ORDIN Nr. 638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

                   EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

              Nr. 638 din 12 mai 2005

              MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR

              Nr. 420 din 11 mai 2005

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 455 din 30 mai 2005

Descarca PDF cu ordin comun 638-420 din 2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 lit. b) şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul mediului şi gospodăririi apelor emit prezentul ordin.

 

ART. 1

Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Regulamentul prevăzut la art. 1 înlocuieşte Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 13 august 1999, a cărui aplicare a încetat prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi a Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă.

ART. 3

Structurile de la nivel central şi local implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 1. Ministrul administraţiei şi internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

ANEXA 1*)

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

REGULAMENT

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

ART. 2

Prezentul regulament stabileşte atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice.

ART. 3

Fac obiectul prezentului regulament următoarele tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă:

 1. a) inundaţii, prin revărsările naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheţuri, plutitori, aluviuni şi avalanşe de zăpadă şi prin scurgeri de pe versanţi;
 2. b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;
 3. c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţă, chiciură, polei, îngheţuri timpurii sau târzii, grindină şi secetă (hidrologică);
 4. d) poluările accidentale ale resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi poluări marine în zona costieră, numite în continuare „poluări accidentale”.

ART. 4

Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:

 1. a) populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;
 2. b) obiectivele sociale;
 3. c) capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);
 4. d) barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente;
 5. e) căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;
 6. f) mediul natural (ecosisteme acvatice, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).

ART. 5

În sensul prezentului regulament, prin gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale se înţelege identificarea şi monitorizarea, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc.

ART. 6

Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin:

– măsuri preventive

– măsuri operative urgente de intervenţie

– măsuri de reabilitare

ART. 7

Măsurile de limitare, înlăturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc prevăzute la art. 3 constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a bătrânilor, copiilor şi a altor categorii defavorizate.

ART. 8

Deţinătorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligaţi să le întreţină, să le repare şi să le exploateze corespunzător, să doteze aceste lucrări cu aparatură de măsură şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de pericol şi să organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, planurilor de avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente la acestea şi planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

ART. 9

Persoanele juridice utilizatori de apă, potenţialii poluatori, precum şi unităţile de gospodărire a apelor, administraţiile porturilor maritime şi fluviale şi ale canalelor navigabile şi ceilalţi utilizatori de apă au obligaţia dotării cu mijloace specifice de intervenţie în cazuri de poluări accidentale. Lista potenţialilor poluatori se stabileşte de către organele abilitate.

ART. 10

În caz de secetă, când debitele de apă nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizaţi, se aplică restricţii temporare de folosire a resurselor de apă pe baza planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare. Măsurile stabilite în planurile de restricţii sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii de apă.

 

CAP. 2

Organizarea Sistemului naţional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale

 

ART. 11

Elaborarea strategiei şi concepţiei de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, revine Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, care se subordonează Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

ART. 12

Monitorizarea situaţiilor de urgenţă, evaluarea informaţiilor, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea la nivel naţional, precum şi coordonarea aplicării unitare a măsurilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă sunt asigurate de Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă, organ tehnic cu activitate permanentă, constituit în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

ART. 13

Aplicarea strategiei şi coordonarea tehnică de specialitate, la nivel naţional, a bazinelor hidrografice şi judeţelor, a acţiunilor preventive şi operative pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale este asigurată de către Administraţia Naţională „Apele Române” şi unităţile sale teritoriale.

ART. 14

Având în vedere particularităţile managementului situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice, desfăşurarea activităţilor ce se impun şi organizarea conducerii, coordonării şi cooperării se asigură prin:

– Centre operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă constituite la nivelul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Direcţiilor de Ape şi Sistemelor de Gospodărire a Apelor, sub conducerea directă a directorului general şi respectiv a directorilor.

– Grupuri de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, care se constituie în cadrul fiecărui Comitet judeţean, din specialiştii cooptaţi cu responsabilităţi în acest domeniu, fiind conduse de directorii Sistemelor de Gospodărire a Apelor.

ART. 15

Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean este numit prin Ordinul prefectului de constituire al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi este alcătuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Comisariatului judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, ale SC HIDROELECTRICA SA, Regiei Naţionale a Pădurilor, Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, altor deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, Centrelor meteorologice regionale sau Serviciilor regionale de prognoză a vremii, Staţiilor meteorologice judeţene (după caz), cooptaţi în cadrul Comitetului judeţean în calitate de consultanţi.

ART. 16

Activitatea permanentă şi atribuţiile Centrelor operative pentru situaţii de urgenţă sunt asigurate de serviciile (birourile, compartimentele) Dispecerat-Apărare împotriva Inundaţiilor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Direcţiilor de Ape şi Sistemelor de Gospodărire a Apelor, completate în situaţii de urgenţă, cu personal din compartimentele de specialitate.

ART. 17

Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean are următoarele atribuţii specifice:

 1. a) asigură, prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor în colaborare cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, elaborarea planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, prin corelarea planurilor de apărare întocmite de Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă şi a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare şi a planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;
 2. b) acordă asistenţă tehnică comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea planurilor de apărare specifice;
 3. c) avizează planurile de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării de către preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 4. d) coordonează tehnic acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale în teritoriu, aplicând prevederile din planurile de apărare împotriva inundaţiilor, planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, precum şi a planurilor de restricţii în perioade deficitare, asigurând legăturile cu Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu Direcţiile de Ape şi Comitetele judeţene situate în amonte şi în aval, conform sistemului informaţional operativ;
 5. e) asigură consultanţa de specialitate, în cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii, gheţuri şi poluări accidentale, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare proprii, precum şi pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apă pe raza localităţilor;
 6. f) asigură, prin Centrul operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor în colaborare permanentă cu Centrul operaţional al Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenţă, rapoartelor de sinteză, după încetarea acestora, precum şi transmiterea lor la Centrul operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi la Centrul operativ al Direcţiei de Ape, care transmite la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale <<Apele Române>>;
 7. g) asigură, în colaborare cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, organizarea şi desfăşurarea la nivel judeţean a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a fluxului primar de informare în caz de poluări accidentale, precum şi pentru instruirea administraţiei publice locale asupra managementului tipurilor de risc specifice;
 8. h) asigură organizarea anuală a acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor precum şi urmărirea realizării măsurilor şi lucrărilor stabilite cu această ocazie;
 9. i) participă, în comisia stabilită de Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, accidente la construcţii hidrotehnice, secetă hidrologică şi poluări accidentale.

ART. 18

(1) Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate sau în folosinţă terenuri sau obiective în zone ce pot fi afectate de acţiuni distructive ale apelor sau de accidente la construcţii hidrotehnice au obligaţia să participe la acţiunile de apărare şi să asigure întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a lucrărilor de apărare existente.

(2) În cazul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau a unor construcţii hidrotehnice datorită viiturilor, deţinătorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrări au obligaţia să le refacă sau să le repare în cel mai scurt timp posibil, fondurile necesare execuţiei putând fi asigurate din surse proprii, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse.

(3) În cazul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau a unor construcţii hidrotehnice ca urmare a acţiunii persoanelor fizice sau juridice, acestea au obligaţia să le refacă în cel mai scurt timp, din surse proprii.

ART. 19

Măsurile de intervenţie operativă se realizează în mod unitar, pe baza planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, ce se elaborează pe judeţe, localităţi şi de către utilizatorii de apă potenţial poluatori, precum şi la nivel bazinal.

ART. 20

Elaborarea planurilor de apărare se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a restricţionării regimului de construcţii în zonele inundabile.

 

Măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţie

 

Secţiunea A

Organizarea sistemului informaţional

 

ART. 21

Sistemul informaţional meteorologic şi hidrologic constă în observarea, măsurarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor meteorologice şi hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizărilor şi alarmărilor, precum şi în transmiterea acestora factorilor implicaţi în managementul situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice, conform schemei fluxului informaţional definit în planurile de apărare, în vederea luării deciziilor şi măsurilor necesare.

ART. 22

(1) În zonele amenajate cu lucrări hidrotehnice, sistemul informaţional cuprinde, de asemenea, date şi măsurători privind manevrele de exploatare care au ca efect modificarea regimului natural de scurgere.

(2) Transmiterea acestor informaţii constituie o obligaţie a organelor de exploatare a lucrărilor hidrotehnice, indiferent de deţinător şi se realizează în conformitate cu schema fluxului informaţional, aprobată prin planurile de apărare respective.

ART. 23

Conţinutul de detaliu al informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor, pragurile critice, frecvenţa transmiterii, unităţile la care se transmit precum şi deciziile operative de la şi la Comitetul ministerial, Comitetele judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti şi Comitetele locale, se stabilesc prin instrucţiuni elaborate de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi respectiv de către Administraţia Naţională de Meteorologie şi sunt aprobate de Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă.

ART. 24

(1) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi deţinătorii de construcţii hidrotehnice au obligaţia să asigure instalarea şi exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice necesare cunoaşterii şi urmăririi mărimilor caracteristice locale de apărare şi asigurarea corelaţiei acestora cu cele zonale.

(2) Întreţinerea şi exploatarea dispozitivelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu instrucţiunile aprobate de Comitetul ministerial, iar transmiterea datelor şi măsurătorilor se asigură de către deţinători.

ART. 25

(1) Pentru asigurarea transmiterii informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor de la unităţile meteorologice şi hidrologice la Comitetele judeţene şi locale şi la Comitetul ministerial, prin planurile operative de apărare se stabilesc mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenţa.

(2) La judeţe permanenţa va fi asigurată de către Centrele operaţionale din cadrul Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, la municipii, oraşe şi comune permanenţa va fi asigurată prin grija Comitetelor locale, iar la obiectivele sociale şi economice periclitate, prin grija conducătorilor acestora.

(3) Pentru asigurarea fluxului informaţional decizional operativ între Comitetele judeţene şi locale, pot fi folosite şi mijloacele de telecomunicaţii ale posturilor de poliţie, unităţilor militare şi alte mijloace de telecomunicaţii disponibile.

(4) Pentru avertizarea obiectivelor situate în aval de baraje, se elaborează de către unităţile care deţin aceste baraje, planuri de avertizare-alarmare a populaţiei şi obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacurile de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice, conform anexei nr. 1g) la prezentul regulament.

ART. 26

În cazul poluărilor accidentale pe Dunăre şi pe râurile transfrontiere, sistemul informaţional este organizat şi funcţionează conform Manualului de Operare Internaţional pentru Centrul Internaţional Principal de Alarmare (PIAC), iar în cazul poluărilor accidentale pe râurile interioare sistemul informaţional este organizat conform Sistemului de Alarmare SAPA-ROM şi prevederilor Planurilor judeţene de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale.

ART. 27

În cazul poluărilor cu hidrocarburi a Mării Negre, sistemul informaţional este asigurat şi funcţionează conform <<Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi>>, aprobat prin HG nr. 1593/2002.

 

Secţiunea B

Stabilirea pragurilor de apărare

 

ART. 28

(1) Starea de alertă generată de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale se declanşează în momentul în care se constată apariţia fenomenului periculos sau când probabilitatea de apariţie este stabilită prin prognoză, în situaţiile de la alin. (3) lit. a), b) şi c).

(2) Pe parcursul gestionării situaţiilor de urgenţă se pot deosebi trei etape care diferă între ele prin gradul de pericol prezentat. Ele sunt declanşate la atingerea unor praguri critice (criterii de avertizare), specifice fenomenului analizat (inundaţii, fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase, comportarea în timp a construcţiilor hidrotehnice) şi care sunt precizate în instrucţiuni speciale.

(3) a) Situaţia de atenţie are semnificaţia unei situaţii deosebite şi nu reprezintă neapărat un pericol.

Consecinţele intrării în situaţia de atenţie sunt:

– îndesirea observaţiilor şi măsurătorilor care se fac pentru urmărirea fenomenului şi pentru prognoza evoluţiei sale;

– verificarea construcţiilor cu rol de apărare şi urmărirea asigurării condiţiilor de scurgere a apelor mari;

– informarea despre posibilitatea producerii unei poluări accidentale.

 1. b) Situaţia de alarmă este caracterizată printr-o evoluţie a fenomenelor în direcţia în care poate conduce la un anume pericol (de exemplu: creşterea în continuare a nivelurilor pe cursul de apă, creşterea debitelor infiltrate prin construcţiile hidrotehnice de retenţie şi a antrenării de materiale din corpul acestora, creşterea intensităţii precipitaţiilor sau a vitezei vântului, poluări accidentale confirmate care necesită intervenţii şi altele).

Declanşarea stării de alarmă conduce la intrarea în situaţia operativă a comitetelor pentru situaţii de urgenţă. Activităţile desfăşurate sunt atât activităţi menite să stăpânească fenomenul, cât şi activităţi pregătitoare pentru eventualitatea declanşării situaţiei de pericol.

 1. c) Situaţia de pericol este declanşată în momentul în care pericolul devine iminent şi este necesară luarea unor măsuri excepţionale pentru limitarea efectelor inundaţiilor (evacuarea populaţiei, a animalelor, a unor bunuri materiale, măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, restricţii de circulaţie pe unele drumuri şi poduri, precum şi pe căile navigabile), precum şi pentru combaterea poluărilor accidentale cu efecte grave asupra ecosistemului (modificarea parametrilor de calitate a apei, distrugerea faunei şi ihtiofaunei, a mediului înconjurător şi altele, sau care depăşesc teritoriul de competenţă).

(4) Trecerea şi revenirea de la o stare la alta se pot face în funcţie de evoluţia fenomenelor.

ART. 29

(1) Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:

 1. a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;
 2. b) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.

Posturile avertizoare fac parte din reţeaua naţională de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanţă suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin planurile de apărare.

(2) Mărimile caracteristice de apărare definite la alin. (1), în caz de inundaţii, sunt:

 

 1. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:

– cota fazei I de apărare – atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;

– cota fazei a II-a de apărare – atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;

– cota fazei a III-a de apărare – atunci când nivelul apei ajunge la 0,5 – 1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.

 

 1. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă:

– cota de atenţie – nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiunile de apărare sau de evacuare;

– cota de inundaţie – nivelul la care începe inundarea primului obiectiv;

– cota de pericol – nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

 

 1. Pentru acumulări:
 2. a) fazele I, II şi III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie (NNR) şi Cota creastă deversor.

 

 1. Pentru comportarea barajelor:
 2. a) pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv pe baza instrucţiunilor aprobate de Comitetul Ministerial în funcţie de:

– nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte cota crestei deversorului;

– atingerea unor valori limită în comportarea construcţiei astfel:

– pragul de atenţie – valorile unora dintre parametri se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;

– pragul de alertă – modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;

– pragul de pericol – barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei.

ART. 30

În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

– faza I – atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile se scurg pe cursul de apă;

– faza a II-a – atunci când sloiurile de gheaţă formează îngrămădiri;

– faza a III-a – atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare (baraje de gheaţă).

ART. 31

Mărimile caracteristice zonale şi locale de apărare se stabilesc o dată cu întocmirea planurilor de apărare pentru fiecare obiectiv în parte şi orice modificare survenită în intervalul de valabilitate a planurilor de apărare, se pune de acord cu Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi se reactualizează în planurile de apărare, la toate nivelurile.

ART. 32

(1) Pragurile critice de apărare pentru fenomenele meteorologice periculoase se stabilesc prin instrucţiuni elaborate de către Administraţia Naţională de Meteorologie şi se aprobă de către Comitetul ministerial.

(2) Valorile limită admisibile pentru indicatorii monitorizaţi în caz de poluări accidentale sunt stabilite prin Ordinele ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1144/2002 şi nr. 1146/2002.

(3) Pragurile critice pentru situaţii de secetă hidrologică se stabilesc prin planurile de restricţii în perioade deficitare.

