ORDINUL INSPECTORULUI GENERAL Nr. 615 din 2006 pentru aprobarea structurii de principiu a „ Schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţă”

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE

DIN ZONA DE COMPETENŢĂ

STRUCTURĂ DE PRINCIPIU

PREAMBUL

 Scopul şi obiectivele schemei cu riscurile teritoriale (SRT)

Decarca SRT finalizat OIG nr 615 din 14.08.2006

 

Faţă de importanţa şi complexitatea riscurilor contemporane şi a mizei economice subscrise acestora, este esenţial de a avea o viziune globală asupra riscurilor existente şi a metodelor/mijloacelor de prevenire şi de intervenţie la dispoziţie.

SRT se elaborează în scopul identificării şi evaluării tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, precum şi pentru aplicarea şi cuprinderea acestora, de către autorităţile administraţiei publice locale, în „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în unităţile administrativ teritoriale”.

 

 1. Descrierea zonei DE COMPETENŢĂ

 

2.1. Aspecte administrative

– compunerea zonei de competenţă:

– reşedinţă de judeţ

– municipii

– oraşe

– comune (cu satele aparţinătoare)

 

2.2. Aşezare geografică şi relief

– suprafaţă, vecinătăţi

– forme de relief, specificităţi, influenţe

– caracteristicile pedologice ale solului

 

2.3. Caracteristici climatice

– regim climatic, specificităţi, influenţe

– regimul precipitaţiilor – cantităţi lunare şi anuale (valori medii, valori exterme înregistrate – vârfuri istorice)

– temperaturi – lunară şi anuală (valori medii, valori extreme înregistrate – vârfuri istorice)

– fenomene meteorologice extreme ( furtuni, tornade, etc )

 

2.4. Reţea hidrografică

– cursuri de apă (debite normale, creşteri înregistrate – vârfuri istorice)

– bazine hidrografice

– lacuri, iazuri (suprafeţe, adâncimi)

– lacuri de acumulare (suprafeţe, volume)

– acumulări piscicole (suprafeţe)

– amenajări hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, etc)

 

2.5. Populaţie

– numărul populaţiei

– structura demografică

– mişcarea naturală

– densitatea/concentrarea populaţiei pe zone – aglomerări

Notădatele sunt cele rezultate după ultimul recensămînt desfăşurat la nivel naţional

 

2.6. Căi de transport

– rutiere (specificitate – ex. autostrăzi, drumuri europene şi naţionale, drumuri judeţene, rute  de transport materiale periculoase, tuneluri etc.)

– feroviare (specificitate – ex. triaje, tuneluri)

– subterane ( ex. metrou)

– căi navigabile ( ex. porturi)

– rute aeriene

– reţele de conducte magistrale

 

2.7. Dezvoltare economică

– zone industrializate/ramuri

– depozite/rezervoare, capacităţi de stocare

– fondul funciar (terenuri agricole, suprafeţe împădurite)

– creşterea animalelor

– turism/capacităţi de primire turistică

– apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei

– resurse naturale

 

2.8. Infrastructuri locale

– instituţii (cultură, ocrotirea sănătăţii etc.)

– reţele de utilităţi (apă/canalizare/electrice/gaze/etc. /- descriere succintă)

– locuri de adunare şi cazare a sinistraţilor

 

2.9. Specific regional

– vecinătăţi, influenţe, riscuri transfrontaliere

 

 1. RISCURI GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

3.1. Tipuri de riscuri ce se pot manifesta în zona de competenţă.

 

Identificarea riscurilor trebuie să permită cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de producere/manifestare a situaţiilor de urgenţă, amploarea şi efectele posibile ale acestora.

 

3.1.1. – riscuri naturale ( conform Anexei 2 la H.G.R. nr.2288/2004)

 • fenomene meteorologice periculoase ( furtuni, inundaţii, tornade, secetă, îngheţ, etc.).

Se inventariază zonele unde s-au produs astfel de fenomene, precum şi posibilitatea apariţiei acestora în noi locuri.

 

 • inundaţii

Se analizează şi stabileşte dacă inundaţiile sunt previzibile, cu cât timp înainte, efectele dinamice şi dacă necesită evacuarea persoanelor, starea tehnică şi de întreţinere a lucrărilor hidrotehnice, zonele planificate a fi inundate controlat, etc.

