În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 54 lit. c) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Descarca PDF cu HG 1061 din 2008 – transportul deseurilor nepericuloase

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

(la data 22-mai-2009 actul a fost in legatura cu Metodologie din 2009 )
Art. 1
(1)Prin prezenta hotarâre se stabileste procedura de reglementare si control al transportului
deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
(2)Procedura de reglementare si control al transportului deseurilor se aplica deseurilor
periculoase si deseurilor nepericuloase prevazute în anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr.
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare.
(3)Transportul deseurilor se realizeaza numai catre operatorii economici care detin
autorizatie de mediu conform legislatiei în vigoare pentru activitatile de colectare/stocare
temporara/tratare/valorificare/eliminare.
(4)Este interzis transportul deseurilor de orice natura de la locul de producere la cel de
colectare/stocare temporara/tratare/ valorificare/eliminare, fara respectarea prevederilor
prezentei hotarâri.
Art. 2
Semnificatia unor termeni specifici utilizati în prezenta hotarâre este prezentata în anexa nr.
IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.
CAPITOLUL II: Transportul deseurilor periculoase
Art. 3
Transportul deseurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuala în care acestea se
genereaza, se desfasoara în concordanta cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.
1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de
marfuri periculoase în România, ale Regulamentului privind Transportul international
Feroviar al Marfurilor Periculoase RID – Apendice C la Conventia privind transporturile
internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost
modificata prin Protocolul ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001, aprobata prin
Legea nr. 53/2002, ale Ordonantei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind transportul pe caile ferate din România, republicata, ale Ordinului
ministrului transporturilor nr. 590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul în
trafic intern al marfurilor periculoase pe calea ferata, ale Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului
lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor
de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transporta marfuri
periculoase, substante daunatoare si/sau poluanti marini, ale Ordonantei Guvernului nr.
42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de
nave si a reziduurilor marfii, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 426/2006 privind aprobarea Regulilor de
navigatie pe Canalul Dunare-Marea Neagra si Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari.
Art. 4
(1)Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau detinator, denumit
în continuare expeditor, catre operatorul economic care realizeaza operatia de
colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, denumit în continuare
destinatar, respectându-se prevederile prezentei hotarâri.
(2)Expeditorul completeaza un formular pentru aprobarea transportului deseurilor
periculoase, al carui model este prezentat în anexa nr. 1.
(3)Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat,
este transmis catre destinatarul deseurilor periculoase.
2
(4)Destinatarul deseurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea
transportului deseurilor periculoase, poate accepta efectuarea transportului sau poate
solicita informatii suplimentare din partea expeditorului. Daca destinatarul accepta
efectuarea transportului, semneaza si stampileaza formularul pentru aprobarea
transportului deseurilor periculoase.
(5)Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat de
catre destinatar, se transmite la agentia judeteana pentru protectia mediului în a carei raza
teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/ eliminare, pentru a se obtine din partea
acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase, termenul maxim
de raspuns fiind de 7 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor solicitate.
(6)La stabilirea destinatarului si a traseului de transport al deseurilor periculoase,
expeditorul va avea în vedere, pe cât posibil, respectarea principiului proximitatii, care
presupune ca deseurile sa fie valorificate si eliminate cât mai aproape de locul de generare.
(7)Agentia judeteana pentru protectia mediului în a carei raza teritoriala se afla instalatia
de tratare/valorificare/eliminare are urmatoarele atributii:
a)de a semna si stampila formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase,
numai dupa ce verifica si analizeaza informatiile furnizate, daca este de acord cu operatiile
de tratare, valorificare sau eliminare aplicate deseurilor periculoase de catre destinatar;
b)de a solicita informatii suplimentare de la expeditorul deseurilor periculoase, de la
operatorul instalatiei de tratare/valorificare/eliminare sau de la Garda Nationala de Mediu,
dupa caz;
c)de a verifica daca transportul deseurilor periculoase respecta regimul ariilor naturale
protejate si a Siturilor Natura 2000.
(8)Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat
potrivit prevederilor alin. (7) lit. a), este transmis astfel:
a)expeditorului deseurilor periculoase si agentiei judetene pentru protectia mediului în a
carei raza teritoriala se afla acesta, de catre agentia judeteana pentru protectia mediului în
a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare;
b)inspectoratului pentru situatii de urgenta al judetului în a carui raza teritoriala se afla
expeditorul pentru autorizarea rutei transportului deseurilor periculoase, de catre expeditor.
