ORDIN Nr. 1494 din 7 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă

EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 926 din 15 noiembrie 2006

Descarca PDF cu omai 1494-2006

 

Având în vedere prevederile art. 11 lit. c) şi d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

 

ART. 1

Se aprobă Normele tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va lua măsuri pentru aplicarea unitară a prevederilor normelor tehnice prevăzute la art. 1.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

 

ANEXA 1

 

NORME TEHNICE

privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă

 

CAP. 1

Principii generale

 

ART. 1

Taberele de sinistraţi se organizează înaintea, în timpul sau după manifestarea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă, când capacităţile de cazare prevăzute în planurile de evacuare pentru primirea populaţiei, a bunurilor materiale şi a animalelor sunt insuficiente sau au fost afectate de dezastre.

ART. 2

(1) Raioanele de dispunere a taberelor de sinistraţi se stabilesc din timp de normalitate, în planurile de evacuare pentru situaţii de urgenţă, de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, sunt avizate de serviciile de urgenţă profesioniste şi sunt aprobate de preşedinţii comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv al municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia.

(2) În taberele de sinistraţi se asigură condiţii de cazare, cu aplicarea normelor profilactice de igienă individuală şi colectivă, aprovizionare cu alimente de bază şi apă potabilă, hrănire, asistenţă medicală, psihologică, religioasă şi veterinară, mijloace de comunicaţii, precum şi condiţii pentru desfăşurarea altor activităţi necesare.

ART. 3

La stabilirea locului de amplasare a taberei, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au în vedere ca acesta să se situeze în afara ariei afectate sau potenţial a fi afectată de dezastre, astfel încât să se asigure protecţia populaţiei, depozitarea în siguranţă a bunurilor materiale şi adăpostirea animalelor.

ART. 4

(1) Decizia de instalare a taberei pentru sinistraţi este luată de primarul unităţii administrativ-teritoriale sau de prefect, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenţă, în funcţie de amploarea dezastrului, respectiv dacă acesta afectează una sau mai multe localităţi de pe raza unui judeţ.

(2) Decizia cuprinde evoluţia situaţiei la dezastre şi consecinţele acesteia, date privind raionul de instalare a taberei, data şi ora intrării în funcţiune, itinerarele de deplasare şi succesiunea activităţilor, organizarea conducerii, cooperării şi asigurarea logistică, cereri şi informări/comunicări.

(3) În cazul luării deciziei de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, acesta informează comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă în vederea transmiterii dispoziţiilor către structurile cu atribuţii de asigurare logistică, medicală, veterinară şi de ordine publică prevăzute în planurile de evacuare.

(4) Informarea cetăţenilor se realizează prin transmiterea la posturile locale de radio şi de televiziune sau prin alte mijloace aflate la dispoziţie, la intervale scurte de timp, a comunicatelor din partea comitetelor judeţene/locale pentru situaţii de urgenţă.

(5) Comunicatele conţin informaţii despre evoluţia evenimentelor, măsurile şi regulile pe care trebuie să le respecte populaţia, locurile de adunare ale sinistraţilor, restricţii de consum, precum şi locul stabilit pentru amplasarea taberei de sinistraţi, avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării.

 

CAP. 5

Organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi

 

ART. 5

(1) Tabăra se constituie din corturi, barăci/module sau poate fi mixtă.

(2) Indiferent de tip, în cadrul taberei sunt asigurate spaţii pentru locuit, prepararea şi servirea hranei, igiena personală şi colectivă, depozitarea bunurilor sinistraţilor şi a ajutoarelor umanitare, precum şi asistenţă medicală, religioasă şi veterinară. Variantele de dispunere şi de organizare a unei tabere de sinistraţi sunt prezentate în anexele nr. 1a) şi 1b).

(3) Asigurarea cu corturi/barăci, autospeciale pentru încălzirea apei şi îmbăiere, cisterne alimentare, bucătării rulante, generatoare electrice, echipamente medicale şi toalete ecologice se efectuează de către comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, conform planurilor de evacuare întocmite.

