ORDIN Nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice

         EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

        PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 520 din 20 iunie 2005

Descarca PDF cu omai 683-2005

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

 

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

 

ART. 1

Se aprobă Procedurile generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la publicare.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

 

ANEXA 1

 

PROCEDURI GENERICE

pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Prezentele proceduri generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice, denumite în continuare proceduri, reprezintă instrumentele, algoritmii şi datele necesare pentru răspunsul iniţial la urgenţă radiologică şi sunt destinate persoanelor sau grupurilor care sunt responsabile pentru răspunsul la o urgenţă radiologică.

ART. 2

Procedurile sunt elaborate ca un ghid pentru autorităţile publice centrale şi locale, precum şi pentru utilizatorii cu responsabilităţi în astfel de situaţii şi asigură o concepţie unitară privind evaluarea de bază şi capacitatea de răspuns, în scopul protejării populaţiei şi a angajaţilor în cazul urgenţelor radiologice, în conformitate cu recomandările internaţionale.

ART. 3

Obiectivele generale ale răspunsului la urgenţă sunt:

 1. a) reducerea riscului sau limitarea consecinţelor accidentului;
 2. b) prevenirea efectelor deterministe asupra sănătăţii (de exemplu, decese şi efecte imediate) prin luarea de măsuri înainte sau la scurt timp după expunere şi menţinerea dozelor individuale pentru populaţie şi personalul de intervenţie sub nivelurile admise;
 3. c) reducerea riscului efectelor stocastice asupra sănătăţii (de exemplu, cancer şi efecte ereditare grave) prin implementarea acţiunilor de protecţie în conformitate cu recomandările Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) şi prin menţinerea dozelor pentru personalul de intervenţie sub nivelurile admise.

ART. 4

Prezentele proceduri desemnează persoanele fizice şi juridice cu responsabilităţi în cazul unor urgenţe nucleare sau radiologice. În cazul accidentelor sau incidentelor de mică amploare, unele dintre aceste responsabilităţi pot fi cumulate şi asigurate de o singură persoană. Schema generică de răspuns este prezentată în anexa nr. 1.

ART. 5

Persoanele fizice şi juridice cu responsabilităţi sunt:

 1. a) iniţiatorul răspunsului – persoana fizică sau juridică notificată despre producerea unui accident, cu autoritate să iniţieze aplicarea parţială ori totală a planului de protecţie şi intervenţie şi să informeze managerul urgenţei despre producerea evenimentului;
 2. b) managerul urgenţei – persoana care asigură activarea forţelor de intervenţie, aplicarea primelor măsuri pentru protecţia populaţiei şi a personalului din cadrul echipelor de intervenţie, comunicaţiile în cadrul echipelor de intervenţie şi reprezintă purtătorul de cuvânt atunci când nu este desemnată o altă persoană;
 3. c) coordonatorul la locul accidentului – persoana responsabilă pentru aplicarea măsurilor de limitare a efectelor unui accident sau incident radiologic, pentru coordonarea tuturor echipelor de intervenţie, realizarea activităţilor de decontaminare şi recuperare a surselor, aplicarea măsurilor preventive în scopul protecţiei personalului echipelor de intervenţie şi care este expertă în echipele de răspuns la locul accidentului;
 4. d) în funcţie de natura şi gravitatea accidentului, funcţiunile managerului urgenţei şi ale coordonatorului la locul accidentului pot fi realizate de o singură persoană, cel puţin în faza iniţială a răspunsului;
 5. e) evaluatorul radiologic – persoana acreditată, trimisă la locul accidentului, având responsabilitatea evaluării iniţiale a riscului radiologic, formulării de recomandări către coordonatorul intervenţiei, modului de implementare a măsurilor de protecţie pentru echipele de intervenţie, stabilirii limitelor de intervenţie pentru personalul de intervenţie, estimării şi înregistrării dozelor primite de personalul echipelor de intervenţie şi/sau de către populaţie, controlului contaminării, şi care poate iniţia în unele cazuri operaţiunile de recuperare a sursei.

ART. 6

Procedurile sunt organizate pe secţiuni care conţin algoritmii de bază.

 

CAP. 2

Descrierea secţiunilor

 

ART. 7

Secţiunea A „Iniţierea răspunsului” prezintă modul de punere în aplicare a planului de protecţie şi intervenţie la primirea notificării unei urgenţe radiologice de reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale implicate în răspunsul la urgenţă nucleară sau radiologică. Această secţiune cuprinde o singură procedură şi este prezentată în anexa nr. 2.

ART. 8

Secţiunea B „Managementul răspunsului la accident” prezintă modul de pregătire a acţiunilor de coordonare şi conducere a urgenţei radiologice, prin evaluarea rapidă a situaţiei, în scopul limitării consecinţelor accidentului, şi cuprinde următoarele 3 proceduri de bază:

 1. a) procedura B0 „Generalităţi asupra managementului la urgenţă”, care se referă la modul de evaluare rapidă a situaţiei radiologice, se bazează pe informaţiile primite de la iniţiatorul răspunsului şi de la coordonatorul intervenţiei pentru implementarea acţiunilor iniţiale de răspuns în scopul limitării consecinţelor accidentului;
 2. b) procedura B1 „Accident cu surse de radiaţii sau materiale radioactive”, care se referă la modul de aplicare a metodelor optime în scopul limitării consecinţelor efectelor accidentului radiologic, reducerii expunerii populaţiei şi a personalului din cadrul echipelor de intervenţie, recuperării sursei şi/sau decontaminării zonei;
 3. c) procedura B2 „Sursă pierdută”, care se referă la modul de identificare, localizare şi recuperare a unei surse pierdute, asigurându-se în acelaşi timp securitatea populaţiei şi a echipelor de intervenţie la urgenţă.

Aceste proceduri sunt prezentate în anexa nr. 3.

ART. 9

Secţiunea C „Răspunsul la locul accidentului” se referă la condiţiile şi la capacităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale agentului economic de răspuns la urgenţă, pentru accidente convenţionale şi implementarea acţiunilor de răspuns la locul accidentului, şi cuprinde următoarele 6 proceduri de bază:

 1. a) procedura C1 „Coordonatorul răspunsului la locul accidentului”, care se referă la persoana cu gradul cel mai mare care se află la locul accidentului şi care îşi va asuma rolul de conducător până la sosirea autorităţilor competente;
 2. b) procedura C2 „Răspunsul poliţiei”, care se referă la coordonarea acţiunilor de către poliţie în condiţii de accident radiologic;
 3. c) procedura C3 „Acţiunile echipajelor de pompieri”, care se referă la coordonarea acţiunilor echipelor de pompieri în condiţii de accident radiologic;
 4. d) procedura C4 „Răspunsul medical de urgenţă la locul accidentului”, care se referă la coordonarea echipelor medicale de urgenţă în condiţii radiologice pentru a acorda primul ajutor persoanelor rănite;
 5. e) procedura C5 „Răspunsul iniţial din partea personalului instituţiei/operatorului economic”, care se referă la asigurarea răspunsului iniţial în caz de accident şi la asigurarea cooperării cu responsabilii din exteriorul amplasamentului;
 6. f) procedura C6 „Ghid pentru protecţia personală”, care se referă la instrucţiunile de bază pentru protecţia individuală a personalului de intervenţie.

Aceste proceduri sunt prezentate în anexa nr. 4.

ART. 10

Secţiunea D „Răspunsul radiologic” se referă la activităţile evaluatorului pentru realizarea acţiunilor de protecţie corespunzătoare şi are următoarele 4 proceduri de bază:

 1. a) procedura D0 „Conducerea răspunsului radiologic”, în care se prezintă algoritmul ce trebuie parcurs în scopul sprijinirii evaluatorului radiologic pentru analizarea situaţiei şi recomandări de protecţie corespunzătoare;
 2. b) procedura D1 „Recuperarea sursei/mutarea materialelor radioactive”, care se referă la etapele de bază necesare pentru recuperarea unei surse radioactive sau mutarea materialului radioactiv atunci când este posibil;
 3. c) procedura D2 „Decontaminarea personalului şi a echipamentelor”, care se referă la modul de realizare a decontaminării iniţiale a personalului, a echipamentului şi a vehiculelor;
 4. d) procedura D3 „Mutarea deşeurilor radioactive”, care se referă la modul de mutare a deşeurilor radioactive rezultate în urma unei urgenţe radiologice, atunci când este posibil.

Aceste proceduri sunt prezentate în anexa nr. 5.

ART. 11

Secţiunea E „Evaluări de doze” se referă la măsurători de doză, estimări ale dozei acumulate de lucrători şi/sau de persoane din public şi are următoarele 4 proceduri de bază:

 1. a) procedura E0 „Generalităţi asupra evaluării dozelor”, care se referă la modul de estimare a dozei acumulate de lucrători şi/sau de persoane din public;
 2. b) procedura E1 „Sursa punctiformă”, care se referă la modul de estimare a debitului de doză şi a dozei efective date de o sursă punctiformă de activitate cunoscută;
 3. c) procedura E2 „Sursă liniară sau pată”, care se referă la modul de estimare a dozei efective date de o sursă liniară sau de o pată radioactivă la o anumită distanţă;
 4. d) procedura E3 „Contaminare de suprafaţă”, care se referă la modul de estimare a dozei efective date de o suprafaţă contaminată.

Aceste proceduri sunt prezentate în anexa nr. 6.

 

CAP. 3

Dispoziţii finale

 

ART. 12

Procedurile se pun în aplicare imediat atunci când situaţia o impune, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de agenţii economici în următoarele situaţii:

 1. a) când survine un accident major;
 2. b) când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.

ART. 13

Modelele formularelor privind raportarea şi evidenţa acţiunilor sunt prezentate în anexa nr. 7.

ART. 14

Anexele nr. 1 – 7*) fac parte integrantă din prezentele proceduri.

––––

*) Anexele nr. 1 – 7 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA 1

 

SCHEMA GENERICĂ DE RĂSPUNS

 

__________________________

| INIŢIATORUL RĂSPUNSULUI  |

| Persoana fizică sau      |

| juridică informată       |

| despre o urgenţă, cu rol |

| de a iniţia planul de    |

| protecţie şi intervenţie |

|__________________________|

|

|          ____________________

|        _|__________________  |

|       | MANAGERUL URGENŢEI | |

|       | Persoana desemnată | |

|_______| cu aplicarea       | |

| procedurilor de    | |

| intervenţie        |_|

|____________________|

|

|

_______|_______

| COORDONATORUL |

| LA LOCUL      |

| ACCIDENTULUI  |

| De regulă, un |

| membru expert |

| al echipei de |

___________________________   | intervenţie   |   ___________________________

| FORŢA INIŢIALĂ DE RĂSPUNS |  |_______________|  | EVALUATORUL RADIOLOGIC    |

| Prima persoană sau echipă |          |          | De regulă, un membru al   |

| de intervenţie care ajunge|          |          | unei echipe de evaluare   |

| la locul unui accident/   |__________|__________| radiologică trimisă la    |

| incident şi are atribuţii |                     | locul unui accident       |

| în domeniu                |                     |                           |

|___________________________|                     |___________________________|

 

………………………..                     ………………………..

: Poliţie                   :                     :                           :

: Servicii de urgenţă       :                     :                           :

: profesioniste             :                     :                           :

: Serviciul medical de      :                     : Echipe şi laboratoare de  :

: urgenţă                   :                     : evaluare radiologică      :

: Echipele de intervenţie   :                     :                           :

: aparţinând obiectivului   :                     :                           :

:………………………:                     :………………………:

 

ANEXA 2

 

SECŢIUNEA A

INIŢIEREA RĂSPUNSULUI

 

Recomandări: Procedura din această secţiune trebuie adaptată, astfel încât să reflecte condiţiile naţionale, locale şi/sau ale instalaţiei şi capacităţile pentru care vor fi aplicate şi integrate planurilor de răspuns la urgenţă pentru accidentele convenţionale.

 

PROCEDURA A1

INIŢIEREA RĂSPUNSULUI

 

Scop

Aplicarea planului de protecţie şi intervenţie după primirea notificării unei urgenţe radiologice.

Procedura trebuie cunoscută şi aplicată de reprezentanţii autorităţilor publice naţionale şi locale, implicate în răspunsul la urgenţă nucleară sau radiologică, care vor fi notificate primele despre o urgenţă cu posibile consecinţe radiologice.

 

Date de intrare

– Notificarea unui posibile situaţii de urgenţă radiologică sau reale.

 

Rezultat

Înregistrarea urgenţei pe formularul Fişa de lucru A1;

– Alertarea/activarea personalului de intervenţie conform Fişei de lucru A2;

– Instrucţiunile iniţiale pentru cel care informează despre starea de urgenţă.

 

Pasul 1

Obţinerea descrierii urgenţei sau accidentului de la persoana care raportează utilizând Formularul de Înregistrare a Accidentului (Foaia de lucru A1). Verificarea telefonului apelant.

 

Pasul 2

Recomandările pentru cel care a sunat, pentru realizarea următoarelor măsuri:

 1. Să nu ia nici un obiect de la locul accidentului;
 2. Acordarea primului ajutor, dacă are calificarea necesară;

iii. Ca măsură de precauţie, este recomandat să plece şi să-i evacueze şi pe alţii din zona de risc la o distanţă de siguranţă (aprox. 100 m); această recomandare nu include persoanele care dau primul ajutor sau salvează alte persoane;

 1. izolarea zonei, dacă este posibil;
 2. să nu se mănânce, bea sau fuma în vecinătatea locului accidentului;
 3. să roage populaţia prezentă să rămână acolo unde se află, departe de zona de risc, până la sosirea echipelor de intervenţie profesioniste;

vii. să aştepte echipele de intervenţie profesioniste şi să facă o scurtă prezentare coordonatorului intervenţiei.

 

Pasul 3

Alarmarea managerului urgenţei şi furnizarea primelor informaţii înscrise în Formularul de Înregistrare a Accidentului (Fişă de lucru A1).

 

Pasul 4

Obţinerea, de la managerul urgenţei, a unei liste cu cei care trebuie alertaţi/activaţi. Aceştia trebuie alertaţi/activaţi şi apoi se completează Formularul de alertare a celor responsabili cu intervenţia (Fişă de lucru A2).

 

NOTĂ:

În unele cazuri, atunci când managerul este cel care-i contactează pe responsabilii de aplicare a planului, trebuie specificat în planul de protecţie şi intervenţie şi cui îi revine această responsabilitate.

 

Pasul 5

Înregistrarea tuturor activităţilor de intervenţie într-un registru. Acesta include toate notificările, comunicaţiile, acţiunile de intervenţie şi orice alte informaţii care pot fi utile în documentarea despre urgenţă.

 

ANEXA 3

 

SECŢIUNEA B

MANAGEMENTUL RĂSPUNSULUI LA ACCIDENT

 

Recomandări: Procedurile din această secţiune trebuie adaptate astfel încât să reflecte capacităţile condiţiile locale precum şi cele ale utilizatorului, pentru a fi integrate şi aplicate în planurile de răspuns la urgenţe pentru accidente convenţionale

 

PROCEDURA B0

GENERALITĂŢI ASUPRA MANAGEMENTULUI LA URGENŢĂ

 

Scop

Elaborarea unei analize de ansamblu a acţiunilor de coordonare şi conducere a urgenţei, care trebuie aplicate în cazul unei urgenţe radiologice.

Evaluarea rapidă a situaţiei radiologice sau neradiologică, bazându-se pe informaţiile primite de la iniţiatorul răspunsului şi de la coordonatorul intervenţiei pentru implementarea acţiunilor iniţiale de răspuns în scopul limitării consecinţelor accidentului.

 

Date de intrare

– Înregistrarea notificării asupra unei situaţii de urgenţă potenţiale sau reale (Foaia de lucru A1).

 

Rezultat

– Evaluarea urgenţei

– Deciziile pentru acţiunile de răspuns

– Comunicate de informare publică

 

Faza urgenţei

 

Pasul 1

Obţinerea unor scurte prezentări de la iniţiatorul răspunsului (Fişă de lucru A1) şi de la orice altă persoană implicată în managementul urgenţei (de ex. coordonatorul la locul accidentului, evaluatorul radiologic sau conducerea instituţiei aflată deja la locul accidentului). Alertarea/activarea oricăror altor persoane responsabile de care este nevoie.

 

Pasul 2

Nominalizarea unei persoane care să înscrie toate activităţile de intervenţie precum şi deciziile luate pe timpul urgenţei:

 1. data şi ora primirii dispoziţiei de activare a planului;
 2. data şi ora persoanelor notificate;
 3. tipul şi numărul echipelor de intervenţie disponibile la locul accidentului, ora transmiterii notificării şi perioada estimată ajungerii la locul intervenţiei;
 4. deciziile şi acţiunile de protecţie, incluzând şi schimbările deciziilor preliminare;
 5. deciziile pentru alte tipuri de acţiuni de răspuns;
 6. schimbările majore ale situaţiei în timp.

 

NOTĂ:

Înregistrarea informaţiilor dintr-un accident este foarte importantă. Acţiunile de răspuns, radiologice şi neradiologice trebuie înregistrate şi păstrate adecvat. Aceste informaţii pot fi utilizate mai târziu ca bază legală pentru justificarea intervenţiei sau pentru îmbunătăţirea procedurilor de intervenţie.

 

Pasul 3

În scopul realizării unei aprecieri corecte a evenimentului pentru evaluarea informaţiilor iniţiale se poate utiliza modelul prezentat în Schema nr. B0.

 

NOTĂ:

În funcţie de specificul fiecărui accident, va fi necesar să se stabilească diferite comenzi şi locuri de adunare ca de exemplu: postul de comandă, zona de recepţie a personalului de răspuns, zonele de staţionare a vehiculelor, zona de recepţie a mass-mediei etc. (vezi modelul de Schemă C1). Coordonarea activităţilor de intervenţie pentru toate categoriile de intervenţie, va fi condusă dintr-un post de comandă unic. Postul de comandă va fi punctul de contact central pentru toate persoanele implicate în răspuns.

 

Pasul 4

Pentru identificarea tipului de urgenţă şi aplicarea principalelor măsuri care trebuie întreprinse, se poate utiliza tabelul de mai jos:

____________________________________________________________

|        Situaţia potenţială         | Acţiunile care trebuie|

|                                    | întreprinse în Schema |

|____________________________________|_______________________|

| Găsirea unei surse sau contaminare |           B1          |

|____________________________________|_______________________|

| Pierderea unei surse               |           B2          |

|____________________________________|_______________________|

| Sursă neecranată                   |           B3          |

|____________________________________|_______________________|

| Accident de laborator              |           B4          |

|____________________________________|_______________________|

| Accident de transport              |           B5          |

|____________________________________|_______________________|

| Dispersia de alfa emiţători        |           B6          |

|____________________________________|_______________________|

| Aparate şi generatori de raze X    |           B7          |

|____________________________________|_______________________|

 

Pasul 5

Pentru alte tipuri de urgenţă, altele decât cele specificate la pasul 4, se poate utiliza tabelul de mai jos:

____________________________________________________________

|        Situaţia potenţială         |   Tip procedură ce    |

|                                    |   trebuie aplicată    |

|____________________________________|_______________________|

| Accident cu surse de radiaţii sau  |                       |

| materiale radioactive              |           B1          |

|____________________________________|_______________________|

| Pierderea unei surse               |           B2          |

|____________________________________|_______________________|

 

Pasul 6

Asiguraţi-vă că toate recomandările şi acţiunile sunt aplicate conform recomandărilor evaluatorului radiologic.

 

Pasul 7

Este necesară conştientizarea personalului echipelor de intervenţie despre posibilitatea apariţiei la locul accidentului a mass-mediei în zona accidentului, şi trebuie realizate planuri pentru recepţia, adunarea şi controlului mass-mediei. Este nevoie desemnarea unui ofiţer de legătură cu mass-media.

 

NOTĂ:

Presa nu trebuie să aibă acces nelimitat în zonă, dar trebuie să i se permită să fotografieze şi să filmeze la locul accidentului. Trebuie să se facă buletine informative şi conferinţe de presă pentru a informa mass-media despre acţiunile întreprinse la locul accidentului.

 

Faza post urgenţă

 

Pasul 8

Se întreprind următoarele acţiuni după finalizarea intervenţiei:

 1. obţinerea evaluărilor de doze de la evaluatorul radiologic;
 2. continuarea activităţii de monitorizare a persoanelor care au fost trimise la spital;
 3. informarea mass-mediei şi a publicului;
 4. informarea tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, care au fost activate că urgenţa este sub control.

 

Pasul 9

Asiguraţi-vă că toate acţiunile de intervenţie, deciziile şi/sau recomandările au fost înregistrate.

 

Pasul 10

După finalizarea acţiunii, autorităţile responsabile vor evalua capacitatea de răspuns şi vor întocmi propuneri pentru îmbunătăţirea planului şi vor întocmi raportul final.

 

PROCEDURA B1

ACCIDENT CU SURSE DE RADIAŢII SAU MATERIALE RADIOACTIVE

 

Scop

Aplicarea metodelor optime pentru limitarea consecinţelor efectelor accidentului/incidentului radiologic, reducerea expunerii populaţiei şi a personalului din cadrul echipelor de intervenţie, recuperarea sursei şi/sau decontaminarea zonei în care a fost implicată o sursă radioactivă sau material radioactiv.

 

Date de intrare

– Notificarea unei reale sau potenţiale situaţii de urgenţă (Fişă de lucru A1).

 

Rezultate

– Evaluarea urgenţei

– Deciziile pentru acţiunile protective

– Comunicatele de presă

 

Pasul 1

1.1. Desemnarea şefului echipei de intervenţie, a coordonatorului la locul accidentului şi stabilirea comunicaţiilor la locul accidentului.

La aplicarea măsurilor iniţiale trebuie să se ţină cont în primul rând de:

– salvarea a persoanelor rănite;

– înlăturarea pericolelor convenţionale (ex. incendiu);

– izolarea sursei sau a contaminării;

– realizarea unui perimetru de securitate (vezi Tabelul C1);

– izolarea oamenilor contaminaţi;

– protecţia personalului din cadrul echipelor de intervenţie;

– realizarea supravegherii radioactive;

– limitarea extinderii contaminării.

1.2. Determinarea gradului de urgenţă sau dacă acesta prezintă interes din partea publicului, în scopul nominalizării la nivel naţional a conducătorului intervenţiei, care să-şi asume coordonarea totală.

 

Pasul 2

Dacă nu s-a făcut deja, desfăşurarea întregului personal de răspuns la urgenţă la locul accidentului.

