HOTĂRÂRE privind regimul baterii lor şi acumulatori lor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată , Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 667125.IX.2008
GUVERNUL ROMÂNIEI

Descarca PDF cu HG 1132/2008

Obiective ArI. 1. – (1) Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea ce r,inţelor privind introducerea pe piaţă a bateriilor şi
Domeniul
de aplicare
Definiţii
acumulatorilor şi a unor reguli specifice privind coleclarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de baterii
şi acumulatori, destinate să completeze legislaţia naţională armonizată privind deşeurile şi să promoveze un
nivel Înalt de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi reglementarea interzicerii
introducerii pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.
(2) Prezenta hotărâre urmăreşte Îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale bateriilor şi acumulatorilor şi ale
activităţilor aferente tuturor operatorilor economici implicaţi În ciclul de viaţă al bateriilor şi acumulatorilor,
respectiv ale producătorilor, distribuitori lor şi utilizatorilor finali şi În special ale operatorilor direct implicaţi În
operaţiunile de tratare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori.
ArI. 2. – (1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor tipurilor de baterii şi acumulatori, indiferent de forma, volumul,
greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora, fără a se aduce atingere legislaţiei naţionale
armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie
2000 privind vehiculele scoase’ din uz şi Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
27 ianuarie 2003 privind deşeurile provenite de la echipamente electrice şi electronice (DEEE).
(2) Prezenta hotărâre nu se aplică bateriilor şi acumulatorilor utilizaţi În:
a) echipamentele asociate protecţiei intereselor esenţiale ale României, armele, muniţiile şi materialul de
război, cu excepţia produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;
b) echipamentele destinate să fie lansate În spaţiu.
ArI. 3. – În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) baterie sau acumula/or- orice sursă de energie electrică generată prin transformarea directă a energiei
chimice şi constituită din una sau mai multe celule primare (nereÎncărcabile) ori din una sau mai multe celule
secundare (reÎncărcabile);
b) ansamblu de baterii – orice set de baterii sau acumulatori care sunt conectaţi Împreună şi/ori sunt
Încapsulaţi Într-un Înveliş exterior pentru a forma o unitate completă pe care utilizatorul final nu intenţionează
să o separe sau să o deschidă;
c) baterie sau acumulator portabil- orice baterie sau acumulator, baterie tip pastilă, ansamblu de baterii
care este sigilat, poate fi transportat manual şi nu este nici baterie industrială sau acumulator industrial, nici
baterie ori acumulator auto;
d) baterie tip pastilă – orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mică şi cu formă rotundă, al
cărui diametru este mai mare decât Înălţimea şi care este utilizat În scopuri specifice, cum ar fi: proteze auditive, .
ceasuri, echipamente portabile mici şi ca rezervă de energie;
e) baterie sau acumulator auto – orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de
pornire, iluminat ori de aprindere;
f) baterie sau acumulator industrial – orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare
industrială ori profesională sau folosit În orice tip de vehicul electric;
g) deşeu de baterie sau acumulator – orice baterie sau acumulator care constituie deşeu conform
prevederilor IiI. b) din anexa nr. IAla Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
h) reciclare – reprelucrarea Într-un proces de producţie a materialelor conţinute În deşeuri În scopul lor
iniţial sau În alte scopuri, cu excepţia recuperării energiei;
i) eliminare – oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute În anexa nr. IIA la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
il tratare – orice activitate desfăşurată asupra deşeurilor de baterii şi acumulatori după ce acestea au fost ·
predate pentru procesare În instalaţii de sortare, de pregătire pentru reciclare sau de pregătire pentru eliminare;
k) aparat – orice echipament electric sau electronic, definit conform Hotărârii Guvernului nr. 448/2005
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care este alimentat integral sau parţial de baterii ori
acumulatori sau poate fi alimentat În acest mod;
1) producător – orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional şi indiferent de tehnica de
vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanţă, definite conform Ordonanţei Guvernului
nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la Încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată,
introduce pentru prima dată pe piaţă În România baterii sau acumulatori, inclusiv cei Încorporaţi În aparate ori