ART. 6

Raioanele de dispunere a taberelor de sinistraţi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 1. a) terenul să fie orizontal, să nu existe posibilitatea producerii alunecărilor de teren, surpărilor, precum şi manifestării efectelor altor factori de risc;
 2. b) să existe drumuri şi alte căi de acces care să permită afluirea/defluirea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente de bază şi apă potabilă;
 3. c) să existe, în apropiere, surse de apă care să satisfacă nevoile de igienă personală şi colectivă;
 4. d) să asigure posibilităţi de racordare la reţeaua de alimentare cu energie electrică;
 5. e) să ofere condiţii de protecţie împotriva incendiilor.

ART. 7

(1) În funcţie de posibilităţile oferite de teren, suprafaţa în care se organizează tabăra se împarte în porţiuni dreptunghiulare prin linii longitudinale şi transversale, care delimitează, în acelaşi timp, şi căile de acces.

(2) Tabăra se împarte în zone a căror mărime este determinată de dimensiunile şi sistemul de dispunere a corturilor, barăcilor, construcţiilor şi instalaţiilor necesare.

(3) Tabăra de sinistraţi se împarte în 3 zone principale de activitate: zona pentru conducere şi administrarea taberei, zona de cazare şi zona activităţilor auxiliare/gospodăreşti.

ART. 8

Zona pentru conducerea şi administrarea taberei cuprinde punctul de control, punctul de primire, evidenţă şi repartiţie a sinistraţilor, conducerea taberei, punctul medical, punctul de primire/distribuire a ajutoarelor şi punctul de conducere şi coordonare a măsurilor de ordine şi siguranţă publică.

ART. 9

(1) Zona de cazare cuprinde corturile, barăcile şi construcţiile destinate cazării.

(2) Locurile pentru corturi se amenajează astfel încât să permită dispunerea acestora la intervale de 2,5 m între ele, iar în adâncime, distanţa să fie de 5 m.

(3) În limita spaţiului şi a volumului de aer al încăperii se instalează, după caz, paturi suprapuse sau nesuprapuse, respectându-se distanţa de cel puţin 50 cm între rânduri.

ART. 10

(1) Zona activităţilor auxiliare/gospodăreşti cuprinde: sala de mese, bucătărie, depozit de alimente, rezerva de apă potabilă, spălătorie, punct de îmbăiere, punct sanitar, punct de adunare a resturilor menajere, depozitul pentru bunurile sinistraţilor, staţia de iluminat/grup electrogen, autoturisme şi autospeciale de intervenţie, autosanitare etc.

(2) Spălătoarele se dotează cu lavoare, calculându-se câte unul la 5 – 7 sinistraţi şi o băiţă de picioare la 40 de sinistraţi.

(3) Toaletele ecologice se amenajează astfel încât să revină câte o cabină la 12 – 15 sinistraţi.

(4) Gunoiul şi resturile alimentare se îndepărtează zilnic din tabără în locuri special amenajate, care se golesc şi se curăţă periodic.

(5) Pentru iluminatul taberei pentru sinistraţi şi a încăperilor se prevede şi o sursă de energie de rezervă, respectiv generator electric.

(6) Destinaţia şi rolul elementelor taberei pentru sinistraţi sunt prezentate în anexa nr. 2.

ART. 11

În vederea respectării regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor în tabără, se stabilesc locuri destinate pentru fumat şi se dotează pichetul de incendiu cu mijloace de primă intervenţie, precum: unelte genistice, găleţi, nisip şi stingătoare etc.

ART. 12

(1) Fiecărui sinistrat cazat în tabără i se asigură un ecuson individual de identificare care conţine: numărul de ordine din registrul de primire/repartiţie; numele şi prenumele, seria şi numărul buletinului de identitate, cortul/baraca în care este cazat.

(2) Pentru servirea mesei fiecare sinistrat primeşte o cartelă individuală, iar ajutoarele se distribuie pe bază de tabel nominal.

ART. 13

Activitatea de primire, luare în evidenţă, triajul sanitar, repartiţia spaţiilor de cazare şi depozitare se reglementează prin dispoziţii interne de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea reprezentanţilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene.

