LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 10 Octombrie 2005

COMPLETATA CU Legea 263/2005

Descarca PDF cu L360 2003 

 

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Art. 1

Prezenta lege stabileste cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supraveghereaeficienta a regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului impotriva actiunii negative a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Art. 2

Principiile care stau la baza activitatilor ce implica substante si preparate chimice

periculoase sunt:

 1. a) principiul precautiei in gestionarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase, in vederea prevenirii pagubelor fata de sanatatea populatiei si de mediu;
 2. b) principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase;
 3. c) principiul securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Art. 2(1)

Substantele si preparatele chimice periculoase, in intelesul prezentei legi, sunt

cele prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001.

Art. 2(2)

Lista substantelor si preparatelor chimice periculoase este prevazuta in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002.

art. 2 completat de art. I, punctul 1. din Legea 263/2005

Art. 3

Prevederile prezentei legi se refera la:

 1. a) evaluarea si controlul riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
 2. b) restrictii privind introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante si preparate

chimice periculoase;

 1. c) controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase;
 2. d) substantele care epuizeaza stratul de ozon;
 3. e) introducerea pe piata a biocidelor;
 4. f) aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).

Art. 4

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Agentia Nationala pentru Substante si

Preparate Chimice Periculoase are atributii in urmatoarele domenii: clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, notificarea substantelor chimice periculoase si aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).

Art. 5

(1) In scopul asigurarii protectiei mediului si a sanatatii populatiei, anumite substante si preparate chimice periculoase se restrictioneaza la introducerea pe piata si la utilizare.

(2) Substantele si preparatele chimice periculoase care sunt restrictionate la introducerea pe piata si la utilizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(3) Producatorii, importatorii, distribuitorii si utilizatorii sunt obligati sa respecte toate restrictiile privind introduce-rea pe piata si utilizarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase prevazute in actele normative specifice acestui domeniu.

Art. 6

Principiile evaluarii riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase existente il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, evaluarea riscului acestor substante, raportarea datelor privind evaluarea riscului, controlul riscului, autoritatile responsabile de evaluarea si controlul riscului si atributiile acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 7

Testele experimentale care se fac pentru evaluarea riscului pe care substantele si

preparatele chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu se

efectueaza cu respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).

Art. 8

In scopul protectiei mediului si a sanatatii populatiei, unele substante si preparate chimice periculoase care sunt interzise la producere si utilizare sau a caror utilizare este sever restrictionata de catre unele tari sunt supuse unui control special atunci cand sunt importate sau exportate de Romania.

Art. 9

(1) Controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase se face in conformitate cu prevederile Conventiei privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care Romania a aderat prin Legea nr. 91/2003, precum si cu prevederile comunitare din acest domeniu.

(2) Procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza pentru controlul importului

si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase, denumita in continuare

procedura PIC, se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 10

Productia, importul, exportul, introducerea pe piata, utilizarea, recuperarea, distrugerea si prevenirea emisiilor in atmosfera ale substantelor care epuizeaza stratul de ozon se supun prevederilor legale specifice acestui domeniu.

Art. 11

Cerintele care trebuie indeplinite pentru autorizarea introducerii pe piata a biocidelor si recunoasterea mutuala a acestei autorizari se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 12

In domeniul reglementarii regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase au

responsabilitati urmatoarele ministere si institutii:

 1. a) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
 2. b) Ministerul Sanatatii;
 3. c) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
 4. d) Ministerul Economiei si Comertului, prin Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

Art. 13

Pentru evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au

asupra sanatatii populatiei si mediului, se infiinteaza Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase, prin hotarare a Guvernului, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 14

Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului are urmatoarele atributii:

 1. a) este autoritatea nationala competenta pentru aplicarea procedurii PIC pentru controlul

importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase;

 1. b) initiaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, acte normative specifice referitoare la restrictionarea introducerii pe piata a anumitor substante si preparate chimice periculoase; evalueaza controlul riscului pentru om si mediu, reprezentat de substantele chimice existente, controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase; evalueaza introducerea pe piata a biocidelor, cu exceptia produselor utilizate in profilaxia sanitar-umana si la activitatile referitoare la substantele care epuizeaza stratul de ozon;
 2. c) depoziteaza, detine si difuzeaza informatiile specifice referitoare la substantele care

epuizeaza stratul de ozon; controleaza si supravegheaza modul de aplicare pe teritoriul

Romaniei a prevederilor Conventiei privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, ale Protocolului privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990, la care Romania a aderat prin Legea nr. 84/1993, cu

modificarile ulterioare, precum si aplicarea legislatiei interne specifice acestui domeniu;

 1. d) inspecteaza, prin personalul imputernicit din subordinea sa, modul in care sunt aplicate si respectate prevederile legale referitoare la substantele si preparatele chimice periculoase, in vederea prevenirii si combaterii poluarii mediului;
 2. e) constata si sanctioneaza nerespectarea prevederilor referitoare la regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
 3. f) organizeaza, separat sau impreuna cu alte autoritati competente, pregatirea personalului din subordine sau din alte ministere si institutii, implicat in aplicarea prevederilor legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.