 

Secţiunea C

Întocmirea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

 

ART. 33

(1) Planurile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale constituie documentaţii tehnice, care se întocmesc de către unităţile care deţin obiective periclitate, de către Comitetele judeţene şi Comitetele locale, cu consultarea tehnică şi coordonarea Sistemelor de Gospodărire a Apelor, şi de către Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, pentru bazinele hidrografice aferente. Aceste planuri se reactualizează o dată la 4 ani, din punct de vedere al elementelor tehnice şi atunci când este necesar, datorită modificărilor organizatorice.

(2) Conţinutul planurilor de apărare şi modul de aprobare a acestora, la toate nivelurile, sunt prezentate în anexele nr. 1a) – 1d) la prezentul regulament.

(3) Modificările operate în planurile judeţene de apărare şi în planurile pe bazine hidrografice se vor transmite Centrului operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

ART. 34

Planurile de avertizare-alarmare, prevăzute la art. 25 alin. (4), se întocmesc de către deţinătorii de baraje, se avizează de către Direcţiile de Ape şi de Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de Comitetul ministerial. Aceste planuri se reactualizează o dată la 10 ani sau în funcţie de modificările survenite la obiective şi la dotările cu mijloace de alarmare şi de intervenţie. Planurile de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, ale localităţilor şi obiectivelor din aval de baraje, din zona de influenţă, se corelează cu elementele aferente din planurile de avertizare-alarmare.

ART. 35

(1) Planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare se elaborează de către Direcţiile de Ape după consultarea utilizatorilor autorizaţi, cu avizul Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi se aprobă de către Comitetul de bazin. Secţiunea aferentă judeţului face parte integrantă din Planul judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale.

(2) Metodologia de elaborare a planurilor de restricţii este reglementată prin Ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.

ART. 36

(1) Planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale se întocmesc, la nivel bazinal, de către Direcţiile de Ape şi de către persoanele juridice utilizatori de apă şi ai celorlalte folosinţe în legătură cu apa, potenţial poluatori. Secţiunea aferentă judeţului face parte integrantă din Planul judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale.

(2) Metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare este reglementată prin Ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.

 

Secţiunea D

Organizarea, pregătirea şi asigurarea forţelor, mijloacelor şi a materialelor de intervenţie

 

ART. 37

(1) Comitetele locale, agenţii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, deţinătorii de lucrări hidrotehnice, precum şi utilizatorii de apă potenţiali poluatori au obligaţia de a organiza şi asigura apărarea acestor obiective cu forţe şi mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare, adaptate la condiţiile concrete care pot apărea.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să constituie formaţii de intervenţie nominalizate, înzestrate cu mijloace şi materiale de intervenţie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace şi materiale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea poluărilor accidentale.

ART. 38

Formaţiile de intervenţie locale vor fi instruite de către specialişti din cadrul comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe categorii de risc, pentru cunoaşterea exactă a atribuţiilor ce le revin în diferite situaţii de urgenţă.

ART. 39

Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă au obligaţia să constituie formaţii dotate cu mijloace de intervenţie pentru sprijinirea Comitetelor locale, în cazul în care este depăşită capacitatea de intervenţie a acestora, potrivit legii.

ART. 40

Comitetele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, împreună cu Comitetul ministerial vor organiza anual simulări de fenomene hidrometeorologice periculoase, de avarii la construcţii hidrotehnice şi de poluări accidentale, pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional pentru aceste tipuri de riscuri, vor efectua exerciţii aplicative pentru verificarea pregătirii formaţiilor, funcţionării sistemelor de avertizare-alarmare şi a modului de folosire a mijloacelor şi materialelor de intervenţie, precum şi instruiri ale personalului implicat în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice.

ART. 41

(1) Deţinătorii de lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor vor efectua verificări periodice în vederea asigurării condiţiilor tehnice şi funcţionale corespunzătoare ale acestora.

(2) Se va verifica funcţionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de măsură şi control, a comportării construcţiilor, precum şi buna funcţionare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicaţie şi a surselor de energie de rezervă. De asemenea, se vor verifica existenţa materialelor şi mijloacelor de intervenţie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace şi materiale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea poluărilor accidentale, modul în care sunt depozitate şi se vor lua măsurile ce se impun în toate aceste direcţii.

(3) Comitetul ministerial, prin Centrul operativ şi Comitetele judeţene, vor efectua anual verificări privind starea tehnică a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi întreţinerea cursurilor de apă, a rigolelor şi şanţurilor de scurgere în localităţi, dispunând măsuri obligatorii pentru unităţile deţinătoare şi administraţia publică locală.

 

Măsuri operative de intervenţie în situaţii de urgenţă

 

ART. 42

În cazul prognozării atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestivă a acestora, se iau următoarele măsuri:

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă:

 1. a) declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivelul judeţului sau în mai multe localităţi din judeţ, în zonele periclitate şi verifică asigurarea permanenţei la comitetele locale;
 2. b) asigură prin Centrul operaţional al Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă, transmiterea avertizărilor şi prognozelor la toate localităţile şi obiectivele din zonele afectabile şi urmăreşte măsurile luate de comitetele locale, deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, agenţii economici specializaţi, unităţile poluatoare etc.;
 3. c) dispune urmărirea permanentă a evoluţiei factorilor de risc specifici şi informează prin rapoarte operative Comitetul ministerial prin Grupul de suport tehnic şi Comitetul Naţional asupra situaţiei concrete din teren;
 4. d) concentrează mijloacele şi forţele de intervenţie în zonele critice pentru consolidarea sau supraînălţarea lucrărilor hidrotehnice, îndepărtarea blocajelor de gheţuri de pe cursurile de apă, combaterea poluărilor accidentale, pentru ajutorarea Comitetelor locale în acţiunile de limitare a efectelor inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale;
 5. e) asigură coordonarea tehnică, prin intermediul Grupurilor de suport tehnic, a acţiunilor de intervenţie operativă;
 6. f) asigură cazarea, aprovizionarea cu alimente, apă şi asistenţă medicală pentru populaţia sinistrată;
 7. g) asigură adăpostirea, hrănirea şi asistenţa veterinară a animalelor evacuate, în cazul depăşirii capacităţii de intervenţie a Comitetelor locale.

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă:

 1. a) asigură permanenţa la sediul primăriei în vederea primirii prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului judeţean şi pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectelor lor, măsurilor luate şi măsurilor suplimentare necesare;
 2. b) folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populaţiei şi obiectivelor aflate în zonele de risc la inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi şi accidente la construcţii hidrotehnice, aşa cum sunt ele delimitate în planurile locale de apărare, precum şi a populaţiei aflate în zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase şi a poluărilor accidentale;
 3. c) declanşează acţiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de apărare aprobate, constând în principal din:

– supravegherea permanentă a zonelor de risc;

– dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;

– supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi a malurilor, în funcţie de cotele maxime prognozate;

– evacuarea preventivă a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare;

 1. d) iau măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheţuri, în special în zonele podurilor rutiere şi de cale ferată, prizelor de apă, de evacuare a apei din incinte;
 2. e) asigură participarea forţelor de intervenţie alcătuite din localnici la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor;
 3. f) localizează apele revărsate, precum şi pe cele provenite din infiltraţii şi scurgeri de pe versanţi şi le dirijează în albiile cursurilor de apă, gravitaţional sau prin pompare;
 4. g) asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a populaţiei în perioadele deficitare.

Deţinătorii de lucrări de gospodărire a apelor:

 1. a) aplică regulile de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor prevăzute în regulamentele de exploatare la ape mari şi pentru perioadele deficitare;
 2. b) supraveghează continuu barajele, digurile şi instalaţiile de evacuare a apelor mari şi alte lucrări hidrotehnice şi urmăresc aparatura de măsură şi control pentru verificarea comportării lucrărilor hidrotehnice şi luarea măsurilor preventive care se impun;
 3. c) execută lucrări de intervenţie în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice;
 4. d) limitează extinderea deteriorărilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrări provizorii;
 5. e) anunţă obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectuează la construcţiile hidrotehnice şi care pot produce pagube în zonele de influenţă;
 6. f) iau măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influenţă, în caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare;
 7. g) asigură funcţionarea fluxului informaţional decizional de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, mărind frecvenţa transmiterilor de informaţii, prognoze şi avertizări către obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de apărare;
 8. h) transmit informaţii despre efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi despre măsurile luate.

Persoanele juridice utilizatori de apă şi ai celorlalte folosinţe în legătură cu apa, care au produs o poluare accidentală, iau măsuri imediate pentru înlăturarea cauzelor, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora şi informează imediat cea mai apropiată unitate de gospodărire a apelor. Cheltuielile generate de acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor poluărilor accidentale sunt suportate de către poluatori, conform principiului „poluatorul plăteşte”.

Unităţile de gospodărire a apelor au obligaţia să ia în considerare orice informaţie legată de poluări accidentale şi să identifice poluantul, precum şi cauzele poluării.

În caz de poluări accidentale, unităţile de gospodărire a apelor avertizează imediat utilizatorii şi autorităţile administraţiei publice din aval pentru a lua măsuri de protecţie a apelor şi de evitare sau diminuare a pagubelor.

Deţinătorii de mijloace specifice de intervenţie în caz de poluare accidentală sunt obligaţi să le utilizeze indiferent de cauza apariţiei fenomenului de poluare, din dispoziţia Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

 

Măsuri de reabilitare

 

ART. 43

(1) După trecerea perioadelor de inundaţii, fenomenelor meteorologice periculoase, sau după accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, în vederea restabilirii situaţiei normale, comitetele judeţene şi locale şi agenţii economici specializaţi iau următoarele măsuri:

 1. a) repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă, de evacuare a apelor reziduale industriale şi menajere care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din inundaţii şi băltiri de pe terenurile agricole, prin săparea unor canale de scurgere şi prin instalarea de agregate de pompare mobile;
 2. b) aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare;
 3. c) stabilirea pagubelor fizice şi valorice determinate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi poluări accidentale şi a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;
 4. d) refacerea căilor de comunicaţii şi a podurilor, refacerea instalaţiilor de pompare a apelor;
 5. e) refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de transport al energiei electrice;
 6. f) repararea şi punerea în funcţiune a conductelor de apă, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse;
 7. g) repunerea în funcţiune a obiectivelor social-economice afectate;
 8. h) sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea gospodăriilor proprietate personală, avariate sau distruse;
 9. i) demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedică desfăşurarea normală a activităţilor şi recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice.

(2) Unităţile de gospodărire a apelor materializează în teren nivelurile maxime înregistrate, pentru reconstituirea undelor de viitură şi reactualizarea valorilor caracteristice de apărare; verifică comportarea lucrărilor hidrotehnice; stabilesc măsurile ce se impun şi fac propuneri de lucrări noi de apărare în zonele afectate sau de refacere a construcţiilor grav avariate de viituri.

ART. 44

La sfârşitul fiecărei perioade de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi poluări accidentale, comitetele judeţene şi al municipiului Bucureşti întocmesc rapoarte de sinteză potrivit conţinutului stabilit în anexa nr. 1j) la prezentul regulament.

 

CAP. 3

Atribuţiile prefecţilor şi primarilor pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce le revin, potrivit legii, în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice

 

ART. 45

Prefecţii şi primarii au următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale:

 1. a) asigură condiţiile de funcţionare a permanenţei la primării, oficii poştale şi posturi de poliţie;
 2. b) asigură mijloacele necesare înştiinţării şi alarmării populaţiei din zonele de risc ce pot fi afectate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
 3. c) coordonează pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
 4. d) asigură întocmirea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale;
 5. e) asigură organizarea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a efectelor inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluărilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu apă şi alimente, asistenţa sanitară a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;
 6. f) stabilesc, împreună cu agenţii economici şi unităţile de profil, acţiuni şi măsuri operative pentru identificarea şi înhumarea persoanelor decedate, repunerea în stare de funcţionare a serviciilor şi utilităţilor de gospodărie comunală, transport, telecomunicaţii şi alimentare cu apă, energie electrică şi gaze naturale;
 7. g) centralizează datele privind urmările inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluărilor accidentale şi întocmesc rapoarte, potrivit conţinutului din anexele nr. 1i) şi 1j) la prezentul regulament, pe care le transmit, după caz, Inspectoratului General, Comitetului ministerial, Inspectoratului Judeţean pentru situaţii de urgenţă, Centrului operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor;
 8. h) asigură fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiuni operative de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice proprii şi întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor;
 9. i) asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albia majoră a cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
 10. j) urmăreşte întocmirea hărţilor de risc la inundaţii a localităţilor atât din revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi şi introducerea lor în Planurile de Urbanism General şi respectarea regimului de construcţii în zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea V – Zone de risc natural.

 

CAP. 4

Atribuţiile generale ale persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice implicate în activitatea de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale

 

ART. 46

(1) Atribuţiile persoanelor juridice sunt următoarele:

 1. a) elaborează planuri proprii de apărare în caz de inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase şi le supun spre avizare Grupului de suport tehnic şi spre aprobare Comitetelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi planuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
 2. b) constituie stocuri de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale, conform normativului-cadru, şi le menţin în stare operativă;
 3. c) organizează înştiinţarea şi alarmarea salariaţilor pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale;
 4. d) respectă normele şi normativele specifice privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale;
 5. e) întocmesc scheme de înştiinţare în caz de pericol şi asigură funcţionarea mijloacelor de transmisiuni şi alarmare, aflate în dotare;
 6. f) ţin evidenţa mijloacelor tehnice, a utilajelor şi a aparaturii ce pot fi folosite în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, poluări accidentale şi pun la dispoziţia Comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă, datele necesare;
 7. g) asigură accesul la obiectivele periclitate şi execută lucrări şi servicii de interes public în situaţii de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, la dispoziţia Comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă;

(2) Persoanele juridice asigură din surse proprii fondurile necesare finanţării activităţilor prevăzute la alin. (1).

(3) Persoanele fizice sunt obligate să îşi însuşească metodele de protecţie şi regulile de comportare în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi să participe la activităţile organizate, potrivit legii, în acest scop. În situaţii de producere a unor inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, persoanele fizice sunt obligate să participe la acţiunile de intervenţie pentru care sunt solicitate şi să se conformeze măsurilor stabilite de autorităţile centrale şi locale.

 

CAP. 5

Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale care asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

 

ART. 47

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Asigură prin Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de urgenţă:

 1. a) transmiterea prognozelor, avertizărilor şi informaţiilor privind producerea de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi poluări accidentale la localităţile potenţial afectabile şi obiectivele social-economice importante, primite de la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor;
 2. b) urmărirea şi coordonarea realizării sistemelor de alarmare a populaţiei în localităţi şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, precum şi afişarea în locuri vizibile a semnalelor folosite în situaţii de urgenţă;
 3. c) elaborarea programelor de pregătire a populaţiei, pentru protecţia şi intervenţia în cazul inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, conducerea exerciţiilor şi aplicaţiilor de pregătire a populaţiei şi a agenţilor economici din zonele de risc şi verificarea aplicabilităţii măsurilor din planurile de apărare;
 4. d) instruirea periodică a administraţiei publice locale (prefecţi, subprefecţi, preşedinţi ai Consiliilor judeţene, primari) asupra atribuţiilor ce le revin în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice;
 5. e) intervenţia operativă pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, cu asistenţă tehnică a specialiştilor din cadrul unităţilor de gospodărire a apelor;
 6. f) elaborarea rapoartelor operative asupra efectelor factorilor de risc specifici şi măsurilor întreprinse, prin colaborare permanentă cu Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor, pe care le transmit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrului operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, prin grija Grupului de suport tehnic;
 7. g) transmiterea la Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor a informaţiilor privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase (căderi abundente de zăpadă, de chiciură, grindină, efecte ale secetei etc.), la cererea acestuia;
 8. h) participarea la aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei din localităţile afectate de secetă hidrologică sau poluări accidentale ale surselor de apă;
 9. i) coordonarea generală a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină;
 10. j) coordonarea forţelor Diviziei pentru Operaţii Terestre şi funcţionalitatea Secretariatului Permanent al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină;
 11. k) curăţarea zonei costiere în caz de poluare majoră;

Asigură prin intermediul Posturilor de Poliţie:

 1. a) transmiterea, în mediul rural, a prognozelor, avertizărilor şi informaţiilor privind fenomenele hidrometeorologice periculoase, în perioadele în care la primării şi oficii poştale nu este asigurată permanenţa.

