HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 4

Descarca PDF cu Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 4

Continuare :

de calciu, dihidrat
015-165-00-
4
amestec de:
bihexafluorofosfat de
tiobis(4,1-fenilen)-
S,S,S’,S’-
tetrafenildisulfoniu;
hexafluorofosfat de
difenil(4-feniltiofenil)
sulfoniu
404-
986-7
– Xi; R41
N; R50-53
Xi; N
R: 41-50/53
S: (2-)15-
26-39-60-61
015-166-00-
X
3,9-bis(2,6-di-terţbutil-
4-metilfenoxil-
2,4,8,10-tetraoxa-3,9-
difosfaspiro [5.5]
undecan
410-
290-4
80693-
00-1
R53 R: 53
S: 61
015-167-00-
5
acid 3-
(hidroxifenilfosfinil)
propanoic
411-
200-6
14657-
64-8
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
015-168-00-
0
fostiazat (ISO)
tiofosfonat de (RS)-Ssec-
butil-O-etil-2-oxo-
1,3-tiazolidin-3-il
– 98886-
44-3
T; R23/25-
39
Xn; R21
Xi; R41
R43
N; R50-53
T; N
R: 21-23/25-
39-41-43-
50/53
S: (1/2-)53-
45-25-26-
39-60-61
015-169-00-
6
tetrafluoroborat de
tributiltetradecilfosfoniu
413-
520-1
– Xn; R22-
48/22
C; R34
R43
N; R50-53
C; N
R: 22-34-43-
48/22-50/53
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-60-61
015-170-00-
1
amestec de:
octilfosfat de di-(1-
octan-N,N,Ntrimetilamoniu;
dioctilfosfat de 1-
octan-N,N,Ntrimetilamoniu;
octilfosfat de 1-octan-
N,N,/V-trimetilamoniu
407-
490-9
– Xn; R21/22
C; R34
C
R: 21/22-34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
015-171-00-
7
fosforotioat de O,O,Otris(
2(sau 4)-C9-10-
izoalchilfenil)
406-
940-1
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
015-172-00-
2
amestec de:
mono(di-(4-metilpent-
2-iIoxi)tiofosforotioiI
izopropil)fosfat de bis
(izotrideciamoniu);
bis(di-(4-metilpent-2-
iloxi)
tiofosforotionilizopropil)
fosfat de
izotridecamoniu
406-
240-6
– R10
C; R34
N; R51-53
C; N
R: 10-34-
51/53
S: (1/2-)23-
26-28-
36/37/39-
45-61
015-173-00-
8
[2-(1,1-dimetiletil)-6-
metoxi-pirimidin-4-il]
etil tiofosfonat de metil
414-
080-3
117291-
73-3
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)23-
36-60-61
015-174-00-
3
1-cloro-W, N-dietil-1,1-
difenil-1-(fenilmetil)
fosforamină
411-
370-1
82857-
68-9
T; R25
Xi; R41
N; R51-53
T; N
R: 25-41-
51/53
S: (1/2-)26-
37/39-41-
45-61
015-175-00-
9
(trifenilfosforaniliden)
acetat de terţ-butil
412-
880-7
35000-
38-5
T; R25
Xn; R48/22
Xi; R36 R43
N; R51-53
T; N
R: 25-36-43-
48/22-51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
015-176-00-
4
P,P,P’,F-tetrakis-(ometoxi-
fenil)propan-
413-
430-2
116163-
96-3
N; R50-53 N
R: 50/53

Page 90 of 396
1,3-difosfină S: 60-61
015-177-00-
X
acid ((4-fenilbutil)
hidroxi-fosforil)acetic
412-
170-7
83623-
61-4
Xn; R48/22
Xi; R41 R43
Xn
R: 41-43-
48/22
S: (2-)22-
26-36/37/39
015-178-00-
5
monohidrat de (-)-(1R,
2S)-(1,2-epoxipropil)
fosfonat de (R)-afeniletilamoniu
418-
570-8
25383-
07-7
Repr. Cat. 3;
R62
N; R51-53
Xn; N
R: 62-51/53
S: (2-)22-
36/37-61
015-179-00-
0
produs de condensare
UVCB: clorură de
tetrakis-hidroximetilfosfoniu,
uree şi
alchilamină C16-18 din
seu, hidrogenată,
distilată
422-
720-8
166242-
53-1
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R22-
48/22
C; R34
R43
N; R50-53
C; N
R: 22-34-40-
43-48/22-
50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
015-180-00-
6
[R-(R*,S*)]-[[2-metil-
1-(1-oxopropoxi)
propoxi]-(4-fenilbutil)
fosfinil]acetat de (-)-
cinconidină (1: 1)
415-
820-8
137590-
32-0
Xi; R41
R43
R 52-53
Xi
R: 41-43-
52/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
015-181-00-
1
fosfină 232-
260-8
7803-
51-2
F+; R12
R17
T+; R26
C; R34
N; R50
F+; T+; N
R: 12-17-26-
34-50
S: (1/2-)28-
36/37-45-
61-63
015-184-00-
8
săruri de glifosat, cu
excepţia celor
menţionate în
prezenta anexă
– – N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
015-186-00-
9
metilclorpirifos 227-
011-5
5598-
13-0
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)
36/37-60-61
C mai mare
sau egal cu 1
%: N; R43-
50-53
0,0025 % <
C < 1 %: N;
R50-53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:
N; R51-53
0,000025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,00025 %:
R52-53
015-187-00-
4
Amestec de: N-oxid de
(((2-hidroxietil) imino)
bis(metilen))
bisfosfonat de
tetrasodiu;
N-oxid, P-oxid
((tetrahidro-2-hidroxi-
4H-1,4,2-
oxazafosforin-4il)-
metil) fosfonat de
trisodium
417-
540-1
– Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
015-189-00-
5
oxid de bis(2,4,6-
trimetil-benzoil)
fenilfosfină
423-
340-5
162881-
26-7
R43
R53
Xi
R: 43-53
S: (2-)22-
24-37-61
016-001-00-
4
hidrogen sulfurat;
sulfură de hidrogen
231-
977-3
7783-
06-4
F+; R12
T+; R26
N; R50
F+; T+; N
R: 12-26-50
S: (1/2-)9-
16-36-38-
45-61
016-002-00-
X
sulfură de bariu 244-
214-4
21109-
95-5
R31
Xn; R20/22
N; R50
Xn; N
R: 20/22-31-
50

Page 91 of 396
S: (2-)28-61
016-003-00-
5
polisulfuri de bariu 256-
814-3
50864-
67-0
R31
Xi;
R36/37/38
N; R50
Xi; N
R: 31-
36/37/38-50
S: (2-)28-61
016-004-00-
0
sulfură de calciu 243-
873-5
20548-
54-3
R31
Xi;
R36/37/38
N; R50
Xi; N
R: 31-
36/37/38-50
S: (2-)28-61
016-005-00-
6
polisulfuri de calciu 215-
709-2
1344-
81-6
R31
Xi;
R36/37/38
N; R50
Xi; N
R: 31-
36/37/38-50
S: (2-)28-61
016-006-00-
1
sulfură de dipotasiu;
sulfură de potasiu
215-
197-0
1312-
73-8
R31
C; R34
N; R50
C; N
R: 31-34-50
S: (1/2-)26-
45-61
016-007-00-
7
polisulfuri de potasiu 253-
390-1
37199-
66-9
R31
C; R34
N; R50
C; N
R: 31-34-50
S: (1/2-)26-
45-61
016-008-00-
2
polisulfuri de amoniu 232-
989-1
9080-
17-5
R31
C; R34
N; R50
C; N
R: 31-34-50
S: (1/2-)26-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R31-34-50
5% mai mic
sau egal cu C
< 25%: C;
R31-34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R31-36/38
016-009-00-
8
sulfură de disodiu;
sulfură de sodiu
215-
211-5
1313-
82-2
R31
C; R34
N; R50
C; N
R: 31-34-50
S: (1/2-)26-
45-61
016-010-00-
3
polisulfuri de sodiu 215-
686-9
1344-
08-7
T; R25 R31
C; R34
N; R50
T; N
R: 25-31-34-
50
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
016-011-00-
9
dioxid de sulf 231-
195-2
7446-
09-5
T; R23
C; R34
T
R: 23-34
S: (1/2-)9-
26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
20%: T;
R23-34
5% mai mic
sau egal cu C
< 20%: C;
R20-34
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5%:
Xi;
R36/37/38
5
016-012-00-
4
diclorură de dlsulf;
monoclorură de sulf
233-
036-2
10025-
67-9
R14
T; R25
Xn; R20
R29
C; R35
N; R50
T; C; N
R: 14-20-25-
29-35-50
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, C,
N; R20-25-
35-50
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R22-35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R22-34
3 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xn;