ART. 14

(1) Supravegherea medicală şi sanitar-veterinară se organizează şi se realizează în scopul asigurării sănătăţii populaţiei şi a animalelor care se evacuează, al prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor şi al acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare, în caz de îmbolnăvire sau accident.

(2) Asistenţa medicală preventivă, profilactică şi curativă în tabără se asigură de către personalul specializat din unităţile sanitar-teritoriale ale Ministerului Sănătăţii Publice, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România şi ale altor structuri de specialitate, în baza planurilor de cooperare elaborate în acest sens de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/al municipiului Bucureşti şi transmise în extras acestora.

(3) Forţele şi mijloacele de asigurare medicală şi sanitar-veterinară se pot suplimenta, după caz, prin decizia comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

(4) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă stabilesc, prin planul de evacuare în situaţii de urgenţă, locurile destinate evacuării animalelor şi păsărilor la propunerea direcţiilor sanitar-veterinare, ai căror reprezentanţi se ocupă de evidenţa acestora, conform anexei nr. 3.

(5) Zona stabilită pentru evacuarea animalelor şi păsărilor se situează la o distanţă precizată de specialiştii direcţiilor sanitar-veterinare şi este compartimentată corespunzător necesităţilor.

ART. 15

(1) Măsurile de ordine şi siguranţă publică, paza taberei şi evidenţa persoanelor se realizează de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi constau în:

 1. a) asigurarea ordinii şi siguranţei publice în tabăra de sinistraţi;
 2. b) evidenţa persoanelor sinistrate dispuse în tabără;
 3. c) paza taberei de sinistraţi;
 4. d) participarea la distribuirea ajutoarelor umanitare.

(2) Aceste măsuri se planifică, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu planurile de intervenţie şi cooperare elaborate în acest scop de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi transmise în extras forţelor cu care se cooperează.

ART. 16

Fondurile financiare pentru organizarea, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul taberei pentru sinistraţi se asigură, după caz, din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite din timp de normalitate.

ART. 17

Logistica taberelor de sinistraţi se asigură de consiliile judeţene/locale, pentru populaţie şi angajaţii proprii.

ART. 18

Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă locale/judeţene, în sistem raţionalizat, conform prevederilor art. 47 din Normele privind organizarea şi asigurarea evacuării în situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.184/2006.

 

CAP. 3

Coordonarea activităţilor administrative în tabără

 

ART. 19

(1) Coordonarea activităţilor administrative în tabără este asigurată de şeful taberei, desemnat din rândul membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă de către preşedintele acestuia.

(2) Şeful taberei se subordonează nemijlocit preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi îndeplineşte, în principiu, următoarele atribuţii:

 1. a) organizează şi încadrează personalul din tabără, precizând atribuţiile fiecăruia;
 2. b) elaborează regulamentul de funcţionare interioară a taberei;
 3. c) execută instruirea persoanelor care încadrează şi deservesc tabăra;
 4. d) organizează afluirea şi defluirea sinistraţilor şi răspunde de desfăşurarea normală a activităţilor;
 5. e) răspunde de amenajarea taberei, de organizarea şi asigurarea fluxului sinistraţilor, cazării acestora şi de organizarea celorlalte servicii;
 6. f) informează periodic comitetul local pentru situaţii de urgenţă în legătură cu primirea/repartiţia sinistraţilor şi cu alte date privind situaţia din tabără.

ART. 20

(1) Pe timpul instalării şi funcţionării taberei se iau măsuri pentru protejarea mediului înconjurător.

(2) În zona taberei se interzic tăierea de material lemnos, contaminarea şi poluarea surselor de apă şi a solului, împrăştierea deşeurilor de orice natură şi se iau măsuri de prevenire a distrugerii culturilor, vegetaţiei, căilor de comunicaţie şi a zonelor protejate.

ART. 21

La dezafectarea taberei pentru sinistraţi, se iau măsuri de refacere a mediului deteriorat.