ART. 48

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului:

 1. a) coordonează elaborarea hărţilor de risc la inundaţii a localităţilor, introducerea acestora în Planurile de Urbanism General şi verifică respectarea regimului de construire în zonele inundabile;
 2. b) stabileşte, împreună cu agenţii economici navele aparţinând acestora, care participă la acţiunile de spargere a gheţii pe Dunăre şi coordonează acţiunile operative de intervenţie;
 3. c) dispune unităţilor care administrează porturile şi căile navigabile transmiterea citirilor de la mirele proprii la Centrele operative din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor sau Direcţiilor de Ape;
 4. d) asigură coordonarea acţiunilor operative de intervenţie pe căile de comunicaţie în cazul căderilor masive de zăpadă şi depunerilor de polei, precum şi acţiunile de refacere a acestora după încetarea fenomenelor periculoase.

ART. 49

Ministerul Economiei şi Comerţului:

Asigură prin Societatea Comercială „Hidroelectrica” – S.A.:

 1. a) dotarea sistemelor sau a amenajărilor hidroenergetice din administrare cu aparatură hidrometrică şi meteorologică necesară prognozării aportului de apă în lacuri şi evacuării debitelor de viitură, precum şi comunicarea la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape şi la Comitetele judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă, a datelor de la staţiile hidrometrice aparţinând unităţilor proprii şi a informaţiilor privind manevrele care pot conduce la creşterea periculoasă a debitelor şi nivelurilor în aval de baraje;
 2. b) instalarea dispozitivelor de avertizare-alarmare a populaţiei şi a obiectivelor situate în aval de barajele proprii, în cazuri de avariere, descărcare accidentală sau rupere, conform prevederilor din anexa nr. 1g) la prezentul regulament;
 3. c) dotarea amenajărilor hidroenergetice din administrare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, conform Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea poluărilor accidentale, ţinând cont de specificul amenajărilor;
 4. d) întocmirea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor a sistemelor hidrotehnice proprii şi înaintarea lor spre verificare şi avizare Grupului de suport tehnic din Comitetul judeţean şi spre aprobare preşedintelui Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 5. e) întocmirea planurilor de avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la baraje, şi înaintarea lor spre aprobare Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă.

ART. 50

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale:

 1. a) asigură realizarea şi implementarea „Sistemului Naţional Antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor, intervenţii active în atmosferă”;
 2. b) asigură aplicarea unei agrotehnici adecvate în condiţii de secetă prelungită.

Asigură, prin Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare:

 1. a) apărarea împotriva inundaţiilor a incintelor îndiguite din administrarea proprie, pe baza planurilor de apărare întocmite şi luarea măsurilor de dotare cu mijloace şi materiale de apărare, în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, ţinând cont de specificul amenajărilor;
 2. b) întreţinerea sistemelor de desecare şi evacuarea apelor în exces, precum şi refacerea lucrărilor hidrotehnice din administrare afectate de viituri, din surse proprii, din fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse;
 3. c) dotarea cu instalaţii hidrometrice şi meteorologice a sistemelor de îmbunătăţiri funciare, transmiterea informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor conform schemei fluxului informaţional;
 4. d) elaborarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor pentru sistemele hidroameliorative de la Dunăre şi râurile interioare din administrare pe care le avizează şi le transmite spre aprobare la Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă;
 5. e) funcţionarea la capacitate a sistemelor de irigaţii în perioadele cu secetă prelungită, în strictă corelaţie cu Planurile de restricţii;
 6. f) adaptarea instalaţiilor de aducţiune a sistemelor de irigaţii cu alimentare din Dunăre, pentru asigurarea funcţionării în condiţii de secetă hidrologică;
 7. g) realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a amenajărilor pentru combaterea eroziunii solului în vederea atenuării scurgerii de pe versanţi;
 8. h) elaborarea rapoartelor operative zilnice conform modelului din anexa nr. 1i) pe perioada situaţiilor de urgenţă generate de factorii de risc specifici şi rapoarte de sinteză conform modelului din anexa nr. 1j), în termen de maxim 10 zile de la încetarea situaţiilor de urgenţă, pe care le transmite la Inspectoratul Judeţean pentru situaţii de urgenţă şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor.

Asigură prin Regia Naţională a Pădurilor:

 1. a) plantarea perdelelor de protecţie a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi exploatarea acestora în concordanţă cu cerinţele apărării, interzicând tăierile „la ras”;
 2. b) înfiinţarea plantaţiilor cu rol antierozional pe versanţi, în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, pentru prevenirea colmatării acestora şi atenuarea scurgerii apelor pluviale;
 3. c) îndepărtarea materialului lemnos şi a resturilor rezultate în urma exploatării lemnului de pe malul cursurilor de apă în vederea asigurării scurgerii apelor mari;
 4. d) asigurarea fondurilor pentru realizarea lucrărilor de corectare a torenţilor şi întreţinerea corespunzătoare a acestora, în vederea stabilizării versanţilor;
 5. e) elaborarea rapoartelor operative zilnice conform modelului din anexa nr. 1i) pe perioada situaţiilor de urgenţă generate de factorii de risc specifici şi rapoarte de sinteză conform modelului din anexa nr. 1j), în termen de maxim 10 zile de la încetarea situaţiilor de urgenţă, pe care le transmite la Inspectoratul Judeţean pentru situaţii de urgenţă şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor.

 

CAP. 6

Atribuţiile Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 

ART. 51

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor:

 1. a) elaborează strategia naţională de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale;
 2. b) face, anual, propuneri pentru asigurarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pentru constituirea şi reînnoirea stocului de materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, în domeniul gospodăririi apelor, precum şi pentru executarea lucrărilor noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi refacerea unor lucrări afectate de dezastre;
 3. c) coordonează şi urmăreşte realizarea într-o concepţie unitară a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare;
 4. d) coordonează, la nivel naţional, activitatea de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, urmăreşte modul de informare cu date şi prognoze hidrologice şi meteorologice a factorilor interesaţi;
 5. e) iniţiază elaborarea sau modificarea de acte normative în domeniul apărării împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale precum şi reglementări în aplicarea acestora. Controlează modul în care sunt respectate prevederile legale şi reglementările în acest domeniu;
 6. f) cooperează cu organismele de profil pe plan internaţional, pe baza convenţiilor la care statul român este parte, privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale;
 7. g) verifică, anual, starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, împreună cu unităţile care au în administrare aceste construcţii, stabilind măsurile şi lucrările necesare măririi gradului de siguranţă în exploatare a acestora;
 8. h) verifică modul de constituire a stocurilor de materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor de către deţinătorii de lucrări şi de către comitetele locale, precum şi modul în care au fost folosite fondurile de la bugetul de stat pentru completarea şi reînnoirea stocurilor constituite la unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
 9. i) verifică realizarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, a lucrărilor de întreţinere a cursurilor de apă pentru asigurarea capacităţii de scurgere a acestora, a podurilor, podeţelor şi a altor lucrări care pot influenţa scurgerea, dispunând măsuri obligatorii pentru unităţile care au în administrare aceste obiective;
 10. j) asigură condiţiile de funcţionare a Comitetului ministerial şi a Centrului operativ cu activitate permanentă pentru situaţii de urgenţă;
 11. k) coordonează împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor implementarea Deciziei 2850/2000/EEC la nivel naţional;
 12. l) asigură funcţionarea „punctului focal naţional” în activitatea regională a bazinului Mării Negre împotriva poluării;
 13. m) recepţionează, prin Centrul Operativ, toate rapoartele operative legate de o poluare marină şi participă la acţiunile Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină.

ART. 52

Administraţia Naţională „Apele Române”:

 1. a) aplică prevederile strategiei şi coordonează tehnic, prin unităţile teritoriale, activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi cele de combatere a poluărilor accidentale, pentru obiectivele şi lucrările de apărare de pe cursurile de apă;
 2. b) întocmeşte planurile pe bazine hidrografice de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare;
 3. c) asigură, prin Sistemele de Gospodărire a Apelor, elaborarea planurilor judeţene de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale;
 4. d) acordă, prin Sistemele de Gospodărire a Apelor, asistenţa tehnică la întocmirea planurilor municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;
 5. e) întocmeşte planuri de avertizare-alarmare a localităţilor şi obiectivelor din aval de lacurile de acumulare în caz de accidente la barajele din administrare;
 6. f) asigură întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, din administrare;
 7. g) asigură instalarea şi buna funcţionare a aparaturii, dispozitivelor hidrometrice şi pluviometrice din bazinele hidrografice şi de la obiectivele şi lucrările hidrotehnice din administrare;
 8. h) asigură datele necesare pentru întocmirea de studii de reconstituire a undelor de viitură şi centralizează elementele privitoare la modul de comportare în timpul apelor mari a lucrărilor hidrotehnice din administrare;
 9. i) asigură constituirea şi reînnoirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare în conformitate cu Normativul-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea poluărilor accidentale, din fondurile alocate de la bugetul de stat şi din surse proprii, precum şi depozitarea lor în bune condiţii, pentru obiectivele şi lucrările din administrare;
 10. j) propune lucrări noi de apărare, precum şi de optimizare constructivă şi funcţională a celor existente, ca urmare a concluziilor rezultate după trecerea apelor mari;
 11. k) propune Comitetului ministerial, împreună cu Comitetele judeţene, măsuri de inundare dirijată a terenurilor dinainte stabilite în cadrul planurilor de apărare sau introducerea unor măsuri speciale în funcţionarea sistemelor de evacuare a apelor mari;
 12. l) asigură conducerea Grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea tipurilor de risc specifice constituite în cadrul Comitetelor judeţene;
 13. m) organizează anual, împreună cu deţinătorii, verificări ale secţiunilor de scurgere la poduri şi podeţe, ale lucrărilor de apărare şi consolidare a malurilor şi a albiilor, ale zonelor de exploatare a balastului, stabilind măsuri şi lucrări obligatorii pentru deţinători, în vederea asigurării capacităţii de tranzitare a debitelor la viituri;
 14. n) asigură exploatarea corelată, pe bazin hidrografic, a lacurilor de acumulare pentru atenuarea viiturilor şi urmăreşte ca regulamentele de exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare, indiferent de deţinător, să conţină prevederi privind modul de exploatare a acestora înainte, în timpul şi după trecerea apelor mari, precum şi în caz de accidente la construcţii hidrotehnice şi secetă hidrologică;
 15. o) dispune, în perioade de ape mari, măsuri operative obligatorii în legătură cu exploatarea lacurilor şi barajelor, a sistemelor de desecare, indiferent de deţinători, astfel încât prin exploatarea corelată la nivel de bazin, să se realizeze eficienţa maximă în acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor;
 16. p) asigură, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor, diseminarea informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor primite de la Direcţiile de Ape, la obiectivele hidrotehnice din administrare şi la Centrele operaţionale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, conform anexei nr. 1f) la prezentul regulament;
 17. r) participă, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor, la avertizarea comitetelor locale în caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, precum şi la pregătirea populaţiei pentru apărarea împotriva inundaţiilor, prin exerciţii periodice de simulare;
 18. s) participă, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale, la organizarea apărării pe Dunăre şi pe celelalte râuri care formează sau traversează frontiera de stat a României, în care scop colaborează şi cu unităţile care administrează porturile şi căile navigabile şi cu Comitetele judeţene limitrofe;
 19. t) asigură elaborarea informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor privitoare la inundaţii, gheţuri, secetă hidrologică şi poluări accidentale pe bazine hidrografice;
 20. u) ia măsuri permanente de creştere a preciziei prognozelor hidrologice şi de diseminare a acestora la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor şi la unităţile care au în exploatare lucrări hidrotehnice şi corelează datele obţinute din reţea cu cele provenite de la aceste unităţi;
 21. v) identifică, evaluează, verifică şi clarifică aspecte legate de poluările marine şi organizează intervenţia operativă;
 22. x) asigură transmiterea informaţiilor la Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă;
 23. y) asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a reţelei naţionale de măsurători hidrologice proprii;
 24. z) asigură, prin laboratoarele sale de analize fizico-chimice, biologice şi bacteriologice, determinarea naturii poluantului şi evoluţia undei de poluare.

ART. 53

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor:

 1. a) asigură elaborarea informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor privitoare la inundaţii, gheţuri şi secetă hidrologică şi transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape;
 2. b) asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a reţelei naţionale de măsurători hidrologice proprii;
 3. c) întocmeşte instrucţiuni de elaborare şi transmitere a avertizărilor şi prognozelor privind producerea fenomenelor hidrologice periculoase, care sunt aprobate de Comitetul ministerial;
 4. d) asigură îndrumarea metodologică şi coordonarea reţelei naţionale de măsurători hidrologice.

ART. 54

Administraţia Naţională de Meteorologie:

 1. a) asigură elaborarea prognozelor şi avertizărilor privitoare la fenomene meteorologice periculoase şi transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, la Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape, precum şi altor factori interesaţi;
 2. b) asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a reţelei naţionale de măsurători meteorologice;
 3. c) elaborează instrucţiuni de stabilire a pragurilor critice pentru fenomenele meteorologice periculoase şi de elaborare şi transmitere a avertizărilor şi prognozelor privind producerea acestor fenomene, care sunt aprobate de Comitetul ministerial.

 

Contravenţii şi sancţiuni

 

ART. 55

Faptele care constituie contravenţii, amenzile pentru acestea, precum şi organele împuternicite să le constate şi să le aplice sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2005 şi în Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 584 din 30 iunie 2004.

 

CAP. 7

Dispoziţii finale

 

ART. 56

Conţinutul planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă este prevăzut în anexa nr. 1a).

ART. 57

Conţinutul planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al sistemului hidrotehnic este prevăzut în anexa nr. 1b).

ART. 58

Conţinutul planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, este prevăzut în anexa nr. 1c).

ART. 59

Conţinutul planului bazinal de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, întocmit de către Direcţiile de Ape ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, este prevăzut în anexa nr. 1d).

ART. 60

Conţinutul informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor care se transmit de la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape la comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi la obiectivele hidrotehnice prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor este prevăzut în anexa nr. 1e).

ART. 61

Conţinutul informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor ce se comunică Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Administraţia Naţională „Apele Române” şi Administraţia Naţională de Meteorologie este prevăzut în anexa nr. 1f).

ART. 62

Conţinutul planului de avertizare-alarmare a populaţiei, obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice, este prevăzut în anexa nr. 1g).

ART. 63

Conţinutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de la centrele operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor şi de la Comitetul judeţean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor – pe timpul producerii fenomenelor periculoase este prevăzut în anexa nr. 1h).

ART. 64

Conţinutul raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale este prevăzut în anexa nr. 1i).

