EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 933 din 19 octombrie 2005

Descarca PDF cu HGR 1222-2005 evacuare conflict armat

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 58 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Evacuarea în situaţii de conflict armat constă în ansamblul activităţilor de protecţie civilă care se adoptă şi se aplică ori de câte ori acţiunile militare pun în pericol grav viaţa şi sănătatea populaţiei, funcţionarea corespunzătoare a instituţiilor publice, a autorităţilor statului, serviciilor publice şi a operatorilor economici, precum şi bunurile materiale cu valoare economică sau care fac parte din patrimoniul cultural naţional, valorile culturale şi arhivistice importante de pe o porţiune a teritoriului naţional sau, când situaţia impune, de pe întregul teritoriu al ţării.

ART. 2

(1) Evacuarea se realizează prin strămutarea temporară a populaţiei, instituţiilor, operatorilor economici, bunurilor şi valorilor prevăzute la art. 1, din zonele ameninţate în zone protejate, stabilite pe teritoriul naţional sau pe cel al altor state, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, ale acordurilor bilaterale sau tratatelor internaţionale la care România este parte, după caz.

(2) Scopul evacuării îl reprezintă prezervarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, punerea în siguranţă a bunurilor materiale şi valorilor culturale importante, precum şi asigurarea continuităţii principalelor activităţi politice, economice şi sociale, pe timpul situaţiilor de conflict armat.

(3) În funcţie de gravitatea ameninţării, evacuarea poate fi totală sau parţială.

ART. 3

(1) În situaţii de conflict armat evacuarea se aprobă de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării la propunerea ministrului apărării naţionale şi se execută în funcţie de evoluţia acţiunilor militare, pe baza planurilor întocmite în acest scop, din timp de pace.

(2) Propunerea ministrului apărării naţionale privind executarea evacuării conţine, în principal, următoarele elemente:

 1. a) data începerii şi durata executării evacuării;
 2. b) localităţile din care se execută evacuarea;
 3. c) locurile în care se execută evacuarea;
 4. d) itinerariile/direcţiile de deplasare şi zonele interzise.

(3) În funcţie de amploarea, dinamica şi evoluţia desfăşurării acţiunilor militare, propunerea ministrului apărării naţionale privind executarea evacuării poate conţine şi alte elemente specifice.

ART. 4

(1) Evacuarea se execută în funcţie de următorii factori:

 1. a) particularităţile de relief, dispunerea geografică, importanţa economico-socială şi militară a judeţelor, localităţilor, instituţiilor publice şi operatorilor economici;
 2. b) amploarea consecinţelor generate de conflictul armat;
 3. c) evoluţia acţiunilor militare;
 4. d) gradul de asigurare cu mijloace de transport;
 5. e) posibilităţile de care dispun localităţile pentru asigurarea protecţiei.

(2) În funcţie de evoluţia conflictului armat, evacuarea dintr-o unitate administrativ-teritorială se realizează succesiv, acordându-se prioritate evacuării populaţiei.

ART. 5

(1) Pe baza hotărârii adoptate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, coordonarea şi conducerea activităţilor de evacuare se realizează astfel:

 1. a) la nivel central, de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
 2. b) la nivel judeţean, de prefecţi;
 3. c) la nivel local, în mod nemijlocit, de primari;
 4. d) la nivelul unităţilor proprii ale ministerelor, autorităţilor publice autonome, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, de către miniştrii, respectiv conducătorii şi managerii acestora.

(2) Organizarea, asigurarea activităţilor de evacuare şi protecţia documentelor/suporturilor care conţin informaţii clasificate se stabilesc prin planurile de evacuare, conform metodologiei întocmite de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) instituţiile din Sistemul naţional de apărare, ordine şi siguranţă publică ce pun în aplicare planurile de acţiune, dislocare şi redislocare proprii şi ale structurilor din subordine, în funcţie de dinamica acţiunilor militare.

