Legea 329 din 2009

din 05/11/2009
Versiune actualizata la data de 01/09/2013

Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

___________
@Text actualizat la data de 01.09.2013. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Legea nr. 65/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 06/04/2010.
– O.U.G. nr. 70/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 02/07/2010.
– Legea nr. 167/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 504 din 20/07/2010.
– O.U.G. nr. 99/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 16/11/2010.
– O.U.G. nr. 4/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 04/02/2011.
– O.U.G. nr. 11/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 11/02/2011.
– O.U.G. nr. 12/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 15/02/2011.
– Legea nr. 9/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 10/01/2012.
– O.U.G. nr. 28/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 415 din 21/06/2012.
– Ordonanta nr. 26/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 29/08/2013.

___________
@Pus in aplicare prin:
– Instructiuni publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 25/11/2009.
– Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 23/12/2009.
– Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 05/01/2010.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza:
a) reorganizarea unor autoritati si institutii publice;
b) masuri de reducere a cheltuielilor de personal in sistemul bugetar;
c) conditiile exercitarii cumulului pensiei din sistemul public de pensii si sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau pe baza actului de numire in functie, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar;
d) masuri privind disciplina financiar-bugetara la nivelul regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, al societatilor comerciale la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic ori majoritar, precum si al filialelor acestora;
e) masuri pentru sustinerea mediului de afaceri in scopul depasirii dificultatilor financiare si relansarii circuitului comercial.
Art. 2. – Masurile instituite de prezenta lege au caracter exceptional si urmaresc reducerea efectelor crizei economice si indeplinirea obligatiilor ce rezulta din Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, incheiat la Bucuresti si Bruxelles in data de 23 iunie 2009, si din Acordul stand-by incheiat intre Romania si Fondul Monetar International.

CAPITOLUL II
Masuri de reorganizare a unor autoritati si institutii publice

Art. 3. – Reorganizarea se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:
a) desfiintarea autoritatii sau institutiei publice, ca urmare a comasarii prin absorbtie, si preluarea activitatii acesteia de catre o alta autoritate sau institutie publica existenta;
b) desfiintarea autoritatii sau institutiei publice, ca urmare a comasarii prin absorbtie, si preluarea activitatii acesteia de catre un compartiment nou-infiintat in cadrul altor autoritati sau institutii publice;
c) desfiintarea autoritatilor sau institutiilor publice, ca urmare a comasarii prin fuziune, si constituirea unei noi persoane juridice;
d) desfiintarea unei autoritati sau institutii publice, ca urmare a divizarii, si preluarea activitatii acesteia de catre doua sau mai multe entitati existente ori care iau astfel fiinta;
e) reducerea de posturi din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;
f) schimbarea regimului de finantare a unor autoritati sau institutii publice, prin virarea veniturilor incasate la bugetul de stat si finantarea cheltuielilor de la bugetul de stat.
___________
Pus in aplicare prin Norma metodologica din 18/12/2009 incepand cu 23.12.2009.

Art. 4. – (1) Autoritatile si institutiile publice infiintate prin lege, ordonanta de urgenta a Guvernului sau ordonanta a Guvernului, supuse reorganizarii potrivit prezentei legi, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Autoritatile si institutiile publice infiintate prin hotarare a Guvernului, supuse reorganizarii potrivit prezentei legi, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevazute in anexa nr. 2.
Art. 5. – (1) Infiintarea, organizarea si functionarea, atributiile structurilor sau, dupa caz, ale entitatilor rezultate din reorganizarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexele nr. 1 si 2, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
(2) Desfiintarea, realizata prin prezenta lege, a autoritatilor sau institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 va produce efecte la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind infiintarea noii entitati rezultate din reorganizare.
(3) Desfiintarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexa nr. 2 se va realiza prin hotararea Guvernului de infiintare a noii entitati rezultate din reorganizare.
(4) In situatia in care, prin reorganizare, autoritatea sau institutia publica se desfiinteaza si activitatile sunt preluate de o autoritate ori institutie publica existenta, actul normativ privind organizarea si functionarea acesteia din urma se modifica in mod corespunzator.
(5) Actele normative prevazute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului in termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa si situatia patrimoniului autoritatilor si institutiilor publice reorganizate, precum si, dupa caz, a entitatilor aflate in subordinea acestora.
___________
Pus in aplicare prin Norma metodologica din 18/12/2009 incepand cu 23.12.2009.

