În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 54 lit. a) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Descarca PDF cu HG 235 din 2007 privind gestionarea uleurilor uzate

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)Obiectul prezentei hotarâri îl constituie reglementarea activitatilor de gestionare a
uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra
sanatatii populatiei si asupra mediului.
(2)Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarâri uleiurile uzate continând bifenili
policlorurati sau alti compusi similari în concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul
Hotarârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind
gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, cu modificarile si
completarile ulterioare, care transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor
policlorurati si a trifenililor policlorurati, precum si uleiurile uzate contaminate cu substante
care intra sub incidenta definitiei deseurilor periculoase potrivit Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2
La baza activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate stau obiectivele prioritare ale gestionarii
deseurilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 3
(1)În sensul prezentei hotarâri termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
a)colectare – toate operatiunile prin care uleiurile uzate pot fi transferate de la detinatori la
operatori economici care efectueaza colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor uleiuri;
b)coincinerare/combustie – utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea
adecvata a caldurii generate;
c)carburant – combustibilul lichid volatil care, în amestec cu aerul, este folosit la
alimentarea motoarelor cu ardere interna;
d)generator – orice persoana fizica sau operatori economici din a caror activitate rezulta
uleiuri uzate;
e)recipiente – rezervoarele, cisternele, autocisternele si butoaiele metalice;
f)regenerare – orice procedeu care permite producerea de uleiuri de baza printr-o rafinare a
uleiurilor uzate, implicând în special separarea de impuritati, produse de oxidare si aditivi;
g)uleiuri – toate uleiurile industriale si lubrifiantii, pe baza minerala, semisintetice, sintetice
sau biogene;
h)ulei de baza – uleiul mineral rafinat în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi
sau alte substante organice ori anorganice, pentru obtinerea unor proprietati speciale;
i)uleiuri uzate – toate uleiurile prevazute la lit. h) care au devenit improprii destinatiei
initiale, în special acele uleiuri provenite de la motoarele cu combustie si de la sistemele de
transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice,
industriale, emulsiile si filtrele de ulei.
(2)Termenii si expresiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti în anexa
nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL II: Interdictii si obligatii
Art. 4
(1)Se interzic persoanelor fizice si operatorilor economici:
a)deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale
si în sistemele de canalizare;
b)evacuarea pe sol sau depozitarea în conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate, precum
si abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea acestora;
c)valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste
valorile limita admise de legislatia în vigoare;
2
d)amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute în anexa nr. 1 si/sau cu alte
tipuri de uleiuri continând bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de
substante si preparate chimice periculoase;
e)amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi,
combustibil tip P si reziduuri petroliere si utilizarea acestui amestec drept carburant;
f)amestecarea uleiurilor uzate cu alte substante care impurifica uleiurile;
g)incinerarea uleiurilor uzate în alte instalatii decât cele prevazute în Hotarârea Guvernului
nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
h)colectarea, stocarea si transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deseuri;
i)gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate;
j)utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.
(2)Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate
sunt obligati sa întocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure
conditiile de aplicare a acestora. Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun
la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau
revizuirii autorizatiei de mediu.
Art. 5
(1)Generatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:
a)sa asigure colectarea separata a întregii cantitati de uleiuri uzate generate, conform
prevederilor anexei nr. 1, si stocarea corespunzatoare pâna la predare;
b)sa asigure valorificarea întregii cantitati de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu
mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil si daca sunt
autorizati în acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizati sa
desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;
c)sa livreze uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului
prevazut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de
colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
d)sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea,
provenienta, localizarea si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, potrivit
prevederilor lit. b);
e)sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru
protectia mediului competente informatiile prevazute la lit. d).
(2)Detinatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:
a)sa predea uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului
prevazut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de
colectare, valorificare si/sau de eliminare;
b)sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si
predarii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);
c)sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru
protectia mediului informatiile prevazute la lit. b).
Art. 6
Persoanele fizice care detin în gospodarie uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu
gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de
colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.