Art. 15

(1) Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:

 1. a) este autoritatea nationala competenta in colectarea datelor, stabilirea prioritatilor si estimarea riscului substantelor si preparatelor chimice periculoase in relatie cu sanatatea omului;
 2. b) stabileste strategiile prin care se indeplinesc masurile de limitare a riscurilor pentru populatia expusa la substante si preparate chimice periculoase care afecteaza ireversibil sanatatea omului;
 3. c) monitorizeaza starea de sanatate a populatiei expuse la substante si preparate chimice

periculoase din mediul inconjurator sau profesional;

 1. d) realizeaza baza de date privind proprietatile toxicologice ale substantelor si preparatelor chimice periculoase;
 2. e) identifica si evalueaza substantele si preparatele chimice periculoase care afecteaza

sanatatea umana;

 1. f) asigura secretariatul Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase, infiintat in temeiul prevederilor art. 13;
 2. g) participa la stabilirea principiilor de evaluare a riscului pe care il reprezinta substantele si preparatele chimice periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
 3. h) participa la elaborarea si promovarea actelor normative referitoare la evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sanatatii populatiei si mediului;
 4. i) exercita controlul respectarii regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, in scopul prevenirii afectarii sanatatii populatiei;
 5. j) participa la stabilirea concentratiilor maxime admise de substante chimice periculoase in sol, apa, aer si produse alimentare;
 6. k) coordoneaza, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, formarea specialistilor care realizeaza evaluarea de risc pentru sanatate in relatie cu substantele si preparatele chimice periculoase;
 7. l) inspecteaza respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.) in cazul testarii aditivilor alimentari, a celor pentru hrana animalelor si a pesticidelor, a produselor biologice, contaminantilor si a biocidelor;
 8. m) initiaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, norme specifice pentru

reglementarea introducerii pe piata a biocidelor din categoria celor utilizate in profilaxia

sanitar-umana, dezinfectante si sanitizante, microbiocide si prezervative.

Art. 16

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei are urmatoarele atributii:

 1. a) initiaza si promoveaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, acte normative

specifice referitoare la protectia sanatatii si securitatea angajatilor care desfasoara activitati sau se afla in locurile de munca in care sunt prezente substante ori preparate chimice periculoase, precum si la evaluarea si controlul riscului pe care il reprezinta pentru om si mediu substantele si preparatele chimice periculoase;

 1. b) stabileste, impreuna cu celelalte autoritati competente, reglementari in domeniul

securitatii si sanatatii in munca, politicile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale datorate substantelor si preparatelor chimice periculoase;

 1. c) controleaza, prin Inspectia Muncii, modul in care angajatorii aplica si respecta masurile de prevenire necesare in cazul prezentei in mediul de munca a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Art. 17

Producatorii si importatorii au, in principal, urmatoarele atributii si raspunderi:

 1. a) se documenteaza si/sau efectueaza testari privind proprietatile substantelor si

preparatelor chimice periculoase existente, in vederea evaluarii riscului pe care aceste

substante il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;

 1. b) clasifica, eticheteaza si ambaleaza substantele si preparatele chimice periculoase

existente, in conformitate cu prevederile actelor normative specifice care reglementeaza

aceste activitati;

 1. c) furnizeaza Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, Ministerului Sanatatii si Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase toate informatiile despre proprietatile substantelor si preparatelor chimice periculoase care pot pune in pericol sanatatea populatiei si mediul.

Art. 18

Producatorii si importatorii care introduc pe piata substante si preparate chimice periculoase, restrictionate la producere si utilizare in conformitate cu prevederile actelor normative specifice, au urmatoarele obligatii:

 1. a) sa nu produca sau sa nu importe, in vederea introducerii pe piata si a utilizarii, substantele si preparatele chi-mice periculoase interzise pe baza actelor normative specifice;
 2. b) sa nu produca substante si preparate chimice periculoase, ale caror introducere pe piata si utilizare sunt restrictionate, decat pentru acele utilizari pentru care sunt prevazute conditiile de restrictionare in actele normative specifice.