Art. 6. – (1) Personalul autoritatilor si institutiilor publice care se desfiinteaza in urma reorganizarii se preia de autoritatile si institutiile publice la care trece activitatea acestora.
(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptati politistii din cadrul structurii infiintate in Inspectoratul General al Politiei Romane, ca urmare a reorganizarii Agentiei Nationale Antidrog, potrivit dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Personalul institutiilor desfiintate va fi incadrat in limita posturilor aprobate pentru institutia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
(4) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si pe noile functii din institutia care il preia, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.
(5) Incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizarii potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia sociala, pe baza criteriilor stabilite intre conducerea autoritatii ori institutiei publice si reprezentantii salariatilor sau, dupa caz, ai sindicatelor, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 5 alin. (1)-(4).
(6) In absenta criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea masurii de incetare a raporturilor de munca sau, dupa caz, de serviciu, se vor avea in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca sunt indeplinite conditiile de pensionare, prevazute de lege;
b) calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale, realizata in conditiile legii;
c) existenta unor sanctiuni disciplinare, aplicate in conditiile legii;
d) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
e) daca masura ar afecta 2 soti care lucreaza in aceeasi unitate, desfacerea contractului de munca sau, dupa caz, a raportului de serviciu al sotului care are venitul cel mai mic;
f) masura sa afecteze in ultimul rand familiile monoparentale care au in ingrijire copii, intretinatorii de familie, precum si salariatii barbati sau femei care au cel mult 5 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
g) alte criterii stabilite de legi speciale, daca este cazul.
Art. 7. – (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, veniturile obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2, se fac venit la bugetul de stat.
(2) Disponibilitatile in lei si in valuta ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1), existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Restituirile de sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1) se efectueaza de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevazute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(4) In situatia autoritatilor prevazute la alin. (1), reorganizate in cadrul aceluiasi ordonator principal de credite, se abiliteaza Ministerul Finantelor Publice sa ii suplimenteze in mod corespunzator bugetul la propunerea acestuia.
Art. 8. – (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, sumele aferente subventiilor primite si neutilizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vireaza integral la bugetul de stat de catre autoritatile si institutiile publice reorganizate, fara a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfarsitul anului.
(2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat, care se reorganizeaza in subordinea sau in structura altor ordonatori de credite, se suplimenteaza bugetul ordonatorului principal de credite care preia finantarea acestora.
(3) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificari in volumul si in structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, dupa caz, precum si modificari in bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, in baza protocoalelor de predare-preluare, modificari ce decurg din aplicarea masurilor de reorganizare a autoritatilor si institutiilor publice prevazute de prezenta lege.
(4) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze modificarile prevazute la alin. (3) si sa le introduca in bugetele lor si in anexele la acestea.
(5) Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 5 si cuprind creditele bugetare ramase neutilizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
(6) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (3), finantarea autoritatilor si institutiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea si personalul acestora, in limita creditelor bugetare deschise si repartizate.
Art. 9. – Pana la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transfera intr-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate in conturile de disponibilitati deschise pe numele institutiilor si autoritatilor care se reorganizeaza in conditiile prevazute de prezenta lege.

