Guvernul Romaniei
Hotarare nr. 124/2003
din 30/01/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 20/02/2003

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 36 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art. 1. – (1) In vederea protejarii sanatatii populatiei si a prevenirii, reducerii si controlului poluarii mediului cu azbest, activitatile privind comercializarea si utilizarea azbestului se reglementeaza conform prevederilor prezentei hotarari.
(2) Aceste prevederi se refera la:
a) prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest;
b) restrictii la comercializarea si utilizarea azbestului si a produselor care contin azbest;
c) etichetarea produselor care contin azbest.
Art. 2. – In sensul prezentei hotarari, semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari se aplica azbestului, astfel cum este definit in anexa nr. 1, atat in stare bruta, cat si produselor care contin azbest.
CAPITOLUL II Prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest
Art. 4. – (1) Utilizarea azbestului se face in conditiile aplicarii unor masuri si proceduri care sa asigure atat reducerea la sursa, cat mai mult posibil, a emisiilor de azbest in aer sau in mediul acvatic si a cantitatilor de deseuri solide care contin azbest, cat si prevenirea aparitiei unor astfel de emisii.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) trebuie sa aiba in vedere utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive, inclusiv utilizarea operatiilor de recirculare si epurare a apelor uzate in toate situatiile in care acestea sunt posibile.
(3) Adaptarea instalatiilor existente la cele mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive se face progresiv, pe baza strategiilor elaborate de titularii activitatilor si a masurilor cuprinse in programele pentru conformare, cu luarea in considerare a urmatoarelor aspecte:
a) caracteristicile tehnice ale instalatiilor existente;
b) rata utilizarii instalatiilor si perioada ramasa pentru functionare;
c) volumul si natura emisiilor poluante;
d) analiza costurilor si evaluarea acestora tinandu-se seama de situatia economica a fiecarei intreprinderi;
e) termenele prevazute la art. 12 si 13.
Art. 5. – (1) Masurile prevazute la art. 4 alin. (3) trebuie sa asigure ca nivelul emisiilor de azbest in aer, generate la utilizarea azbestului, nu depasesc valoarea limita admisibila de 0,1 mg/m3 de aer evacuat.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) instalatiile de la care se evacueaza gaze reziduale cu un debit mai mic de 5.000 m3/ora si ale caror emisii de azbest in aer sunt mai mici decat 0,5 g/ora in orice moment al operarii instalatiei in conditii normale.
Art. 6. – (1) Efluentii aposi rezultati din procesul tehnologic de fabricare a azbocimentului se recircula.
(2) In cazul in care activitatea prevazuta la alin. (1) nu este posibila din punct de vedere economic, evacuarea efluentilor aposi rezultati din procesul tehnologic de fabricare a azbocimentului se face cu respectarea valorii limita admisibile a suspensiilor totale de azbest in efluentul apos de 30 g/m3.
Art. 7. – Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului pot stabili, pentru fiecare titular al activitatii de fabricare a azbocimentului, in functie de situatia locala, conditii specifice privind cantitatile de suspensii totale evacuate pentru o tona de produs, astfel incat sa nu se produca poluarea mediului acvatic cu azbest.
Art. 8. – (1) Efluentii aposi rezultati din procesul tehnologic de fabricare a cartonului sau hartiei care contine azbest se recircula.
(2) Se admite evacuarea efluentului apos rezultat in timpul operatiilor curente de curatare si de intretinere a instalatiilor pentru fabricarea cartonului sau hartiei care contine azbest, cu conditia sa nu se depaseasca valoarea limita admisibila a suspensiilor totale de azbest in efluentul apos de 30 g/m3.
Art. 9. – (1) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului pot stabili, in functie de situatia locala, valori limita mai severe decat cele prevazute la art. 5-8, pentru suspensiile totale de azbest in efluentii evacuati din activitatile care implica prezenta azbestului, astfel incat sa fie respectate prevederile legale in vigoare privind incarcarea cu poluanti cu proprietati cancerigene a efluentilor evacuati in atmosfera, in retelele de canalizare sau in statiile de epurare ale localitatilor, precum si in receptorii naturali.
(2) Titularii activitatilor care implica prezenta azbestului au obligatia de a efectua in mod regulat masuratori asupra emisiilor de azbest in aer si in apa.
(3) Supravegherea si controlul respectarii de catre titularii activitatilor care implica prezenta azbestului a limitelor admisibile impuse acestor emisii se fac de catre autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului.
Art. 10. – Metodele de prelevare a probelor si de determinare a cantitatilor de azbest in mediu se stabilesc prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 11. – Titularii activitatilor care implica prezenta azbestului sunt obligati sa ia masuri pentru a se asigura ca:
a) activitatile care implica lucrari cu produse ce contin azbest nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare a mediului cu fibre sau praf de azbest;
b) demolarea cladirilor, a structurilor si instalatiilor care contin azbest si indepartarea azbestului sau a materialelor care contin azbest nu conduc la o poluare semnificativa a mediului cu azbest;
c) transportul si depozitarea deseurilor care contin praf si/sau fibre de azbest nu sunt insotite de emisii de praf si/sau fibre de azbest in aer si nici de imprastierea de lichide care contin fibre de azbest;
d) depozitarea deseurilor care contin praf si/sau fibre de azbest se face cu tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzatoare a acestora, avandu-se in vedere conditiile locale, astfel incat sa se previna poluarea mediului cu azbest.
CAPITOLUL III Restrictii privind importul, comercializarea si utilizarea azbestului si a produselor care contin azbest
Art. 12. – (1) In scopul protectiei sanatatii populatiei si a mediului, de la 1 ianuarie 2007 se interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor care contin azbest.
(2) Lista cu produse care se incadreaza in prevederile alin. (1) si care trebuie avute in vedere in mod deosebit, fiind interzise la comercializare si utilizare, este prevazuta in anexa nr. 2.
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) diafragmele care contin crisotil, pentru instalatiile de electroliza existente, care pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viata al acestor diafragme, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2008.
Art. 13. – Produsele care contin azbest, comercializate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viata al acestora, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2006.
CAPITOLUL IV Etichetarea azbestului si a produselor care contin azbest
Art. 14. – (1) Pentru prevenirea contaminarii cu azbest a populatiei si a mediului azbestul si toate produsele care contin azbest se eticheteaza.
(2) Modul de etichetare a azbestului si a produselor care contin azbest este prezentat in anexa nr. 3.
(3) Reponsabilitatea etichetarii azbestului si a produselor care contin azbest revine celor care produc si/sau celor care comercializeaza azbest si produse care contin azbest.
CAPITOLUL V Sanctiuni
Art. 15. – (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 5.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoanele juridice incalcarea urmatoarelor prevederi din prezenta hotarare:
a) nerespectarea de catre titularii de activitati care implica prezenta azbestului a obligatiei de a efectua, in mod regulat, masuratori asupra emisiilor de azbest in aer si in apa, prevazuta la art. 9 alin. (2);
b) nerespectarea de catre cei care produc sau comercializeaza azbest ori produse care contin azbest a obligatiei de a eticheta aceste produse, prevazuta la art. 14 alin. (1).
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 40.000.000 lei la 120.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei pentru persoanele juridice incalcarea prevederilor art. 12 si 13, referitoare la restrictionarea comercializarii si utilizarii azbestului si a produselor care contin azbest.
Art. 16. – Contraventiilor prevazute la art. 15 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 17. – (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 15 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatii publice centrale si autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 15, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
CAPITOLUL VI Dispozitii finale
Art. 18. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 19. – Prezenta hotarare intra in vigoare la 12 luni de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza: ––––– p. Ministrul apelor si protectiei mediului, Florin Stadiu, secretar de stat Ministrul industriei si resurselor, Dan Ioan Popescu Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, Miron Tudor Mitrea
Bucuresti, 30 ianuarie 2003.
Nr. 124.
ANEXA Nr. 1
SEMNIFICATIA termenilor specifici utilizati
1. Azbest inseamna urmatorii silicati fibrosi:
– crocidolit – CAS nr. 12001-28-4 (cunoscut si ca azbest albastru);
– actinolit – CAS nr. 77536-66-4;
– antofilit – CAS nr. 77536-67-5;
– crizotil – CAS nr. 12001-29-5 (cunoscut si ca azbest alb);
– amozit – CAS nr. 12172-73-5 (cunoscut si ca azbest brun);
– tremolit – CAS nr. 77536-68-6.
2. Azbest brut este produsul rezultat din concasarea primara a minereului de azbest.
3. Utilizarea azbestului inseamna activitati care implica manipularea unei cantitati mai mari de 100 kg de azbest brut pe an si care se refera la:
– producerea minereului de azbest brut, exclusiv orice proces asociat direct cu extractia minereului;
– fabricarea si finisarea industriala a urmatoarelor produse la care se utilizeaza azbest brut: azbociment sau produse din azbociment, produse de frictiune, filtre, textile, hartie si carton, garnituri, materiale pentru ambalare si pentru armare, captuseli pentru pardoseala, materiale de etansare.
4. Lucrari cu produse care contin azbest inseamna alte activitati decat cele referitoare la utilizarea azbestului si de la care se emite azbest in mediu.
5. Deseuri de azbest inseamna orice substanta sau obiect cu continut de azbest care este considerat deseu in conformitate cu prevederile anexei nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
ANEXA Nr. 2
LISTA cu produse care contin azbest si care trebuie avute in vedere in mod deosebit, fiind interzise la comercializare si utilizare
a) Jucarii
b) Materiale sau preparate pentru aplicare prin pulverizare
c) Produse finite comercializate catre populatie sub forma de pulberi
d) Articole pentru fumat, ca de exemplu pipe sau porttigarete
e) Filtre catalitice si dispozitive izolatoare ce se incorporeaza in incalzitoarele cu catalizator si care utilizeaza gaz lichefiat
f) Lacuri si vopsele
g) Filtre pentru lichide
h) Material de acoperire pentru drumuri, in cazul in care continutul de fibre de azbest al acestuia depaseste 2%
i) Mortar, acoperiri de protectie, umpluturi, etansari, compusi de imbinare, mastic, cleiuri, pulberi si finisaje decorative
j) Materiale izolatoare termice si acustice cu densitatea sub 1 g/cm3
k) Filtre de aer si filtre folosite in transportul, distributia si utilizarea gazului natural, inclusiv in reteaua de distributie municipala
l) Captuseli pentru pardoseli si placi din plastic pentru acoperit pereti
m) Textile finisate in forma in care vor fi furnizate utilizatorului, cu exceptia celor tratate pentru evitarea eliberarilor de fibre
n) Carton asfaltat.
ANEXA Nr. 3
ETICHETAREA azbestului si a produselor care contin azbest
1. Formatul etichetei
Toate produsele care contin azbest trebuie sa poarte o eticheta a carei macheta este prezentata in fig. 1.
a) Eticheta are inaltimea (H) de 5 cm si latimea (L) de 2,5 cm.
b) Eticheta consta din doua parti:
• partea superioara (h1 = 40% H) include litera „a” scrisa cu alb pe fond negru;
• partea inferioara (h2 = 60% H) include fraze-tip scrise cu alb sau cu negru pe fond rosu.
c) Daca produsul contine crocidolit, fraza-tip este „contine crocidolit/azbest albastru”.
d) Daca produsul se comercializeaza numai in Romania, pe eticheta se scrie „contine azbest”.
e) Daca eticheta este obtinuta prin imprimarea directa pe produs, este suficienta o singura culoare care sa contrasteze cu fondul.
2. Eticheta se ataseaza produselor care contin azbest, respectandu-se urmatoarele cerinte:
a) se fixeaza pe cea mai mica unitate de produs furnizat care contine azbest;
b) daca un produs are mai multe componente pe baza de azbest, este suficienta pentru toate aceste componente o singura eticheta;
c) eticheta poate sa nu fie aplicata pe cea mai mica unitate de produs daca dimensiunile reduse ale acesteia sau ambalajul inadecvat face imposibila etichetarea acesteia.
3. Etichetarea produselor ambalate care contin azbest
3.1. In cazul etichetarii produselor ambalate care contin azbest, pe ambalaj trebuie inscrise lizibil urmatoarele elemente, care sa nu poata fi sterse:
a) simbolul si indicatiile relevante de pericol, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
b) instructiuni de securitate care pot fi alese in concordanta cu ceea ce este prevazut in aceasta anexa si care sa fie relevante pentru un anumit produs.
Cand sunt prezentate informatii suplimentare pe ambalaj, acestea nu trebuie sa fie in contradictie cu informatiile prevazute la lit. a) si b).
3.2. Etichetarea in concordanta cu prevederile pct. 3.1 se efectueaza astfel:
– eticheta este bine fixata pe ambalaj;
– eticheta este atasata in mod sigur de ambalaj;
– eticheta se tipareste direct pe ambalaj.
3.3. Produsele care contin azbest si care se comercializeaza ambalate numai in invelis de material plastic ce se deterioreaza la inlaturarea ambalajului sunt considerate produse ambalate si se eticheteaza ca un produs ambalat in concordanta cu prevederile pct. 3.2. Daca produsele sunt comercializate dupa indepartarea unui asemenea ambalaj, fiecare produs comercializat, pana la cea mai mica unitate, trebuie etichetat in conformitate cu prevederile pct. 3.1.
4. Etichetarea produselor cu continut de azbest care nu sunt ambalate
Pentru produsele neambalate care contin azbest etichetarea se face in conformitate cu prevederile pct. 3.1, dupa cum urmeaza:
– eticheta este bine fixata pe produsul care contine azbest;
– eticheta este atasata in mod sigur de produsul care contine azbest;
– eticheta se tipareste direct pe produsul care contine azbest.
Daca modalitatea de etichetare de mai sus nu este posibila din cauza dimensiunilor prea mici ale produsului, acesta trebuie insotit de o dovada scrisa care contine informatiile prevazute pentru etichetare, conform prevederilor pct. 3.1.
5. In cazul unor produse care contin azbest si sunt supuse prelucrarii sau finisarii, eticheta poate contine unele instructiuni de securitate adecvate produsului, cum ar fi:
– recomandarea ca operatia sa se execute, daca este posibil, in spatii deschise sau bine ventilate;
– recomandarea utilizarii in mod preferential a uneltelor de mana sau a uneltelor taietoare cu viteza mica de prelucrare si care dispun, daca este necesar, de dispozitive pentru retinerea prafului;
– recomandarea, in cazul in care se utilizeaza unelte cu viteza mare de prelucrare, ca acestea sa fie echipate cu dispozitive pentru retinerea prafului, umezirea prafului si retinerea acestuia in mod sigur;
– recomandarea de umezire a produselor care contin azbest inainte de gaurire sau taiere.
6. In cazul produselor care contin azbest, destinate sectorului casnic, care nu sunt prevazute la pct. 5 si care la utilizare pot emite fibre de azbest, se recomanda mentionarea pe eticheta acestor produse a urmatoarei instructiuni: „indepartare dupa utilizare”.
Macheta etichetei pentru azbest si produsele care contin azbest