 

CAP. 2

Dimensiunea evacuării în situaţii de conflict armat

 

ART. 6

(1) În situaţii de conflict armat se evacuează:

 1. a) personalul autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice şi al operatorilor economici importanţi, cu membrii de familie, care nu sunt încadraţi în muncă, şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora;
 2. b) copiii, bătrânii şi bolnavii instituţionalizaţi;
 3. c) tezaurul României, bunurile materiale din patrimoniul cultural naţional şi documentele arhivistice;
 4. d) fabrici sau secţii de producţie, utilaje unicat, laboratoare, institute de cercetare importante pentru economia naţională şi producţia de apărare;
 5. e) instituţii publice şi operatori economici propuşi de autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, care îşi pot continua activitatea în alte localităţi;
 6. f) nave şi aeronave din noduri importante de comunicaţii, porturi, aeroporturi şi material rulant constând în locomotive şi vagoane.

(2) Instituţiile publice, operatorii economici şi bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c) – f) se evacuează împreună cu personalul minim de deservire, exploatare şi întreţinere.

(3) În cazul în care se dispune evacuarea totală dintr-o anumită zonă, este obligatorie strămutarea întregii populaţii puse în pericol de acţiunile militare.

ART. 7

Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure condiţii de cazare, aprovizionare, hrănire, asistenţă medicală, continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor, desfăşurarea procesului de învăţământ, reluarea producţiei.

ART. 8

(1) Evacuarea Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale se planifică şi se execută pe mai multe variante.

(2) Instituţiile publice de interes judeţean se evacuează, de regulă, în aceleaşi locuri cu prefectura sau în imediata vecinătate a acesteia.

ART. 9

Organizarea evacuării în situaţii de conflict armat se face pe baza:

 1. a) planului centralizator de evacuare în situaţii de conflict armat a populaţiei şi bunurilor materiale importante, întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în cooperare cu reprezentanţi din cadrul ministerelor ce au atribuţii în gestionarea evacuării, aprobat de ministrul administraţiei şi internelor şi avizat de Ministerul Apărării Naţionale;
 2. b) planurilor de evacuare a ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, întocmite de specialişti din cadrul structurilor proprii, avizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de miniştrii de resort, respectiv de conducătorii şi managerii acestora;
 3. c) planurilor de evacuare/primire judeţene/locale a populaţiei şi bunurilor materiale importante, întocmite de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene în cooperare cu specialişti ce au atribuţii în gestionarea evacuării, avizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de prefect sau primar, după caz.

 

CAP. 3

Asigurarea acţiunilor de evacuare

 

ART. 10

(1) Măsurile principale de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp şi sunt următoarele:

 1. a) executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii;
 2. b) identificarea localităţilor/zonelor care oferă facilităţi optime de destinaţie a evacuării, dintre cele nominalizate de ministrul apărării naţionale;
 3. c) cercetarea şi siguranţa transportului pe timpul executării acţiunii de evacuare;
 4. d) stabilirea punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare, primire şi repartiţie;
 5. e) logistica evacuării;
 6. f) asigurarea medicală;
 7. g) aprovizionarea populaţiei evacuate cu produse de primă necesitate;
 8. h) menţinerea ordinii publice, paza bunurilor, evidenţa persoanelor care se evacuează, fluidizarea şi, după caz, restricţionarea circulaţiei;
 9. i) protecţia populaţiei;
 10. j) protecţia informaţiilor clasificate naţionale, NATO sau UE.

(2) Detalierea măsurilor de asigurare a acţiunilor de evacuare se realizează în planurile de evacuare.

ART. 11

Pentru asigurarea cercetării şi siguranţei pe timpul acţiunilor de evacuare, structurile de ordine publică ale Ministerului Administraţiei şi Internelor constituie elemente de cercetare şi siguranţă specifice, care acţionează în punctele şi direcţiile pe care se execută evacuarea.

ART. 12

Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se execută evacuarea se realizează de reprezentanţi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi ai autorităţilor publice locale.

ART. 13

(1) Asistenţa medicală pe timpul evacuării, precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Societatea Naţională de Cruce Roşie şi alte servicii de specialitate.

