HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 2

Descarca PDF cu Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 2

Continuare :

Până în prezent, nu sunt cunoscute exemple de astfel de substanţe.
Este recunoscut că este extrem de dificil a obţine date credibile de la studii asupra
incidenţei mutaţiilor la populaţii umane sau asupra creşterilor posibile a frecvenţei acestora.
Categoria 2
Pentru a încadra o substanţă chimică în categoria 2, sunt necesare rezultate pozitive
(reieşite) de la teste care să indice:
a)efecte mutagene,
sau
b)alte interacţiuni celulare relevante pentru mutagenitate, în celulele germinale ale
mamiferelor in vivo,
sau
c)efecte mutagene în celulele somatice ale mamiferelor in vivo, în combinaţie cu dovada
clară că substanţa sau un metabolit relevant, ajunge la nivelul celulelor germinale.
În ceea ce priveşte încadrarea în categoria 2, în prezent, sunt considerate corespunzătoare
următoarele metode:
2(a) Teste de mutagenicitate in vivo pe celule germinale:
– test de mutaţie a unui locus specific;
– test de translocaţie ereditară;
– test de mutaţie dominantă letală.
Aceste teste demonstrează apariţia unui descendent afectat sau a unui defect în
dezvoltarea embrionului.
2(b) Teste in vivo care să indice o interacţiune relevantă cu celulele germinale (de obicei cu
ADN-ul):
– teste de anomalii cromozomiale, cum sunt acelea detectate prin analiză citogenetică,
inclusiv aneuploidie, provocate de o separare anormală a cromozomilor;
– test pentru schimburi între cromatide surori;
– test pentru sinteza neprogramată a ADN;
– test de legare (covalentă) a mutagenului, de ADN-ul celulei germinale;
– testarea altor tipuri de alterări ale ADN-ului.
Aceste teste furnizează dovezi mai mult sau mai puţin indirecte. Rezultatele pozitive ale
acestor teste, de regulă, trebuie să fie susţinute de rezultate pozitive de la teste de
mutageneză in vivo pe celule somatice, pe mamifere sau pe om [a se vedea categoria 3, de
preferinţă metode ca acelea de la pct. 3a)].
2(c) Teste in vivo care să indice efecte mutagene în celulele somatice ale mamiferelor [a se
vedea categoria 3a)], în combinaţie cu metode toxicocinetice sau alte metodologii capabile
să demonstreze că, fie compusul, fie un metabolit relevant ajunge la celulele germinale.
Pentru metodele de la categoriile 2 (b) şi 2 (c), rezultatele pozitive ale testelor mediate de
gazdă sau demonstrarea efectelor certe în testele in vitro, pot fi considerate ca dovezi
suplimentare.
Categoria 3
Pentru încadrarea unei substanţe în categoria 3, sunt necesare rezultate pozitive de la
teste, care să indice:
a)efecte mutagene
sau
b)o altă interacţiune celulară relevantă pentru mutagenitate, în celulele somatice ale
mamiferelor in vivo.
Aceasta din urmă, în special, trebuie să fie susţinută, de regulă, prin rezultate pozitive de la
teste de mutagenitate in vitro.
Pentru efectele în celulele somatice in vivo, în prezent, sunt considerate corespunzătoare
următoarele metode:
3(a) Teste in vivo, de mutagenitate pe celule somatice:
– test al micronucleilor pe măduvă osoasă sau analiza metafazelor;
– analiza metafazelor limfocitelor periferice;
– test de pătare a blănii la şoareci.
3(b) Teste in vivo de interacţiune cu ADN-ul celulelor somatice:

Page 30 of 396
– test pentru schimburi între cromatide surori, în celule somatice;
– test pentru sinteza neprogramată a ADN-ului, în celule somatice;
– test de legare (covalentă) a mutagenului de ADN-ul celulei somatice;
– test pentru alterarea ADN-ului, de exemplu, prin eluţie alcalină, în celule somatice.
Substanţele care indică rezultate pozitive numai într-unul sau mai multe teste de
mutagenitate in vitro, de regulă, nu trebuie să fie clasificate.
Cu toate acestea, se recomandă insistent investigaţii suplimentare care să folosească teste
in vivo.
În cazuri excepţionale, ar putea fi luată în considerare încadrarea în categoria 3, de
exemplu pentru o substanţă care prezintă răspunsuri pronunţate în mai multe teste in vitro,
pentru care nu sunt disponibile date relevante in vivo şi care indică asemănare cu
substanţele mutagene/cancerigene cunoscute.
4.2.3 . Substanţe toxice pentru reproducere
4.2.3.1 . În scopul clasificării şi etichetării şi având în vedere nivelul actual al cunoştinţelor,
aceste substanţe sunt încadrate în 3 categorii.
Categoria 1
Substanţe cunoscute că alterează fertilitatea la oameni.
* Există dovezi suficiente pentru a stabili existenţa unei relaţii cauzale între expunerea
omului la substanţa şi alterarea fertilităţii.
Substanţe cunoscute că provoacă efecte toxice asupra dezvoltării descendenţilor la oameni.
* Există dovezi suficiente pentru a stabili existenţa unei relaţii cauzale între expunerea
omului la substanţă şi efectele toxice ulterioare asupra dezvoltării descendenţilor.
Categoria 2
Substanţe care ar trebui considerate că alterează fertilitatea la oameni.
* Există dovezi suficiente pentru justificarea unei prezumţii întemeiate că expunerea omului
la aceste substanţe poate determina alterarea fertilităţii, pe baza:
– dovezilor clare, de la studii pe animale, de alterare a fertilităţii în absenţa efectelor toxice
sau a dovezilor de alterare a fertilităţii, care apare la aproximativ aceleaşi nivele ale dozei la
care se produc alte efecte toxice, dar care nu este o consecinţă secundară nespecifică a
celorlalte efecte toxice;
– altor informaţii relevante.
Substanţe care ar trebui considerate că provoacă efecte toxice asupra dezvoltării umane.
* Există dovezi suficiente pentru justificarea unei prezumţii întemeiate că expunerea omului
la substanţă poate provoca efecte toxice asupra dezvoltării, de regulă, pe baza:
– rezultatelor clare de la studii corespunzătoare pe animale, în care au fost observate
efecte, în absenţa semnelor de toxicitate maternă marcată sau la aproximativ aceleaşi nivele
ale dozei la care se produc alte efecte toxice, dar care nu sunt o consecinţă secundară
nespecifică a celorlalte efecte toxice;
– altor informaţii relevante. Categoria 3
Substanţe care provoacă îngrijorare pentru fertilitatea oamenilor.
* De regulă, pe baza:
– rezultatelor de la studii corespunzătoare pe animale care furnizează suficiente dovezi
pentru a determina o suspiciune întemeiată privind alterarea fertilităţii în absenţa efectelor
toxice sau a dovezilor de alterare a fertilităţii, care apare la aproximativ aceleaşi nivele ale
dozei la care se produc alte efecte toxice, dar care nu este o consecinţă secundară
nespecifică a celorlalte efecte toxice, atunci când dovezile sunt insuficiente pentru a încadra
substanţa în categoria 2;
– altor observaţii relevante.
Substanţe care provoacă îngrijorare pentru oameni datorită efectelor toxice posibile asupra
dezvoltării.
* De regulă, pe baza:
– rezultatelor de la studii corespunzătoare pe animale care furnizează suficiente dovezi
pentru a determina o suspiciune întemeiată de toxicitate asupra dezvoltării în absenţa
semnelor de toxicitate maternă marcată sau la aproximativ aceleaşi nivele ale dozei la care
se produc alte efecte toxice, dar care nu este o consecinţă secundară nespecifică a celorlalte

Page 31 of 396
efecte toxice, dovezile fiind, totuşi, insuficiente pentru a încadra substanţa chimică în
categoria 2;
– altor observaţii relevante.
4.2.3.2 . Se aplică următoarele simboluri şi fraze de risc specifice:
Categoria 1:
pentru substanţele care alterează fertilitatea la oameni:
* Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 1 le va fi atribuit
simbolul „T” şi fraza de risc:
R60 – Poate afecta fertilitatea.
pentru substanţele care provoacă efecte toxice asupra dezvoltării umane:
* Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 1 le va fi atribuit
simbolul „T” şi fraza de risc:
R61 – Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii. Categoria 2:
pentru substanţele care ar trebui considerate că alterează fertilitatea la oameni:
* Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 2 le va fi atribuit
simbolul „T” şi fraza de risc:
R60 – Poate afecta fertilitatea.
pentru substanţele care ar trebui considerate că provoacă efecte toxice asupra dezvoltării
umane:
* Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 2 le va fi atribuit
simbolul „T” şi fraza de risc:
R61 – Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii.
Categoria 3
pentru substanţele care provoacă îngrijorare pentru fertilitatea oamenilor:
* Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 3 le va fi atribuit
simbolul „Xn” şi fraza de risc:
R62 – Risc posibil de afectare a fertilităţii.
pentru substanţele care provoacă îngrijorare pentru oameni datorită efectelor toxice
posibile asupra dezvoltării:
* Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 3 le va fi atribuit
simbolul „Xn” şi fraza de risc:
R63 – Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.
4.2.3.3 . Comentarii referitoare la încadrarea pe categorii a substanţelor toxice pentru
reproducere
Toxicitatea pentru reproducere include alterarea funcţiilor sau a capacităţii de reproducere
masculină şi feminină şi inducerea unor efecte adverse neereditare asupra descendenţilor.
Aceasta poate fi clasificată în două grupe principale:
1.Efecte asupra fertilităţii masculine sau feminine.
2.Toxicitate pentru dezvoltare.
1.Efectele asupra fertilităţii masculine sau feminine includ efectele adverse asupra
libidoului, comportamentului sexual, diferitelor aspecte ale spermatogenezei sau ovogenezei
ori asupra activităţii hormonale ori asupra răspunsului fiziologic care ar perturba capacitatea
de fecundare, fecundarea însăşi sau dezvoltarea ovulului fecundat, până la şi inclusiv
implantarea.
2.Toxicitatea asupra dezvoltării, în sensul său cel mai larg, include orice efect care perturbă
dezvoltarea normală, atât înainte, cât şi după naştere.
Aceasta include efectele induse sau manifeste prenatal, precum şi acelea manifeste
postnatal.
Aceasta include efectele embriotoxice/foetotoxice, cum ar fi scăderea greutăţii corporale,
întârzierea creşterii şi dezvoltării, toxicitatea pentru organe, decesul, avortul, defectele
structurale (efecte teratogene), defectele funcţionale, defectele peri-postnatale şi alterarea
dezvoltării mentale sau fizice după naştere, până la şi inclusiv dezvoltarea normală la
pubertate.
Clasificarea substanţelor ca toxice pentru reproducere se intenţionează a fi utilizată pentru
produsele care au o proprietate intrinsecă sau specifică de a produce asemenea efecte