vehicule;
m) distribuitor- orice persoană care furnizează baterii şi acumulatori, cu titlu profesional, unui utilizator final;
n) introducere pe piaţă – furnizarea sau punerea la dispoziţia unui terţ, contra cost sau gratuit, pe teritoriul
României, inclusiv importul pe teritoriul vamal al României;
10
Interdicţii
Imbunătăţirea
performanţei
de mediu
Introducerea
pe piaţă
Colectarea
deşeuri lor
de baterII şi
acumulatori
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 667125.IX.2008
o) operator economic – orice producător, distribuitor, persoană care desfăşoară activităţi de colectare, de
reciclare sau altă persoană care efectuează operaţiuni de tratare;
p) unealtă eleclrică fără fir – aparat portabil alimentat cu baterii sau acumulatori, destinat pentru activităţi
din domeniile grădinăritului, construcţiilor şi întreţinerii;
r) rala de coleclare penlru un an calendaristic – procentajul obţinut prin împărţirea greutăţii deşeurilor de
baterii portabile şi de acumulatori portabili colectaţi, conform art. 7 alin. (9) sau conform Hotărârii Guvernului
nr. 448/2005, pe. parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile şi
acumulatorilor portabili pe care producătorii fie Îi vând direct utilizatorilor finali, fie îi livrează unor terţi pentru a
fi vânduţi utilizatorilor tinali din România pe parcursul anului respectiv şi al celor 2 ani calendaristici precedenţi;
s) utilizator final- orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică care cumpără ori
dobândeşte baterii sau acumulatori portabili, baterii ori acumulatori auto, baterii sau acumulatori industriali în
scopul utilizării lor, şi nu al comercializării;
ş) sistem „depozit” – sistemul prin care cumpărătorul, la cumpărarea unei baterii şi/sau a unui acumulator
pentru autovehicul, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când bateria şi/sau
acumulatorul uzat cu electrolitul în el este returnat persoanelor juridice care comercializează baterii şi/sau
acumulatori pentru autovehicule.
Art. 4. – (1) Fără a se aduce atingere legislaţiei naţionale armoniza te care transpune Directiva 2000/53/CE,
este interzisă introducerea pe piaţă a:
a) tuturor bateriilor sau acumulatorilor care conţin mercur într-o proporţie mai mare de 0,0005% din greutate,
indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate;
b) baterii lor şi acumulatorilor portabili, inclusiv a celor integraţi în aparate, care conţin cadmiu într-o proporţie
mai mare de 0,002% din greutate.
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică bateriilor tip pastilă cu un conţinut de mercur de cel mult 2% din
greutate.
(3) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică bateriilor şi acumulatorilor portabili destinaţi să fie utilizaţi în:
a) sisteme de urgenţă şi de alarmă, inclusiv iluminatul de urgenţă;
b) echipamente medicale; sau
c) unelte electrice fără fir.
Art. 5. – (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor propune programe de cercetare care încurajează îmbunătăţirea
performanţei de mediu globale a bateriilor şi acumulatorilor, pe parcursul întregului ciclu de viaţă al acestora,
precum şi dezvoltarea şi comercializarea bateriilor şi a acumulatorilor care conţin cantităţi mai mici de substanţe
periculoase sau care conţin substanţe mai puţin poluante, în special ca înlocuitori pentru mercur, cadmiu şi
plumb.
(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile pot folosi instrumente
economice pentru a promova utilizarea bateriilor şi a acumulatorilor care conţin substanţe mai puţin poluante.
(3) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile notifică Comisiei Europene măsurile cu privire la punerea În
aplicare a instrumentelor prevăzute la alin. (2).
Art. 6. – (1) Este interzisă împiedicarea, limitarea sau restricţionarea introducerii pe piaţă a bateriilor şi
acumulatori lor care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.
(2) Persoanele fizice şi juridice nu pot introduce pe piaţă, după data de 26 septembrie 2008, decât baterii
sau acumulatori care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.
(3) Introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor se realizează numai de către producătorii înregistraţi.
(4) Până la data de 31 decembrie 2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Agenţia Naţională
pentru Protecţia Mediului, Întocmeşte un registru al producătorilor de baterii şi acumulatori în care sunt
centralizate anual informaţii, inclusiv estimări cu privire la:
a) tipul, numărul şi greutatea baterii lor şi acumulatorilor introduşi pe piaţă;
b) tipul, numărul şi greutatea deşeurilor de baterii şi acumulatori care au fost colectate prin toate mijloacele
şi tratate, reciclate şi eliminate;
c) tipul, numărul şi greutatea deşeurilor de baterii şi acumulatori colectate exportate. .