Informarea lor despre tipul riscului. Instruirea lor, pe scurt, asupra măsurilor de protecţie personale care trebuiesc aplicate.

Să se determine, împreună cu coordonatorul la locul accidentului, dacă sunt necesare resurse suplimentare:

 1. aparţinând altor servicii de răspuns la urgenţă;
 2. autorităţilor de reglementare în domeniu;
 3. personal de decizie din cadrul propriei instituţii;
 4. alte departamente din cadrul propriei instituţii;
 5. societăţi de stat sau private ce pot acţiona la activităţi de refacere a zonei.

 

Pasul 3

Informarea permanentă a coordonatorului la locul intervenţiei cu datele referitoare la forţele de intervenţie care trebuie să acţioneze.

 

Pasul 4

Primirea, la termenele stabilite, din partea coordonatorului la locul intervenţiei a rapoartelor privind:

 1. stadiul pericolelor convenţionale;
 2. stadiul pericolelor radiologice;
 3. siguranţa populaţiei;
 4. acţiuni de protecţie recomandate şi stadiul aplicării acestora.

Actualizarea periodică a informaţiilor conform Foii de lucru B1, Înregistrarea Acţiunilor de Răspuns Imediate.

 

Pasul 5

Reevaluarea aplicării măsurilor de protecţie, bazându-se pe rezultatele monitorizării şi pe baza recomandărilor făcute de evaluatorul radiologic.

 

Pasul 6

Persoana responsabilă cu evaluarea radiologică, care execută monitorizarea persoanelor contaminate sau potenţial contaminate, poate recomanda ca persoanele ce au primit doze debit suficient de mari care să justifice trimiterea acestora la clinici de specialitate, să fie trimise, cu mijloace corespunzătoare, la spital. Imediat se va notifica spitalul despre sosirea de persoane contaminate, pentru a se putea aplica procedurile de primire a personalului expus la radiaţii.

 

Pasul 7

Informarea mass-mediei şi populaţiei despre necesitatea cooperării cu personalul echipelor de intervenţie.

 

NOTĂ:

Adevărul despre o urgenţă radiologică este de cele mai multe ori mult mai puţin alarmant decât zvonurile care circulă în lipsa unor comunicate de presă care să se bazeze pe faptele reale. Membrii echipelor de intervenţie de la locul accidentului nu trebuie să furnizeze informaţii publicului, dar pot să comunice numărul de telefon al managerului urgenţei.

 

Pasul 8

Realizarea procedurilor de recuperare a sursei şi decontaminarea, dacă sursa a fost ecranată.

 

Pasul 9

Reevaluarea situaţiei atunci când există schimbări majore ale situaţiei urgenţei.

 

Pasul 10

Consultarea cu evaluatorul radiologic sau cu orice altă persoană calificată din instituţie, pentru recuperarea sursei şi operaţiunile de decontaminare (dacă sunt necesare). Dezvoltarea de strategii pentru managementul deşeurilor (dacă acestea există).

 

Pasul 11

Planificarea şi reexaminarea acţiunilor de recuperare a sursei.

 

Pasul 12

Supravegherea recuperării sursei, a operaţiunilor de decontaminare şi de management al deşeurilor (dacă este necesar).

 

PROCEDURA B2

SURSĂ PIERDUTĂ

 

Scop

Identificarea, localizarea şi recuperarea unei surse pierdute, asigurându-se în acelaşi timp securitatea populaţiei şi a echipelor de intervenţie la urgenţă.

O sursă pierdută poate fi foarte periculoasă dacă este găsită de o persoană care nu ştie nimic despre riscurile implicate de radiaţii. Prima prioritate în acest tip de accident va fi identificarea locului unde se află sursa şi a persoanelor care o pot manipula fără a cunoaşte pericolul. Informaţiile despre tipul sursei, activitatea sa şi alte caracteristici fizice şi chimice vor fi esenţiale pentru evaluarea riscului pentru populaţie. Ancheta judiciară trebuie să conducă la reconstituirea evenimentelor ce au condus la pierderea sursei. Rapoartele de la medici despre existenţa persoanelor contaminate sau supraexpuse, supravegherea evaluatorului radiologic şi investigaţiile poliţiei sunt posibile surse de informaţii pentru localizarea sursei.

Managerul urgenţei trebuie să ia în calcul posibilitatea ca sursa pierdută sau materialul radioactiv pot fi subiecte ale traficului ilicit.

 

Date de intrare

– Notificarea pierderii sursei (Fişă de lucru A1)

– Toate documentele şi informaţiile despre sursa pierdută

 

Rezultate

– Evaluarea riscului pentru populaţie

– Planuri de cercetare corespunzătoare

– Decizii şi acţiuni de protecţie pentru populaţie şi membrii echipelor de intervenţie

– Informarea publică şi furnizarea de recomandări dacă este necesar

 

Pasul 1

Evaluarea tuturor documentelor şi informaţiilor referitoare la dispariţia sursei.

Contactarea proprietarului sursei.

 

NOTĂ:

Informaţiile de la diferite surse pot fi contradictorii sau confuze. Pe cât posibil, informaţiile de la diferite surse trebuie comparate şi verificată veridicitatea lor.

 

Pasul 2

Contactarea instituţiilor abilitate pentru iniţierea anchetei judiciare referitoare la locaţia sursei.

Reconstituirea condiţiilor pierderii.

 

Pasul 3

Evaluarea nivelului de risc, utilizând Fig. B0 şi B2. Dacă nivelul riscului este ridicat sau mediu, se contactează evaluatorul radiologic.

Furnizarea informaţiilor cunoscute despre tipul sursei, activităţii şi caracteristicilor, şi obţinerea de la evaluatorul radiologic a estimării riscului posibil pentru populaţie.

 

Pasul 4

Transmiterii de instrucţiuni de protecţie şi de asigurare a zonei pentru populaţie, împreună cu evaluatorul radiologic, proprietarul sursei şi poliţie. Se iau în considerare următoarele posibilităţi:

 1. Alertarea spitalelor şi cererea de a se notifica existenţa persoanelor sosite la spital, care prezintă simptome de expunere sau contaminare.
 2. Alertarea mass-mediei pentru avertizarea populaţiei despre dispariţia sursei, cum poate fi recunoscută, ce se poate face, ce trebuie să facă dacă descoperă sursa, şi pe cine trebuie să sune pentru întrebări sau pentru a raporta dacă au descoperit sursa.

 

Pasul 5

Dezvoltarea unei strategii de căutare, şi poate include cooperarea dintre proprietarul sursei, poliţie şi evaluatorul radiologic. Echipele de căutare trebuie să includă personal instruit în recunoaşterea sursei şi măsurători de radiaţii. Dacă este posibil, toţi membrii echipelor de căutare trebuie să poarte dozimetre personale. Echipele de căutare trebuie să utilizeze procedurile de monitorizare. Strategia de căutare trebuie să ia în considerare următoarele:

 1. căutarea de obiecte care au simbolul radiaţiilor;
 2. căutarea de obiecte pe care se află numele proprietarului sursei sau producătorului;
 3. căutarea de containere grele;
 4. pentru căutarea în zone depărtate, folosirea vehiculelor terestre şi aeriene pentru supraveghere, dotate cu detectori NaI sau de alt tip, poate fi de mare ajutor în determinarea rapidă a localizării sursei sau în determinarea extinderii contaminării, dacă aceasta există; cercetarea aeriană va fi completată cu echipe terestre;
 5. supravegherea sanitară a zonei şi a mijloacelor de reciclare.

 

Pasul 6

Organizarea echipelor de căutare şi a instrumentelor şi echipamentelor corespunzătoare. Instruirea lor asupra aspectelor operaţionale ale cerinţelor căutării şi la ce riscuri radiologice trebuie să se aştepte. Toate acţiunile căutării trebuie să fie conduse, astfel încât expunerea să se menţină în limite cât mai scăzute.

Se furnizează informaţii ca:

 1. hărţi,
 2. descrieri ale clădirilor,
 3. rezultatele iniţiale ale investigaţiei,
 4. persoanele care ar fi putut fi implicate,
 5. numărul oamenilor care ar fi putut fi afectaţi.

 

Pasul 7

Supravegherea căutării. Înregistrarea tuturor acţiunilor, a deciziilor şi a rezultatelor. Rutele planificate pentru căutare, rezultatele observaţiilor vizuale şi măsurătorilor ratei dozei trebuie introduse într-o hartă de supraveghere, care devine documentul de bază al cercetării.

 

Pasul 8

Dacă rezultatele cercetării au fost negative, se analizează toate faptele şi se reevaluează strategia de căutare.

 

Pasul 9

După ce sursa a fost localizată se adoptă procedurile de securizare a sursei, care constă în asigurarea că populaţia este protejată în mod adecvat (vezi Tabelul C1).

 1. informarea publicului că sursa a fost găsită (dacă s-a făcut înainte o notificare);
 2. asigurarea că s-au identificat toate persoanele, care au fost expuse, fie bazându-se pe recomandările evaluatorului radiologic, fie pe rapoartele de la spital;
 3. furnizarea de asistenţă radiologică spitalului, la solicitarea acestuia;
 4. decontaminarea iniţială a persoanelor (dacă este necesar) şi asigurarea că aceştia vor fi puşi sub supraveghere medicală.

 

Pasul 10

Consultarea cu evaluatorul radiologic sau reprezentanţii autorităţilor competente, pentru recuperarea sursei şi decontaminare (dacă este necesar). Dezvoltarea strategiilor pentru managementul deşeurilor (dacă este necesar).

 

Pasul 11

Planificarea şi repetarea acţiunilor de recuperare a surselor.

 

Pasul 12

Supervizarea recuperării sursei, a operaţiilor de decontaminare şi de management al deşeurilor (dacă este necesar).

 

ANEXA 4

 

SECŢIUNEA C

RĂSPUNSUL LA LOCUL ACCIDENTULUI

 

Recomandări: Procedurile din această secţiune trebuie adaptate pentru a reflecta condiţiile şi capacităţile locale şi ale instalaţiei (întreprinderii), pentru ca acestea să fie aplicate şi integrate în planurile de răspuns la urgenţă, pentru accidente convenţionale

 

PROCEDURA C1

COORDONATORUL RĂSPUNSULUI LA LOCUL ACCIDENTULUI

 

Scop

Limitarea consecinţelor unui accident şi implementarea acţiunilor de răspuns la locul accidentului.

Persoana cu gradul cel mai mare, care se află la locul accidentului, îşi va asuma rolul de conducător la locul accidentului, până la sosirea autorităţilor corespunzătoare. Procedura oferă algoritmul acţiunilor ce se aplică pentru limitarea consecinţelor unui accident şi pentru implementarea acţiunilor de răspuns la urgenţă.

În cele mai multe cazuri, riscul iradierii este mai mic decât alte riscuri convenţionale prezente, ca focul, exploziile etc.

 

RECOMANDĂRI

Există instituţii care au surse radioactive ce pot produce doze letale asupra celor care intervin. Orice răspuns în astfel de instituţii trebuie să se direcţioneze către securitatea personalului sau a utilizatorilor autorizaţi ai sursei.

 

Date de intrare

– Notificarea unui accident

– Instruirea scurtă a personalului de răspuns

– Situaţia la locul accidentului

 

Rezultate

– Acţiunile de răspuns la locul accidentului

– Legătura cu managerul la urgenţă

 

Pentru notificare

 

Pasul 1

Alertarea evaluatorului radiologic. Stabilirea contactului cu managerul urgenţei.

 

NOTĂ:

Ordinea în care se aplică procedura depinde de capacitatea coordonatorului la locul accidentului şi de locul unde se află faţă de locul accidentului în momentul notificării. În particular, s-ar putea să fie nevoit să dea sfaturi la telefon celui care răspunde primul.

 

La locul accidentului

 

Pasul 2

Abordarea problemei cu prudenţă acolo unde există potenţialul eliberării de material radioactiv, sosirea la locul accidentului trebuie să se facă pe direcţia vântului.

Evaluarea situaţiei. Observarea posibilelor semne de prezenţă a radiaţiilor (vezi anexa IV) şi se vor face următoarele:

– placarea locului cu simboluri pentru radiaţii;

– informaţii de la cei care pot şti ceva despre natura pericolului;

– delimitarea zonei cu simboluri pentru radiaţii;

– se va interesa despre existenţa eventualelor scurgeri de lichide, incendii sau explozii.

Se va executa măsurarea ratei dozei şi se va verifica contaminarea. NU SE INTRĂ în zona suspectă contaminată fără a măsura rata dozei.

 

RECOMANDĂRI

Particulele alfa şi neutronii nu pot fi detectaţi cu instrumente pentru supraveghere gama/beta.

Limitarea timpului petrecut în zona de risc. Încercaţi să evitaţi contactul direct cu containerul distrus sau avariat.

Emiţătorii alfa reprezintă un semnificativ pericol dacă sunt inhalaţi şi este necesară protecţia respiratorie.

Utilizarea aparaturii de respirat necesită instruire specială, iar echipamentul va fi utilizat numai de către personalul echipelor de intervenţie.

 

Pasul 3

Mutarea personalului de intervenţie neesenţial şi a populaţiei din zona accidentului. Dacă există suspiciunea de contaminare, personalul va fi izolat până când evaluatorul radiologic va putea monitoriza contaminarea lor.

 

Pasul 4

Dacă există persoane rănite la locul accidentului, se vor aplica măsurile standard de prim ajutor. NU ÎNTÂRZIAŢI PENTRU A SALVA VIEŢI ÎN ZONA IRADIATĂ!

4.1 Mutaţi persoanele rănite din zona iradiată cât mai repede posibil.

4.2 Notificaţi personalul medical de urgenţă şi informaţii despre posibilitatea existenţei de victime care pot fi contaminate cu materiale radioactive.

 

Pasul 5

Supervizarea acţiunilor de răspuns ale personalului de intervenţie la urgenţă conform următoarelor proceduri. Dacă personalul desemnat pentru primul răspuns nu este la locul accidentului, se desemnează alţi membri din cadrul altor echipe pentru a-şi însuşi aceste cerinţe, până la sosirea echipelor de intervenţie profesioniste.

 

______________________________________________________________________________

|                   Acţiunea                     |  Primii        | Urmăriţi   |

|                                                |  responsabili  | paşii din  |

|                                                |                | procedura: |

|________________________________________________|________________|____________|

| Acordarea primului ajutor                      | Echipa medicală|     C4     |

|                                                | de urgenţă     |            |

|________________________________________________|________________|____________|

| Stingerea incendiului şi controlul extinderii  | Pompieri/alte  |     C3     |

| conform procedurilor standard                  | servicii de    |            |

|                                                | urgenţă        |            |

|________________________________________________|________________|____________|

| Stabilirea perimetrelor de securitate şi       | Poliţie        |     C2     |

| siguranţă şi controlul accesului populaţiei şi |                |            |

| a personalului până la o distanţă de siguranţă |                |            |

| (vezi Tabelul C1 pentru distanţele de siguranţă|                |            |

| şi Fig. C1 pentru expunerea scenei             |                |            |

| accidentului)                                  |                |            |

| i. Dacă există un incendiu acolo, contaminarea |                |            |

| poate depăşi zona accidentului. Evaluatorul    |                |            |

| radiologic trebuie să supravegheze şi zonele   |                |            |

| din vecinătate.                                |                |            |

| ii. Izolarea obiectelor care sunt suspectate de|                |            |

| contaminare şi realizarea decontaminării sub   |                |            |

| instruirea managerului urgenţei sau a          |                |            |

| evaluatorului radiologic.                      |                |            |

|________________________________________________|________________|____________|

| Coordonarea împreună cu responsabilii din      | Instituţia     |     C5     |

| instituţia (operatorul economic) afectată      | (operatorul    |            |

|                                                | economic)      |            |

|________________________________________________|________________|____________|

 

Pasul 6

Se va asigura că personalul de intervenţie la urgenţă cunoaşte utilizarea ghidurilor de protecţie (Procedura C6) şi că vor folosi recomandările corespunzătoare, (Tabelul C1 pentru îndrumare la distanţa de securitate).

 

Dacă este prezentă o sursă

 1. Dacă sursa sau pachetul nu este cunoscută, nu puneţi mâna pe ea, aşteptaţi recomandările evaluatorului radiologic.
 2. Dacă sursa sau pachetul este distrusă sau prezintă avarieri, se presupune că există contaminare. Nu va fi mişcată din loc sub nici o formă. Traficul membrilor echipelor la urgenţă în interiorul şi în afara ariei, va fi limitat şi se aşteaptă evaluatorul radiologic.
 3. Dacă pachetul este inscripţionat cu I-ALB, II-GALBEN, sau III-GALBEN şi pare intact, şi este neapărat necesar să mutaţi pachetul din anumite motive, luaţi pachetul cu grijă, şi mutaţi-l în afară până la venirea evaluatorului radiologic.

 

Dacă există suspiciunea de contaminare

 1. Personalul de intervenţie va intra şi va ieşi prin punctul de control al accesului, având costume de protecţie şi aparate respiratorii de protecţie (dacă există suspiciunea de contaminare a aerului).
 2. Dacă este prezent personalul cu instrumente de supraveghere, personalul de intervenţie trebuie monitorizat înainte de a părăsi zona accidentului.
 3. Dacă nu există instrumente de supraveghere, se limitează accesul personalului de intervenţie numai până la imediata vecinătate a zonei accidentului.
 4. Se aşteaptă până când evaluatorul radiologic poate monitoriza personalul de intervenţie. Animalele, vehiculele, echipamentele şi alte lucruri suspecte de a fi contaminate nu trebuie lăsate să părăsească zona înainte de verificarea evaluatorului radiologic.

 

NOTĂ:

În condiţii de lucru periculoase (căldură, incendiu, fum etc.) echipele medicale trebuie să verifice starea de sănătate a personalului de intervenţie (puls, temperatură, tensiune etc.) înainte şi la ieşirea din zona accidentului. Echipele medicale de răspuns trebuie solicitate să realizeze aceste verificări.

 

Pasul 7

Odată ce evaluatorul radiologic se află la locul accidentului, procedurile de control al contaminării sunt implementate sub supravegherea sa.

 

Pasul 8

Evaluatorul radiologic trebuie să furnizeze informări despre:

 1. extinderea contaminării;
 2. perimetrele necesare pentru securitate şi siguranţă;
 3. acţiunile protective pentru personalul de intervenţie;
 4. limitarea timpului de acces în zona periculoasă pentru personalul de intervenţie;
 5. acţiunile protective pentru populaţie;
 6. orice dificultate întâlnită în implementarea acţiunilor.

 

Pasul 9

Este necesar realizarea unui perimetru de siguranţă, care să se bazeze pe recomandările evaluatorului radiologic sau pe rezultatele monitorizării şi aplicarea de acţiuni aprobate de către managerul urgenţei.

 

Pasul 10

Furnizarea managerului urgenţei de evaluări regulate ale urgenţei.

 

TABELUL C1

 

EXEMPLE DE DISTANŢE INIŢIALE DE SECURITATE ÎN ACCIDENTELE RADIOLOGICE

 

______________________________________________________________________________

|                 Situaţia                    | Distanţa iniţială de securitate|

|_____________________________________________|________________________________|

| Pachet intact cu etichetă I-ALB, II-GALBEN, | Imediata vecinătate a          |

| III-GALBEN                                  | pachetului                     |

|_____________________________________________|________________________________|

| Pachet avariat cu etichetă I-ALB, II-GALBEN,| o rază de 30 m                 |

| III-GALBEN                                  | sau acolo unde contaminarea    |

|                                             | este de 100 microSv/h          |

|_____________________________________________|________________________________|

| Sursă comună neavariată ca detectorul de fum| Imediata vecinătate a sursei   |

|_____________________________________________|________________________________|

| Alte surse neecranate sau necunoscute       | o rază de 30 m                 |

| (avariate sau neavariate)                   | sau acolo unde se măsoară      |

|                                             | 100 microSv/h                  |

|_____________________________________________|________________________________|

| Pată                                        | Zona petei plus o rază de 30 m |

|_____________________________________________|________________________________|

| Pată majoră                                 | Zona petei plus o rază de 300 m|

|_____________________________________________|________________________________|

| Incendiu, explozie sau fum, combustibil     | o rază de 300 m                |

| vărsat, pată de plutoniu                    | sau acolo unde se măsoară      |

|                                             | 100 microSv/h                  |

|_____________________________________________|________________________________|

| Explozie/incendiu în care sunt implicate    | o rază de 1000 m               |

| arme nucleare                               |                                |

|_____________________________________________|________________________________|

 

Distanţele de securitate iniţiale, recomandate în Tabelul C1 sunt pentru situaţii în aer liber. În interiorul instituţiei distanţele pot fi mai mici, fiind mult mai uşor de controlat accesul, iar structura oferă ecranare.

 

Activităţile post-urgenţă

 

Pasul 11

Evaluarea răspunsului şi însumarea lecţiilor învăţate. Raportarea către managerul urgenţei.

 

PROCEDURA C2

RĂSPUNSUL POLIŢIEI

 

Scopul

Coordonarea acţiunilor poliţiei, în condiţii de accident sau incident radiologic.

Echipajele de poliţie vor fi primele care vor apărea atunci când accidentul se petrece într-un loc public.

Cel mai probabil scenariu de accident pentru care poliţia are rolul de prim răspunzător este cel de accident pe timpul transportului sau folosirea ilicită de surse radioactive sau material nuclear (inclusiv cazuri de „bombă murdară” – Dispozitiv Exploziv Improvizat cu conţinut de material radioactiv).

 

Date de intrare

– Notificarea unui accident şi/sau incident.

– Situaţia la locul accidentului şi/sau incidentului.

 

Rezultat

– Acţiunile de răspuns la faţa locului.

 

Pasul 1

Dacă sunteţi primii care ajung la locul accidentului/incidentului, asumaţi-vă rolul de coordonatori la locul accidentului/incidentului. Urmaţi procedura C1. Dacă nu sunteţi primii, instruiţi pe scurt, coordonatorul la locul accidentului/incidentului.

 

Pasul 2

Securizaţi zona (înconjurarea zonei cu bandă de marcare) şi asiguraţi protecţia oamenilor. Se utilizează Tabelul C1 pentru determinarea zonelor aproximative de securitate şi siguranţă.

Dacă aveţi instrumente de supraveghere, stabiliţi perimetrul, delimitat cu bandă de marcare, la limita zonei unde debitul dozei este de 100 microSv/h. Nu intraţi în zone în care rata dozei depăşeşte 10 mSv/h, decât pentru a salva vieţi sau a preveni declanşarea unei catastrofe.