CAPITOLUL III
Masuri de reducere a cheltuielilor de personal in sistemul bugetar

Art. 10. – (1) In vederea incadrarii in constrangerile bugetare determinate de situatia de criza economica, in perioada octombrie-decembrie 2009, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare, au obligatia de a diminua cheltuielile de personal, in medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre urmatoarele masuri:
a) sa acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fara plata pentru o perioada de pana la 10 zile lucratoare;
b) sa reduca programul de lucru;
c) sa dispuna o masura ce combina alternativele prevazute la lit. a) si b);
d) alta masura cu efect echivalent.
(2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritatile si institutiile publice au obligatia de a-si organiza activitatea astfel incat sa asigure continuitatea serviciilor de interes public.
(3) Modalitatea de aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se stabileste cu acordul salariatului, dupa consultarea organizatiilor sindicale sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
(4) In lipsa acordului sau in cazul in care, ca urmare a optiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul si numarul de zile libere, precum si reducerea programului se stabilesc de conducatorul institutiei publice, astfel incat sa nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere intr-o luna, iar diminuarea salariului sa nu depaseasca nivelul prevazut la alin. (1).
(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevazute la alin. (1) in zilele de sarbatoare legala.
(6) Zilele libere sau, dupa caz, reducerea programului de lucru prevazute la alin. (1) si la alin. (3)-(5) nu afecteaza durata concediului de odihna anual si sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv in specialitate, efectiva. Salariatul beneficiaza in aceasta perioada de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decat cele salariale.
(7) Pentru personalul militar din institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, masura prevazuta la alin. (1) lit. a) se aplica pentru un numar de pana la 14 zile calendaristice.
Art. 11. – Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite acordate pana la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal in cursul anului 2009, si pana la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentara prestata in anul 2010.
Art. 12. – De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 8 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, aprobata cu modificari prin Legea nr. 212/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia lunara a presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza.
Art. 13. – De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia secretarului de stat, in lunile in care au loc sedinte ale comisiei. Indemnizatia se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.
Art. 14. – De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia secretarului de stat.
Art. 15. – De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 13 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti.
Art. 16. – Prima de care beneficiaza angajatii la plecarea in concediu, aferenta anului 2009, poate fi platita de ordonatorii de credite ai autoritatilor si institutiilor publice pana la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitata.

CAPITOLUL IV
Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare

Art. 17. – (1) Beneficiarii dreptului la pensie apartinand atat sistemului public de pensii, cat si sistemelor neintegrate sistemului public care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, potrivit legii, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, pot cumula pensia neta cu veniturile astfel realizate, daca nivelul acesteia nu depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 11/2011 incepand cu 11.02.2011.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:
a) la data intrarii in vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;
b) dupa data intrarii in vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.
Art. 18. – (1) Pensionarii prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfasoara activitati profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 11/2011 incepand cu 11.02.2011.

(2) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de cumul, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 11/2011 incepand cu 11.02.2011.

Art. 19. – (1) In situatia persoanelor care beneficiaza, prin cumul, de pensie/pensii stabilita/stabilite atat in sistemul public cat si/sau in sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are in vedere venitul cumulat din acestea.
(2) Daca nivelul pensiilor nete cumulate se situeaza sub nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie, potrivit legii, in cadrul entitatilor prevazute la art. 17 alin. (1).
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 11/2011 incepand cu 11.02.2011.

(3) In cazul in care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decat nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, persoana are obligatia de a-si exprima optiunea, in scris, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, cu privire la mentinerea in plata a pensiei fata de cuantumul careia, potrivit art. 17, este permis cumulul.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 11/2011 incepand cu 11.02.2011.

(4) Prevederile alin. (3) se aplica si persoanelor prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea avand obligatia de a-si exprima optiunea in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de imposibilitate a exercitarii cumulului.
Art. 20. – Neindeplinirea obligatiei privind exprimarea optiunii in termenul prevazut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4) constituie cauza de incetare de drept a raporturilor de munca stabilite in baza contractului individual de munca sau a actului de numire in functie, precum si a raporturilor de serviciu.
Art. 21. – In cazul in care optiunea este exprimata in termenul prevazut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4), plata pensiei/pensiilor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost exprimata optiunea pentru continuarea activitatii.
Art. 22. – Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescriptie.
Art. 23. – (1) Angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare constatarii cazurilor prevazute la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4).
(2) Incalcarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca.
Art. 24. – Contraventiilor prevazute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 25. – Prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si beneficiarilor de pensie de serviciu stabilita prin legi speciale.
Art. 26. – In aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elaboreaza instructiuni pana la data intrarii in vigoare a acestuia, respectiv in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

___________
Pus in aplicare prin Instructiuni din 20/11/2009 incepand cu 08.12.2009.

CAPITOLUL V
Masuri privind disciplina financiar-bugetara la nivelul unor operatori economici

Art. 27. Abrogat prin litera b) din Ordonanta nr. 26/2013 incepand cu 01.09.2013.
Art. 28. Abrogat prin litera b) din Ordonanta nr. 26/2013 incepand cu 01.09.2013.
Art. 29. Abrogat prin litera b) din Ordonanta nr. 26/2013 incepand cu 01.09.2013.
Art. 30. – Contractele colective de munca se negociaza, in conditiile legii, dupa aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, in limitele si in conditiile stabilite prin bugete.
Art. 31. Abrogat prin litera b) din Ordonanta nr. 26/2013 incepand cu 01.09.2013.