(2) Măsurile privind organizarea şi asigurarea asistenţei medicale a forţelor participante la acţiunea de evacuare se stabilesc de fiecare comitet pentru situaţii de urgenţă şi sunt cuprinse în planurile de cooperare dintre direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Societatea Naţională de Cruce Roşie şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv al municipiului Bucureşti.

ART. 14

Legăturile de comunicaţii necesare pe timpul acţiunilor de evacuare în locurile de dispunere se asigură de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi sunt cuprinse în planurile de cooperare dintre structurile teritoriale ale acestora şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.

ART. 15

Măsurile de ordine publică, paza bunurilor, evidenţa populaţiei, fluidizarea şi, după caz, restricţionarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi constau în:

 1. a) asigurarea ordinii şi siguranţei publice în punctele de adunare, îmbarcare, debarcare, primire şi repartiţie;
 2. b) evidenţa salariaţilor şi a persoanelor care se evacuează;
 3. c) dirijarea circulaţiei, asigurarea priorităţii şi siguranţei pe timpul deplasării coloanelor de evacuaţi;
 4. d) paza bunurilor materiale.

ART. 16

Protecţia populaţiei împotriva operatorilor nucleari, chimici, biologici şi radiologici pe timpul organizării şi desfăşurării evacuării se planifică şi se realizează în scopul prevenirii pierderilor umane şi materiale în punctele de adunare, îmbarcare, debarcare, primire, repartiţie şi pe timpul transportului şi se referă la:

 1. a) prevenirea cu privire la pericolul atacului din aer şi al contaminării nucleare, chimice, biologice şi radiologice, prin înştiinţare şi alarmare, care se va executa de către serviciile de urgenţă profesioniste;
 2. b) asigurarea adăpostirii şi protecţia împotriva contaminării nucleare, chimice, biologice şi radiologice, prin folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi a proprietăţilor naturale ale terenului.

ART. 17

Măsurile de asigurare a evacuării Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului şi Guvernului se realizează de Serviciul de Protecţie şi Pază în cooperare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

CAP. 4

Logistica evacuării

 

ART. 18

(1) Necesarul mijloacelor de transport pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale se asigură, la cerere, prin Planul de mobilizare a economiei naţionale.

(2) Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale întocmesc cererile cu necesarul de mijloace de transport, vizate de ministere, pe care le transmit pentru centralizare Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care le înaintează Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici transmit cererile cu necesarul de mijloace de transport la inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru centralizarea şi înaintarea acestora structurilor teritoriale ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

(4) Cantităţile de carburanţi şi lubrifianţi se asigură în acelaşi mod ca şi mijloacele de transport.

ART. 19

Planificarea, gestionarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare sau de altă natură a acţiunilor de evacuare se realizează de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi operatorii economici pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate.

ART. 20

(1) Logistica evacuării se asigură de:

 1. a) structurile administraţiei publice centrale şi alte instituţii pentru personalul propriu;
 2. b) consiliile judeţene şi locale pentru populaţie şi angajaţii proprii;
 3. c) operatorii economici pentru personalul încadrat.

(2) Logistica evacuării se asigură, la cererea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, de operatori economici, pe bază de convenţii încheiate din timp şi anexate la planurile de evacuare în situaţii de urgenţă.

 

CAP. 5

Dispoziţii finale

 

ART. 21

(1) Metodologia organizării şi asigurării activităţilor de evacuare, prevăzută la art. 5 alin. (2), se emite în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Planurile de evacuare prevăzute la art. 9 se întocmesc şi se aprobă în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a Metodologiei organizării şi asigurării activităţilor de evacuare.

ART. 22

Evacuarea în situaţii de urgenţă va fi reglementată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, emis în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

ART. 23

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 24

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 222/1997 privind organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare în cadrul protecţiei civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 2 iunie 1997.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

 

 1. Ministrul apărării naţionale,

Ioan Ion,

secretar de stat

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

–––––