Setaţi perimetrul de siguranţă în afara perimetrului de securitate pentru a nu lăsa publicul să încurce personalul echipelor de intervenţie. Perimetrul de siguranţă va fi stabilit la limita zonei unde debitul dozei de radiaţii este cel al fondului natural.

 

Pasul 3

Controlaţi accesul şi ieşirile în/din zona de siguranţă folosind procedurile standard.

 

NOTĂ:

Cea mai bună metodă pentru a controla accesul şi ieşirea este bariera fizică. Plasarea barierelor trebuie să ţină cont de condiţiile locale şi de aşezarea lor astfel încât să reducă expunerea la radiaţii. Accesul şi ieşirea din zona delimitată de cordoane trebuie să se facă prin punctele de verificare stabilite. Aceste puncte de verificare trebuie să servească şi ca puncte de adunare a personalului de intervenţie la urgenţă, ca şi pentru staţiile de control radiologic.

 

Pasul 4

Înregistraţi numele şi adresele tuturor persoanelor implicate în accident/incident sau a celor care se află în vecinătatea acestuia. Dacă aceste persoane sunt suspecte de contaminare izolaţi-le până când evaluatorul radiologic le va putea monitoriza.

 

___________________________

/                             \          Zonă de

/       Zona de securitate        \        siguranţă

/                                     \

/                                         \

/               ______________                \                  / \

/               / zona fierbinte \                \               /   \

/               /       _______      \                \            /_   _\

|              /        |       |       \               |             | |

|             |         |       |        |              |             | |

|              \        |_______|       /               |             |_|

\               \                    /                /            direcţia

\               \________ _______/                /              vântului

\     Echipa      |   /_\<–|––––––/– Control acces

\   dozimetrică |         |<–––––/– Coridor pt. decontaminare

\      ______ |         |   ______    /

\   |______||         |  |______| /Echipa medicală

\_________|____ ____|_________/

Postul de  ____            /_\<––- Control acces

comandă   |____|           ____________________________________________________

|     ___________________      _________________     |

|    | Zona de recepţie  |    | Zona mass-media |    |

|    | a personalului de |    |                 |    |

|    | intervenţie       |    |                 |    |

Zonă de      |    |___________________|    |_________________|    |

siguranţă    |     __________________________________________     |

|    |       Zona pt. autovehicule              |    |

|    |__________________________________________|    |

|____________________________________________________|

 

Schema C1. Model de realizare a unui perimetru de securitate şi siguranţă

 

NOTE:

 1. Această schemă este realizată pentru răspunsul la accident/incident, la întreaga scară, care implică un pericol major pentru sănătate sau securitate. În accidentele minore această schemă poate fi adaptată pentru un răspuns mai mic.
 2. La punctul de control al accesului nivelul de radiaţii de pe monitoare trebuie să fie suficient de scăzut pentru a permite detectarea unei eventuale contaminări.

 

Pasul 5

Verificarea contaminării personale şi a echipamentului se face utilizând procedurile prezente sau cerând sprijinul evaluatorului radiologic.

 

RECOMANDĂRI

NU părăsiţi locul unui accident fără a vă face verificarea unei posibile contaminări. Nu luaţi nici un echipament de la locul accidentului fără a-l verifica dacă este contaminat.

 

PROCEDURA C3

ACŢIUNILE ECHIPAJELOR DE POMPIERI

 

Scop

Coordonarea acţiunilor echipelor de pompieri, în condiţii de accident sau incident radiologic.

La accidentele care implică incendii şi materiale periculoase sunt chemate şi echipajele de stingere a incendiilor. Sursele de radiaţii reprezintă una dintre aceste substanţe periculoase. Tehnicile şi procedurile de răspuns la incendii care implică materiale radioactive sunt, de cele mai multe ori, aceleaşi ca şi pentru alte substanţe periculoase. Atunci când în accident sunt implicate surse de radiaţii sau materiale radioactive trebuie luate măsuri de protecţie suplimentare.

 

RECOMANDĂRI

În cele mai multe cazuri pericolul neradiologic va domina, dar există acolo unele surse care pot genera doze letale de radiaţii într-o scurtă perioadă de timp, ex. sursele de radiaţii sau teleterapie. Orice răspuns pentru o astfel de instituţie trebuie direcţionat către siguranţa personalului sau a persoanelor autorizate.

 

Date de intrare

– Notificarea unui accident

– Situaţia la locul accidentului

 

Rezultat

– Acţiunile de răspuns la locul accidentului

 

Pasul 1

Dacă veţi sosi primii la locul accidentului, trebuie să vă asumaţi rolul coordonatorului la locul accidentului, cât lipseşte acesta. Urmaţi procedura C1. Dacă nu, instruiţi pe scurt coordonatorul la locul accidentului.

 

Pasul 2

Dacă aveţi dozimetre folosiţi-le. Sunt necesare costume de protecţie.

 

Pasul 3

Utilizaţi tehnicile standard pentru stingerea incendiilor şi controlul extinderii lor. Încercaţi să limitaţi extinderea contaminării.

 

__________________________________________________________________________

| În cazul unui:      |                Utilizaţi:                          |

|_____________________|____________________________________________________|

| incendiu mic        | chimicale uscate, CO2, stingător cu apă sau spumă  |

|_____________________|____________________________________________________|

| incendiu mare       | stingător cu apă, perdea de apă                    |

|_____________________|____________________________________________________|

| pete de lichid mici | nisip, pământ sau alte materiale absorbante care   |

|                     | nu fac combustie pentru a acoperi pata             |

|_____________________|____________________________________________________|

| pete mari           | canalele de scurgere pentru a colecta apa folosită |

|_____________________|____________________________________________________|

 

Pasul 4

Nu mutaţi containerele avariate. Încercaţi să evitaţi contactul direct cu containerele avariate. Dacă este nevoie mutaţi containerele neavariate din zona accidentului într-o zonă de siguranţă.

 

Pasul 5

Realizaţi verificarea contaminării personalului şi a echipamentelor utilizând procedura legală sau cereţi ajutorul evaluatorului radiologic.

 

RECOMANDĂRI

Nu părăsiţi locul unui accident fără a verifica dacă mai există persoane contaminate. Nu luaţi nici un echipament sau alte mijloace din locul accidentului înainte de a verifica dacă este contaminat.

 

PROCEDURA C4

RĂSPUNSUL MEDICAL DE URGENŢĂ LA LOCUL ACCIDENTULUI

 

Scop

Ghidarea echipelor medicale de urgenţă în condiţii radiologice sau pentru primele persoane care intervin la locul accidentului pentru a acorda primul ajutor persoanelor rănite.

Expunerea la radiaţii sau contaminarea nu dau simptome imediate şi, de aceea, dacă persoana este inconştientă, dezorientată, rănită, trebuie căutate alte cauze ale acestor simptome. Informaţii privind despre pregătirea şi răspunsul medical sunt prezentate în anexa II.

 

Date de intrare

– Notificarea unui accident

– Situaţia la locul accidentului

 

Rezultat

– Acţiunile de răspuns la locul accidentului.

 

Pasul 1

Dacă sosiţi primul la locul accidentului, asumaţi-vă rolul conducătorului până la venirea acestuia. Urmaţi procedura C1. Dacă nu, instruiţi pe scurt coordonatorul la locul accidentului.

 

Pasul 2

Dacă aveţi dozimetre personale, utilizaţi-le. Sunt necesare costume de protecţie.

 

Pasul 3

Realizaţi căutarea şi salvarea persoanelor rănite cât mai repede posibil. Evaluaţi şi trataţi cazurile foarte grave imediat. Mutaţi persoanele rănite din zona de risc, cât mai repede posibil. Dacă este necesar, cereţi asistenţă medicală suplimentară.

 

Pasul 4

Realizaţi trierea radiologică şi izolaţi persoanele contaminate. Mutaţi toate persoanele contaminate, pentru care nu există contraindicaţii în acest sens. Izolaţi hainele, încălţămintea şi lucrurile personale. Îmbrăcaţi persoanele rănite cu haine curate şi pregătiţi-le pentru transportul la spital. Transportul trebuie realizat astfel încât să se evite o altă contaminare a pacienţilor, a ambulanţei sau a personalului medical.

 

NOTĂ:

O clasificare simplă a cazurilor poate fi următoarea (pentru detalii vezi anexa II):

(a) Persoane cu simptome ale expunerii la radiaţii, alte răni şi/sau arsuri; pacientul trebuie transportat urgent la spital după acordarea primului ajutor.

(b) Persoane fără semne ale expunerii la radiaţii, dar cu răni combinate şi/sau arsuri; pacientul trebuie transportat la un spital specializat, unde tratamentul poate fi adaptat tipului de patologie.

(c) Persoane cu posibile simptome de iradiere; pacientul nu are nevoie imediată de tratament, dar necesită o evaluare urgentă a nivelului dozei.

(d) Nerăniţi, dar contaminaţi sau posibil contaminaţi; aceste persoane trebuie monitorizate pentru a li se evalua gradul contaminării, dacă aceasta există.

(e) Persoane despre care s-a crezut că nu sunt răniţi sau contaminaţi; astfel de pacienţi sunt trimişi acasă.

Mai târziu, este necesar realizarea unui control medical pentru a fi siguri că prima evaluare a fost corectă şi pentru evaluarea dozei cu mai multă acurateţe.

 

Pentru limitarea extinderii contaminării:

 1. mutaţi tărgile în suprafeţe necontaminate, în afara zonei controlate şi puneţi cearşafuri sau pături cutate pe acestea;
 2. puneţi pacientul pe targa acoperită şi înfăşuraţi-l în cearşaf sau pătură pentru a se putea controla contaminarea. Nu puneţi persoanele rănite în pături de plastic pentru a se evita hipertermia;
 3. dacă persoana rănită este înfăşurată corespunzător în cearşaf sau pătură nu mai trebuie căptuşit interiorul ambulanţei cu plastic, învelişul său propriu de plastic este suficient.

 

Pasul 5

Stabiliţi contactul cu poliţia, pentru a obţine adresele populaţiei implicate, pentru viitoare intervenţii.

 

Pasul 6

Informaţi spitalul despre natura rănilor convenţionale şi despre expunerile cunoscute sau suspecte ale pacienţilor transportaţi. Aflaţi dacă se cunosc materialele radioactive.

 

Pasul 7

Realizaţi verificarea contaminării personale şi a echipamentului sau cereţi ajutorul evaluatorului radiologic.

 

RECOMANDĂRI

Atunci când condiţiile medicale nu necesită spitalizare urgentă NU părăsiţi locul accidentului fără a vă face verificarea personală. Nu luaţi nici un echipament din acel loc fără a verifica o posibilă contaminare.

Dacă trebuie să părăsiţi locul urgent, procedurile de control al contaminării trebuie făcute cât mai rezonabil.

 

PROCEDURA C5

RĂSPUNSUL INIŢIAL DIN PARTEA PERSONALULUI INSTITUŢIEI

 

Scop

De a asigura răspunsul iniţial în caz de accident la o instituţie şi pentru coordonarea răspunsului în colaborare cu responsabilii din exteriorul amplasamentului.

De obicei, un accident este descoperit de către utilizator şi intervenţia este realizată de autorităţile publice locale sau naţionale. Conducerea instituţiei va sprijini şi va lucra împreună cu responsabilii din exteriorul amplasamentului, dacă:

 1. consecinţele accidentului se extind în exteriorul amplasamentului; sau
 2. resursele instituţiei sunt insuficiente pentru răspunsul la urgenţă; sau

iii. accidentul este raportat de către cineva din exteriorul instituţiei şi implică personal de intervenţie din afară.

 

Date de intrare

– Situaţia la locul accidentului

 

Rezultate

– Acţiunile iniţiale de răspuns

– Cererea de asistenţă (dacă este necesar)

– Sprijinul pentru responsabilii din exteriorul amplasamentului în caz de urgenţă (dacă este nevoie)

 

Abordarea generală

 

Pasul 1

Alertarea evaluatorului radiologic din instituţie (dacă există) şi a managerului instituţiei (managerul urgenţei).

 

Pasul 2

Dacă personalul implicat în accident este rănit se vor utiliza metodele standard pentru acordarea primului ajutor. NU ACORDAŢI PRIMUL AJUTOR ÎN CÂMPUL DE RADIAŢII! Mutaţi persoanele rănite din zona de risc cât mai repede posibil.

 

Pasul 3

Izolaţi (ecranaţi) şi limitaţi riscul cât mai mult posibil.

3.1. Izolaţi şi securizaţi zona accidentului (cu cordoane) şi asiguraţi siguranţa populaţiei şi a mediului. Utilizaţi Tabelul C1 pentru a determina distanţa aproximativă de siguranţă faţă de sursă. Închideţi sistemul de ventilaţie dacă se poate.

3.2. Dacă există resurse pentru evaluarea radiologică, începeţi evaluarea zonei afectate. Setaţi perimetrul de securitate la 100 microSv/h. Dacă rata dozei depăşeşte 10 mSv/h, nu intraţi în zona afectată decât pentru salvarea de vieţi şi/sau pentru prevenirea unei catastrofe.

3.3. Evacuarea persoanelor neimplicate din zonă.

3.4. Înregistrarea numelor şi a adreselor persoanelor implicate în accident.

3.5. Nu părăsiţi zona controlată fără controlul contaminării.

 

RECOMANDĂRI

Evitaţi orice contact cu sursa sau materialul radioactiv. Echipamentele sau alte obiecte suspecte de contaminare nu trebuie mutate din zona afectată fără a se cunoaşte rezultatele evaluării radiologice.

 

Pasul 4

Dacă responsabilii din interiorul sau exteriorul amplasamentului au fost alertaţi, rămâneţi la locul accidentului până la sosirea acestora. Raportaţi coordonatorului la locul accidentului la sosire. Informaţi-l pe scurt despre situaţie şi acţiunile întreprinse. Avertizaţi-l asupra unor posibile pericole.

 

Pasul 5

Dacă instituţia poate furniza expertiză şi resurse radiologice, poate ajuta, face recomandări şi oferi echipament pentru personalul de intervenţie la urgenţă.

 

Pasul 6

Se realizează verificarea contaminării personale şi a echipamentului său cerând ajutorul evaluatorului radiologic.

 

RECOMANDĂRI

NU părăsiţi locul accidentului fără verificarea unei posibile contaminări personale. Nu luaţi nici un echipament de la locul accidentului fără a-i verifica o posibilă contaminare.

 

Aparatură cu raze X şi acceleratori

 

Pasul 7

Opriţi alimentarea electrică. Alertaţi evaluatorul radiologic şi conducerea instituţiei, conform planurilor de urgenţă existente.

 

Pasul 8

Realizaţi supravegherea radiologică pentru a confirma dacă aparatul mai este alimentat. Deoarece radiaţiile care ies sunt direcţionate sub unghiuri foarte mici, ele vor fi greu de detectat.

 

Pasul 9

Nu mutaţi mecanismul înainte de a înregistra detaliat poziţia, direcţia undei şi setările de expunere.

 

Pasul 10

Nu utilizaţi aparatul înainte de a fi examinat şi reparat de către un expert calificat sau de către fabricant. Puneţi o notă pe aparat referitoare la defecţiune.

 

PROCEDURA C6

GHID PENTRU PROTECŢIA PERSONALĂ

 

Scopul

De a furniza personalului de intervenţie la urgenţă instrucţiunile de bază pentru protecţia personală.

 

Date de intrare

– Recomandările pentru conducătorul la locul accidentului

– Situaţia la locul accidentului

 

Rezultate

– Cerinţele pentru realizarea siguranţei

– Raportarea, înapoi, către conducătorul la locul accidentului

 

Instrucţiuni generale

 

Pasul 1

Ţineţi cont întotdeauna de următoarele instrucţiuni:

 

INSTRUCŢIUNI GENERALE

– Deoarece ÎNTOTDEAUNA va exista posibilitatea existenţei pericolelor în zona afectată, luaţi-vă măsuri de precauţie.

– NICIODATĂ nu lucraţi în astfel de zone fără echipament de protecţie. Întotdeauna trebuie să ştiţi cum să-l folosiţi.

– Toate activităţile TREBUIE conduse astfel încât expunerea să fie menţinută la un nivel cât mai scăzut.

– FIŢI atenţi la modificarea nivelelor. Modificarea dozelor personalului de intervenţie servesc pentru ghidare nu ca limite.

– NU întârziaţi în zonele unde rata dozei este 1 mSv/h sau mai mare.

– FIŢI FOARTE PRECAUŢI cu intrarea în zonele unde rata dozei este mai mare de 10 mSv/h.

– NU TREBUIE să intraţi în zone unde rata dozei depăşeşte 100 mSv/h, fără recomandările evaluatorului radiologic.

– UTILIZAŢI timpul, distanţa şi ecranarea pentru protecţia personală.

– PLANIFICAŢI intrarea într-o zonă cu rata dozei ridicată împreună cu supervizorul dumneavoastră.

– Nu vă asumaţi riscuri inutile. Nu mâncaţi, beţi, sau fumaţi în nici o zonă contaminată.

– CÂND vi se pare că vă simţiţi rău, anunţaţi şeful echipei sau coordonatorul.

 

Proiecţia tiroidei

 

NOTĂ:

Orice accident minor poate implica eliberarea iodului radioactiv. În astfel de cazuri, tiroida este organul care prezintă cel mai mare risc şi, din această cauza, trebuie utilizate tabletele de iod stabil pentru a bloca asimilarea iodului radioactiv.

 

Pasul 2

Luaţi tableta de iod stabil atunci când vi s-a recomandat de către coordonatorul la locul accidentului sau supervizorul dvs. (trebuie să aveţi aceste tablete în trusa personală).

 

Pasul 3

Treceţi în fişa personală de înregistrare a dozei, ora la care aţi luat tableta (Fişă de lucru D1).

Limita maximă permisă pentru personalul de intervenţie la urgenţă

 

NOTĂ:

Limita maximă permisă pentru personalul de intervenţie la urgenţă (Tabelul D4) este dată ca doza externă integrată pe dozimetrele proprii. Valoarea a fost calculată pentru a însuma doza inhalată.

 

Pasul 4

Asiguraţi-vă că aţi înţeles foarte bine cerinţele procedurilor de protecţie la radiaţii, pe care trebuie să le urmaţi.

 

Pasul 5

Faceţi toate eforturile pentru a nu depăşi doza maximă admisă, recomandată de coordonatorul intervenţiei.

 

Pasul 6

Raportaţi coordonatorului intervenţiei când cerinţele au fost îndeplinite şi daţi-i detalii despre orice dificultate apărută.

 

ANEXA 5

 

SECŢIUNEA D

RĂSPUNSUL RADIOLOGIC

 

Recomandări: Procedurile din această secţiune trebuie adaptate pentru a reflecta condiţiile locale şi ale instituţiei (operatorului economic), pentru care trebuie aplicate şi integrate în planurile de răspuns la urgenţă pentru accidentele convenţionale

 

PROCEDURA D0

CONDUCEREA RĂSPUNSULUI RADIOLOGIC

 

Scop

Când este activat pentru răspunsul la urgenţă, evaluatorul poate fi solicitat pentru realizarea primelor recomandări privind acţiunile de protecţie corespunzătoare ca şi paşii necesari limitării riscului, inclusiv recuperarea sau descoperirea materialelor radioactive.

Procedura prezintă algoritmul care trebuie parcurs după ce a fost raportată o potenţială sau reală urgenţă, în scopul sprijinirii evaluatorului radiologie pentru evaluarea situaţiei şi să recomande acţiunile de protecţie corespunzătoare.

 

Date de intrare

– Notificarea unui accident sau a unei situaţii de urgenţă (Fişa de lucru A1)

– Informarea responsabilului iniţial, a managerului urgenţei sau a coordonatorului la locul accidentului

– Situaţia curentă de la locul accidentului

– Identificarea unor actuale sau potenţiale riscuri

 

Rezultate

– Riscul/analiza riscului

– Acţiunile de protecţie recomandate populaţiei şi celor care intervin

– Recomandări pentru managementul la locul accidentului

– Consideraţii despre strategiile de recuperare şi decontaminarea iniţială

 

Notificarea

 

Pasul 1

Obţinerea de informaţii despre situaţia radiologică de la iniţiatorul răspunsului, managerul urgenţei sau coordonatorul la locul accidentului.

 

Pasul 2

Utilizând Formularul de înregistrare a accidentului (Fişă de lucru A1) şi datele despre risc se realizează evaluarea preliminară a situaţiei radiologice la locul accidentului.

 

Pasul 3

Stabilirea comunicaţiilor cu managerul urgenţei şi cu conducătorul la locul accidentului. Trimiterea de recomandări managerului urgenţei sau coordonatorului la locul accidentului despre acţiunile protective iniţiale şi paşii care trebuie făcuţi pentru evitarea unor posibile extinderi ale contaminării.

 

Pasul 4

Pregătirea instrumentelor de măsură şi a echipamentelor protective necesare, corespunzătoare naturii riscului aşteptat, (vezi anexa III şi Tabelul III1).

 

Pasul 5

Bazându-se pe evaluarea situaţiei radiologice se decid acţiunile de protecţie personale utilizând Tabelul D3 şi D4.

 

Pasul 6

Instruirea echipelor de răspuns asupra protecţiei personale. Realizarea de viitoare instruiri pentru a da noi instrucţiuni (dacă sunt necesare). Informarea managerului urgenţei.

 

Pasul 7

Stabilirea controlului expunerii pentru cei care intervin la urgenţă. Utilizarea Registrului de control al expunerii (Fişă de lucru D1) pentru fiecare persoană care intervine.

 

Pasul 8

Dacă este necesar activaţi echipele de evaluare radiologică. Informaţi echipele despre situaţia radiologică curentă, acţiunile de protecţie pentru echipele de intervenţie şi ghidarea pentru revenire. Explicaţi cerinţele foarte atent, utilizând pentru sprijin Tabelul D2. Daţi ordin de intervenţie echipelor la locul accidentului.

 

La locul accidentului

 

Pasul 9

La sosire, informaţi pe coordonatorul intervenţiei despre evoluţia evenimentului. În situaţia în care ajungeţi primul la locul accidentului vă revin sarcinile coordonatorului la locul accidentului, până la sosirea acestuia în sens se aplică procedurile pentru coordonatorul la locul accidentului. (Procedura C1).

 

Pasul 10

Apropiaţi-vă de locul accidentului foarte atent, folosind instrumentele de măsură. Dacă nu se confirmă că sursa sau pachetul este intact, fiţi conştienţi de faptul că poate exista contaminare şi monitorizaţi nivelul contaminării solului, utilizând un contaminometru corespunzător.

