Legea 284 din 2010

din 28/12/2010
Versiune actualizata la data de 27/06/2013

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

___________
@Text actualizat la data de 27.06.2013. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– O.U.G. nr. 80/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 10/09/2010.
– Legea nr. 121/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 17/06/2011.
– O.U.G. nr. 54/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 21/06/2011.
– Ordonanta nr. 10/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 05/08/2011.
– O.U.G. nr. 19/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 18/05/2012.
– O.U.G. nr. 84/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/12/2012.

___________
@Pus in aplicare prin:
– Ordinul nr. 2132/2011 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 21/03/2011.
– Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 31/03/2011.
– Criteriu publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 30/05/2011.
– Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 06/07/2011.
– Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 06/07/2011.
– Ordinul nr. 3886/2012 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 11/05/2012.
– Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 09/07/2012.
– Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 28/05/2013.
– Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 27/06/2013.

___________
*) Potrivit art. 1, alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 7,4%, incepand cu data de 1 decembrie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012; cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se majoreaza cu 7,4%, incepand cu data de 1 decembrie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii; in cazul shimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.
*) Potrivit art. 1, alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 8%, incepand cu data de 1 iunie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna mai 2012; cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se majoreaza cu 8%, incepand cu data de 1 iunie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna mai 2012, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii; in cazul shimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman in mod exclusiv cele prevazute in prezenta lege.
Art. 2. – (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:
a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, cat si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii;
d) persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(3) Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publica, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special.
Art. 3. – Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:
a) caracterul unitar, in sensul ca reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea in considerare a drepturilor de natura salariala stabilite prin acte normative speciale in sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;
b) suprematia legii, in sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc numai prin norme juridice de forta legii;
c) echitate si coerenta, prin crearea de oportunitati egale si remuneratie egala pentru munca de valoare egala, pe baza principiilor si normelor unitare privind stabilirea si acordarea salariului si a celorlalte drepturi de natura salariala ale personalului din sectorul bugetar;
d) sustenabilitate financiara, prin stabilirea de majorari salariale in baza legilor speciale anuale.
Art. 4. – In sectorul bugetar, raportul intre coeficientul de ierarhizare minim si coeficientul de ierarhizare maxim pe baza carora se calculeaza salariile de baza este de 1 la 15.

CAPITOLUL II
Reglementari comune

Art. 5. – Reglementarile din cuprinsul prezentei legi au ca scop urmatoarele:
a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii;
b) stabilirea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, ca principal element al castigului salarial;
c) realizarea ierarhiei salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, are la baza evaluarea posturilor, diferentierea facandu-se in functie de urmatoarele criterii:
– cunostinte si experienta;
– complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
– judecata si impactul deciziilor;
– influenta, coordonare si supervizare;
– contacte si comunicare;
– conditii de munca;
– incompatibilitati si regimuri speciale;
d) transparenta mecanismului de stabilire a salariului de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, precum si a celorlalte drepturi salariale;
e) diferentierea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare in functie si de nivelul la care se presteaza activitatea: central, teritorial si local.
Art. 6. – (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator principal de credite.
(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unitatile sanitare publice, din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Sanatatii.
(4) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza, soldele functiilor de baza/salariile functiilor de baza, indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura stabilite potrivit legii, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.
Art. 7. – (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.
(2) Valoarea salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare utilizata la reincadrarea pe functii a personalului in anul 2011 se stabileste prin legea privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.
Art. 8. – Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor prin Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de alte autoritati publice centrale autonome cu atributii in domeniu, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor autoritati si institutii publice.