(9)Ruta de transport al deseurilor periculoase se stabileste de catre expeditor si
transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraselor, si se autorizeaza de
catre inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului în a carui raza teritoriala se afla
expeditorul, înscriindu-se în documentele de însotire ale transportului deseurilor periculoase.
(10)Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase se întocmeste în 6
exemplare originale si se pastreaza dupa cum urmeaza:
a)un exemplar la expeditor;
b)un exemplar la destinatar;
c)un exemplar la transportator;
d)un exemplar la agentia judeteana pentru protectia mediului care a dat aprobarea pentru
efectuarea transportului deseurilor periculoase;
e)un exemplar la inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului în a carui raza
teritoriala se afla expeditorul deseurilor periculoase;
f)un exemplar la agentia judeteana pentru protectia mediului în a carei raza teritoriala se
afla expeditorul deseurilor periculoase.
(11)Prevederile alin. (1)-(10) se aplica si în cazul în care expeditorul deseurilor periculoase,
transportatorul si destinatarul acestora sunt acelasi operator economic.
Art. 5
Aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase poate fi o aprobare data
pentru o anumita categorie de deseuri periculoase si un singur transport sau poate fi o
aprobare data pentru o anumita categorie de deseuri periculoase si mai multe transporturi,
caz în care valabilitatea aprobarii este de 2 ani de la data acordarii acesteia.
Art. 6
(1)Pentru deseurile periculoase generate în cantitate mai mica de 1 t/an, formularul de
expeditie/transport deseuri periculoase, al carui model este prevazut în anexa nr. 2, nu
trebuie sa contina aprobarea agentiei pentru protectia mediului în raza careia se afla
destinatarul deseurilor periculoase.
(2)Destinatarul deseurilor periculoase trebuie sa depuna la agentia pentru protectia
mediului în raza careia se afla un exemplar din formularul de expeditie/transport deseuri
periculoase, semnat si stampilat, conform prevederilor prezentei hotarâri.
3
Art. 7
Fiecare transport de deseuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1
t/an din aceeasi categorie de deseuri periculoase trebuie sa fie însotit de formularul de
expeditie/transport deseuri periculoase si de formularul pentru aprobarea transportului
deseurilor periculoase.
Art. 8
Expeditorul completeaza, semneaza si stampileaza formularul de expeditie/transport deseuri
periculoase.
Art. 9
(1)Transportatorul semneaza si stampileaza formularul de expeditie/transport deseuri
periculoase, la primirea deseurilor periculoase.
(2)Transportatorul transporta deseurile periculoase pe ruta aprobata în formularul de
aprobare a transportului deseurilor periculoase si le preda destinatarului.
Art. 10
(1)Destinatarul, la primirea deseurilor periculoase, semneaza si stampileaza formularul de
expeditie/transport deseuri periculoase, confirmând acceptarea deseurilor periculoase.
(2)Destinatarul este obligat sa preleveze o proba din fiecare transport de deseuri
periculoase, pe care sa o pastreze în conditii de siguranta si etichetata corespunzator un
interval de cel putin 3 luni.
Art. 11
(1)Personalul angajat, inclusiv transportatorul deseurilor periculoase, detine echipament
special si este instruit asupra utilizarii acestuia, precum si pentru luarea primelor masuri de
interventie în cazul unei poluari accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind
transportul marfurilor periculoase.
(2)În cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deseurilor
periculoase anunta imediat inspectoratul pentru situatii de urgenta si agentia pentru
protectia mediului de pe raza judetului unde s-a produs incidentul.
Art. 12
Formularul de expeditie/transport deseuri periculoase se întocmeste în 6 exemplare si se
pastreaza în acelasi mod ca si formularul pentru aprobarea transportului deseurilor
periculoase, asa cum este prevazut la art. 4 alin. (10).
Art. 13
Destinatarul, dupa efectuarea operatiilor de colectare/stocare
temporara/tratare/valorificare/eliminare, semneaza si stampileaza formularul de
expeditie/transport deseuri periculoase, mentionând ca activitatea de colectare/ stocare
temporara/tratare/valorificare/eliminare a deseurilor periculoase s-a efectuat în
conformitate cu legislatia în vigoare, si transmite o copie a acestuia la:
a)expeditorul deseurilor periculoase;
b)agentia judeteana pentru protectia mediului în a carei raza teritoriala se afla expeditorul
deseurilor periculoase;
c)agentia judeteana pentru protectia mediului în a carei raza teritoriala se afla instalatia de
tratare/valorificare/eliminare.