Page 92 of 396
R22-
36/37/38
1 % mai mic
sau egal cu C
< 3 %: Xi;
R36/37/38
016-013-00-
X
diclorură de sulf 234-
129-0
10545-
99-0
R1
C; R34
Xi; R37
N; R50
C; N
R: 14-34-37-
50
S: (1/2-)26-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N ;
R34-50
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
016-014-00-
5
tetraclorură de sulf – 13451-
08-6
R14
C; R34
N; R50
C; N
R: 14-34-50
S: (1/2-)26-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R34-50
10 mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R36/37/38
016-015-00-
0
diclorură de tionil;
clorură de tionil
231-
748-8
7719-
09-7
R14
Xn; R20/22
R29
C; R35
CR
: 14-20/22-
29-35
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R20/22-35
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25%:
C; R35
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R36/37/38
016-016-00-
6
clorură de sulfuril 232-
245-6
7791-
25-5
R14
C; R34
Xi; R37
C
R: 14-34-37
S: (1/2-)26-
45
016-017-00-
1
acid clorosulfonic 232-
234-6
7790-
94-5
R14
C; R35
Xi; R37
C
R: 14-35-37
S: (1/2-)26-
45
016-018-00-
7
acid fluorosulfonlc 232-
149-4
7789-
21-1
Xn; R20
C; R35
CR
: 20-35
S: (1/2-)26-
45
016-019-00-
2
acid sulfuric
oleum …% SO3
(trioxid de sulf)
B – – R14
C; R35
Xi; R37
C
R: 14-35-37
S: (1/2-)26-
30-45
016-020-00-
8
acid sulfuric… % B 231-
639-5
7664-
93-9
C; R35 C
R: 35
S: (1/2-)26-
30-45
C mai mare
sau egal cu
15 %: C;
R35
5 % mai mic
sau egal cu C
< 15 %: Xi;
R36/38
016-021-00-
3
metantiol;
metil-mercaptan
200-
822-1
74-93-1 F+; R12
T; R23
N; R50-53
F+; T; N
R: 12-23-
50/53

Page 93 of 396
S: (2-)16-
25-60-61
016-022-00-
9
etantiol;
etil-mercaptan
200-
837-3
75-08-1 F; R11
Xn; R20
N; R50-53
F; Xn; N
R: 11-20-
50/53
S: (2-)16-
25-60-61
016-023-00-
4
sulfat de dimetil E 201-
058-1
77-78-1 Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
T+; R26
T; R25
C; R34 R43
T+
R: 45-25-26-
34-43-68
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+;
R45-R25-
R26-R34-
R43-R68
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+; R45-
R22-R26-
R34-R43-R68
7 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T+;
R45-R22-
R26-
R36/37/38-
R43-R68
5 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T;
R45-R22-
R23-
R36/37/38-
R43-R68
3 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T;
R45-R22-
R23-R43-R68
1 % mai mic
sau egal cu C
< 3 %: T;
R45-R23-
R43-R68
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-R20-
R68
0,01 % mai
mic sau egal
cu C < 0,1
%: T; R45-
R68
016-024-00-
X
dimexan (ISO);
disulfură de bis
(metoxi-tiocarbonil)
215-
993-8
1468-
37-7
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
016-025-00-
5
disul;
2,4-DES;
hidrogenosuifat de 2-
(2,4-diclorofenoxi)etil
205-
259-5
149-26-
8
Xn; R22
Xi; R38-41
Xn
R: 22-38-41
S: (2-)26
016-026-00-
0
acid sulfamidic;
acid sulfamic;
acid amidosulfuric
226-
218-8
5329-
14-6
Xi; R36/38
R52-53
Xi
R: 36/38-
52/53
S: (2-)26-
28-61
016-027-00-
6
sulfat de dietil E 200-
589-6
64-67-5 Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
Xn;
R20/21/22
C; R34
T
R: 45-46-
20/21/22-34
S: 53-45
016-028-00-
1
ditionit de sodiu;
hidrosulfit de sodiu
231-
890-0
7775-
14-6
R7
R31
Xn
R: 7-22-31

Page 94 of 396
Xn; R22 S: (2-)7/8-
26-28-43
016-029-00-
7
acid p-toluensulfonic
cu conţinut mai mare
de 5% acid sulfuric
– – C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)26-
37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R34
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/38
016-030-00-
2
acid p-toluensulfonic
(conţinând maximum
5% acid sulfuric)
203-
180-0
104-15-
4
Xi;
R36/37/38
Xi
R: 36/37/38
S: (2-)26-37
C mai mare
sau egal cu
20 %: Xi;
R36/37/38
016-031-00-
8
1,1-dioxid de
tetrahidro-tiofen;
sulfolan
204-
783-1
126-33-
0
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)25
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R22
016-032-00-
3
1,3-propansultonă;
2,2-dioxid de 1,2-
oxatiolan
E 214-
317-9
1120-
71-4
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R21/22
T
R: 45-21/22
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: T;
R45-21/22
0,01 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T; R45
016-033-00-
9
clorură de
dimetilsulfamoil
E 236-
412-4
13360-
57-1
Carc. Cat. 2;
R45
T+; R26
Xn; R21/22
C; R34
T+
R: 45-21/22-
26-34
S: 53-45
016-034-00-
4
3,3′-(piperazin-1,4-
diilbis((6-cloro-1,3,5-
triazin-4,2diil) imino
(2-acetamido) 4,1-
fenilenazo))bis
(naftalen-1,5-
disulfonat) de
tetrasodiu
400-
010-9
81898-
60-4
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
016-035-00-
X
5-anilino-3-(4-(4-(6-
cloro-4-
(sulfonatanilino)-
1,3,5-triazin-2-
ilamino)-2,5-dimetilfenilazo)-
2,5-
disulfonato-fenilazo)-
4-hidroxinaftalen-2,7-
disulfonat de
pentasodiu
400-
120-7
– Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)22-26
016-036-00-
5
5-(4,6-dicloro-5-ciano
pirimidin-2-ilamino)-4-
hidroxi-2,3-
azodinaftalen-1,2,5,7-
disulfonatde tetrasodiu
400-
130-1
– R42
N; R51-53
Xn; N
R: 42-51/53
S: (2-)22-61
016-037-00-
0
1-amino-4-(4-benzen
sulfonamido-3-
sulfonato-anilino)
antrachinon-2-sulfonat
de disodiu
400-
350-8
85153-
93-1
Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61
016-038-00-
6
6-((4-cloro-6-(Nmetil)-
2-toluidino)-
1,3,5-triazin-2-il
amino)-1-hidroxi-2-(4-
metoxi-2-sulfonato
fenilazo) naftalen-3-
sulfonat de disodiu
400-
380-1
86393-
35-3
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
016-039-00-
1
2-(6-cloro-4-(4-(2,5-
dimetil-4-(2,5-
disulfonatofenilazo)
fenilazo)-3-
400-
430-2
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37

Page 95 of 396
ureidoanilino)-1,3,5-
triazin-2-ilamino)
benzen-1,4-disulfonat
de tetrasodiu
016-040-00-
7
amestec de:
6-(2,4-
dihidroxifenilazo)-3-
(4-(4-(2,4-
dihidroxifenilazo)
anilino)-3-
sulfonatofenilazo)-4-
hidroxinaftalen-2-
sulfonat de disodiu;
6-(2,4-
diaminofenilazo)-3-(4-
(4-(2,4-
diaminofenilazo)
anilino)-3-
sulfonatofenilazo)-4-
hidroxinaftalen-2-
sulfonate de disodiu;
6-(2,4-
dihidroxifenilazo)-3-
(4-(4-(7-(2,4-
dihidroxifenilazo)-1-
hidroxi-3-sulfonato-2-
naftilazo) anilino)-3-
sulfonatofenilazo)-4-
hidroxinaftalen-2-
sulfonat de trisodiu
400-
570-4
– Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)26
016-041-00-
2
2,5-dicloro-4-(4-((5-
cloro-4-metil-2-
sulfonatofenil)azo)-5-
hidroxi-3-metilpirazol-
1-il) benzensulfonat de
calciu
400-
710-4
– Xn; R20 Xn
R: 20
S: (2-)
016-042-00-
8
5-benzamido-3-(5-(4-
fluoro-6-(1-sulfonato-
2-naftil-amino)-1,3,5-
triazin-2-ilamino)-2-
sulfonato-fenilazo)-4-
hidroxinaftalen-2,7-
disulfonat de
tetrasodiu
400-
790-0
85665-
97-0
Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)22-
24/25-37
016-043-00-
3
6-acetam ido-4-
hidroxi-3-(4-((2-
sulfonatooxi) etilsulfonil)
fenilazo)
naftalen-2-sulfonat de
dilitiu
401-
010-1
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
016-044-00-
9
S,S’-hexan-1,6-diildi
(tiosulfat) de disodiu
dihidrat
401-
320-7
– R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)22-
24-37-61
016-045-00-
4
4-amino-6-(5-(5-clor-
2,6-difluorpirimidin-4-
ilamino)-2-
sulfonatofenilazo)-5-
hidroxi-3-(4-2-
(sulfonatooxi)etil
sulfonil)fenilazo)
naftalin-2,7-disulfonat
acid de litiu şi sodiu
401-
560-2
108624-
00-6
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
016-046-00-
X
hidrogenosulfat de
sodiu
231-
665-7
7681-
38-1
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)24-26
016-047-00-
5
7-(4-(4-(4-(2,5-
disulfonato-anilino)-6-
fluoro-1,3,5-triazin-2-
ilamino)-2-metilfenilazo)-
7-
sulfonatonafti lazo)
naftalen-1,3,5-
401-
650-1
85665-
96-9
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37