ART. 65

Normativul-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale este prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 66

Anexele nr. 1a) – 1i) şi anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA 1a)

la regulament

 

CONŢINUTUL PLANULUI

de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă

 

ART. 1

Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă întocmesc, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor, din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” planuri de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, care au următorul conţinut:

 1. hotărârea consiliului municipal, orăşenesc sau comunal de constituire a comitetului pentru situaţii de urgenţă;
 2. componenţa nominală a comitetului municipal, orăşenesc sau comunal, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi, funcţiei, adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu, inclusiv telefoanele mobile;
 3. numerele de telefon şi fax ale permanenţei (primărie, poliţie, oficii poştale etc.) unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii;
 4. schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
 5. tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile (tabel tip), care să conţină:

– numărul curent;

– curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii – râuri, pâraie locale, văi nepermanente, torenţi), baraj existent a cărui avariere poate conduce la inundarea localităţii;

– denumirea obiectivelor din zona inundabilă (pentru fiecare curs de apă în parte): nr. gospodării, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, căi de comunicaţie, reţele de alimentare cu apă, gaz, energie electrică, reţele telefonice, terenuri agricole, păduri, surse de poluare;

– cauzele inundării (revărsare, scurgeri de pe versanţi, avarie baraj);

– nr. telefon şi fax de la primărie, post de poliţie, protecţie civilă, şcoală etc.;

– amplasamentul staţiei hidrometrice locale;

– mărimi de apărare locale (CA, CI, CP, faze de apărare la diguri, faze de apărare la gheţuri);

– amplasamentul staţiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;

– mărimi de apărare avertizoare (CA, CI, CP, faze de apărare la diguri, praguri critice la precipitaţii);

– timpul de propagare a undei de viitură sau timpul de concentrare a precipitaţiilor de la postul pluviometric la obiective;

– lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor existente pe fiecare curs de apă (denumire, caracteristici tehnice, puncte critice – eroziuni de mal, zone sub cota proiectată, zone lipsite de perdele de protecţie, zone cu lucrări de traversare, zone endemice de producere a infiltraţiilor şi grifoanelor);

– probabilităţi de inundare: normată (proiectată) şi reală (existenţa în prezent);

– în josul paginii se va menţiona semnificaţia mărimilor caracteristice de apărare;

– tabelul este semnat de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă;

 1. tabel cu măsuri de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor luate la nivel local (tabel tip întocmit pe verso tabelului de la pct. 5), care să conţină:

– nr. curent;

– măsuri pentru avertizarea-alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor hidrologice şi meteorologice, luate de primărie, poliţie, comitetul local;

– măsuri la atingerea COTEI DE ATENŢIE (CA), Fazei I de apărare la diguri, Fazei I de apărare la gheţuri, pragurilor de avertizare la precipitaţii;

– măsuri la atingerea COTEI DE INUNDAŢIE (CI), Fazei a II-a de apărare la diguri, Fazei a II-a de apărare la gheţuri, pragurilor de agravare la precipitaţii;

– măsuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de apărare la diguri, Fazei a III-a de apărare la gheţuri, „METEOR ROŞU” pentru precipitaţii;

– măsuri la ieşirea din STAREA DE URGENŢĂ;

– formaţii de intervenţie alcătuite din localnici (cu nominalizarea persoanelor apte pentru acţiunile de intervenţie operativă);

– responsabili cu acţiunile de apărare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populaţiei şi asigurarea spaţiilor de cazare temporară, nominalizarea personalului care asigură permanenţa la primărie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu întocmirea „Rapoartelor operative” zilnice, care se transmit la Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ de la Sistemul de Gospodărire a Apelor;

– tabelul este semnat de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă;

 1. tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente, al cărui necesar se stabileşte pe baza Normativului-cadru, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor, numai pentru sortimentele necesare în funcţie de zona în care este amplasată localitatea, de gradul de amenajare a zonei, tipul de lucrări existente şi de specificul acţiunilor operative de intervenţie;
 2. planul de situaţie al localităţii la scara 1:10.000 sau 1:25.000 (conform celui cuprins în Planul de Urbanism General), cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atât din revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi, amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu punctele critice ale acestora şi indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz), a căilor de comunicaţie, a zonelor cu poduri şi podeţe subdimensionate şi a altor zone critice, precum şi a zonelor de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor;
 3. un profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe care se vor indica COTELE DE APĂRARE şi Fazele de apărare la diguri;
 4. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare.

ART. 2

Pentru obiectivele izolate, cum sunt: şantierele, balastierele, sondele şi depozitele de petrol, alte obiective potenţial poluatoare – iazuri de decantare, depozite de deşeuri, se vor întocmi planuri de apărare după modelul de mai sus, adaptat la specificul lor, şi se vor transmite la comitetul local pentru situaţii de urgenţă pe raza căruia se află obiectivul.

ART. 3

Pentru localităţile situate în aval de baraje, planul de apărare împotriva inundaţiilor va conţine elemente strict necesare extrase din Planul de avertizare-alarmare al barajului: timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, limita maximă a undei de rupere – obiective cuprinse în zona inundabilă, înălţimea maximă a lamei de apă, căi de evacuare şi zone de evacuare în caz de accident la baraj.

ART. 4

Planurile de apărare ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă se verifică de către Sistemele de Gospodărire a Apelor, se avizează de către Grupurile de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul Comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de preşedintele Comitetului judeţean.

 

ANEXA 1b)

la regulament

 

CONŢINUTUL PLANULUI

de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al sistemului hidrotehnic

 

ART. 1

Planurile de apărare se întocmesc de către Sistemele de Gospodărire a Apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, sistemele hidroenergetice din cadrul Societăţii Comerciale „Hidroelectrica” – S.A., sistemele hidroameliorative din cadrul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare şi de către alte sisteme organizate pe construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi vor avea următorul conţinut-cadru adaptat la condiţiile specifice:

 1. componenţa nominală a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă constituit la nivelul Sistemelor de Gospodărire a Apelor, unităţilor teritoriale ale S.C. „HIDROELECTRICA” S.A., ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare;
 2. tabel-tip cu elementele construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare – împotriva inundaţiilor cu următorul conţinut:

– denumirea lucrării, localizare hidrografică (bazin hidrografic, curs de apă, cod cadastral);

– caracteristici principale (materialul, lungime, înălţime, lăţime la coronament, volum şi cota la NNR, cota coronament, volum de atenuare, debite şi niveluri de dimensionare şi de verificare, debite şi niveluri maxime produse, caracteristicile uvrajelor, Qmax evac., probabilităţile de depăşire normate şi reale, anul punerii în funcţiune etc.);

– puncte critice existente pentru fiecare lucrare în parte (localizarea lor): lucrări de traversare, zone endemice de producere a grifoanelor şi infiltraţiilor, eroziuni de mal care pot pune în pericol stabilitatea lucrării, zone lipsite de perdele de protecţie sau cu plantaţii tinere, zone sub cota proiectată etc.;

– permanenţa în caz de inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice – telefon, fax, radio-telefon, telefoane mobile etc.;

– amplasamentul staţiei hidrometrice locale cu indicarea cotei „0”;

– mărimi caracteristice de apărare locale: CA, CI, CP, Faze de apărare la diguri şi baraje;

– amplasamentul staţiei hidrometrice avertizoare cu indicarea cotei „0” şi/sau a postului pluviometric avertizor;

– mărimi caracteristice de apărare avertizoare: CA, CI, CP, Faze la diguri, praguri critice de precipitaţii;

– timpul de propagare a undei de viitură;

– obiective inundabile în cazul avarierii sau distrugerii lucrării;

– tabelul este semnat de şeful Sistemului Hidrotehnic şi aprobat de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor sau al unităţilor teritoriale a celorlalţi deţinători de lucrări;

 1. tabel-tip (întocmit pe verso celui de la pct. 2), cuprinzând măsuri şi mijloace pentru apărarea împotriva inundaţiilor la lucrările hidrotehnice, ce conţine:

– nr. curent;

– măsuri de observare şi intervenţie operativă la depăşirea fiecăreia din mărimile CA, CI, CP şi Fazelor de apărare la diguri şi baraje;

– formaţii de intervenţie operativă proprii Sistemului Hidrotehnic: pentru intervenţie în caz de avarie la baraje, pentru intervenţie operativă la diguri. După caz, se va specifica agentul economic cu care s-a încheiat contract pentru intervenţie operativă;

– reguli de exploatare la ape mari pentru acumulări permanente şi nepermanente (pe scurt);

– responsabilitatea pentru luarea deciziilor în cazuri deosebite;

– o anexă cu descrierea pe scurt a modului de execuţie a lucrărilor provizorii cu rol de apărare împotriva inundaţiilor ce se realizează pe timpul apelor mari (diguri iepureşti, lucrări pentru combaterea infiltraţiilor prin corpul digului, a grifoanelor etc.);

– tabelul este semnat de şeful Sistemului Hidrotehnic şi aprobat de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor şi al unităţilor teritoriale a celorlalţi deţinători de lucrări;

 1. tabel cu materialele şi mijloacele de apărare (necesare/normate, existente şi de completat), locul de depozitare şi gestionare a acestora;
 2. harta sistemului la scara 1:100.000, cu amplasarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, a sediilor de exploatare, a dispozitivelor hidrometrice şi meteorologice zonale şi locale, a zonelor şi traseelor de evacuare în caz de ape mari sau de accidente la construcţiile hidrotehnice;
 3. fluxul informaţional decizional al sistemului;
 4. profiluri transversale prin baraje cu niveluri caracteristice de apărare (NNR, faze de apărare, niveluri de calcul şi de verificare, niveluri maxime produse, cote descărcător de ape mari, prize, goliri de fund etc.) şi faze de apărare;
 5. profiluri longitudinale şi transversale prin diguri cu cote coronament proiectat şi existent, niveluri corespunzătoare celor 3 faze de apărare, cote teren în incinta şi în exteriorul incintei, niveluri maxime produse, puncte critice (treceri prin dig, zone endemice de producere a grifoanelor, a infiltraţiilor, lipsite de perdele de protecţie, eroziuni active de mal), mire locale cu cota „0” a acestora, anul executării profilurilor şi sistemul de referinţă etc.);
 6. graficele dispecer ale acumulărilor;
 7. chei limnimetrice pentru descărcătorii de suprafaţă, pentru golirile de fund, la mirele avertizoare şi locale, grafice de corelaţie între acestea;
 8. benzi inundabile pe cursurile de apă din sistem, pentru debite cu asigurări de 10%, 5%, 1%, sau în lipsa studiilor hidrologice, pentru debite maxime cunoscute (scara 1:25.000 sau 1:50.000);
 9. planurile de apărare ale Sistemelor hidrotehnice de la Dunăre sau de la râurile interioare cu incinte îndiguite vor conţine şi elemente legate de amenajările pentru desecare (suprafeţe apărate, caracteristici ale staţiilor de pompare şi canalelor principale de evacuare). Pentru Dunăre planurile de apărare vor conţine cu prioritate corelaţiile dintre mirele avertizoare din porturi şi mirele locale de la cantoane;
 10. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
 11. planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare.

ART. 2

Planurile de apărare ale sistemelor hidrotehnice se avizează de către Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi se aprobă de către preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Pentru sistemele hidrotehnice de la Dunăre avizarea se va face şi de către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, apoi se transmite comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, fiind parte componentă distinctă a planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice.

 

ANEXA 1c)

la regulament

 

CONŢINUTUL PLANULUI JUDEŢEAN

de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă

 

ART. 1

Planul de apărare al comitetului judeţean reprezintă o sinteză a planurilor comitetelor şi ale obiectivelor, a planurilor sistemelor hidrotehnice şi a planurilor de avertizare-alarmare în aval de baraje.

Planul judeţean corelează elementele tehnice, organizatorice şi informaţionale ale planurilor locale aprobate de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi va avea următorul conţinut:

 1. ordinul prefectului de constituire a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi a Grupului de suport tehnic;
 2. componenţa nominală a Comitetului judeţean şi a Grupului de suport tehnic, cu telefoanele (fix şi mobil) de la serviciu şi domiciliu, fax, adresele de e-mail;
 3. un scurt memoriu de prezentare a judeţului, care să cuprindă: localităţile afectate de inundaţii, atât din revărsări ale cursurilor de apă, cât şi din scurgeri de pe versanţi, precum şi situaţia apărării acestora cu lucrări corespunzătoare sau nu clasei de importanţă actuală, a obiectivelor apărate, cuprinse într-un tabel.

Într-un tabel întocmit pe verso celui menţionat mai sus se vor prezenta măsuri de observare şi intervenţie la fiecare din mărimile caracteristice de apărare şi zonele stabilite pentru inundare dirijată în situaţii deosebite, pentru apărarea unor localităţi şi obiective, luate la nivel judeţean.

Caracterizarea fizico-geografică şi regimul hidrometeorologic se vor prezenta foarte pe scurt menţionându-se zonele despădurite unde se produc violente scurgeri de pe versanţi, cu afectarea de obiective, zone în care s-au produs ploi cu intensităţi excepţionale, debite istorice înregistrate pe cursurile de apă din judeţ.

 1. schema sinoptică a sistemului informaţional hidrometeorologic şi operativ pentru judeţ, care va cuprinde: staţiile pluviometrice, hidrometrice, meteorologice şi hidrologice, centrele meteorologice regionale, Centrul operativ al Direcţiei de Ape, Centrul operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor, unităţile teritoriale ale S.C. HIDROELECTRICA S.A., ale ANIF, comitetele locale, cu legăturile între acestea şi Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă. Schema sinoptică va cuprinde şi legătura cu Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă, cu comitetele judeţene învecinate, precum şi, după caz, cu organele de apărare din ţările vecine;
 2. tabelul-tip cuprinzând elementele tehnice de apărare ale comitetelor locale, care va cuprinde:

– numărul curent;

– comitetul local;

– localizarea hidrografică, curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii permanente şi nepermanente);

– numere de telefon, fax, de la primării, posturi de poliţie, şcoli;

– amplasament staţie hidrometrică locală;

– mărimi locale de apărare (CA, CI, CP, Faze de apărare la diguri);

– amplasament staţia pluviometrică sau hidrometrică avertizoare (zonală);

– valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitaţii), aferente mărimilor de atenţie, inundaţii şi de pericol;

– timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la staţia hidrometrică avertizoare până la comitetul local;

– obiective aflate în zone de risc la inundaţii;

– construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare existente;

– probabilitatea de inundare normată şi reală;

 1. tabelul cuprinzând formaţiile de intervenţie constituite la nivel judeţean pentru sprijinirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
 2. tabelul cuprinzând mijloacele de intervenţie disponibile la comitetul judeţean cu indicarea unităţii care le deţine (adresa, telefonul);
 3. tabelul cuprinzând stocul de materiale şi mijloace de apărare existent la nivelul judeţului, obţinut prin însumarea stocurilor existente la unităţile deţinătoare de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare şi la comitetele locale;
 4. benzile inundabile pe cursurile de apă pentru debite cu asigurări de 1%, sau pentru debite maxime istorice cunoscute, cu amplasarea localităţilor, obiectivelor importante, construcţiilor hidrotehnice existente, staţiilor hidrometrice, sediilor sistemelor hidrotehnice şi a cantoanelor de exploatare cu magazii de materiale, zonelor stabilite pentru inundare dirijată etc. (scara 1:25.000 sau 1:50.000);
 5. profilurile longitudinale şi transversale prin diguri şi baraje, care vor conţine: nivelul coronamentului proiectat şi existent, nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse, punctele critice (trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltraţii, zonele lipsite de perdele de protecţie, zonele cu eroziuni active de mal), cota terenului în incinta şi în exteriorul incintei, mirele locale cu cota „0” a mirei, nivelurile corespunzătoare celor trei faze de apărare, anul execuţiei profilurilor şi sistemul de referinţă;
 6. harta judeţului (scara 1:200.000), cu amplasarea comitetelor locale prin numerotarea lor conform tabelului;
 7. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale – secţiunea aferentă judeţului;
 8. planul de restricţii şi folosirea apei în perioade deficitare – secţiunea aferentă judeţului.

ART. 2

Planul judeţean de apărare cuprinde distinct planurile de avertizare-alarmare a populaţiei, a obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice (anexa nr. 1g), şi planurile de apărare a sistemelor hidroameliorative de la Dunăre.

ART. 3

Planul judeţean de apărare se întocmeşte prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, se aprobă din punct de vedere organizatoric de către prefectul judeţului, se verifică de către Centrul operativ al Comitetului ministerial şi se aprobă de către preşedintele Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă.