Art. 14
(1)Inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului în a carui raza teritoriala se afla
expeditorul, dupa primirea unui exemplar din formularul pentru aprobarea transportului
rutier al deseurilor periculoase si a unui exemplar din formularul de expeditie/transport
deseuri periculoase, notifica, cu 48 de ore înainte de efectuarea transportului aprobat, toate
inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, precum si inspectoratele judetene de
politie din judetele care vor fi tranzitate si cel de destinatie despre executarea transportului
deseurilor periculoase si despre caracteristicile acestuia.
(2)În cazul transportului feroviar si naval al deseurilor periculoase, dupa respectarea
prevederilor alin. (1), inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului în a carui raza
teritoriala se afla expeditorul notifica sectiile regionale de politie transporturi care vor fi
tranzitate si cea de destinatie despre transportul deseurilor periculoase si despre
caracteristicile acestuia.
(3)În cazul în care se realizeaza transporturi de deseuri periculoase din aceeasi categorie
catre acelasi destinatar, urmând aceeasi ruta de transport stabilita în formularul pentru
aprobarea transportului deseurilor periculoase, cu o frecventa mai mare de un transport pe
luna, expeditorul este obligat sa transmita catre inspectoratul pentru situatii de urgenta
formularul de expeditie/transport deseuri periculoase numai la efectuarea primului
transport.
4
(4)Începând cu cel de-al doilea transport de deseuri periculoase prevazut la alin. (3),
expeditorul este obligat sa informeze inspectoratul pentru situatii de urgenta cu 48 de ore
înaintea efectuarii fiecarui transport de deseuri periculoase, prin fax, nota telefonica sau email.
În informarea transmisa inspectoratului pentru situatii de urgenta se precizeaza
cantitatea de deseuri periculoase care se transporta, numarul formularului de aprobare a
transportului deseurilor periculoase în baza caruia se realizeaza acesta si date pentru
identificarea transportatorului, asa cum sunt prevazute în formularul de expeditie/transport
deseuri periculoase,
(5)Formularele de expeditie/transport deseuri periculoase întocmite pentru transporturile
de deseuri periculoase care intra sub incidenta alin. (3) se pastreaza la expeditor,
transportator si destinatar, acesta din urma având obligatia sa raporteze anual agentiei
pentru protectia mediului în a carei raza teritoriala se afla ca deseurile periculoase au fost
valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile legale.
Art. 15
(1)Transportul deseurilor periculoase care se genereaza într-o cantitate mai mica de 1 t/an
din aceeasi categorie de deseuri periculoase se efectueaza în baza formularului de
expeditie/transport deseuri periculoase, în care se precizeaza clar ca aceste deseuri
periculoase sunt generate într-o cantitate mai mica de 1 t/an.
(2)În cazul transporturilor prevazute la alin. (1), formularul de expeditie/transport deseuri
periculoase se întocmeste în 3 exemplare, care se pastreaza astfel: o copie la expeditorul
deseurilor periculoase, o copie la destinatarul deseurilor periculoase si o copie la
transportatorul deseurilor periculoase.
(3)Formularul de expeditie/transport deseuri periculoase se prezinta de catre expeditor,
transportator si destinatar la solicitarea organelor abilitate conform legii sa efectueze
controlul asupra gestionarii deseurilor periculoase.
Art. 16
(1)În cazul transportului de deseuri periculoase pe calea ferata se aplica aceeasi procedura
conform art. 1-15, cu mentiunea ca pentru obtinerea aprobarii de la agentia judeteana
pentru protectia mediului în a carei raza teritoriala se afla instalatia de
tratare/valorificare/eliminare expeditorul deseurilor periculoase trebuie sa prezinte si
acceptul transportatorului.
(2)În cazul transportului deseurilor periculoase pe calea ferata, în lipsa oricaruia dintre
documentele însotitoare ale transportului, vagonul este primit si retinut în punctul de
destinatie, urmând ca destinatarul sa prezinte documentele necesare în cel mult 48 de ore,
în caz contrar, vagonul fiind redirijat catre expeditor.