Supravegheaţi întregul perimetru. Dacă este detectată contaminarea, sau rata dozei externe este mai mare de 10 microSv/h în afara perimetrului de siguranţă, recomandaţi conducătorului la locul accidentului să ajusteze perimetrul corespunzător.

 

Pasul 11

Evaluaţi riscurile radiologice bazându-vă pe măsurători. Evaluaţi necesitatea acţiunilor imediate de protecţie (ex. evacuarea) pentru populaţie, utilizând tabelul D1.

 

TABELUL D1

 

NIVELELE DE INTERVENŢIE OPERAŢIONALE (OIL) ÎN SITUAŢIILE RADIOLOGICE, BAZATE PE MĂSURĂTORILE RATEI DOZEI AMBIENTALE PENTRU RADIONUCLIZII GAMA-EMIŢĂTORI

 

______________________________________________________________________________

| Condiţiile majore de     |      OIL      |       Principalele acţiuni        |

| expunere                 |               |                                   |

|__________________________|_______________|___________________________________|

| Radiaţii externe dintr-o | 100 microSv/h | Izolarea zonei                    |

| sursă punctiformă        |               | Recomandarea evacuării din zona   |

|                          |               | încercuită                        |

|                          |               | Controlul accesului şi ieşirii    |

|__________________________|_______________|___________________________________|

| Radiaţii externe din     | 100 microSv/h | Izolarea zonei                    |

| contaminarea solului pe  |               | Recomandarea evacuării din zona   |

| suprafeţe mici sau în    |               | încercuită                        |

| cazul în care evacuarea  |               | Controlul accesului şi ieşirii    |

| nu este foarte necesară  |               |                                   |

|__________________________|_______________|___________________________________|

| Radiaţii externe din     | 1 mSv/h       | Recomandarea evacuării sau        |

| contaminarea solului pe  |               | adăpostirea substanţială          |

| suprafeţe extinse sau în |               |                                   |

| cazul în care evacuarea  |               |                                   |

| este foarte necesară     |               |                                   |

|__________________________|_______________|___________________________________|

| Radiaţii externe din     | 1 microSv/h   | Izolarea zonei (dacă este posibil)|

| aerul contaminat cu      |               | Recomandarea evacuării zonei      |

| radionuclizi necunoscuţi |               | încercuite sau mutarea de pe      |

|                          |               | direcţia vântului pentru o zonă   |

|                          |               | deschisă                          |

|__________________________|_______________|___________________________________|

 

Pasul 12

Stabilirea şi supravegherea unui punct de control al contaminării şi accesului cât mai aproape de perimetrul de siguranţă, din direcţia vântului, în interiorul perimetrului (vezi Fig. C1) unde rata dozei ambientale este aceeaşi cu a fondului. Dacă, dintr-un motiv oarecare, nivelul contaminării la punctul de control creşte până la 10 microSv/h, mutaţi punctul de control al contaminării în alt loc, în interiorul perimetrului de siguranţă, unde nivelul este acelaşi cu al fondului sau suficient de mic.

Cereţi conducătorului să mărească perimetrul de securitate dacă este nevoie.

 

Pasul 13

Dacă este necesar, stabiliţi, în interiorul perimetrului de securitate, o zonă unde să se facă decontaminarea şi depozitarea obiectelor contaminate.

 

NOTĂ:

Obiectele contaminate trebuie etichetate şi înregistrate conform Procedurii D2.

 

Pasul 14

Dacă există suspiciunea de contaminare a aerului, luaţi probe de aer şi evaluaţi-le.

 

Pasul 15

Asiguraţi-vă că echipamentul pentru respirat este utilizat corespunzător. În cazul existenţei iodului radioactiv, utilizaţi medicamentele de blocare a tiroidei.

 

NOTĂ:

În general, pentru protecţia împotriva inhalării de iod radioactiv este suficientă o singură doză de iod stabil, ca protecţie pentru o zi. Riscul asociat administraţiei de iod stabil (100 mg iod) este foarte mic. În cazul unei eliberări radioactive prelungite, este recomandată repetarea dozei.

 

Pasul 16

Supravegherea implementării acţiunilor de protecţie şi controlul expunerii. Utilizaţi Tabelul D2 pentru a vă ghida în realizarea sau managementul monitorizării radioactive. Reevaluaţi acţiunile de protecţie şi acţionaţi corespunzător.

 

Pasul 17

Acordaţi încontinuu asistenţă pentru protecţia împotriva radiaţiilor, celor care intervin la urgenţă, care trebuie să intre în perimetrul de siguranţă, incluzând:

 1. furnizarea personalului de intervenţie la urgenţă de ghidare pentru întoarcere;
 2. faceţi recomandări asupra echipamentului de protecţie individuală;
 3. sprijiniţi echipele medicale de răspuns pentru transportul răniţilor, dacă este necesar;
 4. controlul contaminării şi decontaminarea.

 

Pasul 18

Atunci când cauza primară a urgenţei este sub control şi sursa este ecranată, este necesar să aplicaţi următoarele:

______________________________________________________________________________

|                   Cerinţe:                  |     Aplicarea procedurii:      |

|_____________________________________________|________________________________|

|Recuperarea din scenă/mutarea materialului   |             D1                 |

|radioactiv                                   |                                |

|_____________________________________________|________________________________|

|Decontaminarea oamenilor şi a echipamentului |             D2                 |

|_____________________________________________|________________________________|

|Decontaminarea iniţială a locului şi         |             D3                 |

|depozitarea deşeurilor radioactive           |                                |

|_____________________________________________|________________________________|

 

Activităţile post accident

 

Pasul 19

Faceţi evaluarea dozelor victimelor (dacă acestea există), a personalului de intervenţie la urgenţă şi a populaţiei, utilizând procedurile din Secţiunea E.

 

Pasul 20

Evaluaţi necesitatea acţiunilor de protecţie pe termen lung.

 

Pasul 21

Pregătiţi raportul pentru managerul urgenţei. Însuşiţi-vă lecţia învăţată şi faceţi recomandări pentru îmbunătăţirea planurilor de urgenţă şi a altor aranjamente (dacă este necesar).

 

TABELUL D2

 

GHIDAREA MONITORIZĂRII

 

______________________________________________________________________________

| Tipul accidentului   |     Monitorizarea      |           Obiective          |

|______________________|________________________|______________________________|

| Rătăcirea, pierderea | 1. Monitorizarea sursei| i. Localizarea sursei        |

| sau furarea sursei   | pe jos, cu maşina sau  |                              |

|                      | prin supraveghere      |                              |

|                      | aeriană                |                              |

|______________________|________________________|______________________________|

| Găsirea unei surse   | 1. Monitorizarea sursei| i. Setarea perimetrului de   |

| sau a contaminării   | 2. Supravegherea       | securitate şi siguranţă      |

|                      | contaminării           | ii. Implementarea imediată a |

|                      | 3. Spectroscopie gama  | acţiunilor de protecţie      |

|                      | in-situ                | iii. Identificarea sursei sau|

|                      | 4. Luarea de probe şi  | a contaminării               |

|                      | analiză de laborator   | iv. Determinarea ariei şi a  |

|                      | 5. Monitorizarea       | obiectelor contaminate       |

|                      | personală              | v. Controlul expunerii şi a  |

|                      |                        | contaminării personale       |

|                      |                        | vi. Planificarea recuperării |

|                      |                        | şi a operaţiunilor de        |

|                      |                        | decontaminare                |

|______________________|________________________|______________________________|

| Surse etanşe         | 1. Monitorizarea sursei| i. Setarea perimetrului de   |

| neecranate           | 2. Verificarea         | securitate şi siguranţă      |

|                      | contaminării           | ii. implementarea imediată a |

|                      | 3. Monitorizarea       | acţiunilor de protecţie      |

|                      | personală              | iii. Verificarea tuturor     |

|                      |                        | suprafeţelor posibil         |

|                      |                        | contaminate şi a obiectelor  |

|                      |                        | iv. Controlul expunerii      |

|                      |                        | personale                    |

|                      |                        | v. Planificarea recuperării  |

|                      |                        | sursei                       |

|______________________|________________________|______________________________|

| Surse etanşe avariate| 1. Monitorizarea sursei| i. Setarea perimetrului de   |

|                      | 2. Supravegherea       | securitate şi siguranţă      |

|                      | contaminării           | ii. implementarea imediată a |

|                      | 3. Monitorizarea       | acţiunilor de protecţie      |

|                      | personală              | iii. Verificarea tuturor     |

|                      |                        | suprafeţelor posibil         |

|                      |                        | contaminate şi a obiectelor  |

|                      |                        | iv. Controlul expunerii      |

|                      |                        | personale                    |

|                      |                        | v. Planificarea recuperării  |

|                      |                        | sursei.                      |

|______________________|________________________|______________________________|

| Accident de sursă    | 1. Probe de aer        | i. Setarea perimetrului de   |

| neetanşă             | 2. Măsurătorile        | securitate şi siguranţă      |

|                      | preliminare alfa şi    | ii. Implementarea imediată a |

|                      | beta                   | acţiunilor de protecţie      |

|                      | 3. Monitorizarea sursei| iii. Determinarea            |

|                      | 4. Supravegherea       | contaminării aerului         |

|                      | contaminării           | iii. Verificarea tuturor     |

|                      | 5. Măsurarea           | suprafeţelor posibil         |

|                      | depunerilor pe sol     | contaminate şi a obiectelor  |

|                      | 6. Luarea de probe şi  | iv. Controlul expunerii      |

|                      | analiza de laborator   | personale                    |

|                      | 7. Monitorizarea       | v. Planificarea recuperării  |

|                      | personală              | sursei şi operaţiunile de    |

|                      |                        | decontaminare                |

|______________________|________________________|______________________________|

| Dispersia            | 1. Monitorizarea sursei| i. Implementarea imediată a  |

| emiţătorilor alfa    | 2. Supravegherea       | acţiunilor protective        |

|                      | contaminării           | ii. Determinarea contaminării|

|                      | 3. Măsurarea           | aerului                      |

|                      | depunerilor pe sol     | iii. Verificarea tuturor     |

|                      | 4. Probe din teren şi  | suprafeţelor posibil         |

|                      | analiză radiochimică   | contaminate şi a obiectelor  |

|                      | 5. Monitorizarea       | iv. Planificarea recuperării |

|                      | personală              | şi a operaţiunilor de        |

|                      |                        | decontaminare                |

|                      |                        | v. Controlul contaminării    |

|                      |                        | personale                    |

|                      |                        | vi. Planificarea             |

|                      |                        | activităţilor post accident  |

|                      |                        | şi a acţiunilor pe termen    |

|                      |                        | lung                         |

|______________________|________________________|______________________________|

| Căderea de sateliţi  | 1. Monitorizarea sursei| i. Localizarea resturilor    |

| cu alimentare        | prin supraveghere      | ii. Determinarea contaminării|

| nucleară             | aeriană                | aerului                      |

|                      | 2. Monitorizarea       | iii. Verificarea tuturor     |

|                      | contaminării prin      | suprafeţelor posibil         |

|                      | supraveghere aeriană   | contaminate şi a obiectelor  |

|                      | 3. Monitorizarea sursei| iv. Planificarea recuperării |

|                      | 4. Supravegherea       | şi a operaţiunilor de        |

|                      | contaminării           | decontaminare                |

|                      | Luarea de probe din    | v. Controlul contaminării    |

|                      | tern şi analiză de     | personale                    |

|                      | laborator              | vi. Planificarea             |

|                      | Monitorizarea personală| activităţilor post accident  |

|                      |                        | şi a acţiunilor pe termen    |

|                      |                        | lung                         |

|______________________|________________________|______________________________|

| Impact               | 1. Supravegherea       | i. Implementarea acţiunilor  |

| transfrontier        | extinderii             | protective                   |

|                      | 2. Măsurarea           | ii. Determinarea contaminării|

|                      | depunerilor pe sol     | aerului                      |

|                      | 3. Spectroscopie gama  | iii. Identificarea izotopilor|

|                      | in-situ                | iv. Determinarea contaminării|

|                      | 4. Luarea de probe şi  | apei şi a alimentelor        |

|                      | analiză de laborator   | v. Evaluarea dozelor pentru  |

|                      | 5. Dozimetria mediului | populaţie                    |

|                      | 6. Monitorizarea       | vi. Planificarea măsurilor   |

|                      | aerului prin           | şi acţiunilor de protecţie   |

|                      | supraveghere aeriană   | pe termen lung               |

|                      | 7. Monitorizarea       |                              |

|                      | personală              |                              |

|______________________|________________________|______________________________|

 

TABELUL D3

 

DOZA EFECTIVĂ A PERSONALULUI DE INTERVENŢIE LA URGENŢĂ

 

______________________________________________________________________________

|                       Cerinţe                       |  Doza efectivă totală  |

|_____________________________________________________|________________________|

| Tipul 1: Acţiunile de salvare a vieţii              |         < 500          |

|_____________________________________________________|________________________|

| Tipul 2: Prevenirea îmbolnăvirilor serioase         |         < 100          |

|          Evitarea unei doze colective extinse       |                        |

|          Prevenirea unei situaţii catastrofale      |                        |

|_____________________________________________________|________________________|

| Tipul 3: Operaţiunile de recuperare pe termen scurt |          < 50          |

|          Implementarea acţiunilor urgente de        |                        |

|          protecţie                                  |                        |

|          Monitorizarea şi adunarea probelor         |                        |

|_____________________________________________________|________________________|

| Tipul 4: Operaţiunile de recuperare pe termen lung  | Expuneri ocazionale [*]|

|          Lucrul fără a fi în contact direct cu      |                        |

|          accidentul                                 |                        |

|_____________________________________________________|________________________|

 

Referinţa: [*]

Această doză poate fi depăşită justificat, DAR trebuie să se facă toate eforturile pentru a ţine contaminarea sub acest nivel. Membrii echipelor de intervenţie trebuie să fie instruiţi asupra protecţiei la radiaţii şi să înţeleagă riscul. Intervenţia se bazează pe voluntari şi trebuie să fie instruiţi asupra posibilelor consecinţe ale expunerii.

 

TABELUL D4

 

DOZA LIMITĂ PENTRU PERSONALUL DE INTERVENŢIE CÂND EXISTĂ RISCUL INHALĂRII DE RADIOIOD

 

______________________________________________________________________________

|                       Cerinţe                       |       EWG* [mSv]       |

|_____________________________________________________|________________________|

| Tipul 1: Acţiunile de salvare a vieţii              |          250           |

|_____________________________________________________|________________________|

| Tipul 2: Prevenirea îmbolnăvirilor grave            |                        |

|          Evitarea unei doze colective mari          |                        |

|          Prevenirea unei situaţii catastrofale      |           50           |

|          Monitorizarea ratei dozei ambientale (rata |                        |

|          dozei gama)                                |                        |

|_____________________________________________________|________________________|

| Tipul 3: Operaţiunile de recuperare pe termen scurt |                        |

|          Implementarea acţiunilor urgente de        |           25           |

|          protecţie                                  |                        |

|          Probe din mediul înconjurător              |                        |

|_____________________________________________________|________________________|

| Tipul 4: Operaţiunile de recuperare pe termen lung  | Ghidarea expunerii     |

|          Lucrul fără a fi în contact direct cu      | ocupaţionale           |

|          accidentul                                 |                        |

|_____________________________________________________|________________________|

 

Referinţă: [*]

* Se presupune că s-a realizat blocarea tiroidei înaintea expunerii. Dacă nu s-a realizat blocarea tiroidei se împarte EWG la 5, dacă se realizează protecţia respiratorie se înmulţeşte cu 2.

 

RECOMANDĂRI

Doza limită pentru personalul de intervenţie serveşte prag maxim admis şi nu ca doză maximă acumulată. Trebuie gândită foarte bine aplicarea ei. Dacă analiza probelor de aer sau a altor condiţii în care lucrează personalul de intervenţie diferă foarte mult de rezultatele din Tabelul D4, atunci trebuie utilizată procedura de mai sus.

 

PROCEDURA D1

RECUPERAREA SURSEI/MUTAREA MATERIALELOR RADIOACTIVE

 

Scop

Prezentarea algoritmului privind etapele necesare pentru recuperarea surselor radioactive sau mutarea materialului radioactiv atunci când este posibil.

Materialele radioactive sub formă lichidă sau pudră nu pot fi uşor de manevrat şi nici recuperate rapid fără riscul extinderii contaminării. În astfel de situaţii, când materialul poate fi amestecat cu solul, apă sau sfărâmături rezultate din accident, este de recomandat să nu se intervină pentru recuperare, decontaminare sau mutare înainte de analizarea situaţiei existente.

În cazul în care, materialele radioactive sunt implicate în traficul ilicit, trebuie să se aibă în vedere utilizarea datelor într-un proces. Mutarea finală a materialelor radioactive se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia procedural-penală precum şi în legislaţia specifică.

 

Date de intrare

– Caracterizarea la locul accidentului

– Identificarea cantităţii materialelor radioactive incluse

 

Rezultate

– Definirea Recomandărilor de siguranţă

– Inventarierea resurselor necesare

– Paşii necesari pentru recuperare

 

Pasul 1

Înainte de aplicarea etapelor pentru recuperarea sursei radioactive sau mutarea materialelor contaminate radioactiv, trebuiesc verificate că s-au aplicat toate măsurile de protecţie şi că locul a fost securizat.

 

Pasul 2

2.1. Analizarea tuturor informaţiilor referitoare la identitatea, cantitatea şi proprietăţile fizice ale materialelor radioactive implicate.

2.2. Confirmarea statutului fizic al materialelor radioactive (etanşarea sursei, materialul lichid sau solid din interior, materialele periculoase sau containere avariate, sau materiale răspândite sau posibil amestecate cu alte materiale periculoase sau din mediul înconjurător).

2.3. Pentru ecranarea (etanşarea) sursei, determinaţi care sunt resursele locale adecvate pentru asigurarea siguranţei recuperării şi pentru ambalarea sursei ce trebuie mutată de la locul accidentului.

 

NOTĂ:

Pentru situaţiile în care materialul radioactiv este solid, dar pierdut sau neecranat, trebuie să se determine dacă resursele şi expertiza sunt adecvate pentru mutarea materialului radioactiv. Posibilitatea de a muta materialul depinde de cantitatea şi contaminarea acestuia, de tipul echipamentelor necesare pentru mutare, de mijloacele necesare pentru transport şi împachetare, şi de locul desemnat ca depozit temporar.

În cazul accidentelor de transport, pericolul dat de radiaţii poate fi suplimentat de prezenţa altor materiale periculoase ca cele chimice sau biologice, ca de exemplu combustibil diesel sau benzină.

 

Pasul 3

Se determină dacă este necesară sau recomandată mutarea sursei sau a materialului radioactiv.

3.1. Pentru situaţiile în care containerul sursei radioactive rămâne intact, se determină mărimea, forma şi greutatea containerului pentru utilizarea mijloacelor optime pentru evacuarea acestuia de la locul accidentului.

3.2. Pentru situaţiile în care containerul este avariat sau crăpat, se estimează cantitatea materialului ce trebuie mutat, inclusiv resturile contaminate, pentru a fi siguri că riscul dat de radiaţii este total limitat faţă de o posibilă extindere.

 

Pasul 4

Identificarea unui loc corespunzător, unde să fie depozitată sursa pe termen lung sau temporar, o dată ce va fi mutată de la locul accidentului. Asiguraţi-vă că un astfel de loc poate furniza protecţia fizică a materialului.

 

Pasul 5

Dacă se stabileşte că este necesar mutarea sursei de radiaţii, trebuie determinat ce tip de echipament şi alte resurse sunt necesare pentru transportul acesteia.

5.1. Determinaţi rata dozei acceptabile pentru personalul de intervenţie la urgenţă, care trebuie implicaţi în operaţiunile de mutare;

5.2. Asiguraţi-vă dacă echipamentul corespunzător pentru protecţia personalului la risc este bun;

5.3. Asiguraţi-vă dacă containerele pentru ambalarea şi transportul materialelor radioactive asigură ecranarea;

5.4. Asiguraţi-vă că materialele mutate vor fi depozitate în depozite pregătite corespunzător şi au asigurate pază.

 

Pasul 6

Evaluaţi dacă materialele conţinute (surse pierdute sau depozitate în containere sparte) pot fi recuperate în siguranţă cu ajutorul resurselor existente. Întrebaţi autorităţile de la locul accidentului ce tipuri de echipamente sunt disponibile pentru activităţile de recuperare, ca unelte de mână, echipament greu, materiale pentru ecranare, ambalaje pentru containere etc.

 

NOTĂ:

Pentru accidente care implică un amestec de riscuri (alte materiale adăugate sursei radioactive), sau dacă materialele radioactive sunt împrăştiate pe sol şi amestecate cu alte resturi sau cu pământ, mutarea şi decontaminarea vor necesita mutarea unei mari cantităţi de materiale potenţial contaminate. Utilizarea cu grijă şi supervizarea echipamentului greu trebuie făcută astfel încât să se minimizeze resuspensia sau contaminarea aerului.

Procesul selectat pentru limitarea contaminării depinde, în mare măsură, de localizarea sursei şi de mediul înconjurător. Există următoarele alternative:

 1. Mutarea sursei şi încercarea de decontaminare a zonei. Această cale este posibilă pentru accidente care implică mici cantităţi de materiale radioactive cu nivel scăzut de radiaţii, şi dacă locaţia accidentului este uşor accesibilă pentru populaţie. Exemple: împrăştieri radiofarmaceutice într-o clădire sau de-a lungul şoselelor dintr-o zonă construită;
 2. Mutarea de material contaminat cu o concentraţie mare şi izolarea zonei. Această metodă este bună când sunt împrăştiaţi radionuclizi cu timpi de înjumătăţire scurţi sau medii în zone care nu sunt în general accesibile publicului. Exemplu: un accident aviatic sau un accident de transport.
 3. Mutarea unei cantităţi mari de material contaminat atâta timp cât nivelul activităţii în acea arie este apropiat nivelului de fond. Aceasta ar trebui să se realizeze în orice împrejurare unde materialul radioactiv este împrăştiat în mediu într-o zonă populată. Exemplu: orice accident care implică pete de lichid sau materiale radioactive pierdute care pot migra în sol sau în pânza freatică sau pot suspenda ca urmare a condiţiilor meteorologice.