Page 32 of 396
toxice.
Substanţele nu ar trebui să fie clasificate ca toxice pentru reproducere, dacă asemenea
efecte sunt produse numai ca o consecinţă secundară nespecifică a altor efecte toxice.
Substanţele care prezintă cele mai mari motive de îngrijorare sunt acelea care sunt toxice
pentru reproducere la nivele de expunere care nu produc alte semne de toxicitate.
Încadrarea unei substanţe în categoria 1 ca urmare a efectelor asupra fertilităţii şi/sau
toxicităţii asupra dezvoltării este efectuată pe baza datelor epidemiologice.
Încadrarea în categoriile 2 sau 3 este efectuată, de regulă, pe baza rezultatelor obţinute de
la testele pe animale.
Datele de la studii in vitro sau de la studii pe ouă de păsări sunt considerate ca „dovezi
suplimentare” şi numai în mod excepţional, ar conduce la clasificare în absenţa datelor in
vivo.
La fel ca majoritatea altor tipuri de efecte toxice, substanţele pentru care este dovedită o
toxicitate pentru reproducere, vor avea un prag sub care efectele adverse nu vor fi dovedite.
Chiar dacă au fost dovedite efecte clare prin studii pe animale, extrapolarea pentru oameni
poate fi incertă din cauza dozelor administrate, de exemplu, atunci când efectele s-au
manifestat numai la doze ridicate sau unde există diferenţe toxicocinetice marcate ori calea
de administrare nu este corespunzătoare.
Pentru acestea sau motive similare, este justificat ca substanţa sau preparatul să fie
încadrat în categoria 3 sau chiar să nu fie clasificat.
Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 prevede un test pentru stabilirea limitei, în cazul
substanţelor cu toxicitate scăzută.
Dacă un nivel al dozei de cel puţin 1.000 mg/kg pe cale orală nu produce nici o dovadă a
efectelor toxice pentru reproducere, studiile la alte nivele ale dozei nu pot fi considerate
inutile.
Dacă există date disponibile de la studii efectuate la doze mai mari decât doza limită
menţionată mai sus, aceste date trebuie să fie luate în considerare împreună cu alte
informaţii.
În condiţii normale, se consideră că efectele constatate numai la doze mai mari decât doza
limită, nu conduc neapărat la o clasificare ca „toxic pentru reproducere”.
Efecte asupra fertilităţii
Pentru încadrarea unei substanţe în categoria 2, „alterează fertilitatea”, de regulă, trebuie
să existe dovezi clare pe o specie de animale, împreună cu dovezi suplimentare privind
mecanismul sau locul de acţiune ori relaţia chimică cu alţi agenţi de „antifertilitate”
cunoscuţi sau alte informaţii de la observaţiile pe oameni, care conduc la concluzia că
efectele ar putea fi observate la om.
Când există studii numai pe o singură specie, fără alte dovezi suplimentare
corespunzătoare, atunci încadrarea în categoria 3 poate fi corespunzătoare.
Deoarece alterarea fertilităţii poate surveni ca un efect nespecific care însoţeşte o toxicitate
generalizată gravă sau când există o inaniţie gravă, încadrarea în categoria 2
trebuie efectuată numai dacă este dovedit că există un anumit grad de specificitate a
toxicităţii pentru sistemul de reproducere.
Dacă a fost demonstrat prin studii pe animale că alterarea fertilităţii a fost datorită unui
eşec de împerechere, atunci pentru încadrarea în categoria 2, de regulă, este necesar să
existe dovada mecanismului de acţiune, în scopul interpretării, dacă vreun efect advers,
precum alterarea profilului eliminării hormonale, este probabil să apară la om.
Toxicitate pentru dezvoltare
Pentru încadrarea unei substanţe în categoria 2, trebuie să existe dovezi clare a unor efecte
adverse, în studii corect conduse, pe una sau mai multe specii.
Deoarece efectele adverse apărute în timpul sarcinii sau în perioada postnatală, pot fi o
consecinţă secundară a toxicităţii pentru mamă, a administrării reduse de hrană sau de apă,
a stressului mamei, a lipsei de îngrijire maternă, a deficienţelor de alimentaţie specifice, a
condiţiilor nesatisfăcătoare de creştere, a unor infecţii intervenite etc., este important ca
efectele observate să rezulte de la studii corect conduse şi la nivele ale dozei care nu sunt

Page 33 of 396
asociate cu o toxicitate maternă marcată.
De asemenea, este importantă calea de expunere.
În special, injectarea intraperitoneală a substanţei iritante poate provoca leziuni locale ale
uterului şi ale conţinutului său, iar rezultatele unor astfel de studii trebuie să fie interpretate
cu prudenţă şi, de regulă, fără a conduce, ca atare, la încadrare.
Încadrarea în categoria 3 se bazează pe criterii similare celor pentru categoria 2, dar poate
fi utilizată atunci când protocolul experimental are deficienţe care fac concluziile mai puţin
convingătoare sau când nu poate fi exclusă posibilitatea ca efectele să poată fi datorate unor
influenţe nespecifice, cum ar fi toxicitatea generalizată.
De regulă, încadrarea în categoria 3 sau neclasificarea, este decisă pe o bază ad-hoc, când
singurele efecte înregistrate sunt mici modificări ale incidenţelor defectelor spontane, mici
modificări ale proporţiilor variantelor comune, observate la examinări ale scheletului sau
mici diferenţe în evaluarea dezvoltării postnatale.
Efecte în timpul lactaţiei
Substanţele care sunt clasificate ca toxice pentru reproducere şi care, de asemenea,
provoacă îngrijorare datorită efectelor acestora asupra lactaţiei trebuie, suplimentar, să fie
etichetate cu fraza R64 (a se vedea criteriile de la pct. 3.2.8).
În scopul clasificării, efectele toxice asupra descendenţilor care rezultă numai de la
expunere, via laptele matern sau efectele toxice care rezultă de la expunerea directă a
copiilor, nu vor fi considerate ca „toxice pentru reproducere”, cu excepţia cazurilor în care
asemenea efecte afectează dezvoltarea descendenţilor.
Substanţele care nu sunt clasificate ca toxice pentru reproducere, dar care provoacă
îngrijorare datorită toxicităţii acestora, o dată transmise sugarului în cursul perioadei de
alăptare, trebuie să fie etichetate cu fraza R64 (a se vedea criteriile de la pct. 3.2.8).
De asemenea, această frază R poate fi corespunzătoare pentru substanţele care afectează
cantitatea sau calitatea laptelui.
Fraza R64 trebuie atribuită, de regulă, pe baza:
a)studiilor toxicocinetice, care indică probabilitatea că substanţa ar fi prezentă în laptele
matern la nivele potenţial toxice
şi/sau
b)rezultatelor unor studii pe una sau două generaţii la animale, care indică prezenţa
efectelor adverse asupra descendenţilor datorită transferului prin laptele matern
şi/sau
c)dovezilor asupra omului, care indică un risc pentru sugari, în timpul perioadei de alăptare.
Substanţele care sunt cunoscute că se acumulează în organism şi care ulterior vor putea fi
eliberate în lapte, în cursul lactaţiei, pot fi etichetate cu frazele R33 şi R64.
4.2.4 . Procedura de clasificare a preparatelor în funcţie de efectele specifice asupra sănătăţii
Dacă un preparat conţine una sau mai multe substanţe clasificate în funcţie de criteriile
prevăzute mai sus, acesta trebuie să fie clasificat în concordanţă cu criteriile prevăzute în
anexa nr. 1, Secţiunea A „Procedura de evaluare a pericolelor pentru sănătate ale
preparatelor periculoase”, A.7÷9 şi Secţiunea B „Limite de concentraţie utilizabile la
evaluarea pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase”, B.6, la HG nr. 92/2003,
(limitele de concentraţie se găsesc, fie în anexa nr. 2, fie în anexa nr.1, Secţiunea B.6, la
HG nr. 92/2003, atunci când substanţa sau substanţele luate în considerare nu au fost
incluse în anexa nr. 2 sau au fost incluse, dar fără limite de concentraţie).
5 . CLASIFICAREA PE BAZA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI
5.1 . Introducere
Obiectivul principal al clasificării substanţelor şi preparatelor periculoase pentru mediu este
de a atrage atenţia utilizatorului asupra pericolelor pe care aceste substanţe şi preparate le
prezintă pentru ecosisteme.
Deşi criteriile actuale se referă la ecosistemele acvatice, este recunoscut că anumite
substanţe şi preparate pot, simultan sau alternativ, să afecteze alte ecosisteme ale căror
componente pot varia de la microflora şi microfauna solului, la primate.
Criteriile stabilite mai jos decurg direct din metodele de testare stabilite prin Regulamentul
Comisiei privind metodele de testare specificate la articolul 13 alineatul (2) din

Page 34 of 396
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 în măsura în care sunt menţionate. Metodele de testare
necesare pentru setul de bază menţionat în anexele VII şi VIII la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 sunt limitate şi informaţia care decurge din acestea ar putea fi insuficientă
pentru o clasificare corespunzătoare. Clasificarea ar putea necesita date suplimentare care
rezultă din anexele IX sau X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau alte studii echivalente.
În plus, substanţele clasificate pot face obiectul unor revizuiri având în vedere alte noi date.
În scopul clasificării şi etichetării şi având în vedere stadiul actual al cunoştinţelor, aceste
substanţe şi preparate sunt împărţite în două grupe, în concordanţă cu efectele acute şi/sau
pe termen lung ale acestora în sistemele acvatice sau în funcţie de efectele lor acute şi/sau
pe termen lung în sistemele neacvatice.
5.1.1 . Clasificarea substanţelor se efectuează, de obicei, pe baza datelor experimentale
referitoare la toxicitatea acvatică acută, la degradare şi la log Pow (sau FBC dacă este
disponibil).
5.1.2 . Clasificarea preparatelor, de regulă, va fi efectuată pe baza rezultatelor obţinute
printr-o metodă convenţională prevăzută la art. 6 din HG nr. 92/2003 şi anexa nr. 2, Părţile
A şi B la HG nr. 92/2003.
În acest caz, clasificarea se bazează pe limitele de concentraţie individuale indicate:
– în anexa nr. 1;
– în anexa nr. 2, Partea B, la HG nr. 92/2003, atunci când substanţa sau substanţele nu au
fost incluse în anexa nr. 2 sau au fost incluse, fără limite de concentraţie.
5.1.3 . De regulă, clasificarea unui preparat este efectuată pe baza unei metode
convenţionale.
Cu toate acestea, pentru determinarea toxicităţii acvatice acute, pot exista cazuri pentru
care este adecvată efectuarea unor teste pentru preparat.
Rezultatele acestor teste pentru preparat pot numai să modifice clasificarea privind
toxicitatea acvatică acută, care ar fi fost obţinută prin aplicarea unei metode convenţionale.
Dacă asemenea teste sunt alese de persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă,
aceasta trebuie să se asigure că au fost respectate criteriile de calitate ale metodelor de
testare prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art.
13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Suplimentar, testele trebuie să fie efectuate pe toate cele trei grupe de specii, în
conformitate cu criteriile din prezenta anexă (alge, Dafnia şi peşti), numai dacă clasificarea
în categoria cea mai ridicată de pericol, pe baza toxicităţii acvatice acute, nu a fost atribuită
după efectuarea testelor pe una din specii sau dacă rezultatele testelor erau deja disponibile
înaintea intrării în vigoare a HG nr. 92/2003.
5.2 . Criterii de clasificare, indicaţii de pericol şi alegerea frazelor de risc
Criteriile de clasificare pentru substanţele de la pct. 5.2.1, se aplică numai preparatelor care
au fost testate în conformitate cu prevederile de la pct. 5.1.3.
5.2.1 . Mediul acvatic
5.2.1.1 . Substanţele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu, li se atribuie simbolul „N”
şi indicaţia de pericol corespunzătoare şi li se atribuie frazele de risc, în concordanţă cu
următoarele criterii:
R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice.
şi
R53 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
* Toxicitate acută: 96h Concentraţia Letală-CL50 (peşte) mai mic sau egal cu 1 mg/l
sau 48h Concentraţia Inhibitoare Efectivă-CE50 (Dafnia) mai mic sau egal cu 1 mg/l
sau 72h Concentraţia Inhibitoare-CI50 (alge) mai mic sau egal cu 1 mg/l
şi:
– substanţa nu se degradează uşor
sau
– log Pow (expresia logaritmică a coeficientului de partiţie octanol/apă) mai mare sau egal
cu 3,
(excepţie, dacă factorul de bioconcentrare-BCF determinat experimental mai mic sau egal

Page 35 of 396
cu 100)
R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice.
* Toxicitate acută: 96h CL50 (peşte) mai mic sau egal cu 1 mg/l
sau 48h CE50 (Dafnia) mai mic sau egal cu 1 mg/l
sau 72h CI50 (alge) mai mic sau egal cu 1 mg/l
R51 – Toxic pentru organismele acvatice.
şi
R53 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
* Toxicitate acută: 96h CL50 (peşte) 1 mg/l < CL50 mai mic sau egal cu 10 mg/l
sau 48h CE50 (Dafnia) 1 mg/l < CE50 mai mic sau egal cu 10 mg/l
sau 72h CI50 (alge) 1 mg/l < CI50 mai mic sau egal cu 10 mg/l
şi:
– substanţa nu se degradează uşor
sau
– log Pow mai mare sau egal cu 3,0
(excepţie, dacă BCF determinat experimental mai mic sau egal cu 100)
5.2.1.2 . Substanţele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu în conformitate cu criterii
prevăzute mai jos.
Frazele de risc vor fi atribuite în concordanţă cu următoarele criterii:
R52 – Nociv pentru organismele acvatice.
şi
R53 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
* Toxicitate acută (cronică): 96h CL50 (peşte) 10 mg/l < CL50 mai mic sau egal cu 100
mg/l
sau 48h CE50 (Dafnia) 10 mg/l < CE50 mai mic sau egal cu 100 mg/l
sau 72h CI50 (alge) 10 mg/l< CI50 mai mic sau egal cu 100 mg/l
şi:
– substanţa nu se degradează uşor.
Acest criteriu se aplică substanţelor, numai dacă nu există dovezi ştiinţifice suplimentare
privind degradarea şi/sau toxicitatea, suficiente pentru a furniza o dovadă corespunzătoare
că nici substanţa, nici produsele de degradare ale acesteia nu vor constitui un pericol
potenţial, pe termen lung şi/sau întârziat, pentru mediul acvatic.
Astfel de dovezi ştiinţifice suplimentare ar trebui în mod normal să se bazeze pe studiile
cerute de anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau studii cu valoare echivalentă şi
ar putea include:
i)un potenţial dovedit de degradare rapidă în mediul acvatic;
ii)o absenţă a efectelor de toxicitate cronică la o concentraţie de 1,0 mg/litru, de exemplu,
o concentraţie fără efect observat, mai mare de 1,0 mg/litru, determinată în cadrul unui
studiu prelungit de toxicitate pentru peşte sau Dafnia.
R52 – Nociv pentru organismele acvatice.
Substanţele care nu se încadreză în criteriile menţionate mai sus la acest capitol, dar care,
pe baza dovezilor disponibile privind toxicitatea acestora, pot totuşi, să prezinte un pericol
pentru structura şi/sau funcţionarea ecosistemelor acvatice.
R53 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
Substanţele care nu se încadrează în criteriile menţionate mai sus la acest capitol, dar care,
pe baza dovezilor disponibile privind persistenţa, potenţialul de acumulare, al transformării
şi comportamentului previzionate sau observate în mediu al acestora, pot totuşi, să prezinte
un pericol pe termen lung şi/sau întârziat pentru structura şi/sau funcţionarea ecosistemelor
acvatice.
De exemplu, substanţele puţin solubile în apă, adică substanţele cu o solubilitate mai mică
de 1 mg/litru, vor fi încadrate prin acest criteriu, dacă:
a) nu se degradează uşor

