Legea 25/2004 pentru aprobarea OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

 Legea nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003  privind protectia maternitatii la locurile de munca

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 11/03/2004

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Descarca PDF cu Legea nr. 25 din 5 martie 2004

 

Articol unic. – Se aproba Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile

de munca, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 27 octombrie 2003, cu urmatoarele

modificari si completari:

 1. 1. La articolul 11, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (1) este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate în

ultimele 10 luni anterioare datei din certificatul medical, pe baza carora se datoreaza contributia individuala de

asigurari sociale.”

 1. 2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu urmatorul cuprins:

„(21) În situatia în care nu se îndeplineste conditia de la alin. (2) privind stabilirea cuantumului indemnizatiei,

pentru acordarea acesteia, întregirea perioadei de 10 luni se face avandu-se în vedere salariul minim brut pe

economie, corespunzator perioadei creditate.”

 1. 3. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu urmatorul cuprins:

„(31) La stabilirea drepturilor de asigurari sociale prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii

si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza cuantumul indemnizatiei

de risc maternal.”

 1. 4. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 15. – Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale în limita a

maximum 16 ore pe luna, în conditiile prevazute la art. 2 lit. f), în cazul în care investigatiile se pot efectua numai

în timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale.”

 1. 5. La articolul 17, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 17. – (1) Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, în cursul programului de lucru, doua

pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la împlinirea varstei de un an a copilului. În aceste pauze se

include si timpul necesar deplasarii dus-întors de la locul în care se gaseste copilul.”

 1. 6. La articolul 20, alineatele (1)-(3) vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 20. – (1) Salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) nu pot desfasura munca în conditii cu caracter insalubru sau

greu de suportat.

(2) În cazul în care o salariata care desfasoara în mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de suportat

se încadreaza în prevederile art. 2 lit. c)-e), angajatorul are obligatia ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o

transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar.

(3) Denumirea si enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat la care face referire alin. (1)

sunt stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.”

 1. 7. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 21. – (1) Este interzis angajatorului sa dispuna încetarea raporturilor de munca sau de serviciu în cazul:

 1. a) salariatei prevazute la art. 2 lit. c)-e), din motive care au legatura directa cu starea sa;
 2. b) salariatei care se afla în concediu de risc maternal;
 3. c) salariatei care se afla în concediu de maternitate;
 4. d) salariatei care se afla în concediu pentru cresterea copilului în varsta de pana la 2 ani sau, în cazul copilului cu

handicap, în varsta de pana la 3 ani;

 1. e) salariatei care se afla în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 7 ani sau, în cazul

copilului cu handicap, în varsta de pana la 18 ani.

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) lit. b) se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei în

unitate.

(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii

judiciare sau a falimentului angajatorului, în conditiile legii.”

 1. 8. La articolul 27 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:

„b) personalul împuternicit din casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru contraventiile

la dispozitiile prevazute la art. 11;”

 1. 9. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 31. – În termen de 30 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul

Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii vor elabora normele de aplicare a prezentei

ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.”

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 16 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.

(1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 1. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU VASILE

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor

art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 1. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Bucuresti, 5 martie 2004.

Nr. 25.