ORDIN   Nr. 1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse

               EMITENT:      MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din 10 februarie 2004

Descarca PDF cu ordin 1084-2003 proced notif accid subst

 

În baza prevederilor art. 65 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase,

 

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

 

ART. 1

Se aprobă Procedura de notificare a unei activităţi care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, prevăzută în anexa nr. 1, precum şi conţinutul formularului de notificare, prevăzut în anexa nr. 1.1.

ART. 2

Se aprobă Procedura de notificare a unui accident major, prevăzută în anexa nr. 2, precum şi conţinutul formularului de notificare, prevăzut în anexa nr. 2.1.

ART. 3

Anexele nr. 1, 1.1, 2 şi 2.1 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 4

Titularii activităţilor în care sunt utilizate substanţe periculoase vor duce la îndeplinire dispoziţiile referitoare la notificările din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, prin aplicarea procedurilor de notificare prevăzute în anexele nr. 1, 1.1, 2 şi 2.1.

ART. 5

Autorităţile publice pentru protecţia mediului şi protecţie civilă vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

ART. 6

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă, administrativă, contravenţională sau penală, după caz.

ART. 7

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 1. Ministrul agriculturii,

pădurilor, apelor şi mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

ANEXA 1

 

PROCEDURA DE NOTIFICARE

a unei activităţi care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

 

 1. Scop

Scopul prezentei proceduri constă în stabilirea modului şi a regulilor de întocmire a Notificării unei/unor activităţi cu pericol potenţial de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, prevăzută în părţile I şi II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

În cadrul prezentei proceduri sunt prezentate datele, informaţiile, formularele şi responsabilităţile asociate schimbului şi diseminării informaţiilor privind activităţile cu potenţial pericol de producere a unor accidente majore.

 

 1. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică tuturor unităţilor economice care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003.

Prezenta procedură nu se aplică:

– activităţilor desfăşurate în cadrul obiectivelor, instalaţiilor sau depozitelor militare;

– pericolelor induse de radiaţii ionizante;

– transportului de substanţe periculoase şi stocării temporare intermediare a acestora pe căi rutiere, căi ferate, căi de navigaţie interne, căi maritime sau căi aeriene, situate în afara obiectivelor unde se desfăşoară activităţi în care sunt prezente substanţele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

– operaţiilor de încărcare, descărcare şi transport la sau de la alte mijloace de transport pe docuri, punţi sau staţii de triaj;

– transportului de substanţe periculoase prin conducte, inclusiv pentru staţii de pompare, situate în afara obiectivelor în care se desfăşoară activităţi în care sunt prezente substanţele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

– activităţilor din industria extractivă privind explorarea şi exploatarea minereurilor din cariere, foraje sau mine;

– depozitării deşeurilor.

 

 1. Termeni şi definiţii

Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta procedură sunt următoarele:

– accident major – orice eveniment survenit, cum ar fi o emisie de substanţe periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui obiectiv prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003, care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul obiectivului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase;

– autoritatea centrală pentru protecţia mediului – Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;

– autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului – agenţiile de protecţie a mediului judeţene, a municipiului Bucureşti şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD);

– autoritatea teritorială de protecţie civilă – serviciul public comunitar pentru situaţii de urgenţă, aflat în subordinea consiliilor judeţene şi locale, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

– depozitare – prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scop de stocare şi/sau de păstrare în condiţii de siguranţă;

– instalaţie – o entitate tehnică din cadrul unui obiectiv, unde sunt produse, utilizate, manipulate şi/sau depozitate substanţe periculoase. Instalaţia cuprinde totalitatea echipamentelor, structurilor, sistemului de conducte, utilajelor, dispozitivelor, căilor ferate interne, docurilor, cheiurilor de descărcare care deservesc instalaţia, a debarcaderelor, a depozitelor şi a altor structuri similare, plutitoare sau de altă natură, necesare pentru exploatarea instalaţiei;

– obiectiv – spaţiul care se află sub controlul titularului activităţii, unde sunt prezente substanţe periculoase în una sau în mai multe instalaţii, inclusiv infrastructurile ori activităţile comune sau conexe;

– obiective existente – toate instalaţiile în funcţiune şi cele în curs de execuţie care deţin acord de mediu înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 95/2003;

– pericol – proprietatea intrinsecă a unei substanţe sau a unui preparat chimic ori a unei stări fizice, precum şi a unei situaţii concrete, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului;

– prezenţa substanţelor periculoase – prezenţa efectivă sau anticipată a unor astfel de substanţe în cadrul obiectivului ori prezenţa acestora în cazul în care se consideră că pot fi generate prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial;

– substanţă periculoasă – orice substanţă chimică pură, amestec de substanţe sau preparate prevăzute în partea I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 ori care îndeplineşte criteriile prevăzute în partea II din anexa nr. 2 la aceeaşi hotărâre şi care există sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substanţe despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident;

– titularul activităţii – orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deţine controlul instalaţiei sau care este delegată cu o putere economică decisivă în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia;

– unitate de stocare – orice spaţiu în care sunt depozitate substanţe periculoase.