 

ANEXA 1d)

la regulament

 

CONŢINUTUL PLANULUI BAZINAL

de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, întocmit de către Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”

 

ART. 1

Planul de apărare pe bazine hidrografice se constituie prin asamblarea planurilor judeţene de apărare privind sistemul informaţional şi de exploatare a construcţiilor hidrotehnice în condiţii de ape mari şi cuprinde:

 1. tabelul nominal cuprinzând conducerea Direcţiei de Ape şi membrii Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă, cu adresele şi telefoanele (fix şi mobil) de la domiciliu;
 2. tabelul nominal cuprinzând componenţa comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi a Grupurilor de suport tehnic – din bazinul respectiv – mijloacele de telecomunicaţii şi telefoanele (fix şi mobil) de la serviciu şi de la domiciliu ale membrilor acestora, astfel încât să se asigure în toate condiţiile comunicarea prognozelor şi avertizărilor la comitetele judeţene;
 3. tabelul cu mijloacele de comunicaţie existente la centrele operative ale Direcţiilor de Ape, Sistemelor de Gospodărire a Apelor, unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, S.C. HIDROELECTRICA S.A. etc.;
 4. schema sinoptică a sistemului informaţional hidrometeorologic pe ansamblul bazinului hidrografic, cuprinzând unităţile meteorologice şi hidrologice din bazin, comitetele judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi obiectivele ce trebuie avertizate direct, precum şi legăturile cu Centrul operativ al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi cu Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, precum şi cu Direcţiile de Ape vecine şi organele de ape din ţările vecine;
 5. harta sistemului informaţional hidrometeorologic, întocmită la o scară de 1:200.000 sau 1:100.000, care cuprinde toate amenajările hidrotehnice ce pot produce inundaţii sau care au rol de apărare, amplasarea staţiilor şi posturilor hidrometrice şi pluviometrice;
 6. lista staţiilor hidrometrice din reţeaua naţională şi de exploatare pe fiecare curs de apă, din vârf de bazin până la vărsare, cu mărimile caracteristice de apărare aferente, înscrise în următoarea ordine: staţie avertizoare, urmată de staţiile locale avertizate cu indicarea obiectivelor pentru care au fost stabilite, corelaţia dintre acestea;
 7. reguli de exploatare coordonată pe timp de ape mari cu indicarea restricţiilor în exploatarea sistemelor hidrotehnice. Vor fi menţionate regulile de exploatare pe fiecare curs de apă, din vârful de bazin până la vărsare, sau până la frontieră, de la frontieră la vărsare, după caz (regulile de exploatare a acumulărilor permanente şi nepermanente existente pe cursul respectiv, indiferent de deţinător, inclusiv în situaţii de avarii, indicându-se mijloacele de alarmare existente la baraj şi în aval, reguli de exploatare la gheţuri). Se vor indica restricţiile în funcţionarea sistemelor de desecare pe timp de ape mari, zonele de inundare dirijată, precum şi funcţionarea derivaţiilor existente;
 8. extrase din regulamentele privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă ce formează frontiera sau sunt întretăiate de aceasta, precum şi din regulamentele privind transmiterea datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice din zonele de frontieră;
 9. chei limnimetrice pentru fiecare staţie hidrometrică, graficele de corelaţie dintre mărimile zonale şi locale de apărare;
 10. profiluri longitudinale pe cursurile de apă care să conţină linia talvegului, linia malurilor la debite medii, curbele suprafeţei libere a apei la probabilităţi caracteristice (1%, 5% şi 10%) cu poziţionarea posturilor hidrometrice şi a construcţiilor hidrometrice existente;
 11. lista cuprinzând obiectivele inundabile, cu indicarea cotelor de apărare locale şi zonale (tabelar);
 12. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
 13. planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;

ART. 2

Planurile de apărare pe bazine hidrografice se întocmesc de către Direcţiile de Ape, se verifică de către Administraţia Naţională „Apele Române” şi se aprobă de Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă.

 

ANEXA 1e)

la regulament

 

CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR, PROGNOZELOR ŞI AVERTIZĂRILOR

care se transmit de la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape la comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi la obiectivele hidrotehnice prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor

 

ART. 1

În situaţii meteorologice deosebite sau la prognozarea acestora, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Administraţia Naţională de Meteorologie transmit avertizări de inundaţii sau de fenomene meteorologice periculoase la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape. Aceste avertizări sunt transmise de către Centrele operative ale Direcţiilor de Ape la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor pentru diseminarea lor la obiectivele hidrotehnice şi la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă prin centrele operaţionale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi la Comitetele judeţene pentru ca acestea să intre în dispozitiv de apărare, în timp util. Se prezintă succint fenomenul, intensitatea, efectele posibile, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata.

În funcţie de evoluţia reală a fenomenelor se fac actualizări ale prognozei.

ART. 2

După declanşarea ploilor sau încălzirea bruscă a vremii, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor – Centrul Naţional de Prognoze Hidrologice şi serviciile hidrologice din cadrul Direcţiilor de Ape elaborează prognoze conform tabelului de mai jos, pe cursurile de apă şi staţiile hidrometrice din bazin, din care să rezulte situaţia la zi, prognoza pentru 24 de ore şi valorile culminaţiei raportate la cotele de apărare, pe care le transmit la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor pentru a fi diseminate la obiectivele hidrotehnice şi la Comitetele locale prin Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă.

ART. 3

În cazul pericolului de blocare a gheţurilor pe râuri se vor indica zonele cele mai periclitate şi amploarea posibilă a fenomenelor de iarnă.

ART. 4

În caz de accidente la construcţii hidrotehnice se prezintă situaţia acestora, cu măsurile necesare în situaţii deosebite: descărcarea unor debite mari, pericol de avarii şi alte abateri de la regulamentele de exploatare.

 

Model de prognoză hidrologică elaborată de Centrul operativ al Direcţiei de Ape pentru comitetele judeţene şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor pentru Centrul operativ din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 

_________________________________________________________________

|Nr. |Cursul|Staţia      |Mărimi        |  Ultima  |  Variaţia    |

|crt.|de apă|hidrometrică|caracteristice|  cotă    |              |

|    |      |            |de apărare    |  citită  |              |

|    |      |            |______________|__________|______________|

|    |      |            | CA | CI | CP | H  |Data | H  |Faţă de  |

|    |      |            |(cm)|(cm)|(cm)|(cm)|(ora)|(cm)|cota din |

|    |      |            |    |    |    |    |     |    |data, ora|

|____|______|____________|____|____|____|____|_____|____|_________|

 

– continuare –

 

_________________________________________________

|   Valoarea      |    Prognoza     | Situaţia şi |

|   culminaţiei   |    maximului    | prognoza    |

|   atinse        |                 | gheţurilor  |

|_________________|_________________|             |

| H  |   0  |Data | H  |   0  |Data |             |

|(cm)|(mc/s)|(ora)|(cm)|(mc/s)|(ora)|             |

|____|______|_____|____|______|_____|_____________|

 

ANEXA 1f)

la regulament

 

CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR, PROGNOZELOR ŞI AVERTIZĂRILOR

care se comunică Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Administraţia Naţională „Apele Române” şi Administraţia Naţională de Meteorologie

 

 1. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor:
 2. în situaţii în care sunt prognozate depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe Dunăre şi râuri interioare transmite avertizare hidrologică sau alertă hidrologică, după caz, cu indicarea probabilităţii de producere a fenomenelor periculoase;
 3. în situaţii de atingere a mărimilor caracteristice de apărare va comunica de două ori pe zi şi ori de câte ori apar schimbări sau amplificări semnificative ale fenomenelor hidrologice periculoase, situaţia şi prognoza hidrologică, după modelul de mai sus;
 4. transmite zilnic situaţia şi prognoza hidrologică pe Dunăre, pentru 7 zile (tabelar şi grafic), situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare (inclusiv hărţi) şi situaţia şi prognoza formaţiunilor de gheaţă pe cursurile de apă;
 5. transmite zilnic situaţia nivelurilor şi debitelor în principalele secţiuni de pe cursurile de apă interioare, precum şi prognoza acestora pe 24 ore.

 

 1. Administraţia Naţională de Meteorologie
 2. în situaţii în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, transmite informare, atenţionare sau avertizare meteorologică, la centrul operativ ministerial şi la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale „Apele Române”. Acestea sunt transmise de către Centrul operativ ministerial la Comitetele judeţene din zonele vizate;
 3. transmite zilnic situaţia şi prognoza meteorologică pe 24 ore şi pe următoarele 3 zile.
 4. transmite permanent imagini integrate ale radarelor din sistemul SIMIN, cantităţi de precipitaţii, temperaturi, înregistrate la nivelul întregii ţări;
 5. transmite situaţia radar, elaborată de către Centrele meteorologice regionale, în cazul pericolului de ploi intense, căderi de grindină, intensificări de vânt, căderi masive de zăpadă, cu indicarea zonelor afectabile şi a perioadei de producere a fenomenelor.

 

 1. Administraţia Naţională „Apele Române”:
 2. transmite zilnic nivelurile şi debitele înregistrate şi în evoluţie pe cursurile de apă, după depăşirea cotelor de atenţie;
 3. transmite zilnic situaţia lacurilor de acumulare şi a construcţiilor hidrotehnice, deciziile luate privind exploatarea acestora în perioadele de ape mari şi în perioadele deficitare, pregoliri ale acumulărilor permanente şi umpleri ale acumulărilor nepermanente pentru a corela situaţia hidrologică din bazin cu exploatarea construcţiilor hidrotehnice;
 4. transmite, când este cazul, situaţiile periculoase la construcţiile hidrotehnice (depăşirea pragurilor critice la aparate de măsură şi control, infiltraţii, alunecări de taluzuri, blocări de vane etc.), măsurile luate la obiective, precum şi pe cele de avertizare în aval;
 5. transmite informaţiile primare privind depăşirile mărimilor caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor, cantităţi de precipitaţii care depăşesc 15 l/mp în 24 ore înregistrate la posturile pluviometrice proprii, situaţii deosebite pe cursurile de apă în perioade deficitare, efectele fizice ale apelor mari şi mici, pierderile de vieţi omeneşti şi alte date primare pe care le primeşte de la Direcţiile de Ape;
 6. transmite situaţia poluărilor accidentale pe cursurile de apă, conform fişei-tip de avertizare stabilită prin SAPA-ROM, precum şi informaţii suplimentare asupra evoluţiei şi măsurilor luate pentru combaterea acestora;
 7. după perioadele de ape mari, va transmite Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă propuneri de lucrări de refacere şi de completare a construcţiilor hidrotehnice afectate sau care au avut un comportament necorespunzător, precum şi propuneri de lucrări noi pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi posibilităţi de realizare (surse de finanţare).

 

ANEXA 1g)

la regulament

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE AVERTIZARE-ALARMARE

a populaţiei, obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice

 

ART. 1

Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare la toate barajele care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile: înălţimea de la talveg la coronament mai mare de 10 m, un volum mai mare de 10 milioane mc, existenţa în aval a localităţilor şi obiectivelor la distanţe mai mici de 10 km de secţiunea barajului.

Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare şi pentru barajele mai mici de 10 m şi cu un volum mai mic de 10 milioane mc şi pentru alte construcţii hidrotehnice, dacă prin avarierea lor pot produce pierderi de vieţi omeneşti şi importante pagube materiale în localităţile sau la obiectivele situate în aval.

ART. 2

Conţinutul-cadru al planului este următorul:

 

 1. Foaia de capăt pe care se vor menţiona:

– Titlul: Plan de avertizare-alarmare în caz de accident la barajul …, construcţia hidrotehnică …

– Avizat:

Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă;

Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor … (pentru barajele terţilor);

Administraţia Naţională „Apele Române”- pentru barajele din administrare

– Aprobat:

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă;

Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă – Preşedinte – Ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor

– Întocmit:

– Deţinătorul/administratorul acumulării (barajului);

– Proiectant;

– Perioada de valabilitate a planului (10 ani).

 

 1. Piese scrise:
 2. descrierea amenajării şi a barajului care realizează retenţia;
 3. ipoteze de avariere luate în considerare la calculul zonelor inundabile;
 4. descrierea sistemului informaţional, inclusiv a celui de avertizare sonoră;
 5. situaţiile şi decizia de declanşare a sistemului de alarmă. Responsabilităţi privind luarea deciziei de alarmare pe cele trei trepte de periculozitate (numele responsabililor, telefoane de contact – fix şi mobil);
 6. căile de transmitere a deciziilor, responsabilităţile şi modul de acţionare a sistemului de alarmare. Localităţile din aval, în care există sisteme de avertizare, tipul de semnal pentru diferite situaţii critice, locurile unde sunt afişate pentru populaţie, deciziile, măsurile, obligaţiile autorităţilor publice locale şi cele ale cetăţenilor;
 7. măsuri ce se iau la atingerea pragurilor critice. Măsuri de protecţie a populaţiei împotriva undelor de rupere: evacuarea şi dispersarea în zone neinundabile, protecţia împotriva intemperiilor, asistenţa medicală, asigurarea cu materiale şi alimente etc.

 

 1. Materiale grafice:
 2. tabelul cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din aval de baraje. Se vor preciza persoanele responsabile pentru declanşarea sistemelor de avertizare din localităţi, luarea deciziilor de evacuare şi de salvare a populaţiei şi bunurilor, precum şi permanenţele unde se transmit avertizări şi alarmări la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din aval, primării, poliţie, protecţie civilă (adresele, numerele de telefon – fix şi mobil, de la serviciu şi de la domiciliu);
 3. tabelul, pe comitete locale, cu localităţile, cartierele, agenţii economici şi instituţiile publice care se evacuează preventiv, în caz de pericol iminent (oameni, animale, bunuri aferente), mijloacele de transport şi locul de dispersare a acestora;
 4. tabelul cu persoanele responsabile de supravegherea construcţiilor în caz de pericol de avariere (adresele şi telefoanele acestora);
 5. planurile de situaţie 1:10.000 sau 1:25.000, după caz, cu trasarea zonelor de afectare după 60 minute, ca şi zona maximă de afectare, cu indicarea timpilor de parcurgere a undei de rupere calculate în ipoteza „lac plin” şi rupere 100%;
 6. ca la pct. 4, pentru zona afectată la avariere medie 50% . Pe planuri se vor amplasa obiectivele economice şi sociale periclitate, mijloacele sonore de alarmare, centrul de comandă a acestora, zonele şi căile de evacuare a populaţiei şi animalelor în afara zonei periclitate, zonele de evacuare;
 7. profilul longitudinal al curbei suprafeţei libere a undei de rupere, cu precizarea timpului de parcurgere şi a poziţiei obiectivelor periclitate;
 8. schemele sinoptice informaţionale de supraveghere a comportării construcţiilor hidrotehnice şi a aparaturii de măsură şi control;
 9. schemele sinoptice de avertizare hidrometeorologică a construcţiilor hidrotehnice;
 10. schemele sinoptice de avertizare a obiectivelor periclitate în caz de avariere.

ART. 3

Planurile se întocmesc de către deţinătorii/administratorii lucrărilor prin proiectanţi de specialitate, conform prevederilor din instrucţiuni şi se avizează de către Direcţiile de Ape pentru barajele deţinute de ceilalţi agenţi economici şi de către Administraţia Naţională „Apele Române”, pentru lucrările din administrare proprie.

Responsabilitatea prezentării acestor planuri pentru aprobare Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă revine unităţii care are în administrare construcţia hidrotehnică.

Un rol deosebit în stabilirea sistemului de alarmă acustică şi a zonelor şi căilor de evacuare a populaţiei şi a bunurilor revine Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă cu care deţinătorii şi proiectanţii vor colabora şi vor obţine avizele solicitate de acestea.

