III şi IV din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear, unităţi de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive, instalaţii radiologice şi alte instalaţii nucleare.

3.Activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri şi galerii.

4.Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m.

5.Activităţile desfăşurate în subteran din cadrul metroului pentru:

a)mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

b)mecanic ajutor de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

c)mecanic instructor.

6.Activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţie de la metrou, ce se desfăşoară 100% în subteran.

7.Activitatea desfăşurată de personalul din siguranţa circulaţiei, care îndeplineşte funcţia de mecanic de locomotivă şi automotor, mecanic ajutor şi mecanic instructor.

8.Activitatea de exploatare portuară desfăşurată de docheri, docheri-mecanizatori.

9.Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP.

10.Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandrii şi chesonierii.

11.Activitatea desfăşurată de personalul de pe platforme marine.

12.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularişti, tractorişti, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori.

13.Activitatea desfăşurată la forajul sondelor de ţiţei şi gaze: intervenţii, probe de producţie şi reparaţii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operaţii speciale – pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepţia turlelor rabatabile.

14.Reparaţii şi întreţinere la mori, cu capacitate mai mare de 7.000 t.

15.Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura – operaţii executate complet nemecanizat la ţeavă, preluând priza din cuptorul de topire – şi din ţeava de sticlă greu fuzibilă.

16._

a)Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese;

b)Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;

c)Cuptoarele pentru topirea sticlei.

17.Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre şi fibre de sticlă.

18.Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

a)cocserie: maşina de şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a colectoarele de gaze – platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs -, scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sortarea cocsului;

b)sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate;

c)arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;

d)operaţia de gudronare a lingotierelor.

19.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici şi de sudură:

a)măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea şi presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;

b)calcinarea cocsului de petrol şi a antracitului;

c)prepararea smoalei, a electrografitului, precum şi a deşeurilor crude şi a antracitului şi dozarea acestor componente;

d)coacerea, recoacerea, grafitarea şi impregnarea electrozilor;

e)recuperarea produselor cărbunoase;

f)prelucrări mecanice pe maşini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitaţi şi ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.

20.Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare.

21.Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare:

a)sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la maşina de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate – retur -, expediţia aglomeratului;

b)încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operaţie ce se execută sub silozuri;

c)măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;

d)prăjirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului;

e)prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase.

22.Activitatea desfăşurată de personalul de la furnale:

a)încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operaţie ce se execută sub silozuri;

b)instalaţia de dozare şi de încărcare a materialelor de şarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curăţarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea şi expandarea zgurii, precum şi epurarea gazelor de furnal.

23.Activitatea desfăşurată de personalul din oţelării:

a)încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 tone pe şarjă;

b)turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice;

c)pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului;

d)cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare.

24.Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare.

25.Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

a)încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea şi refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea şi sortarea la cald;

b)încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adânci – macarale Tiegler -, precum şi macaralele de la scoaterea oţelului din cuptoarele cu propulsie;

c)încălzirea ţaglelor în cuptorul cu vatră înclinată pentru laminorul de 6 ţoli, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru roţile de material rulant; încălzirea oţelului pentru laminare în cuptoare adânci;

d)încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;

e)extragerea manuală a oţelului cald pentru laminare din cuptoare sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie;

f)extragerea manuală a lingourilor sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al ţaglelor de la cuptor la linia de laminare;

g)striparea lingourilor şi curăţarea cu flacără a lingourilor, bramelor şi ţaglelor, precum şi curăţarea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi laminatelor.

26.Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă.

27.Activităţile efectuate de zidari-şamotori:

a)zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;

b)executarea la cald, la utilajele menţionate mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată – activitate permanentă.

28.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la:

a)uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor cinabrifere;

b)distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu; instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;

c)electroliza cuprului şi fabricarea industrială a pulberilor de cupru;

d)electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;

e)prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase;

f)afinarea aurului şi a argintului;

g)fabricarea pulberii de aluminiu;

h)fabricarea feroaliajului şi a siliciului metalic.