 

 1. Reguli procedurale

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003, titularul activităţii care prezintă pericole de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase are obligaţia de a transmite autorităţilor publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniile protecţiei mediului şi protecţiei civile o notificare care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu cel puţin datele şi informaţiile structurate conform formularului prezentat în anexa nr. 1.1, denumită în continuare notificare.

 

 1. Responsabilităţi

5.1. Responsabilităţi ale titularului activităţii

Titularul activităţii cu potenţial pericol de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase este obligat să elaboreze notificarea şi va răspunde de transmiterea acesteia autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi de protecţie civilă.

Titularul activităţii cu potenţial pericol de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase are obligaţia de a informa imediat autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi de protecţie civilă, în cazul în care după transmiterea notificării apar modificări de tipul:

– creşterea semnificativă a cantităţii de substanţe periculoase prezente pe amplasament;

– schimbarea semnificativă a naturii sau a stării fizice a substanţei periculoase prezente pe amplasament;

– apariţia oricărei modificări în procesele tehnologice în care sunt utilizate substanţe periculoase;

– închiderea definitivă, temporară sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

– schimbarea titularului activităţii.

5.2. Responsabilităţi ale reprezentanţilor autorităţilor publice

Reprezentanţii autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi de protecţie civilă au obligaţia de a valida conţinutul notificării şi de a comunica titularului activităţii respective observaţii cu privire la corectitudinea sau incorectitudinea întocmirii acesteia.

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi de protecţie civilă au dreptul de a interzice utilizarea sau punerea în funcţiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalaţii ori unităţi de stocare sau a oricărei părţi din aceasta, dacă titularul activităţii nu a înaintat în termenele legale notificarea.

 

 1. Înregistrări

Titularul activităţii cu potenţial pericol de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase este obligat să păstreze în dosarul documentaţiilor legale ale unităţii un exemplar original al notificării transmise autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi de protecţie civilă. De asemenea, se recomandă stocarea notificării şi pe suport magnetic.

 

ANEXA 1.1

 

NOTIFICARE

 

 1. Elemente de identificare a unităţii economice
 2. a) denumirea unităţii economice;
 3. b) adresa completă a unităţii economice;
 4. c) numele sau denumirea comercială a titularului activităţii;
 5. d) sediul social al titularului activităţii, inclusiv adresa completă a acestuia;
 6. e) numele, prenumele şi funcţia persoanei care administrează unitatea economică [în cazul în care aceasta este diferită de cea de la lit. c)]

 

 1. Profilul de activitate al unităţii economice sau profilul de activitate intenţionat

 

 1. Lista substanţelor periculoase prezente pe amplasamentul unităţii economice

______________________________________________________________________________

|N |Denumirea  |Număr|Localizarea|Cantitatea|Capacitate|Stare |Mod    |Condiţii|

|r.|substanţei |CAS  |           |totală    |totală    |fizică|de     |de      |

|  |periculoase|     |           |deţinută  |de stocare|      |stocare|stocare |

|c |           |     |           |(tone)    |(tone)    |      |       |        |

|r |           |     |           |          |          |      |       |        |

|t.|           |     |           |          |          |      |       |        |

|__|___________|_____|___________|__________|__________|______|_______|________|

| 0|     1     |  2  |     3     |     4    |     5    |   6  |   7   |    8   |

|__|___________|_____|___________|__________|__________|______|_______|________|

|  |           |     |           |          |          |      |       |        |

|__|___________|_____|___________|__________|__________|______|_______|________|

 

NOTĂ:

Suplimentar, se vor insera în tabel şi informaţii cu privire la localizarea substanţelor periculoase pe amplasament, iar acolo unde este cazul trebuie specificate şi condiţiile de operare ale instalaţiei sau instalaţiilor (temperatură, presiune etc.).

