HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 6

Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 6

Continuare :

603-101-00-
3
tetrahidro-2-izobutil-4-
metilpiran-4-ol,
amestec de izomeri
(cis şi trans)
405-
040-6
– Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)25-26
603-102-00-
9
1,2-epoxibutan 203-
438-2
106-88-
7
F; R11 F; Xn
Carc. Cat. 3;
R40
Xn;
R20/21/22
Xi;
R36/37/38
R52-53
R: 11-
20/21/22-
36/37/38-
40-52/53
S: (2-)9-16-
29-36/37-61
603-103-00-
4
oxiran, derivaţi mono
[(alchiloxiC12-14-)
metil];
oxid de glicidil şi de
alchil C12-14
271-
846-8
68609-
97-2
Xi; R38
R43
Xi
R: 38-43
S: (2-)24-37
603-104-00-
X
fenarimol (ISO);
alcool 2,4′-dicloro-a-
(pirimidin-5-il)
benzhidrilic
262-
095-7
60168-
88-9
Repr. Cat. 3;
R62-63
R64
N; R51-53
Xn; N
R: 51/53-62-
63-64
S: (2-)
36/37-61
603-105-00-
5
furan E 203-
727-3
110-00-
9
F+; R12
R19
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R20/22-
48/22
Xi; R38
R52-53
F+; T
R: 45-12-19-
20/22-38-
48/22-68-
52/53
S: 53-45-61
603-106-00-
0
2-metoxipropanol 216-
455-5
1589-
47-5
R10
Repr. Cat. 2;
R61
Xi; R37/38-
41
T
R: 61-10-
37/38-41
S: 53-45
603-107-00-
6
2-(2-mehoxietoxi)
etanol;
eter monometilic al
dietilen-glicolului
203-
906-6
111-77-
3
Repr. Cat. 3;
R63
Xn
R: 63
S: (2-)36/37
603-108-00-
1
2-metilpropan-1-ol;
izo-butanol
201-
148-0
78-83-1 R10
Xi; R37/38-
41 R67
Xi
R: 10-37/38-
41-67
S: (2-)7/9-
13-26-
37/39-46
6
603-117-00-
0
propan-2-ol;
alcool izopropilic;
izopropanol
200-
661-7
67-63-0 F; R11
Xi; R36 R67
F; Xi
R: 11-36-67
S: (2-)7-16-
24/25-26
6
603-118-00-
6
6-dimetilaminohexan-
1-ol
404-
680-3
1862-
07-3
Xn; R22
C; R34
R52-53
CR
: 22-34-
52/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
603-119-00-
1
1,1′-(1,3-fenilendioxi)
bis(3-(2-(prop-2-enil)
fenoxi) propan-2-ol)
405-
840-5
– R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
603-120-00-
7
2-metil-5-fenilpentanol 405-
890-8
25634-
93-9
Xi; R36/38 Xi
R: 36/38
S: (2-)26-37
603-121-00-
2
4-(4-(1,3-
dihidroxiprop-2-il)
fenilamino)-1,8-
dihidroxi-5-
nitroantrachinonă
406-
057-1
114565-
66-1
Carc. Cat. 3;
R40 R43
R53
Xn
R: 40-43-53
S: (2-)
36/37-61
603-122-00- 2-etilhexanolat de 406- 38411-
F; R11
F; C

Page 150 of 396
8 sodiu 150-7 13-1 C; R34
R52-53
R: 11-34-
52/53
S: (1/2-)7-
26-
36/37/39-
45-61
603-123-00-
3
4-metil-8-
metilentriciclo
[3.3.1.13,7]decan-2-ol
406-
330-5
122760-
84-3
Xi; R38
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 38-43-
51/53
S: (2-)24-
37-61
603-124-00-
9
1,4-bis(2-(viniloxi)
etoxi) benzen
406-
900-3
84563-
49-5
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
603-125-00-
4
2-(2,4-diclorofenil)-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-il)
pent-4-en-2-ol
407-
850-5
89544-
40-1
Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-
51/53
S: (2-)26-
39-61
603-126-00-
X
2-((4-metil-2-
nitrofenil) amino)
etanol
408-
090-7
100418-
33-5
Xn; R22
R43
R52-53
Xn
R: 22-43-
52/53
S: (2-)
36/37-61
603-127-00-
5
butan-2-ol [1];
(S)-butan-2-ol [2];
(R)-butan-2-ol [3];
(+)-butan-2-ol [4]
C 201-
158-5
[1]
224-
168-1
[2]
238-
967-8
[3]
240-
029-8
[4]
78-92-2
[1]
4221-
99-2 [2]
14898-
79-4 [3]
15892-
23-6 [4]
R10
Xi; R36/37
R67
Xi
R: 10-36/37-
67
S: (2-)7/9-
13-24/25-
26-46
603-128-00-
0
2-(fenilmetoxi)naftalen 405-
490-3
613-62-
7
R53 R: 53
S: 61
603-129-00-
6
1-terţ-butoxipropan-2-
ol
406-
180-0
57018-
52-7
R10
Xi; R41
Xi
R: 10-41
S: (2-)26-39
603-130-00-
1
amestec de izomeri
de : -((dimetil)
bifenil)- -hidroxipoli
(oxietilenă)
406-
325-8
– Xn; R22
R52-53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)39-61
603-131-00-
7
amestec 3: 1 de: 1-
dezoxi-1-[metil-(1-
oxododecil)amino]-Dglucitol;
1-dezoxi-1-[metil-(1-
oxotetradecil)amino]-
D-glucitol;
(D-glucitol = sorbitol)
407-
290-1
– Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
603-132-00-
2
2-hidroximetil-9-metil-
6-(1-metiletil)-1,4-
dioxaspiro [4.5]decan
408-
200-3
63187-
91-7
Xi; R38-41
R52-53
Xi
R: 38-41-
52/53
S: (2-)26-
37/39-61
603-133-00-
8
amestec de:
3-[(4-amino-2-cloro-
5-nitro-fenil)amino]-
propan-1,2-diol;
408-
240-1
– Xn; R22
R52-53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)22-
36-61
3,3′-(2-cloro-5-nitro-
1,4-fenilendiimino)bis
(propan-1,2-diol)
603-134-00-
3
amestec de dodecil
şi/sau tetradecildifenil-
eteri substituiţi.
Substanţa este
obţinută prin reacţia
410-
450-3
– R53 R: 53
S: 61

Page 151 of 396
Friedel Crafts.
Catalizatotul este
izolat din produşii de
reacţie.
Difenil-eterul este
substituit de către
grupele alchil C1-10
Grupele alchil sunt
legate aleatoriu între
C1 şi C6. Se utilizează
50/50 grupe alchil C12
şi C14 linear.
603-135-00-
9
bis[[2,2′,2″-nitrilotris-
[etanolato]]-1-N,O]-
bis[2-(2-metoxietoxi)
etoxi]-titan
410-
500-4
– Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
603-136-00-
4
3-((4-(bis(2-
hidroxietil) amino)-2-
nitrofenil)amino)-1-
propanol
410-
910-3
104226-
19-9
R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)24-
37-61
603-137-00-
X
amestec de:
1-dezoxi-1-[metil-(1-
oxo-hexadecil)amino]-
D-glucitol;
1-dezoxi-1-[metil-(1-
oxo-octadecil)amino]-
D-glucitol;
(D-glucitol = sorbitol)
411-
130-6
– Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
603-138-00-
5
3-(2,2-dimetil-3-
hidroxipropil)toluen;
2,2-dimetil-3-(3-
metilfenil) propanol
403-
140-4
103694-
68-4
R52-53 R: 52/53
S: 61
603-139-00-
0
bis(2-metoxietil)-eter;
oxid de bis(2-
metoxietil)
203-
924-4
111-96-
6
R10
R19
Repr. Cat. 2;
R60-61
T
R: 60-61-10-
19
S: 53-45
603-140-00-
6
2,2′-oxibisetanol;
dietilenglicol
203-
872-2
111-46-
6
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)46
603-141-00-
1
amestec de:
dodeciloxi-1-metil-1-
[oxi-poli-(2-
hidroximetiletanoxi)]
pentadecan;
dodeciloxi-1-metil-1-
[oxi-poli-(2
hidroximetiletanoxi)]
heptadecan
413-
780-6
– R52-53 R: 52/53
S: 61
603-142-00-
7
2-(2-(2-hidroxietoxi)
etil)-2-
407-
360-1
116230-
20-7
Xn; R21/22-
48/20
Xn
aza-biciclo[2.2.1]
heptan
Xi; R38-41 R: 21/22-38-
41-48/20
S: (2-)26-
36/37/39
603-143-00-
2
(R)-2,3-epoxi-propan-
1-ol
E 404-
660-4
57044-
25-4
E; R2
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 2;
R60
T; R23
Xn; R21/22
C; R34
E; T
R: 45-60-2-
21/22-23-34
S: 53-45
603-144-00-
8
amestec de:
2,6,9-trimetil-2,5,9-
ciclododecatrien-1-ol;
6,9-dimetil-2-metilen-
5,9-ciclododecadien-1-
ol
413-
530-6
111850-
00-1
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
603-145-00- 2-izopropil-2-(1-metil- 406- 129228- Xi; R38 Xi; N

Page 152 of 396
3 butil)-1,3-
dimetoxipropan
970-5 11-1 N; R51-53 R: 38-51/53
S: (2-)
36/37-61
603-146-00-
9
2-[(2-[2-
(dimetilamino) etoxi]
etil)metilamino]etanol
406-
080-7
83016-
70-0
Xn; R22
C; R34
R52-53
CR
: 22-34-
52/53
S: (1/2-)23-
26-
36/37/39-
45-61
603-147-00-
4
(-)-trans-4-(4′-
fluorofenil)-3-
hidroximetil-N-metilpiperidină
406-
030-4
105812-
81-5
Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-
51/53
S: (2-)22-
24-26-
37/39-61
603-148-00-
X
1,4bis[(viniloxi)metil]
ciclo-hexan
413-
370-7
17351-
75-6
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
603-149-00-
5
amestec de
diastereoizomeri ai 1-
(1-hidroxietil)-4-(1-
metiletil)clclohexanulul
407-
640-3
63767-
86-2
Xi; R36/38
N; R51-53
Xi; N
R: 36/38-
51/53
S: (2-)26-
37-61
603-150-00-
0
(+/-) trans-3,3-
dimetil-5-(2,2,3-
trimetil-ciclopent-3-
en-1-il)-pent-4-en-2-ol
411-
580-3
107898-
54-4
Xi; R38
N; R50-53
Xi; N
R: 38-50/53
S: (2-)
24/25-37-
60-61
603-151-00-
6
(+/-)-2-(2,4-
diclorofenil)-3-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)
propan-1-ol
413-
570-4
– R52-53 R: 52/53
S: 61
603-152-00-
1
2-(4-terţ-butilfenil)
etanol
410-
020-5
5406-
86-0
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R48/22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 41-48/22-
62-51/53
S: (2-)26-
36/37/39-61
603-153-00-
7
3-((2-nitro-4-
trifluorometil) fenil)
amino)propan-1,2-diol
410-
010-0
104333-
00-8
Xn; R22
R52-53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)22-61
603-154-00-
2
1-[(2-terţ-butil)
ciclohexil]-2-butanol
412-
300-2
139504-
68-0
N; R51-53 N
R: 51/53
S: 61
603-155-00-
8
produse de reacţie;
2-(4,6-bis(2,4-
dimetilfenil)-1,3,5-
triazin-2-il)-5-hidroxi
fenol cu ((alcoxi C10-
16, bogat în C12-13)
metil)oxiran
410-
560-1
– N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
603-156-00-
3
2-(2,4-diclorofenil)-2-
(2-propenil)oxiran
411-
210-0
89544-
48-9
Xi; R38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
603-157-00-
9
6,9-bis
(hexadeciloximetil)-
4,7-dioxanonan-1,2,9-
triol
411-
450-6
143747-
72-2
R53 R: 53
S: 61
603-158-00-
4
amestec de 4
diastereo-izomeri ai
2,7-dimetil-10-(1-
metiletil)-1-oxaspiro
[4.5] deca-3,6-dienei
412-
460-3
– Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 38-51/53
S: (2-)37-61
603-159-00-
X
2-ciclododecilpropan-
1-ol
411-
410-8
118562-
73-5
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
603-160-00- 1,2-dietoxipropan 412- 10221- F; R11 F