CAPITOLUL VI
Masuri pentru sustinerea mediului de afaceri in scopul depasirii dificultatilor financiare si relansarii circuitului comercial

Art. 32. – Dupa articolul 191 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 192, cu urmatorul cuprins:
„Scutirea de impozit a profitului reinvestit
Art. 192. – (1) Profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.
(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest scop in anul efectuarii investitiei. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
(3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil inregistrat incepand cu data de 1 octombrie 2009 si investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate dupa aceeasi data.
(4) Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.
(5) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 103 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 1071, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil cumulat de la inceputul anului investit in activele mentionate la alin. (1), produse si/sau achizitionate incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat in considerare la aplicarea facilitatii este cel inregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.
(6) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizata cu prioritate pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat sa repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.
(7) Pentru activele prevazute la alin. (1) care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru lucrarile realizate efectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari, pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv.
(8) Prevederile alin. (1) se aplica pentru activele considerate noi, in sensul ca nu au fost anterior utilizate.
(9) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc majorari de intarziere, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare in cazul in care societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente, precum si activele instrainate in cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.
(10) In cazul in care, ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).
(11) Contribuabilii care aplica prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 si ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscala, respectiv valoarea de intrare a activelor prevazute la alin. (1) se determina prin scaderea din valoarea de productie si/sau de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevazuta la alin. (1).
(13) Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.”

CAPITOLUL VII
Masuri pentru stimularea innoirii Parcului auto national, inclusiv a celui destinat lucrarilor agricole