 

 1. Tipul activităţii/activităţilor în care sunt implicate substanţele periculoase

 

NOTĂ:

Se inserează tipul activităţii (activităţilor) industriale în care sunt implicate substanţe periculoase, specificându-se:

– vechimea şi nivelul tehnologiei (anul proiectării şi construcţiei instalaţiei);

– modul în care sunt controlate procesele tehnologice;

– tipul producţiei: – continuă (24 de ore/zi timp de 7 zile/săptămână);

– semicontinuă (24 de ore/zi timp de 5 – 6

zile/săptămână);

– discontinuă.

 

 1. Informaţii cu privire la alte elemente (inclusiv din imediata apropiere a obiectivului) susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora

 

 1. Mărimea zonei/platformei industriale

 

NOTĂ:

Se inserează informaţii privind:

– mărimea suprafeţei pe care o ocupă unitatea economică;

– mărimea platformei industriale (dacă este cazul);

– mărimea zonei direct afectate de activitatea industrială.

 

 1. Informaţii cu privire la hazardurile naturale specifice zonei

 

NOTĂ:

Se inserează date cu privire la hazardurile naturale specifice zonei în care este amplasată unitatea economică:

– zonă susceptibilă la inundaţii;

– zonă seismică;

– alunecări de teren;

– mişcări tectonice etc.

 

 1. Data întocmirii notificării

 

 1. Datele de identificare a persoanei care a întocmit notificarea

– numele, prenumele şi funcţia persoanei care a întocmit notificarea;

– semnătura persoanei care a întocmit notificarea;

– ştampila unităţii economice.

 

ANEXA 2

 

PROCEDURA DE NOTIFICARE

a unui accident major

 

 1. Scop

Prezenta procedură prezintă modul de întocmire a notificării unui accident major în care sunt implicate categoriile de substanţe periculoase nominalizate în părţile I şi II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

În cadrul prezentei proceduri sunt prezentate datele, informaţiile, formularele şi responsabilităţile asociate schimbului şi diseminării informaţiilor în cazul producerii unui accident major.

 

 1. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică tuturor unităţilor economice care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003.

Prezenta procedură nu se aplică:

– activităţilor desfăşurate în cadrul obiectivelor, instalaţiilor sau depozitelor militare;

– pericolelor induse de radiaţii ionizante;

– transportului de substanţe periculoase şi stocării temporare intermediare a acestora pe căi rutiere, căi ferate, căi de navigaţie interne, căi maritime sau căi aeriene, situate în afara obiectivelor unde se desfăşoară activităţi în care sunt prezente substanţele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

– operaţiilor de încărcare, descărcare şi transport la sau de la alte mijloace de transport pe docuri, punţi sau staţii de triaj;

– transportului de substanţe periculoase prin conducte, inclusiv pentru staţii de pompare, situate în afara obiectivelor în care se desfăşoară activităţi în care sunt prezente substanţele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

– activităţilor din industria extractivă privind explorarea şi exploatarea minereurilor din cariere, foraje sau mine;

– depozitării deşeurilor.

 

 1. Termeni şi definiţii

Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta procedură sunt următoarele:

– accident major – orice eveniment survenit, cum ar fi o emisie de substanţe periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui obiectiv prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003, care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul obiectivului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase;

– autoritatea centrală pentru protecţia mediului – Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;

– autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului – agenţiile de protecţie a mediului judeţene, a municipiului Bucureşti şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD);

– autoritatea centrală de protecţie civilă – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

– autoritatea teritorială de protecţie civilă – serviciul public comunitar pentru situaţii de urgenţă, aflat în subordinea consiliilor judeţene şi locale, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

– avarie – eveniment sau incident care nu generează efecte majore asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are potenţial să producă un accident major;

– obiectiv – spaţiul care se află sub controlul titularului activităţii, unde sunt prezente substanţe periculoase în una sau în mai multe instalaţii, inclusiv infrastructurile ori activităţile comune sau conexe;

– substanţă periculoasă – orice substanţă chimică pură, amestec de substanţe sau preparate prevăzute în partea I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 ori care îndeplineşte criteriile prevăzute în partea II din anexa nr. 2 la aceeaşi hotărâre şi care există sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substanţe despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident;

– titularul activităţii – orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deţine controlul instalaţiei/obiectivului sau care este delegată cu o putere economică decisivă în ceea ce priveşte funcţionarea acestora.

 

 1. Reguli procedurale

4.1. Informarea autorităţilor

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003, în cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, care îndeplineşte cel puţin una dintre consecinţele descrise la pct. 4.2, titularul activităţii are obligaţia de a informa imediat autorităţile publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniile protecţiei civile, protecţiei mediului, protecţiei muncii, administraţiei publice şi sănătăţii.