Page 153 of 396
5 180-1 57-5 R19 R: 11-19
S: (2-)9-16-
24-33
603-161-00-
0
1,3-dietoxipropan 413-
140-6
3459-
83-4
R10 R: 10
S: (2-)9-24
603-162-00-
6
a[2-[[[(2-hidroxietil)
metilamino]acetil]
amino] propil]-v-
(nonilfenoxi) poli[oxo
(metil-1,2-etandiil)]
413-
420-8
144736-
29-8
C; R34
R43
N; R51-53
C; N
R: 34-43-
51/53
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-61
603-163-00-
1
2-fenil-1,3-propandiol;
2-fenil-propan-1,3-diol
411-
810-2
1570-
95-2
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
603-164-00-
7
2-butil-4-cloro-4,5-
dihidro-5-hidroximetil-
1-[2′-(2-trifenilmetil-
1,2,3,4-2Htetrazol-
5-il)-1,1′-
bifenil-4-metil]-1Himidazol
412-
420-5
133909-
99-6
R53 R: 53
S: 61
603-165-00-
2
amestec de:
4-alil-2,6-bis(2,3-
epoxipropil) fenol;
4-alil-6-[3-[6-[3-[6-
[3-(4-alil-2,6-bis(2,3-
epoxi-propil) fenoxi)-
2-hidroxi-propil]-4-alil-
2-(2,3-epoxipropil)
fenoxi]-2-
hidroxipropil]-2-(2,3-
epoxipropil)fenol;
417-
470-1
– Muta. Cat. 3;
R68
R43
Xn
R: 43-68
S: (2-)36/37
4-alil-6-[3-(4-alil-2,6-
bis(2,3-epoxipropil)
fenoxi)-2-hidroxipropil]-
2-(2,3-
epoxipropil) fenol;
4-alil-6-[3-[6-[3-(4-
alil-2,6-bis(2,3-
epoxipropil)fenoxi)-2-
hidroxipropil]-4-alil-2-
(2,3-epoxipropil)
fenoxi]-2-hidroxipropi]-
2-(2,3-
epoxipropil) fenol
603-166-00-
8
(R)-1-cloro-2,3-
epoxipropan
424-
280-2
51594-
55-9
R10
Carc. Cat. 2;
R45
T; R23/24/25
C; R34 R43
T
R: 45-10-
23/24/25-
34-43
S: 53-45
603-167-00-
3
3,3′,5,5′-tetra-terţbutilbifenil-
2,2′-diol
407-
920-5
6390-
69-8
R53 R: 53
S: 61
603-168-00-
9
3-(2-etilhexiloxi)
propan-1,2-dlol
408-
080-2
70445-
33-9
Xi; R41
R 52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61
603-169-00-
4
(+/-)-trans-4-(4-
fluorofenil)-3-
hidroximetil-N-metilpiperidină
415-
550-0
109887-
53-8
Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-
51/53
S: (2-)22-
26-39-61
603-170-00-
X
Amestec de: 2-metil-
1-(6-metilbiciclo
[2.2.1] hept-5-en-2-il)
pent-1-en-3-ol;
2-metil-1-(1-
metilbiciclo [2.2.1]
hept-5-en-2-il)-pent-
1-en-3-ol 2-metil-1-
(5-metilbiciclo[2.2.1]
hept-5-en-2-il)pent-1-
415-
990-3
67739-
11-1
Xi; R36
N; R51-53
Xi; N
R: 36-51/53
S: (2-)26-61

Page 154 of 396
en-3-ol
603-171-00-
5
5-tiazolilmetanol 414-
780-9
38585-
74-9
Xi; R41
R 52-53
Xi
R: 41-52/53
S: (2-)26-
39-61
603-172-00-
0
trans-butendioat de
mono-2-[2-(4-dibenzo
[b,f][1,4] tiazepin-1]-
il)piperaziniu-1-il]
etoxi)etanol
415-
180-1
– Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-
51/53
S: (2-)22-
26-39-61
603-173-00-
6
4,4-dimetil-3,5,8-
trioxa-biciclo[5.1.0]
octan
421-
750-9
57280-
22-5
Xi; R36
R43
Xi
R: 36-43
S: (2-)26-
36/37
603-174-00-
1
4-ciclohexil-2-metilbutan-
2-ol
420-
630-3
83926-
73-2
Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
603-175-00-
7
203-
988-3
112-59-
4
Xn; R21 Xn
2-(2-hexiloxietoxi)
etanol;
DEGHE;
eter monohexilic al
dietilen-glicolului;
3,6-dioxa-1-
dodecanol;
hexilcarbitol
Xi; R41 R: 21-41
S: (2-)26-
36/37-46
603-176-00-
2
1,2-bis(2-metoxietoxi)
etan;
TEGDME;
eter metilic al trietilengllcolulul;
triglim
203-
977-3
112-49-
2
R19
Repr. Cat.2;
R61
Repr. Cat.3;
R62
T
R: 61-19-62
S: 53-45
603-177-00-
8
1-etoxipropan-2-ol;
2PG1EE;
1-etoxi-2-propanol;
eter monoetilic al
propilen-glicolului [1]
acetat de 2-etoxi-1-
metiletil 2PG1EEA[2]
216-
374-5
[1]
259-
370-9
[2]
1569-
02-4 [1]
54839-
24-6 [2]
R10
R67
R: 10-67
S: (2-)24
603-178-00-
3
2-hexiloxietanol;
eter monohexilic al
etilen glicolului;
n-hexilglicol
203-
951-1
112-25-
4
Xn
R21/22
C; R34
CR
: 21/22-34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
603-179-00-
9
ergocalciferol;
vitamina D2
200-
014-9
50-14-6 T+; R26
T; R24/25-
48/25
T+
R: 24/25-26-
48/25
S: (1/2-)28-
36/37-45
603-180-00-
4
colecalciferol;
vitamina D3
200-
673-2
67-97-0 T+; R26
T; R24/25-
48/25
T+
R: 24/25-26-
48/25
S: (1/2-)28-
36/37-45
603-181-00-
X
terţ-butil-metil-eter;
MTBE;
2-metoxi-2-
metilpropan
216-
653-1
1634-
04-4
F; R11
Xi; R38
F; Xi
R: 11-38
S: (2-)9-16-
24
603-183-00-
0
2-[2-(2-butoxietoxi)
etoxi] etanol;
TEGBE;
eter monobutilic al
trietilen-glicolului;
butoxitrietilen glicol
205-
592-6
143-22-
6
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-
39-46
C mai mare
sau egal cu
30 %: Xi;
R41
20 % mai
mic sau egal
cu C < 30
%: Xi; R36
603-184-00-
6
2-(hidroximetil)-2-[[2-
hidroxi-3-
(izooctadeciloxi)
416-
380-1
146925-
83-9
N; R50-53 N
R: 50/53
S: 60-61

Page 155 of 396
propoxi] metil]-
propan-1,3-diol
603-185-00-
1
2,4-dicloro-3-etil-6-
nitrofenol
420-
740-1
99817-
36-4
T; R25
Xi; R41
R43
N; R50-53
T; N
R: 25-41-43-
50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
603-186-00-
7
trans-(5RS,6SR)-6-
amino-2,2-dimetil-1,3-
dioxepan-5-ol
419-
050-3
79944-
37-9
R43 Xi
R: 43
S: (2-)22-
24/25-26-37
603-187-00-
2
diclorură de 2-((4,6-
bis(4-(2-(1-
metilpiridiniu-4-il)vinil)
fenilamino)-l,3,5-
triazin-2-il) (2-
hidroxietil)amino)
etanol;
diclorură de 4,4′-((6-
bis (hidroxietil)
amino)-1,3,5-triazin-
2,4-diil)bis(imino-4,1-
fenilen-2,1-etendiil))
bis(1-metilpiridiniu)
419-
360-9
163661-
77-6
N; R50-53 N
R: 50/53
S: 60-61
603-189-00-
3
amestec de:
complecşi de titan,
2,2′-oxidietanol, lactat
de amoniu, nitrilotris
(propan-2-ol) şi
etilenglicol
405-
250-8
– N; R51-53 N
R: 51/53
S: 61
603-191-00-
4
2-(4,6-bis(2,4-
dimetilfenil)-1,3,5-
triazi n-2-il )-5-(3-((2-
eti I
hexil)oxi)2-
hidroxipropoxi) fenol
419-
740-4
137658-
79-8
R53 R: 53
S: 61
603-195-00-
6
2-[4-(4-metoxifenil)-
6-fenil-1,3,5-triazin-2-
il]fenol
430-
810-3
154825-
62-4
R52-53 R: 52/53
S: 61
603-196-00-
1
2-(7-etil-IH-indol-3-il)
etanol
431-
020-1
41340-
36-7
Xn; 22-48/22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-48/22-
51/53
S: (2-)
36/37/39-61
603-197-00-
7
1-(4-clorofenil)-4,4-
dimetil-3-(1,2,4-
triazol-1-ilmetil)
pentan-3-ol
403-
640-2
107534-
96-3
Repr.Cat.3;
R63
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53-
63
S: (2-)22-
36/37-61
603-199-00-
8
etoxazol – 153233-
91-1
N; R50-53 N
R: 50/53
S: 60-61
C mai mare
sau egal cu
0.25 %: N;
R50/53
0.025 % mai
mic sau egal
cu C < 0.25
%: N;
R51/53
0.0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0.025 %:
R52/53
604-001-00-
2
fenol 203-
632-7
108-95-
2
Muta.Cat.3;
R68
T; R23/24/25
Xn;
R48/20/21/22
C; R34
T; C
R: 23/24/25-
34-
48/20/21/22-
68
S: (1/2-)
24/25-26-28-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R23/24/25-
48/20/21/22-
34-68
3 % mai mic
sau egal cu C