Art. 33. – (1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 136/2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – Obiectivul prezentei ordonante de urgenta il constituie diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a autoturismelor si autoutilitarelor usoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice si juridice romane.”
2. La articolul 3, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„g) proprietar:
1. orice persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania, care detine in proprietate, indiferent de data dobandirii acestui drept, un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau, precum si mostenitorii sai;
2. orice persoana juridica romana, care detine in proprietate, indiferent de data dobandirii acestui drept, un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau;”.
3. La articolul 3, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
„i) prima de casare – parte din pretul de achizitie a unui autovehicul nou, suportata prin modalitate nerambursabila din Fondul pentru mediu, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat;
j) tichet valoric – document a carui valoare nominala reprezinta echivalentul primei de casare.”
4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Poate beneficia de tichete valorice in cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere si tichetul valoric;
b) a radiat autovehiculul uzat.
(2) In situatia in care proprietarul prevazut la art. 3 lit. g) doreste sa achizitioneze un autovehicul nou, acesta se inscrie la un producator validat.
(3) In varianta prevazuta la alin. (2) valoarea nominala a tichetelor se scade din pretul de achizitie al autovehiculului nou.”
5. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunii se realizeaza de personal imputernicit din cadrul Ministerului Finantelor Publice.”
6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. – Pentru ducerea la indeplinire in anul 2009 a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aloca de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei.”
7. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu urmatorul cuprins:
„Art. 13. – Modelul, procedura de confectionare, eliberare si valabilitatea tichetelor valorice se aproba prin ordin comun al ministrului mediului si al ministrului finantelor publice.”
(2) Persoanele inscrise in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national la data intrarii in vigoare a prezentei legi si care nu au obtinut certificatele de distrugere beneficiaza de tichete valorice in conditiile prevazute de aceasta.
(3) Instructiunile privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 34. – La articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Metodologia de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national destinat persoanelor juridice se stabileste prin ghidul de finantare aferent programului, care se elaboreaza de Administratia Fondului pentru Mediu si se aproba prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat, Administratia Fondului pentru Mediu parcurgand toate procedurile in domeniul ajutorului de stat.”
Art. 35. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 9/2012 incepand cu 13.01.2012.
Art. 36. Abrogat prin litera b) din Lege nr. 167/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 37. – Se instituie Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, denumit in continuare Program, in conditiile stabilite prin prezentul capitol.
Art. 38. – Obiectivul prezentului capitol il reprezinta diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioada de exploatare depasita, precum si cresterea productivitatii activitatii din agricultura.
Art. 39. – In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
1. Autoritate – Administratia Fondului pentru Mediu;
2. tractor – vehicul cu motor, cu roti sau senile, avand cel putin doua axe, a carui functie principala rezulta din puterea sa de tractiune si care este conceput pentru a tracta, impinge, purta sau actiona diverse utilaje si masini interschimbabile utilizate in exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari ori tractarii remorcilor;
3. tractor uzat – orice tractor, cu o vechime mai mare sau egala cu 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
4. tractor nou – tractorul care nu a fost niciodata inmatriculat/inregistrat si care nu a fost utilizat potrivit destinatiei acestuia;
5. masina agricola autopropulsata – vehicul cu motor, avand cel putin doua axe, destinat din fabricatie utilizarii in agricultura;
6. masina agricola autopropulsata uzata – orice masina agricola autopropulsata, cu o vechime de cel putin 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
7. masina agricola autopropulsata noua – masina agricola autopropulsata care nu a fost niciodata inregistrata si care nu a fost utilizata potrivit destinatiei acesteia;
8. proprietar:
a) orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania, care detine in proprietate un tractor uzat sau o masina agricola autopropulsata uzata, inmatriculata/inregistrata pe numele sau, precum si mostenitorii acestuia;
b) orice persoana juridica romana care detine in proprietate un tractor uzat sau o masina agricola autopropulsata uzata inregistrata pe numele sau;
9. prima de casare – parte din pretul de achizitie al unui tractor nou sau al unei masini agricole autopropulsate noi, suportata prin modalitate nerambursabila de catre Autoritate, din Fondul pentru mediu, in schimbul predarii spre casare a unui tractor uzat sau a unei masini agricole autopropulsate uzate;
10. producator – orice persoana juridica, producator, importator autorizat de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;
11. producator validat – orice persoana juridica, producator, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, careia i-a fost aprobata cererea de inscriere in Program.
Art. 40. – Orice persoana juridica, producator, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care doreste inscrierea in Programul prevazut la art. 37, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilata proiectelor de mediu, in sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 41. – (1) Autoritatea analizeaza documentatia depusa si, prin structurile sale de decizie, aproba cererile care indeplinesc criteriile impuse pentru validare.
(2) Autoritatea face publica lista producatorilor validati prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.
Art. 42. – (1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fara ca acesta sa depaseasca:
a) pentru persoana fizica 50% din pretul de achizitie al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi;
b) pentru persoana juridica 40% din pretul de achizitie fara TVA al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi.
(2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei masini agricole autopropulsate uzate, care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
a) s-a inscris la un producator validat pentru achizitionarea unui tractor nou sau a unei masini agricole autopropulsate noi;
b) a predat tractorul uzat sau masina agricola autopropulsata uzata spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere;
c) a radiat tractorul uzat sau masina agricola autopropulsata uzata;
d) achizitioneaza un tractor nou sau o masina agricola autopropulsata noua de la producatorul validat la care s-a inscris.
(3) De prevederile alin. (2) beneficiaza si proprietarii de tractoare uzate si masini agricole autopropulsate uzate, persoane fizice, precum si mostenitorii acestora, care s-au asociat in vederea achizitionarii in coproprietate a unui tractor nou si/sau a unei masini agricole autopropulsate noi, pentru desfasurarea unor activitati agricole specifice. In aceasta situatie fiecare beneficiaza de o prima in suma de cel mult 17.000 de lei, cu conditia ca asociatii sa achizitioneze in coproprietate un tractor nou si/sau o masina agricola autopropulsata noua, iar cuantumul cumulat al primelor sa nu depaseasca 50% din valoarea noii achizitii.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 65/2010 incepand cu 09.04.2010.

Art. 43. – Suma prevazuta la art. 42 se va scadea din pretul de achizitie al unui tractor nou sau al unei masini agricole autopropulsate noi.
Art. 44. – (1) Se interzic omologarea pentru circulatie si reinmatricularea sau, dupa caz, reinregistrarea ori folosirea ulterioara a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a sasiului ori a motorului acestora.
(2) Comercializarea ulterioara a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a sasiului ori a motorului acestora de catre operatorii economici autorizati, prevazuti la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de personalul imputernicit din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Art. 45. – Contraventiilor prevazute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 46. – Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului capitol se aloca anual din Fondul pentru mediu fonduri in limita sumei aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului.
Art. 47. – Metodologia de finantare si categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finantare aferent programului, care se elaboreaza de Administratia Fondului si se aproba prin ordin al ministrului mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII
Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar

Art. 48. – (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si din rambursarile de credite si platile de dobanzi efectuate de catre bancile comerciale in «Fondul pentru stimularea investitiilor in agricultura» pentru creditele acordate in baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, se aloca fondurile necesare garantarii finantarilor, acordate potrivit legii, de catre institutiile finantatoare fermierilor si procesatorilor de produse agricole pentru finantarea capitalului de lucru.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 99/2010 incepand cu 16.11.2010.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform prevederilor alin. (1), aloca din prevederile bugetare fondurile necesare fondurilor de garantare, de la capitolul 83.01 «Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare», titlul 80 «Imprumuturi». Alocarea fondurilor se face in raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 99/2010 incepand cu 16.11.2010.