ART. 22

Regulile principale de conduită în tabăra pentru sinistraţi sunt prevăzute în anexa nr. 4.

ART. 23

Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA 1a)*)

 

*) Anexa nr. 1a) este reprodusă în facsimil.

 

Figura 1 – Schema de organizare a taberei pentru sinistraţi (varianta „A”) – se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, la pagina 28.

 

ANEXA 1b)*)

 

*) Anexa nr. 1b) este reprodusă în facsimil.

 

SCHEMA DE ORGANIZARE A TABEREI PENTRU SINISTRAŢI

(varianta „B”)

 

_________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

_____                            \

_____________________________  |  _ _ _ _ _  _ _  _ _ _     \

_ ::           ____           |                       \     \

|/|::          | PT |          |                        \     \             /

|/|::          |____|          |                         \     \           N

_ ::                          |                          \     \         /

|/|::                          |                           \     \

|/|::                          |                            \     \

::                        | | |                           \     \

::               ________ | v | ________          _______  \     \

::              |    1   ||   ||    2   |        |       |  \     \

::              |________|| | ||________|        |       |   \     \

::          ___       ___ | | | ___              |       |    \     \

::         | 4 |     | 3 || v || 5 |             |       |     \     \

::         |___|     |___||   ||___|             |       |      \     \

::                 ______ |   |   _______        |       |       \     \

::               /  _|_  ||   | / P.S.I. |       |  22   |        \     \

::               \___|___|| | | \________|       |       |         \__   \

:: ___      ___       ___ | | | ___       ___    |       |             \  \

::| 6 | |  | 6 |     | 6 || v || 6 |     | 6 |   |       |              \  \

::|___| | ||___|| | ||___||   ||___|| | ||___|   |       |    ___________\  \

:: ___  | | ___ | | | ___ |   | ___ | | | ___    |       |   |           |

::| 6 | | || 6 || v || 6 ||   || 6 || v || 6 |   |       |   | SPITAL DE |

::|___| | ||___||   ||___||   ||___||   ||___|   |_______|   | CAMPARE   |

::      | |_____|   |_____|   |_____|   |_____________       | (dacă     |

::                      <–   –>                            | este      |

::         _____     _____     _____     _____________       | cazul)    |

:: ___  | | ___ |   | ___ | | | ___ |   | ___      _______   |     _     |

::| 6 | | || 7 ||   || 7 || | || 7 ||   || 7 |    | A.D.P. \ |   _| |_   |

::|___| | ||___||   ||___|| v ||___||   ||___|    |________/ |  |_   _|  |

:: ___  | | ___ |   | ___ |   | ___ |   | ___           :    |    |_|    |

::| 6 | | || 7 ||   || 7 ||   || 7 ||   || 7 |          :    |           |

::|___| | ||___||   ||___||   ||___||   ||___|          :    |___________|

::      | |_____|   |_____|   |_____|   |_______        :

::                      <–   –>                     __:__

::         _____     _____     _____     _______     //////\

:: ___  | | ___ |   | ___ | | | ___ |   | ___       (///20//)

::| 6 | | || 10||   || 10|| | || 10||   || 9a|       \_/_/_/

::|___| | ||___||   ||___|| v ||___||   ||___|         :

:: ___  | | ___ |   | ___ |   | ___ |   | ___          :

::| 6 | | || 10||   || 10||   || 10||   || 13|         :

::|___| | ||___||   ||___||   ||___||   ||___|         :

::      | |_____|   |_____|   |_____|   |_______       :