 

ANEXA 1h)

la regulament

 

CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE

ce se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de la centrele operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor şi de la Comitetul judeţean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor – pe timpul producerii fenomenelor periculoase

 

ART. 1

Rapoartele operative vor cuprinde:

 1. modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zăpadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe versanţi, căderi de grindină, furtună, căderi masive de zăpadă, mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice), pe unităţi administrative şi râuri, de la un raport la altul;
 2. situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic).

 

Model

______________________________________________________________________________

|Nr. |Municipiul, oraşul,|   Obiective afectate      |    Cauzele afectării    |

|crt.|comuna/localităţi  |                           |                         |

|    |aparţinătoare/bazin|                           |                         |

|    |hidrografic        |                           |                         |

|____|___________________|___________________________|_________________________|

|  1.| Comuna ……..   |victime omeneşti           |- revărsare râu, pârâu,  |

|    |                   |- nr. case din care        |vale nepermanentă        |

|    |                   |* distruse                 |(nominalizarea lui),     |

|    |                   |* avariate                 |- blocaje de gheţuri     |

|    |                   |- nr. anexe gospodăreşti   |- scurgeri de pe versanţi|

|    |                   |- nr. obiective socio-     |- băltiri, ape interne   |

|    |                   |economice (se menţionează  |- grindină, furtună,     |

|    |                   |şcoala, grădiniţa,         |căderi masive de zăpadă, |

|    |                   |spitalul, biserica etc.)   |depuneri de gheaţă şi    |

|    |                   |- nr. poduri şi podeţe     |chiciură etc.            |

|    |                   |- km DN                    |- rupere dig râu,        |

|    |                   |- km DJ + DC               |avariere baraj etc.      |

|    |                   |- km drum forestier        |- etc.                   |

|    |                   |- ha teren agricol         |                         |

|    |                   |- km reţele de alimentare  |                         |

|    |                   |cu apă                     |                         |

|    |                   |- nr. fântâni              |                         |

|    |                   |- animale moarte           |                         |

|    |                   |- nr. construcţiilor       |                         |

|    |                   |hidrotehnice (denumirea lor|                         |

|    |                   |şi deţinătorul)            |                         |

|    |                   |- reţele electrice         |                         |

|    |                   |- reţele telefonice        |                         |

|____|___________________|___________________________|_________________________|

 

 1. colaborarea cu ţările vecine în conformitate cu Regulamentele comune
 2. măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte de primă necesitate, modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, volume acumulate în acumulările permanente şi nepermanente, manevrele efectuate la baraje şi derivaţii de ape mari, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor etc.
 3. măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea controlată a digurilor, evacuarea apelor din incinte etc.)
 4. construcţii hidrotehnice afectate
 5. valoarea preliminară a pagubelor stabilită de Comitetele pentru situaţii de urgenţă

ART. 2

Rapoartele operative se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de Centrele operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor – în situaţiile de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale.

ART. 3

Rapoartele operative sunt semnate de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă (primarul localităţii).

ART. 4

După acelaşi model se întocmesc şi Rapoartele operative care se transmit prin grija Grupului de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Aceste Rapoarte operative sunt semnate de către şeful Grupului de suport tehnic.

ART. 5

Rapoartele operative întocmite la nivel judeţean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate administrativă (comună, oraş, municipiu), precum şi centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate şi vor fi transmise până la revenirea la situaţia normală.

ART. 6

Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică.

 

ANEXA 1i)

la regulament

 

CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZĂ

privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale din judeţul ……….. perioada …………….

 

ART. 1

Rapoartele de sinteză se întocmesc de către Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi se transmit Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă, în termen de maxim 30 de zile de la producerea fenomenelor.

Rapoartele de sinteză se întocmesc pe baza constatărilor efectuate la nivelul comitetelor locale de către comisii numite de primari şi validate de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale „Apele Române” (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice).

ART. 2

Raportul de sinteză va conţine:

 1. evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile caracteristice de apărare (cantităţi de precipitaţii căzute – precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate care au condus la inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu mărimile caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, viteze ale vântului, diametrul maxim al grindinei, grosimi maxime ale stratului de zăpadă etc.), precum şi producerea şi evoluţia poluării accidentale;
 2. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de intervenţie operativă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţările vecine);
 3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluărilor accidentale – pagube fizic şi valoric, cuprinse într-un tabel întocmit după modelul de mai jos:

 

Model:

______________________________________________________________________________

|Municipiul, oraşul,|         Obiective afectate          | Cauzele afectării  |

|comuna/localităţi  |_____________________________________|                    |

|aparţinătoare      |        fizic             | valoric  |                    |

|                   |                          |(mil. lei)|                    |

|___________________|__________________________|__________|____________________|

|Comuna ………   |- victime omeneşti        |          |- revărsare râu,    |

|                   |- nr. case din care       |          |pârâu, vale         |

|                   |* distruse                |          |nepermanentă        |

|                   |* avariate                |          |(nominalizarea      |

|                   |- nr. anexe gospodăreşti  |          |lui) ….           |

|                   |- nr. obiective           |          |- blocaje de        |

|                   |socio-economice           |          |gheţuri,            |

|                   |(se menţionează şcoala,   |          |- scurgeri de pe    |

|                   |grădiniţa, spitalul,      |          |versanţi            |

|                   |biserica etc.)            |          |- băltiri, ape      |

|                   |- nr. poduri şi podeţe    |          |interne etc.        |

|                   |- km DN                   |          |- evacuări din      |

|                   |- km DJ + DC              |          |lacuri de acumulare |

|                   |- km drum forestier       |          |- grindină, furtună,|

|                   |- ha teren agricol        |          |căderi masive de    |

|                   |- km reţele de alimentare |          |zăpadă, depuneri de |

|                   |cu apă                    |          |gheaţă şi chiciură  |

|                   |- nr. fântâni             |          |etc.                |

|                   |- animale moarte          |          |- rupere dig râu,   |

|                   |- nr. construcţiilor      |          |avariere baraj etc. |

|                   |hidrotehnice              |          |- etc.              |

|                   |(nominalizare: dig, râu   |          |                    |

|                   |… reg. râu etc.         |          |                    |

|                   |deţinător)                |          |                    |

|                   |- reţele electrice        |          |                    |

|                   |- reţele telefonice       |          |                    |

|___________________|__________________________|__________|____________________|

|TOTAL JUDEŢ        |- victime omeneşti        |          |Valoare (mil. lei)  |

|Nr. total          |-nr. case din care        |          |                    |

|localităţi afectate|* distruse                |          |                    |

|                   |* avariate                |          |                    |

|                   |- nr. anexe gospodăreşti  |          |                    |

|                   |- nr. obiective           |          |                    |

|                   |socio-economice           |          |                    |

|                   |- nr. poduri şi podeţe    |          |                    |

|                   |- km DN                   |          |                    |

|                   |- km DJ + DC              |          |                    |

|                   |- km drum forestier       |          |                    |

|                   |- ha teren agricol        |          |                    |

|                   |- km reţele de alimentare |          |                    |

|                   |cu apă                    |          |                    |

|                   |- nr. fântâni             |          |                    |

|                   |- animale moarte          |          |                    |

|                   |- nr. construcţiilor      |          |                    |

|                   |hidrotehnice              |          |                    |

|                   |- reţele electrice        |          |                    |

|                   |- reţele telefonice       |          |                    |

|___________________|__________________________|__________|____________________|

 

Pierderile de vieţi omeneşti se vor menţiona nominal, cu specificarea împrejurărilor în care au survenit;

 1. comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare.

La Raport se va anexa „Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri” după modelul de mai jos:

 

Model:

______________________________________________________________________________

| Denumirea              | Valoare (mil. lei) | Propuneri de surse financiare  |

| construcţiei/deţinător |                    | pt. refacere                   |

|________________________|____________________|________________________________|

| ANAR ……..          |                    | – buget de stat                |

| Primării ….          |                    | – buget local                  |

| ANIF                   |                    | – surse proprii ale            |

|                        |                    | deţinătorilor                  |

|________________________|____________________|________________________________|

 

 1. concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului informaţional decizional, a planurilor de apărare şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare);
 2. raportul se semnează de către preşedintele Comitetului judeţean, şeful Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi de către şeful Grupului de suport tehnic.

 

ANEXA 2

la regulament

 

NORMATIV-CADRU

de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale

 

ART. 1

Deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, comitetele locale şi unităţile potenţial poluatoare îşi constituie stocuri de materiale şi mijloace de intervenţie operativă, în baza prezentului Normativ-cadru, numai din sortimentele şi în cantităţile necesare în funcţie de amplasarea zonei, gradul de amenajare al acesteia, tipul de lucrări cu rol de apărare existente, specificul acţiunilor operative de apărare, pe baza experienţei anterioare.

ART. 2

Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a verifica constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, conform prezentului normativ-cadru, de către comitetele locale.

ART. 3

(1) Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloacelor de apărare vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din sursele proprii ale agenţilor economici implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute distinct în bugetele Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar cele alocate de la bugetele locale, în bugetele comunelor, oraşelor şi judeţelor, după caz.

ART. 4

(1) Materialele şi mijloacele de apărare se folosesc în acţiuni operative de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale, pentru intervenţii la lucrări cu rol de apărare, de limitare a pagubelor, precum şi în acţiuni de prevenire şi pregătire pentru intervenţii (verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, a planurilor de apărare ale comitetelor locale şi ale agenţilor economici, precum şi în desfăşurarea exerciţiilor de simulare pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi poluărilor accidentale).

(2) Se pot folosi, de asemenea, în realizarea de către deţinători/administratori a unor reparaţii urgente ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pentru refacerea continuităţii liniilor de apărare, cu obligaţia de a fi refăcute în cel mai scurt timp.

(3) Unele mijloace care presupun o continuitate în folosire pot deservi activitatea generală de întreţinere a construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Acelaşi regim au şi mijloacele de calcul, măsurare, transmisie şi avertizare.

ART. 5

Stocurile cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale vor fi evidenţiate distinct şi depozitate separat în magazii corespunzător întreţinute.

ART. 6

Materialele şi mijloacele de apărare prevăzute în normativ pot fi înlocuite şi cu alte sortimente cu efecte similare, la intervenţiile operative, în caz de ape mari, gheţuri şi poluări accidentale.

ART. 7

Materialele şi mijloacele de apărare pentru baraje, cuprinse în normativ, se referă în principal la barajele din pământ şi anrocamente. Pentru celelalte baraje deţinătorii acestora vor asigura dotări specifice, corespunzător necesităţilor de intervenţie care se vor prevedea în regulamentele de exploatare şi în planurile de apărare.

ART. 8

Pentru calcularea necesarului de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale în cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrările şi cursurile de apă pe categorii, după cum urmează:

D1 – diguri la Dunăre şi râurile principale;

D2 – diguri la celelalte cursuri de apă;

R1 – zone inundabile neîndiguite la Dunăre şi râurile principale;

R2 – zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apă;

BP – baraje din pământ;

CH – alte construcţii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc;

SH, SM – staţii hidrologice şi staţii meteorologice.

ART. 9

Stabilirea râurilor şi sectoarelor de râuri considerate principale, în sensul art. 8, precum şi trecerea de la o categorie la alta se fac de către Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

ART. 10

Materialele şi mijloacele de apărare se prevăd în planurile de apărare judeţene, ale comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale, ale sistemelor hidrotehnice.

ART. 11

Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apă şi pentru construcţiile hidrotehnice proprii, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, materialele şi mijloacele de apărare se asigură de către comitetele locale şi agenţii economici, care au obligaţia să pună la dispoziţie organelor tehnice, în afară de forţa umană şi materialele şi mijloacele de intervenţie pe care le deţin şi care au fost înscrise în planurile de apărare.

ART. 12

Agenţii economici care au obiective inundabile sau potenţial poluatori, precum şi primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor vor stabili în planurile de apărare modul de asigurare a materialelor şi mijloacelor de intervenţie şi locurile de depozitare.

ART. 13

Modul de stabilire a cantităţilor de materiale şi mijloace de apărare este următorul:

– cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apă neamenajate, prin încadrarea într-una din coloanele 3 – 6;

– cantităţi pe fiecare baraj sau alte construcţii hidrotehnice, care necesită materiale de apărare;

– la rubrica „Menţiuni speciale” se stabilesc unele materiale, mijloace de apărare şi cantităţi în funcţie de specificul de organizare, pe sisteme de gospodărire a apelor, pe sisteme hidrotehnice, echipe de intervenţie, staţii meteorologice şi hidrometrice.

ART. 14

Agenţii economici care deţin lucrări cu rol de apărare vor lua măsuri pentru asigurarea rezervelor operative folosite în intervenţiile rapide la punctele critice, în special surse autonome de energie şi iluminare, mijloace de intervenţie.

ART. 15

În cazul cursurilor de apă neamenajate se vor prevedea materiale şi mijloace de apărare numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundaţii, ţinându-se seama de experienţa anterioară.

ART. 16

Materialele şi mijloacele de apărare aferente obiectivelor situate în zona de influenţă a lucrărilor hidrotehnice, care atenuează sau deviază apele de viitură (acumulări sau derivaţii de ape mari), se pot reduce, faţă de prevederile normativului, în proporţie de până la 50%, cu condiţia să se menţină un grad de asigurare corespunzător.

ART. 17

Stocurile de materiale şi mijloacele de apărare, precum şi locurile de depozitare a acestora vor fi aprobate o dată cu planurile de apărare împotriva inundaţiilor ale obiectivelor inundabile.

ART. 18

Sistemele de alarmare, în caz de inundaţii, prevăzute în prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele de alarmare locale ale protecţiei civile.

ART. 19

(1) După expirarea perioadei normate de folosire şi funcţionare a materialelor şi mijloacelor de apărare, o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le deţine va inventaria materialele, obiectele de inventar şi fondurile fixe, va stabili starea tehnică şi destinaţia acestora (scoaterea din uz sau folosirea în continuare).

(2) O parte din materialele lemnoase va fi folosită la construcţii provizorii sau la acele lucrări de întreţinere-reparaţii care nu necesită materiale de calitate superioară sau va putea fi folosită în continuare ca stoc, pe o perioadă determinată, stabilită de comisie.

ART. 20

Materialele şi mijloacele de apărare folosite în acţiuni de intervenţie operativă şi care nu mai pot fi recuperate se inventariază de către o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le deţine, se consemnează într-un proces-verbal ce va fi vizat de către preşedintele comitetului local pe teritoriul căreia s-au desfăşurat acţiunile de intervenţie şi, pe baza acestuia, se scad din stoc.

 

NORMATIV-CADRU DE DOTARE CU MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR ŞI COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE

 

Tipul zonelor de apărare:

– D1 – diguri la Dunăre şi râuri principale;

– D2 – diguri la celelalte cursuri de apă;

– R1 – zone inundabile neîndiguite la Dunăre şi râuri principale;

– R2 – zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apă;

– BP – baraje de pământ;

– CH – alte construcţii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri hidrotehnice, prize etc.;

– SH – staţii hidrologice şi hidrometrice;

– T – Durata de funcţionare ori folosire.