(5) Procedura de înregistrare se stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi
al ministrului economiei şi finanţelor, În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(6) Producătorii existenţi pe piaţă au obligaţia de a se înscrie până la data de 30 aprilie 2009 în registrul
prevăzut la alin. (4), primind un număr de înregistrare ce va fi comunicat de aceştia tuturor reţelelor comerciale
prin care sunt vândute bateriile şi acumulatorii.
(7) Se interzice distribuitorilor să comercializeze baterii şi acumulatori proveniţi de la producători care nu sunt
înregistraţi în registrul prevăzut la alin. (4).
(8) Se interzice distribuitorilor să primească în scopul comercializării, după data de 26 septembrie 2008,
baterii şi acumulatori care nu îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.
Art. 7. – (1) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile calculează pentru prima dată rata de colectare pentru
deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, pentru cel de-al treilea an calendaristic complet după intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, cifrele anuale privind colectarea şi vânzările
includ bateriile şi acumulatorii încorporaţi în aparate.
(3) Producătorii de baterii şi acumulatori portabili trebuie să realizeze următoarele rate minime de colectare:
a) 25% până la data de 26 septembrie 2012;
b) 45% până la data de 26 septembrie 2016:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 667/25.IX.2008 11
(4) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministerul Economiei şi Finanţelor monitorizează anual ratele
de colectare, În conformitate cu schema prevăzulă in anexa nr. 1.
(5) Metodologia pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii şi acumulalori portabili se stabileşte prin ordin
comun al. ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al minislrului economiei şi finanţelor.
(6) Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2.150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului
referitor la statisticile privind deşeurile, Minislerul Mediului şi Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene
rapoarte, În termen de 61uni de la sfârşitul anului calendaristic anlerior. Rapoartele indică modul În care au fost
obţinute datele necesare pentru a calcula ratele de colectare.
(7) Producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să organizeze colectarea de deşeuri de baterii şi
acumulatori in una dintre următoarele modalităţi:
a) individual; sau
b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic legal constituit,
denumit in continuare organizaţie colectivă.
(8) Procedura şi criteriile de autorizare a organizaţiei colective se stabilesc prin ordin comun al ministrului
mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor, În termen de 60 de zile de la data intrării
În vigoare a prezentei hotărâri.
(9) Producătorii de baterii şi acumulatori portabili sau organizaţiile colective care acţionează În numele lor
sunt obligaţi:
a) să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi
acumulatori lor portabili introduşi pe piaţă, ale deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili colectate, precum şi
a punctelor de colectare organizate;
b) să stabilească sisteme de colectare adecvate penlru deşeurile de baterii şi acumulatori portabili, În
vederea indeplinirii ratelor de coleclare prevăzute la alin. (3).
(10) Sistemele de coleclar” prevăzute la alin. (9) lit. b) trebuie:
a) să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de deşeurile de baterii sau acumulatori portabili la un
punct de colectare accesibil În vecinătatea acestora, ţinând seama de densitatea populaţiei;
b) să impună dislribuitorilor să primească gratuit Înapoi deşeurile de baterii sau acumulatori portabili, atunci
când aceştia furnizează balerii sau acumulalori portabili noi;
c) să nu implice niciun cosi penlru utilizatorii finali care se debarasează de deşeurile de baterii sau
acumulatori portabili şi nicio obligaţie de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou;
d) să poată fi utilizate prin corelare cu sislemele de colectare prevăzute la art. 5 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 448/2005.
(11) Punctele de colectare stabilite În conformitale cu alin. (10) lit. a) nu se supun cerinţelor de Înregistrare
sau de autorizare prevăzute În legislaţia naţională armonizată care transpune Directiva 2006/12/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeuri le sau Directiva 91/689/CEE a
Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase.
(12) Producătorii de baterii şi acumulalori industriali sau lerţii care acţionează În numele lor sunt obligaţi:
a) să stabilească sisteme de coleclare a deşeurilor de baterii sau acumulatori industriali, indiferent de
compoziţia chimică şi de origine, prin care să fie asigurală returnarea acestora de către utilizatorii finali. Terţii
independenţi pot, de asemenea, să colecteze bateriile şi acumulatorii industriali;
b) să asigure predarea deşeuri lor de baterii şi acumulatori industriali colectaţi unui operator economic care
desfăşoară activităţi de tratare şi/sau reciclare pe bază de contracl;
c) să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea baleriilor şi
acumulatori lor industriali coleclaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare.