Art. 7
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate au
urmatoarele obligatii:
a)sa asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1,
precum si stocarea în conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si protectia mediului;
b)sa predea toata cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizati sa desfasoare
activitati de valorificare sau eliminare, însotita de declaratie pe propria raspundere, conform
modelului prevazut în anexa nr. 2, si sa pastreze o proba de ulei prelevata din fiecare
transport. Proba se pastreaza pâna când analiza acesteia confirma calitatea declarata de
colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
c)sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor
anexei nr. 1;
d)sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si înregistrarea
colectarii uleiurilor uzate, precum si înregistrarea predarii acestora în conformitate cu
prevederile lit. b);
e)sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru
protectia mediului informatiile prevazute la lit. d).
3
Art. 8
(1)Statiile de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care
comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie au urmatoarele obligatii:
a)sa amenajeze în incinta un spatiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zona aflata la o
distanta acceptabila pentru clienti si sa asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru
tipurile de uleiuri comercializate;
b)sa predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici prevazuti la art. 9 alin. (1);
c)sa afiseze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spatiilor de colectare.
(2)Obligatiile prevazute la alin. (1) lit. a) pot fi realizate ca alternativa si prin terti care sunt
situati la o distanta acceptabila pentru clienti si sunt autorizati în acest sens.
Art. 9
(1)Producatorii si importatorii de uleiuri, denumiti în continuare persoane responsabile, sunt
obligati sa asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzator
cantitatilor si tipurilor de uleiuri introduse pe piata.
(2)Obligatia prevazuta la alin. (1) se poate realiza individual sau prin tertii indicati
autoritatilor publice centrale pentru protectia mediului de catre persoanele responsabile.
(3)În scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare a uleiurilor uzate, persoanele
responsabile pot încheia acorduri voluntare cu autoritatile publice centrale si/sau locale.
(4)Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia sa tina evidenta privind:
a)datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializeaza uleiul
introdus pe piata, precum si cantitatea, tipul si provenienta uleiului;
b)datele de identificare ale operatorilor economici care colecteaza uleiurile uzate în numele
persoanelor responsabile;
c)cantitatea, calitatea uleiurilor uzate si datele de identificare ale operatorilor economici
carora le-au fost predate în vederea valorificarii/eliminarii.
(5)Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia:
a)sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru
protectia mediului informatiile prevazute la alin. (4);
b)sa puna la dispozitie beneficiarilor informatiile necesare pentru utilizarea în siguranta a
uleiurilor.
Art. 10
Operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate le
sunt aplicabile prevederile art. 23 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, si cele ale Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si
mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei
si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al
transportului deseurilor pe teritoriul României, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 11
(1)Valorificarea uleiurilor uzate se realizeaza cu prioritate prin regenerare, în cazul în care
uleiurile uzate se preteaza acestei operatii.
(2)În cazul în care conditiile tehnice si economice fac neviabila regenerarea, valorificarea
uleiurilor uzate se realizeaza prin coincinerare si prin alte operatii de valorificare, potrivit
anexei nr. MB din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)În cazul în care procedeele prevazute la alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile, se realizeaza
eliminarea prin incinerare, cu respectarea valorilor limita de emisie prevazute în Hotarârea
Guvernului nr. 128/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 12
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin
regenerare sau prin alte operatii de valorificare a acestora, în conformitate cu anexa nr. MB
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele
obligatii:
a)sa valorifice uleiurile uzate utilizând tehnologii si instalatii care sa asigure protectia
corespunzatoare a sanatatii populatiei si a mediului;
b)sa regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari,
conform art. 1 alin. (2), numai în cazul în care prin regenerare fie se elimina bifenilii
policlorurati sau alti compusi similari, fie rezulta ulei de baza cu un continut de bifenili
policlorurati ori alti compusi similari în concentratii mai mici de 50 ppm;
c)sa preleve probe si sa efectueze analiza uleiului uzat la receptie conform legislatiei în
vigoare, în vederea verificarii calitatii declarate, precum si respectarii prevederilor lit. b);
4
d)sa regenereze uleiurile uzate astfel încât uleiul de baza obtinut sa nu contina substante a
caror concentratie sa îl clasifice ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID si IE la
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)sa verifice si sa controleze daca uleiul de baza obtinut prin procesul de regenerare
corespunde specificatiilor tehnice de calitate în vigoare pentru sortimentul respectiv;
f)sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de
identificare ale operatorilor economici de la care primeste ulei uzat în vederea valorificarii,
cantitatea regenerata, respectiv valorificata printr-o alta operatie, precum si înregistrarea
cantitatii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;
g)sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru
protectia mediului informatiile prevazute la lit. f).