 

Pasul 7

Desfăşurarea pas cu pas a procedurilor de iniţiere a decontaminări şi instruirea personalului de intervenţie asupra protocoalelor de manipulare corespunzătoare a elementelor radioactive, incluzând utilizarea corespunzătoare a hainelor protective, a echipamentului de respirat, a dozimetrelor şi la perioada de rămânere la locul accidentului pe timpul fiecărei faze a operaţiunii.

 

Pasul 8

Asiguraţi-vă că se realizează monitorizarea radiologică la locul accidentului precum şi a materialelor contaminate atunci când sunt mutate, ambalate şi încărcate pentru a părăsi locul. Înregistraţi şi adunaţi toate informaţiile.

 

Pasul 9

Asiguraţi-vă că toate cutiile care conţin materiale radioactive sunt corespunzător etichetate şi identificate după conţinutul lor şi nivelul activităţii, şi transportul se face după ce fiecare ambalaj a fost clar identificat, incluzând orice suprafaţă pe care se pot citi radiaţiile după ce containerele sunt încărcate şi etichetate.

 

Pasul 10

Odată ce containerul sursei sau materialul contaminat este mutat şi după executarea decontaminării, se va face o reverificare a zonei.

 

PROCEDURA D2

DECONTAMINAREA PERSONALULUI ŞI A ECHIPAMENTELOR

 

Scop

De a furniza algoritmul pentru decontaminarea iniţială a personalului, a echipamentului şi a vehiculelor.

Decontaminarea la locul accidentului, sau decontaminarea iniţială, are drept scop următoarele: reducerea posibilităţii continuării expunerii individuale la contaminare; limitarea posibilităţii extinderii contaminării în afara zonei accidentului şi posibilitatea reutilizării echipamentelor de intervenţie pentru alte urgenţe.

Orice persoană care intră în interiorul perimetrului de siguranţă trebuie monitorizată pentru a se determina dacă este contaminată. Ar trebui, de asemenea, supravegheată contaminarea oricărui echipament sau alt material utilizat pentru răspunsul la urgenţă în interiorul perimetrului de siguranţă.

Ca regulă generală, nivelele contaminării detectabile, mai mari decât de două ori fondul, indică faptul că trebuie făcută decontaminare. „Decontaminarea iniţială” se referă la utilizarea apei pentru decontaminarea pielii şi a materialelor care nu sunt poroase.

 

Date de intrare

– Informaţii referitoare la tipul şi nivelul activităţii materialului radioactiv implicat

– Rezultatele monitorizării supravegherii oamenilor, a echipamentelor esenţiale şi a vehiculelor

 

Rezultate

– Îndrumarea activităţilor de decontaminare

 

NOTĂ:

Este dificil pentru o singură persoană să se ocupe şi de monitorizare şi de înregistrare. Echipele de monitorizare ar trebui să aibă minim trei membri: una pentru monitorizare, una pentru înregistrarea rezultatelor şi una pentru interpretarea datelor contaminării persoanelor.

 

Pasul 1

Determinaţi dacă echipamentele corespunzătoare şi resursele necesare sunt disponibile sau în apropierea locului accidentului pentru a se realiza decontaminarea iniţială, astfel încât să se furnizeze apă curată, duşuri, pompe, perii etc.

 

NOTĂ:

Apa utilizată pentru decontaminare trebuie luată în considerare ca deşeu lichid şi trebuie făcute demersurile pentru depozitarea unui astfel de deşeu, în cadrul planurilor de urgenţă. Aranjamentele trebuie să corespundă cu reglementările autorităţilor competente pentru deşeuri lichide. Însă, dacă este urgent nevoie pentru spălarea unei suprafeţe contaminate, atunci păstrarea sub următoarele nivele va fi probabil acceptabilă.

– deversarea la canalizare:       20 MBq per 5000 de litri

– deversarea în cursurile de apă:  2 MBQ per 5000 de litri

Unităţile din subordinea serviciilor de urgenţă profesioniste pot furniza resursele necesare. Evident, trebuie luată în considerare şi vremea. Decontaminarea este neadecvată iarna, în afară de cazul în care se face în spaţii sau incinte încălzite.

 

Pasul 2

Desemnarea unei zone în afara perimetrului de siguranţă în care să se realizeze procesul de decontaminare (vezi Fig. C1).

 

NOTĂ:

Zona trebuie să aibă puncte de control la intrare şi la ieşire. De altfel se recomandă izolarea ariei şi furnizarea mijloacelor pentru colectarea apei pentru analiză, în funcţie de cantitatea şi tipul materialelor radioactive implicate.

 

Pasul 3

Persoanele şi mijloacele de la locul decontaminării trebuie supravegheate şi nivelele activităţii din aria contaminată trebuie înregistrate înainte de începerea decontaminării.

 

RECOMANDĂRI:

Evaluarea individuală a decontaminării persoanelor şi echipamentelor trebuie monitorizate periodic pentru a se asigura că nu devin contaminaţi.

 

Pasul 4

Reverificarea zonei înainte de a fi identificată ca şi contaminată pentru a determina dacă activitatea a fost redusă sub nivelele operaţionale de intervenţie. Dacă activitatea este redusă, dar rămâne peste OIL (Nivel de Intervenţie Operaţional), se curăţă aria contaminată cu bucăţi de hârtie sau pânză curată şi se verifică cu detectorul. Activitatea pe materialul de curăţat indică faptul că mai există contaminare.

 

Pasul 5

Înainte de plecarea oricărei persoane sau element din aria de decontaminare sau a unui articol, asiguraţi-vă că toate documentele referitoare la procesul de decontaminare, inclusiv citirile dinainte şi după supraveghere, sunt complete şi se află la conducătorul intervenţiei la urgenţă sau altă autoritate competentă.

 

RECOMANDĂRI

– Săpun, perii şi alte articole (echipamente) utilizate pentru decontaminare pot deveni contaminate pe timpul utilizării şi trebuie manevrate corespunzător.

– În orice circumstanţe, expunerea inutilă la radiaţii trebuie evitată.

– Îmbrăcaţi echipament de protecţie corespunzător când faceţi supravegherea şi decontaminarea, ca şi minimul de mănuşi şi ghete disponibile.

– Nu folosiţi metodele de decontaminare care vor afecta materialele localizate sau vor creşte penetrarea suprafeţelor.

– Va fi folosit personal de monitorizare corespunzător pentru echipele de intervenţie (Echipe/echipaje de Monitorizare şi Evaluare Doze sau Decontaminare Personal).

– Personalul trebuie împiedicat să mănânce, bea sau fumeze în zona unde se desfăşoară activităţi de monitorizare şi decontaminare.

 

Decontaminarea personalului

 

Pasul 6

Personalul care este nevoit să mute articolele contaminate şi trebuiesc verificate înainte de a intra în zona de decontaminare. Personalul va fi pregătit ca la identificarea zonelor de piele expuse care au fost contaminate, acele zone să fie spălate cu săpun şi apă călduţă, periind uşor astfel încât să nu se zgârie pielea, apoi se va clăti foarte bine. Modelul privind decontaminării personale este prezentat în Tabelul D7.

 

Pasul 7

Dacă hainele sunt contaminate, determinaţi dacă este posibilă decontaminarea acestora cu resursele existente.

 

NOTĂ:

De exemplu, o pelerină din cauciuc poate fi contaminată, dar este uşor de decontaminat. Nu este neapărat necesar să se facă decontaminarea anumitor elemente de îmbrăcăminte, interioare ale vehiculelor, pantofi de piele etc.

 

Pasul 8

Când contaminarea unor anumite elemente depăşeşte OIL-ul (Nivel de Intervenţie Operaţional) corespunzător şi continuă să prezinte un risc la expunere, se sugerează ca elementele păstrate şi depozitate până când se determină dacă poate fi făcută decontaminarea sau depozitarea corespunzătoare.

 

Pasul 9

Elementele contaminate trebuie corespunzător împachetate, etichetate şi depozitate astfel încât să nu mai constituie un risc pentru personal şi pentru a se putea controla extinderea contaminării. Utilizaţi etichetele pentru Elemente Contaminate (Foaia de lucru D2). Ambalarea şi etichetarea oricărui element contaminat se face şi pentru ca acestea să poată fi transportate şi depozitate corespunzător.

 

Pasul 10

Măsuraţi nivelele contaminării fixate pe piele şi înregistraţi-le pentru a vă ajuta în estimările de doze pentru piele.

 

Decontaminarea vehiculelor şi echipamentelor

 

NOTĂ:

Vehiculele, uneltele, materialele şi echipamentele contaminate pot fi decontaminate utilizând furtune pentru incendii, perierea cu detergent, dacă este necesar. Oricum, ca acestea să se facă foarte atent pentru ca vaporii de apă să nu extindă contaminarea inutilă.

 

Pasul 11

Decontaminarea exteriorului vehiculelor se face spălându-le cu apă şi săpun.

 

NOTĂ:

Furtunurile cu apă se folosesc pentru decontaminare numai dacă o permit condiţiile meteorologice. Decontaminarea exteriorului vehiculelor se poate face în spălătorii auto, dacă sunt corespunzătoare. Apa care se scurge trebuie depozitată.

 

RECOMANDĂRI:

Nu încercaţi să spălaţi vehiculele atunci când temperatura ambientală este sub cea de îngheţare. Suprafeţele îngheţate pot face probleme personalului şi echipamentelor.

 

Pasul 12

Dacă decontaminarea exteriorului nu este recomandabilă din cauza vremii sau a altor circumstanţe, acel vehicul se va izola în zona de securitate până când se va găsi un mijloc de decontaminare. Furnizaţi operatorului vehiculului un model de procedură tip Foaia de lucru D3 (Recepţie pentru Elementele Contaminate). Înregistraţi toate informaţiile referitoare la vehicul şi extinderea contaminării găsite.

 

Pasul 13

După încercarea decontaminării iniţiale, se reverifică zonele care au fost găsite contaminate iniţial. Dacă nivelele s-au redus semnificativ, dar rămân peste OIL (Nivel de Intervenţie Operaţional), se repetă procedura de decontaminare şi verificare. Dacă rămân tot peste OIL (Nivel de Intervenţie Operaţional), recomandaţi operatorului vehiculului să-l izoleze până la o viitoare evaluare. Furnizaţi operatorului vehiculului un model de procedură tip Foaia de lucru D3 (Recepţie pentru Elementele Contaminate). Înregistraţi toate informaţiile referitoare la vehicul şi la extinderea contaminării găsite.

 

Pasul 14

Dacă un vehicul ce are interiorul contaminat şi nu poate fi curăţat cu materialele de curăţare existente, recomandaţi operatorului vehiculului să-l izoleze într-o zonă de securitate până când se determină mijloacele corespunzătoare pentru mutarea sau reducerea contaminării sub nivelele acceptabile. Furnizaţi operatorului vehiculului un model de procedură tip Foaia de lucru D3 (Recepţie pentru Elementele Contaminate). Înregistraţi toate informaţiile referitoare la vehicul şi la extinderea contaminării găsite.

 

Pasul 15

Dacă decontaminarea iniţială nu reuşeşte să reducă mărimile citite sub OIL (Operational Intervention Level – Nivel de Intervenţie Operaţional), contaminarea poate fi fixată. Confirmaţi aceasta printr-un test de curăţare (conform Procedurii A5). Citirile peste OIL privind contaminarea vehiculului, obligă echipa de decontaminare să-l deplaseze într-o zonă izolată şi securizată până la o viitoare evaluare. Faceţi recomandări operatorului asupra problemei şi distribuiţi un model de Recepţie pentru Elementele Contaminate (Foaia de lucru D3). Înregistraţi toate informaţiile referitoare la vehicul şi la extinderea contaminării găsite (utilizaţi Foaia de lucru corespunzătoare).

 

Pasul 16

Toate uneltele şi echipamentele utilizate de către personalul de intervenţie trebuie monitorizate şi realizarea decontaminării pentru acelea care dintre ele care au fost găsite contaminate. Decontaminarea poate fi realizată utilizând una din următoarele metode: curăţarea cu un material curat, săpun şi apă etc.

 

Pasul 17

În situaţia în care decontaminarea imediată nu realizează scăderea gradului de contaminare a echipamentului sau uneltelor sau este impracticabilă, iar personalul abandonează elemente sau echipamente, se completează de către proprietar modelul de fişă Elemente Contaminate Recepţionate (Foaia de lucru D3). Elementele contaminate trebuie împachetate corespunzător, etichetate şi depozitate astfel încât să nu mai constituie un pericol pentru personal şi pentru limitarea extinderii contaminării. Utilizaţi etichetele pentru Elementele Contaminate (Foaia de lucru D2).

 

Pasul 18

Ambalaţi şi etichetaţi orice elemente contaminate reţinute pentru transportul şi depozitarea corespunzătoare.

 

TABELUL D5

 

GHIDUL DECONTAMINĂRII PERSONALE

 

______________________________________________________________________________

| Zonele      |   Metoda*a   |          Tehnica      |      Observaţii         |

| contaminate |              |                       |                         |

|_____________|______________|_______________________|_________________________|

| piele, mâini| săpun şi apă | Spălaţi 2 – 3 minute  | Spălaţi mâinile, braţele|

| şi corp     |              | şi verificaţi nivelul | şi faţa în chiuvetă şi  |

|             |              | activităţii.          | folosiţi duşul pentru   |

|             |              | Repetaţi spălarea de  | restul corpului.*b      |

|             |              | 2 ori.                |                         |

|             |______________|_______________________|_________________________|

|             | săpun, perie | Utilizaţi spumă la    | După decontaminare      |

|             | moale şi apă | presiune mică. Spălaţi| aplicaţi lanolină sau   |

|             |              | 2 minute de 3 ori,    | cremă pentru mâini      |

|             |              | clătiţi şi            | pentru evitarea         |

|             |              | monitorizaţi. Aveţi   | crăpăturilor.           |

|             |              | grijă să nu erodaţi   |                         |

|             |              | pielea.               |                         |

|             |______________|_______________________|_________________________|

|             | săpun pudră  | Faceţi o pastă.       | După decontaminare      |

|             | sau detergent| Folosiţi cu multă apă | aplicaţi lanolină sau   |

|             | similar,     | şi cu o perie medie.  | cremă pentru mâini      |

|             | curăţare     | Aveţi grijă să nu     | pentru evitarea         |

|             | standard     | erodaţi pielea.       | crăpăturilor.           |

|             | industrială  |                       |                         |

|             | a pielii     |                       |                         |

|_____________|______________|_______________________|_________________________|

| ochi,       | spălare cu   | Ochi: întoarceţi      | Aveţi grijă să nu răniţi|

| urechi, gură| jet de apă   | pleoapele şi spălaţi  | urechea; întoarcerea    |

|             |              | uşor cu apă.          | pleoapelor trebuie să se|

|             |              | Urechi: curăţaţi      | facă de către medic sau |

|             |              | canalul urechii cu    | personal special        |

|             |              | beţişoare cu vată.    | instruit.               |

|             |              | Gură: clătiţi cu apă -|                         |

|             |              | nu înghiţiţi.         |                         |

|_____________|______________|_______________________|_________________________|

| păr         | săpun şi apă | Folosiţi spumă la     | Părul trebuie spălat pe |

|             |              | presiune mică. Spălaţi| spate pentru a se evita |

|             |              | 2 minute de 3 ori,    | ingestia prin căile     |

|             |              | clătiţi şi            | respiratorii.           |

|             |              | monitorizaţi.         |                         |

|             |______________|_______________________|_________________________|

|             | săpun, perie | Faceţi o pastă.       | Părul trebuie spălat pe |

|             | moale şi apă | Folosiţi cu multă apă | spate pentru a se evita |

|             |              | şi cu o perie medie.  | ingestia prafului prin  |

|             |              | Aveţi grijă să nu     | căile respiratorii.     |

|             |              | zgâriaţi pielea.      |                         |

|             |______________|_______________________|_________________________|

|             | tunderea/    | Tăiaţi părul pentru a | Folosiţi-o numai dacă   |

|             | bărbieritul  | decontamina capul.    | alte metode nu dau      |

|             | capului      | Folosiţi metodele de  | rezultate.              |

|             |              | decontaminare a       |                         |

|             |              | pielii.               |                         |

|_____________|______________|_______________________|_________________________|

*a Începeţi cu prima metodă din listă şi continuaţi cu celelalte pas cu pas, dacă este nevoie.

*b Simpla irigare a unei răni, ca şi pentru orice tăietură sau zgârietură trebuie făcută cu grijă, dar viitoarele acţiuni de decontaminare trebuie făcute de personalul medical cu experienţă.

 

PROCEDURA D3

MUTAREA DEŞEURILOR RADIOACTIVE

 

Scop

De a furniza algoritmul privind mutarea deşeurilor radioactive rezultate în urma unei urgenţe radiologice, atunci când este posibil. Această procedură trebuie utilizată pe perioada iniţială a intervenţiei şi dacă sunt necesare aplicarea de măsuri de decontaminare pe termen lung, acestea se vor lua în considerare separat.

Procedura de mutare, echipamentul necesar pentru recuperare şi mecanismele de transport trebuie determinate în concordanţă cu cantitatea de material radioactiv implicat, nivelul activităţii sale şi posibilităţile de depozitare provizorii sau interimare, din zona de responsabilitate unde s-a produs deşeul.

Când deşeurile nu pot fi mutate de la locul incidentului şi prezintă în continuare pericol de expunere, trebuie să se realizeze ecranarea temporară şi securitatea la locul accidentului.

 

Date de intrare

– Cuantificarea şi inventarierea deşeurilor implicate pe categorii

– Informaţii despre siguranţa mijloacelor de transport necesare, ambalarea corespunzătoare şi opţiunile de depozitare

 

Rezultat

– Recomandări pentru mutare

 

Pasul 1

Odată ce situaţia urgenţei este stabilă, şi acţiunile de supraveghere sunt complete, evaluaţi necesitatea mutării deşeurilor. Categorisiţi deşeurile după tip, nivelul activităţii şi volum.

 

NOTĂ:

De exemplu, o pată de material radioactiv lichid, produce semnificative cantităţi de deşeuri contaminate care pot include fluide, materiale absorbante, haine şi sol, fiecare dintre ele având diferite nivele de activitate, clasificate de la nivelul scăzut la cel ridicat, în funcţie de radioizotopii implicaţi.

 

Pasul 2

În colaborare cu conducătorul intervenţiei la urgenţă, determinaţi posibilitatea de depozitare corespunzătoare pentru fiecare categorie de deşeu.

 

Pasul 3

Identificaţi cerinţele pentru ambalarea fiecărei categorii sau tip de deşeu pentru a fi transportate de la locul incidentului/accidentului şi determinaţi dacă o astfel de ambalare este posibilă foarte repede sau poate fi obţinută în timp util. Autorităţile pot fi dispuse să renunţe la cerinţele normale de transport pentru mutarea deşeurilor de locul urgenţei. Într-o astfel de situaţie, ambalarea poate fi improvizată.

 

Pasul 4

Determinaţi mijloacele corespunzătoare pentru transportul deşeurilor din locul urgenţei la locul desemnat pentru depozitarea finală sau provizorie. În funcţie de volumul şi modul de ambalare vor fi dimensionate şi tipul autovehiculului de transport. Trebuie luată în considerare şi necesitatea asigurării protecţiei fizice pe timpul tranzitului.

 

Pasul 5

Documentul complet cu informaţii despre fiecare cantitate ambalată sau material radioactiv, înainte de a fi încărcate pentru transport, incluzând nivelul activităţii materialului implicat ca şi citirile supravegherii pentru exteriorul containerului de transport. O copie a documentului trebuie să însoţească fiecare transport de la locul de plecare la depozitul final sau temporar.

 

Pasul 6

Odată ce toate deşeuri le contaminate sunt mutate de la locul accidentului/incidentului, zona trebuie din nou verificată din punct de vedere radiologie în vederea descoperirii zonelor unde nivelul activităţii poate depăşi fondul natural.

Dacă sunt necesare viitoare limitări, zona trebuie securizată pentru prevenirea accesului neautorizat.

 

NOTĂ:

Concentraţiile activităţii pentru radionuclizii naturali din sol sunt următoarele:

__________________________________________________________

|   Radionuclidul  | Concentraţia medie | Categoria tipică |

|                  |      [Bq/kg]       |      [Bq/kg]     |

|__________________|____________________|__________________|

|       K-40       |        370         |     100 – 700    |

|__________________|____________________|__________________|

| U-238 sau Ra-226 |         25         |      10 – 50     |

|__________________|____________________|__________________|

|      Th-232      |         25         |       7 – 50     |

|__________________|____________________|__________________|

 

ANEXA 6

 

SECŢIUNEA E

EVALUĂRI DE DOZE

 

PROCEDURA E0

GENERALITĂŢI ASUPRA EVALUĂRII DOZELOR

 

Scop

Estimarea dozei încasate de lucrători şi/sau persoanele din public, odată ce situaţia este sub control şi activităţile de recuperare au fost efectuate.

În cazul unui accident radiologie, expunerea indivizilor poate fi internă sau/şi externă şi poate avea diferite căi.

Expunerea externă poate proveni direct de la sursă, de la radionuclizii prezenţi în aer (imersia în norul radioactiv), de la radionuclizii depozitaţi pe sol sau pe hainele ori pe pielea indivizilor.

Expunerea internă apare ca urmare a inhalării materialului radioactiv (direct din norul radioactiv sau provenind din resuspensia radionuclizilor de pe suprafeţele pe care s-au depus), a ingestiei hranei sau apei contaminate sau a încorporării radionuclizilor prin intermediul rănilor.

 

Doza efectivă totală poate fi calculată luând în considerare toate căile majore prin care individul a fost expus în urma unui accident:

 

E_T = E_ext + E_inh + E_ing

 

unde:

E_T   = doza efectivă totală

E_ext = doza efectivă din expunerea externă

E_inh = doza efectivă dată de inhalare

E_ing = doza efectivă dată de ingerare.

 

Date de intrare

– Tipul expunerii

– Sursa de radiaţii sau materialul radioactiv implicat

– Rezultatele monitorizării

– Rezultatele citirilor dozimetrice

– Cronologia evenimentelor

 

Rezultate

– Estimări de doze specifice accidentului

 

Pasul 1

Asamblarea şi evaluarea datelor dozimetrice directe disponibile. Aceasta va include:

 1. Citirile directe ale electrometrelor cu fibră de quartz (QFEs – Quartz Fibre Electrometers) ori ale dozimetrelor electronice personale (EPDs – Electronic Personal Dosimeters);
 2. Evaluarea dozelor pe baza dozimetrelor personale precum filmele dozimetrice sau dozimetrele termoluminiscente (TLDs) – acestea necesită o evaluare de urgenţă;

 

NOTĂ:

Evaluările pot dura 24 de ore, dar datele sunt importante pentru investigarea accidentului şi ca date de intrare pentru un eventual răspuns medical.

