Legea nr. 240 din 07 iunie 2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 22/06/2004

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Descarca Legea nr. 240 din 07 iunie 2004

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza raporturile juridice dintre producatori si persoanele vatamate ori prejudiciate

de produsele cu defecte, puse in circulatie, raspunderea civila pentru pagubele generate de aceste produse,

precum si dreptul la actiune pentru repararea pagubelor.

Art. 2. – (1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

 1. a) producator:

1 . fabricantul produsului finit al unei materii prime sau parti componente ale produsului;

 1. orice persoana care se prezinta ca producator, prin faptul ca isi inscrie pe produs numele, marca sau alt semn

distinctiv;

3 . orice alta persoana, care importa un produs in Romania in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei

forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este considerata producator al

acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;

4 . orice alta persoana, care importa un produs din Comunitatea Europeana in vederea vanzarii, inchirierii,

cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este

considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;

 1. daca producatorul unui produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept

producator, daca el nu comunica consumatorului prejudiciat, intr-un interval de timp rezonabil, datele de

identificare a producatorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul; aceasta dispozitie este valabila si pentru

un produs importat, in cazul in care produsul nu indica identitatea importatorului prevazut la pct. 3 ori 4, chiar daca

este precizat numele producatorului;

 1. b) produs – orice bun mobil, chiar daca acesta este incorporat intr-un alt bun mobil sau imobil; prin produs se

intelege si energia electrica;

 1. c) paguba:

1 . prejudiciul cauzat prin moartea sau vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane;

2 . deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie

in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau

consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare de 2 milioane lei;

3 . deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie

in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau

consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare decat echivalentul in lei a 500 euro;

 1. d) produs cu defecte – produsul care nu ofera siguranta la care persoana este indreptatita sa se astepte, tinanduse

seama de toate imprejurarile, inclusiv de:

 1. modul de prezentare a produsului;

2 . toate utilizarile previzibile ale produsului;

 1. data punerii in circulatie a produsului.

(2) Un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru ca, ulterior, un produs similar perfectionat a fost pus

in circulatie.

(3) Prevederile prezentului articol nu impiedica aplicarea dispozitiilor legale referitoare la daunele morale.

CAPITOLUL II

Conditiile raspunderii producatorilor

Art. 3. – In conditiile prezentei legi, producatorul raspunde pentru prejudiciul actual si pentru cel viitor, cauzate de

defectul produsului sau.

Art. 4. – Raspunderea producatorului nu este limitata in situatia in care paguba este determinata, cumulativ, de

defectul produsului si de actiunea sau omisiunea unei terte persoane. Aceasta dispozitie nu aduce atingere

dreptului producatorului de a promova actiuni in justitie impotriva tertului, in conditiile legii.

Art. 5. – Daca mai multe persoane sunt raspunzatoare pentru paguba, ele raspund solidar.

Art. 6. – Pentru angajarea raspunderii civile a producatorului, persoana prejudiciata trebuie sa faca dovada

pagubei, a defectului si a raportului de cauzalitate dintre defect si paguba.

Art. 7. – (1) Producatorul este exonerat de raspundere, conform prevederilor prezentei legi, daca dovedeste ca:

 1. a) nu el este cel care a pus produsul in circulatie;
 2. b) in functie de imprejurari, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus in

circulatie sau a aparut ulterior punerii in circulatie a produsului, din cauze neimputabile lui;

 1. c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alta forma de distributie in scop economic

al producatorului si nu a fost fabricat sau distribuit in cadrul activitatii sale profesionale;

 1. d) defectul se datoreaza respectarii unor conditii obligatorii, impuse prin reglementarile emise de autoritatile

competente;

 1. e) nivelul cunostintelor stiintifice si tehnice existent la momentul punerii in circulatie a produsului nu i-a permis

depistarea defectului in cauza;

 1. f) defectul se datoreaza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare furnizate in documentele

tehnice care insotesc produsul, demonstrate in baza expertizei tehnice de specialitate.

(2) Producatorul de componente este exonerat de raspundere daca dovedeste ca defectul este imputabil

proiectarii gresite a ansamblului in care acesta a fost montat sau instructiunilor date de producatorul produsului

destinat consumatorului.

Art. 8. – Raspunderea producatorului poate fi limitata sau inlaturata de instanta competenta, in cazul in care

paguba este cauzata atat de defectul produsului, cat si de culpa persoanei vatamate ori prejudiciate sau a altei

persoane pentru care aceasta este tinuta sa raspunda.

Art. 9. – (1) Aplicarea dispozitiilor prezentei legi nu exclude posibilitatea persoanei vatamate ori prejudiciate de a

pretinde despagubiri in temeiul raspunderii contractuale sau extracontractuale ori al altui regim special de

raspundere, existent la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Societatile de asigurari au drept de regres impotriva producatorului, conform legislatiei in vigoare, pentru

sumele platite persoanelor prejudiciate.

Art. 10. – Orice clauze contractuale de limitare sau exonerare de raspundere a producatorului sunt lovite de

nulitate absoluta.

CAPITOLUL III

Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor

Art. 11. – Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor, ce decurge din prevederile prezentei legi, se prescrie in

termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de existenta

pagubei, a defectului si a identitatii producatorului, iar actiunea pentru repararea pagubei nu poate fi introdusa

dupa implinirea a 10 ani de la data la care producatorul a pus produsul respectiv in circulatie.

Art. 12. – Actiunea pentru repararea pagubelor produse este de competenta instantei de judecata in a carei raza

teritoriala s-a produs paguba, se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului.

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 13. – Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.

Art. 14. – Romania va comunica Comisiei Europene textul exact al celor mai importante reglementari legale

interne care sunt emise sub incidenta prezentei legi.

Art. 15. – Prevederile prezentei legi nu se aplica:

 1. a) pagubelor generate de produsele puse in circulatie anterior datei intrarii in vigoare a acesteia;
 2. b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.

Art. 16. – Prezenta lege transpune Directiva nr. 85/374/EEC din 25 iulie 1985 privind raspunderea producatorului,

publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L210 din 7 august 1985, modificata si

completata prin Directiva nr. 1.999/34/EC a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al

Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L141 din 4 iunie 1999.

Art. 17. – (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea I, cu exceptia art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 4, art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 3 si art. 14, care intra in vigoare la data de

1 ianuarie 2007.

(2) Dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 3 si ale art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 2 se aplica pana la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 18. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 42-42 7 din Ordonanta Guvernului

 1. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 23

martie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2)

din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VACAROIU

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 240.