Page 156 of 396
< 10 %: C;
Xn;
R20/21/22-
34-68
1 % mai mic
sau egal cu C
< 3 %: Xn ;
R36/38-68
604-002-00-
8
pentaclorfenol 201-
778-6
87-86-5 Carc. Cat. 3;
R40
T+; N
R: 24/25-26-
36/37/38-40-
T+; R26
T; R24/25
Xi;
R36/37/38
N; R50-53
50/53
S: (1/2-)22-
36/37-45-
52-60-61
604-003-00-
3
pentaclorfenolat de
sodiu [1];
pentaclorfenolat de
potasiu [2];
săruri alcaline ale
pentaclorfenolului
205-
025-2
[1]
231-
911-3
[2]
131-52-
2 [1]
7778-
73-6 [2]
Carc. Cat. 3;
R40
T+; R26
T; R24/25
Xi;
R36/37/38
N; R50-53
T+; N
R: 24/25-26-
36/37/38-
40-50/53
S: (1/2-)22-
28-36/37-
45-52-60-61
604-004-00-
9
m-crezol [1],
o-crezol[2],
p-crezol[3],
amestec de izomeri[4]
C 203-
577-9
[1]
202-
423-8
[2]
203-
398-6
[3]
215-
293-2
[4]
108-39-
4 [1]
95-48-7
[2]
106-44-
5 [3]
1319-
77-3 [4]
T; R24/25
C; R34
T
R: 24/25-34
S: (1/2-)
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu 5
%: T;
R24/25-34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xn;
R21/22-
36/38
604-005-00-
4
1,4-dihidroxi benzen;
hidrochinonă;
204-
617-8
123-31-
9
Carc. Cat. 3;
R40
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R22
Xi; R41
R43
N; R50
Xn; N
R: 22-40-41-
43-50-68
S: (2-)26-
36/37/39-61
604-006-00-
X
3,4-xilenol [1];
2,5-xilenol [2];
2,4-xilenol [3];
2,3-xilenol [4];
2,6-xilenol [5];
xilenol [6];
2,4(sau 2,5)-xilenol
[7]
C 202-
439-5
[1]
202-
461-5
[2]
203-
321-6
[3]
208-
395-3
[4]
209-
400-1
[5]
215-
089-3
[6]
276-
245-4
[7]
95-65-8
[1]
95-87-4
[2]
105-67-
9 [3]
526-75-
0 [4]
576-26-
1 [5]
1300-
71-6 [6]
71975-
58-1 [7]
T; R24/25
C; R34
N; R51-53
T; N
R: 24/25-34-
51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
604-007-00-
5
2-naftol 205-
182-7
135-19-
3
Xn; R20/22
N; R50
Xn; N
R: 20/22-50
S: (2-)
24/25-61
604-008-00-
0
2-clorofenol [1];
4-clorofenol [2];
3-clorofenol [3];
clorofenol [4]
C 202-
433-2
[1]
203-
95-57-8
[1]
106-48-
9 [2]
Xn;
R20/21/22
N; R51-53
Xn; N
R: 20/21/22-
51/53
S: (2-)28-61

Page 157 of 396
402-6
[2]
203-
582-6
[3]
246-
691-4
[41
108-43-
0 [3]
25167-
80-0 [4]
604-009-00-
6
pirogalol;
1,2,3-trihidroxi benzen
201-
762-9
87-66-1 Muta. Cat. 3;
R68
Xn;
R20/21/22
R52-53
Xn
R: 20/21/22-
68-52/53
S: (2-)
36/37-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20/21/22-
68-52/53
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn;
R20/21/22-
68
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xn;
R68
604-010-00-
1
rezorcinol;
rezorcină;
1,3-dihidroxi benzen
203-
585-2
108-46-
3
Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50
Xn; N
R: 22-36/38-
50
S: (2-)26-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R22-36/38-
50
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xn; R22-
36/38 10%
mai mic sau
egal cu C <
20%: Xn;
R22
604-011-00-
7
2,4-diclorofenol 204-
429-6
120-83-
2
T; R24
Xn; R22
C; R34
N; R51-53
T; N
R: 22-24-34-
51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
604-012-00-
2
4-cloro-2-metilfenol;
4-cloro-o-cresol
216-
381-3
1570-
64-5
T; R23
C; R35
N; R50
T;
C; N
R: 23-35-50
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, C,
N; R23-35-
50
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R20-35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R20-34
3 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xn;
R20-
36/37/38
1 % mai mic
sau egal cu C
< 3 %: Xi;
R36/37/38
604-013-00-
8
2,3,4,6-tetraclorofenol 200-
402-8
58-90-2 T; R25
Xi; R36/38
N; R50-53
T; N
R: 25-36/38-
50/53
S: (1/2-)26-
28-37-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R25-36/38-
50/53
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T, N;
R25-51/53

Page 158 of 396
5 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: T,
N; R25-
36/38-51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
Xn, N; R22-
51/53
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: Xn; R22-
52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 0,5
%: R52/53
604-014-00-
3
clorocrezol;
4-cloro-m-crezol;
4-cloro-3-metilfenol
200-
431-6
59-50-7 Xn; R21/22
Xi; R41 R43
N; R50
Xn; N
R: 21/22-41-
43-50
S: (2-)26-
36/37/39-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R21/22-41-
43-50
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xn;
R21/22-41-
43
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xn;
R21/22-36-
43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R43
604-015-00-
9
hexaclorofen;
2,2′-metilen-bis(3,4,6-
triclorofenol)
200-
733-8
70-30-4 T; R24/25
N; R50-53
T; N
R: 24/25-
50/53
S: (1/2-)20-
37-45-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R24/25-
50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T, N;
R24/25-
51/53
2 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R24/25-
52/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2 %:
Xn; R21/22-
52/53
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: Xn;
R21/22
604-016-00-
4
pirocatecol;
pirocatechină;
1,2-dihidroxi benzen
204-
427-5
120-80-
9
Xn; R21/22
Xi; R36/38
Xn
R: 21/22-
36/38
S: (2-)22-
26-37
604-017-00-
X
2,4,5-triclorofenol 202-
467-8
95-95-4 Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-36/38-
50/53
S: (2-)26-
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R22-36/38-

Page 159 of 396
28-60-61 50/53
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xn, N;
R22-36/38-
51/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: Xn,
N; R36/38-
51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
N; R51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: R52/53
604-018-00-
5
2,4,6-triclorofenol 201-
795-9
88-06-2 Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-36/38-
40-50/53
S: (2-)
36/37-60-61
604-019-00-
0
diclorofen 202-
567-1
97-23-4 Xn; R22
Xi; R36
N; R50-53
Xn; N
R: 22-36-
50/53
S: (2-)26-
60-61
604-020-00-
6
bifenil-2-ol;
2-hidroxibifenil;
2-fenilfenol (ISO)
201-
993-5
90-43-7 Xi;
R36/37/38
N; R50
Xi; N
R: 36/37/38-
50
S: (2-)22-61
604-021-00-
1
o-fenilfenolat de sodiu;
2-bifenolat de sodiu
205-
055-6
132-27-
4
Xn; R22
Xi; R37/38-
41
N; R50
Xn; N
R: 22-37/38-
41-50
S: (2-)22-
26-61
604-022-00-
7
2,2-dimetil-1,3-
benzodioxol-4-ol
400-
900-7
22961-
82-6
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)24-
26-39
604-023-00-
2
2,4-dicloro-3-etilfenol 401-
060-4
– C; R34
N; R50-53
C; N
R: 34-50/53
S: (1/2-)26-
36/39-45-
60-61
604-024-00-
8
4,4-
izobutiletilidendifenol;
2,2-bis(4′-
hidroxifenil)-4-
metilpentan
401-
720-1
6807-
17-6
Repr. Cat. 2;
R60
Xi; R36
N; R50-53
T; N
R: 60-36-
50/53
S: 53-45-60-
61
604-025-00-
3
2,5-bis(1,1-
dimetilbutil)
400-
220-0
– N; R51-53 N
hidrochinonă R: 51/53
S: 61
604-026-00-
9
2,2-spirobis(6-hidroxi-
4,4,7-trimetilcroman)
400-
270-3
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
604-027-00-
4
2-metil-5-(1,1,3,3-
tetrametilbutil)
hidrochinonă
400-
530-6
– Xi; R41
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 41-43-
51/53
S: (2-)
24/25-26-
37-61
604-028-00-
X
4-am ino-3-fluorofenol E 402-
230-0
399-95-
1
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
R43
N; R51-53
T; N
R: 45-22-43-
51/53
S: 53-45-61

Page 160 of 396
604-029-00-
5
1-naftol 201-
969-4
90-15-3 Xn; R21/22
Xi; R37/38-
41
Xn
R: 21/22-
37/38-41
S: (2-)22-
26-37/39
604-030-00-
0
4,4′-
izopropilidendifenol;
bisfenol A
201-
245-8
80-05-7 Repr. Cat. 3;
R62
Xi; R37-41
R43
Xn
R: 37-41-43-
62
S: (2-)26-
36/37-39-46
604-031-00-
6
guaiacol;
2-metoxifenol
201-
964-7
90-05-1 Xn; R22
Xi; R36/38
Xn
R: 22-36/38
S: (2-)26
604-032-00-
1
timol;
2-izopropil,5-
metilfenol
201-
944-8
89-83-8 Xn; R22
C; R34
N; R51-53
C; N
R: 22-34-
51/53
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-61
604-033-00-
7
but-3-enoat de izobutil 401-
170-2
24342-
03-8
R10 R: 10
S: (2-)
604-034-00-
2
4,4′-tiodi-o-crezol 403-
330-7
24197-
34-0
Xi; R41
N; R50-53
Xi; N
R: 41-50/53
S: (2-)26-
39-60-61
604-035-00-
8
4-nonilfenol, produşi
de reacţie cu
formaldehidă şi
dodecan-1-tiol
404-
160-6
– R43
R53
X
R: 43-53
S: (2-)24-
37-61
604-036-00-
3
4,4′-oxibis(etilentio)
difenol
404-
590-4
90884-
29-0
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
604-037-00-
9
3,5-xilenol;
3,5-dimetilfenol
203-
606-5
108-68-
9
T; R24/25
C; R34
T
R: 24/25-34
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-45
604-038-00-
4
4-cloro-3,5-
dimetilfenol; [1]
cloroxilenol [2]
201-
793-8
[1]
215-
316-6
[2]
88-04-0
[1]
1321-
23-9 [2]
Xn; R22
Xi; R36/38
R43
Xn
R: 22-36/38-
43
S: (2-)24-37
604-039-00-
X
2-[4-[(6-
clorobenzoxazol-2-il)
oxi]fenoxi]propionat
de etil;
fenoxaprop-etil
266-
362-9
66441-
23-4
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
604-040-00-
5
5-[2-cloro-4-
(trifluormetil)
276-
439-9
72178-
02-0
Xn; R22 Xn
fenoxi]-N-
(metilsulfonil)-2-
nitrobenzamidă;
fomesafen
R: 22
S: (2-)
604-041-00-
0
acifluorfen [1];
acid 5-[2-cloro-4-
(trifluormetil)fenoxi]-
2-nitro-benzoic [1];
acifluorfen-sodiu [2];
5-[2-cloro-4-
(trifluormetil) fenoxi]-
2-nitrobenzoat de
sodiu [2]
256-
634-5
[1]
263-
560-7
[2]
50594-
66-6 [1]
62476-
59-9 [2]
Xn; 22
Xi; R38-41
N; R50-53
Xn; N
R: 22-38-41-
50/53
S: (2-)24-
39-60-61
604-042-00-
6
4-nitrozofenol 203-
251-6
104-91-
6
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-
51/53-68
S: (2-)26-
36/37/39-
47-49-61