(3) Acordarea fondurilor se efectueaza in baza conventiilor incheiate intre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si fondurile de garantare.
(4) In intelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se intelege institutia financiara nebancara care are in obiectul de activitate emiterea de garantii si asumarea de angajamente de garantare, inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei, conform legii.
Art. 49. – Fondurile alocate si dobanzile aferente acestora se evidentiaza distinct in inregistrarile contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate imprumuturi subordonate, asa cum sunt definite de reglementarile contabile ale Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 50. – Dobanda incasata de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea in depozite bancare si/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform art. 48, este venit neimpozabil pentru acestea si va fi utilizata exclusiv pentru plata garantiilor executate.
___________
Art. 50. – a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 28/2012 incepand cu 21.06.2012.

Art. 51. – (1) Fondurile alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de pana la 5 ori.
(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si dobanzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garantiei/soldului garantiei, dupa caz, in situatia contractelor de garantare executate de institutiile de credit pentru imprumutatii care nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit.
(3) Dobanzile incasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vor fi utilizate, pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama fondurilor alocate in conditiile prezentei legi, precum si in conditiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, aprobata prin Legea nr. 373/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, prin plata valorii garantiei in cazul contractelor de garantare executate de institutiile finantatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garantie executate de APDRP pentru imprumutatii care nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele de finantare.
___________
Art. 51. – a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 28/2012 incepand cu 21.06.2012.

Art. 52. – (1) Beneficiarii garantiilor acordate de fondurile de garantare, in calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:
a) societati comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare, si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) persoane fizice autorizate si asociatii de fermieri, constituite conform legii.
(2) Beneficiarii prevazuti la alin. (1) trebuie sa se incadreze in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv sa aiba mai putin de 250 de angajati si o cifra de afaceri anuala neta care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilantului contabil care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri si al numarului de salariati se face tinandu-se cont de statutul intreprinderii, respectiv intreprindere autonoma, legata sau partenera, astfel cum sunt acestea definite in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definitia microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.
Art. 53. – Fondurile de garantare acorda garantii beneficiarilor prevazuti la art. 52, care indeplinesc conditiile prevazute in Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumita in continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:
a) beneficiarii nu se afla in dificultate financiara conform definitiei „firmei in dificultate” mentionata in sectiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;
b) garantia este legata de o tranzactie financiara specifica, respectiv finantarea acordata de o institutie finantatoare, de o suma maxima fixata si o durata limitata;
c) garantia acopera maximum 80% din valoarea finantarii acordate de catre institutiile finantatoare. In acest sens, fondurile de garantare au in vedere urmatoarele aspecte:
– atunci cand valoarea finantarii scade in timp, suma garantata trebuie sa descreasca in mod proportional, astfel incat, in orice moment, garantia sa nu acopere mai mult de 80% din valoarea finantarii;
– pierderile trebuie suportate proportional si in acelasi mod de catre institutiile finantatoare si de catre fondurile de garantare;
d) beneficiarul plateste anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de institutia finantatoare in functie de suma efectiv garantata.
Art. 54. – Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei si datorate de institutiile finantatoare pentru garantiile emise in favoarea beneficiarilor prevazuti la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.
Art. 55. – In situatia in care valoarea garantiilor executate de institutiile de credit depaseste nivelul dobanzilor acumulate si afecteaza sumele alocate pentru acordarea de garantii, reintregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
___________
Art. 55. – a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 28/2012 incepand cu 21.06.2012.

Art. 551. – Lunar, pana pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia sumelor primite si utilizate, in vederea intocmirii contului de executie pentru luna expirata si transmiterii acestuia la Ministerul Finantelor Publice pana la data de 15 a lunii curente.
___________
Art. 551. – a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 28/2012 incepand cu 21.06.2012.

Art. 56. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Guvernul adopta, prin hotarare, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.

