Legea 6 din 2013

din 21/02/2013
Versiune actualizata la data de 08/08/2013
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, nr. 6/2013

___________
@Text actualizat la data de 08.08.2013. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Ordonanta nr. 18/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 494 din 05/08/2013.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2013.

SECŢIUNEA 1
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03.
(2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 50.703,8 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 50.703,8 milioane lei.
___________
*) Potrivit art. 2, alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2013, bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2013 se diminueaza la venituri cu suma de 663.203 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 461.800 mii lei si diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.125.003 mii lei, iar la cheltuieli se diminueaza cu suma de 663.203 mii lei.

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 291,7 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 105 milioane lei, cu un excedent de 186,7 milioane lei.
___________
*) Potrivit art. 2, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2013, sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2013 se majoreaza la cheltuieli cu suma de 180 mii lei, iar excedentul se diminueaza cu aceeasi suma.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexele nr. 2/03/01-2/03/04.
(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/03, 4/03 si 5/03.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2013

Art. 3. – (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04.
(2) Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 1.476 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 1.689 milioane lei.
___________
*) Potrivit art. 3, alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2013, bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2013 aferent sistemului asigurarilor pentru somaj se majoreaza la venituri cu suma de 185.651 mii lei, prin diminuarea veniturilor curente cu 46.000 mii lei, majorarea sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari cu suma de 40.000 mii lei si majorarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 191.651 mii lei, la cheltuieli se majoreaza cu suma de 135.938 mii lei, iar deficitul se diminueaza cu suma de 49.713 mii lei.

(3) Deficitul sistemului de asigurari pentru somaj inregistrat la sfarsitul anului 2013 se acopera din disponibilitatile inregistrate de bugetul asigurarilor pentru somaj in anii precedenti.
(4) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 252,3 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 26,3 milioane lei, cu un excedent de 226 milioane lei.
___________
*) Potrivit art. 3, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2013, fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se diminueaza la venituri cu suma de 4.000 mii lei, iar cheltuielile se majoreaza cu suma de 33.350 mii lei, excedentul diminuandu-se cu suma de 37.350 mii lei.

(5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
(6) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/04, 4/04 si 5/04.
(7) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este prevazuta in anexa nr. 6/04.

CAPITOLUL II
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Art. 4. – (1) Pentru anul 2013, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilitati postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul asigurarilor sociale de stat ori, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, carora le revine si obligatia corelativa a recuperarii sumelor utilizate cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral ori partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finantare.
(3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul asigurarilor sociale de stat ori, dupa caz, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finantare.
(4) In cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura in limita necesarului ramas neacoperit de prefinantarile/avansurile primite.
(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizata de principiu, din punctul de vedere al eligibilitatii activitatilor, de catre autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/facilitatii.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/ instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;
b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice privind avizarea, in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare;
c) proiectele/propunerile de proiecte ai caror beneficiari nu sunt finantati integral de la bugetul asigurarilor pentru somaj.
(7) Sumele prevazute pe total la alineatul „Finantare externa nerambursabila” nu pot fi diminuate. Sumele prevazute pe total la alineatul „Cheltuieli neeligibile” nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile”. Majorarea sumelor prevazute la alineatul „Cheltuieli neeligibile” poate fi efectuata numai de la alte titluri de cheltuieli, in conditiile legii.
(8) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurari sociale prevazute la alin. (1) sa efectueze in cursul intregului an redistribuiri de fonduri intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, precum si sa introduca anexe la bugetele lui cu proiecte noi si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, in conditiile prevazute la alin. (5). Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
Art. 5. – (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art. 4 alin. (1), eligibila a fi rambursata din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii rambursarea acesteia in maximum 3 luni de la efectuarea platii in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi la proiectele prevazute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene si nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/gestiune, Autoritatea de certificare si plata, sau de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati ori instrumente postaderare, dupa caz.
(3) Beneficiarii finantati integral de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza cu celeritate in conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective.
Art. 6. – (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze virari de credite de la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevazute la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2013.
(3) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” cu incadrarea in totalul cheltuielilor aprobate prin buget.
(4) Din sumele prevazute la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
Art. 7. – (1) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri” alineatul „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila” la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Din sumele prevazute la titlul „Alte transferuri” alineatul „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
Art. 8. – (1) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, a derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri ale Uniunii Europene pre- si postaderare.
(2) Ordonatorul principal de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit prevederilor alin. (1) concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate in mod corespunzator si, dupa caz, a formularelor de fundamentare.
Art. 9. – Sunt interzise virarile de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
Art. 10. – Sunt interzise virarile de credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurarilor pentru somaj si Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
Art. 11. – (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederile bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (1) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
Art. 12. – Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul „Transferuri intre unitati ale administratiei publice” al capitolului 69.03 „Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale” si al capitolului 68.04 „Asigurari si asistenta sociala” la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli.
Art. 13. – (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia „Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse in programele de investitii publice, anexe la aceste bugete, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj, sa introduca modificari in fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii, precum si sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, potrivit prevederilor alin. (1) si cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2013 in programele de investitii publice anexe la aceste bugete.
(3) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse in Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C „Alte cheltuieli de investitii”, categoria e „Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, anexa la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 14. – Drepturile de pensii obtinute in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, ca urmare a contestarii recalcularii si revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, cu modificarile ulterioare, si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, aprobata prin Legea nr. 109/2012, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Art. 15. – (1) In anul 2013, plata titlurilor executorii se efectueaza in cuantumul prevazut pentru acest an prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare, precum si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, din sumele aprobate la titlul „Cheltuieli de personal”, in mod esalonat in transe trimestriale egale.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) in bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, la titlul „Cheltuieli de personal”, sunt incluse si fondurile aferente platii titlurilor executorii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, Ordonantei Guvernului nr. 17/2012, cu modificarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 16. – Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei.
Art. 17. – Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.223 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei.
Art. 18. – (1) Cotele de contributii sociale obligatorii pentru anul 2013 sunt cele prevazute la art. 29618 alin. (3) lit. a), d), e) si f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este inclusa si cota de 4% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cota contributiei prevazute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2013, este suma cotelor contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute la art. 29618 alin. (3) lit. d) pct. d1) si d2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 19. – In anul 2013 nu se acorda credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile prevazute la art. 86 si 861 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20. – (1) In anul 2013, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.
(2) In anul 2013, tariful pentru un talon de plata la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card, este de 2,15 lei si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.
Art. 21. – Se autorizeaza ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor pentru somaj ca in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi sa detalieze Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii pe bugetele institutiilor subordonate.
Art. 22. – Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurarilor pentru somaj are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantat prin prezenta lege si salariul mediu de baza pe functii din anul 2013, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 23. – In anul 2013, creditele bugetare estimate pentru 2014-2016 sunt prezentate Parlamentului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, avand valoare orientativa.
Art. 24. – Anexele nr. 1/03-5/03 si nr. 1/04-6/04 fac parte integranta din prezenta lege.    

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
VALERIU-STEFAN ZGONEA GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

Bucuresti, 21 februarie 2013.
Nr. 6.