Page 161 of 396
604-043-00-
1
monobenzonă;
4-hidroxifenil-benzileter;
eterul monobenzilic al
hidrochinonei
203-
083-3
103-16-
2
Xi; R36 R43 Xi
R: 36-43
S: (2-)
24/25-26-37
604-044-00-
7
mechinol;
4-metoxifenol;
eterul monometilic al
hidrochinonei
205-
769-8
150-76-
5
Xn; R22
Xi; R36
R43
Xn
R: 22-36-43
S: (2-)
24/25-26-
37/39-46
604-045-00-
2
2,3,5-
trimetilhidrochinonă
211-
838-3
700-13-
0
Xn; R20
Xi; R37/38-
41
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 20-37/38-
41-43-50/53
S: (2-)24-
26-37/39-
60-61
604-046-00-
8
4-(4-
izopropoxifenilsulfonil)
fenol
405-
520-5
95235-
30-6
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
604-047-00-
3
4-(4-toliloxi)bifenil 405-
730-7
51601-
57-1
Xn; R48/22
R53
Xn
R: 48/22-53
S: (2-)22-
36-61
604-048-00-
9
4,4″,4″-(etan-1,1,1-
triil)
trifenol
405-
800-7
27955-
94-8
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
604-049-00-
4
4-4′-metilen-bis
(oxietilentio) difenol
407-
480-4
93589-
69-6
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
604-050-00-
X
4-cloro-o-crezol;
4-cloro-2-metilfenol
216-
381-3
1570-
64-5
Scoasă din
evidenţă cu
ATP 29
604-051-00-
5
3,5-bis((3,5-di-tertbutil-
4-hidroxi)benzil)-
2,4,6-trimetilfenol
401-
110-5
87113-
78-8
R52-53 R: 52/53
S: 61
604-052-00-
0
2,2′-metilenbis(6-(2Hbenzotriazol-
2-il)-4-
(1,1,3,3-
tetrametilbutil)fenol)
403-
800-1
103597-
45-1
R53 R: 53
S: 61
604-053-00-
6
2-metil-4-(1,1-
dimetiletil)-6-(1-metilpentadecil)-
fenol
410-
760-9
157661-
93-3
Xi; R38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
604-054-00-
1
amestec de:
2-metoxi-4-
(tetrahidro-4-metilen-
2H-piran-2-il)-fenol;
4-(3,6-dihidro-4-metil-
2H-piran-2-il)-2-
metoxifenol
412-
020-0
– R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)24-
37-61
604-055-00-
7
2,2′-((3,31,5,51-
tetrametil-(1,1′-
bifenil)-4,4′-diil)-bis
(oximetilen))-bisoxiran
413-
900-7
85954-
11-6
Muta.Cat.3;
R68
Xn
R: 68
S: (2-)22-
36-37
604-056-00-
2
2-(2-hidroxi-3,5-
dinitroanilino)etanol
412-
520-9
99610-
72-7
F; R11
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R22
F; Xn
R: 11-22-62
S: (2-)22-
33-36/37
604-057-00-
8
amestec de:
izomeri ai 2-(2H-benzo
triazol-2-il)-4-metil-
(n)-dodecilfenolului;
izomeri ai 2-(2H-benzo
triazol-2-il)-4-metil-
(n)-tetracosilfenolului;
izomeri ai 2-(2H-benzo
triazol-2-il)-4-metil-
5,6-didodecilfenolului;
n = 5 sau 6
401-
680-5
– N; R51-53 N
R: 51/53
S: 61

Page 162 of 396
604-058-00-
3
1,2-bis(3-metilfenoxi)
etan
402-
730-9
54914-
85-1
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
604-059-00-
9
2-nhexadecilhidrochinonă
406-
400-5
– Xn; R48/22
Xi; R38
R43 R53
Xn
R: 38-43-
48/22-53
S: (2-)22-
36/37-61
604-060-00-
4
9,9-bis(4-hidroxifenil)
fluoren
406-
950-6
3236-
71-3
Xi; R36-38
N; R50-53
Xi; N
R: 36/38-
50/53
S: (2-)26-
37-60-61
604-061-00-
X
amestec de:
2-cloro-5-sectetradecilhidrochinonă,
unde
sec-tetradecil poate fi:
1-metiltridecil;
1-etildodecil;
1-propilundecil;
1-butildecil;
1-hexiloctil;
1-pentilnonil
407-
740-7
– Xi; R38
R43
R52-53
Xi
R: 38-43-
52/53
S: (2-)24-
37-61
604-062-00-
5
2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)
fenol
411-
220-5
– Xi; R38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 38-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
604-063-00-
0
5,6-dihidroxiindol 412-
130-9
3131-
52-0
Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-
51/53
S: (2-)22-
26-
36/37/39-61
604-064-00-
6
2-(4,6-difenil-1,3,5-
triazin-
2-il)5-((hexil)oxi)-
fenol
411-
380-6
147315-
50-2
R53 R: 53
S: 61
604-065-00-
1
4,4′,4″-(1-
metilpropan-1-il-3-
iliden)tris(2-ciclohexil-
5-metilfenol)
407-
460-5
111850-
25-0
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
604-066-00-
7
amestec de:
6-(1,1-dimetiletil)-4-
tetra-propil-2-[(2-
hidroxi-5-tetrapropilfenil)
metil (C41)
şi 2,2′-bis[6-(1,1-
dimetiletil)-1-hidroxi-
4-tetrapropil fenil)]
metan (C45);
2,6-bis(1,1-
dimetiletil)-4-tetra
propilfenol şi 2-(1,1-
dimetil etil)-4-
tetrapropil-fenol;
2,6-bis[(6-(1,1-
dimetiletil)-1-hidroxi-
4-tetrapropilfenil)
metil]-4-(tetrapropil)
fenol şi 2-[(6-(1,1-
dimetiletil)-1-hidroxi-
4-tetrapropilfenilmetil]-
6-[1-hidroxi-4-
tetrapropilfenil) metil]-
4-(tetrapropil)fenol
414-
550-8
– N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
604-067-00-
2
Amestec de: 2,2′[[(2-
hidroxietil)imino] bis
(metilen)bis[4-dodecilfenol];
formaldehidă, oligomer
414-
520-4
– Xi; R38-41
N; R50-53
Xi; N
R: 38-41-
50/53
S: (2-)26-
37/39-60-61

Page 163 of 396
cu 4-dodecilfenol şi 2-
amino-etanol (n = 2);
formaldehidă, oligomer
cu 4-dodecilfenol şi 2-
amino-etanol(n = 3,4
sau mai mare)
604-068-00-
8
clorhidrat de (+/-)-4-
[2-[[3-(4-hidroxifenil)-
1-metilpropil] amino]-
1-hidroxietiljfenol
415-
170-5
99095-
19-9
Xn; R20/22
R43
Xn
R: 20/22-43
S: (2-)24-
26-37
604-069-00-
3
2-(1-metilpropil)-4-
terţ-butil-fenol
421-
740-4
51390-
14-8
C; R34
N; R51-53
C; N
R: 34-51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
604-070-00-
9
triclosan;
2,4,4′-tricloro-2-
hidroxi-difenil-eter
222-
182-2
3380-
34-5
Xi; R36/38
N; R50-53
Xi; N
R: 36/38-
50/53
S: 26-39-46-
60-61
C mai mare
sau egal cu
20%: Xi, N;
R36/38-
50/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 20
%: N;
R50/53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: N;
R51/53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %:
R52/53
605-001-00-
5
formaldehidă…….%;
aldehidă formică….%;
metanal….%
BD 200-
001-8
50-00-0 Carc. Cat. 3;
R40
T; R23/24/25
C; R34 R43
T
R: 23/24/25-
34-40-43
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-51
C mai mare
sau egal cu
25 %: T;
R23/24/25-
34-40-43
5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn;
R20/21/22-
36/37/38-
40-43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xn;
R40-43
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xi; R43
605-002-00-
0
trioximetilen;
1,3,5-trioxan
203-
812-5
110-88-
3
F; R11
Repr.Cat.3;
R63
Xi; R37
F; Xn
R: 11-37-63
S: (2-)
36/37-46
605-003-00-
6
acetaldehidă;
aldehidă acetică;
etanal
200-
836-8
75-07-0 F+; R12
Carc. Cat. 3;
R40
Xi; R36/37
F+; Xn
R: 12-36/37-
40
S: (2-)16-
33-36/37
605-004-00-
1
paraldehidă;
2,4,6-trimetil-1,3,5-
trioxan
204-
639-8
123-63-
7
F; R11 F
R: 11
S: (2-)9-16-
29-33
605-005-00-
7
metaldehidă;
2,4,6,8-tetrametil-
1,3,5,7-
tetraoxaciclooctan
203-
600-2
108-62-
3
R10
Xn; R22
Xn
R: 10-22
S: (2-)13-
25-46
605-006-00- butiraldehidă; 204- 123-72- F; R11 F

Page 164 of 396
2 aldehidă butirică;
butanal
646-6 8 R: 11
S: (2-)9-29-
33
605-007-00-
8
1,1-dimetoxietan;
acetal metilic
208-
589-8
534-15-
6
F; R11 F
R: 11
S: (2-)9-16-
33
605-008-00-
3
acroleină;
aldehidă acrilică;
prop-2-enal
D 203-
453-4
107-02-
8
F; R11
T+; R26
T; R24/25
C; R34
N; R50
F; T+; N
R: 11-24/25-
26-34-50
S: 23-26-28-
36/37/39-
45-61
605-009-00-
9
aldehidă crotonică;
2-butenal;
[1] (E)-2-butenal;
(E)-aldehidă crotonică
[2]
224-
030-0
[1]
204-
647-1
[2]
4170-
30-3 [1]
123-73-
9 [2]
F; R11
Muta. Cat. 3;
R68
T+; R26
T; R24/25
Xn; R48/22
Xi; R37/38-
41
N; R50
F; T+; N
R: 11-24/25-
26-37/38-
41-48/22-
50-68
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-61
605-010-00-
4
2-furaldehidă 202-
627-7
98-01-1 Carc. Cat. 3;
R40
T; R23/25
Xn; R21
Xi; R36/37
T
R: 21-23/25-
36/37-40
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: T;
R21-23/25-
36/37-40
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T;
R23/25-
36/37-40
5 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: T;
R23/25-40
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xn;
R20/22-40
605-011-00-
X
2-clorobenzaldehidă;
aldehidă oclorobenzoică
201-
956-3
89-98-5 C; R34 C
R: 34
S: (1/2-)26-
45
605-012-00-
5
benzaldehidă;
aldehidă benzoică
202-
860-4
100-52-
7
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)24
605-013-00-
0
cloraloză (DCI);
(R)-1,2-O-(2,2,2-
tricloro-etiliden)- -Dglucofuranoză;
glucocloraloză;
240-
016-7
15879-
93-3
Xn; R20/22 Xn
R: 20/22
S: (2-)16-
24/25-28
605-014-00-
6
hidrat de cloral;
2,2,2-tricloro-1,1-
etandiol
206-
117-5
302-17-
0
T; R25
Xi; R36/38
T
R: 25-36/38
S: (1/2-)25-
45
605-015-00-
1
1,1-dietoxietan 203-
310-6
105-57-
7
F; R11
Xi; R36/38
F; Xi
R: 11-36/38
S: (2-)9-16-
33
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R36/38
605-016-00-
7
glioxal…%;
etandial…%
B 203-
474-9
107-22-
2
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R20
Xi; R36/38
R43
Xn
R: 20-36/38-
43-68
S: (2-)36/37
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R20-36/38-
43-68
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xn;
R43-68
605-017-00-
2
1,3-dioxolan 211-
463-5
646-06-
0
F; R11
F
R: 11