Informarea se va face imediat, atât telefonic, cât şi prin elaborarea imediată sau cel târziu în timpul săptămânii ce urmează accidentului a unui document denumit în continuare notificare. Acest document trebuie să cuprindă cel puţin datele şi informaţiile structurate conform formularului prezentat în anexa nr. 2.1.

4.2. Evaluarea accidentului

Evaluarea unui accident sau a unei avarii se face pe baza următoarelor criterii:

– prezenţa substanţelor periculoase – orice incendiu ce conduce la un accident, la o explozie şi/sau la eliberarea accidentală a unei substanţe periculoase în cantităţi de cel puţin 5% din cantitatea relevantă stabilită în coloana 3 a tabelelor nr. 1 şi 2 din partea I a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

– vătămarea persoanelor:

 1. a) un deces;
 2. b) rănirea a 6 persoane în interiorul obiectivului şi spitalizarea acestora cel puţin pentru 24 de ore;
 3. c) rănirea unei persoane din afara obiectivului şi spitalizarea acesteia cel puţin pentru 24 de ore;

– producerea de daune asupra bunurilor imobiliare:

 1. a) producerea de daune asupra unei/unor locuinţe din afara obiectivului şi distrugerea acesteia/acestora, creând imposibilitatea de a mai fi locuită/locuite ca rezultat al accidentului;
 2. b) evacuarea sau sinistrarea unor persoane pentru mai mult de două ore (persoane x ore), valoarea calculată trebuie să fie de cel puţin 500;
 3. c) întreruperea serviciilor de furnizare a apei potabile, electricităţii, gazului sau telecomunicaţiilor pentru mai mult de două ore (persoane x ore) în cazul în care valoarea rezultată prin multiplicarea numărului de persoane afectate cu numărul de ore de întrerupere a serviciilor menţionate este de cel puţin 1.000;

– producerea de efecte nocive imediate asupra mediului:

 1. a) daune permanente sau pe termen lung asupra habitatelor terestre:

– 0,5 ha sau mai mult dintr-un habitat cu valoare ecologică ori de conservare, protejat prin lege;

– 10 ha sau mai mult dintr-un habitat mai extins, incluzând teren agricol;

 1. b) daune semnificative sau pe termen lung asupra habitatelor de apă curgătoare sau marine (acolo unde este cazul, în procesul de evaluare a pagubelor se pot face referiri la legislaţia referitoare la substanţele şi preparatele chimice periculoase sau la concentraţia letală pentru 50% din speciile reprezentative ale mediului afectat):

– 10 km sau mai mult dintr-un râu sau canal;

– 1 ha sau mai mult dintr-un lac sau iaz;

– 2 ha sau mai mult dintr-o deltă;

– 2 ha sau mai mult dintr-o apă costieră sau mare deschisă;

 1. c) daune semnificative aduse unui acvifer sau apelor subterane marine (acolo unde este cazul, în procesul de evaluare a pagubelor se pot face referiri la legislaţia referitoare la substanţele şi preparatele chimice periculoase sau la concentraţia letală pentru 50% din speciile reprezentative ale mediului afectat):

– 1 ha sau mai mult;

– producerea de daune asupra bunurilor:

 1. a) daune aduse bunurilor din cadrul obiectivului, a căror valoare în lei reprezintă echivalentul a cel puţin 0,5 milioane euro;
 2. b) daune aduse unor bunuri din afara obiectivului, a căror valoare în lei reprezintă echivalentul a cel puţin 0,2 milioane euro;

– producerea de daune transfrontieră: orice accident în care este prezentă o substanţă periculoasă şi care produce efecte în afara teritoriului naţional.

 

 1. Responsabilităţi

5.1. Responsabilităţi ale titularului activităţii

În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, titularul activităţii are obligaţia de a informa imediat autorităţile publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniile: protecţiei civile, protecţiei mediului, protecţiei muncii, administraţiei publice şi sănătăţii.

Un accident se notifică autorităţilor publice teritoriale şi centrale, dacă are cel puţin una dintre consecinţele prezentate la pct. 4.2.

Se notifică orice accident sau avarie considerată ca prezentând un interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore şi pentru limitarea consecinţelor acestora, chiar dacă nu îndeplineşte consecinţele prezentate la pct. 4.2.

Titularul activităţii pe platforma căruia s-a produs un accident major are obligaţia de a elabora notificarea şi va răspunde de transmiterea acesteia autorităţilor publice teritoriale de protecţie civilă şi pentru protecţia mediului.