::                      <–   –>               |     _:__      /\

:: ___      _____________   |   _____________   |____|    |     /

::| 14|    |      11     |  v  |      12     |   –> | 21 |    /

::|___|    |_____________|     |_____________|   ____|    |   /

::                     <–     –>              |    |____|  /

::         _____     _____     _____    _____   |           /

:: ___  | | ___ |   | ___ |   | ___ |  | ___ |  |          /

::| 15| | || 8 ||   || 8 ||   || 9 ||  || 9a||  |

::|___| | ||___||   ||___|| | ||___||  ||___||  |

::      | | ___ |   | ___ | | | ___ |  | ___ |  |

::      | || 8 ||   || 8 || v || 8 ||  || 8 ||  |

::      | ||___||   ||___||   ||___||  ||___||  |

::      | |_____|   |_____|   |_____|  |_____|  |

::      |               <–   –>               |

::      |_______     _____     _____    ________|

::          ___ |   | ___ |   | ___ |  | ___

::         | 6 ||   || 6 ||   || 6 ||  || 6 |

::         |___||   ||___|| | ||___||  ||___|

::          ___ |   | ___ | | | ___ |  | ___

::         | 6 ||   || 6 || v || 6 ||  || 6 |

::         |___||   ||___||   ||___||  ||___|

::              |   |     |   |     |  |

::              |   |     |   |     |  |

::   ___________|   |_____|   |_____|  |____________

::  |         _________   | | |   _________         |

::  |   ..17.|  |______|..|.|.|..|______|  |.17  16 |

::  |   :    |__|           |           |__|  :     |

::  |   :     _________   | v |   _________   :     |

::  |   : 18 |_|_|_|_|_|  |   |19|_|_|_|_|_|  :  16 |

::  |   :……………  |   |               :     |

::  |___:______________   |   |               :     |

::      :              |  |   |               :     |

:::::::::::::::::::::::|______________________:_____|

:                                    .

__:__                                 .

//////\                               .

(//20///)…………………………

\_/_/_/

 

LEGENDA

 

1 = Birou evidenţa populaţiei

2 = Corp de gardă jandarmi

3 = Cabinet medical

4 = Izolator

5 = Comandant tabără

6 = Corturi pt. familişti

7 = Corturi pt. femei

8 = Corturi pt. bărbaţi

9 = Centrală telefonică

9a = Cort persoană deservire

10 = Corturi pt. copii (dacă este cazul)

11 = Asistenţă religioasă

12 = Sală pt. servit masa

13 = Cort/sală clasă şcoală (dacă este cazul)

14 = Depozit ajutoare umanitare

15 = Depozit de materiale

16 = Cisternă apă potabilă + staţie filtrare apă

17 = Spălător bărbaţi = femei

18 = Toaletă bărbaţi

19 = Toaletă femei

20 = Fosă septică

21 = Bucătărie şi depozit

22 = Parc auto

P.S.I. = Auto intervenţie pompieri

A.D.P. = Autosanitară (decontaminare)

 

ANEXA 2

 

DESTINAŢIA ŞI ROLUL

elementelor taberei pentru sinistraţi

 

 1. Punctul de primire, evidenţă şi repartiţie a sinistraţilor

Este amenajat la intrarea în tabăra de sinistraţi. Aici persoanele sinistrate se prezintă pentru a fi luate în evidenţă de către reprezentanţi ai serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, pe baza documentelor de identitate sau a declaraţiei pe propria răspundere şi parcurg apoi fluxul stabilit spre locurile de cazare.

Criteriile de cazare care vor fi respectate pe cât posibil sunt: starea de sănătate, starea civilă (căsătorit + copii, necăsătorit), etnie, religie.

În funcţie de situaţiile menţionate mai sus sinistraţii sunt repartizaţi în corturi/locuri de cazare astfel: bărbaţii separat de femei şi familiile grupate respectându-se aspectul religios şi etnic.

 

 1. Punctul de triaj şi prim ajutor

Se constituie în cortul/baraca unde se efectuează un control medical sumar în urma căruia persoanele cu diferite afecţiuni declarate sau constatate (persoane cu boli contagioase, contaminate cu substanţe toxice industriale, cu probleme psihice etc.) sunt îndrumate la infirmerie/izolator. Cei apţi urmează mai departe fluxul.

 

 1. Punctul de distribuţie a ajutoarelor (echipament)

Este spaţiul/cortul amenajat unde sinistraţii primesc, pe bază de semnătură, echipamentul şi cazarmamentul necesare. Aceste materiale reprezintă stocul minim care trebuie constituit anterior producerii dezastrelor de către autorităţile administraţiei publice locale, prin grija comitetelor pentru situaţii de urgenţă.