___________
Pus in aplicare prin Norma metodologica din 29/12/2009 incepand cu 07.09.2012.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

Art. 57. – De la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind infiintarea, organizarea si functionarea noilor entitati rezultate din reorganizarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexele nr. 1 si 2, in cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele expresii si denumiri se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
a) sintagmele „Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor” si „Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor” se inlocuiesc cu sintagma „Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date”;
b) sintagma „Institutul National de Administratie” se inlocuieste cu sintagma „Agentia Nationala a Functionarilor Publici”;
c) sintagmele „Administratia Nationala a Rezervelor de Stat” si „Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale” se inlocuiesc cu sintagma „Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale”;
d) sintagma „directorul general al Arhivelor Nationale” se inlocuieste cu sintagma „directorul Arhivelor Nationale”;
e) sintagma „directorii directiilor judetene ale Arhivelor Nationale” se inlocuieste cu sintagma „sefii serviciilor judetene ale Arhivelor Nationale”;
f) sintagma „directiile judetene ale Arhivelor Nationale” se inlocuieste cu sintagma „serviciile judetene ale Arhivelor Nationale”, respectiv sintagma „Directia Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale” se inlocuieste cu sintagma „Serviciul Municipiului Bucuresti al Arhivelor Nationale”;
g) in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul „Inspectorat” se inlocuieste cu termenul „Directia”;
h) in cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul „Oficiu” se inlocuieste cu sintagma „Administratia Nationala”;
i) sintagma „Oficiul National al Monumentelor Istorice” si sintagma „Institutul National al Monumentelor Istorice” se inlocuiesc cu sintagma „Institutul National al Patrimoniului”;
j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completarile ulterioare, sintagma „Institutul de Memorie Culturala” se inlocuieste cu sintagma „Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura”;
k) sintagma „Centrul European de Cultura Sinaia” se inlocuieste cu sintagma „Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura”;
l) sintagma „Centrul de Consultanta pentru Programe Culturale Europene” si sintagma „Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii” se inlocuiesc cu sintagma „Centrul de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii”;
m) in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „Agentia Nucleara” se inlocuieste cu sintagma „Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive”;
n) in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma „Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive” se inlocuieste cu sintagma „Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive”;
o) sintagma „Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar” se inlocuieste cu sintagma „Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti”;
p) in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate” se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Mediului”;
q) in cuprinsul Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele „Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri” si „Oficiul National al Viei si Vinului” se inlocuiesc cu sintagma „Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole”;
r) in cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „Autoritatea Hipica Nationala” se inlocuieste cu sintagma „Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie”;
s) sintagma „Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala” se inlocuieste cu sintagma „Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala”;
ş) sintagma „Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului” se inlocuieste cu sintagma „Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc”;
t) sintagma „Agentia Romana pentru Investitii Straine” se inlocuieste cu sintagma „Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine”.
Art. 58. – Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Pentru indeplinirea atributiilor care revin Guvernului privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, denumita in continuare Administratia Nationala.”
2. La articolul 46, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) La nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, atributiile in acest domeniu sunt indeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fara personalitate juridica, care sprijina autoritatile administratiei publice locale, potrivit legii, in vederea mobilizarii operatorilor economici si a institutiilor publice.”
Art. 59. – Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului si se administreaza de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, care se infiinteaza prin hotarare a Guvernului in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite.”
2. La articolul 11, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„f) stoc intangibil – cantitatea de produs din cadrul stocului rezerva de stat asimilata rezervelor de mobilizare pe timp de pace;”.
3. La articolul 3, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum si nivelurile acestora se stabilesc de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.”
4. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. – Numarul unitatilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, infiintarea, desfiintarea, reorganizarea, precum si amplasarea acestora se aproba prin hotarari ale Guvernului, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.”
5. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. – Organizarea, functionarea si administrarea rezervelor de stat in conditiile prezentei legi se stabilesc prin hotarari ale Guvernului.”
Art. 60. – Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Administrarea, supravegherea si protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei se realizeaza de catre Arhivele Nationale, care se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, la nivel de directie, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.”
Art. 61. – Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(8) Directorul general este ordonator de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international. In indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor, directorul general emite ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
2. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.
(2) Toate incasarile Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Nationala si unitatile subordonate incaseaza sume din:
a) servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normative;
c) inchirieri de spatii si aparatura;
d) alte sume incasate in conditiile legii.”
3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abroga.