Page 96 of 396
trisulfonat de
hexasodiu
016-048-00-
0
3,5-diclor-2-(5-ciano-
2,6-bis(3-
hidroxipropilamino)-4-
metilpiridin-3-ilazo)
benzensulfonat de
sodiu
401-
870-8
– Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-61
016-049-00-
6
octadecilxilensulfonat
de calciu
402-
040-8
– C; R34
N; R51-53
C; N
R: 34-51/53
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-61
016-050-00-
1
5-(4-cloro-6-(N-(4-(4-
cloro-6-(5-hidroxi-2,7-
disulfonato-6-(2-
sulfonatofenilazo)-4-
naftilamino)-1,3,5-
triazin-2-ilamino)
fenil-N-metil) amino)-
1,3,5-triazin-2-il
amino)-4-hidroxi-3-(2-
sulfonatofenilazo)
naftalen-2,7-disulfonat
de sodiu / potasiu
402-
150-6
– Xi; R36
R43
Xi
R: 36-43
S: (2-)22-
24-26-37
016-051-00-
7
7-(4-(6-fluoro-4-(2-
(2-vinil-sulfoniletoxi)
etilamino)-1,3,5-
triazin-2-ilamino)-2-
ureido-fenilazo)-
naftalen-1,3,6-
trisulfonat de trisodiu
402-
170-5
106359-
91-5
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24-37
016-052-00-
2
4-hidroxinaftalen-1-
sulfonat de
benziltributilamoniu
402-
240-5
102561-
46-6
Xn; R20
N; R51-53
Xn; N
R: 20-51/53
S: (2-)22-61
016-053-00-
8
2-((C16 sau C18-nalchil)(
C16 sau C18-nalchil)
carbamoil)
benzensulfonat de
(C16 sau C18-n-alchil)
(C16 sau C18-n-alchil)
amoniu
402-
460-1
– Xi; R38
R43
R53
Xi
R: 38-43-53
S: (2-)24-
37-61
016-054-00-
3
4-(2,4,4-trimetilpentilcarboniloxi)
benzensulfonat de
sodiu
400-
030-8
– T; R23-48/23
Xn; R22
Xi; R36/37
R43
T
R: 22-23-
36/37-43-
48/23
S: (1/2-)22-
24-36-45
016-055-00-
9
4-am ino-3,6-bis(5-(6-
cloro-4-(2-
hidroxietilamino)1,3,5-
triazin-2-ilamino)-2-
sulfonato fenilazo-5-
hidroxinaftalen-2,7-
sulfonat de tetrasodiu
(conţinând > 35 %
clorură de sodiu şi
acetat de sodiu)
400-
510-7
– Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)22-
24-26-37/39
016-056-00-
4
hidrogenosulfat de
potasiu
231-
594-1
7646-
93-7
C; R34
Xi; R37
C
R: 34-37
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
016-057-00-
X
clorură de stiren-4-
sulfonil
404-
770-2
2633-
67-2
Xi; R38-41
R43
Xi
R: 38-41-43
S: (2-)24-
26-37/39
016-058-00-
5
clorură de tionil,
produşi de reacţie cu
1,3,4-tiadiazol-2,5-
ditiol, terţ-nonantiol şi
404-
820-3
– Xi; R38
R43
R52-53
Xi
R: 38-43-
52/53
S: (2-)

Page 97 of 396
C12-14-terţ-alchilamină 36/37-61
016-059-00-
0
diclorhidrat de
N,N,N’,N’-
tetrametilditiobis
(etilen) diamină
405-
300-9
17339-
60-5
Xn; R22
Xi; R36
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-36-43-
50/53
S: (2-)26-
36/37-60-61
016-060-00-
6
peroxidisulfat de
diamoniu;
persulfat de amoniu
231-
786-5
7727-
54-0
O; R8
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
R42/43
O; Xn
R: 8-22-
36/37/38-
42/43
S: (2-)22-
24-26-37
016-061-00-
1
peroxidisulfat de
potasiu;
persulfat de potasiu
231-
781-8
7727-
21-1
O; R8
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
R42/43
O; Xn
R: 8-22-
36/37/38-
42/43
S: (2-)22-
24-26-37
016-062-00-
7
bensultap;
1,3-bis
(fenilsulfoniltio)-2-
(N,N-dimetilamino)
propan
– 17606-
31-4
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
016-063-00-
2
metabisulfit de sodiu;
disulfit de disodiu
231-
673-0
7681-
57-4
Xn; R22
Xi; R41
R31
Xn
R: 22-31-41
S: (2-)26-
39-46
016-064-00-
8
sulfit acid de
sodiu…%;
bisulfit de sodiu…%
hidrogenosulfit de
sodiu…%
B 231-
548-0
7631-
90-5
Xn; R22
R31
Xn
R: 22-31
S: (2-)25-46
016-065-00-
3
1-amino-4-[2-metil-5-
(4-metilfenilsulfonilamino)-
fenilamino]
antrachinon-2-
sulfonatde sodiu
400-
100-8
84057-
97-6
N; R51-53 N
R: 51/53
S: 61
016-066-00-
9
(5-((4-amino-6-cloro-
1,3,5-triazin-2-il)amino)-
2-((2-hidroxi-3,5-
disulfonato fenilazo)-2-
sulfonatobenzilidenhidrazino)
benzoat) de cupru (II) şi
de tetrasodiu
404-
070-7
116912-
62-0
R52-53 R: 52/53
S: 61
016-067-00-
4
sulfonat de (4-metilfenil)
mesitilen
407-
530-5
67811-
06-7
R53 R: 53
S: 61
016-068-00-
X
3,5-bis(tetradeciloxicarbonil)
benzensulfinat
de sodiu
407-
720-8
155160-
86-4
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
016-069-00-
5
acid 3,5-bis(tetradeciloxicarbonil)
benzensulfinic
407-
990-9
141915-
64-2
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
016-070-00-
0
4-benziloxi-4′-(2,3-epoxi-
2-metilprop-1-iloxi)
difenil-sulfonă
408-
220-2
– R53 R: 53
S: 61
016-071-00-
6
3-amino-6,13-dicloro-10-
((3-((4-cloro-6-(2-
sulfofenil amino)-1,3,5-
triazinil-2) amino)propil)
amino)-4,11-
trifenoxidioxazindisulfonat
de trisodiu
410-
130-3
136248-
03-8
R43 Xi
R:-43
S: (2-)22-
24-37
016-072-00-
1
3-amino-4-hidroxi-N-(2-
metoxietil)-benzensulfonamidă
411-
520-6
112195-
27-4
Xi; R41
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 41-43-
51/53
S: (2-)24-
26-37/39-61

Page 98 of 396
016-073-00-
7
tetrakis(fenilmetil)
tioperoxi di
(carbotioamidă)
404-
310-0
10591-
85-2
R53 R: 53
S: 61
016-074-00-
2
6-fluoro-2-metil-3-(4-
metil-tiobenzil)inden
405-
410-7
– Xi; R38-41
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 38-41-43-
51/53
S: (2-)26-
36/37/39-61
016-075-00-
8
2,2′-dialil-4,4′-
sulfonildifenol
411-
570-9
41481-
66-7
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
016-076-00-
3
2,3-bis((2-mercaptoetil)
tio)-1-propantiol
411-
290-7
131538-
00-6
Xn; R22-
48/22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-48/22-
50/53
S: (2-)23-
24/25-36-
60-61
016-077-00-
9
2-cloro-ptoluensulfoclorură;
clorură de 2-cloro-ptoluen-
sulfonil
412-
890-1
42413-
03-6
C; R34
R43
R52-53
CR
: 34-43-
52/53
S: (1/2-)23-
26-
36/37/39-
45-61
016-078-00-
4
4-metil-N,N-bis(2-(((4-
metil-fenil)sulfonil)amino)
etil)-p-benzensulfonam
idă
413-
300-5
56187-
04-3
R53 R: 53
S: 61
016-079-00-
X
N,N-bis(2-(p-toluensulfoniloxi)
etil)-ptoluen-
sulfonamidă
412-
920-3
16695-
22-0
R43
R53
Xi
R: 43-53
S: (2-)24-
37-61
016-080-00-
5
2-anilino-5-(2-nitro-4-
(N-fenilsulfamoil))
anilino benzensulfonat
de sodiu
412-
320-1
31361-
99-6
Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61
016-081-00-
0
N-etoxicarbonil-N-(ptolil-
sulfonil)azanidă
de hexahidrociclopenta
[c] pirol-1-(1H)-
amoniu
418-
350-1
– Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R22
Xi; R36
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-36-43-
68-51/53
S: (2-)26-
36/37-61
016-082-00-
6
etoxisulfuron;
1-(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
il)-3-(2-
etoxifenoxisulfonil)
uree
– 126801-
58-9
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
016-083-00-
1
acibenzolar-S-metil;
benzo[1,2,3] tiadiazol-
7-tiocarbonat
de S-metil
420-
050-0
135158-
54-2
Xi;
R36/37/38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 36/37/38-
43-50/53
S: (2-)
24/25-37-
46-59-60-61
016-084-00-
7
prosulfuron;
1-(4-metoxi-6-metil-
1,3-5-triazin-2-il)-3-
[2-(3,3,3-
trifluoropropil)
fenilsulfonil] uree
– 94125-
34-5
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
016-085-00-
2
flazasulfuron;
1-(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
il)-3-(3-trifluorometil-
2-piridil sulfonil)uree
– 104040-
78-0
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
016-086-00-
8
10-amino-6,13-
dicloro-3-(3-(4-(2,5-
disulfonatoanilino)-6-
fluoro-1,3,5-triazin-2-
ilamino) prop-3-
402-
590-9
109125-
56-6
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)22-
26-39