Titularul activităţii are obligaţia de a actualiza informaţiile prezentate în notificare în cazul în care cercetările ulterioare dezvăluie date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile referitoare la accidentul major produs.

5.2. Responsabilităţi ale reprezentanţilor autorităţilor publice

Reprezentanţii autorităţilor publice teritoriale de protecţie civilă şi pentru protecţia mediului au obligaţia de a valida conţinutul notificării şi de a comunica titularului activităţii respective observaţii cu privire la corectitudinea sau incorectitudinea acesteia.

Autoritatea centrală pentru protecţia mediului, prin autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, are obligaţia de a urmări:

 1. a) luarea tuturor măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
 2. b) colectarea şi verificarea, prin inspecţie, a informaţiilor necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
 3. c) îmbunătăţirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activităţii.

Autoritatea centrală de protecţie civilă, prin autorităţile teritoriale de protecţie civilă, are obligaţia de a urmări:

 1. a) organizarea şi conducerea activităţilor de pregătire, prevenire şi protecţie a populaţiei, bunurilor materiale şi a valorilor culturale în cazul producerii unor accidente majore;
 2. b) participarea cu forţe şi mijloace la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor în cazul producerii accidentelor majore;
 3. c) luarea măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
 4. d) verificarea şi colectarea, prin inspecţie, a informaţiilor necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
 5. e) îmbunătăţirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activităţii;
 6. f) anunţarea autorităţilor similare din ţările vecine în caz de producere a unui accident major cu posibile efecte transfrontiere.

 

 1. Înregistrări

Titularul activităţii cu potenţial pericol de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase este obligat să păstreze un exemplar original al notificării transmise autorităţilor publice teritoriale de protecţie civilă şi pentru protecţia mediului. De asemenea, se recomandă stocarea acestui document şi pe suport magnetic.

 

ANEXA 2.1

 

NOTIFICARE

a accidentului major produs la data de ……….

 

 1. Elemente de identificare a unităţii economice:
 2. a) denumirea unităţii economice;
 3. b) adresa completă a unităţii economice;
 4. c) numele sau denumirea comercială a titularului activităţii;
 5. d) sediul social al titularului activităţii, inclusiv adresa completă a acestuia;
 6. e) numele, prenumele şi funcţia persoanei care administrează unitatea economică;
 7. f) profilul de activitate.

 

 1. Caracterizarea accidentului în funcţie de criteriile prevăzute la pct. 4.2 din procedură

 

 1. Circumstanţele accidentului:

– locul în care s-a produs accidentul (instalaţie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem de compresie, conducte etc.);

– modul de operare în momentul producerii accidentului;

– condiţiile meteorologice în timpul producerii accidentului (viteza şi direcţia vântului, clasa de stabilitate, temperatura şi umiditatea aerului, presiunea atmosferică);

– tipul accidentului (incendiu, explozie, evacuare toxică etc.);

– cauza accidentului (cauza imediată);

– substanţele periculoase implicate;

– cantităţile de substanţe periculoase implicate în accident; dacă nu sunt disponibile informaţii precise, pot fi inserate estimări de tipul:

– mai puţin de X tone;

– între X şi Y tone;

– mai mult de Y tone.

 

 1. Felul notificării:

– prima notificare;

– completări şi corectări;

– notificare finală.

 

 1. Consecinţele accidentului

Evaluarea efectelor asupra:

– persoanelor din interiorul şi exteriorul obiectivului;

– bunurilor imobiliare din interiorul şi exteriorul obiectivului;

– factorilor de mediu: apa de suprafaţă, apa subterană, aer şi sol.

 

 1. Măsuri de atenuare a efectelor accidentului major în interiorul amplasamentului:

– măsuri de intervenţie şi de remediere de primă urgenţă adoptate;

– măsuri de minimizare a efectelor asupra activităţilor care nu au fost direct afectate;

– măsuri de intervenţie şi/sau de remediere necesare pe termen mediu şi lung (măsuri necesare în scopul asigurării unei restaurări rapide şi corespunzătoare a zonelor afectate, o dată cu terminarea urgenţei);

– măsuri de prevenire a producerii unor accidente similare;

– planificarea timpului pentru implementarea măsurilor.

 

 1. Data întocmirii notificării

– Notificarea a fost întocmită la data de ………

 

 1. Datele de identificare a persoanei care a întocmit notificarea:

– numele, prenumele şi funcţia persoanei care a întocmit notificarea;

– semnătura persoanei care a întocmit notificarea;

– ştampila unităţii economice.

 

–––––