EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 4 decembrie 2008 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

. CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta hotărâre instituie cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase pentru om şi mediu, în vederea introducerii pe piaţă a acestora. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor substanţe şi preparate în stare finită, destinate utilizatorului final: a) medicamentelor de uz uman, reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; b) produselor medicamentoase de uz veterinar, reglementate de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare; c) produselor cosmetice, reglementate de Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) amestecurilor de substanţe devenite deşeuri, reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare; e) produselor alimentare; f) produselor care constituie hrană pentru animale; g) produselor de protecţia plantelor, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţia plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare; h) substanţelor radioactive, reglementate de Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, şi de Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu completările ulterioare; i) altor substanţe sau preparate pentru care există proceduri comunitare de notificare sau de aprobare prin alte reglementări legale în vigoare şi pentru care cerinţele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta hotărâre. (3) De asemenea, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul: a) transportului substanţelor periculoase pe calea ferată, căi rutiere, aeriene sau pe căi navigabile interioare şi maritime; b) substanţelor în tranzit, care sunt sub supraveghere vamală, cu condiţia ca ele să nu sufere nicio transformare sau prelucrare. (4) Pentru aplicarea prezentei hotărâri se desemnează ca autorităţi competente următoarele instituţii: a) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile – autoritate de coordonare şi de reglementare;
b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – autoritate de implementare; c) Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – autorităţi de control şi inspecţie. ART. 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) substanţe – elementele chimice şi compuşii lor, în stare naturală sau obţinuţi prin orice proces de producţie, inclusiv orice aditiv necesar pentru a menţine stabilitatea produselor şi orice impuritate rezultată din procesul utilizat, dar excluzând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanţei sau fără modificarea compoziţiei sale; b) preparate – amestecurile sau soluţiile de două sau mai multe substanţe; c) introducere pe piaţă – punerea la dispoziţia unor terţe părţi a substanţelor. Importul pe teritoriul vamal al Uniunii Europene este, de asemenea, considerat introducere pe piaţă în sensul prezentei hotărâri; d) EINECS – Inventarul european al substanţelor chimice existente. Acest inventar conţine lista definitivă a tuturor substanţelor considerate a fi pe piaţa comunitară la 18 septembrie 1981. (2) În sensul prezentei hotărâri, sunt considerate periculoase următoarele substanţe şi preparate: a) substanţele şi preparatele explozive – substanţele solide, lichide, sub formă de pastă sau gelatinoase şi preparatele care pot să reacţioneze exoterm în absenţa oxigenului din atmosferă, producând imediat emisii de gaze, şi care, în condiţii de testare determinate, detonează, produc o deflagraţie rapidă sau care, sub efectul căldurii, explodează, când sunt închise parţial; b) substanţele şi preparatele oxidante – substanţele şi preparatele care, în contact cu alte substanţe, în special cu substanţele inflamabile, produc o reacţie puternic exotermă; c) substanţele şi preparatele extrem de inflamabile – substanţele şi preparatele lichide care au un punct de aprindere extrem de scăzut şi un punct de fierbere scăzut, precum şi substanţele şi preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi presiunea mediului ambiant; d) substanţele şi preparatele foarte inflamabile: – substanţele şi preparatele care se pot încălzi şi, în final, se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau – substanţele şi preparatele solide care se pot aprinde cu uşurinţă după un scurt contact cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume după îndepărtarea sursei de aprindere; sau – substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau – substanţele şi preparatele care, în contact cu apa sau aerul umed, emană gaze foarte inflamabile, în cantităţi periculoase; e) substanţele şi preparatele inflamabile – substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut; f) substanţele şi preparatele foarte toxice – substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, chiar şi în cantităţi foarte mici, pot provoca moartea ori afecţiuni acute sau cronice ale sănătăţii; g) substanţele şi preparatele toxice – substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, chiar şi în cantităţi mici, pot provoca moartea ori afecţiuni acute sau cronice ale sănătăţii; h) substanţele şi preparatele nocive – substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot provoca moartea ori afecţiuni acute sau cronice ale sănătăţii; i) substanţele şi preparatele corozive – substanţele şi preparatele care, în contact cu ţesuturile vii, exercită o acţiune distructivă asupra acestora din urmă; j) substanţele şi preparatele iritante – substanţele şi preparatele necorozive care, în contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau mucoasa, pot provoca o reacţie inflamatorie; k) substanţele şi preparatele sensibilizante – substanţele şi preparatele care, prin inhalare sau penetrare cutanată, pot induce o reacţie de hipersensibilizare, astfel încât, la o expunere ulterioară la substanţă sau preparat, provoacă efecte adverse caracteristice;
l) substanţele şi preparatele cancerigene – substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot produce cancer sau pot creşte incidenţa lui; m) substanţele şi preparatele mutagene: substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot produce anomalii genetice ereditare sau pot creşte incidenţa lor; n) substanţele şi preparatele toxice pentru reproducere – substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot produce sau creşte incidenţa efectelor adverse nonereditare asupra urmaşilor şi/sau pot afecta funcţiile ori capacitatea de reproducere masculină sau feminină; o) substanţele şi preparatele periculoase pentru mediu – substanţele şi preparatele care, dacă pătrund în mediu, prezintă sau ar putea prezenta un risc imediat sau întârziat pentru una sau mai multe componente ale mediului. ART. 3 Testarea şi evaluarea proprietăţilor substanţelor în vederea clasificării se efectuează în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) şi de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei. CAP. 2 Clasificarea substanţelor periculoase ART. 4 (1) Substanţele se clasifică pe baza proprietăţilor lor intrinseci, conform categoriilor prevăzute la art. 2 alin. (2). La clasificarea substanţelor se iau în considerare impurităţile, atât timp cât concentraţiile acestora din urmă depăşesc limitele de concentraţie prevăzute la alin. (4). (2) Principiile generale de clasificare şi etichetare a substanţelor şi preparatelor se aplică în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, cu excepţia cazurilor în care în alte acte normative comunitare sunt specificate cerinţe contrare pentru preparate periculoase. (3) Lista substanţelor periculoase clasificate şi etichetate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Substanţele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 se caracterizează, acolo unde este cazul, prin limitele de concentraţie sau orice alt parametru care să facă posibilă o evaluare a pericolului pentru sănătate ori mediu al preparatelor ce conţin substanţele periculoase prevăzute sau al substanţelor ce conţin alte substanţe periculoase ca impurităţi. CAP. 3 Obligaţiile autorităţilor competente ART. 5 (1) Este interzisă introducerea pe piaţă a substanţelor ca atare sau în preparate, dacă acestea nu sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile art. 7 – 17 şi cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, şi a substanţelor înregistrate, dacă nu s-au furnizat informaţiile care rezultă din aplicarea art. 12 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu excepţia cazului în care pentru preparate există prevederi în alte acte normative comunitare. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până când substanţa este inclusă în anexa nr. 2 sau până când se adoptă decizia ca aceasta să nu se includă, în conformitate cu procedura referitoare la adaptarea progresului tehnic, reglementată de art. 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificările şi completările ulterioare. CAP. 4 Obligaţia de a efectua documentarea