Page 99 of 396
ilaino)-5,12-dioxa-
7,14-diazapentacen-
4,11-disulfonat de
tetrasodiu
016-087-00-
3
amestec de:
bishexafluorofosfat de
tiobis (4,1-fenilen )-
S,S,S’,S’-
tetrafenildisulfoniu;
hexafluorfosfat de
difenil (4-feniltiofenil)
sulfoniu;
carbonat de propilenă
403-
490-8
74227-
35-3
Xi; R36
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 36-43-
50/53
S: (2-)24-
26-37-60-61
016-088-00-
9
acid 4-(bis(4-
(dietilamino) fenil)
metil)benzen-1,2-
dimetanosulfonic
407-
280-7
71297-
11-5
R 52-53 R: 52/53
S: 61
016-089-00-
4
amestec de esteri
obţinuţi din
5,5′,6,6′,7,7′-
hexahidroxi-3,3,3′,3′-
tetrametil-1,1′-spirobiindan
şi acid 2-diazo-
1,2-dihidro-1-oxo-5-
naftalensulfonic sau
acid 6-diazo-5,6-
dihidro-5-oxo-1-
naftalensulfonic
413-
840-1
– E; R2
F; R11
R53
E
R: 2-11-53
S: (2-)33-
35-40-61
016-090-00-
X
4-metil-N-
(metilsulfonil)
benzensulfonamidă
415-
040-8
14653-
91-9
Xn; R22
Xi; R37-41
Xn
R: 22-37-41
S: (2-)26-39
016-091-00-
5
1-amino-9,10-dihidro-
9,10-dioxo-4-(2,4,6-
trimetil-anilino)
antracen-2-sulfonat de
terţ-alchil(C12-C14)
amoniu
414-
110-5
– Xi; R41
N; R50-53
Xi; N
R: 41-50/53
S: (2-)26-
39-60-61
016-093-00-
6
amestec (2: 1) de: tris
(6-diazo-5,6-dihidro-
5-oxonaftalen-1-
sulfonat) de 4-(7-
hidroxi-2,4,4-trimetil-
2-cromanil)rezorcinol-
4-il;
bis-(6-diazo-5,6-
dihidro-5-oxonaftalen-
1-sulfonat de 4-(7-
hidroxi-2,4,4-trimetil-
2-cromanil)rezorcinol
414-
770-4
140698-
96-0
F; R11
Carc.Cat.3;
R40
F;
Xn
R: 11-40
S: (2-)7-
36/37
016-095-00-
7
amestec de:
produs de reacţie
dintre 4,4′-metilenobis
[2-(4-hidroxi-benzil)-
3,6-dimetilfenol] şi
acid 6-diazo-5,6-
dihidro-5-oxonaftalensulfonic
(1: 2);
produs de reacţie
dintre 4,4′-metilenobis
[2-(4-hidroxi-benzil)-
3,6-dimetilfenol] şi
acid 6-diazo-5,6-
dihidro-5-oxonaftalensulfonic
(1: 3)
417-
980-4
– F; R11
Carc.Cat.3;
R40
F;
Xn
R: 11-40
S: (2-)7-
36/37
016-096-00-
2
tifensulfuron metil – 79277-
27-3
N; R50-53 N
R: 50/53
S: 60-61
017-001-00-
7
clor 231-
959-5
7782-
50-5
T; R23
Xi;
R36/37/38
N; R50
T; N
R: 23-
36/37/38-50
S: (1/2-)9-
45-61

Page 100 of 396
017-002-00-
2
acid clorhidric 231-
595-7
7647-
01-0
T; R23
C; R35
T; C
R: 23-35
S: (1/2-)9-
26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu 5
%: T; C;
R23-35
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: C;
R20-35
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
C; R20-34
0,2 % mai
mic sau egal
cu C< 0,5
%: C; R34
0,02 % mai
mic sau egal
cu C < 0,2
%: Xi;
R36/37/38
5
017-002-01-
X
acid clorhidric…. % B 231-
595-7
– C; R34
Xi; R37
C
R: 34-37
S: (1/2-)26-
45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R34-37
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/37/38
017-003-00-
8
clorat de bariu 236-
760-7
13477-
00-4
O; R9
Xn; R20/22
N; R51-53
O; Xn; N
R: 9-20/22-
51/53
S: (2-)13-
27-61
017-004-00-
3
clorat de potasiu 223-
289-7
3811-
04-9
O; R9
Xn; R20/22
N; R51-53
O; Xn; N
R: 9-20/22-
51/53
S: (2-)13-
16-27-61
017-005-00-
9
clorat de sodiu 231-
887-4
7775-
09-9
O; R9
Xn; R22
N; R51-53
O; Xn; N
R: 9-22-
51/53
S: (2-)13-
17-46-61
017-006-00-
4
acid percloric… % B 231-
512-4
7601-
90-3
R5
O; R8
C; R35
O; C
R: 5-8-35
S: (1/2-)23-
26-36-45
C mai mare
sau egal cu
50 %: C;
R35
10 % mai
mic sau egal
cu C < 50%:
C; R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R36/38
.: Footnote:
C > 50% C;
R5-8
017-007-00-
X
perclorat de bariu 236-
710-4
13465-
95-7
O; R9
Xn; R20/22
O; Xn
R: 9-20/22
S: (2-)27
017-008-00-
5
perclorat de potasiu 231-
912-9
7778-
74-7
O; R9
Xn; R22
O; Xn
R: 9-22
S: (2-)13-
22-27
017-009-00-
0
perclorat de amoniu G 232-
235-1
7790-
98-9
O; R9
R44
OR
: 9-44
S: (2-)14-
16-27-36/37
017-010-00-
6
perclorat de sodiu 231-
511-9
7601-
89-0
O; R9
Xn; R22
O; Xn
R: 9-22

Page 101 of 396
S: (2-)13-
22-27
017-011-00-
1
hipoclorit de sodiu,
soluţie … % clor activ
B 231-
668-3
7681-
52-9
C; R34
R31
N; R50
C; N
R: 31-34-50
S: (1/2-)28-
45-50-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R31-34-50
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R31-34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R31-36/38
017-012-00-
7
hipoclorit de calciu 231-
908-7
7778-
54-3
O; R8
Xn; R22
R31
C; R34
N; R50
O; C; N
R: 8-22-31-
34-50
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R22-34-50
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
3 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R37/38-41
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
Xi; R36
017-013-00-
2
clorură de calciu 233-
140-8
10043-
52-4
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)22-24
017-014-00-
8
clorură de amoniu 235-
186-4
12125-
02-9
Xn; R22
Xi; R36
Xn
R: 22-36
S: (2-)22
017-015-00-
3
clorhidrat de clorură
de (2-(aminometil)
fenil)acetil
417-
410-4
61807-
67-8
Xn; R22
C; R35 R43
C
R: 22-35-43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
017-016-00-
9
clorură de
metiltrifenilfosfoniu
418-
400-2
1031-
15-8
Xn; R21/22
Xi; R38-41
N; R51-53
Xn; N
R: 21/22-38-
41-51/53
S: (2-)22-
26-
36/37/39-61
017-017-00-
4
clorură de (Z)-13-
docosenil-N,N-bis(2-
hidroxietil)-N-metil
amoniu
426-
210-6
120086-
58-0
C; R34
N; R50-53
C; N
R: 34-50/53
S: (2-)26-
36/37/39-
45-60-61
017-018-00-
X
clorură de N,N,Ntrimetil-
2,3 bis
(stearoiloxi)propilamoniu
405-
660-7
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
017-019-00-
5
clorhidrat de (R)-
1,2,3,4-tetrahidro-6,7-
dimetoxi-1-veratrilizochinolină
415-
110-8
54417-
53-7
Xn; R22
R52-53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)22-61
017-020-00-
0
clorură de
etilpropoxialuminiu
421-
790-7
– C; R35
F; R14/15
C; F
R: 14/15-35
S: (1/2-)16-
23-26-30-
36/37/39-
43-45
017-021-00-
6
clorură de
behenamidopropildimetil
(dihidroxipropil)
amoniu
423-
420-1
136920-
10-0
Xi; R41
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 41-43-
50/53
S: (2-)26-
36/37/39-
60-61
019-001-00- potasiu 231- 7440- R14 F;