 

 • incendii de pădure

Se analizează şi stabileşte: posibilitatea producerii incendiilor de această natură, perioadele şi frecvenţa acestora, suprafeţele împădurite care pot fi afectate.

 

 • avalanşe

Se analizează şi stabileşte: posibilitatea producerii acestora, perioadele şi frecvenţa acestora, suprafeţele care pot fi afectate.

 

 • fenomene distructive de origine geologică
 • cutremure

Se are în vedere: macro şi microzonarea seismică a teritoriului naţional, caracteristicile fondului construit, datele statistice privind victimele şi daunele provocate de seismele produse în anii anteriori, zonele construite posibil a fi afectate de un cutremur major.

 

 • alunecări de teren

            Se inventariază locurile cunoscute în care se produc astfel de fenomene, precum şi posibilele noi locuri de apariţie a acestora.

 

 

3.1.2 – riscurile tehnologice ( conform Anexei 2 la H.G.R. nr.2288/2004)

 • accidente, avarii, explozii şi incendii

 

 1. industriale

            Se inventariază operatorii economici care intră sub incidenţa Hotărârii  Guvernului nr. 95 din 23 ianuarie 2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, tipurile de substanţe chimice periculoase folosite în procesul de producţie.

 

 1. de transport şi depozitare produse periculoase

Se inventariază  operatorii economici care utilizează frecvent reţeaua rutieră, feroviară, fluvială şi maritimă pentru transportul materialelor periculoase (din ce se compun transporturile şi destinaţia acestora).

 

 1. transporturi

 

 • Transportul rutier

La analiza acestor riscuri se ţine cont de infrastructura existentă (autostrăzi, drumuri europene şi naţionale etc.), numărul de accidente pe kilometru şi pe an ş.a..

 

 • Transportul feroviar

La analiza acestor riscuri se ţine cont de  reţeaua feroviară existentă (noduri de cale ferată) numărul de evenimente produse, numărul de călători anual.

 

 • Transportul fluvial şi maritim

Se analizează riscurile în funcţie de existenţa porturilor, a căilor de transport navigabile.

 • Transportul aerian

Se analizează riscurile, în funcţie de existenţa aeroporturilor (capacitatea şi clasa acestora), a rutelor de zbor.

 

 • Transportul prin reţele magistrale

Se analizează riscurile în funcţie de existenţa magistralelor de transport.

 

 1. nucleare

Se analizează riscurile, în funcţie de existenţa obiectivelor specifice (ex. CNE Cernavodă), riscuri transfrontaliere.( ex. CNE Kozlodui – Bulgaria, Pecs – Ungaria).

 

 1. poluare ape

Se inventariază locurile în care au avut loc astfel de fenomene, precum şi posibilele noi locuri de apariţie a acestora, zonele care ar putea fi afectate.

 

 1. prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări

Se analizează construcţiile, instalaţiile şi alte amenajări aflate în stare avansată de degradare şi la care există riscul de prăbuşire.

 

 1. eşecul utilităţilor publice

Se inventariază locurile în care s-au produs sau se poate produce.

 

 

 1. căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos

Se inventariază locurile în care au avut loc astfel de fenomene, precum şi posibilele noi locuri de apariţie a acestora.

 

 1. muniţie neexplodată

Se analizează  existenţa fostelor zone de conflicte militare în care se poate afla muniţie neexplodată (se vor utiliza şi datele statistice referitoare la misiunile de asanare pirotehnică).

 

3.1.3. Riscurile biologice

 

Se inventariază şi analizează sursele potenţiale de izbucnire a unor epidemii/epizootii (construcţii/ferme zootehnice, spitale de boli contagioase, laboratoare de analize epidemiologice, colonii de muncitori, zone locuite paupere – fără utilităţi publice, tabere de sinistraţi sau refugiaţi ş.a.), poluările accidentale.

 

3.1.4. Riscul de incendiu (conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu aprobată prin O.M.A.I.)

 

Se analizează şi este diferenţiat după context: statistica incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă, evidenţele existente (localităţi, operatori economici, instituţii publice etc.), fond construit, vegetaţie, vehicule s.a.