ART. 6 (1) Producătorii, distribuitorii şi importatorii substanţelor periculoase prevăzute în EINECS, dar care nu au fost încă incluse în anexa nr. 2, sunt obligaţi să efectueze o documentare pentru a obţine datele relevante şi accesibile existente privind proprietăţile unor asemenea substanţe. (2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), aceştia ambalează şi etichetează provizoriu aceste substanţe conform prevederilor art. 7 – 17 şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 1. CAP. 5 Ambalarea ART. 7 (1) Este interzisă introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase dacă ambalajul acestora nu îndeplineşte următoarele cerinţe: a) ambalajul trebuie să fie proiectat şi realizat astfel încât să împiedice orice pierdere a conţinutului; această cerinţă nu se aplică în cazul în care sunt prevăzute mecanisme speciale de securitate; b) materialele din care sunt realizate ambalajul şi sistemele de închidere trebuie să fie rezistente la atacul conţinutului şi nu trebuie să formeze compuşi periculoşi cu conţinutul; c) ambalajul şi sistemele de închidere trebuie să fie rezistente şi solide pentru a se evita slăbirea acestora şi pentru a îndeplini criteriile de securitate în condiţiile unei manipulări normale; d) recipientele prevăzute cu sisteme de închidere care să permită reînchiderea sunt astfel proiectate şi realizate încât ambalajul să poată fi închis în mod repetat fără pierderi de conţinut; e) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care conţine substanţe vândute sau puse la dispoziţia publicului larg şi etichetate foarte toxic, toxic sau coroziv, conform definiţiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un sistem de închidere rezistent la manipularea de către copii şi un însemn tactil de avertizare a pericolului; f) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care conţine substanţe vândute sau puse la dispoziţia publicului larg şi etichetate nociv, extrem de inflamabil sau foarte inflamabil, conform definiţiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un însemn tactil de avertizare a pericolului. (2) Iniţial, ambalajele trebuie să fie închise cu un sigiliu, astfel încât atunci când ambalajul este deschis pentru prima oară sigiliul să se deterioreze iremediabil. (3) Lista substanţelor prevăzute în anexa nr. 2 pentru care ambalajul trebuie prevăzut cu dispozitivele şi însemnele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se modifică în conformitate cu adaptările la progresul tehnic. (4) Specificaţiile tehnice ale dispozitivelor prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se modifică în conformitate cu adaptările la progresul tehnic şi sunt prevăzute la pct. A şi B din anexa nr. 3. CAP. 6 Etichetarea ART. 8 Este interzisă introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase dacă etichetele de pe ambalaje nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 9. ART. 9 Fiecare ambalaj prezintă, într-o formă clară, cu caracter de neşters, următoarele menţiuni: a) denumirea substanţei potrivit prevederilor anexei nr. 2. Dacă substanţa nu este prevăzută încă în lista din anexa nr. 2, trebuie să i se dea o denumire, utilizând o denumire recunoscută pe plan internaţional; b) numele şi adresa completă, inclusiv numărul de telefon al persoanei cu sediul/domiciliul în Comunitatea Europeană, responsabilă de introducerea pe piaţă a substanţei, indiferent dacă este producătorul, importatorul sau distribuitorul; c) simboluri de pericol, dacă există, şi indicarea pericolului pe care îl prezintă utilizarea substanţei;
d) frazele-tip care să indice riscurile speciale cauzate de utilizarea substanţei periculoase (frazele R); e) frazele-tip referitoare la utilizarea în siguranţă a substanţei (frazele S); f) numărul CE, dacă a fost atribuit. ART. 10 (1) Simbolurile de pericol prevăzute la art. 9 lit. c) şi textul indicaţiilor de pericol sunt prevăzute în anexa nr. 4. Pentru simbolurile de pericol trebuie respectate următoarele cerinţe: a) simbolurile de pericol trebuie tipărite cu negru pe un fond galben-portocaliu; b) simbolurile de pericol şi indicaţiile de pericol, care sunt utilizate pentru fiecare substanţă, trebuie să fie în conformitate cu prevederile anexei nr. 2. (2) Pentru substanţele periculoase care nu apar încă în anexa nr. 2, simbolurile de pericol şi indicaţiile de pericol sunt atribuite în conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1. (3) Atunci când unei substanţe i se atribuie mai mult de un simbol de pericol, trebuie respectate următoarele: a) obligaţia de a menţiona simbolurile care conţin litera „T” face opţională utilizarea simbolurilor care conţin literele „X” şi „C”, cu excepţia cazului în care anexa nr. 2 cuprinde prevederi contrare; b) obligaţia de a menţiona simbolul „C” face opţională utilizarea simbolurilor care conţin litera „X”; c) obligaţia de a menţiona simbolul „E” face opţională utilizarea simbolurilor care conţin literele „F” şi „O”. ART. 11 (1) Textul frazelor „R” trebuie să fie în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. (2) Frazele „R” utilizate pentru fiecare substanţă trebuie să fie în conformitate cu cele prevăzute în anexa nr. 2. (3) În cazul substanţelor periculoase care nu sunt încă prevăzute în anexa nr. 2, frazele „R” utilizate trebuie stabilite în conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1. ART. 12 (1) Textul