(3)Conditiile pentru transportul deseurilor periculoase pe calea ferata sunt prevazute în
Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea
ferata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 788/2001.
Art. 17
(1)Deseurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie sa fie ambalate si etichetate
în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul marfurilor periculoase.
(2)Gestionarea ambalajelor cade în sarcina destinatarului, cu exceptia cazurilor în care o
alta parte îsi asuma raspunderea în scris pentru gestionarea acestora.
(3)Ambalajele deseurilor periculoase reprezinta de asemenea deseuri periculoase care intra
sub incidenta prezentei hotarâri. Evidenta gestiunii ambalajelor se realizeaza conform
reglementarilor în vigoare.
CAPITOLUL III: Transportul deseurilor periculoase pentru colectare
sau pentru stocare temporara
Art. 18
(1)În cazul în care deseurile periculoase sunt transportate catre un detinator temporar în
vederea colectarii sau stocarii temporare realizate în conditiile legii, transportul deseurilor
periculoase se realizeaza în doua etape:
a)transportul deseurilor periculoase de la expeditor la detinatorul temporar al deseurilor
periculoase care realizeaza colectarea sau stocarea temporara a acestora;
b)transportul deseurilor periculoase de la detinatorul temporar al deseurilor periculoase
catre destinatarul final al deseurilor periculoase care realizeaza tratarea, valorificarea sau
eliminarea deseurilor periculoase.
(2)În prima etapa, detinatorul temporar al deseurilor periculoase este destinatar, iar în cea
de-a doua etapa detinatorul temporar al deseurilor periculoase este expeditor.
5
(3)Pentru fiecare etapa dintre cele doua prevazute la alin. (1) transportul deseurilor
periculoase se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 1-17. Pentru fiecare etapa se
completeaza în mod corespunzator formularele prevazute în modelele prezentate în anexele
nr. 1 si 2.
CAPITOLUL IV: Transportul deseurilor nepericuloase
Art. 19
Transportul deseurilor nepericuloase se efectueaza pe baza formularului de încarcaredescarcare
deseuri nepericuloase, al carui model este prevazut în anexa nr. 3.
Art. 20
(1)Deseurile nepericuloase destinate eliminarii se transporta de la expeditor la destinatar si
se controleaza pe baza formularului de încarcare-descarcare deseuri nepericuloase tipizat,
cu regim special.
(2)Formularul de încarcare-descarcare deseuri nepericuloase se completeaza de catre
expeditor în 3 exemplare si se pastreaza dupa cum urmeaza: un exemplar semnat si
stampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal
al persoanei care transporta deseurile si cu numarul de înmatriculare al mijlocului de
transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.
(3)Dupa semnarea si stampilarea formularului de încarcare-descarcare de catre destinatar,
acesta îl transmite expeditorului prin fax sau prin posta, cu confirmare de primire.
(4)Fiecare transport de deseuri nepericuloase trebuie sa fie însotit de un formular de
încarcare-descarcare deseuri nepericuloase.
(5)Formularul de încarcare-descarcare deseuri nepericuloase este înregistrat de catre
destinatar într-un registru securizat, înseriat si numerotat pe fiecare pagina.
Art. 21
Transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate operatiilor de colectare/stocare
temporara/tratare/ valorificare/eliminare se efectueaza pe baza formularului de încarcaredescarcare
deseuri nepericuloase, completat si semnat de catre expeditorul, transportatorul
si destinatarul deseurilor nepericuloase.
Art. 22
(1)Formularul de încarcare-descarcare în baza caruia se realizeaza transportul si controlul
deseurilor nepericuloase destinate colectarii/stocarii temporare/tratarii/
valorificarii/eliminarii se pastreaza astfel: o copie la expeditorul deseurilor, o copie la
destinatarul acestora si o copie la transportatorul deseurilor.
(2)Expeditorul, destinatarul si transportatorul deseurilor nepericuloase sunt obligati sa
prezinte formularul de încarcare-descarcare deseuri nepericuloase la solicitarea organelor
abilitate conform legii sa efectueze controlul asupra gestionarii deseurilor.
Art. 23
(1)Transportul deseurilor municipale, efectuat de catre operatorii economici autorizati sa
presteze serviciul de salubrizare în localitati, nu intra sub incidenta prevederilor prezentei
hotarâri.