Page 165 of 396
S: (2-)16
605-018-00-
8
propanal;
aldehidă propionică
204-
623-0
123-38-
6
F; R11
Xi;
R36/37/38
F; Xi
R: 11-
36/37/38
S: (2-)9-16-
29
605-019-00-
3
citral 226-
394-6
5392-
40-5
Xi; R38
R43
Xi
R: 38-43
S: (2-)
24/25-37
605-020-00-
9
5-alil-1,3-benzodioxol;
safrol
E 202-
345-4
94-59-7 Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R22
T
R: 45-22-68
S: 53-45
605-021-00-
4
produsul de reacţie al
formaldehidei cu
butilfenolul
294-
145-9
91673-
30-2
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
605-022-00-
X
glutaral;
aldehidă glutarică;
1,5-pentandial
203-
856-5
111-30-
8
T; R23/25
C; R34
R42/43
N; R50
T; N
R: 23/25-34-
42/43-50
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
50 %: T, N;
R23/25-34-
42/43-50
25 % mai
mic sau egal
cu C < 50
%: T; R22-
23-34-42/43
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C;
R20/22-34-
42/43
2 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xn;
R20/22-
37/38-41-
42/43
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2 %: Xn;
R36/37/38-
42/43
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xi;
R36/37/38-
43
605-025-00-
6
aldehidă cloroacetică;
2-cloroetanal
203-
472-8
107-20-
0
Carc. Cat. 3;
R40
T+; R26
T; R24/25
C; R34
N; R50
T+; N
R: 24/25-26-
34-40-50
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R24/25-26-
34-40-50
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T+;
R21/22-26-
34-40
7 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T+;
R21/22-26-
36/37/38-40
5 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T;
R21/22-23-
36/37/38-40
3 % mai mic

Page 166 of 396
sau egal cu C
< 5 %: T;
R21/22-23-
40
1 % mai mic
sau egal cu C
< 3 %: T;
R23-40
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn; R20
605-026-00-
1
2,5,7,7-
tetrametiloctanal
405-
690-0
114119-
97-0
Xi; R38
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 38-43-
51/53
S: (2-)24-
37-61
605-027-00-
7
amestec de:
3a,4,5,6,7,7ahexahidro-
4,7-
metano-1 H-inden-6-
carboxaldehdă;
3a,4,5,6,7,7ahexahidro-
4,7-
metano-1 H-inden-5-
carboxaldehidă
410-
480-7
– R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
605-028-00-
2 -metil-3-(1-
metiletil)
benzenpropanal
412-
050-4
125109-
85-5
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
605-029-00-
8
2-ciclohexilpropanal 412-
270-0
2109-
22-0
R43
N; R51-53
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-
37-61
605-030-00-
3
1-(p-metoxifenil)
acetaldehid-oximă
411-
510-1
3353-
51-3
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
605-031-00-
9
amestec de:
2,2-dimetoxietanal
(acest component se
consideră anhidru din
punctul de vedere al
identităţii, al structurii
şi al compoziţiei.
Totuşi, 2,2-
dimetoxietanal poate
exista sub formă
hidratată. La 60% din
forma anhidră
corespunde 70,4% din
forma hidratată);
şi apă (compusă din
apă liberă şi apă de
hidratare din 2,2-
421-
890-0
– R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
dimetoxietanal)
606-001-00-
8
acetonă;
propanonă;
dimetil-cetonă
200-
662-2
67-64-1 F; R11
Xi; R36
R66
R67
F; Xi
R: 11-36-66-
67
S: (2-)9-16-
26
6
606-002-00-
3
butanonă;
etil-metil-cetonă
201-
159-0
78-93-3 F; R11
Xi; R36
R66
R67
F; Xi
R: 11-36-66-
67
S: (2-)9-16
6
606-003-00-
9
3-heptanonă;
butil-etil-cetonă
203-
388-1
106-35-
4
R10
Xn; R20
Xi; R36
Xn
R: 10-20-36
S: (2-)24
606-004-00-
4
4-metilpentan-2-onă;
Isobutil-metil-cetonă
203-
550-1
108-10-
1
F; R11
Xn; R20
Xi; R36/37
R66
F; Xn
R: 11-20-
36/37-66
S: (2-)9-16-
29

Page 167 of 396
606-005-00-
X
2,6-dimetilheptan-4-
onă;
di-izobutil-cetonă
203-
620-1
108-83-
8
R10
Xi; R37
Xi
R: 10-37
S: (2-)24
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R37
606-006-00-
5
pentan-3-onă;
dietil-cetonă
202-
490-3
96-22-0 F; R11
Xi; R37
R66
R67
F; Xi
R: 11-37-66-
67
S: (2-)9-16-
25-33
6
606-007-00-
0
3-metil-butan-2-onă;
metil-izopropil-cetonă
209-
264-3
563-80-
4
F; R11 F
R: 11
S: (2-)9-16-
33
606-009-00-
1
4-metil-3-penten-2-
onă;
oxid de mesitil
205-
502-5
141-79-
7
R10
Xn;
R20/21/22
Xn
R: 10-
20/21/22
S: (2-)25
C mai mare
sau egal cu 5
%: Xn;
R20/21/22
606-010-00-
7
ciclohexanonă 203-
631-1
108-94-
1
R10
Xn; R20
Xn
R: 10-20
S: (2-)25
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20
606-011-00-
2
2-metilciclohexanonă 209-
513-6
583-60-
8
R10
Xn; R20
Xn
R: 10-20
S: (2-)25
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20
606-012-00-
8
3,5,5-
trimetilciclohexen-2-
onă;
izoforonă
201-
126-0
78-59-1 Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R21/22
Xi; R36/37
Xn
R: 21/22-
36/37-40
S: (2-)13-
23-
36/37/39-46
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R21/22-
36/37-40
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xn;
R36/37-40
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xn;
R40
606-013-00-
3
p-benzochinonă 203-
405-2
106-51-
4
T; R23/25
Xi;
R36/37/38
N; R50
T; N
R: 23/25-
36/37/38-50
S: (1/2-)26-
28-45-61
606-014-00-
9
clorofacinon (ISO);
2-(2-(4-clorofenil)
fenilacetil) indan-1,3-
dionă
223-
003-0
3691-
35-8
T+; R27/28
T; R23-
48/24/25
N; R50-53
T+; N
R: 23-27/28-
48/24/25-
50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
606-016-00-
X
pindon (ISO); 201-
462-8
83-26-1 T; R25-48/25 T; N
2-pivaloilindan-1,3-
dionă;
pivaldion
N; R50-53 R: 25-48/25-
50/53
S: (1/2-)37-
45-60-61
606-017-00-
5
dicetenă;
4-metilen-2-oxetanonă
D 211-
617-1
674-82-
8
R10
Xn; R20
Xn
R: 10-20
S: (2-)3
606-018-00-
0
diclon (ISO);
2,3-dicloro-1,4-
naftochinonă
204-
210-5
117-80-
6
Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-36/38-
50/53
S: (2-)26-
60-61
606-019-00-
6
clordecon (ISO);
perclorpentaciclo
[5,3,0,02,6,03,9,04,8]
decan-5-onă;
decacloropentaciclo
[5,2,1,02,6,03,9,05,8]
205-
601-3
143-50-
0
Carc. Cat. 3;
R40
T; R24/25
N; R50-53
T; N
R: 24/25-40-
50/53
S: (1/2-)22-
36/37-45-
60-61

Page 168 of 396
decan-4-onă
606-020-00-
1
5-metilheptan-3-onă 208-
793-7
541-85-
5
R10
Xi; R36/37
Xi
R: 10-36/37
S: (2-)23
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R36/37
606-021-00-
7
N-metil-2-pirolidonă 212-
828-1
872-50-
4
Xi; R36/38 Xi
R: 36/38
S: (2-)41
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xi;
R36/38
606-022-00-
2
1-fenil-3-pirazolidonă 202-
155-1
92-43-3 Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)61
606-023-00-
8
4-metoxi-4-
metilpentan-2-onă
203-
512-4
107-70-
0
R10
Xn; R20
Xn
R: 10-20
S: (2-)23-
24/25
606-024-00-
3
heptan-2-onă;
metil-n-amil-cetonă
203-
767-1
110-43-
0
R10
Xn; R20/22
Xn
R: 10-20/22
S: (2-)24/25
606-025-00-
9
ciclopentanonă 204-
435-9
120-92-
3
R10
Xi; R36/38
Xi
R: 10-36/38
S: (2-)23
606-026-00-
4
5-metilhexan-2-onă;
Izoamil-metil-cetonă
203-
737-8
110-12-
3
R10
Xn; R20
Xn
R: 10-20
S: (2-)23-
24/25
606-027-00-
X
heptan-4-onă;
di-n-propil-cetonă
204-
608-9
123-19-
3
R10
Xn; R20
Xn
R: 10-20
S: (2-)24/25
606-028-00-
5
2,4-dimetilpentan-3-
onă;
di-izopropil-cetonă
209-
294-7
565-80-
0
F; R11
Xn; R20
F; Xn
R: 11-20
S: (2-)9-16-
24/25
606-029-00-
0
pentan-2,4-dionă;
2,4-pentandionă
204-
634-0
123-54-
6
R10
Xn; R22
Xn
R: 10-22
S: (2-)21-
23-24/25
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R22
606-030-00-
6
2-hexanonă;
hexan-2-onă;
209-
731-1
591-78-
6
R10 Repr.
Cat. 3; R62
T
R: 10-48/23-
62-67
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R48/23-62
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xn;
R48/20-62
6
butil-metil-cetonă;
metil-n-butil-cetonă
T; R48/23
R67
S: (1/2-)
36/37-45
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xn;
R48/20
606-031-00-
1
1,3-propiolactonă E 200-
340-1
57-57-8 Carc. Cat. 2;
R45
T+; R26
Xi; R36/38
T+
R: 45-26-
36/38
S: 53-45
606-032-00-
7
hexacloroacetonă 204-
129-5
116-16-
5
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)
24/25-61
606-033-00-
2
2-(3,4-diclorofenil)-4-
metil-1,2,4-
oxadiazolidindionă;
metazol
243-
761-6
20354-
26-1
Xn; R21/22
Xi; R36/38
N; R51-53
Xn; N
R: 21/22-
36/38-51/53
S: (2-)
36/37-61
606-034-00-
8
metribuzin (ISO);
4-am ino-6-terţ-butil-
3-metiltio-1,2,4-
triazin-5(4H)-onă;
4-amino-4,5-dihidro-
6-(1,1-dimetiletil)-3-
metiltio-1,2,4-triazin-
5-onă
244-
209-7
21087-
64-9
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61