frazelor „S” trebuie să fie în conformitate cu cel prevăzut în anexa nr. 6. (2) Frazele „S” utilizate pentru fiecare substanţă sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) În cazul substanţelor periculoase care nu sunt încă prevăzute în anexa nr. 2, frazele „S” utilizate trebuie stabilite conform regulilor prevăzute în anexa nr. 1. ART. 13 Numărul CE prevăzut la art. 9 lit. f) se obţine de la EINECS sau ELINCS (Lista europeană a substanţelor chimice notificate). În ceea ce priveşte substanţele care apar în anexa nr. 2, eticheta trebuie, de asemenea, să includă cuvintele etichetă CE. ART. 14 Prin excepţie de la cerinţele prevăzute la art. 9 – 13, la etichetare trebuie avute în vedere şi următoarele prevederi: 1. În cazul substanţelor iritante, foarte inflamabile, inflamabile sau oxidante, dacă ambalajul nu conţine mai mult de 125 ml, nu este necesară menţionarea frazelor „R” sau frazelor „S”. 2. Prevederile pct. 1 sunt valabile şi în cazul aceluiaşi volum de substanţe nocive care nu se comercializează cu amănuntul către publicul larg. 3. Menţiunile de genul netoxic, nenociv sau orice alte menţiuni similare nu trebuie să apară pe eticheta sau ambalajul substanţelor care fac obiectul prezentei hotărâri. CAP. 7 Aplicarea cerinţelor de etichetare ART. 15 (1) În cazul în care pe etichetă sunt inscripţionate cerinţele prevăzute la art. 8 – 14, această etichetă trebuie să fie bine fixată pe una sau mai multe suprafeţe ale ambalajului, astfel încât textul să poată fi citit orizontal atunci când ambalajul este aşezat în poziţie normală. (2) Dimensiunile etichetei sunt stabilite în funcţie de capacitatea ambalajului, după cum urmează:
a) pentru o capacitate a ambalajului mai mică sau egală cu 3 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel puţin 52 mm x 74 mm; b) pentru o capacitate a ambalajului de peste 3 litri, dar care nu depăşeşte 50 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel puţin 74 mm x 105 mm; c) pentru o capacitate a ambalajului de peste 50 litri, dar care nu depăşeşte 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel puţin 105 mm x 148 mm; d) pentru o capacitate a ambalajului de peste 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel puţin 148 mm x 210 mm. (3) Fiecare simbol acoperă cel puţin o zecime din suprafaţa etichetei, fără a fi totuşi mai mic de 1 cm^2. Întreaga suprafaţă a etichetei se lipeşte imediat pe ambalajul care conţine substanţa. Aceste dimensiuni sunt destinate exclusiv pentru asigurarea informaţiilor cerute prin prezenta hotărâre şi, dacă este necesar, a oricăror menţiuni suplimentare pentru sănătate sau siguranţă. (4) Nu este necesară aplicarea unei etichete în cazul în care menţiunile sunt inscripţionate în mod clar chiar pe ambalaj, aşa cum se prevede la alin. (1) – (3). (5) Culoarea şi forma de prezentare ale etichetei sau, în cazul prevăzut la alin. (4), ale ambalajului sunt realizate astfel încât să se distingă în mod clar simbolul de pericol şi fondul acestuia. (6) Informaţiile solicitate a fi menţionate pe etichetă potrivit art. 8 – 14 trebuie să se distingă în mod clar de fond şi să aibă astfel de dimensiuni şi spaţiere încât să fie uşor de citit. Prevederile speciale referitoare la forma de prezentare şi dimensiunile acestor informaţii sunt prevăzute în anexa nr. 1. (7) Pentru introducerea pe piaţa din România a substanţelor periculoase eticheta se redactează în limba română. ART. 16 În sensul prezentei hotărâri, cerinţele de etichetare sunt considerate a fi îndeplinite dacă sunt respectate următoarele prevederi: 1. în cazul unui ambalaj exterior care conţine unul sau mai multe ambalaje interioare, dacă ambalajul exterior este etichetat în conformitate cu reglementările internaţionale cu privire la transportul substanţelor periculoase şi ambalajul sau ambalajele interioare sunt etichetate în conformitate cu prezenta hotărâre; 2. în cazul unui ambalaj unic: a) dacă un asemenea ambalaj este etichetat în conformitate cu reglementările internaţionale cu privire la transportul substanţelor periculoase şi cu art. 9 lit. a), b), d), e), f), şi art. 11 – 13 şi; b) dacă este cazul, pentru anumite tipuri de ambalaje, cum ar fi buteliile de gaz transportabile, în conformitate cu cerinţele specifice menţionate în anexa nr. 1. În cazul substanţelor periculoase care nu părăsesc teritoriul ţării, în locul reglementărilor internaţionale cu privire la transportul substanţelor periculoase poate fi permisă o etichetare în conformitate cu reglementările naţionale. CAP. 8 Derogările de la cerinţele de etichetare şi ambalare ART. 17 (1) Prevederile art. 7 – 16 nu se aplică pentru muniţii şi pentru explozivii introduşi pe piaţă în vederea producerii unui efect practic prin explozie sau prin efect pirotehnic. (2) De