(2)Operatorii economici prevazuti la alin. (1) care efectueaza transportul propriilor deseuri
nepericuloase, cum ar fi deseurile de productie si deseurile asimilabile celor municipale,
trebuie sa completeze formularul de încarcare-descarcare deseuri nepericuloase.
CAPITOLUL V: Transportul deseurilor rezultate din activitatea
medicala
Art. 24
(1)Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale se realizeaza în conformitate cu
Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si
Metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate
din activitatile medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr.
219/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Nu se vor accepta la transport deseurile ale caror ambalaje nu sunt etichetate cu
urmatoarele informatii: datele de identificare ale unitatii sanitare, sectia/laborator, cantitate
si data umplerii.
(3)Transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala se face tinându-se
cont de urmatoarele:
a)toate vehiculele utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea
medicala sunt evaluate de Ministerul Sanatatii Publice, prin institutele de sanatate publica,
pe baza unei metodologii ce va fi aprobata prin ordin al ministrului sanatatii publice, în
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri. În interiorul vehiculelor,
6
deseurile periculoase rezultate din activitatea medicala se transporta în containere din
plastic cu capac, tip europubela, în pozitie verticala;
b)vehiculul utilizat pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea
medicala trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
(i)sa fie destinat, amenajat special si utilizat numai pentru transportul deseurilor periculoase
rezultate din activitatea medicala;
(ii)sa fie autoutilitara sau autovehicul cu masa totala maxima autorizata;
(iii)compartimentul destinat containerelor sa fie separat de cabina soferului, sa fie realizat
din materiale usor lavabile si rezistente la abur si agenti chimici folositi la curatenie si
dezinfectie;
(iv)sa aiba în dotare containere din plastic cu capac, tip europubela, în care sunt depozitate
deseurile ambalate în timpul transportului, în conditii de siguranta;
(v)sa aiba dispozitive de fixare a containerelor în timpul transportului;
(vi)sa contina sisteme de asigurare împotriva raspândirii deseurilor periculoase în mediu în
caz de accident;
(vii)sa existe permanent o trusa sau un minicompartiment ce contine saci din plastic,
echipament de protectie, echipamente de curatenie, dezinfectie, trusa de prim-ajutor;
(viii)sa fie prevazut cu trusa conform prevederilor Acordului european privind transportul
international rutier al marfurilor periculoase (A.D.R.);
(ix)compartimentul destinat containerelor va fi prevazut cu sisteme de racire a aerului: aer
conditionat, echipament frigorific;
(x)autovehiculul va fi marcat si inscriptionat cu datele de identificare ale societatii
transportatoare pe ambele parti laterale, activitatea prestata „Transport deseuri periculoase
rezultate din activitatea medicala”, pictograma „Pericol biologic” si marcaj A.D.R.;
c)operatorii economici care transporta deseuri periculoase rezultate din activitatea
medicala, care la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri nu detin referat tehnic pentru
autovehiculul care transporta deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala, au
obligativitatea de a-l solicita si obtine în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei hotarâri. În cazul în care referatul tehnic nu se obtine în acest termen de 6 luni,
se suspenda dreptul de a utiliza autovehiculul pentru transportul deseurilor periculoase
rezultate din activitatea medicala;
d)transportul deseurilor periculoase de la unitatea medicala în care acestea se produc si
care este expeditorul deseurilor si pâna la destinatarul deseurilor, reprezentat de instalatia
în care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizeaza cu respectarea prevederilor
prezentei hotarâri.
(4)Pentru toate cantitatile de deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala,
transportatorul – chiar daca acesta este si destinatar – va respecta prevederile art. 1-17,
precizând în formularele ale caror modele sunt prezentate în anexele nr. 1 si 2 cantitatea
cumulata exact, prin cântarire la expeditori, pe un transport dintr-o anumita zona.
Formularul va contine o anexa cu expeditorii si cantitatile individuale.
CAPITOLUL VI: Sanctiuni
Art. 25
(1)Încalcarea prevederilor prezentei hotarâri atrage raspunderea civila sau
contraventionala, dupa caz.