Page 102 of 396
2 119-8 09-7 F; R15
C; R34
C
R: 14/15-34
S: (1/2-)5*-
8-45
019-002-00-
8
hidroxid de potasiu;
potasă caustică
215-
181-3
1310-
58-3
Xn; R22
C; R35
CR
: 22-35
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R22-35
5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R35
2 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: C;
R34
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 2 %:
Xi; R36/38
020-001-00-
X
calciu 231-
179-5
7440-
70-2
F; R15 F
R: 15
S: (2-)8-
24/25-43
020-002-00-
5
cianură de calciu 209-
740-0
592-01-
8
T+; R28
R32
N; R50-53
T+; N
R: 28-32-
50/53
S: (1/2-)7/8-
23-36/37-
45-60-61
020-003-00-
0
Amestec de: (bis(2-
hidroxi-5-
tetrapropenilfenilmetil)
metil-amină)dihidroxid
de dicalciu;
(tris(2-hidroxi-5-
tetrapropenilfenil
metil) metilamină)
trihidroxid de tri
calciu;
poli[calciu ((2-hidroxi-
5-
tetrapropenilfenilmetil)
metil-amină)hidroxid
de calciu]
420-
470-4
– Xi; R36/38
R43
Xi
R: 36/38-43
S: (2-)24-
26-37
022-001-00-
5
tetraclorură de titan 231-
441-9
7550-
45-0
R14
C; R34
CR
: 14-34
S: (1/2-)7/8-
26-
36/37/39-45
022-002-00-
0
oxalat de titan(4+) 403-
260-7
– Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
022-003-00-
6 bis( 5-
ciclopentadienil)-bis
(2,6-difluoro-3-[pirol-
1-il] fenil)titan
412-
000-1
125051-
32-3
F; R11 Repr.
Cat. 3; R62
Xn; R48/22
N; R51-53
F;
Xn; N
R: 11-48/22-
62-51/53
S: (2-)7-22-
33-36/37-61
023-001-00-
8
pentaoxid de
divanadiu;
pentoxid de vanadiu
215-
239-8
1314-
62-1
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 3;
R63
T; R48/23
Xn; R20/22
Xi; R37
N; R51-53
T; N
R: 20/22-37-
48/23-
51/53-63-68
S: (1/2-)
36/37-38-
45-61

Page 103 of 396
024-003-00-
1
dicromat de amoniu E 232-
143-1
7789-
09-5
E; R2
O; R8
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
Repr. Cat. 2;
R60-61
T+; R26
T; R25-48/23
Xn; R21
C; R34
R42/43
N; R50-53
E; T+; N
R: 45-46-60-
61-2-8-21-
25-26-34-
42/43-
48/23-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R45-46-60-
61-21-25-
26-34-
42/43-
48/23-50/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R45-46-60-
61-22-26-
34-42/43-
48/23-50/53
7 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T+,
N; R45-46-
60-61-22-
26-
36/37/38-
42/43-
48/20-50/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T, N;
R45-46-60-
61-22-23-
36/37/38-
42/43-
48/20-51/53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T, N;
R45-46-60-
61-22-23-
42/43-
48/20-51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
T, N; R45-
46-60-61-
23-42/43-
48/20-51/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R45-46-60-
61-23-
42/43-
48/20-52/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-46-
60-61-20-
42/43-52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T; R45-
46-20-
42/43-52/53
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: T; R45-
46-20-42/43
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 0,2
%: T; R45-
3

Page 104 of 396
46-20
024-004-00-
7
dicromat de sodiu E 234-
190-3
10588-
01-9
O; R8
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
Repr. Cat. 2;
R60-61
T+; R26
T; R25-48/23
Xn; R21
C; R34
R42/43
N; 50-53
T+; N; O
R: 45-46-60-
61-8-21-25-
26-34-
42/43-
48/23-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R45-46-60-
61-21-25-
26-34-
42/43-
48/23-50/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R45-46-60-
61-22-26-
34-42/43-
48/23-51/53
7 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T+,
N; R45-46-
60-61-22-
26-
36/37/38-
42/43-
48/20-51/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T, N;
R45-46-60-
61-22-23-
36/37/38-
42/43-
48/20-51/53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T, N;
R45-46-60-
61-22-23-
42/43-
48/20-51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
T, N; R45-
46-60-61-
23-42/43-
48/20-51/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T ;
R45-46-60-
61-23-
42/43-
48/20-52/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-46-
60-61-20-
42/43-52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T; R45-
46-20-
42/43-52/53
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: T; R45-
46-20-42/43
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 0,2
3

Page 105 of 396
%: T; R45-
46-20
024-004-01-
4
dicromat de sodiu,
dihidrat
E 234-
190-3
7789-
12-0
O; R8
Carc. Cat.2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
Repr. Cat. 2;
R60-61
T+; R26
T; R25-48/23
Xn; R21
C; R34
R42/43
N; R50-53
T+; N; O
R: 45-46-60-
61-8-21-25-
26-34-
42/43-
48/23-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R45-46-60-
61-21-25-
26-34-
42/43-
48/23-50/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R45-46-60-
61-22-26-
34-42/43-
48/23-51/53
7 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T+,
N; R45-46-
60-61-22-
26-
36/37/38-
42/43-
48/20-51/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T, N;
R45-46-60-
61-22-23-
36/37/38-
42/43-
48/20-51/53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T, N;
R45-46-60-
61-22-23-
42/43-
48/20-51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
T, N; R45-
46-60-61-
23-42/43-
48/20-51/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R45-46-60-
61-23-
42/43-
48/20-52/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-46-
60-61-20-
42/43-52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T; R45-
46-20-
42/43-52/53
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: T; R45-
46-20-42/43
0,1 % mai
mic sau egal
3

Page 106 of 396
cu C < 0,2
%: T; R45-
46-20
024-005-00-
2
diclorură de cromil;
oxiclorură de crom
E 239-
056-8
14977-
61-8
O; R8 Carc.
Cat. 2; R49
Muta. Cat. 2;
R46
C; R35
R43
N; R50-53
O; T; C; N
R: 49-46-8-
35-43-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
10 %: T; C;
R49-46-35-
43
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T;
R49-46-34-
43
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
T; R49-46-
36/37/38-43
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T; R49-
46
3
024-006-00-
8
cromat de potasiu E 232-
140-5
7789-
00-6
Carc. Cat. 2;
R49
Muta.Cat.2;
R46
Xi;
R36/37/38
R43
N; R50-53
T; N
R: 49-46-
36/37/38-
43-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
20 %: T;
R49-46-
36/37/38-43
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 20
%: T; R49-
46-43
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T; R49-
46
3
024-007-00-
3
cromaţi de zinc
inclusiv cromat de
potasiu şi zinc
AE – – Carc. Cat. 1;
R45
Xn; R22
R43
N; R50-53
T; N
R: 45-22-43-
50/53
S: 53-45-60-
61
024-008-00-
9
cromat de calciu E 237-
366-8
13765-
19-0
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 45-22-
50/53
S: 53-45-60-
61
024-009-00-
4
cromat de stronţiu E 232-
142-6
7789-
06-2
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 45-22-
50/53
S: 53-45-60-
61
024-010-00-
X
tris(cromat) de
dicrom;
cromat de crom (III);
cromat cromic
246-
356-2
24613-
89-6
O; R8
Carc. Cat. 2;
R45
C; R35
R43
N; R50-53
O; T; C; N
R: 45-8-35-
43-50/53
S: 53-45-60-
61
024-011-00-
5
bis(1-(3,5-dinitro-2-
oxifeni-lazo)-3-(Nfenilcarbamoil)-
2-
naftolato)cromat (-1)
de amoniu
400-
110-2
– F; R11
N; R50-53
F; N
R: 11-50/53
S: (2-)33-
60-61
024-012-00-
0
bis(7-acetamido-2-(4-
nitro-2-oxidofenilazo)-
3-sulfonato-1-
naftolato)cromat (-1)
de trisodiu
400-
810-8
– Muta. Cat. 3;
R68
Xn
R: 68
S: (2-)22-
36/37
024-013-00-
6
(6-anilino-2-(5-nitro-
2-oxidofenilazo)-3-
sulfonato-1-naftolato)
402-
500-8
– Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-

Page 107 of 396
(4-sufonato-1,1 ‘-
azodi-2,2’naftolato)
cromat(1-) de trisodiu
39-61
024-014-00-
1
bis(2-(5-cloro-4-nitro-
2-oxidofenilazo)-5-
sufonato-1-naftolato)
cromat(1-) de trisodiu
402-
870-0
93952-
24-0
Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61
024-015-00-
7
(3-metil-4-(5-nitro-2-
oxido-fenilazo)-1-fenilpirazololato)
(1-(3-
nitro-2-oxido-5-
sulfonatofenilazo)-2-
naftolato)cromat(1-)
de disodiu
404-
930-1
– Xn; R20
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 20-41-
51/53
S: (2-)26-
39-61
024-016-00-
2
bis(1-(5-clor-1-
oxidofenil-azo)-2-
naftolato)cromat(1-)
de tetradecilamoniu
405-
110-6
88377-
66-6
Xn; R48/22
R53
Xn
R: 48/22-53
S: (2-)22-
36-61
024-017-00-
8
compuşi ai cromului
(VI) cu excepţia
cromatului de bariu şi
a compuşilor
specificaţi în altă parte
a acestei anexe
AE – – Carc. Cat. 2;
R49
R43
N; R50-53
T; N
R: 49-43-
50/53
S: 53-45-60-
61
024-018-00-
3
cromat de sodiu E 231-
889-5
7775-
11-3
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
Repr. Cat.2;
R60-61
T+; R26
T; R25-48/23
Xn; R21
C;R34
R42/43
N; R50-53
T+; N
R: 45-46-60-
61-21-25-
26-34-
42/43-
48/23-50/53
S: 53-45-60-
61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R45-46-60-
61-21-25-
26-34-
42/43-
48/23-50/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R45-46-60-
61-22-26-
34-42/43-
48/23-51/53
7 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T+,
N; R45-46-
60-61-22-
26-
36/37/38-
42/43-
48/20-51/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T, N;
R45-46-60-
61-22-23-
36/37/38-
42/43-
48/20-51/53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T, N;
R45-46-60-
61-22-23-
42/43-
48/20-51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
T, N; R45-
46-60-61-
23-42/43-
48/20-51/53
1 % mai mic
3

Page 108 of 396
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R45-46-60-
61-23-
42/43-
48/20-52/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-46-
60-61-20-
42/43-52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T; R45-
46-20-
42/43-52/53
0,2 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: T; R45-
46-20-42/43
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,2
%: T; R45-
46-20
024-019-00-
9
compus principal:
anilida acidului
acetoacetic/ 3-aminohidroxibenzen
(ATANMAP)
:{6-[(2 sau 3
sau 4)-amino-(4 sau 5
sau 6)-
hidroxifenilazo]-5′-
(fenil-sulfamoil)-3-
sulfonato-naftalen-2-
azobenzen-1,2’-
diolato}-{6″-[1-(fenilcarbamoil)
etilazo]-5″‘-
(fenil-sulfamoil)-3″-
sulfonato-naftalen-2″-
azobenzen-l”,2′”-
diolato}cromat(lll) de
trisodiu;
produs secundar 1:
anilida acidului
acetoacetic / anilida
acid acetoacetic
(ATAN-ATAN): bis{6-
[1-(fenil carbamoil)
etilazo]-5′-(fenilsulfonil)-
3-sulfonato
naftalen-2-azobenzen-
1,2′-diolato}cromate
(III) de trisodiu
produs secundar 2:
3-amino-1-
hidroxibenzen / 3-
amino-1-hidroxibenzen
(MAP-MAP): bis{ 6-[(2
sau 3 sau 4)-amino-(4
sau 5 sau 6)-
hidroxifenilazo]-5′-
(fenil-sulfamoil)-3-
sulfonato-naftalen-2-
azobenzen-1,2′-
diolato)cromat (III) de
trisodiu
419-
230-1
– R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)22-
24-37-61
024-020-00-
4
bis [(3′-nitro-5′-
sulfonato-(6-amino-2-
[4-(2-hidroxi-1-
naftilazo)
fenilsulfonilamino]
418-
220-4
– R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)22-
24-37-61

Page 109 of 396
pirimidin-5-azo)
benzen-2’,4-diolato)]
cromat (III) de
trisodiu
025-001-00-
3
dioxid de mangan 215-
202-6
1313-
13-9
Xn; R20/22 Xn
R: 20/22
S: (2-)25
025-002-00-
9
permanganat de
potasiu
231-
760-3
7722-
64-7
O; R8
Xn; R22
N; R50-53
O; Xn; N
R: 8-22-
50/53
S: (2-)60-61
029-002-00-
X
oxid de dicupru;
oxid cupros;
oxid de cupru (I)
215-
270-7
1317-
39-1
Xn; R22
N; 50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)22-
60-61
029-003-00-
5
săruri de cupru ale acizilor
naftenici;
naftenat de cupru
215-
657-0
1338-
02-9
R10
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 10-22-
50/53
S: (2-)60-61
029-004-00-
0
sulfat de cupru 231-
847-6
7758-
98-7
Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-
36/38-50/53
S: (2-)22-
60-61
029-005-00-
6
(tri(clormetil)
ftalocianinato) de cupru
(ll), produşi de reacţie cu
N-metilpiperazină şi acid
metoxiacetic
401-
260-1
– Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)26
029-006-00-
1
(trisulfonatoftalocianinato)
cupru(ll) de tris(octadec-
9-enilamoniu)
403-
210-4
– Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)22-
26-39-61
029-007-00-
7
hidroxid de ((2-((3-(6-(2-
cloro-5-sulfonato)anilino)-
4-(3-carboxipiridino)-
1,3,5-triazin-2-ilamino)-
2-oxido-5-
sulfonatofenilazo)
fenilmetila zo)-4-
sulfonatobenzoato) cupru
(3-) de trisodiu
404-
670-9
89797-
01-3
E; R2
R43
E; Xi
R: 2-43
S: (2-)22-
24-35-37
029-008-00-
2
metansulfonat de cupru
(ll)
405-
400-2
54253-
62-2
Xn; R22
Xi; R41
N; R50-53
Xn; N
R: 22-41-
50/53
S: (2-)26-
36/37/39-
60-61
029-009-00-
7
complex de cupru
ftalocianin-N-[3-
(dietilamino) propil]sulfon
amidă cupru
413-
650-9
93971-
95-0
R52-53 R: 52/53
S: 61
029-010-00-
3
amestec de derivaţi de
(dodecakis(p-toliltio)
ftalocianato)cupru(ll)
până la (hexadecakis(ptoliltio)
ftalocianato)cupru
( II)
407-
700-9
101408-
30-4
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
029-011-00-
9
complexul de cupru
[29H.31 H-ftalocianinato-
(2)-N29.N30.N31 ,N32]-
((3-W-metil-N-(2-
hidroxietil) amino)propil)
amino)sulfonil sulfonat de
sodiu,
412-
730-0
150522-
10-4
C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
029-012-00-
4
((N-(3-trimetilamoniopropil)
sulfamoil)
metilsulfonatoftalocianinato)
cupru
(ll) de sodiu
407-
340-2
124719-
24-0
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39

Page 110 of 396
029-013-00-
X
(2-(a-(3-(4-cloro-6-(2-
(2-(vinilsulfonil)etoxi)
etilamino)-l,3,5-triazin-
2-ilamino)-2-oxido-5-
sulfonatofenilazo)
benzilidenhidrazino)-4-
sulfonatobenzoat)
cupru(ll) de trisodiu
407-
580-8
130201-
51-3
Xi; R41
R52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)24-
37-61
030-001-00-
1
pudră (praf) de zinc
(piroforică)
231-
175-3
7440-
66-6
F; R15-17
N; R50-53
F; N
R: 15-17-
50/53
S: (2-)43-
46-60-61
030-002-00-
7
pudră (praf) de zinc
(stabilizată)
231-
175-3
7440-
66-6
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
030-003-00-
2
clorură de zinc 231-
592-0
7646-
85-7
Xn; R22
C; R34
N; R50-53
C; N
R: 22-34-
50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R22-34-
50/53
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C,
N; R34-
51/53
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xn,
N;
R36/37/38-
51/53
2.5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
N; R51/53
0.25 % mai
mic sau egal
cu C < 2.5
%: R52/53
030-004-00-
8
dimetilzinc[1];
dietilzinc [2]
A 208-
884-1
[1]
209-
161-3
[2]
544-97-
8 [1]
557-20-
0 [2]
R14
F; R17
C; R34
N; R50-53
F; C; N
R: 14-17-34-
50/53
S: (1/2-)16-
43-45-60-61
030-005-00-
3
diaminodiizocianatozinc 401-
610-3
– Xn; R22
Xi; R41
R42/43
N; R50
Xn; N
R: 22-41-
42/43-50
S: (2-)22-
26-
36/37/39-
41-61
030-006-00-
9
sulfat de zinc (mono-,
hexa-şi heptahidrat)
[1];
sulfat de zinc (anhidru)
[2]
231-
793-3
[1]
231-
793-3
[21
7446-
19-7 [1]
7733-
02-0 [2]
Xn; R22
R41
N; R50-53
Xn; N
R: 22-41-
50/53
S: (2-)22-
26-39-46-
60-61
030-007-00-
4
bis(3,5-di-terţbutilsalicilato-
O1,O2)
zinc
403-
360-0
42405-
40-3
F; R11
Xn; R22
N; R50-53
F; Xn; N
R: 11-22-
50/53
S: (2-)7-22-
60-61
030-008-00-
X
hidroxo(2-
(benzensulfon-amido)
benzoato)zinc(ll)
403-
750-0
113036-
91-2
Xn; R20
N; R51-53
Xn; N
R: 20-51/53
S: (2-)22-
57-61
030-011-00-
6
bis(ortofosfat) de
trizinc
231-
944-3
7779-
90-0
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
030-013-00-
7
oxid de zinc 215-
222-5
1314-
13-2
N; R50-53 NR
: 50/53