 

 1. Depozitul pentru bunurile sinistraţilor

În situaţia producerii dezastrelor, persoanele sinistrate îşi iau din locuinţă bunuri şi materiale care pe timp scurt nu le sunt de folos, ar ocupa spaţii mari în locul de cazare din tabăra de sinistraţi şi ar reprezenta tentaţii pentru alte persoane, precum: bijuterii, obiecte de valoare, piese de mobilier, îmbrăcăminte neadecvată anotimpului etc. Pentru aceste bagaje se constituie puncte speciale de depozitare. De asemenea, se pot prezenta persoane sinistrate cu îmbrăcăminte contaminată în urma unor dezastre tehnologice, fapt deosebit de periculos într-o colectivitate. Toate aceste materiale vor fi luate în evidenţă, depozitate şi păstrate sub pază până la restabilirea situaţiei.

 

 1. Sectorul de cazare

În funcţie de numărul sinistraţilor şi de posibilităţile concrete din localitatea respectivă se va amplasa un număr suficient de corturi care să asigure pe timp scurt condiţii minime de locuit. Pe cât posibil, în corturile unde sunt cazaţi copii, oameni în vârstă, femei gravide şi la infirmerie se vor instala sobe, calorifere electrice sau alte elemente de încălzit care, pe timp friguros sau în condiţii meteorologice dificile, să asigure un nivel termic satisfăcător.

 

 1. Infirmeria/punctul medical şi izolatorul

În principiu se va instala într-un loc care să permită accesul imediat şi va fi marcată vizibil cu semnul distinctiv cunoscut. Încadrarea cu personal medical de specialitate este absolut necesară deoarece în asemenea situaţii pot apărea boli ale aparatului digestiv, boli contagioase, intoxicaţii sau traumatisme, specifice colectivităţilor. O atenţie deosebită se va acorda cardiacilor, diabeticilor şi altor categorii de bolnavi cronici.

 

 1. Depozitul de alimente şi bucătăria

În situaţii de urgenţă, siguranţa alimentară a populaţiei şi îndeosebi a cetăţenilor afectaţi constituie o componentă de primă urgenţă a activităţii de limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor de orice natură.

 

 1. Sala de mese

Amenajarea şi dotarea sălii/cortului de servire a hranei sunt apanajul administraţiei taberei. Acest punct este sensibil din punct de vedere igienico-sanitar, mai ales în condiţii de campanie. Se va asigura servitul mesei în cel mult două serii, astfel încât alimentele să nu se deprecieze.

În apropiere va funcţiona punctul de spălare a veselei. Este deosebit de important ca vesela să fie spălată şi dezinfectată centralizat pentru prevenirea îmbolnăvirilor în rândul sinistraţilor.

 

 1. Spălătoria şi locul de îmbăiere

Dacă tabăra de sinistraţi este organizată în localitate sau în apropierea localităţii, îmbăierea sinistraţilor şi spălarea efectelor se pot efectua la instituţiile de profil existente sau la instituţiile şcolare. Dacă tabăra este organizată la distanţă mai mare de localitate, este necesar să se instaleze o spălătorie de campanie şi un punct de îmbăiere.

 

 1. Rezerva de apă potabilă

Este foarte important să se asigure o cantitate suficientă de apă potabilă în locul de cazare a sinistraţilor. Această rezervă se va dispune astfel încât să existe posibilităţi de distribuţie pentru mai mulţi consumatori simultan. Periodic se va verifica conţinutul microbiologic de către laboratorul de specialitate.

 

 1. Sectorul tehnic

Aici sunt dispuse: staţia de iluminat, grupurile electrogene, autosanitarele, autospecialele pentru stingerea incendiilor, mijloacele de transport etc.