(2)Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)abandonarea deseurilor pe traseu de catre operatorii de transport, nerespectarea
prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 6 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 13, art. 14 alin. (1) si
(2), art. 19 sau ale art. 24 alin. (1), (2), alin. (3) lit. a), b) si d), alin. (4), cu amenda de la
15.000 lei la 30.000 lei;
b)nerespectarea prevederilor art. 4, 7, 8, art. 14 alin. (3)-(5), art. 20 si 21, cu amenda de
la 10.000 lei la 20.000 lei;
c)nerespectarea prevederilor art. 9, 10, 12, art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (3), art. 22 si ale
art. 23 alin. (2), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
d)transportul deseurilor municipale efectuate de operatori neautorizati pentru prestarea
serviciului de salubrizare în localitati, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.
(3)În cazul savârsirii contraventiilor prevazute la alin. (2) lit. a), se aplica pe lânga
sanctiunea contraventionala principala si sanctiunea contraventionala complementara a
confiscarii mijlocului de transport destinat sau folosit la savârsirea faptei.
(4)Mijlocul de transport confiscat potrivit alin. (3) se valorifica în conditiile prevazute de
Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 274/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
7
(5)În cazul în care se dispune masura confiscarii mijlocului de transport, agentul
constatator întreprinde masurile necesare pentru transportul deseurilor catre operatorii
economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei în vigoare pentru activitatile de
tratare/valorificare/eliminare, toate cheltuielile fiind suportate de catre contravenient.
Art. 26
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 25 se fac de catre
personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, alaturi de personalul împuternicit din cadrul
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Transporturilor, Ministerului
Sanatatii Publice sau Ministerului Economiei si Finantelor, dupa caz, conform competentelor
institutiilor nominalizate.
Art. 27
(1)Contraventiilor prevazute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din
minimul amenzii prevazute la art. 25, agentul constatator facând mentiune despre aceasta
posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
CAPITOLUL VII: Dispozitii finale
Art. 28
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 29
(1)Prezenta hotarâre intra în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2)La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Ordinul ministrului agriculturii,
padurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al
ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de
reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 aprilie 2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.
-****-
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si dezvoltarii durabile,
Attila Korodi
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul sanatatii publice,
Mircea Manuc,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul economiei si finantelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
8
ANEXA nr. 1: Formular pentru aprobarea transportului
deseurilor periculoase nr.1 |_|_|_|_|_|
– model –
I.Date privind expeditorul/generatorul deseurilor periculoase
Societatea………………………………………………………………
Sediul……………. nr. …………., cod postal……………, localitatea……………………………..
Persoana responsabila…………………………………………….
Telefon………………. fax…………. e-mail………………………
Autorizatie de mediu nr. |_|_|_|_|_|
Data la care expira autorizatia de mediu |_|_|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|
II.Date privind transportatorul deseurilor periculoase
Societatea………………………………………………………………
Sediul……………. nr. …………., cod postal……………, localitatea……………………………..
Persoana responsabila……………………………………………..
Telefon……………….. fax…………. e-mail……………………..
Licenta de transport marfuri periculoase nr. ………
Data la care expira licenta de transport marfuri periculoase…………………………………
Autorizatie de mediu nr. |_|_|_|_|_|
Data la care expira autorizatia de mediu |_|_|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|
Nr. de înmatriculare mijloc de transport………………………….
Delegat (nume, prenume, functie)……………………………………………………………………
III.Date privind destinatarul deseurilor periculoase
Societatea………………………………………………………………
Sediul……………. nr. …………., cod postal……………, localitatea……………………………..
Persoana responsabila…………………………………………….
Telefon………………. fax…………. e-mail……………………..
Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|
IV.Date privind amplasamentul instalatiei de tratare/valorificare/eliminare
Denumirea……………………………………………………………..
Sediul……………………… nr. …………., cod postal……………,
localitatea………………………….
Persoana responsabila…………………………………………….
Telefon……………….. fax…………. e-mail………………………
Autorizatie de mediu nr. |_|_|_|_|_|
Data la care expira autorizatia de mediu |_|_|_|_|_|_|
V.Aprobare pentru:
A.
(i)un singur transport |_|
(ii)mai multe transporturi |_|
Data la care expira aprobarea |_|_|_|_|_|_|
B.