Page 36 of 396
şi
b) log Pow mai mare sau egal cu 3,0 (excepţie, dacă BCF determinat experimental mai mic
sau egal cu 100).
Acest criteriu se aplică substanţelor, numai dacă nu există dovezi ştiinţifice suplimentare
privind degradarea şi/sau toxicitatea, suficiente a furniza o asigurare corespunzătoare că
nici substanţa, nici produsele acesteia de degradare nu vor constitui un pericol potenţial, pe
termen lung şi/sau întârziat pentru mediul acvatic.
Astfel de dovezi ştiinţifice suplimentare ar trebui în mod normal să se bazeze pe studiile
cerute de anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau studii cu valoare echivalentă şi
ar putea include :
i)un potenţial dovedit de degradare rapidă în mediul acvatic;
ii)o absenţă a efectelor de toxicitate cronică la limita de solubilitate, de exemplu o
concentraţie la care nu se observă nici un efect, mai mare decât limita de solubilitate,
determinată în timpul unui studiu prelungit de toxicitate pentru peşti sau Dafnia.
5.2.1.3 . Comentarii referitoare la determinarea CI50 pentru alge şi a degradabilităţii
– când poate fi demonstrat, în cazul substanţelor intens colorate, că creşterea algelor este
inhibată numai de reducerea intensităţii luminoase, atunci indicatorul CI50 la 72 ore pentru
alge nu trebuie să fie utilizat ca bază pentru clasificare;
– substanţele sunt considerate uşor degradabile, dacă sunt verificate criteriile următoare:
a) dacă, în timpul studiilor de biodegradare de 28 zile, sunt atinse următoarele nivele de
degradare:
– în timpul testelor bazate pe carbon organic dizolvat: 70%;
– în timpul testelor bazate pe consumul de oxigen sau producerea dioxidului de carbon:
60% din valoarea teoretică maximă.
Aceste nivele de biodegradare trebuie să fie atinse în decurs de 10 zile de la începerea
degradării, acest punct fiind considerat momentul în care 10% din substanţă a fost
degradată
sau
b) în cazurile în care sunt disponibile numai date privind Consumul Chimic de Oxigen-CCO şi
Consumul Biologic de Oxigen-CBO5, dacă raportul CBO5/CCO este egal sau mai mare decât
0,5
sau
c) dacă sunt disponibile alte dovezi ştiinţifice convingătoare pentru a demonstra că
substanţa poate fi degradată (biotic şi/sau abiotic) în mediul acvatic până la un nivel mai
mare de 70%, în decurs de 28 de zile.
5.2.2 . Mediul neacvatic
5.2.2.1 . Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu, li se
atribuie simbolul „N” şi indicaţia de pericol corespunzătoare şi li se atribuie frazele de risc, în
concordanţă cu următoarele criterii:
R54 – Toxic pentru floră.
R55 – Toxic pentru faună.
R56 – Toxic pentru organismele din sol.
R57 – Toxic pentru albine.
R58 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător.
Substanţele şi preparatele care, pe baza dovezilor disponibile privind toxicitatea,
persistenţa, potenţialul de acumulare cât şi al transformării şi comportamentului
previzionate sau observate în mediu al acestora, pot prezenta un pericol imediat sau pe
termen lung şi/sau întârziat pentru structura şi/sau funcţionarea ecosistemelor naturale,
altele decât cele enunţate la pct. 5.2.1.
Criteriile detaliate vor fi elaborate ulterior.
5.2.2.2 . Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu, li se
atribuie simbolul „N” şi indicaţia de pericol corespunzătoare şi, dacă este cazul, li se atribuie
frazele de risc, în concordanţă cu următoarele criterii:
R59 – Periculos pentru stratul de ozon
Substanţele care pe baza dovezilor disponibile privind proprietăţile acestora, cât şi al

Page 37 of 396
transformărilor şi comportamentului previzonat sau observat în mediu al acestora, pot
prezenta un pericol pentru structura şi/sau funcţionarea stratului de ozon stratosferic.
Această categorie include substanţele care sunt incluse în Regulamentul nr. 2037/2000
privind substanţele care diminuează stratul de ozon
Preparatele vor fi clasificate pe baza unei metode convenţionale prevăzută la art. 6 din HG
nr. 92/2003 şi anexa nr. 2, Secţiunile A şi B la HG nr. 92/2003.
6 . ALEGEREA FRAZELOR DE SECURITATE
6.1 . Introducere
Frazele de securitate (fraze S) vor fi atribuite substanţelor şi preparatelor periculoase în
concordanţă cu următoarele criterii generale.
Suplimentar, pentru anumite preparate sunt obligatorii frazele de securitate incluse în
anexa nr. 3 la HG nr. 92/2003.
Ori de câte ori este menţionat producătorul la pct. 6, se face referire la persoana
responsabilă cu introducerea pe piaţă a substanţei sau preparatului.
6.2 . Fraze de securitate pentru substanţe şi preparate
S1 – A se păstra sub cheie.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate foarte toxice, toxice şi corosive.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus dacă sunt vândute
publicului larg.
S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
* Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele periculoase.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru toate substanţele şi preparatele periculoase vândute publicului larg, cu
excepţia acelora clasificate numai ca periculoase pentru mediu.
53 – A se păstra într-un loc răcoros.
* Aplicabilitate:
– peroxizi organici;
– alte substanţe şi preparate periculoase care au un punct de fierbere mai mic sau egal cu
40°C.
* Criterii de utilizare :
– obligatoriu, pentru peroxizii organici, numai dacă nu este utilizată fraza S47,
– recomandat, pentru celelalte substanţe şi preparate periculoase care au punctul de
fierbere mai mic sau egal cu 40°C.
S4 – A se păstra departe de zonele locuite.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate foarte toxice şi toxice.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la substanţele şi preparatele foarte toxice şi toxice când se doreşte
completarea frazei S13; de exemplu, atunci când există riscul de inhalare şi când substanţa
sau preparatul ar trebui să fie depozitat departe de orice zonă locuită).
Recomandarea nu intenţionează să excludă utilizarea corespunzătoare a substanţei sau
preparatului în zonele locuite.
S5 A se păstra sub….. (lichidul adecvat se specifică de producător).
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate solide inflamabile spontan.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale, cum ar fi sodiul, potasiul sau fosforul alb.
S6 A se păstra sub….. (gazul inert se specifică de producător).
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate periculoase care trebuie păstrate în atmosferă inertă.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale, cum ar fi anumiţi compuşi organo-metalici.

Page 38 of 396
S7 – A se păstra recipientul închis ermetic.
* Aplicabilitate:
– peroxizi organici,
– substanţe şi preparate care pot degaja gaze foarte toxice, toxice, nocive sau extrem de
inflamabile;
– substanţe şi preparate care, în contact cu umiditatea, degajă gaze extrem de inflamabile;
– solide foarte inflamabile.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru peroxizii organici,
– recomandat, pentru alte domenii de aplicare menţionate mai sus.
S8 A se păstra recipientul într-un loc uscat, ferit de umiditate.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate care pot reacţiona violent cu apa,
– substanţe şi preparate care, în contact cu apa, degajă gaze extrem de inflamabile;
– substanţe şi preparate care, în contact cu apa, degajă gaze foarte toxice sau toxice.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la domeniile de aplicare menţionate mai sus, când este necesară
accentuarea avertizării impuse, de fraza R29 şi în special de frazele R14, R15.
S9 – A se păstra recipientul într-un loc bine ventilat.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate volatile care degajă vapori foarte toxici, toxici sau nocivi;
– lichide extrem de inflamabile sau foarte inflamabile şi gaze extrem de inflamabile.
* Criterii de utilizare:
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele volatile, care degajă vapori foarte toxici,
toxici sau nocivi;
– recomandat pentru lichidele extrem de inflamabile sau foarte inflamabile ori gazele extrem
de inflamabile.
S12 – A nu se închide ermetic recipientul.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate care, prin degajări de gaze sau vapori, ar putea să producă
explozia recipientului.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazurile speciale menţionate mai sus.
S13 – A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate foarte toxice, toxice şi nocive.
* Criterii de utilizare:
– recomandat, când este probabil ca asemenea substanţe şi preparate să fie utilizate de
publicul larg.
S14 A se păstra departe de … (materialele incompatibile se specifică de producător).
* Aplicabilitate:
– peroxizi organici.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu şi de regulă, limitat la peroxizii organici.
Totuşi, poate fi utilă, în anumite cazuri excepţionale, când este probabil ca o
incompatibilitate să producă un anume risc.
S15 – A se păstra departe de căldură.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate care se pot descompune sau pot reacţiona spontan sub efectul
căldurii.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale, cum ar fi monomerii, dar neaplicabilă dacă sunt
utilizate deja frazele R2, R3 şi/sau R5.
S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.
* Aplicabilitate:

Page 39 of 396
– lichide extrem de inflamabile sau foarte inflamabile şi gaze extrem de inflamabile
* Criterii de utilizare:
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus, dar neaplicabilă, dacă
sunt utilizate deja frazele R2, R3 şi/sau R5.
S17 – A se păstra departe de materiale combustibile.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate care pot forma cu materialele combustibile amestecuri explozive
sau inflamabile spontan.
* Criterii de utilizare:
– disponibilă pentru utilizare în cazuri speciale (de exemplu, pentru a accentua frazele R8 şi
R9).
S18 – A se manipula şi a se deschide recipientul cu prudenţă.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate care pot genera o suprapresiune în recipient;
– substanţe şi preparate care pot forma peroxizi explozivi.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazurile menţionate mai sus, când există riscul unor leziuni oculare
şi/sau când substanţele şi preparatele este probabil să fie utilizate de publicul larg.
S20 – A nu mânca sau bea în timpul utilizării.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate foarte toxice, toxice şi corosive.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale (de exemplu, arsenul şi compuşii arsenului,
fluoroacetaţi), în special când aceste produse este probabil să fie utilizate de publicul larg.
S21 – Fumatul interzis în timpul utilizării.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate care prin ardere degajă produse toxice.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale (de exemplu, compuşi halogenaţi).
S22 – A nu se inspira praful.
* Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele solide periculoase pentru sănătate.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru acele substanţe şi preparate menţionate mai sus cărora li s-a atribuit
fraza R42;
– recomandat, pentru acele substanţe şi preparate menţionate mai sus, furnizate sub forma
unei pulberi inhalabile şi pentru care, pericolele pentru sănătate, ulterior inhalării, nu sunt
cunoscute.
S23 – A nu inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (termenul(ii) corespunzătorii) se specifică
de producător).
* Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele, lichide sau gazoase, periculoase pentru sănătate.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru acele substanţe şi preparate menţionate mai sus, cărora li s-a atribuit
fraza R42,
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele destinate utilizării prin pulverizare.
Suplimentar, trebuie atribuită fraza S38 sau S51;
– recomandat, când este necesar să se atragă atenţia utilizatorului asupra riscurilor în caz
de inhalare, nemenţionate în frazele de risc care trebuie atribuite.
S24 – A se evita contactul cu pielea.
* Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele periculoase pentru sănătate.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele cărora le-au fost atribuite fraza R43, numai
dacă, de asemenea, nu a fost atribuită fraza S36;

Page 40 of 396
– recomandat, când este necesar să se atragă atenţia utilizatorului asupra riscurilor ce pot
apare la contactul cu pielea, nemenţionate în frazele de risc care trebuie să fie atribuite
acestor substanţe (de exemplu, parestezia).
Totuşi, poate fi utilizată pentru a accentua asemenea fraze de risc.
S25 – A se evita contactul cu ochii.
* Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele periculoase pentru sănătate.
* Criterii de utilizare:
– recomandat, când este necesar a se atrage atenţia utilizatorului asupra riscurilor la
contactul cu ochii, nemenţionate în frazele de risc care trebuie să fie aplicate.
Totuşi, poate fi utilizată pentru a sublinia asemenea fraze de risc.
– recomandat, pentru substanţele cărora li s-au atribuit frazele R34, R35, R36 sau R41, care
este probabil să fie utilizate de publicul larg.
S26 – În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate corosive sau iritante.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele corosive, cât şi acelea cărora le-a fost
atribuită deja fraza de risc R41;
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele iritante cărora le-a fost atribuită deja fraza
de risc R36.
S27 – Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate toxice, foarte toxice sau corosive.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice cărora le-a fost atribuită fraza
R27 şi care este probabil să fie utilizate de publicul larg,
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice utilizate în industrie, cărora
le-a fost atribuită fraza R27.
Totuşi, această frază de securitate nu trebuie să fie utilizată, dacă a fost atribuită fraza
S36;
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele toxice cărora le-a fost atribuită fraza R24,
precum şi pentru substanţele şi preparatele corosive care este probabil să fie utilizate de
publicul larg.
S28 – După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult… (produsul corespunzător se
specifică de producător).
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate foarte toxice, toxice sau corosive.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice,
– recomandat, pentru alte substanţe şi preparate menţionate mai sus, de regulă, când apa
nu constituie lichidul de clătire cel mai potrivit;
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele corosive care este probabil să fie utilizate
de publicul larg.
S29 – A nu se arunca la canalizare.
* Aplicabilitate:
– lichide extrem de inflamabile sau foarte inflamabile nemiscibile cu apa,
– substanţe şi preparate foarte toxice şi toxice,
– substanţe şi preparate periculoase pentru mediu.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele periculoase pentru mediu cărora li s-a
atribuit simbolul „N”, care este probabil să fie utilizate de publicul larg, în afara cazului când
această utilizare este cea avută în vedere;
– recomandat, pentru alte substanţe şi preparate, menţionate mai sus, care este probabil să
fie utilizate de publicul larg, în afara cazului când această utilizare este avută în vedere.

Page 41 of 396
S30 – A nu se turna niciodată apă peste acest produs.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate care reacţionează violent cu apa.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale (de exemplu, acid sulfuric) şi poate fi utilizată, dacă
este cazul, pentru a furniza cea mai clară informaţie posibilă, fie pentru a accentua fraza
R14, fie ca alternativă la fraza R14.
S33 – A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate extrem de inflamabile sau foarte inflamabile.
* Criterii de utilizare:
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele utilizate în industrie, care nu absorb
umiditatea.
Practic, nu este utilizată niciodată pentru substanţele şi preparatele introduse pe piaţă,
destinate utilizării de publicul larg.
S35 – A nu se arunca acest produs şi ambalajul după ce s-au luat toate precauţilie.
– Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele periculoase.
– Criterii de utilizare:
– recomandat, pentru substanţe şi preparate când sunt necesare instrucţiuni speciale pentru
a se asigura eliminarea lor corectă.
S36 – A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.
* Aplicabilitate:
– peroxizi organici;
– substanţe şi preparate foarte toxice, toxice sau nocive;
– substanţe şi preparate corosive.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice şi corosive;
– obligatoriu, pentru acele substanţe şi preparate cărora le-a fost atribuită fraza R21 sau
R24;
– obligatoriu, pentru substanţele cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere din
categoria 3, numai dacă efectele nu sunt produse numai prin inhalarea substanţei sau
preparatului;
– obligatoriu, pentru peroxizii organici;
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele toxice, dacă valoarea DL50, pe cale
cutanată este necunoscută, dar substanţa sau preparatul este probabil să fie toxic în contact
cu pielea;
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele utilizate în industrie şi care este posibil să
fie dăunătoare pentru sănătate, la expunere prelungită.
S37 – A se purta mănuşi corespunzătoare.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate foarte toxice, toxice, nocive sau corosive;
– peroxizi organici;
– substanţe şi preparate iritante pentru piele sau care provoacă sensibilizare în contact cu
pielea.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice şi corosive;
– obligatoriu, pentru acele substanţe şi preparate cărora le-a fost atribuită oricare dintre
frazele R21, R24 sau R43;
– obligatoriu, pentru substanţele cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere din
categoria 3, numai dacă efectele nu se manifestă numai prin inhalarea substanţei sau
preparatului;
– obligatoriu, pentru peroxizii organici;
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele toxice, dacă valoarea DL50, pe cale
cutanată, este necunoscută, dar substanţa sau preparatul este probabil să fie nociv în

Page 42 of 396
contact cu pielea;
– recomandat pentru substanţele şi preparatele iritante pentru piele.
S38 – În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta echipament de respiraţie
corespunzător.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate foarte toxice sau toxice.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale, implicând utilizarea substanţelor şi preparatelor foarte
toxice sau toxice, în industrie ori în agricultură.
S39 – A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei.
*Aplicabilitate:
– peroxizi organici;
– substanţe şi preparate corosive, inclusiv iritante, care pot provoca leziuni oculare grave;
– substanţe şi preparate foarte toxice sau toxice.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru acele substanţe şi preparate cărora le-a fost atribuită fraza R34, R35
sau R41;
– obligatoriu pentru peroxizii organici;
– recomandat, când este necesar să se atragă atenţia utilizatorului asupra riscurilor la
contactul cu ochii, nemenţionate în frazele de risc care trebuie atribuite;
– de regulă, limitat la cazuri excepţionale, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice şi
toxice, când există un risc de stropire şi acestea este probabil să fie uşor absorbite prin
piele.
S40 – Pentru curăţirea pardoselei sau a obiectelor murdărite de acest produs, folosiţi…
(se specifică de producător).
* Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele periculoase.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la acele substanţe şi preparate periculoase pentru care apa nu este
considerată a fi un agent de curăţare corespunzător (de exemplu, când este necesară
absorbţia cu un material pulverulent, dizolvarea cu un solvent etc.) şi când este important,
din motive de sănătate şi/sau securitate, să se furnizeze o atenţionare pe etichetă.
S41 – În caz de incendiu şi/sau explozie a nu se inspira fumul.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate periculoase care prin ardere generează degajări de gaze foarte
toxice sau toxice.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale.
S42 – În timpul fumigaţiilor/pulverizărilor, a se purta un echipament de respiraţie
corespunzător (termenul(ii) corespunzător(i) se specifică de producător).
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate destinate pentru asemenea utilizări, dar care pot compromite
sănătatea şi securitatea utilizatorului, numai dacă nu sunt luate măsuri de precauţie.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale.
S43 – În caz de incendiu se va utiliza… (Mijloacele de stingere a incendiului se specifică de
producător. Dacă apa măreşte riscurile, se va adăuga „Niciodată nu folosiţi apă”).
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate extrem de inflamabile, foarte inflamabile şi inflamabile
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele care, în contact cu apa sau cu aerul umed,
degajă gaze extrem de inflamabile;
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele extrem de inflamabile, foarte inflamabile şi
inflamabile, în special când acestea nu sunt miscibile cu apa.
S45 – În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este

Page 43 of 396
posibil, i se va arăta eticheta).
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate foarte toxice;
– substanţe şi preparate toxice şi corosive;
– substanţe şi preparate care provoacă sensibilizare prin inhalare.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus.
S46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul)
sau eticheta.
– Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele periculoase, altele decât acelea care sunt foarte toxice,
toxice, corosive sau periculoase pentru mediu.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru toate substanţele şi preparatele periculoase menţionate mai sus, care
este probabil să fie utilizate de publicul larg, cu excepţia cazurilor în care înghiţirea acestor
produse, în special, de către copii, este considerată inofensivă.
S47 – A se păstra la o temperatură care nu depăşeşte… oC (temperatura se specifică de
producător).
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate care devin instabile la o anumită temperatură.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale (de exemplu, anumiţi peroxizi organici).
S48 – A se păstra umezit cu….. (materialul adecvat se specifică de producător).
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate care pot deveni foarte sensibile la scântei, frecare sau şoc, dacă
sunt lăsate să se usuce.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la cazuri speciale, de exemplu, nitroceluloza.
S49 – A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate sensibile la descompunere catalitică.
* Criterii de utilizare:
– substanţe şi preparate sensibile la descompunere catalitică, de exemplu, anumiţi peroxizi
organici.
S50 – A nu se amesteca cu ….( se specifică de producător).
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate care pot reacţiona cu produsul specificat, cu degajare de gaze
foarte toxice sau toxice;
– peroxizi organici.
* Criterii de utilizare:
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus, care este probabil să
fie utilizate de publicul larg, când această frază este o alternativă mai bună la fraza R31 sau
R32,
– obligatoriu, cu anumiţi peroxizi care pot genera o reacţie violentă în prezenţa
acceleratorilor sau promotorilor.
S51 – A se utiliza numai în spaţii bine ventilate.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate, susceptibile sau destinate să producă vapori, pulberi, aerosoli,
fum, ceaţă etc., care prezintă riscuri prin inhalare sau risc de incendiu ori de explozie.
* Criterii de utilizare:
– recomandat, când fraza S38 nu este indicată.
Aceasta este importantă atunci când asemenea substanţe şi preparate este probabil să fie
utilizate de publicul larg.
S52 – A nu se utiliza pe suprafeţe mari, în încăperi locuite.
* Aplicabilitate:

Page 44 of 396
– substanţe volatile foarte toxice, toxice şi nocive şi preparate care le conţin.
* Criterii de utilizare:
– recomandat, atunci când este probabil ca alterarea stării de sănătate să fie provocată de o
expunere prelungită la aceste substanţe şi preparate, datorită volatilizării acestora de pe
suprafeţe mari tratate, în încăperi sau alte spaţii închise, unde se adună persoane.
S53 – A se evita expunerea – a se procura instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate cancerigene, mutagene şi /sau toxice pentru reproducere.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus cărora le-a fost
atribuită, cel puţin una dintre frazele R următoare: R45, R46, R49, R60 sau R61.
S56 – A se depozita produsul şi ambalajul (recipientul) său la un centru de colectare a
deşeurilor periculoase sau speciale.
* Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele periculoase.
* Criterii de utilizare:
– recomandat, pentru toate substanţele şi preparatele periculoase care este probabil să fie
utilizate de publicul larg şi pentru care se cere o eliminare specială.
S57 – A se utiliza ambalajul (recipientul)corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări
a mediului înconjurător.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate cărora le-a fost atribuit simbolul „N”.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, limitat la substanţele şi preparatele improbabil să fie utilizate de către publicul
larg.
S59 – Adresaţi-vă producătorului/furnizorului pentru informaţii privind recuperarea/
reciclarea
* Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele periculoase.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele periculoase pentru stratul de ozon;
– recomandat, pentru alte substanţe şi preparate periculoase pentru care este
recomandabilă recuperarea/reciclarea.
S60 – Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor elimina ca un deşeu periculos.
* Aplicabilitate:
– toate substanţele şi preparatele periculoase.
* Criterii de utilizare:
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele improbabil să fie utilizate de publicul larg şi
cărora nu le-a fost atribuită fraza S35.
S61 – A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa
de securitate.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate periculoase pentru mediu.
* Criterii de utilizare:
– de regulă, utilizat pentru substanţele şi preparatele cărora le-a fost atribuit simbolul „N”;
– recomandat, pentru toate substanţele şi preparatele clasificate ca periculoase pentru
mediu, care nu sunt acoperite de menţiunile de mai sus.
S62 – În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; a se consulta imediat un medic şi a i se
arata ambalajul (recipientul) sau eticheta.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate clasificate ca nocive cu fraza R65, în conformitate cu criteriile
enunţate la pct. 3.2.3;
– neaplicabilă pentru substanţele şi preparatele sub formă de aerosoli introduse pe piaţă în
recipiente sau în recipiente prevăzute cu un dispozitiv de pulverizare sigilat (a se vedea pct.
8 şi 9).

Page 45 of 396
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus, dacă acestea sunt
vândute publicului larg sau probabil să fie utilizate de acesta, cu excepţia cazurilor în care
sunt obligatorii frazele S45 sau S46;
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus, când sunt utilizate în
industrie, cu excepţia cazurilor în care sunt obligatorii frazele S45 sau S46.
S63 – În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara zonei contaminate şi
se menţine în stare de repaus.
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate foarte toxice şi toxice (gaze, vapori, particule, lichide volatile);
– substanţe şi preparate care provoacă sensibilizare respiratorie.
* Criterii de utilizare:
– obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele cărora le-a fost atribuită fraza R26, R23 sau
R42 şi care este probabil să fie utilizate de publicul larg, în condiţii în care ar putea fi
inhalate.
S64 – În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana este conştientă).
* Aplicabilitate:
– substanţe şi preparate corosive sau iritante.
* Criterii de utilizare:
– recomandat, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus, care este probabil să
fie utilizate de publicul larg şi dacă tratamentul indicat mai sus este posibil.
7 . ETICHETARE
7.1 . După stabilirea/determinarea clasificării unei substanţe sau a unui preparat, este
elaborată eticheta corespunzătoare, conform cerinţelor art. 8-14, pentru substanţe şi
conform cerinţelor art. 9, 10, 11 şi 12 ale HG nr. 92/2003, pentru preparate.
Această secţiune explică modul de elaborare a etichetei şi, în particular, furnizează
recomandări privind alegerea frazelor de risc şi a frazelor de securitate corespunzătoare.
Eticheta cuprinde următoarele informaţii:
a) pentru preparate, denumirea comercială sau denumirea preparatului chimic;
b) pentru substanţe, denumirea substanţei şi pentru preparate, denumirea substanţelor
prezente în preparat, în conformitate cu regulile prevăzute la art. 10 al HG nr. 92/2003;
c) datele de identificare şi numărul de telefon ale persoanei cu sediul/domiciliul într-un stat
membru, responsabilă de introducerea substanţei pe piaţă, indiferent dacă este producătorul
importatorul sau distribuitorul;;
d) simbolul/simbolurile şi indicaţia/indicaţiile de pericol;
e) frazele, care indică natura riscurilor speciale (fraze R);
f) frazele, care indică recomandările de prudenţă (fraze S);
g) pentru substanţe, numărul CE şi în plus, pentru substanţele care se află incluse în anexa
nr. 2, menţiunea „etichetă CE”;
h) pentru preparatele oferite sau vândute publicului larg, cantitatea nominală a conţinutului,
numai dacă nu este specificată în altă parte pe ambalaj.
Notă:
Pentru anumite preparate, există cerinţe de etichetare suplimentare care sunt prevăzute la
art. 15-17 şi în anexa nr. 3 la HG nr. 92/2003, respectiv la art. 66, 67 şi 68 din Hotărârea
Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare HG nr. 956/2005.
7.1.1 . Alegerea finală a frazelor de risc şi a frazelor de securitate
Deşi alegerea finală a celor mai corespunzătoare fraze R şi fraze S este impusă, în primul
rând, de necesitatea furnizării tuturor informaţiilor necesare, de asemenea, trebuie să se
acorde atenţie clarităţii şi impactului etichetei.
Pentru inteligibilitate, informaţia necesară trebuie să fie exprimată printr-un număr minim
de fraze.
În cazul substanţelor iritante, foarte inflamabile, inflamabile şi oxidante nu este necesară
indicarea frazelor R şi a frazelor S, dacă conţinutul ambalajului nu depăşeşte 125ml.
De asemenea, această regulă se aplică, la acelaşi volum şi substanţelor nocive care nu sunt

Page 46 of 396
(re)vândute cu bucata, publicului larg.
În cazul preparatelor, dacă conţinutul ambalajului nu depăşeşte 125 ml:
– pentru preparatele clasificate ca foarte inflamabile, oxidante, iritante cu excepţia acelora
care au atribuită fraza R41 sau periculoase pentru mediu care au atribuit simbolul „N”, nu
este necesară indicarea frazelor R sau frazelor S;
– pentru preparatele clasificate ca inflamabile sau periculoase pentru mediu şi cărora nu li sa
atribuit simbolul „N”, este necesară indicarea frazelor R, dar nu şi indicarea frazelor S.
7.1.2 . Fără a aduce atingere prevederilor art. 34, alin (4) din HG nr. 1559/2004 şi HG nr.
956/2005, pe etichetă sau pe ambalajul substanţelor sau preparatelor care fac prezentei
hotărâri şi a HG nr. 92/2003 nu trebuie să apară indicaţii ca „netoxic”, „nenociv”,
„nepoluant”, „ecologic” sau orice altă formulare care să indice că substanţa sau preparatul
nu este periculos sau posibil să conducă la subestimarea pericolelor substanţei sau
preparatului în discuţie.
7.2 . Denumirea/denumirile chimică(e) care să fie înscrisă(e) pe etichetă
7.2.1 . Pentru substanţele care se află incluse în anexa nr. 2, eticheta trebuie să identifice
substanţele sub una din denumirile indicate în această anexă.
Pentru substanţele care nu sunt incluse în anexa nr. 2, denumirea se stabileşte în
conformitate cu o nomenclatură chimică recunoscută internaţional, aşa cum este definită la
pct. 1.4.
7.2.2 . Pentru preparatele, alegerea denumirilor care trebuie să fie înscrise pe etichetă se
efectuează în conformitate cu regulile prevăzute la art. 10 al HG nr. 92/2003.
Notă:
Sub rezerva dispoziţiilor din anexa nr. 3 „Prevederi speciale cu privire la etichetarea
anumitor preparate periculoase”, pct. B.9 la HG nr. 92/2003,
* denumirea substanţei sensibilizante trebuie să fie aleasă în conformitate cu dispoziţiile de
la pct. 7.2.1 din prezenta anexă;
* în cazul preparatelor concentrate destinate industriei parfumurilor:
– persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă poate identifica, numai o substanţă
sensibilizantă pe care o consideră a fi, principala cauză a pericolului de sensibilizare,
– în cazul unei substanţe naturale, denumirea chimică poate fi mai degrabă de tipul „ulei
esenţial de…”, „extract de…”, decât denumirea constituenţilor acelui ulei esenţial sau
extract.
7.3 . Alegerea simbolurilor de pericol
Pictograma simbolurilor de pericol şi explicitarea indicaţiilor de pericol trebuie să fie
conforme cu cele stabilite în anexa nr. 4 „Simboluri şi indicaţii de pericol pentru substanţele
şi preparatele periculoase”.
Simbolul va fi tipărit cu negru pe fond galben-portocaliu.
7.3.1 . Pentru substanţele incluse în anexa nr. 2 simbolurile şi indicaţiile de pericol sunt
acelea indicate în această anexă.
7.3.2 . Pentru substanţele periculoase neincluse încă în anexa nr. 2 şi pentru preparate,
simbolurile şi indicaţiile de pericol vor fi atribuite în conformitate cu regulile prevăzute în
prezenta anexă.
Când este atribuit mai mult de un simbol de pericol unei substanţe sau unui preparat
chimic:
– obligaţia de a indica simbolul „E” face opţionale (facultative) simbolurile „F+”, „F” şi „O”,
– obligaţia de a indica simbolul „T+” sau „T” face opţionale (facultative) simbolurile „Xn”,
„Xi” şi”C”,
– obligaţia de a indica simbolul „C” face opţionale (facultative) simbolurile „Xn” şi „Xi”,
– atribuirea simbolului „Xn” face opţional (facultativ) simbolul „Xi”.
7.4 . Alegerea frazelor de risc
Formularea frazelor R trebuie să fie conformă cu cea prevăzută în anexa nr. 5 „Natura
riscurilor specifice atribuite substanţelor şi preparatelor periculoase”.
Combinaţiile de fraze R din anexa nr. 5 trebuie utilizate când este cazul.
7.4.1 . Pentru substanţele incluse în anexa nr. 2, frazele R sunt acelea indicate în anexa
menţionată.

Page 47 of 396
7.4.2 . Pentru substanţele neincluse în anexa nr. 2, frazele R vor fi atribuite în concordanţă
cu criteriile şi priorităţile următoare:
a) în cazul pericolelor care provoacă efecte asupra sănătăţii:
i)frazele R corespunzătoare categoriei de pericol, ilustrate printr-un simbol, trebuie să apară
pe etichetă;
ii)frazele R corespunzătoare altor categorii de pericol, neilustrate printr-un simbol, în
conformitate cu art. 8-14.
b) în cazul pericolelor provocate de proprietăţile fizico-chimice:
– frazele R corespunzătoare categoriei de pericol, ilustrate printr-un simbol, trebuie să
apară pe etichetă.
c) în cazul pericolelor pentru mediu:
– fraza(le) R, corespunzătoare clasificării în categoria „periculos pentru mediu”, trebuie să
apară pe etichetă.
7.4.3 . Pentru preparate, frazele R vor fi alese în concordanţă cu criteriile şi priorităţile
următoare:
a) în cazul pericolelor care provoacă efecte asupra sănătăţii:
i)frazele R care corespund categoriei de pericol ilustrate printr-un simbol.
În anumite cazuri, frazele R trebuie adoptate în conformitate cu tabelele din anexa nr. 1,
Secţiunea B la HG nr. 92/2003.
Mai precis, pe etichetă trebuie să figureze frazele R ale componentului(lor) care justifică
clasificarea preparatului într-o categorie de pericol;
ii)frazele R care corespund altor categorii de pericol ce au fost atribuite componentelor, dar
neilustrate printr-un simbol, în conformitate cu art. 10, alin. (4) din HG nr. 92/2003;
b) în cazul pericolelor provocate de proprietăţile fizico-chimice:
– sunt aplicabile criteriile descrise la pct. 7.4.3.a) de mai sus, cu excepţia frazelor de risc
„extrem de inflamabil” sau „foarte inflamabil” care nu trebuie să fie indicate când acestea
repetă formularea indicaţiei de pericol, reprezentată cu un simbol;
c) în cazul pericolelor pentru mediu:
i)fraza(ele) R, corespunzătoare clasificării în categoria „periculos pentru mediu”, trebuie să
figureze pe etichetă;
ii)dacă fraza R50 a fost atribuită suplimentar unei combinaţii de fraze R51/53 sau R52/53
ori numai frazei R53, se va utiliza combinaţia de fraze R50/53.
Ca regulă generală, pentru descrierea riscului preparatelor, sunt suficiente maximum 6
fraze R.
În acest scop, combinaţiile de fraze indicate în anexa nr. 5 vor fi considerate ca fraze
individuale.
Totuşi, dacă preparatul se încadrează în mai multe categorii de pericol, acele fraze tip
trebuie să acopere toate pericolele principale prezentate de preparat. În unele cazuri, pot fi
necesare mai mult de 6 fraze R.
7.5 . Fraze de securitate
Formularea frazelor S trebuie să fie conformă cu aceea prevăzută în anexa nr. 6
„Recomandări de prudenţă privind substanţele şi preparatele periculoase”.
Combinaţiile de fraze S din anexa nr. 6 trebuie utilizate, dacă sunt corespunzătoare.
7.5.1 . Pentru substanţele incluse în anexa nr. 2, frazele S sunt acelea indicate în anexa
menţionată.
Când nu este indicată nici o frază S, producătorul/importatorul poate adăuga orice frază(e)
corespunzătoare.
Pentru substanţele neincluse în anexa nr. 1 şi pentru preparate, producătorul trebuie să
atribuie fraze S în concordanţă cu criteriile prevăzute la capitolul 6 al prezentei anexe.
7.5.2 . Alegerea frazelor de securitate
Alegerea finală a frazelor de securitate (fraze S) trebuie să ţină seama de frazele de risc
(fraze R) indicate pe etichetă şi de utilizarea avută în vedere pentru substanţă sau preparat:
– ca regulă generală, sunt suficiente maximum 6 fraze S pentru formularea celei mai
corespunzătoare recomandări de prudenţă; în acest scop, combinaţiile de fraze listate în
anexa nr. 6 vor fi considerate ca fraze individuale;

Page 48 of 396
– în cazul frazelor S privind eliminarea, trebuie atribuită o singură frază S, numai dacă nu
este clar faptul că eliminarea produsului şi a recipientului acestuia nu prezintă niciun pericol
pentru sănătatea umană sau mediu.
În special, este importantă recomandarea privind eliminarea în condiţii de securitate a
substanţelor şi preparatelor vândute publicului larg.
– unele fraze R devin inutile dacă se realizează o alegere judicioasă a frazelor S şi invers;
frazele S care corespund evident cu frazele R, vor apare pe etichetă numai dacă se doreşte
accentuarea unui avertisment specific;
– la alegerea frazelor de securitate se va acorda o atenţie deosebită condiţiilor avute în
vedere pentru utilizarea anumitor substanţe şi preparate, de exemplu, pulverizarea sau
orice alte efecte de aerosoli.
Frazele trebuie alese în funcţie de utilizarea avută în vedere.
– frazele de securitate S1, S2 şi S45 sunt obligatorii pentru toate substanţele şi preparatele
foarte toxice, toxice şi corosive vândute publicului larg;
– frazele de securitate S2 şi S46 sunt obligatorii pentru toate celelalte substanţe şi
preparate periculoase (cu excepţia celor clasificate numai ca periculoase pentru mediu) şi
vândute publicului larg.
Dacă frazele alese cu respectarea strictă a criteriilor enunţate la pct. 6.2 determină
redundanţă sau ambiguitate ori nu sunt necesare pentru un produs/ambalaj specific, atunci
anumite fraze pot fi suprimate.
7.6 . Numărul CE
Dacă o substanţă menţionată pe etichetă este inclusă în Inventarul European al
Substanţelor Chimice Existente Comercializate (EINECS) sau în Lista Europeană a
Substanţelor Chimice Notificate (ELINCS), atunci pe etichetă trebuie să fie indicat numărul
EINECS sau numărul ELINCS al substanţei. Această cerinţă nu se aplică preparatelor.
7.7 . Dimensiunile etichetei pentru preparate
Dimensiunile etichetei sunt stabilite în funcţie de capacitatea ambalajului după cum
urmează:
a) pentru o capacitate a ambalajului mai mică sau egală cu 3 litri, dimensiunile etichetei
trebuie să fie de cel puţin 52 mm x 74 mm;
b) pentru o capacitate a ambalajului peste 3 litri, dar nu mai mare de 50 litri, dimensiunile
etichetei trebuie să fie de cel puţin 74 mm x 105 mm;
c) pentru o capacitate a ambalajului peste 50 litri, dar care nu depăşeşte 500 litri,
dimensiunile etichetei trebuie să fie cel puţin 105 mm x 148 mm;
d) pentru o capacitate a ambalajului peste 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de
cel puţin 148 mm x 210 mm.
Fiecare simbol trebuie să ocupe cel puţin o zecime din suprafaţa etichetei şi nu va avea o
suprafaţă mai mică decât 1 cm2.
Eticheta trebuie să fie bine fixată pe una sau mai multe feţe ale ambalajului, aflat în contact
direct cu preparatul.
Informaţiile impuse pe etichetă trebuie să se distingă clar de fond, să fie de o asemenea
mărime şi spaţiere încât să fie uşor de citit.
8 . CAZURI SPECIALE: Substanţe
8.1 . Butelii pentru gaze transportabile
Pentru buteliile pentru gaze transportabile, cerinţele de etichetare se consideră a fi
respectate când acestea sunt în conformitate cu prevederile art. 8-14 şi ale pct. 7.7 din
prezenta anexă, precum şi cu reglementările internaţionale cu privire la transportul
substanţelor periculoase/mărfuri periculoase.
Cu toate acestea, prin derogare de la prevederile art. 8-14 din şi ale pct. 7.7 din prezenta
anexă, pentru buteliile pentru gaze, având capacitatea pentru apă mai mică sau egală cu
150 litri, poate fi utilizată una din următoarele alternative:
– formatul şi dimensiunile etichetei pot respecta prevederile standardului ISO 7225:2005,
„Butelii de gaz. Etichete de atenţionare”;
– informaţiile prevăzute la art. 8-14, pot fi furnizate pe un suport durabil (placă
metalică/disc sau etichetă), bine fixat pe butelie.

Page 49 of 396
8.2 . Recipiente pentru gaze destinate propanului, butanului sau gazului petrolier lichefiat
(GPL)
Aceste substanţe sunt clasificate în anexa nr. 2.
Deşi clasificarea lor este conformă cu art. 2, acestea nu prezintă pericol pentru sănătatea
umană atunci când sunt introduse pe piaţă, ca gaze combustibile care sunt utilizate numai
pentru combustie, în butelii închise reîncărcabile sau în cartuşe nereîncărcabile, conform
standardului român SR EN 417:2004, „Cartuşe metalice pentru gaz petrolier lichefiat,
nereîncărcabile, cu sau fără robinet, destinate a fi folosite la aparate portabile. Construcţie,
încercări, încercări şi marcare”.
Aceste butelii şi cartuşe trebuie să fie etichetate cu simbolul corespunzător şi frazele R şi S
referitoare la inflamabilitate.
Nu este necesară indicarea pe etichetă a informaţiilor referitoare la efectele asupra sănătăţii
umane.
Totuşi, informaţiile privind efectele asupra sănătăţii umane care ar trebui să apară pe
etichetă, vor fi transmise utilizatorului profesional de către persoana responsabilă cu
introducerea pe piaţă a substanţei.
Pentru consumatori, vor fi transmise suficiente informaţii care să le permită să ia toate
măsurile necesare pentru sănătate şi securitate, aşa cum este prevăzut la art. 16÷18 din
HG nr. 92/2003.
8.3 . Metale sub formă masivă
Aceste substanţe sunt clasificate în anexa nr. 2 sau trebuie să fie clasificate în conformitate
cu prevederile art.6.
Totuşi, unele dintre aceste substanţe, deşi clasificate în conformitate cu prevederile art. 2,
sub forma în care sunt comercializate nu prezintă pericol pentru sănătatea umană prin
inhalare, înghiţire sau contact cu pielea şi nici pentru mediul acvatic.
Aceste substanţe nu necesită o etichetă în conformitate cu prevederile art. 8-14 şi ale pct.
7.7 din prezenta anexă.
Cu toate acestea, toate informaţiile care ar trebui să figureze pe etichetă trebuie
comunicate utilizatorului de către persoana responsabilă cu introducerea piaţă a metalului.
8.4 . Substanţe clasificate cu fraza R65
Substanţele clasificate ca nocive pe baza pericolului la inhalare, nu necesită să fie etichetate
ca „Nociv” cu fraza R65 dacă sunt introduse pe piaţă în recipienţi pentru aerosoli sau în
recipienţi prevăzuţi cu un dispozitiv de pulverizare sigilat.
9 . CAZURI SPECIALE: Preparate
9.1 . Preparate gazoase (amestecuri de gaze)
Pentru preparatele gazoase trebuie să se ţină seama de:
– evaluarea proprietăţilor fizico-chimice;
– evaluarea pericolelor pentru sănătate;
– evaluarea pericolelor pentru mediu.
9.1.1 . Evaluarea proprietăţilor fizico-chimice
9.1.1.1 . Inflamabilitate
Proprietăţile de inflamabilitate ale acestor preparate sunt determinate în conformitate cu
art. 4 din HG nr. 92/2003, prin metodele prevăzute în Regulamentul Comisiei privind
metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Aceste preparate vor fi clasificate în funcţie de rezultatele testelor efectuate şi cu
respectarea criteriilor din Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la
art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 şi a criteriilor din prezenta anexă.
Cu toate acestea, prin derogare, în cazul în care preparatele gazoase sunt produse la
comandă, în cantităţi mici, inflamabilitatea acestor amestecuri gazoase poate fi evaluată
prin metoda de calcul următoare:
expresia amestecului de gaze:
A1 F1 +…+ A iFi+…+ An Fn+ B1 I1 +…+ Bi Ii+…+ BpIp
unde: Ai şi Bi sunt fracţii molare
Fi este un gaz inflamabil

Page 50 of 396
Ii este un gaz inert
n este numărul de gaze inflamabile
p este numărul de gaze inerte
poate fi transformată sub o formă în care toate Ii (gaze inerte) sunt exprimate ca azot
echivalent, utilizând un coeficient Ki, în care conţinutul echivalent de gaze inflamabile A’i
este exprimat după cum urmează:
A’i =Aix[100/(Ai + KiBi)]
Prin utilizarea valorii conţinutului maxim de gaze inflamabile care, într-un amestec cu azot,
dă o compoziţie care nu este inflamabilă în aer (Tci), se poate obţine următoarea expresie:
Amestecul de gaze este inflamabil dacă valoarea expresiei menţionate mai sus este mai
mare decât 1.
Preparatul este clasificat ca extrem de inflamabil şi i se atribuie fraza R12.
Coeficienţi de echivalenţă (Ki)
Valorile coeficienţilor de echivalenţă Ki între gazele inerte şi azot precum şi valorile
conţinutului maxim de gaze inflamabile (Tci) pot fi găsite în Tabelele 1 şi 2 ale standardului
ISO 10156:1996, „Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea potenţialului de inflamabilitate
şi capacităţii oxidante pentru alegerea racordurilor de ieşire ale robineţilor”.
Conţinutul maxim de gaze inflamabile (Tci)
Valoarea conţinutului maxim de gaze inflamabile (Tci) poate fi găsită în Tabelul 2 al
standardului ISO 10156:1996, „Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea potenţialului de
inflamabilitate şi capacităţii oxidante pentru selectarea racordurilor de ieşire ale robineţilor”.
Când valoarea Tci a unui gaz inflamabil nu figurează în standardul menţionat mai sus, se va
utiliza „Limita Inferioară de Explozivitate”-LIE.
Dacă nu există nici o valoare LIE, valoarea Tci va fi considerată 1% în volume.
Observaţii:
– expresia sus menţionată poate fi utilizată pentru a permite o etichetare corespunzătoare a
preparatelor gazoase, totuşi, nu trebuie să fie considerată ca o metodă de înlocuire a
experimentării pentru determinarea parametrilor tehnici de securitate;
– suplimentar, această expresie nu informează dacă un amestec care conţine gaze oxidante
poate fi preparat, în condiţii de securitate.
Când se estimează inflamabilitatea, aceste gaze oxidante nu sunt luate în considerare.
– expresia sus menţionată dă rezultate credibile numai dacă gazele inflamabile nu se
influenţează reciproc privind inflamabilitatea.
Acest aspect trebuie analizat, de exemplu, la hidrocarburile halogenate.
9.1.1.2 . Proprietăţi oxidante
Având în vedere că Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art.
13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu conţine o metodă pentru
determinarea proprietăţilor oxidante ale amestecurilor gazoase, evaluarea acestor
proprietăţi trebuie realizată în conformitate cu metoda de estimare următoare.
Principiul metodei constă în compararea potenţialului oxidant al gazelor într-un amestec, cu
potenţialul oxidant al oxigenului în aer.
Concentraţiile gazelor în amestec se exprimă în procente de volum (% vol.).
Se consideră că amestecul de gaze este tot atât de oxidant sau mai oxidant decât aerul,
dacă se verifică următoarea condiţie:
unde: xi este concentraţia gazului i, în procente de volum,
Ci este coeficientul de echivalenţă al gazului exprimat în oxigen.
În acest caz, preparatul este clasificat ca oxidant şi se va atribui fraza R8.
Coeficienţi de echivalenţă între gazele oxidante şi oxigen
Coeficienţii utilizaţi în calcul, pentru determinarea capacităţii oxidante a anumitor gaze întrun
amestec, în raport cu capacitatea oxidantă a oxigenului în aer, menţionaţi la pct. 5.2 al

Page 51 of 396
standardului ISO 10156:1996, „Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea potenţialului de
inflamabilitate şi capacităţii oxidante pentru selectarea racordurilor de ieşire ale robineţilor”,
sunt următorii:
Când în standardul menţionat, pentru o substanţă gazoasă nu există nici o valoare a
coeficientului Ci acestui coeficient i se va atribui valoarea 40.
9.1.2 . Etichetare
Pentru recipientele pentru gaze transportabile, cerinţele privind etichetarea sunt
considerate îndeplinite, când sunt în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2), lit. b) din
HG nr. 92/2003.
Cu toate acestea, prin derogare de la art. 13, alin. (2), lit. b) al HG nr. 92/2003 pentru
recipientele pentru gaze cu o capacitate pentru apă mai mică sau egală cu 150 l, formatul şi
dimensiunile etichetei pot respecta prevederile standardului ISO 7225:2005, „Butelii de gaz.
Etichete de atenţionare”.
În acest caz, eticheta poate menţiona denumirea generică sau denumirea
industrială/denumirea comercială a preparatului cu condiţia ca denumirea substanţelor
periculoase din compoziţia preparatului, să fie indicate clar şi lizibil pe corpul recipientului
pentru gaz.
9.2 . Recipiente pentru gaze, destinate preparatelor care conţin propan, butan sau gaz
petrolier lichefiat (GPL), marcate cu miros neplăcut
Propanul, butanul şi gazul petrolier lichefiat sunt clasificate în anexa nr. 2.
Deşi preparatele care conţin aceste substanţe sunt clasificate în conformitate cu art. 4-6 ale
HG nr. 92/2003, acestea nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană când sunt introduse
pe piaţă, ca gaze combustibile care sunt utilizate numai pentru combustie, în butelii închise
reîncărcabile sau în cartuşe nereîncărcabile conform standardului român SR EN 417:2004,
„Cartuşe metalice pentru gaz petrolier lichefiat, nereîncărcabile, cu sau fără robinet,
destinate a fi folosite la aparate portabile. Construcţie, încercări, încercări şi marcare”.
Aceste butelii şi cartuşe trebuie să fie etichetate cu simbolul corespunzător şi frazele R şi S
referitoare la inflamabilitate.
Nu este necesară indicarea pe etichetă a informaţiilor referitoare la efectele asupra sănătăţii
umane.
Totuşi, aceste informaţii, care ar trebui să apară pe etichetă, vor fi transmise utilizatorului
profesional de către persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a substanţei în formatul
prevăzut la art. 16 din HG nr. 92/2003.
Pentru consumatori, vor fi transmise suficiente informaţii care să le permită să ia toate
măsurile necesare pentru sănătate şi securitate, aşa cum este prevăzut la art. 16, alin. (6)
din HG nr. 92/2003.
9.3 . Aliaje, preparate care conţin polimeri, preparate care conţin elastomeri
Aceste preparate vor fi clasificate în conformitate cu prevederile art. 4-6 din HG nr.
92/2003 şi etichetate în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (1) – (2) din HG nr.
92/2003.
Cu toate acestea, unele din aceste preparate, deşi clasificate în conformitate cu art. 2, nu
prezintă pericol pentru sănătatea umană la inhalare, înghiţire sau contact cu pielea ori
pentru mediul acvatic, sub forma în care sunt comercializate.
Asemenea preparate nu impun o etichetă în conformitate cu prevederile Regulamentul
Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006.
Cu toate acestea, toate informaţiile care ar trebui să figureze pe etichetă trebuie
comunicate utilizatorului profesional prin intermediul unui sistem de informare.
9.4 . Preparate clasificate cu fraza R65
Preparatele clasificate ca nocive pe baza pericolului la inhalare, nu necesită să fie etichetate
ca „Nociv” cu fraza R65, dacă sunt introduse pe piaţă în recipienţi pentru aerosoli sau în
recipienţi prevăzuţi cu un dispozitiv de pulverizare sigilat.
9.5 . Peroxizi organici
O2 1
N2O 0,6

Page 52 of 396
Peroxizii organici întrunesc într-o singură moleculă proprietăţile unei substanţe oxidante şi
ale unei substanţe combustibile: când un peroxid organic se descompune, partea oxidantă a
moleculei reacţionează exotermic cu partea combustibilă (oxidabilă).
Pentru proprietăţile oxidante, metodele prevăzute în Regulamentul Comisiei privind
metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu
pot fi aplicate peroxizilor organici.
Trebuie utilizată metoda de calcul următoare, bazată pe prezenţa oxigenului activ.
Conţinutul de oxigen disponibil (%) al unui preparat pe bază de peroxid organic se obţine
prin formula:
unde:
ni = numărul de grupe peroxid/moleculă de peroxid organic i ci = concentraţia (în % de
masă) a peroxidului organic i
mi = masa moleculară a peroxidului organic i
9.6 Cerinţe suplimentare de etichetare pentru anumite preparate
Pentru anumite preparate există cerinţe suplimentare de etichetare prevăzute la art. 9 şi
10, alin. (1) şi (2) din HG nr. 92/2003 şi în anexa nr. 3 la HG nr. 92/2003, precum şi la art.
66, 67 şi 68 din HG nr. 956/2005.
Notă:
Sunt transpuse prevederile din anexa VI „Cerinţele privind clasificarea şi etichetarea
substanţelor şi preparatelor periculoase” la Directiva Consiliului 67/548/EEC privind
clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, cu amendamentele şi
adaptările la progresul tehnic (ATP), inclusiv Directiva Consiliului 2001/59/EC, conţinând
adaptarea pentru a 28-a oară la progresul tehnic.
ANEXA 2: Lista substanţelor periculoase
Introducere
– Anexa nr. 2 „Lista substanţelor periculoase”, denumită în continuare anexa nr.2, este o
listă a substanţelor periculoase pentru care clasificarea şi etichetarea armonizate au fost
convenite la nivel comunitar, în concordanţă cu procedura stipulată la art. 4, alin. (3).
Numerotarea înregistrărilor
Înregistrările, în anexa nr. 2, sunt listate în funcţie de numărul atomic al elementului cel
mai caracteristic pentru proprietăţile substanţei chimice. O listă a elementelor chimice,
ordonată în funcţie de numărul atomic, este prezentată în Tabelul A. Substanţele organice,
datorită diversităţii acestora, au fost încadrate în clase speciale, aşa cum se prezintă în
Tabelul B.
Numărul index al fiecărei substanţe este dat sub forma unei secvenţe de cifre de tipul: ABCRST-
VW-Y, în care:
– ABC reprezintă numărul atomic al elementului chimic cel mai caracteristic (precedat de
unul sau două zerouri, pentru completarea secvenţei) ori numărul clasei speciale (format din
trei cifre) pentru substanţele organice;
– RST reprezintă numărul consecutiv de înregistrare a substanţelor, în cadrul fiecărei
secvenţe ABC;
– VW reprezintă forma sub care substanţa este produsă sau introdusă pe piaţă;
– Y reprezintă cifra de control calculată în conformitate cu metoda utilizată de ISBN
(International Standard Book Number).
De exemplu, numărul index pentru cloratul de sodiu este: 017-005-00-9.
Pentru substanţele periculoase cuprinse în EINECS înregistrarea include şi numărul EINECS.
Acest număr este o serie de 7 cifre de tipul XXX-XXX-X, care începe cu 200-001-8.
Pentru substanţele periculoase cuprinse în ELINCS înregistrarea include şi numărul atribuit
substanţei din această listă. Acest număr este o serie de 7 cifre de tipul XXX-XXX-X, care
începe cu 400-010-9.
Pentru substanţele periculoase din „No-longer Polymers List” înregistrarea include şi
numărul corespunzător din aceasta listă. Acest număr este o serie de 7 cifre de tipul XXXXXX-
X , care începe cu 500-001-0.

Page 53 of 396
De asemenea, pentru a înlesni identificarea înregistrării, este inclus numărul Chemical
Abstract Service (CAS).
Trebuie menţionat faptul că numărul EINECS se referă atât la forma anhidră, cât şi la
formele hidratate ale substanţei şi, în mod frecvent, pentru formele anhidră şi hidratată
există numere CAS diferite.
Numărul CAS, indicat în lista substanţelor periculoase, se referă numai la forma anhidră şi
de aceea, acesta nu descrie întotdeauna înregistrarea la fel de exact ca numărul EINECS.
De regulă, numerele EINECS, ELINCS, „No-longer polymer” sau CAS nu sunt indicate,
pentru înregistrările care cuprind mai mult de 4 substanţe.
Nomenclatură
Ori de câte ori este posibil, substanţele periculoase sunt indicate prin denumirea utilizată în
EINECS, ELINCS sau în „No-longer polymers List”.
Celelalte substanţe, care nu sunt incluse în aceste liste, sunt indicate printr-o denumire
chimică recunoscută internaţional (de exemplu: ISO, IUPAC).
În anumite cazuri, este inclusă suplimentar denumirea uzuală.
De regulă, impurităţile, aditivii şi componentele minore sunt menţionate, numai dacă
acestea contribuie semnificativ la clasificarea substanţei.
Anumite substanţe sunt descrise ca fiind un „amestec de A şi B”. Aceste înregistrări se
referă la un amestec specific.
În unele cazuri, în care este necesară caracterizarea substanţei introduse pe piaţă, se
specifică proporţiile principalelor substanţe din compoziţia amestecului.
Unele substanţe sunt descrise prin indicarea unei valori procentuale specifice de puritate.
Substanţele care au un conţinut ridicat de substanţă activă (de exemplu, un peroxid
organic) nu sunt menţionate în înregistrarea din anexa nr. 2 şi pot avea alte proprietăţi
periculoase (de exemplu, pot fi explozive).
Acolo unde sunt indicate limite de concentraţie specifice, acestea se aplică substanţei sau
substanţelor care fac parte din înregistrare.
În particular, în cazul înregistrărilor care sunt amestecuri de substanţe sau substanţe
descrise printr-o valoare procentuală specifică de puritate, limitele se aplică substanţei aşa
cum aceasta este descrisă în anexa nr. 2 şi nu substanţei pure.
– Art. 9, lit. a) al prezentei hotărâri stipulează că pentru substanţele care apar în anexa nr.
2, denumirea substanţei, care urmează să fie utilizată pe etichetă, trebuie să fie una din
denumirile indicate în această anexă.
În scopul înlesnirii identificării substanţei, pentru anumite substanţe, au fost adăugate
informaţii suplimentare, între paranteze drepte. Aceste informaţii suplimentare nu este
necesar să fie incluse pe etichetă.
Anumite înregistrări cuprind o precizare cu privire la impurităţi.
Un exemplu este numărul index 607-190-00-X:
acrilamidometoxiacetat de metil (care conţine mai mare sau egal cu 0,1 % acrilamidă).
În aceste cazuri, precizarea din paranteză face parte din denumire şi trebuie să fie inclusă
pe etichetă.
Anumite înregistrări se referă la grupe de substanţe.
Un exemplu este numărul index 006-007-00-5:
„acidul cianhidric (sărurile…) cu excepţia cianurilor complexe precum ferocianurile,
fericianurile şi oxicianura de mercur”.
Individual, pentru substanţele acoperite de aceste înregistrări, trebuie utilizată denumirea
din EINECS sau o altă denumire recunoscută internaţional.
Formatul înregistrărilor
Pentru fiecare substanţă chimică din prezenta anexă -, se furnizează următoarele
informaţii:
a)Clasificarea:
i)clasificarea constă în încadrarea unei substanţe într-una sau mai multe categorii de pericol
(aşa cum acestea sunt definite în art. 2, alin. (2) al prezentei hotărâri şi atribuirea frazei sau
frazelor care caracterizează riscul. Clasificarea are consecinţe nu numai asupra etichetării,
dar şi asupra altor măsuri legislative şi de reglementare referitoare la substanţele

Page 54 of 396
periculoase;
ii)clasificarea în fiecare categorie de pericol se prezintă, de regulă, sub forma unei abrevieri
care reprezintă categoria de pericol, însoţită de fraza sau frazele de risc corespunzătoare.
Totuşi, în anumite cazuri (de exemplu la substanţele clasificate ca inflamabile, sensibilizante
şi la unele substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu) se utilizează numai fraza de
risc;
iii)abrevierile utilizate pentru fiecare din categoriile de pericol sunt următoarele:
– exploziv: E
– oxidant: O
– extrem de inflamabil: F+
– foarte inflamabil: F
– inflamabil: R10
– foarte toxic: T+
– toxic: T
– nociv: Xn
– corosiv: C
– iritant: Xi
– sensibilizant: R42 şi/sau R43
– cancerigen: Carc. Cat. (1)
– mutagen: Muta. Cat. (1)
– toxic pentru reproducere: Repr.Cat.1
1Este indicată categoria corespunzătoare a substanţei cancerigene, mutagene sau toxice
pentru reproducere (de exemplu: 1, 2 sau 3).
– periculos pentru mediu: N şi/sau R52, R53, R59.
iv)se indică frazele de risc suplimentare, care au fost atribuite pentru descrierea altor
proprietăţi (a se vedea prevederile de la punctele 2.2.6. şi 3.2.8. din nr. 1 „Criterii generale
de clasificare şi etichetare a substanţelor şi preparatelor periculoase”, deşi acestea nu fac
parte oficial din clasificare.
sau
b)Eticheta, care cuprinde:
i)litera atribuită substanţei, în conformitate cu anexa nr. 4 „Simboluri şi indicaţii de pericol
pentru substanţele şi preparatele periculoase”, [a se vedea art. 9, lit. c).].
Această literă reprezintă o abreviere pentru simbolul şi indicaţia de pericol (dacă acestea
sunt atribuite);
ii)frazele de risc (frazele R), indicate printr-o serie de numere precedate de litera R, care
indică natura riscurilor speciale, în conformitate cu anexa nr. 5 „Natura riscurilor specifice
atribuite substanţelor şi preparatelor periculoase” [a se vedea art.9, lit. d).
Numerele sunt despărţite:
– printr-o cratimă (-), pentru a indica formulări separate cu privire la riscurile specifice (R);
sau
– printr-o bară oblică (/), pentru a indica o formulare combinată, într-o singură frază, a
riscurilor speciale, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 5.
iii)frazele de securitate (frazele S), indicate printr-o serie de numere precedate de litera S,
care indică precauţiile de securitate recomandate, în conformitate cu anexa nr. 6
„Recomandări de prudenţă privind substanţele şi preparatele periculoase”(a se vedea art. 9,
lit. e).
De asemenea, numerele sunt despărţite printr-o cratimă sau printr-o bară oblică;
semnificaţiile precauţiilor de securitate recomandate sunt prevăzute în anexa nr. 6.
Frazele de securitate indicate se aplică numai substanţelor; pentru preparatele, frazele sunt
selectate în conformitate cu regulile uzuale.
Atenţie, anumite fraze S sunt obligatorii pentru anumite substanţe şi preparate periculoase
vândute publicului larg.
Frazele S1, S2 şi S45 sunt obligatorii pentru toate substanţele şi preparatele foarte toxice,
toxice şi corosive, vândute publicului larg.

Page 55 of 396
Frazele S2 şi S46 sunt obligatorii pentru toate celelalte substanţe şi preparate periculoase
vândute publicului larg, cu excepţia acelora care au fost clasificate numai ca periculoase
pentru mediu.
Frazele S1 şi S2 sunt prezentate între paranteze în anexa nr. 2 şi pot fi omise de pe
etichetă, numai când substanţa sau preparatul este vândut exclusiv pentru utilizare
industrială.
Exemplu: a) 2,4-dimetilfenol
Nota D
Anumite substanţe care sunt susceptibile să polimerizeze sau să se descompună spontan,
sunt, în general, introduse pe piaţă, sub o formă stabilizată. De fapt, aceasta este şi forma
sub care aceste substanţe sunt prezentate în anexa nr. 2.
Totuşi, uneori, astfel de substanţe sunt introduse pe piaţă într-o formă nestabilizată. în
acest caz, producătorul sau orice altă persoană, care introduce pe piaţă o astfel de
substanţă, trebuie să specifice pe etichetă denumirea substanţei, urmată de cuvintele
„nestabilizată”.
Exemplu: acid metacrilic (nestabilizat)
Nota E
Substanţelor care au efecte specifice asupra sănătăţii (a se vedea punctul 4 din anexa nr.
1) clasificate cancerigene, mutagene şi/sau toxice pentru reproducere, în categoriile 1 sau
2, li se aplică Nota E, dacă acestea sunt clasificate şi foarte toxice (T+), toxice (T) sau
nocive (Xn).
Pentru aceste substanţe, frazele de risc R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28,
R39, R68 (nociv), R48 şi R65, cât şi toate combinaţiile acestor fraze de risc trebuie
precedate de expresia „de asemenea”.
Exemplu: R45-23 „Poate cauza cancer. De asemenea, toxic prin inhalare”.
R46-27/28 „Poate provoca anomalii genetice ereditare. De asemenea, foarte toxic în
contact cu pielea şi prin înghiţire”.
Nota F
Această substanţă poate să conţină un stabilizator.
Dacă stabilizatorul modifică proprietăţile periculoase ale substanţei, aşa cum acestea sunt
indicate pentru etichetare, în anexa nr. 2, trebuie stabilită o etichetă în conformitate cu
regulile de etichetare pentru preparatele periculoase.
Nota G
Această substanţă poate fi comercializată sub formă de exploziv, caz în care trebuie
evaluată cu ajutorul metodelor de testare corespunzătoare şi etichetată cu menţionarea
proprietăţii explozive.
Nota H
Clasificarea şi eticheta, menţionate pentru această substanţă se aplică numai proprietăţii
sau proprietăţilor periculoase indicate prin fraza sau frazele de risc în combinaţie cu
categoria sau categoriile de pericol menţionate.
Cerinţele art. 6 al prezentei hotărâri se aplică tuturor celorlalte aspecte ale clasificării şi
etichetării.
Eticheta definitivă va trebui să respecte cerinţele prevăzute în secţiunea 7 din anexa nr. 1.
Această notă se aplică anumitor substanţe derivate din cărbune şi din petrol şi anumitor
înregistrări de grupe de substanţe din anexa nr. 2.
Nota J
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se poate
demonstra că substanţa conţine mai puţin de 0,1% în greutate benzen (nr. EINECS 200-
753-7).
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din cărbune şi din
petrol, din anexa nr. 2.
Nota K
Clasificarea ca substanţă cancerigenă ori mutagenă nu este necesar să se aplice, dacă se
poate demonstra că substanţa conţine mai puţin de 0,1% în greutate 1,3-butadienă (nr.
EINECS 203-450-8).

Page 56 of 396
Dacă substanţa nu este clasificată cancerigenă ori mutagenă, trebuie să i se atribuie cel
puţin frazele S(2-)9-16.
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din petrol, din anexa
nr. 2.
Nota L
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se poate
demonstra că substanţa conţine mai puţin de 3% hidrocarburi aromatice polinucleare,
identificate prin extracţie în dimetilsulfoxid (DMSO), măsurat conform metodei IP 346.
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din petrol, din anexa
nr. 2.
Nota M
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se poate
demonstra că substanţa conţine mai puţin de 0,005% în greutate benzo[a]piren (nr. EINECS
200-028-5).
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din cărbune, din anexa
nr. 2.
Nota N
Clasificarea ca fiind cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se cunoaşte istoricul
complet al rafinării şi dacă se poate demonstra că substanţa din care aceasta este produsă
nu este cancerigenă.
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din petrol, din anexa
nr. 2.
Nota P
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se poate
demonstra că substanţa conţine mai puţin de 0,1% în greutate benzen (nr. EINECS 200-
753-7).
Dacă substanţa este clasificată cancerigenă, se aplică, de asemenea, Nota E.
Dacă substanţa nu este clasificată cancerigenă trebuie să se atribuie, cel puţin, frazele S(2-
)23-24-62.
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din petrol, din anexa
nr. 2.
Nota Q
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se poate
demonstra că substanţa îndeplineşte una din condiţiile următoare:
– un test de biopersistenţă, pe termen scurt, prin inhalare, a demonstrat că fibrele cu o
lungime mai mare de 20 μm, au o perioadă de înjumătăţire a greutăţii, mai mică de 10 zile,
sau
– un test de biopersistenţă, pe termen scurt, prin instilare intratraheală a demonstrat că
fibrele cu o lungime mai mare de 20 μm, au o perioadă de înjumătăţire a greutăţii, mai mică
de 40 zile,
sau
– un test intraperitoneal, corespunzător, nu a evidenţiat o creştere a efectului cancerigen,
sau
– un test corespunzător, pe termen lung, prin inhalare, a demonstrat absenţa efectelor
patogene semnificative sau a modificărilor neoplazice.
Nota R
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice fibrelor al căror diametru
mediu geometric raportat la lungime minus două abateri geometrice standard este mai mare
de 6 μm.
Nota S
Pentru această substanţă, în anumite cazuri, poate să nu fie necesară eticheta menţionată
la art.9 al prezentei hotărâri (a se vedea punctul 8 din anexa nr. 1).
Explicarea notelor referitoare la etichetarea preparatelor
Notele din coloana din dreapta celei în care se prezintă limitele de concentraţie, au
următoarele semnificaţii:

Page 57 of 396
Nota 1
Concentraţiile indicate sau, în absenţa acestora, concentraţiile generale prevăzute în HG nr.
92/2003 reprezintă procente în greutate ale elementului metalic, calculate în raport cu
greutatea totală a preparatului.
Nota 2
Concentraţia de izocianat indicată, reprezintă procente în greutate ale monomerului liber,
calculate în raport cu greutatea totală a preparatului.
Nota 3
Concentraţia indicată reprezintă procente în greutate ale ionilor cromat dizolvaţi în apă,
calculate în raport cu greutatea totală a preparatului.
Nota 4
Preparatele care conţin substanţele cărora li se aplică Nota 4, trebuie clasificate ca nocive şi
să li se atribuie fraza de risc R65, dacă îndeplinesc criteriile enunţate în secţiunea 3.2.3 din
anexa nr. 1.
Nota 5
Limitele de concentraţie pentru preparatele gazoase sunt exprimate în procente de volum.
Nota 6
Preparatelor care conţin substanţele cărora li se aplică Nota 6, trebuie să li se atribuie fraza
de risc R67, dacă îndeplinesc criteriile enunţate în secţiunea 3.2.8. din anexa nr. 1.
Aceasta notă nu se va mai aplica de la data la care intră în vigoare criteriile de utilizare a
frazei R67, prevăzute în HG nr.92/2003.
Notă:
1.Sunt transpuse dispoziţiile din anexa I „Cerinţele privind clasificarea şi etichetarea
substanţelor şi preparatelor periculoase” la Directiva Consiliului 67/548/EEC privind
clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, cu amendamentele şi
adaptările la progresul tehnic (ATP), inclusiv Directiva Consiliului 2004/73/EC, conţinând
adaptarea pentru a 29-a oară la progresul tehnic.
2.Se mulţumeşte anticipat acelora care vor transmite recomandări şi sugestii de corectare,
deoarece nu pot fi excluse eventuale greşeli de editare apărute din cauza volumului mare de
date din listă.
3.Denumirile în limba română ale substanţelor sunt în conformitate cu:
– „Nomenclatura chimiei organice”, după regulile elaborate de Uniunea Internaţională de
Chimie Pură şi Aplicată, sub îngrijirea şi adaptarea dr. ing. D. Purdela, Editura Academiei,
Bucureşti, 1986
– „Nomenclatura chimiei anorganice”, după regulile elaborate de Uniunea Internaţională de
Chimie Pură şi Aplicată, sub îngrijirea şi adaptarea dr. ing. D. Purdela, Editura Academiei,
Bucureşti, 1977.
Tabelul A
Lista elementelor chimice, în ordinea numerelor atomice (Z)
z
Simbol Element Z Simbol Element
1 H Hidrogen 31 Ga Galiu
2 He Heliu 32 Ge Germaniu
3 Li Litiu 33 As Arsen
4 Be Beriliu 34 Se Seleniu
5 B Bor 35 Br Brom
6 C Carbon 36 Kr Kripton
7 N Azot 37 Rb Rubidiu
8 0 Oxigen 38 Sr Stronţiu
9 F Fluor 39 Y Ytriu

Page 58 of 396
10 Ne Neon 40 Zr Zirconiu
11 Na Sodiu 41 Nb Niobiu
12 Mg Magneziu 42 Mo Molibden
13 Al Aluminiu 43 Tc Tehneţiu
14 Si Siliciu 44 Ru Ruteniu
15 P Fosfor 45 Rh Rodiu
16 S Sulf 46 Pd Paladiu
17 Cl Clor 47 Ag Argint
18 Ar Argon 48 Cd Cadmiu
19 K Potasiu 49 In Indiu
20 Ca Calciu 50 Sn Staniu
21 Sc Scandiu 51 Sb
Stibiu (Antimoniu)
22 Ti Titan 52 Te Telur
23 V Vanadiu 53 I Iod
24 Cr Crom 54 Xe Xenon
25 Mn Mangan 55 Cs Cesiu
26 Fe Fier 56 Ba Bariu
27 Co Cobalt 57 La Lantan
28 Ni Nichel 58 Ce Ceriu
29 Cu Cupru 59 Pr Praseodim
30 Zn Zinc 60 Nd Neodim
z
Simbol Element Z Simbol Element
61 Pm Promeţiu 83 Bi Bismut
62 Sm Samariu 84 Po Poloniu
63 Eu Europiu 85 At Astatiniu
64 Gd Gadoliniu 86 Rn Radon
65 Tb Terbiu 87 Fr Franciu
66 Dy Dysprosiu 88 Ra Radiu
67 Ho Holmiu 89 Ac Actiniu
68 Er Erbiu 90 Th Toriu
69 Tm Tuliu 91 Pa Protactiniu
70 Yb Yterbiu 92 U Uraniu
71 Lu Luteţiu 93 Np Neptuniu
72 Hf Hafniu 94 Pu Plutoniu

Page 59 of 396
Tabelul B
Clasificarea specifică pentru substanţele organice
73 Ta Tantal 95 Am Americiu
74 W
Tungsten
(Wolfram)
96 Cm Curiu
75 Re Reniu 97 Bk Berkeliu
76 Os Osmiu 98 Cf Californiu
77 Ir Iridiu 99 Es Einsteiniu
78 Pt Platina 100 Fm Fermiu
79 Au Aur 101 Md
Mendeleeviu
80 Hg Mercur 102 No Nobeliu
81 Tl Taliu 103 Lw Laurenţiu
82 Pb Plumb
601 Hidrocarburi
602 Derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor
603 Alcooli şi derivaţiilor
604 Fenoli şi derivaţiilor
605 Aldehide şi derivaţiilor
606 Cetone şi derivaţiilor
607 Acizi organici şi derivaţiilor
608 Nitrili
609 Nitro-derivaţi
610 Cloro-nitro-derivaţi
611 Azoxi- şi azo-derivaţi
612 Amino-derivaţi
613 Baze heterociclice şi derivaţiilor
614 Glicozide şi alcaloizi
615 Cianaţi şi izocianaţi
616 Amide şi derivaţiilor
617 Peroxizi organici
647 Enzime
648 Substanţe complexe derivate din cărbune
649 Substanţe complexe derivate din petrol
650 Substanţe diverse
Nr. Index Denumirea chimică Note
referitoare
la
substanţe
Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de
concentraţie
Note
referitoare
la
preparate

Page 60 of 396

Click pentru continuare