 

______________________________________________________________________________

|Nr |DENUMIREA    |UM | D1 | D2 | R1 | R2 |  PB | CH  |SH |  T  |   MENŢIUNI   |

|crt|MATERIALELOR |   |(km)|(km)|(km)|(km)|(buc)|(buc)|   |(ani)|   SPECIALE   |

|   |ŞI           |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |MIJLOACELOR  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |DE           |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |INTERVENŢIE  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|    CAP. A. MATERIALE DE APĂRARE                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1 |Snopi de     |buc| 75 | 50 | 15 | 10 | 50- | 50- | – |   1 |pentru zone   |

|   |fascine      |   |    |    |    |    | 100 | 100 |   |     |fără protecţie|

|   |0 – 30 cm,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |forestieră    |

|   |L = 3 – 4 m  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cantităţile   |

|   |(stocul de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |se pot majora |

|   |fascine dacă |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cu 25%        |

|   |nu a fost    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |folosit în   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |acţiuni de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |apărare se va|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |reînnoi minim|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |1/3 din      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |fiecare an)  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

| 2 |Pari din lemn|buc|150-|100-| 30 | 10 |100- |100- | – |  10 |idem pct. 1   |

|   |rotund c.r.  |   |300 |300 |    |    |300  |300  |   |     |              |

|   |esenţă tare  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |D 8 – 12 cm; |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |L = 1 – 3 m  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

| 3 |Piloţi din   |buc| 50 | 20 |  – |  – |  4  |  2  | – |  10 |              |

|   |lemn rotund  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |c.r. esenţă  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |tare         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |D 12-20 cm   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |cu cerc de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |oţel lat 30/3|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |mm (pentru   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |D1, D2:      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |L = 3,6 ml,  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |R1, R2,      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |L = 2 – 4 ml)|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

| 4 |Scânduri de  |mc |0,5 |0,2 | –  | –  | 0,5 |  –  |   |   8 |pentru zone   |

|   |2,5 cm,      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fără perdele  |

|   |L = 4 ml,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de protecţie  |

|   |(cherestea   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |clasele      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |4 – 5) –     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |0,0275       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |mc/buc.      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

| 5 |Dulapi +     |mc |0,5 |0,3 |0,2 |0,2 | 1   | 0,5 |   |   6 |              |

|   |palplanşe    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |(5 cm,       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |l-20-25 cm)  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

| 6 |Cozi de lemn |buc|    |    |    |    |     |     |   |2 – 4|20% din       |

|   |pentru unelte|   |    |    |    |    |     |     |   |     |numărul       |

|   |(rezervă)    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |uneltelor cu  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cozi prevăzute|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |în normativ   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

| 7 |Profile      |kg | 20 | 10 | –  | –  | 30  | 10  |   |  15 |              |

|   |metalice     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |uşoare       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

| 8 |Scoabe din   |buc| 50 | 20 | –  | –  | 20  |  2  |   |  15 |              |

|   |oţel rotund  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |(D 18 – 20   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |cm)          |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

| 9 |Cuie cu      |kg | 10 |  5 |  – |  – |  20 |  3  |   |   8 |              |

|   |lungimi      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |diferite     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |(2 – 20) cm  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|10 |Sârmă neagră |kg | 15 |  8 |  9 |  2 | 10  | 10  |   |   8 |              |

|   |D 2 – 4 mm   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|11 |Plasă sârmă  |kg | 80 | 60 |  – | –  | 80  | 20  |   |   8 |              |

|   |(zincată sau |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |neagră)      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |D 2-3 mm     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|12 |Saci de      |buc|200 |120 | 10 | 10 | 200 | 100 |   |   8 |0,5 ml sfoară |

|   |50/80 cm     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru sac    |

|   |pentru pământ|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |din cânepă,  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |iută,        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |polietilenă  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |şi sfoară    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |legat saci   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|13 |Funii subţiri|kg |  2 |  2 |0,2 | 0,1|  50 |   2 |   |   8 |              |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |asigurarea   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |oamenilor şi |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |uneltelor    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |D 15 – 10 mm |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|14 |Piatră brută |mc |  5 |  3 |  5 |  3 |   5 |   5 |   |  40 |numai unde    |

|   |(blocuri de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |este nevoie   |

|   |15 – 30 cm), |   |    |    |    |    |     |     |   |     |(zone de      |

|   |blocuri      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |eroziuni de   |

|   |beton, piatră|   |    |    |    |    |     |     |   |     |mal,          |

|   |200 – 1000   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |consolidări de|

|   |kg/buc.      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |diguri etc.)  |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|15 |Pietriş      |mc |  5 |  3 |  – |  – |  –  |  –  |   |  20 |pentru zone cu|

|   |sortat       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |grifoane      |

|   |(D 7 – 15 mm)|   |    |    |    |    |     |     |   |     |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|16 |Folii de     |kg |2,5 |  – | –  |  – |  80 |  –  |   |   4 |- pentru      |

|   |polietilenă  |mp | –  | 20 |    |    |  –  |     |   |     |zonele expuse |

|   |(cantitatea  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fără perdele  |

|   |de folie     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de protecţie  |

|   |rezultată din|   |    |    |    |    |     |     |   |     |- pentru zone |

|   |aplicarea    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cu perdele 50%|

|   |normativului |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |se va        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |aproviziona  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |eşalonat,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |câte 1/5 din |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |necesar)     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|17 |Geotextil    |mp |100 | 60 | –  | –  |  –  |  –  |   |  10 |pentru zone cu|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |grifoane cât  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |este necesar  |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|    CAP. B. CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI                                         |

|______________________________________________________________________________|

|18 |Motorină,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Se asigură un |

|   |benzină,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |stoc minim    |

|   |lubrifianţi, |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru        |

|   |ulei         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |funcţionarea  |

|   |hidraulic,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |utilajelor de |

|   |combustibil  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie,  |

|   |de tip „P” şi|   |    |    |    |    |     |     |   |     |staţiilor de  |

|   |aditivi      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pompare şi    |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |grupurilor de |

|   |motorină     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |iluminat timp |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de 48 de ore. |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Uleiul        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidraulic     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |într-o        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cantitate     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |egală cu      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |capacitatea   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |instalaţiei   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidraulice.   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Se asigură    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |stocul pentru |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |autoturismele |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de teren      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |folosite în   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |acţiuni       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |operative de  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |apărare,      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |precum şi     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |verificarea   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |în teren a    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |construcţiilor|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnice  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cu rol de     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |apărare       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |împotriva     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |inundaţiilor  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |şi exerciţii  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de simulare.  |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|    CAP. C. MIJLOACE DE INTERVENŢIE                                           |

|______________________________________________________________________________|

|19 |Lanterne     |buc|  4 |0,2 |  1 |0,2 |   4 |   4 | 1 |   8 |3 – 4 felinare|

|   |tubulare     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sau făclii pe |

|   |mari,        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton        |

|   |lanterne cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |acumulatori  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |reîncărcabili|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |şi alte      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |mijloace de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |iluminat     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |mobile cu    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |accesorii de |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |rezervă      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |(încărcător  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |acumulatori, |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |baterii de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |rezervă,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |becuri,      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |felinare,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |făclii)      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|20 |Bidoane de   |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |un bidon/     |

|   |10 – 20 l    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton        |

|   |pentru petrol|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|21 |Petrol       | l |    |    |    |    |     |     |   |   1 |3 litri/      |

|   |lampant      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |felinar       |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|22 |Cazmale şi   |buc|  4 |  4 |  1 |  1 |  10 |   4 |   | 2-4 |50% cazmale   |

|   |lopeţi cu    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  20 buc.     |

|   |cozi         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  pentru      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  fiecare     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  canton;     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |50% lopeţi    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  20 buc./    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  formaţie    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  intervenţie |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|23 |Târnăcoape şi|buc|  1 |  1 |0,2 |0,2 |  10 |   2 | – | 2-4 |50% târnăcoape|

|   |sape cu cozi |   |    |    |    |    |     |     |   |     |50% sape      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|24 |Furci de fier|buc|  1 |0,5 |0,25|0,25|   2 |   2 |   | 2-4 |idem          |

|   |sau căngi de |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |fier cu cozi |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|25 |Roabe        |buc|  2 |  1 |  – |  – |   4 |   1 |   | 2-4 |idem 2        |

|   |metalice cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |roţi pe      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |pneuri sau   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |tărgi de lemn|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|26 |Maiuri pentru|buc|  2 |0,5 |  1 |  1 |   4 |   2 |   | 2-4 |2 buc./sistem |

|   |compactat    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |pământ (din  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |(plăci        |

|   |lemn sau     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |vibratoare)   |

|   |metal);      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |maiuri pentru|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |bătut pari   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|27 |Berbeci de   |buc|0,5 |0,4 |0,2 |  – |   2 |   1 |   | 2-4 |5 buc./       |

|   |mână în      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |greutate de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |până la 50 kg|   |    |    |    |    |     |     |   |     |5 buc./sistem |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|28 |Ciocane      |buc|0,5 |0,5 |  – |  – |   3 |   3 |   | 2-4 |5 buc./sistem |

|   |diferite     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|29 |Cleşte de    |buc|0,1 |0,1 |  – |  – |   1 |   1 |   | 2-4 |              |

|   |cuie         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |combinat,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |patent       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |izolant      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|30 |Barde pentru |buc|0,5 |0,2 |0,2 |0,2 |   1 |   1 | – | 2-4 |              |

|   |cioplit şi   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |topoare      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|31 |Sfredele de  |buc|0,3 |0,2 |  – |  – | 0,3 | 0,3 |   | 2-4 |              |

|   |lemn diferite|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|32 |Pile diferite|buc|0,4 |0,3 | 0,1|  1 |   1 |     |   | 2-4 |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|33 |Fierăstraie  |buc|0,1 |0,1 | 0,1|  – |   1 |   1 |   | 2-4 |              |

|   |de mână,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |foarfece de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |tăiat plasă  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|34 |Fierăstraie  |buc| x  |  x |  x |  x |  –  |  –  | 2 | 2-3 |2 bucăţi pe   |

|   |mecanice     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |(drujbe)     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie/  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |zonă cu       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |vegetaţie     |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|35 |Cuţitoaie    |buc|0,4 |0,2 |0,2 |0,2 |   1 |   1 |   |  10 |50% cuţitoaie |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |50% dălţi     |

|   |cioplit;     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru lemn   |

|   |dălţi pentru |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |lemn         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|36 |Găleţi pentru|buc|0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |   2 |   2 | 1 |   8 |5 căni pentru |

|   |apă sau      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |o găleată sau |

|   |bidoane din  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |bidon         |

|   |plastic şi   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |căni de apă  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|37 |Marmite      |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |4/sistem,     |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |numai unde    |

|   |transport    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |este cazul    |

|   |hrană        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|38 |Butoaie de   |buc|  4 | 4  | –  | –  |   5 |   2 |   |   8 |6 pe sistem   |

|   |tablă        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |100 – 200 l  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |utilaje de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |intervenţie  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|39 |Sonete de    |buc|  x |  x | x  |  – |   1 |   1 |   | 6-10|x) 2 până la  |

|   |mână sau     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |4 buc. pe     |

|   |mecanice     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |

|   |(L = 6 m cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |berbec de    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |(în funcţie de|

|   |100 – 150 kg)|   |    |    |    |    |     |     |   |     |nivelul de    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |organizare al |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistemului)   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|40 |Bărci de lemn|buc|  x | x  | x  |  – |   1 |   1 | 1 |  12 |x) una bucată/|

|   |metalice,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton        |

|   |fibră de     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |(funcţie de   |

|   |sticlă sau   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |nivelul de    |

|   |pneumatice cu|   |    |    |    |    |     |     |   |     |organizare a  |

|   |rame, bărci  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistemului:   |

|   |cu motor     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |30% din       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |numărul de    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |bărci se pot  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |dota cu       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |motoare de    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |barcă)        |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|41 |Şalupe       |buc| x  | –  |  – |  – |  –  |  –  |   |  20 |x) una/sistem |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic cu|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lac de        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |acumulare     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |una/unitatea  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |care are în   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |diguri la     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Dunăre        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |o şalupă      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |rapidă pentru |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |unitatea de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |gospodărire a |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |apelor care   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |administrează |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucrări       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cu rol de     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |apărare       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |împotriva     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |inundaţiilor  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |din Delta     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Dunării       |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|42 |Bacuri       |buc| x  |  – |  – |  – |  –  |  –  |   |  20 |x) unul la    |

|   |dormitor     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare sistem|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic:  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 la fiecare  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |unitate care  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |are în        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |diguri la     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Dunăre        |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|43 |Autoturisme  |buc| x  |  x |  x |  x |  –  |  –  |   |   6 |x) 1/sistem   |

|   |de teren cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic,  |

|   |două         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/formaţie de |

|   |diferenţiale |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru,        |

|   |dotate cu    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/Sistem de   |

|   |staţii       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodărire a |

|   |emisie-      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |

|   |recepţie fixe|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|44 |Vagoane      |buc| x  |  x |  x |  x |  x  |  x  |   |   6 |x) 1/fiecare  |

|   |dormitor     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |echipate cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |utilităţi    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sau cort;     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |4 calorifere/ |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |vagon dormitor|

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|45 |Bormaşină    |buc| x  |  x |  – |  – |   1 |  –  |   |  10 |x) 4/sistem   |

|   |electrică    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |portabilă;   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |polizor      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |electric     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |portabil     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|46 |Frigidere    |buc| x  |  x |  – |  – |  –  |   – |   | 4-6 |x) 1/canton de|

|   |240 l        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare de |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |la diguri şi  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |baraje        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |x) 1/sediu    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru         |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|47 |Containere   |buc| x  |  x |  – |  – |  –  |   – |   |  10 |x) 1 pentru   |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare       |

|   |materiale şi |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie      |

|   |echipamente  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |de protecţie,|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |cazarmament, |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |alimente     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |nealterabile |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|48 |Costum       |buc| x  |  x |  – |  – |   1 |   – |   |   8 |x) 1-2        |

|   |scafandru    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru fiecare|

|   |autonom      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|49 |Capre taluz  |buc| x  |  x |  – |  – |  –  |   – |   |   8 |x) 1/canton la|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Dunăre        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/baraj       |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|50 |Binoclu      |buc| x  |  x |  – |  – |   1 |   – |   |  20 |x) 1/formaţie |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de intervenţie|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/sistem      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|51 |Aparat foto  |buc| x  |  x |  – |  – |  –  |   – |   |  15 |x) 1/sistem   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/formaţie    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de lucru,     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2/direcţie de |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ape           |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|52 |Rezervor     |buc| x  |  x |  – |  – |   1 |   – |   |   8 |x) 1/canton   |

|   |combustibil  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/sistem      |

|   |de 10 t      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic,  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/Sistem de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodărire a |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|53 |Cameră video,|buc| –  |  – |  – |  – |  –  |  –  |   |  15 |1 pentru      |

|   |aparat video |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare Sistem|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/sistem      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|    CAP. D. MIJLOACE DE CALCUL, MĂSURARE, TRANSMISIE ŞI AVERTIZARE            |

|______________________________________________________________________________|

|54 |Radio-       |buc| x  |  x |  x |  x |  2  |   1 | 1 | 3-5 |x) 1 buc. RTF |

|   |telefoane    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fix/canton    |

|   |fixe,        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc. RTF    |

|   |portabile cu |   |    |    |    |    |     |     |   |     |portabil/la   |

|   |acumulatori, |   |    |    |    |    |     |     |   |     |5 km D1, D2 şi|

|   |modem-uri,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 buc./baraj  |

|   |radio,       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc. RTF    |

|   |acumulatori  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |portabil/şef  |

|   |şi piese de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie      |

|   |schimb       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc. RTF    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |portabil/şef  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc. RTF    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |portabil/     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|55 |Telefoane    |buc| x  |  x |  x |  x |  x  |   x | x | 3-5 |x) 1/şef      |

|   |mobile       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie,     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |şef sistem    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/canton      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/staţie      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrometrică  |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|56 |Sirene,      |buc|    |    |    |    |     |     |   |  10 |- în          |

|   |difuzoare    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |localităţi şi |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |la obiective  |

|   |alarmă,      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |importante    |

|   |inclusiv     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |situate în    |

|   |materiale    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |aval de       |

|   |necesare     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |acumulări     |

|   |montării     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- 2/baraj     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- autovehicule|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |dotate cu     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sirene        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2/Sistem de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodărire a |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/sistem      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|57 |Echipamente  |   |    |    |    |    |     |     |   | 3-5 |- un set      |

|   |de prelucrare|   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru        |

|   |şi           |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Comitetul     |

|   |transmitere  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ministerial   |

|   |automată a   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- un set      |

|   |datelor      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru fiecare|

|   |(micro-      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Direcţie de   |

|   |calculator   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Ape, unitate  |

|   |PC, modem,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ANIF,         |

|   |telefax)     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |HIDRO-        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ELECTRICA,    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Sistem de     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodărire a |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor, sistem|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic,  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru         |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- un fax/baraj|

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|58 |Pluviometre  |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |6 – 8         |

|   |şi nivelmetre|   |    |    |    |    |     |     |   |     |pluviometre/  |

|   |de avertizare|   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |

|   |automată     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |6 – 8         |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |nivelmetre/   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 pluviometru/|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |comitet local |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|59 |Morişti      |buc|    |    |    |    |     |     | 5 |   8 |              |

|   |hidrometrice |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |cu tijă      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|60 |Teodolit     |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./sistem |

|   |electrooptic |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |Staţie GPS   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc./Sistem |

|   |(precizie    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |1 – 10 cm)   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |Staţie totală|   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc./Sistem |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|61 |Nivelă       |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./       |

|   |NI – 007 cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |trusă        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru         |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|62 |Ruletă       |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |2 buc./sistem |

|   |20 – 50 m    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 buc./       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|63 |Set miră +   |buc|    |    |    |    |     |     | 1 |   8 |1 buc./       |

|   |plăcuţe      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru         |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc./sistem |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|64 |Sistem       |buc|    |    |    |    |     |     |   |   5 |1 buc./       |

|   |dedicat de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Sistem de     |

|   |transmisie   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodărire a |

|   |prin dial-up |   |    |    |    |    |     |     |   |     |apelor        |

|   |(computer +  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |modem + linie|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |telefonică   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|    CAP. E. MIJLOACE FIXE DIVERSE                                             |

|______________________________________________________________________________|

|65 |Grupuri      |buc|  x |  x |  x |  x |  1  |  1  |   |   8 |x) 1/sistem   |

|   |electrogene  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |cu anexe     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/formaţie    |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de intervenţie|

|   |iluminat     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/Sistem de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodărire a |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/canton de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|66 |Reflectoare  |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |x) 1/sistem   |

|   |(faruri,     |ml |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |cablu izolant|buc|    |    |    |    |     |     |   |     |1/formaţie    |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de intervenţie|

|   |reţeaua de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/Sistem de   |

|   |reflectoare);|   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodărire a |

|   |- cablu      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/canton de   |

|   |iluminat,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |

|   |- izolator   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |prinderea    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |cablului,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |fasunguri,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |întrerupă-   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |toare,       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |becuri etc.  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|67 |Agregate     |buc|  x |  x |  x | x  |  1  |  1  |   |  10 |- câte 4 buc. |

|   |pentru sudură|   |    |    |    |    |     |     |   |     |de grup       |

|   |electrică sau|   |    |    |    |    |     |     |   |     |electrogen +  |

|   |oxi-         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 buc. de     |

|   |acetilenică  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |rezervă/      |

|   |şi materiale |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |de sudură,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |truse        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- câte 100 ml |

|   |aferente     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de grup       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |electrogen    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- câte 200    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc. de       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare grup  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |electrogen    |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|68 |Motopompe cu |buc| x  |  x |  x | x  |  1  |  –  |   |   8 |x) 1/sistem   |

|   |anexe şi     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |150 ml       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/formaţie de |

|   |conductă sau |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |furtun       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2/Sistem de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodărire a |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|69 |Pompe        |buc|  x |  x |  x | x  |  1  |  1  |   |   8 |x) 2/formaţie |

|   |submersibile |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de intervenţie|

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |epuismente   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|70 |Motocositori |buc|  x |  x |  x | x  |  2  |  x  | x |  6 -|x) 2 – 4 buc./|

|   |(multi-      |   |    |    |    |    |     |     |   | 10  |sistem        |

|   |funcţionale  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 buc./       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru         |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|71 |Utilaje      |buc|  x |  x |  x | x  |  x  |  x  | x |4 – 8|x) 1 buc.     |

|   |terasiere    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buldozer/     |

|   |(buldozer,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |excavator) cu|   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie  |

|   |piese de     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc.        |

|   |schimb       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |excavator/    |

|   |aferente     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|72 |Tractor      |buc|  x |  x |  x | x  |  x  |  x  | x |4 – 8|x) 1 buc./    |

|   |articulat    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Sistem de     |

|   |forestier    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodărire a |

|   |(TAF) pentru |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |

|   |tractarea    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |plutitorilor |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |aferente     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |mari + cablu |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |flexibil     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|73 |Auto-        |buc|    |    |    |    |     |     |   |4 – 6|x) 1 buc./    |

|   |basculantă   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |transport    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |materiale de |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |intervenţie  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|    CAP. F. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE, SIGURANŢĂ ŞI CAZARMAMENT                |

|______________________________________________________________________________|

|74 |Cizme de     |per|  x |  x |  – | –  |  5  |  5  | 2 |   2 |x) 20 perechi/|

|   |cauciuc      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |scurte şi    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |lungi        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|75 |Mantale de   |buc|  x |  x |  – | –  |  5  |  5  | 2 |   3 |x) 20 perechi/|

|   |ploaie cu    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |glugi        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|76 |Salopete din |buc|  x |  x |  – | –  |  8  |  8  | 2 |   3 |x) 20 buc./   |

|   |doc sau      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |impermeabile.|   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |Costume      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |10 buc./sistem|

|   |vătuite      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|77 |Pufoaice sau |buc|  x |  x |  – | –  |  2  |  2  | 2 |  10 |x) 12 buc./   |

|   |scurte       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |îmblănite    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |20 – 30       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./sistem   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |50% salopete  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |50% costume   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |vătuite       |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|78 |Căciuli de   |buc|  x |  x |  – |  – |     |     |   |  10 |x) 20 buc./   |

|   |blană sau    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |vătuite      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |20 buc./sistem|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|79 |Mănuşi de    |buc|  x |  x |  – |  – |     |     |   |   4 |20 pe         |

|   |protecţie    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|80 |Centuri,     |buc| x  |  x |  – | –  |  5  |  5  | 1 |   2 |20 pe         |

|   |veste şi     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |colaci de    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |salvare      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|81 |Pieptare     |buc| x  |  x |  – | –  |  –  |  –  |   |  15 |x) 20 pentru  |

|   |avertizoare  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare       |

|   |(reflectori- |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |zante)       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|82 |Cască de     |buc| x  |  x |  x | x  |  x  |  x  | x |   x |x) 20 buc./   |

|   |protecţie    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |(reflectori- |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |zante)       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|83 |Bocanci      |buc| x  |  x |  x | x  |  x  |  x  | x |   x |x) 20 buc./   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|84 |Paturi de    |buc| x  |  x |  – | –  |     |     |   |  15 |x) 20 pentru  |

|   |fier, lemn   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare       |

|   |sau pliante  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |echipate cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |saltele,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |perne şi     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |2 seturi de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |paturi şi    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |lenjerie/pat |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|85 |Dulap        |buc|  x |  x |  – | –  |  –  |  –  |   |  15 |- se          |

|   |cazarmament  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |calculează în |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |funcţie de    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |spaţiile de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |dormit din    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cantoane şi   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |din alte      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |spaţii        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |gospodăreşti  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |folosite în   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |timpul        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |acţiunilor    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de apărare    |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|86 |Bucătărie    |buc|    |    |    |    |     |     |   |  15 |x) 2 buc./    |

|   |mobilă       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton, 2     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./sistem   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic,  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 buc./       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formaţie de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|87 |Filtru rapid |buc|    |    |    |    |     |     |   |  10 |- 1 buc./     |

|   |pentru apă   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton de     |

|   |potabilă     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|88 |Aragaz cu    |buc|    |    |    |    |     |     |   |  10 |- 1 buc./     |

|   |butelie,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton + set  |

|   |veselă,      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |veselă 12     |

|   |tacâmuri     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |persoane      |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- 1 buc./     |

|   |bucătărie    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|89 |Corturi      |buc| x  |  x |  – | –  |  1  |  –  |   |  10 |- se prevăd   |

|   |impermeabile |   |    |    |    |    |     |     |   |     |la cantoane   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |dacă este     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cazul         |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|90 |Aparat       |buc| x  |  x |  – | –  |  –  |  –  |   |4 – 6|x) 1 radio +  |

|   |radio + TV   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 TV/canton   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 radio +     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 TV/formaţie |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de lucru      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 radio +     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 TV/sistem   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|91 |Boiler       |buc| x  |  x |  – |  – |  –  |  –  |   |4 – 6|x) 1/canton   |

|   |electric     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 – 2/sistem  |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|92 |Trusă        |buc| x  |  x |  – |  – |  –  |  –  |   |   1 |x) 1/canton   |

|   |medicală de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |prim ajutor  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|  CAP. G. MATERIALE CONSUMABILE PENTRU IGIENĂ ŞI CONSERVAREA MATERIALELOR     |

|______________________________________________________________________________|

|93 |Săpun şi     |kg | x  |  x |  – |  – |  –  |  x  | x |   1 |x) 20 kg      |

|   |detergenţi   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |detergenţi/   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton,       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |staţie/an     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |x) 10 kg      |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |săpun/canton, |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |staţie/an     |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|94 |Materiale    |kg | x  |  x |  – |  – |  x  |  x  | x |   1 |x) 5 kg var/  |

|   |dezinfectante|   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton,       |

|   |(var şi      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |staţie/an     |

|   |cloramină)   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |x) 5 kg       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cloramină/    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton,       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |staţie/an     |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|95 |Pudră talc,  |kg | x  |  x |  – |  – |  x  |  x  | – |   1 |x) 5 kg/      |

|   |naftalină    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton/an     |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|96 |Otravă de    |kg | x  |  x |  – |  – |  x  |  x  | – |   1 |x) 3 kg/      |

|   |şoareci      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton/an     |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|    CAP. H. MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURI               |

|______________________________________________________________________________|

|97 |Prăjini din  |buc| x  |  x |  x |  x |  x  |  x  | x |   8 |x) 5 la o     |

|   |lemn de      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |echipă de     |

|   |esenţă tare  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |dirijarea    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |sloiurilor   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|98 |Scânduri de  |buc| x  |  x |  x |  x |  x  |  x  | x |   8 |x) 5 la o     |

|   |răşinoase    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |echipă de     |

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|   |asigurarea   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |oamenilor    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |(3 – 4 cm    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |grosime,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |20 cm lăţime,|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |4 – 5 cm     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |lungime)     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|99 |Răngi de fier|buc| x  |  x |  x |  x |  x  |  x  | x |  15 |x) 2 la o     |

|   |2 – 4 m      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |echipă de     |

|   |lungime      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|100|Fierăstraie  |buc| x  |  x |  x |  x |  x  |  x  | x |  10 |x) 5 la o     |

|   |pentru gheaţă|   |    |    |    |    |     |     |   |     |echipă de     |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

| CAP. I. MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR     |

| POLUĂRILOR ACCIDENTALE                                                       |

|______________________________________________________________________________|

|101|Truse        |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./Sistem |

|   |profesionale |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |intervenţii  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |pe râuri     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|102|Truse        |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./Sistem |

|   |profesionale |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |intervenţii  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |pe lacuri    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|103|Trusă pentru |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./Sistem |

|   |determinarea |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |rapidă a     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |tipului de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |substanţă    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |poluatoare   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|104|Sistem de    |buc|    |    |    |    |     |     |   |   5 |3 buc./Sistem |

|   |ancorare     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |baraj        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |plutitor pe  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |maluri       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|105|Sistem tip   |buc|    |    |    |    |     |     |   |   5 |1 buc./Sistem |

|   |funicular    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |mobil pentru |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |poziţionarea |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |barajului    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |plutitor     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|106|Bărci        |buc|    |    |    |    |     |     |   |  12 |2 buc./Sistem |

|   |pneumatice   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|107|Grup         |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./Sistem |

|   |electrogen   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |portabil     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|108|Compresor    |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./Sistem |

|   |portabil     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|109|Sistem de    |buc|    |    |    |    |     |     |   |  15 |2 buc./Sistem |

|   |vedere pe    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |timp de      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |noapte       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|110|Binoclu      |buc|    |    |    |    |     |     |   |  20 |2 buc./Sistem |

|   |infraroşii   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|111|Reflectoare  |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |4 buc./Sistem |

|   |portabile    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|112|Electropompe |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |2 buc./Sistem |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|113|Baraje       |buc|    |    |    |    |     |     |   |   2 |5 baraje x    |

|   |absorbante   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lăţimea max. a|

|   |plutitoare   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cursului de   |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |apă           |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 baraj de    |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |500 m/Direcţie|

|                 |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Ape (pentru|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |poluări       |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |marine)       |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|114|Pânza        |buc|    |    |    |    |     |     |   |   2 |300           |

|   |hessiană     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ml/formaţie de|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|115|Baloţi paie  |buc|    |    |    |    |     |     |   |     |50            |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./formaţie |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de intervenţie|

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|116|Funie        |ml |    |    |    |    |     |     |   |   8 |150           |

|   |sintetică    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ml/formaţie de|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intervenţie   |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|117|Pari de lemn |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |100           |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./formaţie |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de intervenţie|

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|118|Căngi PSI    |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |5             |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./formaţie |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de intervenţie|

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|119|Recipiente   |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |5             |

|   |PVC 200 litri|   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./formaţie |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de lucru      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|120|Măşti de gaze|buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |2             |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./formaţie |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|121|Materiale    |kg |  – |  – |  – |  – | 200 | 100 |500|   2 |              |

|   |absorbante   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |tip          |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |spill-sorb   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|122|Saci cu      |kg |  – |  – |  – |  – | 200 | 100 |500|   2 |              |

|   |absorbant    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |HEGSORB      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|123|Saci cu      |kg |  – |  – |  – |  – | 100 |  50 |200|   2 |              |

|   |absorbant    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |HEGACID      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|124|Materiale    |kg |  – |  – |  – |  – |  50 |  50 | 50|   1 |              |

|   |absorbante   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |ECO seria 200|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|125|Materiale    |kg |  – |  – |  – |  – |  50 |  50 | 50|   1 |              |

|   |absorbante   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |ECO seria 300|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|126|Materiale    |kg |  – |  – |  – |  – |  50 |  50 | 50|   1 |              |

|   |absorbante   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |ECO seria 400|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|127|Skimer pentru|buc|    |    |    |    |     |     |   |   5 |2 buc./Sistem |

|   |separare     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |hidrocarburi |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|128|Tanc (ponton)|buc|    |    |    |    |     |     |   |   5 |2 buc./Sistem |

|   |plutitor     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |colectare    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |poluanţi     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|129|Perne        |buc| –  |  – | 20 | 10 | 20  |  10 | – |   2 |50 buc./Sistem|

|   |absorbante,  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |rulouri,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |cilindri     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |absorbanţi   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|130|Vidanje      |buc|    |    |    |    |     |     |   |  10 |2 buc./Sistem |

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|131|Materiale    |to |    |    |    |    |     |     |   |   2 |0,5 t/Sistem  |

|   |filtrante    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|132|Recipienţi de|buc|    |    |    |    |     |     |   | 4-6 |20 buc./      |

|   |1 – 5 litri  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |laborator     |

|   |pentru probe |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Sistem de     |

|   |de apă şi    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodărire a |

|   |material     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |

|   |biologic     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|133|Sistem       |buc|    |    |    |    |     |     |   |8-12 |1 buc./Sistem |

|   |portabil     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |TRAWAS pentru|   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |efectuarea   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |determinări- |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |lor biologice|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

|134|Sistem de    |buc|    |    |    |    |     |     |   |6-10 |1 buc./Sistem |

|   |filtrare     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodărire|

|   |rapid cu     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |

|   |pompe de vid |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|   |manual       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |

|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|

 

–––––