(i)colectare |_|
(ii)stocare temporara |_|
(iii)tratare |_|
(iv)valorificare |_|
(v)eliminare |_|
C.Operatia de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare nr. ……………
(conform anexelor nr. IA, IIA si, respectiv, IIB din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare)
VI.Numarul total de transporturi planificate:
VII.Cantitatea de deseuri planificata a fi transportata (în tone) |_|_|_|_|_| t
VIII.Denumirea si compozitia chimica a deseurilor:
– Denumirea deseurilor (conform Hotarârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, cu completarile ulterioare) |_|_|_|_|_|
– Codul deseurilor (conform Hotarârii Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare)
|_|_|_|_|_|
– Continutul deseurilor în:
9
1. Arseniu |_|_|_|_|_| mg/l
2. Plumb |_|_|_|_|_| mg/l
3. Cadmiu |_|_|_|_|_| mg/l
4. Crom-VI |_|_|_|_|_| mg/l
5. Cupru |_|_|_|_|_| mg/l
6. Nichel |_|_|_|_|_| mg/l
7. Mercur |_|_|_|_|_| mg/l
8. Seleniu |_|_|_|_|_| mg/l
9. Staniu |_|_|_|_|_| mg/l
10. Stibiu |_|_|_|_|_| mg/l
11. Taliu |_|_|_|_|_| mg/l
12. Telur |_|_|_|_|_| mg/l
13. Sulfuri |_|_|_|_|_| mg/l
14. Cloruri |_|_|_|_|_| mg/l
15. Fluoruri |_|_|_|_|_| mg/l
16. Bromuri |_|_|_|_|_| Greu %
17. Ioduri |_|_|_|_|_| Greu %
18. Nitriti |_|_|_|_|_| Greu %
19. Fenoli |_|_|_|_|_| mg/l
20. PCB/PCT |_|_|_|_|_| mg/l
21. Consum Chimic de Oxigen (CCO) |_|_|_|_|_| mg/l
22. Valoare pH |_|_|_|_|_| mg/l
23. Conductibilitate |_|_|_|_|_| S/cm
24. Materiale lipofile greu volatile |_|_|_|_|_| mg/l
25. Componenta extractibila a substantei de baza |_|_|_|_|_| Greu %
26. Materiale lipofile extractibile |_|_|_|_|_| Greu %
27. Pierderi la calcinare |_|_|_|_|_| Greu %
28. Componenta dizolvabila în apa |_|_|_|_|_| Greu %
29. Continut de apa |_|_|_|_|_| %
30. Rezistenta la forfecare |_|_|_|_|_| kN/m”
31. Deformare axiala |_|_|_|_|_| %
32. Rezistenta la presare uniaxiala |_|_|_|_|_| kN/m”
33. Punct de topire |_|_|_|_|_| °C
34. Punct de inflamabilitate |_|_|_|_|_| °C
35. Punct de condensare/domeniu de condens |_|_|_|_|_| °C
36. Putere calorica |_|_|_|_|_| kJ/k
Emisie de gaze prin reactii ulterioare |_|_|_|_|_|
a) în contact cu ambalajul |_|_|_|_|_|
b) în contact cu aerul |_|_|_|_|_|
c) în contact cu roca de sare |_|_|_|_|_|
37.
d) la temperatura de °C…………… |_|_|_|_|_|
Mentionarea componentelor periculoase |_|_|_|_|_|
a) ale deseurilor |_|_|_|_|_|
38.
b) ale produselor rezultate din valorificarea/eliminarea deseurilor |_|_|_|_|_|
Alti parametri valoare dimensiune
39. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
40. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
41. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
42. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
43. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
44. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
45. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
46. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
47. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
48. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
49. Alte mentiuni |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nota: La completarea pct. 38-49 se au în vedere prevederile art. 8 din Hotarârea Guvernului
nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.
IX.Modalitati de transport |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
X.Tipuri de ambalare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
10
XI.Declaratia expeditorului/generatorului:
Declar pe propria raspundere ca datele si informatiile de mai sus sunt complete si corecte.
Declar, de asemenea, ca îmi asum obligatiile contractuale stabilite conform legii.
Nume
……………………….
Semnatura/Stampila
………………………….
Data
………………………….
XII.Acceptarea transportului de catre destinatar
Suntem de acord sa preluam deseurile declarate.
Asiguram ca deseurile vor fi tratate/valorificate/eliminate în instalatia noastra, conform legii.
Nume
……………………….
Semnatura/Stampila
………………………….
Data
………………………….
XIII.Autorizarea transportului deseurilor de catre agentia judeteana pentru protectia
mediului în a carei raza teritoriala are loc colectarea/stocarea
temporara/tratarea/valorificarea/eliminarea deseurilor.