Page 169 of 396
606-035-00-
3
cloridazon (ISO);
5-amino-4-cloro-2-
fenil-piridazin-3-(2H)-
onă;
pirazon
216-
920-2
1698-
60-8
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
606-036-00-
9
chinomethionat (ISO);
6-metil-1,3-ditiolo
(4,5-b) chinoxalin-2-
onă
219-
455-3
2439-
01-2
Repr. Cat. 3;
R62
Xn;
R20/21/22-
48/22
Xi; R36
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 20/21/22-
36-43-
48/22-
50/53-62
S: (2-)24-
37-60-61
606-037-00-
4
triadimefon (ISO);
1-(4-clorofenoxi)-3,3-
dimetil-1-(1,2,4-
triazol-1-il)butanonă
256-
103-8
43121-
43-3
Xn; R22 R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-43-
51/53
S: (2-)24-
37-61
606-038-00-
X
difacinon;
2-difenilacetilindan-
1,3-onă
201-
434-5
82-66-6 T+; R28
T;
R48/23/24/25
T+
R: 28-
48/23/24/25
S: (1/2-)
36/37-45
606-039-00-
5
5(sau 6)-terţ-butil-2′-
cloro-6′-etilamino-
3′,7′-dimetilspiro
(izobenzofuran-1 (1
H),9′-xanten)-3-onă
400-
680-2
– Xn; R20
N; R50-53
Xn; N
R: 20-50/53
S: (2-)60-61
606-040-00-
0
clorhidrat de (Nbenzil-
N-etil)amino-3′-
hidroxi-acetofenonă
401-
840-4
55845-
90-4
Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-
39-61
606-041-00-
6
2-metil-1-(4-
metiltiofenil)-2-
morfolinopropan-1-onă
400-
600-6
71868-
10-5
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)22-61
606-042-00-
1
acetofenonă 202-
708-7
98-86-2 Xn; R22
Xi; R36
Xn
R: 22-36
S: (2-)26
606-043-00-
7
2,4-di-terţ-butil- 405-
340-7
13019-
04-0
Xi; R38 Xi; N
ciclohexanonă N; R51-53 R: 38-51/53
S: (2-)37-61
606-044-00-
2
2,4,6-
trimetilbenzofenonă
403-
150-9
954-16-
5
Xn; R22
Xi; R36
N; R50-53
Xn; N
R: 22-36-
50/53
S: (2-)26-
60-61
606-045-00-
8
oxadiazon;
3-[2,4-dicloro-5-(1-
metiletoxi)fenil]-5-
(1,1-dimetiletil)-1,3,4-
oxadiazol-2(3H)-onă
243-
215-7
19666-
30-9
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
606-046-00-
3
cis, transciclohexadec-
8-en-1-
onă
401-
700-2
3100-
36-5
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
606-047-00-
9
2-benzil-2-
dimetilamino-4-
morfolinobutirofenonă
404-
360-3
119313-
12-1
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
606-048-00-
4
2′-anilino-3′-metil-6′-
dipentil-aminospiro
(izobenzofuran-1-
(1H),9′-xanten)-3-onă
406-
480-1
– R53 R: 53
S: 61
606-049-00-
X
4-(trans-4-
propilciclohexil)-
acetofenonă
406-
700-6
78531-
61-0
R43
R53
Xi
R: 43-53
S: (2-)24-
37-61
606-050-00-
5
6-anilino-1-benzoil-4-
(4-terţ-pentilfenoxi)-
nafto[1,2,3-de]
412-
480-2
72453-
58-8
N; R51-53 N
R: 51/53
S: 61

Page 170 of 396
chinolin-2,7-(3H)-
dionă
606-051-00-
0
4-pentilciclohexanonă 406-
670-4
61203-
83-6
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
606-052-00-
6
4-(N,N-dibutilamino)-
2-hidroxi-2′-carboxibenzofenonă
410-
410-5
54574-
82-2
R52-53 R: 52/53
S: 61
606-053-00-
1
flurtamon (ISO);
(RS)-5-metilamino-2-
fenil-4-(a,a,a-trifluorom-
tolil)furan-3(2H)-
onă
– 96525-
23-4
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
606-054-00-
7
isoxaflutol (ISO);
5-ciclopropil-1,2-
oxazol-4-il a,a,atrifluoro-
2-mesil-ptolil-
cetonă
– 141112-
29-0
Repr. Cat. 3;
R63
N; R50-53
Xn; N
R: 50/53-63
S: (2-)
36/37-60-61
606-055-00-
2
1-(2,3-dihidro-1,3,3,6-
tetram etil-1-(1-m
etiletil )-1 H-inden-5-
il)-etanonă
411-
180-9
92836-
10-7
Xn; R22-
48/22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-48/22-
51/53
S: (2-)24-
36-61
606-056-00-
8
4-cloro-3′,4′-dimetoxibenzofenonă
404-
610-1
116412-
83-0
N; R50-53 N
R: 50/53
S: 60-61
606-057-00-
3
4-propilciclohexanonă 406-
810-4
40649-
36-3
Xi; R38
R52-53
Xi
R: 38-52/53
S: (2-)25-
37-61
606-058-00-
9
4′-fluoro-2,2-dimetoxiacetofenonă
407-
500-1
21983-
80-2
R43 R52-53 Xi
R: 43-52/53
S: (2-)24-
37-61
606-059-00-
4
clorhidrat de 2,4-
difluoro-a-(1H-1,2,4-
triazo-1-il)
acetofenonă
412-
390-3
86386-
75-6
Xn; R22
Xi; R41
R43
Xn
R: 22-41-43
S: (2-)22-
26-36/37/39
606-060-00-
X
amestec de:
trans-2,4-dimetil-2-
(5,6,7,8-tetrahidro-
5,5,8,8-tetrametilnaftalen-
2-il)1,3-
dioxolan;
cis-2,4-dimetil-2-
(5,6,7,8-tetrahidro-
5,5,8,8-tetrametilnaftalen-
2-il)1,3-
dioxolan
412-
950-7
– N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
606-061-00-
5
(3-clorofenil)-(4-
metoxi-3-nitrofenil)
metanonă
423-
290-4
66938-
41-8
Muta. Cat. 3;
R68
N; R50-53
Xn; N
R: 68-50/53
S: (2-)22-
36/37-60-61
606-062-00-
0
tetrahidrotiopiran-3-
carboxaldehidă
407-
330-8
61571-
06-0
Repr.Cat.2;
R61
Xi; R41 R 52-
53
T
R: 61-41-
52/53
S: 53-45-61
606-063-00-
6
(E)-3-(2-clorofenil)-2-
(4-fluorofenil)pro
penal
410-
980-5
112704-
51-5
Xi; R36
R43
Xi
R: 36-43
S: (2-)24-
26-37
606-064-00-
1
pregn-5-enă-3,20-
dionă-bis(etilen acetal)
407-
450-0
7093-
55-2
R53 R: 53
S: 61
606-065-00-
7
1-(4-morfolinofenil)
butan-1-onă
413-
790-0
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
606-066-00-
2
(E)-5-[(4-clorofenil)
metilen]-2,2-
dimetilciclopentanonă
410-
440-9
131984-
21-9
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
606-067-00- amestec de: 414- 96792- N; R50-53 N

Page 171 of 396
8 1-(2,3,6,7,8,9-
hexahidro-1,1-dimetil-
1 H-benz(g)inden-4-il)
etanonă;
1-(2,3,5,6,7,8-
hexahidro-1,1-dimeti-
1 H-benz(f)inden-4-il)
etanonă;
1-(2,3,6,7,8,9-
hexahidro-1,1-dimetil-
1 H-benz(g)inden-5-il)
etanonă;
1-(2,3,6,7,8,9-
hexahidro-3,3-dimetil-
1 H-benz(g)inden-5-il)
etanonă
870-8 67-5 R: 50/53
S: 60-61
606-068-00-
3
2,7,11-trimetil-13-
(2,6,6-
415-
770-7
1638-
05-7
Xn; R48/22 Xn
trimetileiclohex-1-en-
1-il) trideca-hexaen-
2,4,6,8,10,12-al
R43
R 52-53
R: 43-48/22-
52/53
S: (2-)22-
36/37-61
606-069-00-
9
spiro[1,3-dioxolan-
2,5′-(4′,4′,8′,8′-
tetrametil-hexahidro-
3′,9′-metanonaftalen)]
415-
460-1
154171-
77-4
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 24-61
606-070-00-
4
5-(3-butiril-2,4,6-
trimetifenil)-2-[1-
(etoxiimino)propil]-3-
hidroxiciclohex-2-en-
1-onă
414-
790-3
138164-
12-2
Repr.Cat.3;
R62-63
Xn; R22
Xi; R38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-38-62-
63-50/53
S: (2-)22-
36/37-60-61
606-071-00-
X
17-spiro(5,5-dimetil-
1,3-dioxan-2-il)
androsta-1,4-dien-3-
onă
421-
050-3
13258-
43-0
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 22-60-61
606-072-00-
5
3-acetil-1-fenilpirolidin-
2,4-dionă
421-
600-2
719-86-
8
Xn; R48/22
N; R51-53
Xn; N
R: 48/22-
51/53
S: (2-)22-
36/37-61
606-073-00-
0
4,4′-bis(dimetilamino)
benzo fenonă;
cetona lui Michler
202-
027-5
90-94-8 Carc.Cat.2;
R45
Muta.Cat.3;
R68
Xi; R41
T
R: 45-41-68
S: 53-45
606-075-00-
1
1-benzil-5-
etoxiimidazolidin-2,4-
dionă
417-
340-4
65855-
02-9
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)22
606-076-00-
7
1-((2-chinolinilcarbonil)
oxi)-2,5-
pirolidindionă
418-
630-3
136465-
99-1
Xi; R41
R43
Xi
R: 41-43
S: (2-)24-
26-37/39
606-077-00-
2
(3S,4S)-3-hexil-4-
[(R)-2-hidroxitridecil]-
2-oxetanonă
418-
650-2
104872-
06-2
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
606-078-00-
8
1-octilazepin-2-onă;
N-octilcaprolactamă
420-
040-6
59227-
88-2
C; R34
R43
N; R51-53
C; N
R: 34-43-
51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
606-079-00-
3
2-n-butil-benzo[d]
izotiazol-3-onă
420-
590-7
– C; R34
R43
N; R50-53
C; N
R: 34-43-
50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
606-080-00-
9
produs de reacţie: 3-
hidroxi-5,7-di-terţbutilbenzofuran-
2-onă cu
417-
100-9
– R53 R: 53
S: 61

Page 172 of 396
o-xilen
606-081-00-
4 (3(1, 5 , 6 )-3-
(acetiloxi)-5-bromo-6-
hidroxi-androstan-17-
onă
419-
790-7
4229-
69-0
R43
R52-53
Xi
R: 43-52/53
S: (2-)22-
36/37-61
606-082-00-
X
amestec de:
butan-2-on oximă;
sin-O,O’-di(butan-2-
on-oximă) dietoxisilan
406-
930-7
96-29-7 T; R48/22
R43
R52-53
T
R: 43-48/25-
52/53
S: (1/2-)25-
36/37-45-61
606-083-00-
5
2-cloro-5-sechexadecil-
hidrochinonă
407-
750-1
– Xi; R36/38
R43
R52-53
Xi
R: 36/38-43-
52/53
S: (2-)24-
26-37-61
606-084-00-
0
1-(4-metoxi-5-
benzofuranil)-3-fenil-
1,3-propandionă
414-
540-3
484-33-
3
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
606-085-00-
6
(1R,4S)-2-azabiciclo
[2.2.1] hept-5-en-3-
onă
418-
530-1
79200-
56-9
Xn; R22
Xi; R41
R43
Xn
R: 22-41-43
S: (2-)24-
26-37/39
606-086-00-
1
1-(3,3-
dimetilciclohexil)pent-
4-en-1-onă
422-
330-8
56973-
87-6
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
606-087-00-
7
6-etil-5-fluoro-4(3H)-
pirimidonă
422-
460-5
137234-
87-8
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
606-088-00-
2
2,4,4,7-tetrametil-6-
octen-3-onă
422-
520-0
74338-
72-0
Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 38-51/53
S: (2-)37-61
606-089-00-
8
amestec de:
1,4-diamino-2-cloro-3-
fenoxiantrachinonă;
1,4-diamino-2,3-bisfenoxi-
antrachinonă
423-
220-2
12223-
77-7
R53 R: 53
S: 61
606-091-00-
9
6-cloro-5-(2-cloroetil)-
1,3-dihidroindol-2-onă
421-
320-0
118289-
55-7
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
606-092-00-
4
amestec de:
(E)-oxaciclohexadec-
12-en-2-onă;
(E)-oxaciclohexadec-
13-en-2-onă
a) (Z)-
oxaciclohexadec-(12)-
en-2-onă şi
b) (Z)-
oxaciclohexadec-(13)-
en-2-onă
422-
320-3
111879-
80-2
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-001-00-
0
acid formic … % B 200-
579-1
64-18-6 C; R35 CR
: 35
S: (1/2-)23-
26-45
C mai mare
sau egal cu
90 %: C;
R35
10% mai mic
sau egal cu C
< 90%: C;
R34
2% mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R36/38
607-002-00-
6
acid acetic … % B 200-
580-7
64-19-7 R10
C; R35
C
R: 10-35
S: (1/2-)23-
26-45
C mai mare
sau egal cu
90 %: C;
R35
25 % mai
mic sau egal

Page 173 of 396
cu C < 90
%: C; R34
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/38
607-003-00-
1
acid cloroacetic 201-
178-4
79-11-8 T; R25
C; R34
N; R50
T; N
R: 25-34-50
S: (1/2-)23-
37-45-61
formiat de izopropil [2] [1]
210-
901-2
[2]
625-55-
8 [2]
Xi; R36/37
R67
R: 11-36/37-
67
S: (2-)9-16-
24-33
607-017-00-
8
formiat de butil [1];
formiat de tert-butil
[2];
formiat de izobutil [3]
C 209-
772-5
[1]
212-
105-0
[2]
208-
818-1
[3]
592-84-
7 [1]
762-75-
4 [2]
542-55-
2 [3]
F; R11
Xi; R36/37
F; Xi
R: 11-36/37
S: (2-)9-16-
24-33
607-018-00-
3
formiat de izopentil
[1];
formiat de pentil [2];
formiat de 2-metilbutil
[3]
C 203-
769-2
[1]
211-
340-6
[2] 252-
343-2
[3]
110-45-
2 [1]
638-49-
3 [2]
35073-
27-9 [3]
R10
Xi; R36/37
Xi
R: 10-36/37
S: (2-)24
607-019-00-
9
cloroformiat de metil 201-
187-3
79-22-1 F; R11
T+; R26
Xn; R21/22
C; R34
F; T+
R: 11-21/22-
26-34
S: (1/2-)14-
26-28-
36/37-
36/37/39-
39-45-46-63
607-020-00-
4
cloroformiat de etil 208-
778-5
541-41-
3
F; R11
T+; R26
Xn; R22
C; R34
F; T+
R: 11-22-26-
34
S: (1/2-)9-
16-26-28-
33-
36/37/39-45
607-021-00-
X
acetat de metil 201-
185-2
79-20-9 F; R11
Xi; R36
R66
R67
F; Xi
R: 11-36-66-
67
S: (2-)16-
26-29-33
6
607-022-00-
5
acetat de etil 205-
500-4
141-78-
6
F; R11
Xi; R36
R66
R67
F; Xi
R: 11-36-66-
67
S: (2-)16-
26-33
6
607-023-00-
0
acetat de vinil D 203-
545-4
108-05-
4
F; R11 F
R: 11
S: (2-)16-
23-29-33
607-024-00-
6
acetat de propil [1];
acetat de izo-propil[2]
C 203-
686-1
[1]
203-
561-1
[2]
109-60-
4 [1]
108-21-
4 [2]
F; R11
Xi; R36
R66
R67
F; Xi
R: 11-36-66-
67
S: (2-)16-
26-29-33
6
607-025-00-
1
acetat de n-butil 204-
658-1
123-86-
4
R10
R66
R67
R: 10-66-67
S: (2-)25
6
607-026-00-
7
acetat de sec-butil [1];
acetat de izobutil [2];
C 203-
300-1
105-46-
4 [1]
F; R11
R66
F
R: 11-66

Page 174 of 396
acetat de tert-butil [3] [1]
203-
745-1
[2]
208-
760-7
[3]
110-19-
0 [2]
540-88-
5 [3]
S: (2-)16-
23-25-29-33
607-027-00-
2
propionat de metil 209-
060-4
554-12-
1
F; R11
Xn; R20
F; Xn
R: 11-20
S: (2-)16-
24-29-33
607-028-00-
8
propionat de etil 203-
291-4
105-37-
3
F; R11 F
R: 11
S: (2-)16-
23-24-29-33
607-029-00-
3
propionat de n-butil
[1];
propionat de sec-butil
[2],
propionat de tert-butil
[3],
propionat de izo-butil
[4]
C 209-
669-5
[1]
– [2]
– [3]
208-
746-0
[4]
590-01-
2 [1]
591-34-
4 [2]
20487-
40-5 [3]
540-42-
1 [4]
R10 R: 10
S: (2-)
607-030-00-
9
propionat de n-propil 203-
389-7
106-36-
5
R10
Xn; R20
Xn
R: 10-20
S: (2-)24
607-031-00-
4
butirat de n-butil C 203-
656-8
109-21-
7
R10 R: 10
S: (2-)
607-032-00-
X
acrilat de etil D 205-
438-8
140-88-
5
F; R11
Xn;
R20/21/22
Xi;
R36/37/38
R43
F; Xn
R: 11-
20/21/22-
36/37/38-43
S: (2-)9-16-
33-36/37
conc. mai
mare sau
egal cu 25
%: Xn;
R20/21/22-
36/37/38-43
5 % mai mic
sau egal cu
conc. < 25
%: Xi;
R36/37/38-
43 1 % mai
mic sau egal
cu conc. < 5
%: Xi; R43
607-033-00-
5
metacrilat de n-butil D 202-
615-1
97-88-1 R10
Xi;
R36/37/38
R43
Xi
R: 10-
36/37/38-43
S: (2-)
607-034-00-
0
acrilat de metil;
propenoat de metil
D 202-
500-6
96-33-3 F; R11
Xn;
R20/21/22
Xi;
R36/37/38
R43
F; Xn
R: 11-
20/21/22-
36/37/38-43
S: (2-)9-25-
26-33-
36/37-43
607-035-00-
6
metacrilat de metil;
2-metilprop-2-enoat
de metil
D 201-
297-1
80-62-6 F; R11
Xi; R37/38
R43
F; Xi
R: 11-37/38-
43
S: (2-)24-
37-46
607-036-00-
1
acetat de metilglicol;
acetat de 2-metoxietil
E 203-
772-9
110-49-
6
Repr. Cat. 2;
R60-61
Xn;
R20/21/22
T
R: 60-61-
20/21/22
S: 53-45
607-037-00-
7
acetat de etilglicol;
acetat de 2-etoxietil
E 203-
839-2
111-15-
9
Repr. Cat. 2;
R60-61
Xn;
R20/21/22
T
R: 60-61-
20/21/22
S: 53-45
607-038-00-
2
acetat de 2-butoxietil;
acetat de butilglicol
203-
933-3
112-07-
2
Xn; R20/21 Xn
R: 20/21
S: (2-)24
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn;
R20/21

Page 175 of 396
607-039-00-
8
2,4-D (ISO);
acid 2,4-
diclorofenoxiacetic
202-
361-1
94-75-7 Xn; R22
Xi; R37-41
R43
Xn
R: 22-37-41-
43-52/53
S: (2-)
24/25-26-
36/37/39-
R52-53 46-61
607-040-00-
3
săruri şi esteri ai 2,4-
D;
săruri şi esteri ai
acidului 2,4-
diclorofenoxiacetic
A – – Xn; R22
Xi; R41
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-43-
51/53
S: (2-)
24/25-26-
36/37/39-
46-61
607-041-00-
9
2,4,5-T;
acid 2,3,4-
triclorofenoxi-acetic
202-
273-3
93-76-5 Xn; R22
Xi;
R36/37/38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-
36/37/38-
50/53
S: (2-)24-
60-61
607-042-00-
4
săruri şi esteri ai
2,4,5-T ;
săruri şi esteri ai
acidului 2,4,5-
triclorofenoxiacetic
A – – Xn; R22
Xi;
R36/37/38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-
36/37/38-
50/53
S: (2-)24-
60-61
607-043-00-
X
dicamba (ISO);
acid 2,5-dicloro-6-
metoxi-benzoic;
acid 3,6-dicloro-2-
metoxi-benzoic
217-
635-6
1918-
00-9
Xn; R22
Xi; R41 R52-
53
Xn
R: 22-41-
52/53
S: (2-)26-61
607-044-00-
5
acid 3,6-dicloro-oanisic,
compus cu
dimetilamina (1:1)
[1];
3,6-diclor-o-anisat de
potasiu [2]
218-
951-7
[1]
233-
002-7
[2]
2300-
66-5 [1]
10007-
85-9 [2]
Xi; R36
R52-53
Xi
R: 36-52/53
S: (2-)26-61
607-045-00-
0
diclorprop (ISO);
2,4-DP;
acid 2-(2,4-
diclorofenoxi)
propionic
204-
390-5
120-36-
5
Xn; R21/22
Xi; R38-41
Xn
R: 21/22-38-
41
S: (2-)26-
36/37
607-046-00-
6
săruri de diclorprop;
săruri de 2,4-DP;
săruri ale acidului 2-
(2,4-diclorofenoxi)
propionic
A – – Xn;
R20/21/22
Xn
R: 20/21/22
S: (2-)13
607-047-00-
1
fenoprop;
acid 2-(2,4,5-
triclorofenoxi)
propionic
202-
271-2
93-72-1 Xn; R22
Xi; R38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-38-
50/53
S: (2-)37-
60-61
607-048-00-
7
săruri de fenoprop;
săruri ale acidului 2-
(2,4,5-triclorofenoxi)
propionic
A – – Xn;
R20/21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 20/21/22-
50/53
S: (2-)13-
60-61
607-049-00-
2
mecoprop (ISO) şi
săruri de mecoprop;
acid 2-(4-cloro-otoliloxi)
propionic;
(RS)-acid 2-(4-cloroo-
toliloxi) propionic
[1];
acid 2-(4-cloro-2-
metilfenoxi) propionic
[2]
230-
386-8
[1]
202-
264-4
[2]
7085-
19-0 [1]
93-65-2
[2]
Xn; R22
Xi; R38-41
N; R50-53
Xn; N
R: 22-38-41-
50/53
S: (2-)13-
26-37/39-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R22-38-41-
50-53
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi, N;
R38-41-50-
53
10 % mai
mic sau egal
cu C < 20