 

ANEXA 3*)

 

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

SITUAŢIA

persoanelor aflate în tabăra de sinistraţi

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

C – Căsătorit

N – Necăsătorit

______________________________________________________________________________

|Nr. |Nume şi |Adresa|    Situaţia socială   |Starea |Starea  |Loc       | Obs.|

|crt.|prenume |      |                       |civilă |de      |repartizat|     |

|    |        |      |_______________________|_______|sănătate|în tabără |     |

|    |        |      |ocupaţia|loc  |fără    | C | N |        |          |     |

|    |        |      |        |muncă|ocupaţie|   |   |        |          |     |

|____|________|______|________|_____|________|___|___|________|__________|_____|

|  1 |        |      |        |     |        |   |   |        |          |     |

|____|________|______|________|_____|________|___|___|________|__________|_____|

|  2 |        |      |        |     |        |   |   |        |          |     |

|____|________|______|________|_____|________|___|___|________|__________|_____|

|  3 |        |      |        |     |        |   |   |        |          |     |

|____|________|______|________|_____|________|___|___|________|__________|_____|

|  4 |        |      |        |     |        |   |   |        |          |     |

|____|________|______|________|_____|________|___|___|________|__________|_____|

 

SITUAŢIA

bunurilor materiale aflate în tabăra de sinistraţi

 

______________________________________________________________________________

|Nr. | Nume şi prenume |     Bun material     |  Loc depozitare  |     Obs.    |

|crt.|  (proprietar)   |______________________|                  |             |

|    |                 | Denumire | Cantitate |                  |             |

|____|_________________|__________|___________|__________________|_____________|

|  1 |                 |          |           |                  |             |

|____|_________________|__________|___________|__________________|_____________|

|  2 |                 |          |           |                  |             |

|____|_________________|__________|___________|__________________|_____________|

|  3 |                 |          |           |                  |             |

|____|_________________|__________|___________|__________________|_____________|

 

SITUAŢIA

păsărilor şi animalelor din ţarc

 

______________________________________________________________________________

|Nr. | Nume şi prenume |           Păsări          |          Animale          |

|crt.|  (proprietar)   |___________________________|___________________________|

|    |                 | Denumire| Nr.| Repartizare| Denumire| Nr.| Repartizare|

|____|_________________|_________|____|____________|_________|____|____________|

|  1 |                 |         |    |            |         |    |            |

|____|_________________|_________|____|____________|_________|____|____________|

|  2 |                 |         |    |            |         |    |            |

|____|_________________|_________|____|____________|_________|____|____________|

|  3 |                 |         |    |            |         |    |            |

|____|_________________|_________|____|____________|_________|____|____________|

 

ANEXA 4

 

REGULI DE CONDUITĂ ÎN TABĂRĂ

 

 1. La sosirea în tabără, prezentaţi-vă la biroul primire, evidenţă şi repartiţie.
 2. Declaraţi persoanele despre care aveţi cunoştinţă că sunt dispărute sau decedate.
 3. Declaraţi bunurile distruse sau pierdute.
 4. La primul semn de îmbolnăvire aveţi obligaţia de a vă prezenta la punctul de asistenţă medicală.
 5. Prezentaţi-vă la punctul de distribuire a ajutoarelor pentru ridicarea altor bunuri.
 6. Predaţi bunurile de valoare la biroul/punctul de primire a bunurilor.
 7. Păstraţi ordinea, disciplina şi curăţenia în incinta taberei.
 8. Respectaţi măsurile P.S.I.
 9. Serviţi hrana numai în locurile amenajate special pentru acest scop.
 10. Efectuaţi îmbăierea şi spălarea echipamentului conform programelor stabilite.
 11. Păstraţi-vă locul repartizat în cort şi în sala de mese.
 12. Parcaţi maşinile proprietate personală numai în locurile special amenajate.
 13. Consumul de băuturi alcoolice este strict interzis.
 14. Limitaţi-vă deplasarea prin tabără la strictul necesar.
 15. Precizările personalului de deservire sunt obligatorii pentru toţi membrii taberei.
 16. Persoanele afectate de traume psihice pot beneficia de consilierea medicului psihiatru şi de asistenţă religioasă.
 17. Părăsirea taberei fără aprobare este strict interzisă.

 

–––––