(13) Producătorii de baterii şi acumulatori auto sau terţii care acţionează in numele lor sunt obligaţi:
a) să predea deşeurile de baterii şi acumulatori auto unui operator economic care desfăşoară, pe bază de
contract, activităţi de tratare şi/sau reciclare;
b) să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea baterii lor şi
acumulatori lor auto inlroduşi pe piaţă, precum şi tipul, numărul şi greutalea bateriilor şi acumulatorilor auto
colectaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare;
c) să slabilească sisteme de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori auto de la utilizatorii finali sau
de la un punct de colectare accesibil in vecinătatea acestora, atunci când colectarea nu se desfăşoară În cadrul
sistemelor la care se face referire in art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea
vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi complelările ulterioare.
(14) in cazul bateriilor şi acumulatorilor auto provenind de la vehicule particulare care nu sunt
utililare/comerciale, sistemele prevăzute la alin. (13) lit. c) nu implică niciun cost pentru utilizalorii finali la
debarasarea de acestea şi nicio obligaţie din partea lor de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou.
(15) Deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi
de electrolit Irebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, in
containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăşoară, pe bază de contract, o activitate
de tratare şi/sau reciclare.
(16) Distribuitorii de baterii şi acumulatori auto au urmăloarele obligaţii:
a) să colecteze bateriile şi acumulatorii auto de la ulilizatorii finali;
b) să aplice sistemul „depozil” asupra preţului de vânzare al bateriilor şi acumulatorilor auto;
c) să depoziteze În spaţii special amenajate, Împrejmuite şi asigurale penlru prevenirea scurgerilor
necontrolate, bateriile şi acumulatorii auto primiţi În schimbul celor vânduţi; .
12
indepărtarea
deşeuri lor
de baterii şi
acumulatori
Tratarea şi
reciclarea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 667125.IX.2008
d) să predea bateriile.şi acumulatorii auto producătorilor sau unui operator economic care este autorizat să
execute colectarea În numele producătorului;
e) să afişeze la loc vizibil anunţul cu următorul conţinut: „Predaţi bateriile şi acumulatorii auto În vederea
valorificării”;
f) să afişeze În mod vizibil preţul pentru o baterie sau un acumulator auto şi valoarea depozitului
corespunzător;
g) să emită cumpărătorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanţă pe care să se specifice
valoarea depozitului;
h) să ramburseze cumpărătorului valoarea depozitului, pe baza chitanţei emise, În cazul În care În termen
de maximum 30 de zile de la data achiziţionării cumpărătorul Îi predă o baterie sau un acumulator auto.
(17) Sistemul „depozit” se aplică asupra preţului de vânzare de către distribuitorii de baterii şi acumulatori
auto, la comercializarea către consumatorul final, reprezintă 10% din preţul de vânzare al unei baterii sau al
unui acumulator auto şi este plătit odată cu achiziţionarea unei baterii sau unui acumulator auto, În cazul În care
nu se predă o baterie sau un acumulator auto uzat. Sumele Încasate din aplicarea sistemului „depozit”,
nerambursate conform alin. (16) lit. h), sunt evidenţiate separat În contabilitatea persoanei care desfăşoară
activitate de comerţ cu baterii şi acumulatori auto şi sunt utilizate numai pentru organizarea activităţii de
colectare a baterii lor şi acumulatori lor auto uzaţi.
(18) Utilizatorul final de baterii şi acumulatori auto şi industriali este obligat să predea deşeurile de baterii şi
acumulatori auto şi industriale separat de alte deşeuri către:
a) distribuitorii de baterii şi acumulatori angro şi en detail;
b) unităţile care prestează servicii de Înlocuire a bateriilor şi acumulatorilor;
c) punctele de colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori;
d) producător, după caz.
(19) Producătorii de baterii şi acumulatori, terţii sau organizaţiile colective care acţionează În numele lor au
următoarele obligaţii generale:
a) să elaboreze şi să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până la data de 28 februarie
a anului următor celui În care a avut loc introducerea pe piaţă a baterii lor şi acumulatorilor, un raport care să
cuprindă informaţii despre tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor introduşi pe piaţă;
b) să elaboreze şi să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până la data de 28 februarie
a anului următor celui În care a avut loc introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor, un raport care să
cuprindă informaţii despre tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor colectaţi;
c) să păstreze evidenţa datelor menţionate În alin. (9) lit. a), alin. (12) lit. c) şi alin. (13) lit. b) timp de 5 ani
de la sfârşitul anului calendaristic În care a fost elaborată.
Art. 8. – (1) Producătorii de aparate sunt obligaţi:
a) să asigure proiectarea şi să realizeze aparatele astfel Încât deşeu riie de baterii şi acumulatori să poată
fi Îndepărtate cu uşurinţă;
b) să se asigure că aparatele În care sunt Încorporate baterii şi acumulatori sunt Însoţite de instrucţiuni În
care se arată cum pot fi acestea Îndepărtate În siguranţă;
c) după caz, să informeze utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor şi al acumulatorilor Încorporaţi.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când, din motive de siguranţă, de funcţionare, medicale sau de
integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este necesară şi impune o conectare permanentă Între
aparat şi baterie sau acumulator.
Art. 9. – (1) Având În vedere potenţialul efect al transportului baterii lor şi acumulatorilor nesortaţi asupra
mediului, producătorii Împreună cu autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile necesare pentru a
optimiza colectarea separată a deşeurilor de baterii şi acumulatori În vederea minimizării eliminării bateriilor şi ‘
acumulatorilor ca deseuri municipale nesortate, pentru a atinge un Înalt nivel de reciclare.
(2) Până la 26 septembrie 2009: .
a) producătorii sau terţii, folosind cele mai bune tehnici disponibile pentru protecţia sănătăţi i populaţiei şi a
mediului, stabilesc sisteme pentru a asigura tratarea şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori;
b) toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi În conformitate cu prevederile art. 7 sau ale Hotărârii
Guvernului nr. 44812005 sunt trataţi şi reciclaţi prin sistemele care respectă, cel puţin, legislaţia naţională
armonizată, În special În ceea ce priveşte sănătatea populaţiei, siguranţa şi gestionarea deşeuri lor.
(3) Operatorii economici care execută activităţi de tratare a baterii lor şi acumulatorilor de orice tip trebuie să
‘se asigure că procesele de tratare Îndeplinesc cerinţele minime prevăzute În partea A din anexa nr. 3.
(4) Bateriile sau acumulatorii Încorporaţi În echipamentele electrice şi electronice colectaţi Împreună cu
deşeurile de echipamente electrice şi electronice În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 44812005 sunt
Îndepărtaţi din respectivele deşeuri şi colectaţi separat pentru a fi predaţi operatorilor economici care execută
activităţi de tratare şilsau reciclare a acestora.
(5) Până la data de 26 septembrie 2011, operatorii economici care execută activităţi de reciclare a bateriilor
şi acumulatorilor de orice tip trebuie să se asigure că procesele de reciclare respectă nivelurile de eficienţă a
reciclării şi cerinţele conexe prevăzute În partea B din anexa nr. 3.
(6) Producătorii de baterii sau acumulatori ori terţii predau deşeurile de baterii şi acumulatori colectate
operatorilor economici prevăzuţi la alin. (5) şi au obligaţia să realizeze şi să transmită Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi
acumulatori lor reciclaţi În ţară sau transferaţi pentru tratare şilsau reciclare În ţări ale Uniunii Europene sau În
ţări terţe.
Eliminarea
Exporturi
Finanţarea
Participarea
la sistemele
de colectare,
tratare şi
reciclare
Informaţii
pentru
utilizatorii
finali
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 667/25.IX.2008 13
(7) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare şi/sau reciclare sunt obligaţi să realizeze şi să
transmită Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul,
numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor primiţi pentru tratare şi/sau reciclare.
(8) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile elaborează raportul privind nivelurile de reciclare realizate În
fiecare an calendaristic şi Îndeplinirea nivelurilor de eficienţă prevăzute În partea B din anexa nr. 3. Raportul
este transmis Comisiei Europene de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile În termen de 6 luni de la
sfârşitul anului calendaristic anterior.
(9) Modul de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin ordin comun al
min,istrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor În termen de 60 de zile de la
data i ntrării În vigoare a prezentei hotărâri.
(10) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care efectuează activităţi de tratare şi reciclare
Încurajează, pentru toate tipurile de baterii şi acumulatori, dezvoltarea de noi tehnologii de reciclare şi de tratare
şi promovează cercetarea În domeniul metodelor de reciclare eficiente din punctul de vedere al costurilor şi al
protecţiei mediului. .
(11) Se recomandă ca instalaţiile de tratare să introducă sisteme de management de mediu certificate În
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2001
privind participarea vol untară a organizaţiilor la ~n sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS).
Art. 10. – (1) Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto. prin depozitare
În depozite de deşeuri şi prin incinerare.
(2) Pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor şi acumulatorilor care au fost supuşi
atât tratării, cât şi reciclării În conformitate cu art. 9 alin (2).
Art. 11. – (1) Tratarea şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori pot fi efectuate În afara teritoriului
României sau al Comunităţii Europene, cu condiţia ca transportul de deşeuri să Îndeplinească cerinţele
Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind
transferurile de deşeuri.
(2) Deşeurile de baterii şi acumulatori exportate În afara Comunităţii Europene În conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 sunt luate În considerare la Îndeplinirea obligaţiilor şi nivelurilor de eficienţă
prevăzute În anexa nr. 3 numai În cazul În care există dovezi clare că operaţiunea de reciclare a avut loc În
condiţii echivalente cu cerinţele prezentei hotărâri.
(3) Sunt acceptate la transfer sau export În scopul tratării şi/sau reciclării ori eliminării, În afara României,
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, numai acele deşeuri de baterii şi acumulatori auto şi
industriale din care nu s-a extras electrolitul, care nu prezintă deteriorări, scurgeri de eleclrolit sau de alte
substanţe periculoase.
Art. 12. – (1) Producătorii sau terţii care acţionează În numele acestora finanţează toate costurile nete care
decurg din:
a) colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili colectate În
conformitate cu art. 7 alin. (7)-(11); şi
b) colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto colectate În
conformitate cu art. 7 alin. (12) lit. a) şi alin. (13) lit. c).
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează evitându-se orice dublă taxare a producătorilor În cazul
bateriilor sau acumulatorilor colectaţi conform legislaţiei naţionale armonizate care transpune Directiva
2000/53/CE sau Directiva 2002/96/CE.
(3) Producătorii sau terţii care acţi onează În numele acestora asigură finanţarea costurilor nete necesare
campaniilor de informare publică privind colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi
acumulatori portabili.
(4) Costurile colectării, tratării şi reciclării nu sunt prezentate separat utilizatorilor finali În momentul vânzării
noilor baterii si acumulatori portabili.
(5) Produ~ătorii şi uiiliiatorii de baterii şi acumulatori industriali şi auto pot Încheia acorduri care să prevadă
alte metode de finanţare decât cele prevăzute la alin. (1).
(6) Prevederile acestui articol se aplică tuturor deşeuri lor de baterii şi acumulatori, indiferent de data
introducerii lor pe piaţă.
Art. 13. – (1) Operatorii economici al căror obiect de activitate intră sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri
şi autorităţile publice competente pot participa la sistemele de colectare, de tratare şi de reciclare prevăzute la
art. 7 şi 9.
(2) Aceste sisteme se aplică, de asemenea, baterii lor şi acumulatorilor importaţi din ţări terţe În condiţii
nediscriminatorii şi sunt concepute astfel Încât să evite barierele În calea comerţului sau denaturarea .
concurenţei.
Art. 14. – (1) Producătorii furnizează utilizatorilor finali, În special prin campanii de informare, informaţii
complete privind:
a) efectele potenţiale ale substanţelor utilizate În baterii şi acumulatori asupra mediului şi sănătăţii umane;
b) interesul de a nu se elimina deşeurile de baterii şi acumulatori ca deşeuri municipale nesortate
şi posibilitatea de participare la colectarea lor separată, astfel Încât să se faciliteze tratarea şi reciclarea;
c) sistemele de colectare şi de reciclare disponibile pentru aceştia;
d) rolul pe care trebuie să ÎI aibă În reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori;
e) semnificaţia simbolului pubelei cu roţi, barată cu două linii În formă de X, prevăzut În anexa nr. 2, şi a
simbolurilor chimice Hg, Cd şi Pb.
14
Etichetarea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 667/25.IX.2008
(2) Distribuitorii informează utilizatorii finali cu privire la posibilitatea de a se debarasa de deşeurile de baterii
sau acumulatori portabili la punctele de vânzare a acestora.
Art. 15. – (1) Producătorii sunt obligaţi să marcheze cu simbolul prezentat În anexa nr. 2 toate bateriile
acumulatorii şi ansamblurile de baterii.
(2) Până la data de 26 septembrie 2009, producătorii sunt obligaţi să indice pe suprafaţa bateriilor şi
acumulatorilor portabili şi auto, În mod vizibil, lizibil şi de neşters, capacitatea acestora.
(3) Bateriile, acumulatorii şi bateriile de tip pastilă care conţin mai mult de 0,0005% mercur, mai mult de
0,002% cadmiu sau mai mult de 0,004% plumb sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul respectiv: Hg,
. Cd sau Pb. Simbolul indicând conţinutul de metal greu se tipăreşte sub simbolul prevăzut În anexa nr. 2 şi
acoperă o suprafaţă de cel puţin un sfert din mărimea simbolului respectiv.
(4) Simbolul prevăzut În anexa nr. 2 acoperă cel puţin 3% din suprafaţa părţii celei mai mari a bateriei, a
acumulatorului sau a ansamblului de baterii, până la o dimensiune maximă de 5 x 5 cm. În cazul celulelor
cilindrice, simbolul acoperă cel puţin 1,5% din suprafaţa bateriei .sau a acumulatorului şi are o dimensiune
maximă de 5 x 5 cm.
(5) Atunci când, dată fiind dimensiunea bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, simbolul ar
fi mai mic de 0,5 x 0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul sau ansamblul de baterii să fie marcat,
Însă pe ambalaj se tipăreşte un simbol de cel puţin 1 x 1. cm.
(6) Simbolurile se tipăresc În mod vizibil, lizibil şi de neşters.
(7) În funcţie de evoluţia acquis-ului comunitar, prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile
şi al ministrului economiei şi finanţelor, se pot stabili exceptări de la aplicarea prevederilor alin. (1 )-(6) .
Rapoarte
naţionale de
implementare
. Art. 16. – (1) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, un raport
privind punerea În aplicare a prezentei hotărâri. Primul raport acoperă perioada până la data de 26 septembrie
2012. .
Control şi
sancţiuni
(2) Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unui sistem stabilit conform procedurii
reglementate la art. 24.2 din Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie
2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei
91/157/CEE.
(3) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează,
de asemenea, un raport cu privire la măsurile luate pentru a Încuraja procedurile inovatoare care permit
diminuarea impactului baterii lor şi al acumulatori lor asupra mediului, În special cu privire la:
a) realizările, inclusiv măsurile voluntare luate’ de către producători, care permit reducerea cantităţilor de
metale grele şi de alte substanţe periculoase conţinute În baterii şi acumulatori;
b) noi tehnici de reciclare şi tratare;
c) participarea operatorilor economici la programele de management de mediu;
d) cercetarea În domeniile respective; şi
e) măsurile adoptate pentru Încurajarea limitării generării de deşeuri.
(4) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene În termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei
de 3 ani prevăzute la alin. (1) sau, În cazul primului raport, până la data de 26 iunie 2013.
Art. 17. – (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 6 alin. (6), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei pentru
persoane juridice şi de la 2.500 la 3.000 lei pentru persoane fizice;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (7) şi alin. (9) lit. b), cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei pentru
persoane juridice şi de la 1.500 la 2.000 lei pentru persoane fizice;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3), cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (16) lit. el, f), g), h), şi ale art. 15 alin. (1),(2), (3), (4), (5), (6), cu
amendă de la 2.000 la 6.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (12), (13), (15), alin. (16) lit. a), b), c), d), alin. (17), (18), (19), ale
art. 8 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (6) şi (7), cu amendă de la 5.000 la 7.500 lei pentru persoane· juridice şi de la
1.000 la 1.200 lei pentru persoane ‘fizice;
f) nerespectarea preveqerilor art. 6 alin. (7) şi ale art. 9 alin. (2), (3) şi (5), cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (3), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei;
h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei pentru persoane juridice
şi de la 2.500 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice şi cu retragerea de pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor;
i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (8), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei şi cu retragerea de pe piaţă
a bateriilor şi acumulatorilor comercializaţi.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac de către personalul
Împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), el, f), g), h) şi i) se
fac de către personalul Îrnputernicit al Gărzii Naţionale de Mediu şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau În termen de cel mult 48 de ore de la data Încheierii procesuluiverbal
ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate În procesul-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei.
(5) Prevederile alin. (1 )-(4) se transmit de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Cornisiei
Europene până la data de 26 septembrie 2008.
Anexe
MONITORUL OFICIALAL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 667/25.IX.2008 15
(6) D i spoziţii l e referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4), se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţii lor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificări l e şi completări le ulterioare.
ArI. 18. – (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Anexa nr. 3 se actua l izează prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului
economiei şi finanţelo r in funcţie de evo l uţia acquis-ului comunitar.
Di spoziţii
finale
Art. 19. – (1) Pe data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2001
privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase, pub li cată in Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 700 din 5 noiembrie 2001.
(2) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile comunică Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de
drept intern pe care le adoptă in domeniul reglementat prin prezenta hotărâre . .
,
Prezenta hotărâre transpune in legislaţia naţiona l ă Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliu lui din
6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeuri l e de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE,
publicată in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L266 din 26 septembrie 2006.
PRIM-MINISTRU
C ĂLIN POP E SCU-TĂ RI CEANU
Contrasemnează :
Ministrul economiei şi fi nanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Atti la Korodi
Preşedinte l e Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor,
Bucureşti, 18 septembrie 2008.
Nr.1.132.
Dan Vlaicu
MONITOR IZ ARE A
res p ectă ri i ratelor de colectare stabilite la art. 7 alin. (3)
Anul Oala colectării Calcul
X [‘J+1 Vânzări in anul 1 (S 1)
X+2 Vânzări in anul 2 (S2) –
X+3 Vânzări in anul 3 (S3) Colectare in anul 3 (C3) Rata de colectare (RC3) = 3’C3/(S 1 + S2 + S3)
X + 4 Vânzări in anul 4 (S4) Colectare În anul 4 (C4) Rata de colectare (RC4) = 3’C4/(S2 + S3 + S4)
(Obiectiv stabilit la 25 %)
X+5 Vânzări in anul 5 (S5) Colectare , in anul 5 (C5) Rata de colectare (RC5) = 3’C5/(S3 + S4 + S5)
X+6 Vânzări in anul 6 (S6) Colectare in anul 6 (C6) Rata de colectare (RC6) = 3’C6/(S4 + S5 + S6)
X+7 Vânzări in anul 7 (S7) Colectare in anul 7 (C7) Rata de colectare (RC7) = 3’C7/(S5 + S6 + S7)
X+8 Vânzări in anul 8 (S8) Colectare in anul 8 (C8) Rata de colectare (RC8) = 3’C8/(S6 + S7 + S8)
(Obiectiv stabilit la 45%)
X+9 Vânză ri in anul 9 (S9) Colectare in anul 9 (C9) Rata de colecta re (RC9) = 3’C9/(S7 + S8 + S9)
X + 10 Vânzări in anul 10 Colectare in anul 10 Rata de coleciare (RC10) = 3’C10/(S8 + S9 + S10)
(S10) (C10)
X + 11 Etc. Etc. Etc.
Etc.
[‘J Anul X este anul 2008.
ANEXA Nr. 1
Cerinţă de
raportare

RC4
RC5
RC6
RC7
RC8
RC9
RC10
16 MONITORUL OFICIALAL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 667/25.IX.2008
ANEXA Nr 2
SIMBOLURI
pentru baterii, acumulatori şi ansambluri de baterii În vederea colectării separate
Simbolul care indică faptul că toate bateriile şi acumulatorii fac obiectul unei „colectări separate” reprezintă o pubelă cu
roţi, ba rată cu două linii În formă de X, ca În imaginea de mai jos:
Partea A: Tratarea
CERINŢE DETALIATE
privind tratarea şi reciclarea
1. Tratarea include, cel puţin, Îndepărtarea tuturor fluidelor şi acizilor.
ANEXA Ne 3
2. Tratarea şi orice depozitare, inclusiv depozitarea temporară, În instalaţiile de tratare se desfăşoară În amplasamente
cu suprafeţe impermeabile şi acoperiş adecvat rezistent la intemperii sau În containere corespunzătoare.
Partea B: Reciclarea
3. Procesele de reciclare trebuie să realizeze următoarele niveluri minime de eficienţă privind reciclarea:
a) reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv reciclarea conţinutului de
plumb la cel mai Înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se În acelaşi timp costurile excesive;
b) reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv reciclarea conţinutului de
cadmiu la cel mai Înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se În acelaşi timp costurile excesive; şi
c) reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deşeuri de baterii şi acumulatori.
DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU
DECIZIE
privind modificarea anexelor nr,1 şi 2
la Decizia primului-ministru nr, 15/2007
pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului
de funcţii ale Departamentului pentru Afaceri Europene
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi
al art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europehe, ‘
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2007,
primul-minislru emite prezenta decizie.
Articol unic. – Anexele nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007
pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale
Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată În Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 58 din 24 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se
modifică şi se Înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezenta decizie.
PRIM-MINISTRU
CÂLlN POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 23 septembrie 2008.
Nr. 184.
Contrasemnează:
Seful Cancelariei Primului-Ministru,
, Marian Marius Dorin