Art. 19

Introducerea pe piata a substantelor si preparatelor chimice periculoase care indeplinesc

prevederile legale privind clasificarea, ambalarea, etichetarea si procedura de notificare nu poate fi interzisa, restrictionata sau impiedicata.

Art. 20

Utilizatorii au obligatia sa foloseasca substantele si preparatele chimice periculoase

restrictionate la utilizare numai cu respectarea conditiilor de restrictionare stabilite de actele normative specifice.

Art. 21

Importatorii si exportatorii de substante si preparate chimice periculoase al caror

import/export este controlat prin procedura PIC sunt obligati sa efectueze importul/exportul

numai pe baza de notificare, conform acestei proceduri.

Art. 22

(1) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia sa permita personalului imputernicit conform prezentei legi sa efectueze inspectii asupra modului in care aplica si respecta reglementarile privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

  (2) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia de a furniza inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea, inainte de inceperea acesteia, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase pe care le vor detine si care pot pune in pericol sanatatea angajatilor in mediul de munca.

(2) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii sunt obligati sa furnizeze inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea, inainte de inceperea acesteia, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase pe care le vor detine, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune in pericol sanatatea angajatilor in mediul de munca.

art. 22, alin. (2) modificat de art. I, punctul 2. din Legea 263/2005

Art. 23

  Activitatea de inspectie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase se face de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, al Ministerului Sanatatii, al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul imputernicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora.

Activitatea de inspectie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul

substantelor si preparatelor chimice periculoase se face de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Administratiei si Internelor si al Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul imputernicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora.

art. 23 modificat de art. I, punctul 3. din Legea 263/2005

Art. 23(1)

Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii care desfasoara

activitati cu substante si preparate toxice si foarte toxice sunt obligati sa ia masurile corespunzatoare pentru asigurarea si protejarea sanatatii oamenilor, animalelor si a mediului, precum si pentru prevenirea oricaror sustrageri de astfel de substante si preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal.

art. 23 completat de art. I, punctul 4. din Legea 263/2005

Art. 24

Modul in care se realizeaza activitatea de inspectie la nivel teritorial si prezentarea

rezultatelor inspectiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii, al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului economiei si comertului.

Art. 24(1)

Producerea, detinerea sau orice operatiune privind circulatia substantelor si

preparatelor toxice si foarte toxice fara drept constituie infractiune si se pedepseste

conform Codului penal.

art. 24 completat de art. I, punctul 5. din Legea 263/2005

Art. 25

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice care

desfasoara activitati in domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase:

 1. a) furnizarea de catre producatori, importatori, distribuitori si utilizatori a unor date nereale sau incomplete despre substantele si preparatele chimice periculoase care sunt avute in vedere pentru evaluarea riscului pe care acestea il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu sau a caror introducere pe piata ori utilizare este interzisa sau restrictionata;
 2. b) netransmiterea sau transmiterea cu intarziere de catre producatori, distribuitori si

utilizatori a datelor necesare pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele

chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;

 1. c) introducerea pe piata si utilizarea unor substante si preparate chimice periculoase fara respectarea conditiilor de restrictionare.
 2. c) impiedicarea accesului personalului imputernicit, conform prevederilor art. 23, in spatiile de lucru sau de desfasurare a operatiunilor cu substante si preparate toxice si foarte toxice ori refuzul de a pune la dispozitie organelor de control datele si documentele solicitate, referitoare la operatiunile cu acestea.

art. 25, alin. (1), litera C modificat de art. I, punctul 6. din Legea 263/2005

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru persoanele fizice, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
 2. b) pentru persoanele juridice, cu amenda de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei.

Art. 26

  (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 25 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, priinspectoratele pentru protectia mediului, precum si din cadrul Ministerului Sanatatii si al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca, din cadrul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si de catre   ofiterii de politie.

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 25 se fac

de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, din Garda Nationala de Mediu, din cadrul agentiilor pentru protectia mediului, precum si din cadrul Ministerului Sanatatii si al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca, din cadrul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

art. 26, alin. (1) modificat de art. I, punctul 7. din Legea 263/2005

(1(1) Constatarea contraventiilor se face conform atributiilor si responsabilitatilor

stabilite prin legile speciale ale institutiilor mentionate la alin. (1).

(la data 10-Oct-2005 art. 26, alin. (1) completat de art. I, punctul 8. din Legea 263/2005

(2) Contraventiilor prevazute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

 1. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 august 2003, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

 1. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC