HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014

Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 11

Continuare :
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. –
(1) Prezenta hotărâre instituie cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase pentru om și mediu, în vederea introducerii pe piață a acestora.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor substanțe și preparate în stare finită, destinate utilizatorului final:

a) medicamentelor de uz uman, reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

b) produselor medicamentoase de uz veterinar, reglementate de Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare;

c) produselor cosmetice, reglementate de Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) amestecurilor de substanțe devenite deșeuri, reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare;

e) produselor alimentare;

f) produselor care constituie hrană pentru animale;

g) produselor de protecția plantelor, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecția plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;

h) substanțelor radioactive, reglementate de Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, și de Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, cu completările ulterioare;
Practică judiciară (1)

i) altor substanțe sau preparate pentru care există proceduri comunitare de notificare sau de aprobare prin alte reglementări legale în vigoare și pentru care cerințele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta hotărâre.

(3) De asemenea, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul:

a) transportului substanțelor periculoase pe calea ferată, căi rutiere, aeriene sau pe căi navigabile interioare și maritime;

b) substanțelor în tranzit, care sunt sub supraveghere vamală, cu condiția ca ele să nu sufere nicio transformare sau prelucrare.

(4) Pentru aplicarea prezentei hotărâri se desemnează ca autorități competente următoarele instituții:

a) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile – autoritate de coordonare și de reglementare;

b) Agenția Națională pentru Protecția Mediului – autoritate de implementare;

c) Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – autorități de control și inspecție.

Art. 2. –
(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) substanțe – elementele chimice și compușii lor, în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru a menține stabilitatea produselor și orice impuritate rezultată din procesul utilizat, dar excluzând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanței sau fără modificarea compoziției sale;

b) preparate – amestecurile sau soluțiile de două sau mai multe substanțe;

c) introducere pe piață – punerea la dispoziția unor terțe părți a substanțelor. Importul pe teritoriul vamal al Uniunii Europene este, de asemenea, considerat introducere pe piață în sensul prezentei hotărâri;

d) EINECS – Inventarul european al substanțelor chimice existente. Acest inventar conține lista definitivă a tuturor substanțelor considerate a fi pe piața comunitară la 18 septembrie 1981.

(2) În sensul prezentei hotărâri, sunt considerate periculoase următoarele substanțe și preparate:

a) substanțele și preparatele explozive – substanțele solide, lichide, sub formă de pastă sau gelatinoase și preparatele care pot să reacționeze exoterm în absența oxigenului din atmosferă, producând imediat emisii de gaze, și care, în condiții de testare determinate, detonează, produc o deflagrație rapidă sau care, sub efectul căldurii, explodează, când sunt închise parțial;

b) substanțele și preparatele oxidante – substanțele și preparatele care, în contact cu alte substanțe, în special cu substanțele inflamabile, produc o reacție puternic exotermă;

c) substanțele și preparatele extrem de inflamabile – substanțele și preparatele lichide care au un punct de aprindere extrem de scăzut și un punct de fierbere scăzut, precum și substanțele și preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura și presiunea mediului ambiant;

d) substanțele și preparatele foarte inflamabile:

– substanțele și preparatele care se pot încălzi și, în final, se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau

– substanțele și preparatele solide care se pot aprinde cu ușurință după un scurt contact cu o sursă de aprindere și care continuă să ardă sau să se consume după îndepărtarea sursei de aprindere; sau

– substanțele și preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau

– substanțele și preparatele care, în contact cu apa sau aerul umed, emană gaze foarte inflamabile, în cantități periculoase;

e) substanțele și preparatele inflamabile – substanțele și preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;

f) substanțele și preparatele foarte toxice – substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, chiar și în cantități foarte mici, pot provoca moartea ori afecțiuni acute sau cronice ale sănătății;

g) substanțele și preparatele toxice – substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, chiar și în cantități mici, pot provoca moartea ori afecțiuni acute sau cronice ale sănătății;

h) substanțele și preparatele nocive – substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, pot provoca moartea ori afecțiuni acute sau cronice ale sănătății;

i) substanțele și preparatele corozive – substanțele și preparatele care, în contact cu țesuturile vii, exercită o acțiune distructivă asupra acestora din urmă;

j) substanțele și preparatele iritante – substanțele și preparatele necorozive care, în contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau mucoasa, pot provoca o reacție inflamatorie;

k) substanțele și preparatele sensibilizante – substanțele și preparatele care, prin inhalare sau penetrare cutanată, pot induce o reacție de hipersensibilizare, astfel încât, la o expunere ulterioară la substanță sau preparat, provoacă efecte adverse caracteristice;

l) substanțele și preparatele cancerigene – substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, pot produce cancer sau pot crește incidența lui;

m) substanțele și preparatele mutagene: substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, pot produce anomalii genetice ereditare sau pot crește incidența lor;

n) substanțele și preparatele toxice pentru reproducere – substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, pot produce sau crește incidența efectelor adverse nonereditare asupra urmașilor și/sau pot afecta funcțiile ori capacitatea de reproducere masculină sau feminină;

o) substanțele și preparatele periculoase pentru mediu – substanțele și preparatele care, dacă pătrund în mediu, prezintă sau ar putea prezenta un risc imediat sau întârziat pentru una sau mai multe componente ale mediului.

Art. 3. –
Testarea și evaluarea proprietăților substanțelor în vederea clasificării se efectuează în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

CAPITOLUL II
Clasificarea substanțelor periculoase
Art. 4. –
(1) Substanțele se clasifică pe baza proprietăților lor intrinseci, conform categoriilor prevăzute la art. 2 alin. (2). La clasificarea substanțelor se iau în considerare impuritățile, atât timp cât concentrațiile acestora din urmă depășesc limitele de concentrație prevăzute la alin. (4).

(2) Principiile generale de clasificare și etichetare a substanțelor și preparatelor se aplică în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, cu excepția cazurilor în care în alte acte normative comunitare sunt specificate cerințe contrare pentru preparate periculoase.

(3) Lista substanțelor periculoase clasificate și etichetate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Substanțele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 se caracterizează, acolo unde este cazul, prin limitele de concentrație sau orice alt parametru care să facă posibilă o evaluare a pericolului pentru sănătate ori mediu al preparatelor ce conțin substanțele periculoase prevăzute sau al substanțelor ce conțin alte substanțe periculoase ca impurități.

CAPITOLUL III
Obligațiile autorităților competente
Art. 5. –
(1) Este interzisă introducerea pe piață a substanțelor ca atare sau în preparate, dacă acestea nu sunt ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile art. 7-17 și cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, și a substanțelor înregistrate, dacă nu s-au furnizat informațiile care rezultă din aplicarea art. 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu excepția cazului în care pentru preparate există prevederi în alte acte normative comunitare.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, până când substanța este inclusă în anexa nr. 2 sau până când se adoptă decizia ca aceasta să nu se includă, în conformitate cu procedura referitoare la adaptarea progresului tehnic, reglementată de art. 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV
Obligația de a efectua documentarea
Art. 6. –
(1) Producătorii, distribuitorii și importatorii substanțelor periculoase prevăzute în EINECS, dar care nu au fost încă incluse în anexa nr. 2, sunt obligați să efectueze o documentare pentru a obține datele relevante și accesibile existente privind proprietățile unor asemenea substanțe.

(2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), aceștia ambalează și etichetează provizoriu aceste substanțe conform prevederilor art. 7-17 și criteriilor prevăzute în anexa nr. 1.

CAPITOLUL V
Ambalarea
Art. 7. –
(1) Este interzisă introducerea pe piață a substanțelor periculoase dacă ambalajul acestora nu îndeplinește următoarele cerințe:

a) ambalajul trebuie să fie proiectat și realizat astfel încât să împiedice orice pierdere a conținutului; această cerință nu se aplică în cazul în care sunt prevăzute mecanisme speciale de securitate;

b) materialele din care sunt realizate ambalajul și sistemele de închidere trebuie să fie rezistente la atacul conținutului și nu trebuie să formeze compuși periculoși cu conținutul;

c) ambalajul și sistemele de închidere trebuie să fie rezistente și solide pentru a se evita slăbirea acestora și pentru a îndeplini criteriile de securitate în condițiile unei manipulări normale;