29.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producţia şi prelucrarea plumbului, zincului şi cositorului:

a)măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;

b)topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricaţie industrială: topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;

c)fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;

d)metalurgia zincului;

e)personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.

30.Activitatea de tratare şi acoperire a metalelor prin următoarele:

a)metalizarea cu nichel-carbonil;

b)instalaţiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;

c)operaţiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;

d)deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă şi benzilor de oţel;

e)instalaţii de zincare a tablelor, ţevilor şi profilelor în industria metalurgică;

f)operaţii de încălzire, tratament termic şi emailare prin pudrare a pieselor din fontă;

g)acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă această operaţie depăşeşte 20 m2/oră.

31._

a)Fabricarea abrazivelor din cuarţ – toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie;

b)Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor.

32.Activitatea de perforare, forare, împuşcare şi transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 şi autobasculante mai mari de 25 tone.

33.Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepţia instalaţiilor ermetizate.

34.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la fabricarea şi ambalarea negrului de fum.

35.Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice.

36.Activitatea desfăşurată în instalaţiile care fabrică, vehiculează şi depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic şi de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat.

37.Fabricarea acrilonitrilului şi a derivaţilor cianici, în cazul în care se desfăşoară în aceeaşi instalaţie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului.

38.Curăţarea canalelor subterane care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile industriei chimice şi petrochimice.

39.Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricaţie a benzenului şi tetraclorurii de carbon.

40.Activitatea desfăşurată în instalaţia bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice.

41.Fabricarea fenolului.

42.Activitatea desfăşurată în instalaţiile de fabricare a oxidului de etilenă.

43.Activitatea desfăşurată în instalaţiile de electroliză pentru producerea clorului.

44.Activitatea de fabricare a clorurii de vinil şi policlorurii de vinil.

45.Activitatea de fabricare a pesticidelor.

46.Fabricarea şi utilizarea industrială de alfa- şi betanaftilimină.

47.Fabricarea şi ambalarea benzidinei.

48.Fabricarea hidrobenzenului.

49.Dozarea manuală a antioxidanţilor, acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare.

50.Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în leprozerii.

51.Fabricarea ferodourilor – toate operaţiile. Fabricarea şi prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest – toate operaţiile.

 