Art. 13
(1)Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate
prin coincinerare, precum si cei autorizati sa desfasoare activitati de eliminare prin
incinerare a uleiurilor uzate sunt obligati:
a)sa utilizeze tehnologii si instalatii care asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului;
b)sa respecte valorile limita de emisie prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 128/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare;
c)în desfasurarea activitatii de coincinerare sa efectueze controlul concentratiilor
substantelor poluante atât în uleiul uzat, cât si în amestecul de ulei uzat cu alti combustibili,
tinând seama de caracteristicile tehnice ale instalatiilor;
d)la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1;
e)la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri
de uleiuri continând bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de
compusi periculosi;
f)sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de
identificare ale operatorilor economici de la care primeste uleiul uzat în vederea
coincinerarii/eliminarii;
g)sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru
protectia mediului informatiile prevazute la lit. f).
(2)Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) este permisa amestecarea între ele
a diferitelor categorii de uleiuri uzate, în situatia valorificarii acestora prin coincinerare sau
eliminare prin incinerare.
Art. 14
(1)Producatorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati sa informeze publicul
asupra necesitatii colectarii, valorificarii si/sau eliminarii adecvate a uleiurilor uzate. Orice
tip de reclama referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat în locuri vizibile la toate
punctele de comercializare si trebuie sa contina urmatorul text:
„Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare!”
(2)Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializarii trebuie sa aiba inscriptionat
pe ambalaj urmatorul text:
„Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare! Este interzisa amestecarea
acestui ulei cu solventi, lichid de frâna si lichid de racire. Este interzisa utilizarea acestuia
drept carburant în amestec cu motorina.
Acest produs dupa utilizare are codul ……………., conform Hotarârii Guvernului nr.
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, si se încadreaza în categoria de colectare …………”
CAPITOLUL III: Autorizarea
Art. 15
Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a operatorilor economici care
desfasoara activitati de gestionare a uleiurilor uzate se realizeaza în conditiile legii.
CAPITOLUL IV: Sanctiuni
Art. 16
Constituie contraventii si se sanctioneaza astfel:
a)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si ale art. 5, cu amenda de la 100
lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru
persoanele juridice;
b)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), i) si j), art. 7, 8, 9, 11, 12
si ale art. 13 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;
c)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), f), g) si j) si ale art. 6, cu amenda de la
100 lei la 500 lei pentru persoane fizice;
5
d)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e), cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 22.500 lei pentru persoanele juridice;
e)nerespectarea prevederilor art. 14, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru
persoanele juridice.
Art. 17
(1)Constatarea contraventiilor prevazute la art. 16 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre
personalul împuternicit al:
a)Garzii Nationale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
si 13;
b)Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor
art. 14.
(2)Prevederile alin. (1) referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal
ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii
prevazute în actul normativ, agentul constatator facând mentiune despre aceasta
posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(4)Actele de constatare a contraventiilor întocmite de agentii constatatori din cadrul
autoritatilor prevazute la alin. (1) sunt acte procedurale, potrivit reglementarilor legale, cu
toate efectele prevazute de legislatia în vigoare.
CAPITOLUL V: Dispozitii finale
Art. 18
Agentiile locale pentru protectia mediului asigura afisarea listei cuprinzând operatorii
economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate.
Art. 19
(1)Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. c), art. 7 lit. e), art. 9 alin. (5)
lit. a), art. 12 lit. g) si ale art. 13 alin. (1) lit. g), datele se raporteaza autoritatilor publice
teritoriale pentru protectia mediului.
(2)Pe baza datelor prevazute la alin. (1) si centralizate la nivelul Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor înainteaza Comisiei Europene la
fiecare 3 ani un raport privind situatia gestionarii uleiurilor uzate, prima raportare acoperind
perioada 2007-2009.
Art. 20
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, în calitate de autoritate centrala pentru protectia
mediului, are responsabilitatea comunicarii catre Comisia Europeana a reglementarilor si
dispozitiilor administrative adoptate pentru implementarea Directivei nr. 75/439/CEE privind
eliminarea uleiurilor uzate, amendata prin directivele nr. 87/101/CEE si nr. 91/692/CEE.