Art. 62. – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15. – (1) Activitatea A.N.R.S.C. este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finantare internationala. Tarifele percepute pentru acordarea licentelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizatiilor, tarifele pentru consultanta si prestari de servicii acordate la cerere, contributii ale operatorilor de servicii de utilitati publice aflati in sfera sa de reglementare si orice alte sume incasate in conditiile legii se fac venit la bugetul de stat.”
2. La articolul 15, alineatele (3) si (4) se abroga.
3. La articolul 16, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) In exercitarea prerogativelor sale, presedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine si decizii.”
Art. 63. – Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
„Art. 13. – (1) In domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Directia Generala de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor si Arhivele Nationale.
(2) Structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Oficiul Roman pentru Imigrari, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor. Aceste structuri au in compunere unitati centrale de specialitate, care, dupa caz, in functie de nivelul de organizare, pot avea in subordine, la nivel teritorial, inspectorate, directii generale, directii, servicii, mari unitati, unitati si/sau subunitati operative, de instructie, medicale si de invatamant, precum si de asigurare a actiunilor si suport logistic.
(3) Managementul integrat in domeniul ordinii si sigurantei publice se realizeaza de Departamentul ordine si siguranta publica. Departamentul ordine si siguranta publica este structura operationala fara personalitate juridica si este format din urmatoarele componente de ordine si siguranta publica subordonate ministerului: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, Oficiul Roman pentru Imigrari, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine si siguranta publica este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.”
Art. 64. – (1) Abrogat prin litera c) din Ordonanta de urgenta nr. 70/2010 incepand cu 12.07.2010.
(2) Agentia preia patrimoniul, posturile, drepturile si indatoririle Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 65. – (1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 25. – (1) Se infiinteaza Oficiul National pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apararii Nationale.
(2) Organizarea si functionarea, precum si stabilirea numarului maxim de posturi ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
(3) Oficiul National pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apararii nationale, in conformitate cu dispozitiile legale.
(4) Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale.
(5) Oficiul National pentru Cultul Eroilor intocmeste proiectul bugetului propriu care se prevede distinct in bugetul Ministerului Apararii Nationale.
(6) Finantarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale.”
2. La articolul 26, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) propune Ministerului Apararii Nationale initierea proiectelor de hotarari ale Guvernului pentru infiintarea, modificarea, precum si pentru construirea mormintelor si operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul Romaniei;”.
(2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului National pentru Cultul Eroilor se preia de catre Ministerul Apararii Nationale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi in structura bugetului de stat si in volumul, structura si anexele bugetelor Ministerului Apararii Nationale si Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.
(4) Protocolul de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si cuprinde prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
(5) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (3), finantarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Art. 66. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„g) Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala, denumit in continuare Oficiu – entitate aflata in subordinea Ministerului Economiei, avand ca obiect de activitate punerea in aplicare a procedurilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta pentru executarea operatiunilor compensatorii;”
2. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Oficiul este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.”
3. La articolul 8, alineatele (11), (14) si (15) se abroga.
Art. 67. – Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat. Subventiile de la bugetul de stat vor fi acordate incepand cu data de 1 ianuarie 2013.”
Art. 68. – La data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind infiintarea, organizarea si functionarea noilor entitati rezultate din reorganizarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexele nr. 1 si 2 se abroga:
a) art. 11, 12, 14, 15, 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 520/2004, cu completarile ulterioare;
c) Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 106/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) art. 12 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;
f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 136/2007;
g) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2008, cu modificarile ulterioare;
h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare;
i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;
j) Hotararea Guvernului nr. 486/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;
k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a si alin. (3), art. 689, 690 si art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) teza intai a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;
m) art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 594/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) art. 8-11, art. 111 si art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 252/2001, cu modificarile ulterioare;
p) art. 4 alin. (2) si (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;
q) art. 5 si anexele nr. 2 si 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
r) Ordonanta Guvernului nr. 5/2009 privind infiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de Invatamant Superior de Stat si Particular Acreditate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobata prin Legea nr. 265/2009;
s) Legea nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
ş) art. 2 alin. (1) lit. c), e) si j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) art. 27 si 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare;
ţ) art. 21 lit. c), liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificarile ulterioare;
u) orice dispozitie contrara prevederilor prezentei legi.
Art. 69. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
Art. 70. – (1) Dispozitiile cap. IV si V intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, data la care se abroga Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 15 septembrie 2009.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 5 noiembrie 2009.
Nr. 329.