Page 111 of 396
S: 60-61
033-001-00-
X
arsen 231-
148-6
7440-
38-2
T; R23/25
N; R50-53
T; N
R: 23/25-
50/53
S: (1/2-)
20/21-28-
45-60-61
033-002-00-
5
compuşi ai arsenului,
cu excepţia celor
specificaţi în altă parte
a acestei anexe
A – – T; R23/25
N; R50-53
T; N
R: 23/25-
50/53
S: (1/2-)
20/21-28-
45-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R23/25-
50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T, N;
R23/25-
51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: T;
R23/25-
52/53
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: T;
R23/25
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 0,2
%: Xn;
R20/22
1
033-003-00-
0
trioxid de diarsen;
trioxid de arsen
E 215-
481-4
1327-
53-3
Carc. Cat. 1;
R45
T+; R28
C;
34
N; R50-53
T+; N
R: 45-28-34-
50/53
S: 53-45-60-
61
033-004-00-
6
pentaoxid de diarsen;
pentoxid de arsen
E 215-
116-9
1303-
28-2
Carc. Cat. 1;
R45
T; R23/25
N; R50-53
T; N
R: 45-23/25-
50/53
S: 53-45-60-
61
033-005-00-
1
acid arsenic şi sărurile
sale
AE – – Carc. Cat. 1;
R45
T; R23/25
N; R50-53
T; N
R: 45-23/25-
50/53
S: 53-45-60-
61
033-006-00-
7
arsină 232-
066-3
7784-
42-1
F+; R12
T+; R26
Xn; R48/20
N; R50-53
F+; T+; N
R: 12-26-
48/20-50/53
S: (1/2-)9-
16-28-33-
36/37-45-
60-61
033-007-00-
2
terţ-butilarsină 423-
320-6
4262-
43-5
F; R17
T+; R26
F; T+
R: 17-26
S: (1/2-)9-
28-36/37-
43-45
034-001-00-
2
seleniu 231-
957-4
7782-
49-2
T; R23/25
R33
R53
T
R: 23/25-33-
53
S: (1/2-)
20/21-28-
45-61
034-002-00-
8
compuşi ai seleniului
cu excepţia
sulfoseleniurei de
cadmiu
A – – T; R23/25
R33
N; R50-53
T; N
R: 23/25-33-
50/53
S: (1/2-)
20/21-28-

Page 112 of 396
45-60-61
034-003-00-
3
selenit de sodiu 233-
267-9
10102-
18-8
T+; R28
T; R23
R31
R43
N; R51-53
T+; N
R: 23-28-31-
43-51/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
035-001-00-
5
brom 231-
778-1
7726-
95-6
T+; R26
C; R35
N; R50
T+; C; N
R: 26-35-50
S: (1/2-)7/9-
26-45-61
035-002-00-
0
acid bromhidric 233-
113-0
10035-
10-6
C; R35
Xi; R37
C
R: 35-37
S: (1/2-)7/9-
26-45
035-002-01-
8
acid bromihidric… % B – – C; R34
Xi; R37
C
R: 34-37
S: (1/2-)7/9-
26-45
C mai mare
sau egal cu
40 %: C;
R34-37
10 % mai
mic sau egal
cu C < 40
%: Xi;
R36/37/38
035-003-00-
6
bromat de potasiu E 231-
829-8
7758-
01-2
O; R9
Carc. Cat. 2;
R45
T; R25
T; O
R: 45-9-25
S: 53-45
035-004-00-
1
perbromură de 2-
hidroxietil-amoniu
407-
440-6
– O; R8
Xn; R22
C; R35
R43
N; R50
O; C; N
R: 8-22-35-
43-50
S: (1/2-)
3/7-14-26-
36/37/39-
45-60-61
040-001-00-
3
zirconiu pudră (praf)
(piroforică)
231-
176-9
7440-
67-7
F; R15-17 F
R: 15-17
S: (2-)7/8-
43
040-002-00-
9
zirconiu pudră (stabilizată) – – F; R15 R: 15
S: (2-)7/8-
43
042-001-00-
9
trioxid de molibden 215-
204-7
1313-
27-5
Xn;
R48/20/22
Xi; R36/37
Xn
R: 36/37-
48/20/22
S: (2-)22-25
042-002-00-
4
hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-
μ5-oxotetradecaoxooctamolibdat
(4-) de tetrakis
(dimetilditetradecilamoniu)
404-
760-8
117342-
25-3
T; R23
Xi; R41
R53
T
R: 23-41-53
S: (1/2-)26-
37/39-45-61
042-003-00-
X
hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-
μ5-oxotetradecaoxooctamolibdat(
4-) de tetrakis
(trimetilhexadecilamoniu)
404-
860-1
116810-
46-9
F; R11
Xi; R41
N; R50-53
F; Xi; N
R: 11-41-
50/53
S: (2-)26-
39-60-61
042-004-00-
5
produs de reacţie:
molibdat de amoniu cu
alchilamină dietoxilată
C12-24 (1: 5-1: 3)
412-
780-3
– Xi; R38
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 38-43-
51/53
S: 24/25-
37-61
047-001-00-
2
azotat de argint 231-
853-9
7761-
88-8
C; R34
N; R50-53
C; N
R: 34-50/53
S: (1/2-)26-
45-60-61
048-001-00-
5
Compuşi ai cadmiului, cu
excepţia sulfoseleniurii de
cadmiu(xCdS.yCdSe),
sulfurii mixte de cadmiu şi
zinc (xCdS.yZnS), sulfurii
mixte de cadmiu mercur
(xCdS.yHgS), şi a celor
specificate în altă parte a
A – – Xn;
R20/21/22
N; R50-53
Xn; N
R:
20/21/22-
50/53
S: (2-)60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn,
N;
R20/21/22-
50/53
2,5 % mai
mic sau egal
1

Page 113 of 396
acestei anexe cu C < 25
%: Xn, N;
R20/21/22-
51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: Xn;
R20/21/22-
52/53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: Xn;
R20/21/22
048-002-00-
0
cadmiu pudră (stabilizat)
[1];
oxid de cadmiu pudră
(stabilizat) [2]
E 231-
152-8
[1]
215-
146-2
[2]
7440-
43-9 [1]
1306-
19-0 [2]
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat.
3; R68
Repr. Cat. 3;
R62-63
T;
R48/23/25
T+; R26
N; R50-53
T+; N
R: 45-26-
48/23/25-
62-63-68-
50/53
S: 53-45-
60-61
Muta. Cat. 2;
R46 Repr.
Cat. 2; R60-
61
T; R48/23/25
T+; R26
T; R25
N; R50-53
R: 45-46-60-
61-25-26-
48/23/25-
50/53
S: 53-45-60-
61
25-26-
48/23/25-
50/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R45-46-60-
61-25-26-
48/23/25-
51 /53
7 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T+,
N; R45-46-
60-61-22-
26-
48/23/25-
51 /53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 7 %:
T, N; R45-
46-60-61-
22-23-
48/20/22-
51 /53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R45-46-60-
61-22-23-
48/20/22-
52/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-46-
60-61-
20/22-
48/20/22-
52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T; R45-
46-20/22-
48/20/22-
52/53
0,1 % mai

Page 114 of 396
mic sau egal
cu C< 0,25
%: T; R45-
46-20/22-
48/20/22
0,01 % mai
mic sau egal
cu C < 0,1
%: T; R45
048-010-00-
4
sulfură de cadmiu E 215-
147-8
1306-
23-6
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 3;
R62-63
T; R48/23/25
Xn; R22
R53
T; N
R: 45-22-
48/23/25-
62-63-68-53
S: 53-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T;
R45-22-
48/23/25-
62-63-68-53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T; R45-
22-
48/23/25-
62-63-68
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: T;
R45-
48/20/22-
62-63-68
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T;
R45-
48/20/22-68
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R45-
48/20/22
1
048-011-00-
X
cadmiu pudră
(piroforic)
E 231-
152-8
7440-
43-9
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 3;
R62-63
T; R48/23/25
T+; R26
F; R17
N; R50-53
F; T+; N
R: 45-17-26-
48/23/25-
62-63-68-
50/53
S: 53-45-
7/8-43-60-
61
050-001-00-
5
tetraclorură de staniu;
clorură de staniu
231-
588-9
7646-
78-8
C; R34
R52-53
CR
: 34-52/53
S: (1/2-)7/8-
26-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R34-52/53
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
050-002-00-
0
cihexatin (ISO);
hidroxid de tri
(ciclohexil) staniu
236-
049-1
13121-
70-5
Xn;
R20/21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 20/21/22-
50/53
S: (2-)13-
60-61
050-003-00-
6
acetat de fentin;
acetat de trifenilstaniu
212-
984-0
900-95-
8
Carc. Cat. 3;
R40
Repr. Cat. 3;
R63
T+; R26
T; R24/25-
48/23
Xi; R37/38-
41
T+; N
R: 24/25-26-
37/38-40-
41-48/23-
50/53-63
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-60-61

Page 115 of 396
N; R50-53
050-004-00-
1
hidroxid de fentin
(ISO);
hidroxid de
trifenilstaniu
200-
990-6
76-87-9 Carc. Cat. 3;
R40
Repr. Cat. 3;
R63
T+; R26
T; R24/25-
48/23
Xi; R37/38-
41
N; R50-53
T+; N
R: 24/25-26-
37/38-40-
41-48/23-
50/53-63
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-60-61
050-005-00-
7
compuşi de
trimetilstaniu, cu
excepţia celor
specificaţi în această
anexă
A – – T+;
R26/27/28
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
50/53
S: (1/2-)26-
27-28-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R26/27/28-
50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R26/27/28-
51/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: T+;
R26/27/28-
52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T;
R23/24/25-
52/53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: T;
R23/24/25
0,05 % mai
mic sau egal
cu C < 0,1
%: Xn;
R20/21/22
1
050-006-00-
2
compuşi de
trietilstaniu, cu
excepţia celor
specificaţi în această
anexă
A – – T+;
R26/27/28
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
50/53
S: (1/2-)26-
27-28-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R26/27/28-
50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R26/27/28-
51/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: T+;
R26/27/28-
52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: T;
R23/24/25-
52/53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: T;
R23/24/25
0,05 % mai
mic sau egal
cu C < 0,1
1