 

 1. dacă a fost posibilă inhalarea de material radioactiv, mucozităţile nazale pot da un indiciu despre activitatea îndepărtată;
 2. dacă a avut loc ingerarea de material radioactiv, trebuie prelevate şi analizate probe de urină şi de fecale;
 3. pentru cazurile (3) şi (4) trebuie luată în consideraţie necesitatea monitorizării tiroidei sau a întregului corp;
 4. dacă se consideră că poate fi depăşită limita dozei efective totale, trebuie consultat un medic specialist şi trebuie prelevată o probă de sânge pentru analiza citogenetică.

 

NOTĂ:

Acţiunile (1) şi (2) trebuie întreprinse totdeauna când sunt disponibile dozimetre. Celelalte măsurători vor depinde de circumstanţele accidentului.

 

ATENŢIE

Durata şi extinderea accidentului pot depăşi evaluările făcute în timpul răspunsului iniţial. Este esenţial să se verifice dozimetrele cu citire directă şi dozimetrele personale ale TUTUROR persoanelor ce au intrat în zona supravegheată. În particular, este esenţial ca dozimetrele persoanelor care iniţial nu erau propuse pentru intervenţie să nu fie expuse în mod deliberat ca parte a unui exerciţiu de refacere de doză. Aceasta poate masca expunerea reală a personalului.

 

Pasul 2

Caracterizarea tipului de expunere şi procedurile potrivite:

___________________________________________________

| În caz de:                            | Procedura |

|_______________________________________|___________|

| Sursa punctiformă                     |     E1    |

|_______________________________________|___________|

| Sursa liniară şi scurgere (arie mică) |     E2    |

|_______________________________________|___________|

| Contaminare de suprafaţă              |     E3    |

|_______________________________________|___________|

| Contaminarea pielii                   |           |

|_______________________________________|___________|

| Inhalare                              |     E5    |

|_______________________________________|___________|

| Ingestie                              |     E6    |

|_______________________________________|___________|

| Imersie în aer                        |     E7    |

|_______________________________________|___________|

 

Pasul 3

Se estimează doza efectivă totală prin însumarea contribuţiilor tuturor căilor de expunere prin care fiecare individ a fost expus.

 

PROCEDURA E1

SURSA PUNCTIFORMĂ

 

Scop

Estimarea debitului de doză şi a dozei efective dată de o sursă punctiformă de activitate cunoscută, sau estimarea activităţii sursei şi a distanţei de la sursă plecând de la măsurători de debit de doză.

Această procedură foloseşte debitele de doză şi dozele efective precalculate la 1 m de la sursa punctiformă, în lipsa oricărui ecran de protecţie. Ea poate fi folosită pentru estimarea dozei efective încasată de persoanele din public sau de lucrătorii la urgenţă, ori pentru verificarea concordanţei dintre citirile aparatelor şi valorile precalculate (de exemplu la planificarea intervenţiei în cazul unei surse pierdute). Dacă totuşi se ia în consideraţie şi ecranul de protecţie în calcul, rezultatul trebuie tratat drept limita de jos (valoarea calculată poate subestima doza).

 

Date de intrare

– Activitatea sursei punctiforme

– Distanţa de la sursa punctiformă

– Durata expunerii

 

Rezultate

– Debitul de doză şi doza efectivă, date de sursa punctiformă de activitate cunoscută

– Activitatea sursei şi distanţa de la sursă, pornind de la măsurători de debit de doză

 

Doza efectivă

Estimarea dozei efective la o distanţă oarecare de la o sursă punctiformă se realizează folosind ecuaţia de mai jos. Pentru a nu considera un ecran de protecţie, d = 0.

 

d

––

d_1/2

A * CF_6 * T_e * (0.5)

E_ext = –––––––––

X^2

 

unde:

E_ext = doza efectivă dată de o sursă punctiformă (mSv)

A     = activitatea sursei (kBq)

T_e   = durata expunerii (h)

CF_6  = factorul de conversie din Tabelul E1 [(mSv/h)/(kBq)]

X     = distanţa de la sursa punctiformă (m)

d_1/2 = grosimea de înjumătăţire din Tabelul E2 (cm)

d     = grosimea ecranului (cm)

 

ATENŢIE

„d” este măsurat în [cm], iar „X” în [m]

 

Debitul de doză

Debitul de doză la o anumită distanţă de sursa punctiformă se determină folosind ecuaţia de mai jos. Pentru a nu considera un ecran de protecţie, d = 0.

 

d

––

d_1/2

.   A * CF_7 * (0.5)

D = –––––––

X^2

 

unde:

.

D     = debitul de doză (mGy/h)

CF_7  = factorul de conversie din Tabelul E1 [(mGy/h)/(kBq)]

X     = distanţa de la sursa punctiformă (m)

A     = activitatea sursei (kBq)

d_1/2 = grosimea de înjumătăţire din Tabelul E2 (cm)

d     = grosimea ecranului (cm)

 

ATENŢIE

„d” este măsurat în [cm], iar „X” în [m]

 

Estimarea distanţei de la sursă

O estimare a distanţei de la sursă poate fi obţinută prin măsurarea debitului de doză la două distanţe diferite, în puncte aflate în „linie dreaptă” cu sursa şi prin folosirea legii de variaţie invers proporţională a dozei cu pătratul distanţei.

 

.

D_1

a = –-

.

D_2

 

x

X_1 = –––-

__

1 – \/ a

 

unde:

.

D_1 = debitul de doză în punctul M_1 (mGy/h)

.

D_2 = debitul de doză în punctul M_2 (mGy/h)

 

x   = distanţa dintre cele două puncte în care se fac măsurătorile (m)

X_1 = distanţa de la sursă la punctul M_1 (m)

 

M_1            M_2

|______________|__________________________________*

|      x       |                                  |

|<––  ––>|          X_1                     |

|<––––––––––––––––>|

 

Estimarea activităţii

Cunoscând distanţa până la sursă, se poate face o estimare a activităţii sursei folosind următoarea ecuaţie:

 

.      2

D_1 * X

1

A = ––––––

d

––

d_1/2

CF_7 * (0.5)

 

unde:

A     = activitatea sursei (kBq)

.

D_1   = debitul de doză în punctul M_1 (mGy/h)

X_1   = distanţa de la sursă la punctul M_1 (m)

CF_7  = factorul de conversie din Tabelul E1 [(mGy/h)/(kBq)]

d_1/2 = grosimea de înjumătăţire din Tabelul E2 (cm)

d     = grosimea ecranului (cm)

 

ATENŢIE

„d” este măsurat în [cm], iar „X” în [m]

 

TABELUL E 1.1.

 

FACTORII DE CONVERSIE DE DOZĂ LA 1 METRU DE O SURSĂ PUNCTIFORMĂ

 

____________________________________________

| Radionuclid |     CF_6     |    CF_7*a     |

|             | (mSv/h)/kBq) | (mGy/h)/(kBq) |

|_____________|______________|_______________|

H-3           0.0            0.0

C-14          0.0            0.0

Na-22         2.2E-07        3.4E-07

Na-24         3.8E-07        5.1E-07

P-32          0.0            0.0

P-33          0.0            0.0

S-35          0.0            0.0

Cl-36         3.1E-13        2.1E-11

K-40          1.6E-08        2.2E-08

K-42          2.8E-08        3.9E-08

Ca-45         8.9E-17        6.1E-15

Sc-46         2.1E-07        3.1E-07

Ti-44         1.1E-08        2.8E-08

V-48          2.9E-07        4.4E-07

Cr-51         3.4E-09        2.0E-08

Mn-54         8.6E-08        1.5E-07

Mn-56         1.7E-07        2.4E-07

Fe-55         3.2E-10        2.2E-08

Fe-59         1.2E-07        1.8E-07

Co-58         1.0E-07        1.6E-07

Co-60         2.5E-07        3.6E-07

Ni-63         0.0            0.0

Cu-64         2.0E-08        4.7E-08

Zn-65         6.0E-08        1.3E-07

Ga-68         9.8E-08        1.5E-07

Ge-68+        9.8E-08        2.1E-07

Ga-68

Se-75         3.9E-08        1.4E-07

Kr-85         2.3E-10        3.6E-10

Kr-85m        1.5E-08        3.0E-08

Kr-87         7.8E-08        1.1E-07

Kr-88+        2.5E-07        3.5E-07

Rb-88

Rb-86         9.6E-09        1.4E-08

Rb-87         0.0            0.0

Rb-88         5.7E-08        5.2E-08

Sr-89         1.4E-11        2.1E-11

Sr-90         0.0            0.0

Sr-91         7.1E-08        1.1E-07

Y-90          0.0            0.0

Y-91          3.7E-10        5.5E-10

Y-91m         5.5E-08        8.7E-08

Zr-93         0.0            0.0

Zr-95         7.6E-08        1.2E-07

Nb-94         1.6E-07        2.5E-07

Nb-95         7.9E-08        1.2E-07

Mo-99         1.6E-08        2.6E-08

Tc-99         4.1E-14        6.4E-14

Tc-99m        1.2E-08        2.1E-08

Rh-103        2.1E-08        3.0E-08

–––––––––––––––-

Ru-103        5.0E-08        7.9E-08

Ru-105        8.1E-08        1.3E-07

Ru-106        1.4E-09        7.1E-09

Ru-106+       1.4E-09        7.1E-09

Rh-106

Ag-110m       2.8E-07        4.2E-07

Cd-109+       1.6E-07        2.9E-07

Ag-109m

Cd-113m       0.0            0.0

In-114m       1.0E-08        3.5E-08

Sn-113        3.4E-09        4.2E-08

Sn-123        7.0E-10        1.1E-09

Sn-126+       5.7E-09        2.2E-08

Sb-126m

Sb-124        1.9E-07        2.8E-07

Sb-126        2.8E-07        4.4E-07

Sb-126m       4.9E-10        7.8E-10

Sb-127        6.8E-08        1.1E-07

Sb-129        1.5E-07        2.2E-07

Te-127        6.0E-09        1.1E-08

Te-127m       1.6E-09        1.2E-08

Te-129        4.2E-08        6.5E-08

Te-129m+      4.6E-08        7.8E-08

Te-129

Te-131        4.5E-08        7.1E-08

Te-131m       1.5E-07        2.2E-07

Te-132        2.3E-08        4.9E-08

I-125         5.9E-09        3.8E-08

I-129         3.4E-09        2.1E-08

I-131         3.9E-08        6.2E-08

I-132         2.4E-07        3.6E-07

I-133         6.2E-08        9.8E-08

I-134         2.7E-07        4.1E-07

I-135+        3.8E-07        5.4E-07

Xe-135

Xe-131m       2.7E-09        1.7E-08

Xe-133        4.6E-09        1.9E-08

Xe-133m       4.8E-09        2.1E-08

Xe-135        2.4E-08        3.8E-08

Xe-138        1.1E-07        1.6E-07

Cs-134        1.6E-07        2.5E-07

Cs-136        2.2E-07        3.4E-07

Ba-137m       6.2E-08        9.5E-08

Cs-137+       6.2E-08        9.5E-08

Ba-137m

Ba-133        4.1E-08        9.3E-08

Cs-138        3.0E-09        4.2E-09

Ba-140        2.0E-08        4.3E-08

La-140        2.3E-07        3.4E-07

Ce-141        7.2E-09        1.4E-08

Ce-144+       3.1E-09        1.1E-08

–––––––––––––––-

Pr-144

Pr-144m       2.9E-09        2.8E-08

Pr-144        1.2E-09        5.8E-09

Pm-145        3.6E-09        2.0E-08

Pm-147        2.9E-13        4.4E-13

Sm-151        2.3E-12        9.8E-11

Eu-152        1.2E-07        1.9E-07

Eu-154        1.3E-07        2.0E-07

Eu-155        5.3E-09        1.6E-08

Gd-153        1.1E-08        4.3E-08

Tb-160        1.1E-07        1.8E-07

Ho-166m       1.6E-07        2.7E-07

Tm-170        5.0E-10        4.8E-09

Yb-169        2.9E-08        9.8E-08

Hf-172        2.2E-08        4.9E-08

Hf-181        5.5E-08        1.0E-07

Ta-182        1.3E-07        2.2E-07

W-187         4.9E-08        8.6E-08

Ir-192        8.3E-08        1.4E-07

Au-198        4.1E-08        6.7E-08

Hg-203        2.3E-08        4.5E-08

Ti-204        1.0E-10        1.1E-09

Pb-210        6.9E-10        3.5E-08

Bi-207        1.6E-07        2.9E-07

Bi-210        0.0            0.0

Po-210        8.8E-13        1.3E-12

Ra-226        6.2E-10        2.2E-09

Ac-227        3.9E-11        2.0E-09

Ac-228        9.5E-08        2.1E-07

Th-227        1.1E-08        8.4E-08

Th-228        3.9E-10        1.6E-08

Th-230        2.3E-10        1.4E-08

Th-231        2.5E-10        7.3E-09

Th-232        2.1E-10        1.4E-08

Pa-231        4.3E-09        7.9E-08

U-Dep & Nat*b 2.3E-10        1.5E-08

U-Enric*b     2.8E-10        1.8E-08

U-232         3.2E-10        2.1E-08

Pa-233        1.7E-08        4.6E-08

U-233         1.2E-10        6.8E-09

U-234         2.8E-10        1.8E-08

U-235         1.4E-08        7.4E-08

U-236         0.0            0.0

U-238         2.3E-10        1.5E-08

–––––––––––––––-

Np-237        3.8E-09        5.0E-08

Pu-236        3.4E-10        9.9E-09

Pu-238        3.0E-10        8.8E-09

Np-239        0.0            0.0

Pu-239        1.2E-10        3.4E-09

Pu-240        2.8E-10        8.4E-09

Pu-241        0.0            0.0

Pu-242        2.3E-10        6.9E-09

Am-241        3.1E-09        3.7E-08

Am-242        8.5E-10        2.5E-08

Am-243        5.4E-09        3.8E-08

Cm-242        3.1E-10        9.2E-09

Cm-243        1.3E-08        6.6E-08

Cm-244        2.8E-10        8.2E-09

Cm-245        7.5E-09        6.0E-08

Cf-252        2.1E-10        6.1E-09

______________________________________________

 

Referinţă:

*a Rata expunerii este arătată în corespondentul său măsurat în mGy/h. Pentru expunerea gamma 1 mGy/h aproximativ 0.1 R/h.

*b Pentru uraniu natural şi sărăcit se atribuie întreaga eliberare de radiaţii nuclidului U-238 iar pentru uraniu îmbogăţit se atribuie întreaga eliberare de radiaţii nuclidului U-234. Activitatea uraniului îmbogăţit este dominată de cea a U-234 (datorită activităţii sale specifice mari). Activitatea uraniului natural şi îmbogăţit este dată de o mixtură de U-234, 235 şi 238, ai căror factori de doză nu diferă cu mai mult de 10%, deci se poate folosi un singur factor.

CF_6 – Doza efectivă într-o oră de expunere la o sursă punctiformă de 1 kBq.

CF_7 – Rata dozei la 1 m de o sursă punctiformă de 1 kBq.

 

TABELUL E 1.2

 

Grosimea de înjumătăţire (HALF VALUE LAYER – HVL), d_1/2 este grosimea unui material care, când este pus în calea unui fascicul de radiaţii, reduce rata expunerii la jumătate. Valorile sunt date pentru geometrii la care influenţa radiaţiei secundare nu este relevantă.

 

___________________________________________________________________________

d^1/2 [cm]