d) recipientele prevăzute cu sisteme de închidere care să permită reînchiderea sunt astfel proiectate și realizate încât ambalajul să poată fi închis în mod repetat fără pierderi de conținut;

e) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care conține substanțe vândute sau puse la dispoziția publicului larg și etichetate foarte toxic, toxic sau coroziv, conform definițiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un sistem de închidere rezistent la manipularea de către copii și un însemn tactil de avertizare a pericolului;

f) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care conține substanțe vândute sau puse la dispoziția publicului larg și etichetate nociv, extrem de inflamabil sau foarte inflamabil, conform definițiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un însemn tactil de avertizare a pericolului.

(2) Inițial, ambalajele trebuie să fie închise cu un sigiliu, astfel încât atunci când ambalajul este deschis pentru prima oară sigiliul să se deterioreze iremediabil.

(3) Lista substanțelor prevăzute în anexa nr. 2 pentru care ambalajul trebuie prevăzut cu dispozitivele și însemnele prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) se modifică în conformitate cu adaptările la progresul tehnic.

(4) Specificațiile tehnice ale dispozitivelor prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) se modifică în conformitate cu adaptările la progresul tehnic și sunt prevăzute la pct. A și B din anexa nr. 3.

CAPITOLUL VI
Etichetarea
Art. 8. –
Este interzisă introducerea pe piață a substanțelor periculoase dacă etichetele de pe ambalaje nu îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 9.

Art. 9. –

Fiecare ambalaj prezintă, într-o formă clară, cu caracter de neșters, următoarele mențiuni:

a) denumirea substanței potrivit prevederilor anexei nr. 2. Dacă substanța nu este prevăzută încă în lista din anexa nr. 2, trebuie să i se dea o denumire, utilizând o denumire recunoscută pe plan internațional;

b) numele și adresa completă, inclusiv numărul de telefon al persoanei cu sediul/domiciliul în Comunitatea Europeană, responsabilă de introducerea pe piață a substanței, indiferent dacă este producătorul, importatorul sau distribuitorul;

c) simboluri de pericol, dacă există, și indicarea pericolului pe care îl prezintă utilizarea substanței;

d) frazele-tip care să indice riscurile speciale cauzate de utilizarea substanței periculoase (frazele R);

e) frazele-tip referitoare la utilizarea în siguranță a substanței (frazele S);

f) numărul CE, dacă a fost atribuit.

Art. 10. –
(1) Simbolurile de pericol prevăzute la art. 9 lit. c) și textul indicațiilor de pericol sunt prevăzute în anexa nr. 4. Pentru simbolurile de pericol trebuie respectate următoarele cerințe:

a) simbolurile de pericol trebuie tipărite cu negru pe un fond galben-portocaliu;

b) simbolurile de pericol și indicațiile de pericol, care sunt utilizate pentru fiecare substanță, trebuie să fie în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(2) Pentru substanțele periculoase care nu apar încă în anexa nr. 2, simbolurile de pericol și indicațiile de pericol sunt atribuite în conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Atunci când unei substanțe i se atribuie mai mult de un simbol de pericol, trebuie respectate următoarele:

a) obligația de a menționa simbolurile care conțin litera „T” face opțională utilizarea simbolurilor care conțin literele „X” și „C”, cu excepția cazului în care anexa nr. 2 cuprinde prevederi contrare;

b) obligația de a menționa simbolul „C” face opțională utilizarea simbolurilor care conțin litera „X”;

c) obligația de a menționa simbolul „E” face opțională utilizarea simbolurilor care conțin literele „F” și „O”.

Art. 11. –
(1) Textul frazelor „R” trebuie să fie în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Frazele „R” utilizate pentru fiecare substanță trebuie să fie în conformitate cu cele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) În cazul substanțelor periculoase care nu sunt încă prevăzute în anexa nr. 2, frazele „R” utilizate trebuie stabilite în conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 12. –
(1) Textul frazelor „S” trebuie să fie în conformitate cu cel prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Frazele „S” utilizate pentru fiecare substanță sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) În cazul substanțelor periculoase care nu sunt încă prevăzute în anexa nr. 2, frazele „S” utilizate trebuie stabilite conform regulilor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 13. –
Numărul CE prevăzut la art. 9 lit. f) se obține de la EINECS sau ELINCS (Lista europeană a substanțelor chimice notificate). În ceea ce privește substanțele care apar în anexa nr. 2, eticheta trebuie, de asemenea, să includă cuvintele etichetă CE.