Page 176 of 396
%: Xi, N;
R41-50-53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi,
N; R36-50-
53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
N; R50-53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: N; R51-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %:
R52-53
607-050-00-
8
Săruri de mecoprop Scos din
evidenţă cu
ATP 29
607-051-00-
3
MCPA (ISO);
2,4-MCPA;
acid 4-cloro-otoliloxiacetic
202-
360-6
94-74-6 Xn; R22
Xi; R38-41
Xn
R: 22-38-41
S: (2-)26-
37-39
607-052-00-
9
săruri şi esteri ai
MCPA;
săruri şi esteri ai 2,4-
MCPA;
săruri şi esteri ai
acidului 4-cloro-otoliloxiacetic
A – – Xn;
R20/21/22
Xn
R: 20/21/22
S: (2-)13
607-053-00-
4
MCPB (ISO);
2,4-MCPB;
acid 4-(4-cloro-otoliloxi)
butiric
202-
365-3
94-81-5 N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
607-054-00-
X
săruri şi esteri ai
MCPB;
săruri şi esteri ai 2,4-
MCPB;
săruri şi esteri ai
acidului 4-(4-cloro-otoliloxi)
butiric
A – – Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)24/25
607-055-00-
5
endotal-sodiu (ISO);
7-oxabiciclo(2,2,1 )
heptan-2,3-
dicarboxilat de sodiu
204-
959-8
129-67-
9
T; R25
Xn; R21
Xi;
R36/37/38
T
R: 21-25-
36/37/38
S: (1/2-)
36/37/39-45
607-056-00-
0
warfarin [1];
cumafen [1];
(S)-4-hidroxi-3-(3-
oxo-1-fenilbutil)-2-
benzopironă [2];
(R)-4-hidroxi-3-(3-
oxo-1-fenilbutil)-2-
benzopironă [3]
E 201-
377-6
[1]
226-
907-3
[2]
226-
908-9
[3]
81-81-2
[1]
5543-
57-7 [2]
5543-
58-8 [3]
Repr. Cat. 1;
R61
T; R48/25
R52-53
T
R: 61-48/25-
52/53
S: 53-45-61
607-057-00-
6
cumaclor (ISO);
3-[1-(4-clorofenil)-3-
oxobutil]-4-
hidroxicumarină
201-
378-1
81-82-3 Xn; R48/22 Xn
R: 48/22-
52/53
S: (2-)37-61
607-058-00-
1
cumafuril;
fumarină;
(RS)-3-(1-(2-furil)-3-
oxobutil)-4-
hidroxicumarină;
4-hidroxi-3-[3-oxo-1-
(2-furil) butil]cumarină
204-
195-5
117-52-
2
T; R25 T
R: 25-48/25-
52/53
S: (1/2-)37-
45-61
607-059-00- cumatetralil; 227- 5836- T+; R27/28 T+

Page 177 of 396
7 4-hidroxi-3-(1,2,3,4-
tetrahidro-1-naftil)
cumarină
424-0 29-3 T; R48/24/25
R52-53
R: 27/28-
48/24/25-
52/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
607-060-00-
2
dicumarol;
4,4′-dihidroxi-3,3′-
metilenbis (2Hcromen-
2-onă)
200-
632-9
66-76-2 T; R48/25
Xn; R22
N; R51-53
T; N
R: 22-48/25-
51/53
S: (1/2-)37-
45-61
607-061-00-
8
acid acrilic;
acid prop-2-enoic
D 201-
177-9
79-10-7 R10
Xn;
R20/21/22
C; R35
N; R50
C; N
R: 10-
20/21/22-
35-50
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R20/21/22-
35-50
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R36/37/38
607-062-00-
3
acrilat de n-butil D 205-
480-7
141-32-
2
R10
Xi;
R36/37/38
R43
Xi
R: 10-
36/37/38-43
S: (2-)9
607-063-00-
9
acid izobutiric 201-
195-7
79-31-2 Xn; R21/22 Xn
R: 21/22
S: (2-)
607-064-00-
4
cloroformat de benzil 207-
925-0
501-53-
1
C; R34
N; R50-53
C; N
R: 34-50/53
S: (1/2-)26-
45-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C, N;
R34-50/53
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C,
N; R34-
51/53
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi,
N;
R36/37/38-
51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
N; R51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: R52/53
607-065-00-
X
acid bromoacetic 201-
175-8
79-08-3 T; R23/24/25
C; R35
N; R50
T; C; N
R: 23/24/25-
35-50
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
607-066-00-
5
acid dicloroacetic 201-
207-0
79-43-6 C; R35
N; R50
C; N
R: 35-50
S: (1/2-)26-
45-61
607-067-00-
0
clorură de dicloroacetil 201-
199-9
79-36-7 C; R35
N; R50
C; N
R: 35-50
S: (1/2-)9-
26-45-61
607-068-00-
6
acid iodoacetic 200-
590-1
64-69-7 T; R25
C; R35
T; C
R: 25-35

Page 178 of 396
S: (1/2-)22-
36/37/39-45
607-069-00-
1
bromoacetat de etil 203-
290-9
105-36-
2
T+;
R26/27/28
T+
R: 26/27/28
S: (1/2-)7/9-
26-45
607-070-00-
7
cloroacetat de etil 203-
294-0
105-39-
5
T; R23/24/25
N; R50
T; N
R: 23/24/25-
50
S: (1/2-)7/9-
45-61
607-071-00-
2
metacrilat de etil D 202-
597-5
97-63-2 F; R11
Xi;
R36/37/38
R43
F; Xi
R: 11-
36/37/38-43
S: (2-)9-16-
29-33
607-072-00-
8
acrilat de 2-hidroxietil D 212-
454-9
818-61-
1
T; R24
C; R34
R43
T; N
R: 24-34-43-
50
S: (1/2-)26-
36/39-45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T;
R24-34-43-
50
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: T; R24-
34-43
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: T;
R24-36/38-
43
N; R50 2 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T;
R24-43
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 2 %:
Xn; R21-43
607-073-00-
3
4-CPA;
acid 4-
clorofenoxiacetic
204-
581-3
122-88-
3
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
607-074-00-
9
clorfenac;
acid 2,3,6-
triclorofenilacetic
201-
599-3
85-34-7 Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)36-61
607-075-00-
4
clorfenprop-metil;
2-cloro-3-(4-clorfenil)
propionat de metil
238-
413-5
14437-
17-3
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
607-076-00-
X
dodină;
acetat de
dodecilguanidină
219-
459-5
2439-
10-3
Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50-53
Xn; N
R: 22-36/38-
50/53
S: (2-)26-
60-61
607-077-00-
5
erbon;
2,2-dicloropropionat de
2-(2,4,5-triclorfenoxi)
etil
– 136-25-
4
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)61
607-078-00-
0
fluenetil (ISO);
acetat de 2-fluoroetilbifenil
– 4301-
50-2
T+; R27/28 T+
R: 27/28
S: (1/2-)28-
36/37-45
607-079-00-
6
kelevan (ISO);
5-(perclor-5-
hidroxipenta ciclo
[5,3,0,02,6,03,9,04,8]
decan-5-il)-4-
oxopentanoat de etil;
5-
(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-
decacloro-4-
– 4234-
79-1
T; R24
Xn; R22
N; R51-53
T; N
R: 22-24-
51/53
S: (1/2-)
36/37-45-61

Page 179 of 396
hidroxipenta ciclo
(5,2,1,02,6.03,9.05,8)
de c-4-il)-4-
oxovalerianat de etil
607-080-00-
1
clorură de cloroacetil 201-
171-6
79-04-9 R14
R29
T;
R23/24/25-
48/23
C; R35
N; R50
T; C; N
R: 14-
23/24/25-
35-48/23-50
S: (1/2-)7/8-
9-26-
36/37/39-
45-61
607-081-00-
7
acid fluoracetic 205-
631-7
144-49-
0
T+; R28
N; R50
T+; N
R: 28-50
S: (1/2-)20-
22-26-45-61
607-082-00-
2
fluoroacetaţi solubli A – – T+; R28
N; R50
T+; N
R: 28-50
S: (1/2-)20-
22-26-45-61
607-083-00-
8
2,4-DB (ISO);
acid 4-(2,4-
diclorofenoxi) butiric
202-
366-9
94-82-6 Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)25-
29-46-61
607-084-00-
3
săruri ale 2,4-DB;
săruri ale acidulului 4-
(2,4-
A – – Xn; R22
Xi; R41
Xn; N
R: 22-41-
51/53
diclorofenoxi) butiric N; R51-53 S: (2-)26-
29-39-46-61
607-085-00-
9
benzoat de benzil 204-
402-9
120-51-
4
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)25
607-086-00-
4
ftalat de dialil 205-
016-3
131-17-
9
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)
24/25-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R22-50/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: N;
R51/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: R52/53
607-088-00-
5
acid metacrilic D 201-
204-4
79-41-4 Xn; R21/22
C; R35
CR
: 21/22-35
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
25%: C;
R21/22-35
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R35
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: Xi;
R36/37/38
607-089-00-
0
acid propionic… % B 201-
176-3
79-09-4 C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)23-
36-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R34
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/37/38
607-090-00-
6
acid tioglicolic;
acid mercaptoacetic
200-
677-4
68-11-1 T; R23/24/25
C; R34
T
R: 23/24/25-
C mai mare
sau egal cu

Page 180 of 396

Click pentru continuare