Radionuclid       _________________________________________________________

Plumb*a   Fier*a    Al*a      Apă*a     Aer*b     Beton*a

___________________________________________________________________________

H-3               0         0         0         0         0.00E+00  0

C-14              0         0         0         0         0.00E+00  0

Na-22             0.67      1.38      3.85      9.4       7.94E+03  4.35

Na-24             1.32      2.14      6.22      14.75     1.27E+04  6.88

P-32              0         0         0         0         0.00E+00  0

P-33              0         0         0         0         0.00E+00  0

S-35              0         0         0         0         0.00E+00  0

Cl-36             0         0.01      0.02      0.04      3.90E+01  0.02

K-40              1.15      1.8       4.99      11.97     1.02E+04  5.63

K-42              1.18      1.84      5.1       12.21     1.04E+04  5.75

Ca-45             0.01      0.03      0.1       0.24      2.12E+02  0.11

Sc-46             0.82      1.48      4.2       9.84      8.47E+03  4.66

Ti-44             0.04      0.21      0.6       1.41      1.25E+03  0.67

V-48              0.8       1.48      4.18      9.95      8.50E+03  4.67

Cr-51             0.17      0.82      2.38      5.69      4.98E+03  2.68

Mn-54             0.68      1.33      3.8       9         7.70E+03  4.22

Mn-56             0.94      1.65      4.78      11.13     9.66E+03  5.27

Fe-55             0         0.02      0.05      0.12      1.02E+02  0.05

Fe-59             0.94      1.59      4.51      10.58     9.10E+03  5.02

Co-60             1         1.66      4.65      10.99     9.42E+03  5.2

Ni-63             0         0         0         0         0.00E+00  0

Cu-64             0.41      1.08      3.01      7.61      6.32E+03  3.43

Zn-65             0.87      1.53      4.34      10.15     8.74E+03  4.81

Ga-68             0.42      1.09      3.04      7.67      6.38E+03  3.47

Ge-68+Ga-68*c     0.42      1.09      3.04      7.67      6.38E+03  3.47

Ge-68             0.01      0.03      0.08      0.18      1.60E+02  0.09

Se-75             0.12      0.62      1.79      4.26      3.74E+03  2.01

Kr-85             0.41      1.07      3         7.59      6.31E+03  3.43

Kr-85m            0.1       0.5       1.46      3.46      3.05E+03  1.64

Kr-87             0.83      1.67      4.84      11.46     9.92E+03  5.36

Kr-88+Rb-88*c     1.17      1.89      5.51      12.74     1.11E+04  6.05

Kr-88             1.20      1.95      5.71      13.2      1.16E+04  6.25

Rb-86             0.87      1.53      4.35      10.13     8.74E+03  4.81

Rb-88             1.17      1.89      5.51      12.74     1.11E+04  6.05

Sr-89             0.74      1.4       4         9.35      8.05E+03  4.42

Sr-90             0         0         0         0         0.00E+00  0

Sr-91             0.71      1.38      3.94      9.31      7.98E+03  4.38

Y-91              0.96      1.62      4.57      10.74     9.23E+03  5.09

Zr-93             0         0         0         0         0.00E+00  0

Zr-95             0.6       1.26      3.58      8.61      7.31E+03  4

Nb-94             0.64      1.30      3.70      8.84      7.54E+03  4.13

Nb-95             0.62      1.28      3.63      8.72      7.42E+03  4.06

Mo-99+Tc-99m*c    0.49      1.11      3.16      7.6       6.48E+03  3.54

Mo-99             0.49      1.11      3.16      7.6       6.48E+03  3.54

Tc-99             0.05      0.25      0.73      1.73      1.53E+03  0.82

Tc-99m            0.07      0.39      1.13      2.68      2.37E+03  1.27

Ru-103            0.4       1.06      2.97      7.53      6.25E+03  3.4

Ru-105            0.48      1.16      3.28      7.98      6.77E+03  3.69

Rh-106            0.49      1.17      3.29      8.16      6.84E+03  3.73

Ru-106+Rh-106*c   0.49      1.17      3.29      8.16      6.84E+03  3.73

Ru-106            0         0         0         0         0.00E+00  0

Ag-110m           0.71      1.38      3.91      9.36      7.98E+03  4.38

Cd-109            0.01      0.06      0.18      0.43      3.80E+02  0.2

Cd-113m           0         0         0         0         0.00E+00  0

In-114m           0.23      0.75      2.14      5.18      4.45E+03  2.41

Sn-113            0.02      0.09      0.27      0.65      5.71E+02  0.31

Sn-123            0.88      1.53      4.36      10.16     8.77E+03  4.83

Sn-126+Sb-126m*c  0.48      1.15      3.27      7.99      6.76E+03  3.68

Sn-126            0.04      0.19      0.55      1.3       1.15E+03  0.62

Sb-124            0.83      1.55      4.39      10.49     8.98E+03  4.9

Sb-126            0.52      1.19      3.37      8.21      6.95E+03  3.79

Sb-126m           0.48      1.15      3.27      7.99      6.76E+03  3.68

Sb-127            0.47      1.14      3.24      7.92      6.70E+03  3.65

Sb-129            0.72      1.4       3.98      9.45      8.09E+03  4.43

Te-127m           0.01      0.08      0.23      0.54      4.76E+02  0.26

Te-129            0.33      0.93      2.63      6.53      5.50E+03  2.99

Te-129m           0.38      0.82      2.33      5.65      4.79E+03  2.61

Te-131m           0.65      1.31      3.74      8.88      7.61E+03  4.17

Te-132            0.1       0.53      1.54      3.66      3.22E+03  1.73

I-125             0.01      0.08      0.23      0.54      4.77E+02  0.26

I-129             0.02      0.09      0.25      0.6       5.26E+02  0.28

I-131             0.25      0.93      2.67      6.5       5.59E+03  3.02

I-132             0.63      1.31      3.7       8.91      7.57E+03  4.14

I-I33             0.47      1.15      3.23      8.05      6.74E+03  3.67

I-134             0.72      1.4       3.98      9.43      8.08E+03  4.43

I-135+Xe-135m*c   0.98      1.66      4.7       11.06     9.53E+03  5.23

I-135             0.98      1.66      4.7       11.06     9.53E+03  5.23

Xe-131m           0.02      0.1       0.29      0.7       6.16E+02  0.33

Xe-133            0.03      0.16      0.47      1.11      9.80E+02  0.53

Xe-133m           0.05      0.25      0.73      1.72      1.52E+03  0.82

Xe-135            0.14      0.72      2.1       4.99      4.38E+03  2.36

Xe-135m           0.41      1.07      2.99      7.54      6.27E+03  3.41

Xe-138            0.9       1.64      4.79      11.09     9.72E+03  5.26

Cs-134            0.57      1.24      3.5       8.5       7.19E+03  3.93

Cs-136            0.65      1.32      3.76      8.86      7.62E+03  4.18

Cs-137+Ba-137m*c  0.53      1.19      3.35      8.2       6.92E+03  3.77

Cs-137            0         0         0         0         0.00E+00  0

Ba-133            0.16      0.67      1.92      4.63      4.02E+03  2.17

Ba-137m           0.53      1.19      3.35      8.2       6.92E+03  3.77

Ba-140            0.33      0.96      2.69      6.72      5.65E+03  3.06

La-140            0.93      1.64      4.63      11.04     9.47E+03  5.19

Ce-141            0.07      0.37      1.07      2.52      2.23E+03  1.2

Ce-144+Pr-144m*c  0.05      0.28      0.02      1.95      1.72E+03  0.93

Pr-144

Pr-144m           0.02      0.1       0.28      0.67      5.88E+02  0.32

Pm-145            0.02      0.11      0.31      0.74      6.56E+02  0.35

Pm-147            0.06      0.34      0.99      2.35      2.08E+03  1.12

Sm-147

Sm-151            0.01      0.03      0.09       0.21     1.82E+02  0.1

Eu-152            0.66      1.32      3.73       8.84     7.59E+03  4.17

Eu-154            0.74      1.38      3.91       9.24     7.92E+03  4.35

Eu-155            0.04      0.23      0.66       1.56     1.37E+03  0.74

Gd-153            0.03      0.18      0.51       1.21     1.07E+03  0.57

Tb-160            0.68      1.35      3.84       9.01     7.77E+03  4.26

Ho-166m           0.45      1.09      3.1        7.46     6.37E+03  3.48

–––––––––––––––––––––––––

Tm-170            0.03      0.18      0.51       1.21     1.06E+03  0.57

Yb-169            0.06      0.3       0.87       2.05     1.81E+03  0.97

Hf-181            0.27      0.86      2.41       6.02     5.07E+03  2.75

Ta-182            0.8       1.39      3.94       9.26     7.97E+03  4.39

W-187             0.43      1.03      2.91       7.17     6.04E+03  3.29

Ir-192            0.24      0.92      2.64       6.42     5.52E+03  2.98

Au-198            0.29      0.97      2.74       6.77     5.75E+03  3.11

Hg-203            0.14      0.73      2.13       5.04     4.44E+03  2.39

Tl-204            0.03      0.18      0.53       1.27     1.12E+03  0.6

Pb-210            0.01      0.05      0.15       0.35     3.11E+02  0.17

Bi-207            0.65      1.3       3.68       8.79     7.50E+03  4.11

Bi-210            0         0         0          0        0.00E+00  0

Po-210            0.65      1.31      3.73       8.88     7.58E+03  4.15

Ra-226            0.09      0.48      1.4        3.32     2.93E+03  1.58

Ac-227            0.01      0.08      0.22       0.52     4.57E+02  0.25

Ac-228            0.67      1.35      3.84       9.05     7.79E+03  4.27

Th-227            0.11      0.58      1.69       4.01     3.53E+03  1.9

Th-228            0.02      0.13      0.37       0.88     7.73E+02  0.42

Th-230            0.01      0.05      0.14       0.34     3.02E+02  0.16

Th-232            0.01      0.04      0.12       0.28     2.48E+02  0.13

Pa-231            0.09      0.46      1.35       3.2      2.82E+03  1.51

U-232             0.01      0.04      0.12       0.29     2.59E+02  0.14

U-233             0.01      0.06      0.16       0.39     3.44E+02  0.18

U-234             0.01      0.04      0.12       0.28     2.42E+02  0.13

U-235             0.09      0.46      1.35       3.19     2.81E+03  1.51

U-238             0.01      0.04      0.11       0.27     2.36E+02  0.13

Np-237            0.03      0.12      0.41       0.98     8.62E+02  0.46

Pu-236            0.01      0.04      0.11       0.27     2.39E+02  0.13

Pu-238            0.01      0.04      0.11       0.27     2.37E+02  0.13

Pu-239            0.01      0.04      0.12       0.29     2.58E+02  0.14

Pu-240            0.01      0.04      0.11       0.27     2.37E+02  0.13

Pu-241            0         0         0          0        0.00E+00  0

Pu-242            0.01      0.04      0.11       0.27     2.37E+02  0.13

Am-241            0.02      0.12      0.35       0.82     7.27E+02  0.39

Am-242m           0.01      0.04      0.13       0.3      2.67E+02  0.14

Am-243            0.03      0.18      0.52       1.24     1.09E+03  0.59

Cm-242            0.01      0.04      0.12       0.28     2.48E+02  0.13

Cm-243            0.08      0.43      1.26       2.98     2.63E+03  1.41

Cm-244            0.01      0.04      0.12       0.28     2.47E+02  0.13

Cm-245            0.05      0.27      0.79       1.86     1.64E+03  0.88

Cf-252            0.01      0.04      0.12       0.3      2.61E+02  0.14

__________________________________________________________________________

 

Referinţă:

*a 0 = < .01.

*b 0 = < .99.

*c S-a folosit cel mai mare dintre cele două.

 

PROCEDURA E2

SURSĂ LINIARĂ SAU PATĂ

 

Scop

Estimarea debitului de doză şi a dozei efective la o anumită distanţă de o sursă liniară sau de o „pată radioactivă” de activitate cunoscută, sau estimarea activităţii sursei plecând de la măsurători de debit de doză.

Această procedură foloseşte debitele de doză şi dozele efective precalculate la 1 m de la sursă, în lipsa oricărui ecran de protecţie. Ea poate fi folosită pentru a estima doza efectivă încasată de populaţie sau de membrii echipelor de urgenţă, ori pentru a verifica, atunci când este posibil, concordanţa dintre citirile aparatelor şi valorile precalculate.

 

Date de intrare

– Activitatea sursei

– Distanţa de la sursă

– Durata expunerii

 

Rezultate

– Debitul de doză şi doza efectivă

– Activitatea sursei, pornind de la măsurători de debit de doză

 

Sursa liniară

 

Doza efectivă

Estimarea dozei efective (la iradierea externă) la o distanţă oarecare de la o sursă liniară se realizează folosind ecuaţia:

 

pi * A_1 * CF_6 * T_e

E_ext = –––––––

X

 

unde:

E_ext = doza efectivĂ (mSv)

A_1   = activitatea sursei pe 1 m (Bq/m)

T_e   = durata expunerii (h)

CF_6  = factorul de conversie din Tabelul E1 [(mSv/h)/(kBq)]

X     = distanţa de la sursa punctiformă (m)

 

Debitul de doză

Debitul de doză la o anumită distanţă de sursa liniară se calculează folosind ecuaţia:

 

.   pi * A_1 * CF_7

D = –––––

X

 

unde:

.

D    = debitul de doză (mGy/h)

CF_7 = factorul de conversie din Tabelul E1 [(mGy/h)/(kBq)]

X    = distanţa de la sursa punctiformă (m)

A_1  = activitatea sursei (kBq)

 

Estimarea activităţii

Estimarea activităţii sursei liniare plecând de la măsurători de doză se realizează folosind ecuaţia următoare:

 

.

D_1 * X

A_1 = –––

pi * CF_7

 

unde:

A_1  = activitatea sursei pe 1 m (kBq)

.

D_1  = debitul de doză (mGy/h)

X    = distanţa până la sursă (m)

CF_7 = factorul de conversie din Tabelul E1 [(mGy/h)/(kBq)]

 

Pată radioactivă

 

Doza efectivă

Estimaţi doza efectivă (la iradierea externă) dată de o „pată radioactivă” folosind următoarea expresie:

 

X^2 + R^2

E_ext = 2pi * CF_6 * A_s * T_e * ln –––

X^2

 

unde:

E_ext = doza efectivă (mSv)

A_s   = activitatea petei (Bq/mp)

T_e   = durata expunerii (h)

CF_6  = factorul de conversie din Tabelul E1 [(mSv/h)/(kBq)]

X     = distanţa de la centrul petei (m)

R     = raza petei (m)

 

Debitul de doză

Debitul de doză la distanţa X de o pată radioactivă se calculează folosind următoarea expresie:

 

.                         X^2 + R^2

D = 2pi * CF_7 * A_s * ln –––

X^2

 

unde:

.

D    = debitul de doză (mGy/h)

CF_7 = factorul de conversie din Tabelul E1 [(mGy/h)/(kBq)]

X    = distanţa de la centrul petei (m)

R    = raza petei (m)

A_s  = activitatea petei (Bq/mp)

 

Estimarea activităţii

Activitatea unei pete radioactive, plecând de la măsurători de debit de doză, se estimează folosind expresia următoare:

 

.

D

A = –––––––––

X^2 + R^2

2pi * CF_7 * ln –––

X^2

 

unde:

.

D    = debitul de doză (mGy/h)

CF_7 = factorul de conversie din Tabelul E1 [(mGy/h)/(kBq)]

X    = distanţa de la centrul petei (m)

R    = raza petei (m)

A_s  = activitatea petei (Bq/mp)

 

PROCEDURA E3

CONTAMINARE DE SUPRAFAŢĂ

 

Scop

Estimarea dozei efective dată de o suprafaţă contaminată.

 

Doza efectivă include doza externă dată de suprafaţă contaminată şi doza angajată din inhalarea materialului radioactiv resuspendat, calculată pe anumite perioade de timp – prima lună, a doua lună, toată viaţa (50 de ani pentru adulţi). Odată cunoscute concentraţiile radionuclizilor, doza efectivă poate fi estimată pe baza măsurătorilor de doză ambientală ori a nivelelor concentraţiilor unui radionuclid folosit ca trasor. De asemenea, pot fi luate în consideraţie ecranarea şi gradul de ocupare a indivizilor.

 

Date de intrare

– Concentraţiile superficiale ale radionuclizilor

– Debitul de doză ambientală

– Durata expunerii

 

Rezultate

– Doza efectivă dată de suprafaţa contaminată

 

Pasul 1

Concentraţiile radionuclizilor şi debitul de doză ambientală se obţine folosind procedurile specificate în manualul tehnic aparţinând Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (IAEA)

 

Pasul 2

Se estimează doza efectivă pentru perioada de interes.

 

Calcule bazate pe concentraţia superficială a radionuclizilor

Folosirea ecuaţiei:

 

n

__

\    _____

E_ext =  >  C    * CF

/__  g,i     4,i

i=1

 

unde:

C      = concentraţia medie a radionuclidului I (kBq/mp)

g,i

 

E_ext  = doza efectivă pe perioada de interes (mSv)

 

CF     = factorul de conversie din Tabelul E3; doza efectivă pe unitatea de

4,i    concentraţie superficială pentru radionuclidul I; include doza

externă şi doza angajată din inhalarea materialului resuspendat,

pentru perioada de interes

 

n      = numărul de radionuclizi

 

Calcule bazate pe debitul de doză ambientală

Se foloseşte ecuaţia următoare:

.

n

__    rep

\    C    * CF

/__   g,i     4,i

*    i=1

E_ext = H  * ––––––

g     n

__   rep

\   C    * CF

/__  g,i    3,i

i=1

 

unde:

.*

H     = debitul de doză ambientală la 1 m deasupra pământului (mSv/h)

g

 

E_ext = doza efectivă pe perioada de interes (mSv)

 

CF    = factorul de conversie din Tabelul E3; debitul de doză ambientală

3,i   la 1 m de sol dată de radionuclidul I

 

rep

C    = concentraţia reprezentativă a radionuclidului I pe sol (kBq/mp)

g,i

 

Calcule bazate pe nivelul concentraţiei radionuclidului trasor (marker)

Se foloseşte ecuaţia următoare:

.

n

__   rep

\   C    * CF

/__  g,i     4,i

sam    i=1

E_ext = C    *  ––––––

g,j           rep

C

g,j

 

sam

C    = concentraţia radionuclidului marker j pe sol (kBq/mp)

g,j

 

rep

C    = concentraţia reprezentativă a radionuclidului I pe sol (kBq/mp)

g,i

 

Pasul 3

Ajustaţi doza efectivă ţinând cont de ecranare şi de gradul de ocupare a indivizilor. Folosiţi ecuaţia următoare:

 

po

E    = E_ext * [SF * OF + (1 – OF)]

ext

 

unde:

 

po

E    = doza efectivă considerând ecranarea şi factorul de ocupare

ext

 

SF   = factor de ecranare pe perioada ocupată (din măsurători sau din

Tabelul E4)

 

OF   = factorul de ocupare; fracţia de timp pentru care factorul de ecranare

este aplicabil, adică fracţia de timp petrecut în interior; se

consideră că pentru restul timpului nu avem ecranare; implicit – 0.6.

 

TABEL E3

 

FACTORII DE CONVERSIE PENTRU EXPUNEREA LA CONTAMINAREA SOLULUI

 

________________________________________________________________________________

Radionuclid        Factor de conv. CF_3*a          Factor de conversie CF_4*b

Debit de doză                   Doza efectivă din depuneri

ambientală din depuneri              [(mSv/kBq/mp)]

[(mSv/h)/(kBq/mp)]           –––––––––––

I-a lună   A II-a lună   50 ani

________________________________________________________________________________

H-3                      0.0E+00                NC          NC           NC

C-14                     5.7E-11                5.2E-07     4.9E-07      1.0E-04

Na-22                    7.4E-06                3.7E-03     3.4E-03      8.4E-02

Na-24                    1.3E-05                2.0E-04     0.0E+00      2.0E-04

P-32                     1.0E-08                5.3E-06     1.2E-06      6.8E-06

P-33                     1.6E-10                1.1E-06     4.4E-07      1.8E-06

S-35                     5.9E-11                1.2E-06     8.7E-07      4.7E-06

Cl-36                    2.4E-09                8.1E-06     7.7E-06      1.6E-03

K-40                     5.2E-07                2.6E-04     2.5E-04      5.3E-02

K-42                     9.4E-07                1.2E-05     0.0E+00      1.2E-05

Ca-45                    1.6E-10                2.9E-06     2.4E-06      1.8E-05

Sc-46                    6.8E-06                3.0E-03     2.2E-03      1.2E-02

Ti-44+Sc-44              7.8E-06                4.0E-03     3.8E-03      5.9E-01

V-48                     9.8E-06                2.8E-03     7.1E-04      3.7E-03

Cr-51                    1.1E-07                3.8E-05     1.7E-05      6.9E-05

Mn-54                    2.9E-06                1.4E-03     1.2E-03      1.4E-02

Mn-56                    5.6E-06                1.5E-05     0.0E+00      1.5E-05

Fe-55                    0.0E+00                9.1E-07     8.5E-07      2.2E-05

Co-58                    3.4E-06                1.6E-03     9.4E-04      3.9E-03

Fe-59                    4.0E-06                NC          NC           NC

Co-60                    8.3E-06                4.2E-03     3.9E-03      1.7E-01

Ni-63                    0.0E+00                5.3E-07     5.0E-07      9.1E-05

Cu-64                    6.6E-07                8.6E-06     0.0E+00      8.6E-06

Zn-65                    2.0E-06                9.4E-04     8.2E-04      8.0E-03

Ga-68                    3.3E-06                NC          NC           NC

Ge-68+Ga-68              3.3E-06                1.6E-03     1.4E-03      1.5E-02

Se-75                    1.3E-06                6.2E-04     4.9E-04      3.1E-03

Kr-85                    9.3E-09                NC          NC           NC

Kr-85m                   5.4E-07                NC          NC           NC

Kr-87                    2.6E-06                NC          NC           NC

Kr-88+Rb-88              8.2E-06                NC          NC           NC

Rb-86                    3.3E-07                1.0E-04     3.2E-05      1.5E-04

Rb-87                    3.1E-10                NC          NC           NC

Rb-88                    2.1E-06                NC          NC           NC

Sr-89                    8.0E-09                1.1E-05     6.6E-06      2.8E-05

Sr-90                    1.0E-09                1.7E-04     1.6E-04      2.1E-02

Sr-91                    2.4E-06                3.4E-05     7.5E-08      3.4E-05

Y-90                     1.9E-08                1.7E-06     6.7E-10      1.7E-06

Y-91                     2.0E-08                1.7E-05     1.1E-05      4.9E-05

Y-91m                    1.9E-06                1.6E-06     6.5E-09      1.6E-06

Zr-93                    0.0E+00                2.2E-05     2.1E-05      4.8E-03

Zr-95                    2.6E-06                1.4E-03     1.3E-03      6.8E-03

Nb-94                    5.4E-06                2.7E-03     2.6E-03      5.5E-01

Nb-95                    2.6E-06                1.0E-03     5.2E-04      2.1E-03

Mo-99+Tc-99m             9.5E-07                6.1E-05     3.1E-08      6.1E-05

Tc-99                    2.8E-10                4.1E-06     3.9E-06      8.2E-04

Tc-99m                   4.3E-07                2.7E-06     1.2E-14      2.7E-06

Ru-103                   1.6E-06                6.4E-04     3.6E-04      1.5E-03

Ru-105                   2.7E-06                1.4E-05     1.8E-12      1.4E-05

Rh-106                   7.5E-07                NC          NC           NC

Ru-106+Rh-106            7.5E-07                4.2E-04     3.8E-04      4.8E-03

–––––––––––––––––––––––––––

Ag-110m                  9.4E-06                4.5E-03     3.9E-03      3.9E-02

Cd-109+Ag-109m           1.1E-07                6.4E-05     5.8E-05      8.6E-04

Cd-113m                  9.3E-10                1.1E-04     1.1E-04      9.2E-03

In-114m                  3.2E-07                4.5E-04     3.5E-04      2.2E-03

Sn-113+In-113m           9.9E-07                2.2E-05     1.7E-05      1.2E-04

Sn-123                   3.0E-08                3.2E-03     3.2E-03      7.0E-01

Sn-126+Sb-126m           5.3E-06                2.6E-03     1.7E-03      7.8E-03

Sb-124                   6.0E-06                2.4E-03     4.2E-04      2.9E-03

Sb-126                   9.8E-06                NC          NC           NC

Sb-126m                  5.4E-06                2.3E-04     1.1E-06      2.3E-04

Sb-127                   2.4E-06                2.3E-05     4.9E-08      2.3E-05

Sb-129                   4.9E-06                3.7E-06     3.6E-08      3.7E-06

Te-127                   1.8E-08                1.8E-07     0.0E+00      1.8E-07

Te-127m                  4.0E-08                3.4E-05     2.7E-05      1.6E-04

Te-129                   2.1E-07                2.5E-07     9.7E-16      2.5E-07

Te-129m                  1.3E-07                1.1E-04     5.4E-05      2.2E-04

Te-131                   1.5E-06                1.2E-06     3.8E-08      1.2E-06

Te-131m                  4.8E-06                2.0E-04     3.3E-06      2.0E-04

Te-132                   8.0E-07                6.9E-04     1.1E-06      6.9E-04

I-125                    1.5E-07                7.8E-05     5.2E-05      2.4E-04

I-129                    9.1E-08                1.7E-04     1.6E-04      3.4E-02

I-131                    1.3E-06                2.5E-04     1.8E-05      2.7E-04

I-132                    7.8E-06                1.9E-05     0.0E+00      1.9E-05

I-133                    2.1E-06                4.5E-05     0.0E+00      4.5E-05

I-134                    8.9E-06                8.1E-06     0.0E+00      8.1E-06

I-135+Xe-135m            5.4E-06                3.7E-05     0.0E+00      3.7E-05

Xe-131m                  7.3E-08                NC          NC           NC

Xe-133                   1.6E-07                NC          NC           NC

Xe-133m                  1.4E-07                NC          NC           NC

Xe-135                   8.5E-07                NC          NC           NC

Xe-135m                  1.5E-06                NC          NC           NC

Xe-138                   3.6E-06                NC          NC           NC

Cs-134                   5.4E-06                2.7E-03     2.5E-03      5.1E-03

Cs-135                   1.2E-10                7.0E-07     3.9E-07      8.5E-06

Cs-136                   7.4E-06                1.9E-03     3.6E-04      2.3E-03

Cs-137+Ba-137m           2.1E-06                9.9E-04     9.4E-04      1.3E-01

Cs-138                   7.7E-06                NC          NC           NC

Ba-133                   1.4E-06                7.0E-04     6.6E-04      4.8E-02

Ba-137m                  2.1E-06                NC          NC           NC

Ba-140                   6.4E-07                2.0E-03     4.4E-03      2.5E-03

La-140                   7.6E-06                3.2E-04     1.2E-09      3.2E-04

Ce-141                   2.6E-07                9.9E-05     4.9E-05      2.0E-04

Ce-144+Pr-144            2.0E-07                1.5E-04     1.3E-04      1.4E-03

Pr-144                   1.3E-07                4.0E-08     0.0E+00      4.0E-08

Pr-144m                  4.6E-08                2.2E-08     0.0E+00      2.2E-08

Pm-145                   1.2E-07                6.0E-05     5.7E-05      5.8E-03

Pm-147                   1.2E-10                4.4E-06     4.1E-06      1.0E-04

Sm-147                   0.0E+00                NC          NC           NC

Sm-151                   1.8E-11                3.5E-06     3.3E-06      5.9E-04

Eu-152                   3.9E-06                2.0E-03     1.9E-03      1.6E-01

Eu-154                   4.2E-06                2.1E-03     2.0E-03      1.3E-01

Eu-155                   2.1E-07                1.1E-04     1.0E-04      4.2E-03

Gd-153                   3.7E-07                1.8E-04     1.6E-04      1.5E-03

Tb-160                   3.8E-06                1-7E-03     1.2E-03      5.8E-03

________________________________________________________________________________

Ho-166m                  6.0E-06                3.1E-03     2.9E-03      6.1E-01

Tm-170                   2.1E-08                1.6E-05     1.3E-05      8.5E-05

Yb-169                   1.1E-06                4.0E-04     2.0E-04      7.9E-04

Hf-172                   4.0E-07                NC          NC           NC

Hf-181                   1.9E-06                7.7E-04     4.5E-04      1.8E-03

Ta-182                   4.3E-06                2.0E-03     1.6E-03      9.7E-03

W-187                    1.7E-06                4.1E-05     0.0E+00      4.1E-05

Ir-192                   2.8E-06                1.2E-03     8.9E-04      4.4E-03

Au-198                   1.4E-06                9.4E-05     3.9E-08      9.4E-05

Hg-203                   8.2E-07                3.3E-04     2.0E-04      8.5E-04

Tl-204                   5.2E-09                4.0E-06     3.8E-06      1.2E-04

Pb-210                   8.8E-09                1.9E-03     2.2E-03      5.9E-01

Bi-207                   5.2E-06                2.6E-03     2.5E-03      3.4E-01

Bi-210                   3.7E-09                1.2E-04     1.1E-04      7.3E-04

Po-210                   2.9E-11                3.5E-03     2.9E+03      2.0E-02

Ra-226                   2.3E-08                9.2E-03     9.2E-03      1.9E+00

Ac-227                   5.5E-10                4.6E-01     4.4E-01      5.1E+01

Ac-228                   3.3E-06                3.6E-05     1.4E-05      3.0E-04

Th-227                   3.7E-07                7.7E-03     3.7E-03      1.3E-02

Th-228                   8.3E-09                4.2E-02     3.9E-02      7.7E-01

Th-230                   2.7E-09                3.7E-02     3.5E-02      7.5E+00

Th-231                   6.5E-08                NC          NC           NC

Th-232                   1.9E-09                1.9E-01     1.8E-01      4.6E+01

Pa-231                   1.4E-07                1.2E-01     1.1E-01      6.7E+01

Pa-233                   6.9E-07                NC          NC           NC

U-232                    3.6E-09                3.2E-02     3.1E-02      1.2E+01

U-233                    2.5E-09                8.0E-03     7.6E-03      1.7E+00

U-234                    2.6E-09                7.9E-03     7.4E-03      1.6E+00

U-235                    5.2E-07                7.4E-03     7.0E-03      1.5E+00

U-236                    2.3E-09                7.3E-03     6.9E-03      1.5E+00

U-238                    1.9E-09                6.8E-03     6.4E-03      1.4E+00

U Dep & Natf             1.9E-09                6.8E-03     6.4E-03      1.4E+00

U Enrichf                2.6E-09                7.9E-03     7.4E-03      1.6E+00

UF6g (sol 234)           2.6E-09                7.9E-03     7.4E-03      1.6E+00

Np-237                   1.0E-07                2.6E-02     2.5E-02      5.3E+00

Np-239                   5.8E-07                3.4E-05     6.4E-09      3.4E-05

Pu-236                   3.5E-09                1.6E-02     1.5E-02      8.0E-01

Pu-238                   3.0E-09                3.9E-02     3.7E-02      6.6E+00

Pu-239                   1.3E-09                4.2E-02     4.0E-02      8.5E+00

Pu-240                   2.8E-09                4.2E-02     4.0E-02      8.4E+00

Pu-241                   6.8E-12                7.6E-04     7.2E-04      1.9E-01

Pu-242                   2.4E-09                4.0E-02     3.8E-02      8.0E+00

Am-241                   9.7E-08                3.5E-02     3.3E-02      6.7E+00

Am-242m                  1.1E-08                3.2E-02     3.0E-02      6.3E+00

Am-243                   1.9E-07                3.5E-02     3.3E-02      7.0E+00

Cm-242                   3.4E-09                4.2E-03     3.5E-03      5.9E-02

Cm-243                   4.4E-07                3.5E-02     3.3E-02      4.3E+00

Cm-244                   3.1E-09                2.9E-02     2.7E-02      2.8E+00

Cm-245                   3.1E-07                5.0E-02     4.7E-02      1.0E+01

Cf-252                   2.6E-09                1.7E-02     1.5E-02      3.9E-01

________________________________________________________________________________

*a Pe baza „Dose Conversion for Exposure to Contaminated Oround Surface – Conversia dozelor pentru expunerea la terenurile contaminate” din „External Exposure to Radionuclides in Air, Water and Soil- Expunerea Externă a Radionuclizilor în aer, Apă şi sol”, doza efectivă a fost multiplicată cu 1.4 pentru a estima rata dozei ambientale. Acolo unde se specifică a fost inclusă doza externă din descendenţii presupuşi în echilibru.

*b Ratele de resuspensie iniţială pentru ariile non-aride (1E-6) provin din Derived Intervention Levels in Controlling Radiation Doses to the Public in the Event of a Nuclear Accident or Radiological Emergency – Nivele de intervenţie derivate în controlul dozelor de radiaţii pentru public în cazul unui eveniment de accident nuclear sau urgenţă radiologică.

*c Radionuclizii principali ce contribuie la doza externă din depuneri în cazul unui accident la un reactor.

NC  Necalculat.

 

Tabelul E3 conţine factorii de conversie de doză pentru prima lună, a doua lună şi primii 50 de ani de la expunerea la contaminarea solului. S-a ţinut cont de dezintegrare, acumulare şi dezagregare. Factorul de conversie pentru rata de doză ambientală (CF_3) reprezintă rata expunerii la 1 m de la sol pentru depuneri de 1 kBq/mp ale isotopului i, corectat cu un coeficient ce ţine seama de rugozitatea solului. Coeficientul CF_4 include doza din expunerea externă şi din inhalarea datorată resuspensiei.

A fost folosit un factor de resuspensie iniţială R_s = 1E-6 m^-1 conservativ, care ţine seama de depuneri mai vechi. În situaţia accidentelor reale se foloseşte un factor de resuspensie mult mai mic.

 

TABELUL E4

 

FACTORI DE ECRANARE PENTRU DEPUNEREA PE SUPRAFAŢĂ

 

______________________________________________________________________________

|            Structura sau locaţia             |     SF (a)    | Domeniu       |

|                                              | reprezentativ | reprezentativ |

|______________________________________________|_______________|_______________|

| 1 m deasupra unei suprafeţe plane infinite   |      1.0      |       –       |

|______________________________________________|_______________|_______________|

| 1 m deasupra unui sol ordinar                |      0.7      |  0.47 – 0.85  |

|______________________________________________|_______________|_______________|

| Casa de lemn cu 1 – 2 nivele (fără subsol)   |      0.4      |   0.2 – 0.5   |

|______________________________________________|_______________|_______________|

| Casa de cărămidă cu 1 – 2 nivele (fără       |               |               |

| subsol)                                      |      0.2      |  0.04 – 0.4   |

|______________________________________________|_______________|_______________|

| Subsol cu 1 – 2 pereţi complet expuşi        |               |               |

| – un nivel, mai puţin de 1 m al zidului      |               |               |

| subsolului expus                             |      0.1      |  0.03 – 0.15  |

| – două nivele, mai puţin de 1 m al zidului   |               |               |

| subsolului expus                             |      0.05     |  0.03 – 0.07  |

|______________________________________________|_______________|_______________|

| Structuri cu 3 – 4 nivele (500 – 1000 mp pe  |               |               |

| nivel)                                       |               |               |

| – primul şi al doilea nivel                  |      0.05     |  0.01 – 0.08  |

| – subsol                                     |      0.01     | 0.001 – 0.07  |

|______________________________________________|_______________|_______________|

| Structuri cu mai multe nivele (> 1000 mp pe  |               |               |

| nivel)                                       |               |               |

| – nivele superioare                          |     0.01      | 0.001 – 0.02  |

| – subsol                                     |    0.005      | 0.001 – 0.15  |

|______________________________________________|_______________|_______________|

 

ANEXA 7

 

______________________________________________________________________________

|  Completată de   |         FIŞA DE LUCRU A1           | Nr. _________        |

|  Iniţiatorul     |____________________________________|                      |

|  răspunsului     |    FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE A    |                      |

|                  |       ACCIDENTULUI PARTEA 1        |              1 din 2 |

|__________________|____________________________________|______________________|

 

Numele întreg: _____________________________          Data: ______________

(iniţiatorul răspunsului)

_

Copie transmisă către: |_| Managerul urgenţei         Ora: _______________

 

________________________________________________________________________________

Numele celui care sună: __________________________________________________

(numele întreg)

_          _

persoană din: |_| Public |_| Conducerea instituţiei

_

|_| Serviciile de urgenţă

 

Organizaţia sau adresa celui care sună: __________________________________

 

Numărul de telefon al celui care sună: ___________________________________

 

Locul accidentului: ______________________________________________________

(Adresa instituţiei sau localizarea zonei)

Descrierea accidentului: _________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_           _

Populaţie implicată: |_| DA      |_| NU

_           _

Situaţia necesită atenţie urgentă? |_| DA      |_| NU

 

Ce fel de asistenţă este necesară?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Ce recomandări au fost făcute (prin telefon):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_           _

Telefonul a fost verificat: |_| DA      |_| NU

 

______________________________________________________________________________

| Completată de:         |      FIŞA DE LUCRU A1        | Nr. _______________  |

| Iniţiatorul răspunsului|______________________________|                      |

|                        | FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE A |                      |

|                        |  ACCIDENTULUI PARTEA A 2-A   |              2 din 2 |

|________________________|______________________________|______________________|

| Detalii despre sursă                             |                           |

| Radionuclizi/Activitatea:                        |                           |

|                                                  |                           |

| Izolat:                                          |                           |

|  _           _           _            _          |                           |

| |_| capsulă |_| film    |_| eprubetă |_| altele  |                           |

|                 metalic                          |                           |

|                                                  |                           |

| Neizolat:                                        |                           |

|  _          _       _         _                  |                           |

| |_| lichid |_| gaz |_| solid |_| pudră           |                           |

|                                                  |                           |

| Generatori: kV              mA                   |                           |

|__________________________________________________|                           |

| Tipul echipamentului                             | Natura urgenţei           |

|__________________________________________________|                           |

|  _                       _                       |  _                        |

| |_| Raze X pentru       |_| Raze X optice        | |_| Sursă găsită          |

|     diagnostic                                   |                           |

|  _                       _                       |  _                        |

| |_| Raze X veterinare   |_| Sursă neizolată      | |_| Contaminare găsită    |

|  _                       _                       |  _                        |

| |_| Teleterapie         |_| Detectori de fum     | |_| Sursă neecranată      |

|  _                       _                       |                           |

| |_| Terapie pulmonară   |_| Eliminatori statici  |  _                        |

|  _                       _                       | |_| Sursă avariată        |

| |_| Medicină nucleară   |_| Surse de laborator   |                           |

|                             sigilate             |  _                        |

|  _                       _                       | |_| Dispariţia sursei     |

| |_| Inspecţia bagajelor |_| Monitori de          |                           |

|                             producţie            |  _                        |

|  _                       _                       | |_| Expuneri de laborator |

| |_| Radiografie gamma   |_| Deşeuri radioactive  |  _                        |

|  _                       _                       | |_| Transport             |

| |_| Radiografie – X     |_| Instrumente pentru   |                           |

|                             desenat              |  _                        |

|  _                       _                       | |_| Dispersia activităţii |

| |_| Iradiator           |_| Procesarea           |                           |

|                             minereurilor         |                           |

|  _                       _                       |  _                        |

| |_| Aparate pentru      |_| Reciclarea deşeurilor| |_| Trafic ilicit         |

|     determinarea            metalice             |                           |

|     grosimii                                     |                           |

|  _                       _                       |  _                        |

| |_| Aparate pentru      |_| Alta (specificaţi)   | |_| Altele (specificaţi)  |

|     determinarea                                 |                           |

|     nivelului                                    |                           |

|  _                       _                       |  _                        |

| |_| Aparate pentru      |_| Necunoscută          | |_| Necunoscută           |

|     determinarea                                 |                           |

|     umezelii/densităţii                          |                           |

|__________________________________________________|___________________________|

| Cum a fost descoperită                           | Statutul curent           |

|                                                  | Accesul este  _      _    |

|                                                  | controlat?   |_| DA |_| NU|

|                                                  | Acţiuni pentru prevenirea |

|                                                  | expunerii:                |

|                                                  |                           |

|                                                  |                           |

|__________________________________________________|___________________________|

| Urmărirea sursei:                                | Riscul radiologic         |

|                                                  | (posibil)                 |

|                                                  |  _                        |

| Ultimul moment cunoscut când sursa era           | |_| Doza de radiaţii      |

| în siguranţă:                                    |     semnificativă       M |

|                                                  |  _                        |

|                                                  | |_| Riscul de inhalare  M |

|                                                  |  _                        |

| De unde provenea:                                | |_| Zona contaminată      |

|                                                  |     cu restricţie       M |

|                                                  |  _                        |

| Proprietarul sursei:                             | |_| Eliberările în        |

|                                                  |     mediu               M |

|                                                  |  _                        |

|                                                  | |_| Dispersia posibilă  M |

|__________________________________________________|___________________________|

| Riscuri convenţionale (posibile)                 | Efecte medicale (număr,   |

|                                                  | posibile)                 |

|  _                                               |  _                        |

| |_| Incendiu             M                       | |_| Persoane              |

|                                                  |     afectate    N: ____ M |

|  _                                               |  _                        |

| |_| Explozive            M                       | |_| Morţi       N: ____ M |

|  _                                               |  _                        |

| |_| Chimice              M                       | |_| Persoane              |

|  _                                               |     expuse      N: ____ M |

| |_| Vapori, fum          M                       |  _                        |

|                                                  | |_| Persoane              |

|  _                                               |     contaminate N: ____ M |

| |_| Altele (specificaţi)                         |                           |

|__________________________________________________|___________________________|

| Încercări de monitorizare (posibile)             | Alte date (ex. sigilări   |

|  _                          _                    | detaliate de transport,   |

| |_| Atmosferă explozivă  M |_| Statică M         | măsurători ale ratei de   |

|  _                          _                    | doză, nivelele de         |

| |_| RF                   M |_| Apa     M         | contaminare, detalii      |

|  _                                               | meteorologice)            |

| |_| Altele (specificaţi)                         |                           |

|__________________________________________________|___________________________|

 

Semnătura: _________________

 

______________________________________________________________________________

| Completată de:         |      FIŞA DE LUCRU A2        | Nr. _______________  |

| Iniţiatorul răspunsului|______________________________|                      |

|                        |   FORMULARUL DE RĂSPUNS LA   |                      |

|                        |       ALERTA LA URGENŢĂ      |                      |

|________________________|______________________________|______________________|

 

Alertare prin: ____________________________________   Data: _________________

(Numele întreg)

_

Copie trimisă la:  |_|  managerul urgenţei

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

| Cei care răspund la   | Numele     | Telefonul| Ora primului|Timpul persoanei|

| urgenţă               | persoanelor| sau faxul| telefon     |alertate        |

|                       | alertate   |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

| Managerul urgenţei    |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

| Evaluatorul radiologic|            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

|                                Primii care răspund                           |

|______________________________________________________________________________|

| Poliţia               |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

| Serviciile medicale de|            |          |             |                |

| urgenţă               |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

| Pompierii             |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

| Protecţia Civilă      |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

| Personalul instituţiei|            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

|                       |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

|                       |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

|                               Alţii care răspund                             |

|______________________________________________________________________________|

| Autorităţile locale   |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

| Autorităţile de       |            |          |             |                |

| reglementare          |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

| Autorităţile din      |            |          |             |                |

| sănătate, spitale     |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

|                       |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

|                       |            |          |             |                |

|_______________________|____________|__________|_____________|________________|

 

OBSERVAŢII:

 

Semnătura: _________________

 

______________________________________________________________________________

| Completată de:         |      FIŞA DE LUCRU B1        |                      |

| Managerul urgenţei     |______________________________|                      |

|                        | ÎNREGISTRAREA ACŢIUNILOR DE  | Nr. _______________  |

|                        |       RĂSPUNS IMEDIAT        |                      |

|________________________|______________________________|______________________|

 

Completată de: __________________________________      Data: _________________

(Numele complet)

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

|    Acţiunile de răspuns imediat     | Ora iniţierii| Ora sosirii/| Observaţii|

|                                     |              | completării |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Instrucţiunile iniţiale furnizate   |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Responsabilii pentru urgenţă, sosiţi|              |             |           |

| în scenă:                           |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| Poliţia                         |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| Pompierii                       |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| Responsabilii medicali la       |              |             |           |

|     urgenţă                         |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Primul controlor în scenă:          |              |             |           |

| Evidenţiat prin:                    |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Perimetrul de securitate stabilit   |              |             |           |

| Distanţa medie:                     |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Perimetrul de siguranţă stabilit    |              |             |           |

| Distanţa medie:                     |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Controlul stabilit la intrare şi    |              |             |           |

| ieşire:                             |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Controlul stabilit pentru           |              |             |           |

| contaminare:                        |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| personalul de intervenţie la    |              |             |           |

|     urgenţă                         |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| populaţie                       |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Protecţia personalului de           |              |             |           |

| intervenţie la urgenţă:             |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| protecţia respiratorie          |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| iod stabil                      |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| costume de protecţie            |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| controlul dozei                 |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Evacuarea:                          |              |             |           |

| Sectoare/zone:                      |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Adăpostirea                         |              |             |           |

| Sectoare/zone                       |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Controlul alimentelor               |              |             |           |

| Sectoare/zone                       |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Stingerea incendiilor               |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Controlul extinderii                |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| izolare                         |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| decontaminare                   |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Supravegherea sursei                |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Supravegherea zonei                 |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

| Decontaminarea:                     |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| oameni                          |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| echipamente                     |              |             |           |

|  _                                  |              |             |           |

| |_| zonă                            |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

|                                     |              |             |           |

|_____________________________________|______________|_____________|___________|

 

Semnătura: _________________

 

Completată de: _______________________________   Data: ___________

(Nume şi prenume)

_

Adresată către:     |_| Managerul urgenţei       Ora: ____________

 

Lucrător la urgenţă: _________________________   Echipa de răspuns: ___________

(Nume şi prenume)

Nr. personal ID: _____________

 

Folosind dosimetru personal cu citire directă

________________________________________________________________________________

Tipul dosimetrului: ________________ Model: _____________ Ser Nr.: __________

______________________________________________________________________________

|   Data citirii   |   Ora citirii   |   CITIRILE   |  Locaţia la ora citirii  |

|                  |                 |     [mSv]    |                          |

|__________________|_________________|______________|__________________________|

|__________________|_________________|______________|__________________________|

|__________________|_________________|______________|__________________________|

|__________________|_________________|______________|__________________________|

 

Folosind debitmetru de doză gamma

 

Tipul instrumentului: ________________ Model: _____________ Ser Nr.: ________

______________________________________________________________________________

|   Locaţia       | Debitul de doză | Durata expunerii| Doza acumulată estimată|

|                 |     [mSv/h]     |     [min.]      |        [mSv]           |

|_________________|_________________|_________________|________________________|

|_________________|_________________|_________________|________________________|

|_________________|_________________|_________________|________________________|

|_________________|_________________|_________________|________________________|

 

Administrare de iod stabil

______________________________________________________________________________

|    Data    |    Ora    |      Dozaj     |     Observaţii    |    Iniţiale    |

|____________|___________|________________|___________________|________________|

|____________|___________|________________|___________________|________________|

|____________|___________|________________|___________________|________________|

|____________|___________|________________|___________________|________________|

 

Folosind TLD sau film dozimetric

TLD sau film Nr.: _____________

(A NU SE CITI în teren)

______________________________________________________________________________

|              Primit            |            Colectat            |  Citirea   |

|________________________________|________________________________|   [mSv]    |

|    Data/Ora    |   Semnătura   |    Data/Ora    |   Semnătura   |            |

|________________|_______________|________________|_______________|____________|

|       /        |               |        /       |               |            |

|________________|_______________|________________|_______________|____________|

|       /        |               |        /       |               |            |

|________________|_______________|________________|_______________|____________|

|       /        |               |        /       |               |            |

|________________|_______________|________________|_______________|____________|

 

NOTĂ:

Filmul dozimetric sau TLD-urile trebuie citite şi evaluate cât mai repede posibil după expunere şi înregistrare ca mai sus. Pentru a asigura rapiditate în răspuns, serviciul de dozimetrie trebuie informat că dozimetrul a fost purtat în intervenţia la urgenţa radiologică.

 

OBSERVAŢII:

 

Semnătura: ________________________

(Evaluatorul Radiologic)

 

______________________________________________________________________________

| Completat de:          |          FIŞA DE LUCRU D2           |               |

|                        |_____________________________________| No. _________ |

| Evaluatorul Radiologic |      ETICHETA PENTRU MARCAREA       |               |

|                        |       OBIECTELOR CONTAMINATE        |               |

|________________________|_____________________________________|_______________|

 

______________________________________________________________________________

|                                   ATENŢIE                                    |

|                              OBIECT CONTAMINAT                               |

|                                                                              |

| Data: ________________________________________  Ora: _______________________ |

| Nume: ______________________________________________________________________ |

|                       (Lucrător la urgenţă sau deţinător)                    |

| Adresa: ____________________________________________________________________ |

| ____________________________________________________________________________ |

| Telefon: _____________________________________                               |

| ____________________________________________________________________________ |

| Descrierea obiectului         |   Nivelul maxim de radiaţii la Suprafaţă*    |

|                               |_____________________________________________ |

|                               |        Tipul radiaţiei         [eps]         |

| ______________________________|_____________________________________________ |

| 1.                            |                                              |

| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |

| 2.                            |                                              |

| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |

| 3.                            |                                              |

| ______________________________|_____________________________________________ |

|                                                                              |

| Numele persoanei responsabile: _____________________________________________ |

|                                          (Evaluatorul Radiologic)            |

|                                                                              |

|                                    Semnătura:                                |

|                                    _________________________________________ |

|                                          (Evaluatorul Radiologic)            |

|                                                                              |

| * Notă: Pentru detalii vezi înregistrările originale păstrate de Evaluatorul |

|         Radiologic.                                                          |

|______________________________________________________________________________|

 

______________________________________________________________________________

| Completat de:          |          FIŞA DE LUCRU D3           |               |

|                        |_____________________________________| No. _________ |

| Evaluatorul Radiologic |         RECEPŢIA OBIECTELOR         |               |

|                        |             CONTAMINATE             |               |

|________________________|_____________________________________|_______________|

 

______________________________________________________________________________

|                             RECEPŢIA OBIECTELOR                              |

|                                 CONTAMINATE                                  |

|                                                                              |

| Data: ________________________________________  Ora: _______________________ |

| Locaţia: ___________________________________________________________________ |

| Nume: ______________________________________________________________________ |

|                       (Lucrătorul la urgenţă sau deţinătorul)                |

| Adresa: ____________________________________________________________________ |

| ____________________________________________________________________________ |

| Telefon: _____________________________________                               |

|                                                                              |

|                  Descrierea obiectului/Valoare Aproximativă                  |

| ____________________________________________________________________________ |

| Descrierea obiectului                                        |    Valoare    |

| _____________________________________________________________|______________ |

| 1.                                                           |               |

| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _  |

| 2.                                                           |               |

| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _  |

| 3.                                                           |               |

| _____________________________________________________________|______________ |

|                                                                              |

| Obiectele descrise vor fi returnate dacă este posibilă decontaminarea.       |

|                                                                              |

| Semnături:                                                                   |

| _______________________________    _________________________________________ |

|    (Evaluatorul Radiologic)             (Deţinător/Lucrător la urgenţă)      |

|                                                                              |

|                   TOATE REVENDICĂRILE VOR FI FĂCUTE LA:                      |

|            _____________________________________________________             |

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

 

–––––