Agentia pentru Protectia Mediului (judetul) autorizeaza
Nume
……………………….
Semnatura/Stampila
………………………….
Data
………………………….
Conditii specifice |_| nu |_| da
Daca se impun conditii specifice, acestea se trec pe verso.
XIV.Autorizarea rutei de transport de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
Pentru transportul deseurilor periculoase trebuie utilizata urmatoarea
ruta:……………………………..
Daca aceasta ruta nu poate fi utilizata din motive obiective, va fi utilizata urmatoarea ruta:
Nume
……………………….
Semnatura/Stampila
………………………….
Data
………………………….
______
1 Numar înscris de agentia judeteana pentru protectia mediului în a carei raza teritoriala se
afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare.
11
ANEXA nr. 2: Formular de expeditie/ transport deseuri
periculoase nr.1 |_|_|_|_|_|
– model –
Denumirea deseurilor periculoase2 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod deseuri periculoase |_|_|_|_|_| Deseuri periculoase < 1 t/an |_|
Deseuri periculoase > 1 t/an |_|
Nr. formularului de aprobare al
transportului*) |_|_|_|_|_|
Nr. de înregistrare al expeditorului
|_|_|_|_|_|
În calitate de:
Generator |_|
Operator economic care realizeaza
operatia de:
Colectare |_|
Stocare temporara |_|
Nr. de înregistrare al transportatorului
|_|_|_|_|_|
În calitate de:
Nume delegat:
Nr. de înmatriculare mijloc transport:
Nr. de înregistrare al destinatarului
|_|_|_|_|_|
În calitate de operator economic care
realizeaza operatia de:
Colectare |_|
Stocare temporara |_|
Tratare |_|
Valorificare |_|
Eliminare |_|
Cantitatea predata în tone
|_|_|_|_|_|
Cantitatea primita în tone |_|_|_|_|_| Cantitatea receptionata în tone
|_|_|_|_|_|
Cantitatea respinsa în tone
|_|_|_|_|_|
Data predarii (zi, luna, an)
|_|_|_|_|_|_|
Data predarii (zi, luna, an) |_|_|_|_|_|_| Data primirii (zi, luna, an)
|_|_|_|_|_|_|
Denumirea societatii, sediul, cod unic
de identificare |_|_|_|_|_|
Denumirea societatii, sediul, cod unic de
identificare |_|_|_|_|_|
Denumirea societatii, sediul, cod unic
de identificare |_|_|_|_|_|
Semnatura si stampila (asigurare
pentru o declaratie corecta)
……………………
Semnatura si stampila (asigurare pentru
transport regulamentar) …………………
Semnatura si stampila (asigurare
pentru preluare în vederea unei
colectari sau stocari temporare,
tratare/ valorificare/ eliminare
conform prevederilor legale)
…………………..
Tipul mijloacelor de transport:
Numar si tip de ambalaje utilizate pentru transportul deseurilor periculoase:
Observatii:
_______
1 Numar înscris de catre agentia judeteana pentru protectia mediului.
2 Conform Hotarârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile
ulterioare.
*) Nu este necesara aprobare pentru cantitati < 1 t/an.
12
ANEXA nr. 3: Formular de încarcare – descarcare deseuri
nepericuloase
– model –
Serie si numar
Date de identificare
transportator
Data
Caracteristici
deseuri:
Cantitate
Date privind punctul
de lucru*) unde se
efectueaza
Observatii
Date de identificare
delegat si nr.
înmatriculare mijloc
de transport
Încarcare Categorii deseuri
cod
tone ÎNCARCAREA
Date de identificare
expeditor
Licenta de transport
marfuri
nepericuloase nr.
Descriere
Destinat:
m3 Autorizatie de mediu
nr.
Data la care expira
licenta de transport
marfuri
nepericuloase
Semnatura
Descarcare colectarii |_|
stocarii temporare
|_|
tratarii |_|
valorificarii |_|
eliminarii |_|
Data la care expira
autorizatia de mediu
Semnatura si
stampila
Date privind punctul
de lucru unde se
efectueaza*)
DESCARCAREA
Date de identificare
destinatar
Autorizatie de mediu
nr.
Data la care expira
autorizatia de mediu
Semnatura si
stampila
*) Se va completa numai în cazul în care încarcarea/descarcarea are loc la un punct de lucru
care nu reprezinta sediul social.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 672 din data de 30 septembrie 2008