 

3.1.5.   Riscurile sociale .

 

Se analizează în funcţie de evidenţele existente (adunări, târguri, festivaluri şi alte manifestări periodice cu afluenţă mare de public) şi mişcările sociale posibile (în raport de politica socială şi situaţia forţei de muncă din zonă).

Se vor analiza, pe baza statisticilor, intervenţiile cele mai des desfăşurate, aşa cum sunt descarcerări, asistenţă medicală şi transport medical, deblocări de persoane, evacuare a  apei din subsolul clădirilor, salvări de animale etc.). Se vor avea în vedere şi riscurile atacurilor teroriste.

 

3.2. Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor  din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de riscurile specifice

– conform Catalogului local, elaborat potrivit prevederilor art.4 alin.(3) din Legea nr.481/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

– Localităţi, zone şi obiective în care se pot manifesta tipuri de riscuri naturale.

 

3.3. Obiective sursă de risc (pe tipuri: incendii şi explozii, chimic, radiologic, tehnologic,etc.)

 

3.4. Localităţi, zone şi obiective ce pot fi afectate de obiectivele sursă de risc .

 

 1. ANEXE
 • Scurt istoric al zonei de competenţă
 • Grafice/ tabele/statistici
 • Harţi cuprinzînd riscurile identificate în plan teritorial(Harta cuprinzînd amplasarea obiectivelor care constituie surse de risc major, Harta cuprinzînd zonele de risc la inundaţii, Harta cuprinzînd riscurile tehnologice, Harta cuprinzînd riscurile biologice, Harta cu alunecările de teren, Harta cu sursele de risc la incendii de pădure, Harta cu sursele de risc la avalanşe, Harta cu sursele şi zonele specifice riscului la cutremure, Hatra precipitaţiilor medii anuale, Harta cu zonele de planificare la urgenţă, Harta cu reţeaua de transport rutier, feroviar, naval şi aerian, etc.).
 • Hărţi (administrative, fizice etc.)
 • Hărţile cu raioanele de intervenţie
 • Altele

 

NOTĂ

– Informaţiile care fac obiectul schemei cu riscurile teritoriale, pot fi structurate şi în baze de date integrate într-un sistem informaţional geografic ( GIS ).

– Hărţile vor fi elaborate la nivelul fiecărei comune, oraş şi municipiu pe acestea materializându-se datele cuprinse în S.R.T.

– Hărţile se întocmesc la scara 1:100000 .

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

          INSPECTORATUL GENERAL PENTRU

                        SITUAŢII DE URGENŢĂ

În conformitate cu prevederile art. 14 alin (3) din Hotărîrea Guvernului României nr.1490 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale art. 14 alin (1) din Hotărîrea Guvernului României nr.1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste şi ale art. 1 alin. (1) şi alin. (2) lit. i) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

 

emit următorul:

 

 

ORDIN

Art. 1. Se aprobă  structura de principiu a „ Schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţă”.

 

Art. 2. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene/ mun. Bucureşti,  vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

 

Art. 3. Prezentul ordin intră în vigoare cu data de 01.09.2006.

 

 

 

 

INSPECTORUL GENERAL

AL INSPECTORATULUI GENERALPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

General locotenent

 

                                               Vladimir SECARĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

          INSPECTORATUL GENERAL PENTRU

                        SITUAŢII DE URGENŢĂ

                    Nr……………. din …………………2006

 

 

 

 

ROG A APROBA

ADJUNCTUL INSPECTORULUI GENERAL

General de brigadă

                                    Constantin ZAMFIR

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

 

privind structura de principiu a „ Schemei cu riscurile teritoriale

din zona de competenţă”

 

 

 

În baza prevederilor Hotărîrii Guvernului României nr.1490 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Hotărîrii Guvernului României nr.1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste şi ale Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se impune,  pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, precum şi pentru stabilirea măsurilor din domeniul prevenirii şi intervenţiei, elaborarea  structurii de principiu a „ Schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţă”. Pe baza acesteia serviciile de urgenţă profesioniste, elaborează „Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a semna proiectul ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru aprobarea structurii de principiu a „ Schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţă”.

 

 

 

Şeful Direcţiei Pompieri

Colonel                                                              Şeful Serviciului Juridic şi Contencios

dr.ing. Sorin CALOTĂ                              Lt.colonel

Constantin RADU