Page 116 of 396
%: Xn;
R20/21/22
050-007-00-
8
compuşi de
tripropilstaniu, cu
excepţia celor
specificaţi în această
anexă
A – – T; R23/24/25
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
50/53
S: (1/2-)26-
27-28-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R23/24/25-
50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T, N;
R23/24/25-
51/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: T;
R23/24/25-
52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: Xn;
R20/21/22-
52/53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: Xn;
R20/21/22
1
050-008-00-
3
compuşi de
tributilstaniu, cu
excepţia celor
specificaţi în această
anexă
A – – T; R25-
48/23/25
Xn; R21
Xi; R36/38
N; R50-53
T; N
R: 21-25-
36/38-
48/23/25-
50/53
S: (1/2-)35-
36/37/39-
45-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R21-25-
36/38-
48/23/25-
50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T, N;
R21-25-
36/38-
48/23/25-
51/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5%: T;
R21-25-
36/38-
48/23/25-
52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn; R22-
48/20/22-
52/53
1
051-002-00-
3
pentaclorură de
antimoniu
231-
601-8
7647-
18-9
C; R34
N; R51-53
C; N
R: 34-51/53
S: (1/2-)26-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R34-51/53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C; R34-
52/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38-
52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:

Page 117 of 396
R52/53
051-003-00-
9
compuşi ai
antimoniului, cu
excepţia tetroxidului
de antimoniu (Sb2O4),
pentoxidului de
antimoniu (Sb2O5),
trisulfurii de antimoniu
(Sb2S3), pentasulfurii
de antimoniu (Sb2S5)
şi a celor specificaţi in
altă parte în această
anexă
A – – Xn; R20/22
N; R51-53
Xn; N
R: 20/22-
51/53
S: (2-)61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R20/22-
51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xn;
R20/22-
52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: Xn;
R20/22
1
051-004-00-
4
trifluorură de
antimoniu
232-
009-2
7783-
56-4
T; R23/24/25
N; R51-53
T; N
R: 23/24/25-
51/53
S: (1/2-)7-
26-45-61
051-005-00-
X
trioxid de antimoniu;
trioxid de diantimoniu
215-
175-0
1309-
64-4
Carc. Cat. 3;
R40
Xn
R: 40
S: (2-)22-
36/37
051-006-00-
5
hexafluoroantimoniat
de difenil(4-
feniltiofenil)sulfoniu
403-
500-0
– R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
051-007-00-
0
hexafluoroantimoniat
de bis(4-dodecilfenil)
iodoniu
404-
420-9
71786-
70-4
R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)24-
37-61
053-001-00-
3
iod 231-
442-4
7553-
56-2
Xn; R20/21
N; R50
Xn; N
R: 20/21-50
S: (2-)23-
25-61
053-002-00-
9
acid iodhidric anhidru 233-
109-9
10034-
85-2
C; R35 CR
: 35
S: (1/2-)9-
26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
10 %: C;
R35
0,2% mai
mic sau egal
cu C < 10%:
C; R34
0,02 % mai
mic sau egal
cu C < 0,2
%: Xi;
R36/37/38
5
053-002-01-
6
acid iodhidric…% B – – C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)26-
45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R34
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/38
053-003-00-
4
iodooxi benzen;
iodilbenzen
– 696-33-
3
E; R1 E
R: 1
S: (2-)35
053-004-00-
X
iodooxibenzoat de
calciu;
iodilbenzoat de calciu
C – – E; R1 E
R: 1
S: (2-)35
053-005-00-
5
tetrakis
(pentafluorofenil)
borat(1-)de(4-(1-
metiletil) fenil)(4-
metilfenil)iodoniu
422-
960-3
178233-
72-2
Xn; R21/22-
48/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-
48/22-50/53
S: (2-)22-
36/37-60-61
056-001-00- peroxid de bariu; 215- 1304- O; R8 O; Xn

Page 118 of 396
1 dioxid de bariu 128-4 29-6 Xn; R20/22 R: 8-20/22
S: (2-)13-27
056-002-00-
7
săruri de bariu, cu excepţia
sulfatului de bariu, a
sărurilor acidului 1-azo-2-
hidroxinaftalenilarilsulfonic,
şi a sărurilor specificate în
altă parte a acestei anexe.
A – – Xn; R20/22 Xn
R: 20/22
S: (2-)28
C mai mare
sau egal cu
1 %: Xn;
R20/22
1
056-003-00-
2
carbonat de bariu 208-
167-3
513-77-
9
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)24/25
056-004-00-
8
clorură de bariu 233-
788-1
10361-
37-2
T; R25
Xn; R20
T
R: 20-25
S: (1/2-)45
072-001-00-
4
tetra-n-butoxid de hafniu 411-
740-2
22411-
22-9
Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)
24/25-26-
37/39
074-001-00-
X
dihidrogenododeca
wolframat de hexasodiu;
dihidrogenododeca
tungstenat de hexasodiu
412-
770-9
12141-
67-2
Xn; R22
Xi; R41
R52-53
Xn
R: 22-41-
52/53
S: (2-)22-
26-39-61
074-002-00-
5
produse de reacţie ale
hexaclorurii de wolfram cu
2-metilpropan-2-ol, nonilfenol
şi pentan-2,4-dionă;
produse de reacţie ale
hexaclorurii de wolfram cu
2-metilpropan-2-ol, nonilfenol
şi pentan-2,4-dionă
408-
250-6
– F; R11
Xn; R20
C; R34
R43
N; R50-53
F; C; N
R: 11-20-
34-43-50/53
S: (1/2-)16-
26-29-33-
36/37/39-
45-60-61
076-001-00-
5
tetraoxid de osmiu 244-
058-7
20816-
12-0
T+;
R26/27/28
C; R34
T+
R:
26/27/28-34
S: (1/2-)
7/9-26-45
078-001-00-
0
tetracloroplatinaţi, cu
excepţia celor specificaţi în
altă parte a acestei anexe
A – – T; R25
Xi; R41
R42/43
T
R: 25-41-
42/43
S: (2-)22-
26-
36/37/39-45
078-002-00-
6
tetracloroplatinat de
diamoniu
237-
499-1
13820-
41-2
T; R25
Xi; R38-41
R42/43
T
R: 25-38-
41-42/43
S: (2-)22-
26-
36/37/39-45
078-003-00-
1
tetracloroplatinat disodic 233-
051-4
10026-
00-3
T; R25
Xi; R38-41
R42/43
T
R: 25-38-
41-42/43
S: (2-)22-
26-
36/37/39-45
078-004-00-
7
tetracloroplatinat de
dipotasiu
233-
050-9
10025-
99-7
T; R25
Xi; R38-41
R42/43
T
R: 25-38-
41-42/43
S: (2-)22-
26-
36/37/39-45
078-005-00-
2
hexacloroplatinaţi cu
excepţia celor
specificaţi în altă parte
a acestei anexe
A – – T; R25
Xi; R41
R42/43
T
R: 25-41-
42/43
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
078-006-00-
8
hexacloroplatinat de
disodiu
240-
983-5
16923-
58-3
T; R25
Xi; R41
R42/43
T
R: 25-41-
42/43

Page 119 of 396
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
078-007-00-
3
hexacloroplatinat de
dipotasiu
240-
979-3
16921-
30-5
T; R25
Xi; R41
R42/43
T
R: 25-41-
42/43
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
078-008-00-
9
hexacloroplatinat de
diamoniu
240-
973-0
16919-
58-7
T; R25
Xi; R41
R42/43
T
R: 25-41-
42/43
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
078-009-00-
4
acid hexacloroplatinic 241-
010-7
16941-
12-1
T; R25
C; R34
R42/43
T
R: 25-34-
42/43
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
080-001-00-
0
mercur 231-
106-7
7439-
97-6
T; R23
R33
N; R50-53
T; N
R: 23-33-
50/53
S: (1/2-)7-
45-60-61
080-002-00-
6
compuşi anorganici ai
mercurului, cu
excepţia sulfurii
mercurice şi ai celor
specificaţi în altă parte
în această anexă
A – – T+;
R26/27/28
R33
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
33-50/53
S: (1/2-)13-
28-45-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R26/27/28-
33-50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+, N;
R26/27/28-
33-51/53
2 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %:
T+;
R26/27/28-
33-52/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 2 %:
T;
R23/24/25-
33-52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: Xn;
R20/21/22-
33-52/53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C< 0,25
%: Xn;
R20/21/22-
33
1
080-003-00-
1
diclorură de dimercur;
clorură mercuroasă;
calomel
233-
307-5
10112-
91-1
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-
36/37/38-
50/53
S: (2-)13-
24/25-46-
60-61
080-004-00-
7
compuşi organici ai
mercurului, cu
excepţia celor
specificaţi în altă parte
în această anexă
A – – T+;
R26/27/28
R33
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
33-50/53
S: (1/2-)13-
28-36-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R26/27/28-
33-50/53
2,5 % mai
1

Page 120 of 396

Click aici pentru continuare