ANEXA Nr. 2

UNITĂŢILE care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt. Societatea/localitatea Cod fiscal Nr. reg. comerţ Aviz nr./data Poz. din lista locurilor de muncă
1. Societatea Comercială Semifabricate S.A. loc. Braşov R 14787559 J08/982/2002 1/25.05.2004 24, 26
2. Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala PETROMAR Constanţa loc. Constanţa 1908756 J13/2810/1997 2/12.11.2004 8, 9, 11
3. Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala Arpechim loc. Piteşti 10122420 J03/11/1998 28/15.02.2005 7, 36, 37, 39, 40, 42
4. Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala PETROM Târgovişte loc. Târgovişte 10072411 J15/426/1999 33/03.05.2005 13
5. Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala PETROM Videle loc. Videle 3746480 J34/522/1997 39/06.05.2005, 40/06.05.2005, 66/08.07.2005, 67/08.07.2005, 68/08.07.2005 13
6. Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala PETROM Moineşti loc. Moineşti 9691198 J04/52/1998 47/01.07.2005 13
7. Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc, Bucureşti – sucursala PETROM Timişoara loc. Timişoara 10143369 J35/33/1998 50/01.07.2005 13
8. Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala Petrorep Moineşti loc. Moineşti 96912001 J04/51/1998 54/04.07.2005 13
9. Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. loc. Bucureşti – sucursala PETROM Suplacu loc. Suplacu de Barcău 10241960 J05/123/1998 72/14.07.2005 13
10. Societatea Comercială Romplumb S.A. loc. Baia Mare R 2206334 J24/54/1991 3/12.11.2004 21, 29
11. Societatea Comercială Star Glass S.A. loc. Tg. Jiu R 2162017 J18/49/1991 4/12.11.2004 15, 16, 27
12. Societatea Comercială RIG Service S.A. loc. Constanţa R 14320668 J13/2053/2001 5/12.11.2004 11
13. Societatea Comercială Grup Servicii Petroliere S.A. loc. Constanţa R 16020764 J13/6322/2004 6/12.11.2004 11
14. Societatea Comercială Grup Petrol Marin S.A. loc. Constanţa R 7471838 J13/1755/1995 7/12.11.2004 11
15. Societatea Comercială Ampelum S.A. loc. Zlatna R 1772840 J01/27/1991 9/03.12.2004 7, 21, 26
16. Societatea Comercială Acumulatorul S.A. com. Pantelimon R 478901 J23/177/2002 10/30.11.2004 29
17. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A. loc. Bucureşti R 11054545 J40/9764/1998 11/30.11.2004 7
18. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. loc. Bucureşti R 11054537 J40/9775/1998 12/30.11.2004 7
19. Societatea Comercială Aversa S.A. loc. Bucureşti R 850 J40/924/1991 13/03.12.2004 24, 26
20. Societatea Comercială Ario S.A. loc. Bistriţa R 2736489 J06/38/1991 14/22.12.2004 24
21. Societatea Comercială Saturn S.A. loc. Alba-Iulia R 175057 J01/186/1991 15/22.12.2004 24
22. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin – sucursala Cercetări Nucleare Piteşti loc. Piteşti-Mioveni 11057002 J03/515/1998 16/22.12.2004 2
23. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin – sucursala ROMAG – PROD. loc. Drobeta-Turnu Severin 12611350 J25/300/1998 55/04.07.2005 36
24. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin R 10882752 J25/282/1998 172/22.09.2005 2
25. Societatea Comercială Mittal Steel Hunedoara S.A. loc. Hunedoara R 2126855 J20/41/1991 18/22.12.2004 7, 23, 25
26. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei com. Măgurele 332134 J23/1945/2002 22/15.02.2005 2
27. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A. loc. Deva-Filiala Devamin Exploatarea Minieră loc. Deva R 11669346 J20/334/1999 24/15.02.2005 58/06.07.2005 20
28. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A. loc. Deva – Filiala Poiana Rusca Teliuc loc. Teliucu Inferior R 14990030 J20/843/2002 25/15.02.2005 20
29. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A. loc. Deva – Filiala Roşiamin loc. Roşia Montana R4330648 J01/468/2001 27/15.02.2005 20, 28(b şi e), 32
30. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A., loc. Deva – Filiala Certej loc. Certeju de Sus 14271549 J20/763/2001 31/15.02.2005 20
31. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest S.A. loc. Deva – Filiala Bradmin S.A. loc. Brad R 14271514 J20/765/2001 74/14.07.2005 20, 26, 29
32. Societatea Comercială Rempes S.A. loc. Deva 2119262 J20/2070/1992 26/15.02.2005 24
33. Societatea Comercială Glassrom S.A. com. Berca R 2810240 J10/2713/1992 29/15.02.2005 15
34. Societatea Comercială Roşia Montană Gold Corporation S.A. loc. Roşia Montană 9762620 J01/443/1999 30/15.02.2005 21(c), 29(a)
35. Societatea Comercială Rulmenţi S.A. loc. Bârlad 2808089 J37/8/1991 32/03.05.2005 7, 24, 26, 27
36. Societatea Comercială Industria Sârmei S.A. loc. Câmpia Turzii 199710 J12/67/1991 34/04.05.2005 19(a, d, f), 23(a, b), 24, 25(a, b, e, f, g), 26
37. Societatea Naţională a Sării S.A. loc. Bucureşti Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea loc. Rm. Vâlcea R 2536030 J38/204/1998 23/R/29.04.2005 20
38. Societatea Comercială Moldomin S.A. loc. Moldova Nouă 11932018 J11/233/1999 37/05.05.2005 32
39. Societatea Comercială Armătura S.A. loc. Cluj-Napoca R 199001 J12/13/1991 38/05.05.2005 24
40. Societatea Comercială Hidroconstrucţia S.A. loc. Bucureşti 1556820 J40/1726/1991 42/06.05,2005 1(a), 3
41. Societatea Comercială Uzina de Utilaj Minier şi Reparaţii S.A. – UUMR loc. Baia Sprie R 2944625 J24/1762/1992 43/10.05.2005 22
42. Societatea Comercială Cozmircom S.A. loc. Baia Mare R 2951916 J24/2013/1992 44/10.05.2005 24, 26
43. Compania Naţională ROMARM S.A. loc. Bucureşti – Filiala Societatea Comercială Uzina Mecanică Sadu S.A. loc. Bumbeşti Jiu 14373832 J18/330/2001 45/10.05.2005 1(c, d, g, h), 7, 26, 29(b), 33
44. Compania Naţională ROMARM S.A. loc. Bucureşti – Filiala Societatea Comercială Uzina Mecanică Plopeni S.A. loc. Plopeni R 13741804 J29/162/2001 101/26.07.2005 1(c, d, e, f, g, h), 7, 24, 26
45. Compania Naţională ROMARM S.A. loc Bucureşti – Filiala Societatea Comercială Tohan S.A. loc. Zărneşti R 13652413 J08/49/2001 131/15.09.2005 1(c, d, e, f, g, h), 7, 26, 27(a), 29(b), 30(b), 33
46. Compania Naţională ROMARM S.A. loc. Bucureşti – filiala Societatea Comercială Carfil S.A. loc. Braşov R 13945863 J08/596/2001 173/22.09.2005 1(d, e şi f) şi 33
47. Societatea Comercială Oltchim S.A. loc. Râmnicu Vâlcea R 1475261 J38/219/1991 46/01.07,2005 2, 7, 24, 26, 39, 42, 43, 44, 45
48. Societatea Comercială Cuprom S.A. loc. Bucureşti – sucursala Baia Mare loc. Baia Mare 15763027 J24/1088/2003 48/01.07.2005 48B/08.09.2005 21, 26, 28, 29
49. Societatea Comercială Stipo S.A. loc. Dorohoi R 622127 J07/1995/1991 49/01.07.2005 15,16 (a şi b), 27, 33
50. Societatea Comercială Combinatul Siderurgic Reşiţa S.A., loc. Reşiţa R 1064207 J11/59/1991 51/01.07.2005 1 (a), 7, 23, 25, 26, 27
51. Societatea Comercială Stimas S.A., loc. Suceava 717928 J33/5/1991 52/04.07.2005 15,16
52. Societatea Comercială Beta S.A. loc. Buzău 1154660 J10/9/1991 53/04.07.2005 140/20.09.2005 2,26, 33
53. Societatea Comercială Mecanica Dacia S.A. loc. Mioveni R 9813287 J03/714/1997 56/06.07.2005 24,26
54. Societatea Comercială Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., loc. Arad R 14593668 J02/336/2002 59/06.07.2005 7
55. Societatea Comercială Petromservice S.A. loc. Bucureşti – sucursala Piteşti loc. Piteşti 14716450 J03/449/2002 61/07.07.2005 13
56. Societatea Comercială Petromservice S.A. loc. Bucureşti – sucursala Craiova loc. Işalniţa R 14794386 J16/685/2002 65/08.07.2005 13
57. Societatea Comercială Petromservice S.A. loc. Bucureşti – sucursala Petromservice Vest loc. Arad 14743030 J40/694/2002 71/11,07.2005 13
58. Societatea Comercială Petromservice S.A.-sucursala Ploieşti loc. Ploieşti 146933608 J29/642/2002 77/15.07.2005 13
59. Societatea Comercială Mecanex S.A. loc. Botoşani R 613803 J07/199/1991 62/07.07.2005 24
60. Societatea Comercială Promex S.A. loc. Brăila R 2265683 J09/112/1991 63/07.07.2005 7, 24, 26, 33
61. Societatea Comercială de Transport cu Metroul METROREX S.A. loc. Bucureşti R 13863739 J40/6880/1999 64/07.07,2005 225/08.09.2005 5 şi 6
62. Societatea Comercială Upetrom 1 Mai S.A. loc. Ploieşti 1350365 J29/1/1991 69/08.07,2005 24, 26, 27, 33
63. Societatea Comercială IUS S.A. loc. Braşov R 1109309 J08/30/1991 70/11.07.2005 26
64. Societatea Comercială Foraj sonde Bascov S.A. loc. Bascov R 167778 J03/2714/1992 73/14.07.2005 13
65. Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii Termoserv Craiova S.A. loc. Işalniţa 15376918 J16/578/2003 75/14.07.2005 7,27
66. Hidroelectrica S.A. loc. Bucureşti – filiala S.C. Hidroserv Porţile de Fier S.A. loc, Drobeta-Turnu Severin 14936693 J25/250/2002 76/14.07.2005 10
67. Societatea Comercială Cupru Min S.A. loc. Abrud 11551757 J01/64/1999 78/15.07.2005 3, 14, 20, 26,32
68. Societatea Comercială Hitrom S.A. loc. Vaslui R 2431476 J37/174/2002 80/15.07.2005 7
69. Societatea Comercială Tractorul U.T.B. – SA. loc. Braşov R 1109465 J08/16/1991 81/18.07.2005 23, 24, 26
70. Societatea Comercială Foraj Sonde Râmnicu Vâlcea S.A. loc. Râmnicu Vâlcea R 2618033 J38/1296/1992 83/18.07.2005 13
71. Societatea Comercială UMB S.A. loc. Bacău R 16970624 J04/2137/2004 84/18,07.2005 24
72. Societatea Comercială Metabet CF S.A. loc. Piteşti 128507 J03/150/1991 85/19.07.2005 7, 23, 24, 33
73. Societatea Comercială Materiale de Fricţiune şi Garnituri de Etanşare – FERMIT S.A. loc. Râmnicu Sărat R 1170151 J10/298/1991 86/19.07.2005 51
74. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Socep S.A. loc. Constanţa 1870767 J13/643/1991 87/22.07.2005 1(a, b), 7, 8
75. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Decirom S.A. loc. Constanţa 1890411 J13/516/1991 88/22.07.2005 1(a, b), 8
76. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Chimpex S.A. loc. Constanţa R 1910160 J13/619/1991 89/22.07.2005 1(a, b), 7, 8
77. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Frial S.A. loc. Constanţa 1887971 J13/624/1991 90/22.07.2005 1(a, b), 8
78. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Casa de expediţii PHOENIX S.A. loc. Constanţa R 1878000 J13/703/1991 91/22,07.2005 1(a, b), 8
79. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Rotrac S.A. loc. Constanţa R 4272644 J13/5956/1992 92/22.07,2005 1(a, b), 8
80. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Minmetal S.A. loc. Constanţa R 1910217 J13/566/1991 93/22.07.2005 1(a, b), 7, 8, 9
81. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Umex S.A. loc. Constanţa R 1888500 J13/604/1991 94/22.07.2005 1(a, b), 8
82. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Romtrans Agenţia Mol 1 S.A. loc. Constanţa R 400805 J13/1549/1996 95/22.07.2005 1(a, b), 7, 8, 9
83. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Oil Terminal S.A. loc. Constanţa 2410163 J13/512/1991 96/25.07.2005 226/08.09.2005 7
84. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Sticerom Group Exim S.R.L. loc. Constanţa R 16041031 J13/5029/2004 97/25.07.2005 1(a, b), 8
85. Organizaţia Patronală Operatorul Portuar loc. Constanţa – Societatea Comercială Compania de Remorcare Maritimă Coremar S.A., loc. Constanţa R 1874343 J13/620/1991 98/25.07.2005 9
86. Societatea Comercială Dafora S.A. loc. Mediaş sucursala Foraj loc. Mediaş R 15513764 J32/768/2003 99/25.07.2005 13
87. Societatea Comercială Atlas – G.I.P. S.A. loc. Ploieşti 1360687 J29/79/2001 100/25.07.2005 147/21.09.2005 1(a şi c), 2
88. Societatea Comercială Lugomet S.A. loc. Lugoj R 1846726 J35/258/1991 102/26.07.2005 24, 26 şi 27
89. Societatea Comercială Stisom S.A. loc. Poiana Codrului 6433995 J30/663/1991 104/08.09.2005 15
90. Societatea Comercială Remarul 16 Februarie S.A. loc. Cluj Napoca 201373 J12/1591/1992 105/08.09.2005 7, 24, 26, 30(a)
91. Societatea Comercială Rompetrol Rafinare S.A. loc. Constanţa R 1860712 J13/534/1991 106/08.09.2005 18(b), 36, 39
92. Societatea Comercială Somvetra S.A. loc. Gherla R 202174 J12/48/1991 107/08.09.2005 15, 16, 27, 33
93. Societatea Comercială Celhart Donaris S.A. loc. Brăila R 2253999 J09/6/1990 108/09.09.2005 7
94. Societatea Comercială Sticla Turda S.A. loc. Turda R 202190 J12/3/1991 109/09.09.2005 15, 16(a şi b), 33
95. Societatea Comercială Turnătoria Metalul SRL loc, Cluj-Napoca 2886044 J12/3977/1992 110/09.09.2005 24, 33
96. Societatea Comercială Vitrometan S.A. loc. Mediaş R 803786 J32/8/1991 111/09.09.2005 15, 16(a şi b), 27
97. Societatea Comercială Cristiro S.A. loc. Bistriţa R 567480 J06/30/1991 112/09.09.2005 15, 16(b şi c), 27, 33
98. Societatea Comercială Agroexport S.A. loc. Constanţa 1592415 J13/1164/2001 113/09.09.2005 1(a şi b), 8
99. Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare loc. Constanţa 16330145 114/09.09.2005 9
100. Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. – Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.) loc. Mediaş 15750450 J32/1190/2003 115/12.09.2005 13
101. Societatea Comercială Foraj Sonde S.A. loc. Târgu-Mureş R 4727746 J26/349/1995 116/12.09.2005 13
102. Societatea Comercială Mittal Steel Galaţi S.A. loc. Galaţi 1639739 J17/21/1991 117/12.09.2005 1(b), 7, 10, 18(a şi b), 19(c), 21(a), 22, 23, 24, 25(a), 26, 27, 30(c şi d), 39
103. Societatea Comercială Nitroexplosives S.A. loc. Făgăraş 16283540 J08/675/2004 118/12.09.2005 1(c)
104. Societatea Comerciala Alro S.A. loc. Slatina 1515374 J28/8/1991 119/13.09.2005 28(d)
105. Societatea Comercială Grandemar S.A. loc. Cluj-Napoca 200947 J12/365/1991 120/13.09.2005 32
106. Societatea Comercială FOSERCO S.A. loc. Târgu-Ocna R 969453 J04/563/1991 121/13.09.2005 13
107. Societatea Comercială Aquafor International SRL loc. Târgu-Ocna R 12979930 J04/233/2000 122/13.09.2005 13
108. Societatea Comercială Mittal Steel Roman S.A. loc. Roman 2057240 J27/88/1991 123/13.09.2005 7, 24, 25(a), 26, 27(a), 30 (c)
109. Societatea Comercială Fabrica de Sticlă Avrig S.A. loc. Avrig R 2460706 J32/69/1991 124/14.09.2005 15
110. Societatea Comercială Rominserv S.A. loc. Bucureşti – punct de lucru Societatea Comercială Rominserv Valves Iaifo S.A. loc. Zalău 14208851 J40/8331/2001 125/04.09.2005 158/21.09.2005 2, 24, 26
111. Societatea Comercială Sometra S.A. loc. Copşa Mică 813526 J32/124/1991 126/14.09.2005 7, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 38
112. Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje – CFR IRLU S.A. loc. Bucureşti R 14300920 J40/9679/2001 127/14.09.2005 7
113. Societatea Comercială Severnav S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin R 1606030 J25/03/1990 129/14.09.2005 33
114. Societatea Comercială Hidrojet S.A. loc. Breaza R 1318860 J29/17/1991 130/14.09.2005 24, 26, 27
115. Societatea Comercială Stirom S.A. loc. Bucureşti 335588 J40/10/1990 132/15.09.2005 16(a, c), 30(a)
116. Societatea Comercială Foraj Sonde S.A. loc. Craiova 3730778 J16/2746/1992 133/15.09.2005 13
117. Societatea Comercială Laminorul S.A. loc. Brăila 2266948 J09/42/1991 134/15.09.2005 7, 25(a), 26
118. Societatea Comercială Mechel Târgovişte S.A. loc. Târgovişte R 913720 J15/284/1991 135/16.09.2005 1(a), 7, 19(f), 23(a, b, c), 24, 25(a, b, c, e, f, g), 26, 27
119. Societatea Comercială Silcotub S.A. loc. Zalău R 676666 J31/8/1991 136/16.09.2005 25(a)
120. Institutul de Sănătate Publică loc. Bucureşti 4340692 138/20.09.2005 2
121. Spitalul Universitar Căi Ferate loc. Craiova 4332169 139/21.09.2005 2
122. Societatea Comercială Nuclear&Vacuum S.A. loc. Măgurele R 481419 J23/1216/2002 141/20.09.2005 2
123. Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucureşti – sucursala Bucureşti – Sud loc. Bucureşti 390841 J40/7572/2002 142/20.09.2005 2
124. Societatea Comercială Rompetrol Rafinare S.A. loc. Constanţa R 1860712 J13/534/1991 145/20.09.2005 2
125. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu loc. Timişoara 4548538 146/21.09.2005 2
126. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă loc. Timişoara 4483447 148/21.09.2005 2
127. Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. loc. Bucureşti R 10874881 J40/7403/1998 149/21.09.2005 2
128. Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon loc. Bucureşti 420388 150/21.09.2005 2
129. Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele loc. Bucureşti 4283538 151/21.09.2005 2
130. Spitalul Orăşenesc loc. Bumbeşti-Jiu 4448199 152/21.09.2005 2
131. Centrul de Cardiologie loc. Iaşi 8615184 153/21.09.2005 2
132. Societatea Comercială Vilmar S.A. loc. Râmnicu Vâlcea R 2989503 J38/1525/1991 156/21.09.2005 2, 25(a), 26, 33
133. Spitalul Clinic Judeţean loc. Sibiu 4240898 157/21.09.2005 2
134. Societatea Comercială Rafiserv Arpechim S.A. loc. Piteşti 15227355 J03/211/2003 159/21.09.2005 2
135. Spitalul Universitar CFR Witing loc. Bucureşti 4267257 161/22.09.2005 2
136. Societatea Comercială Menarom S.A. loc. Galaţi R 1627165 J17/172/1991 162/22.09.2005 2
137. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei loc. Galaţi 3126853 164/22.09.2005 165/22.09.2005 2
138. Regia Autonomă de Transport Bucureşti – R.A. loc. Bucureşti 1589886 J40/46/1991 167/22.09.2005 2, 24, 30(a), 33
139. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă loc. Constanţa 4301103 J70/380/1992 168/22.09.2005 2
140. Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu loc. Bucureşti 4203709 169/22.09.2005 2
141. Societatea Comercială Fortus S.A. loc. Iaşi R 1958479 J22/683/1991 170/22.09.2005 2
142. Spitalul Clinic Colţea loc. Bucureşti 4192960 171/22.09.2005 2
143. Spitalul Municipal loc. Roman 2613940 175/22.09.2005 2
144. Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola loc. Iaşi 4541165 176/22.09.2005 2
145. Societatea Comercială Foraj Sonde Zădăreni S.A. loc. Zădăreni 1727229 J02/124/1993 177/22.09.2005 13
146. Spitalul Clinic de Pediatrie loc. Sibiu 11411672 179/22.09.2005 2
147. Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C. C. Iliescu loc. Bucureşti 4203628 181/22.09.2005 2

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 509 din data de 13 iunie 2006