asemenea, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului permite următoarele excepţii de la cerinţele de ambalare şi etichetare: a) etichetarea prevăzută la art. 8 – 14 să se efectueze într-un alt mod corespunzător pentru ambalajele care sunt fie prea mici, fie nepotrivite, pentru a fi etichetate în conformitate cu art. 15 alin. (1) – (4); b) prin derogare de la art. 8 – 16, ambalajele substanţelor periculoase care nu sunt explozive, foarte toxice sau toxice pot să nu fie etichetate ori să fie etichetate într-un alt mod dacă ele conţin cantităţi atât de mici încât acestea nu prezintă niciun pericol pentru persoanele care manipulează astfel de substanţe sau pentru alte persoane; c) în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru etichetarea prevăzută la art. 8 – 16 şi nu există niciun pericol pentru persoanele care manipulează asemenea substanţe sau pentru alte
persoane, prin derogare de la dispoziţiile menţionate anterior, ambalajele substanţelor explozive, foarte toxice sau toxice pot fi etichetate într-un alt mod corespunzător. Această derogare nu permite utilizarea simbolurilor, indicaţiilor de pericol, frazelor de risc (R) sau a frazelor de prudenţă (S) diferite de cele prevăzute în prezenta hotărâre. (3) În cazul în care se face uz de excepţiile prevăzute la alin. (2), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează imediat Comisia Europeană. CAP. 9 Publicitatea ART. 18 Este interzisă orice reclamă la o substanţă care face parte din una sau mai multe dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă aceasta nu conţine nicio menţiune privind categoria sau categoriile implicate. CAP. 10 Clauza de liberă circulaţie ART. 19 Nu se poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă a substanţelor care respectă cerinţele prezentei hotărâri. CAP. 11 Clauza de salvgardare ART. 20 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate să reclasifice temporar sau, dacă este necesar, să interzică introducerea pe piaţă a unei substanţe ce îndeplineşte cerinţele prezentei hotărâri ori să o supună unor condiţii speciale pe teritoriul României, dacă, pe baza unor date şi informaţii ştiinţifice noi, are motive justificate să considere că aceasta constituie totuşi un pericol pentru om şi mediu ca urmare a unei clasificări, ambalări sau etichetări necorespunzătoare. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la aceasta şi îşi motivează decizia. CAP. 12 Contravenţii şi sancţiuni ART. 21 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 9 – 13, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu. (4) În cazul în care substanţele sunt introduse pe piaţă în vederea achiziţionării de către persoane fizice, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează de personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. CAP. 13 Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 22 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanţelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 10 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 2.167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu ale substanţelor notificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005; d) Hotărârea Guvernului nr. 803/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor existente şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu a substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 10 august 2007; e) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.001/552/2005 privind procedurile de raportare, de către agenţii economici, a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 3 noiembrie 2005; f) art. 16, 17, 18 şi anexa nr. 5 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la actele normative abrogate la alin. (2), trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta hotărâre. ART. 23 Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre. ART. 24 Anexele nr. 1 – 6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se actualizează prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, în funcţie de adaptările la progresul tehnic, conform art. 28 şi 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificările şi completările ulterioare. –––– *) Anexele nr. 1 – 6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. * Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. 196 din 16 august 1967, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează:
Ministrul mediului şi dezvoltării durabile, Attila Korodi Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dacian Cioloş p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Gheorghe Ciubotaru Departamentul pentru Afaceri Europene, Aurel Ciobanu-Dordea, secretar de stat Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian Bucureşti, 4 noiembrie 2008. Nr. 1.408. –––––