Art. 21
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 22
(1)La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hotarârea Guvernului nr. 662/2001
privind gestiunea uleiurilor uzate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
446 din 8 august 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
(2)Prezenta hotarâre intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 20, care intra în vigoare la data
publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotarâri.
Prezenta hotarâre transpune Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate,
publicata în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 194/1975, modificata prin Directiva nr.
87/101/CEE, publicata în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea
uleiurilor uzate.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul economiei si comertului,
Varujan Vosganian
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
Marian Zlotea
Departamentul pentru Afaceri Europene
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
6
ANEXA Nr. 1: CONDITII de colectare si asocierea în categorii
de colectare a urmatoarelor tipuri de uleiuri uzate, conform
codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr.
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile
periculoase
Colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etans, rezistente la soc mecanic si
termic, iar stocarea, în spatii corespunzator amenajate, împrejmuite si securizate, pentru
prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deseuri prezentate în continuare:
Categoria de colectare 1:
12.01.07*) – uleiuri minerale de ungere uzate, fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si
solutiilor)
12.01.10*) – uleiuri sintetice de ungere uzate
12.01.19*) – uleiuri de ungere usor biodegradabile
13.01- deseuri de uleiuri hidraulice,
cu exceptia:
– 13.01.01*) – uleiuri hidraulice cu continut de PCB;
– 13.01.04*) – emulsii clorurate;
– 13.01.09*) – uleiuri hidraulice minerale clorinate;
– 13.01.13*) – alte uleiuri hidraulice.
13.02.- uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere,
cu exceptia:
– 13.02.04*) – uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere;
– 13.02.08*) – alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere.
13.03.- deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii,
cu exceptia:
– 13.03.01*) – uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB;
– 13.03.06*) – uleiuri minerale clorinate si de transmitere a caldurii, altele decât cele
specificate la 13.03.01*);
– 13.03.10*) – alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii.
13.04.- uleiuri de santina.
Categoria de colectare 2:
12.01.06*) – uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la masini-unelte;
13.07.- deseuri de combustibili lichizi.
13.01.01*) – uleiuri hidraulice cu continut de PCB
13.01.04*) – emulsii clorurate
13.01.09*) – uleiuri hidraulice minerale clorinate
13.01.13*) – alte uleiuri hidraulice
13.02.04*) – uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
13.02.08*) – alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
13.03.01*) – uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB
13.03.06*) – uleiuri minerale clorinate si de transmitere a caldurii, altele decât cele
specificate la 13.03.01*)
13.03.10*) – alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13.05.06*) – ulei de la separatoarele ulei/apa
13.08.- alte deseuri uleioase nespecificate,
cu exceptia:
– 13.08.99*) – alte deseuri nespecifice.
Categoria de colectare 3:
13.05.- deseuri de la separarea ulei/apa,
cu exceptia:
– 13.05.06*) – ulei de la separatoarele ulei/apa.
13.08.99*) – alte deseuri nespecifice.
NOTA:
Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor prezentate mai sus, pot fi destinate
regenerarii, valorificarii energetice, altor reutilizari sau eliminarii, în functie de
caracteristicile fiecarei categorii, tinându-se cont de conditiile tehnico-economice si de
protectie a mediului.
*) Deseuri periculoase.
7
ANEXA Nr. 2: DECLARATIE pentru livrarea uleiurilor uzate
Se completeaza de generatorul, detinatorul si/sau de colectorul de uleiuri uzate.
Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare
Va rugam sa completati corect denumirea si codul deseului, conform codurilor cuprinse în
anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase si/sau categoria
de colectare conform anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea
uleiurilor uzate.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codul deseului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Categoria |_|_|_|_|_|_|
Cantitatea …………………………………………………….
Date referitoare la producatorul de deseuri. În casuta treceti cifra corespunzatoare.
|_| 1 = Generatori/Detinatori 2 = Unitatea colectoare
Firma
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Codul postal |_|_|_|_|_|_|_|
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu continut
de PCB sau alti compusi similari, în concentratii mai mari de 50 ppm, care nu sunt adecvate
pentru preluare.
Localitatea
………………………………
Data
……………………
Semnatura
……………………..
(stampila firmei)
NOTA:
1.Acest document se pastreaza 3 ani de la data emiterii.
2.Originalul însoteste marfa, iar copia se pastreaza de emitent.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 199 din data de 22 martie 2007