Art. 14. –
Prin excepție de la cerințele prevăzute la art. 9-13, la etichetare trebuie avute în vedere și următoarele prevederi:

1. În cazul substanțelor iritante, foarte inflamabile, inflamabile sau oxidante, dacă ambalajul nu conține mai mult de 125 ml, nu este necesară menționarea frazelor „R” sau frazelor „S”.

2. Prevederile pct. 1 sunt valabile și în cazul aceluiași volum de substanțe nocive care nu se comercializează cu amănuntul către publicul larg.

3. Mențiunile de genul netoxic, nenociv sau orice alte mențiuni similare nu trebuie să apară pe eticheta sau ambalajul substanțelor care fac obiectul prezentei hotărâri.

CAPITOLUL VII
Aplicarea cerințelor de etichetare
Art. 15. –
(1) În cazul în care pe etichetă sunt inscripționate cerințele prevăzute la art. 8-14, această etichetă trebuie să fie bine fixată pe una sau mai multe suprafețe ale ambalajului, astfel încât textul să poată fi citit orizontal atunci când ambalajul este așezat în poziție normală.

(2) Dimensiunile etichetei sunt stabilite în funcție de capacitatea ambalajului, după cum urmează:

a) pentru o capacitate a ambalajului mai mică sau egală cu 3 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel puțin 52 mm x 74 mm;

b) pentru o capacitate a ambalajului de peste 3 litri, dar care nu depășește 50 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel puțin 74 mm x 105 mm;

c) pentru o capacitate a ambalajului de peste 50 litri, dar care nu depășește 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel puțin 105 mm x 148 mm;

d) pentru o capacitate a ambalajului de peste 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel puțin 148 mm x 210 mm.

(3) Fiecare simbol acoperă cel puțin o zecime din suprafața etichetei, fără a fi totuși mai mic de 1 cm2. Întreaga suprafață a etichetei se lipește imediat pe ambalajul care conține substanța. Aceste dimensiuni sunt destinate exclusiv pentru asigurarea informațiilor cerute prin prezenta hotărâre și, dacă este necesar, a oricăror mențiuni suplimentare pentru sănătate sau siguranță.

(4) Nu este necesară aplicarea unei etichete în cazul în care mențiunile sunt inscripționate în mod clar chiar pe ambalaj, așa cum se prevede la alin. (1)-(3).

(5) Culoarea și forma de prezentare ale etichetei sau, în cazul prevăzut la alin. (4), ale ambalajului sunt realizate astfel încât să se distingă în mod clar simbolul de pericol și fondul acestuia.

(6) Informațiile solicitate a fi menționate pe etichetă potrivit art. 8-14 trebuie să se distingă în mod clar de fond și să aibă astfel de dimensiuni și spațiere încât să fie ușor de citit. Prevederile speciale referitoare la forma de prezentare și dimensiunile acestor informații sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(7) Pentru introducerea pe piața din România a substanțelor periculoase eticheta se redactează în limba română.

Art. 16. –
În sensul prezentei hotărâri, cerințele de etichetare sunt considerate a fi îndeplinite dacă sunt respectate următoarele prevederi:

1. în cazul unui ambalaj exterior care conține unul sau mai multe ambalaje interioare, dacă ambalajul exterior este etichetat în conformitate cu reglementările internaționale cu privire la transportul substanțelor periculoase și ambalajul sau ambalajele interioare sunt etichetate în conformitate cu prezenta hotărâre;

2. în cazul unui ambalaj unic:

a) dacă un asemenea ambalaj este etichetat în conformitate cu reglementările internaționale cu privire la transportul substanțelor periculoase și cu art. 9 lit. a), b), d), e), f), și art. 11-13 și;

b) dacă este cazul, pentru anumite tipuri de ambalaje, cum ar fi buteliile de gaz transportabile, în conformitate cu cerințele specifice menționate în anexa nr. 1. În cazul substanțelor periculoase care nu părăsesc teritoriul țării, în locul reglementărilor internaționale cu privire la transportul substanțelor periculoase poate fi permisă o etichetare în conformitate cu reglementările naționale.

CAPITOLUL VIII
Derogările de la cerințele de etichetare și ambalare
Art. 17. –
(1) Prevederile art. 7-16 nu se aplică pentru muniții și pentru explozivii introduși pe piață în vederea producerii unui efect practic prin explozie sau prin efect pirotehnic.

(2) De asemenea, Agenția Națională pentru Protecția Mediului permite următoarele excepții de la cerințele de ambalare și etichetare:

a) etichetarea prevăzută la art. 8-14 să se efectueze într-un alt mod corespunzător pentru ambalajele care sunt fie prea mici, fie nepotrivite, pentru a fi etichetate în conformitate cu art. 15 alin. (1)-(4);

b) prin derogare de la art. 8-16, ambalajele substanțelor periculoase care nu sunt explozive, foarte toxice sau toxice pot să nu fie etichetate ori să fie etichetate într-un alt mod dacă ele conțin cantități atât de mici încât acestea nu prezintă niciun pericol pentru persoanele care manipulează astfel de substanțe sau pentru alte persoane;

c) în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru etichetarea prevăzută la art. 8-16 și nu există niciun pericol pentru persoanele care manipulează asemenea substanțe sau pentru alte persoane, prin derogare de la dispozițiile menționate anterior, ambalajele substanțelor explozive, foarte toxice sau toxice pot fi etichetate într-un alt mod corespunzător. Această derogare nu permite utilizarea simbolurilor, indicațiilor de pericol, frazelor de risc (R) sau a frazelor de prudență (S) diferite de cele prevăzute în prezenta hotărâre.

(3) În cazul în care se face uz de excepțiile prevăzute la alin. (2), Agenția Națională pentru Protecția Mediului informează imediat Comisia Europenă.

CAPITOLUL IX
Publicitatea
Art. 18. –

Este interzisă orice reclamă la o substanță care face parte din una sau mai multe dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă aceasta nu conține nicio mențiune privind categoria sau categoriile implicate.

CAPITOLUL X
Clauza de liberă circulație
Art. 19. –
Nu se poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piață a substanțelor care respectă cerințele prezentei hotărâri.

CAPITOLUL XI
Clauza de salvgardare
Art. 20. –
(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului poate să reclasifice temporar sau, dacă este necesar, să interzică introducerea pe piață a unei substanțe ce îndeplinește cerințele prezentei hotărâri ori să o supună unor condiții speciale pe teritoriul României, dacă, pe baza unor date și informații științifice noi, are motive justificate să considere că aceasta constituie totuși un pericol pentru om și mediu ca urmare a unei clasificări, ambalări sau etichetări necorespunzătoare.

(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului informează imediat Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la aceasta și își motivează decizia.

CAPITOLUL XII
Contravenții și sancțiuni
Art. 21. –
(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 9-13, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Dispozițiile referitoare la contravenții se completează și cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

(4) În cazul în care substanțele sunt introduse pe piață în vederea achiziționării de către persoane fizice, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se realizează de personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

CAPITOLUL XIII
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 22. –
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanțelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 10 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 2.167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om și mediu ale substanțelor notificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005;

d) Hotărârea Guvernului nr. 803/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor substanțelor existente și a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om și mediu a substanțelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 10 august 2007;

e) Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului nr. 1.001/552/2005 privind procedurile de raportare, de către agenții economici, a datelor și informațiilor referitoare la substanțele și preparatele chimice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 3 noiembrie 2005;

f) art. 16, 17, 18 și anexa nr. 5 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la actele normative abrogate la alin. (2), trimiterea se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.

Art. 23. –
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. 24. –
Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se actualizează prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile, în funcție de adaptările la progresul tehnic, conform art. 28 și 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificările și completările ulterioare.

*) Anexele nr. 1-6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. 196 din 16 august 1967, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
p. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor,
Gheorghe Ciubotaru
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian