Versiune actualizata la data de 22/10/2007
privind protectia mediului

Descarca PDF cu OUG 195 din_2005

@Text actualizat la data de 22.10.2007. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Rectificarea publicata in M.Of. 88 din 31/01/2006
– Legea nr. 265/2006
– O.U.G. nr. 57/2007
– O.U.G. nr. 114/2007 publicata in MOF nr. 713 din 22/10/2007.
Avand in vedere necesitatea indeplinirii angajamentelor asumate de tara noastra in procesul de integrare
europeana, este imperios necesara adoptarea, in regim de urgenta, a prezentului act normativ, in baza caruia sa
poata fi adoptata legislatia subsecventa in domeniul protectiei mediului si
Tinand cont de necesitatea crearii cadrului unitar prin care se statueaza principiile care guverneaza intreaga
activitate de protectie a mediului si care traseaza directiile de reglementare a activitatilor economice in vederea
atingerii obiectivelor dezvoltarii durabile, elemente care vizeaza interesul public si care constituie situatii de urgenta
extraordinare.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:
CAPITOLUL I
Principii si dispozitii generale
Art. 1. – (1) Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie un ansamblu de reglementari juridice privind
protectia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la
dezvoltarea durabila.
(2) Mediul reprezinta ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele
caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii,
sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale si
spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 265/2006.
Art. 2. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1. accident ecologic – evenimentul produs ca urmare a unor neprevazute deversari/emisii de substante sau
preparate periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa ori sub forma de vapori sau de energie, rezultate
din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/bruste, prin care se deterioreaza ori se distrug ecosistemele
naturale si antropice;@
2. acte de reglementare – avizele de mediu, avizul Natura 2000, acordul de mediu, acordul de import/export plante
si/sau animale salbatice non-CITES, permisul CITES, autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera, acordul de
import pentru organisme modificate genetic, autorizatia/autorizatia integrata de mediu, autorizatia privind activitatile
cu organisme modificate genetic;@
3. acord de mediu – actul tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punctul de
vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia
mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punctul de vedere al protectiei mediului;@
4. acordul de import pentru organisme modificate genetic – actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta
pentru protectia mediului, care da dreptul titularului sa realizeze activitatea de import de organisme/microorganisme
modificate genetic si stabileste conditiile in care aceasta se poate desfasura, conform legislatiei in vigoare;@
5. arie/sit – zona definita geografic exact delimitata;
6. arie naturala protejata – zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legal stabilit si avand un regim
special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni
biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica
sau culturala deosebita;
7. Abrogat;@
8. audit de mediu – instrument managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a
performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului, cu scopul:
a) de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului;
b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei;
9. autorizatie de mediu – act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt
stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact
semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune;
10. autorizatie integrata de mediu – act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in
vigoare privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;
11. autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic – actul tehnico-juridic emis de autoritatea
competenta, conform dispozitiilor legale in vigoare, care reglementeaza conditiile de introducere deliberata in mediu
si/sau pe piata a organismelor modificate genetic si pentru utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor
modificate genetic;@
12. autoritate competenta pentru protectia mediului – autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului sau agentiile pentru protectia mediului, respectiv agentiile regionale pentru
protectia mediului si agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»,
precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia;@
13. avize de mediu emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului:
a) avizul de mediu pentru planuri si programe – act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia
mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii;
b) avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu – act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia
mediului la: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului, vanzarea pachetului majoritar de actiuni,
vanzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare, incetarea activitatii,
faliment, avand ca scop stabilirea obligatiilor de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea
asumarii acestora de catre partile implicate in situatiile mentionate anterior;
c) avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice –
act tehnico-juridic emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, necesar in procedura de omologare
a produselor de protectie a plantelor si respectiv de autorizare a ingrasamintelor chimice;
d) aviz Natura 2000 – act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma
integrarea aspectelor privind protectia habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica in planul sau
programul supus adoptarii;
14. bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obtinerii
avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu sau a autorizatiei de mediu, si care contine elementele analizei tehnice
prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si
anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se
identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului;
15. biodiversitate – variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale si
complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifica, interspecifica si diversitatea ecosistemelor;
16. biotehnologie – aplicatie tehnologica in care se utilizeaza sisteme biologice, organisme vii, componentele sau
derivatele acestora, pentru realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosinta specifica;
17. biotehnologie moderna – aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a acidului nucleic si a tehnicilor de
fuziune celulara, altele decat cele specifice selectiei si ameliorarii traditionale, care inlatura barierele fiziologice
naturale de reproducere sau de recombinare genetica;
18. cele mai bune tehnici disponibile – stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei
activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru
stabilirea valorilor-limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a
reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau:@
a) tehnicile se refera deopotriva la tehnologia utilizata si modul in care instalatia este proiectata, construita,
intretinuta, exploatata, precum si la scoaterea din functiune a acesteia si remedierea amplasamentului, potrivit
legislatiei in vigoare;
b) disponibile se refera la acele cerinte care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in
sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile,
indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel national, cu conditia ca aceste tehnici sa fie
accesibile operatorului;
c) cele mai bune – se refera la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de
protectie a mediului in intregul sau;
181. certificat de emisii de gaze cu efect de sera – titlul care confera dreptul de a emite o tona de dioxid de carbon
echivalent intr-o perioada definita;@
19. deseu – orice substanta, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul
deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca;
20. deseu reciclabil – deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea
produsului initial sau pentru alte scopuri;
21. deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in
aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie
periculoase;
22. deteriorarea mediului – alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale si
antropice ale mediului, reducerea diversitatii sau productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate,
afectarea mediului natural cu efecte asupra calitatii vietii, cauzate, in principal, de poluarea apei, atmosferei si solului,
supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si prin amenajarea necorespunzatoare a
teritoriului;
23. dezvoltare durabila – dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea
generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati;
24. echilibru ecologic – ansamblul starilor si interrelatiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic,
care asigura mentinerea structurii, functionarea si dinamica ideala a acestuia;
25. ecosistem – complex dinamic de comunitati de plante, animale si microorganisme si mediul abiotic, care
interactioneaza intr-o unitate functionala;
26. ecoturism – forma de turism in care principalul obiectiv este observarea si constientizarea valorii naturii si a
traditiilor locale si care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa contribuie la conservarea si protectia naturii;
b) sa utilizeze resursele umane locale;
c) sa aiba caracter educativ, respect pentru natura – constientizarea turistilor si a comunitatilor locale;
d) sa aiba impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural si socio-cultural;
27. efluent – orice forma de deversare in mediu, emisie punctuala sau difuza, inclusiv prin scurgere, jeturi, injectie,
inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;
28. emisie – evacuarea directa ori indirecta, din surse punctuale sau difuze, de substante, vibratii, radiatii
electromagnetice si ionizante, caldura ori de zgomot in aer, apa sau sol;@
29. eticheta ecologica – un simbol grafic si/sau un scurt text descriptiv aplicat pe ambalaj, intr-o brosura sau alt
document informativ, care insoteste produsul si care ofera informatii despre cel putin unul si cel mult trei tipuri de
impact asupra mediului;
30. evaluare de mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor publice interesate de
efectele implementarii planurilor si programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor
consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate;
31. evaluarea impactului asupra mediului – proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de
fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si
secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului;
32. evaluarea riscului – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, prin care se
realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale impactului asupra mediului si se stabileste
necesitatea masurilor de prevenire, interventie si/sau remediere;
33. exemplar – orice planta sau animal in stare vie sau moarta, sau orice parte sau derivat din acestea, precum si
orice alte produse care contin parti sau derivate din acestea, asa cum sunt specificate in documentele ce le insotesc,
pe ambalaje, pe marci sau etichete sau in orice alte situatii;
34. experti – persoane fizice, recunoscute si/sau atestate pe plan national si/sau international de catre autoritatile
competente in domeniu;
35. habitat natural – arie terestra, acvatica sau subterana, in stare naturala sau seminaturala, ce se diferentiaza prin
caracteristici geografice, abiotice si biotice;
36. Abrogat;@
37. Abrogat;@
38. – informatia privind mediul – orice informatie scrisa, vizuala, audio, electronica sau sub orice forma materiala
despre:
a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul si atmosfera, apa, solul, suprafata terestra, peisajul si ariile
naturale, inclusiv zonele umede, marine si costiere, diversitatea biologica si componentele sale, inclusiv organismele
modificate genetic, precum si interactiunea dintre aceste elemente;
b) factorii, cum sunt substantele, energia, zgomotul, radiatiile sau deseurile, inclusiv deseurile radioactive, emisiile,
deversarile si alte evacuari in mediu, ce afecteaza sau pot afecta elementele de mediu prevazute la lit. a);
c) masurile, inclusiv masurile administrative, cum sunt politicile, legislatia, planurile, programele, conventiile
incheiate intre autoritatile publice si persoanele fizice si/sau juridice privind obiectivele de mediu, activitatile care
afecteaza sau pot afecta elementele si factorii prevazuti la lit. a) si, respectiv, b), precum si masurile sau activitatile
destinate sa protejeze elementele prevazute la lit. a);
d) rapoartele referitoare la implementarea legislatiei privind protectia mediului;
e) analizele cost-beneficiu sau alte analize si prognoze economice folosite in cadrul masurilor si activitatilor
prevazute la lit. c);
f) starea sanatatii si sigurantei umane, inclusiv contaminarea, ori de cate ori este relevanta, a lantului trofic,
conditiile de viata umana, siturile arheologice, monumentele istorice si orice constructii, in masura in care acestea
sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevazute la lit. a), sau, prin intermediul acestor elemente, de
factorii, masurile si activitatile prevazute la lit. b) si, respectiv, c).@
39. infrastructura pentru informatii spatiale – metadate, seturi de date spatiale si servicii de date spatiale; servicii si
tehnologii de retea; acorduri privind folosirea in comun, accesul si utilizarea; procedurile, procesele si mecanismele
de monitorizare si coordonare stabilite, operate sau puse la dispozitie in conformitate cu prevederile legale;
40. instalatie – orice unitate tehnica stationara sau mobila precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect
tehnic, cu activitatile unitatilor stationare/mobile aflate pe acelasi amplasament, care poate produce emisii si efecte
asupra mediului;
41. Abrogat;@
42. mediu geologic – ansamblul structurilor geologice de la suprafata pamantului in adancime: sol, ape subterane,
formatiuni geologice;
43. microorganism – orice entitate microbiologica, celulara sau necelulara, capabila de replicare sau de transfer de
material genetic, inclusiv virusurile, viroizii si celulele vegetale si animale in culturi;
44. monitorizarea mediului – supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea evaluarii sistematice
a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, in scopul cunoasterii starii de calitate si a semnificatiei
ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masurile care se impun;
45. monument al naturii – specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori izolati, formatiuni si structuri
geologice de interes stiintific sau peisagistic;
46. organism modificat genetic – orice organism, cu exceptia fiintelor umane, in care materialul genetic a fost
modificat printr-o modalitate ce nu se produce natural prin imperechere si/sau recombinare naturala;
461. autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera – actul tehnico-juridic emis de autoritatea publica
competenta pentru protectia mediului pentru una sau mai multe instalatii ori pentru parti ale instalatiei situate pe
acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator, prin care se aloca un numar de certificate de emisii de gaze
cu efect de sera;@
47. plafon national de emisie – cantitatea maxima dintr-o substanta care poate fi emisa la nivel national, in decursul
unui an calendaristic;
48. planuri si programe – planurile si programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, ca si orice
modificari ale acestora, care se elaboreaza si/sau se adopta de catre o autoritate la nivel national, regional sau local
ori care sunt pregatite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de catre Parlament sau Guvern
si sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;
49. plan de actiuni – plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin
prevederile autorizatiei integrate de mediu de catre titularul activitatii sub controlul autoritatii competente pentru
protectia mediului in scopul respectarii prevederilor legale referitoare la prevenirea si controlul integrat al poluarii;
planul de actiune face parte integranta din autorizatia integranta de mediu;
50. poluant – orice substanta, preparat sub forma solida, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori de energie,
radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii care, introdusa in mediu, modifica echilibrul
constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;@
51. poluare – introducerea directa sau indirecta a unui poluant care poate aduce prejudicii sanatatii umane si/sau
calitatii mediului, dauna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop
recreativ sau in alte scopuri legitime;
52. prejudiciu – efectul cuantificabil in cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat
prin poluanti, activitati daunatoare ori dezastre;@
53. proiect – executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii ori amenajari, alte interventii asupra cadrului natural
si peisajului, inclusiv cele care implica extragerea resurselor minerale;@
54. program pentru conformare – plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp
precizate prin prevederile autorizatiei de mediu sau avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu de catre titularul
activitatii, sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului, in scopul respectarii prevederilor legale
privind protectia mediului; programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu sau din avizul
pentru stabilirea obligatiilor de mediu;
55. program operational sectorial – document aprobat de Comisia Europeana pentru implementarea acelor prioritati
sectoriale din Planul National de dezvoltare care sunt aprobate spre finantare prin cadrul de sprijin comunitar;
56. public – una sau mai multe persoane fizice sau juridice si, in concordanta cu legislatia ori cu practica nationala,
asociatiile, organizatiile sau grupurile acestora;
57. raport de mediu – parte a documentatiei planurilor sau programelor, care identifica, descrie si evalueaza
efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicarii acestora si alternativele sale rationale, luand in
considerare obiectivele si aria geografica aferenta, conform legislatiei in vigoare;
58. raport de amplasament – documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in
scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu si care evidentiaza starea amplasamentului, situatia poluarii existente
inainte de punerea in functiune a instalatiei si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii;
59. raport de securitate – documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, necesara
pentru obiective in care sunt prezente substante periculoase conform prevederilor legislatiei privind controlul
activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;
60. resurse naturale – totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite in activitatea umana: resurse
neregenerabile – minerale si combustibili fosili, regenerabile – apa, aer, sol, flora, fauna salbatica, inclusiv cele
inepuizabile – energie solara, eoliana, geotermala si a valurilor;
61. sistem de management de mediu – componenta a sistemului de management general, care include structura
organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru
elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu;
62. Abrogat;@
63. Abrogat;@
64. Abrogat;@
65. Abrogat;@
66. substanta – element chimic si compusi ai acestuia, in intelesul reglementarilor legale in vigoare, cu exceptia
substantelor radioactive si a organismelor modificate genetic;
67. substanta periculoasa – orice substanta clasificata ca periculoasa de legislatia specifica in vigoare din domeniul
chimicalelor;
68. substante prioritare – substante care reprezinta un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic si prin
intermediul acestuia asupra omului si folosintelor de apa, conform legislatiei specifice din domeniul apelor;
69. substante prioritar periculoase – substantele sau grupurile de substante care sunt toxice, persistente si care tind
sa bioacumuleze si alte substante sau grupe de substante care creeaza un nivel similar de risc, conform legislatiei
specifice din domeniul apelor;
70. sursa de radiatii ionizante – entitate fizica, naturala, realizata sau utilizata ca element al unei activitati care poate
genera expuneri la radiatii, prin emitere de radiatii ionizante sau eliberare de substante radioactive;
71. trasabilitate – posibilitatea identificarii si urmaririi organismelor modificate genetic si a produselor rezultate din
acestea pe parcursul tuturor etapelor activitatilor care implica astfel de organisme si produse;
72. utilizare in conditii de izolare – orice operatiune prin care microorganismele sunt modificate genetic, cultivate,
multiplicate, stocate, folosite, transportate, distruse si/sau anihilate in conditii controlate, in spatii/medii inchise. Pentru
toate aceste operatiuni se iau masuri specifice de izolare, pentru a se evita/limita contactul lor cu oamenii si cu
mediul;
73. Abrogat;@
74. zona umeda – intindere de balti, mlastini, turbarii, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare,
unde apa este statatoare sau curgatoare, dulce, salmastra sau sarata, inclusiv intinderea de apa marina a carei
adancime la reflux nu depaseste 6 m.
__________
@Pct. 38 a fost modificat prin Rectificarea publicata in M.Of. 88 din 31/01/2006.
– Punctele 1-4, 11, 12 si partea introductiva a punctului 18 au fost modificate prin art. I pct. 2 din Legea nr.
265/2006.
– Pct. 181 a fost introdus prin art. I pct. 3 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 28 a fost modificat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 41 a fost abrogat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 411 a fost introdus prin art. I pct. 6 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 50, 52 si 53 au fost modificate prin art. I pct. 7 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 73 a fost abrogat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 7, 36, 37, 62-65 au fost abrogate prin art. 57 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2007.
Art. 3. – Principiile si elementele strategice ce stau la baza prezentei ordonante de urgenta sunt:
a) principiul integrarii cerintelor de mediu in celelalte politici sectoriale;@
b) principiul precautiei in luarea deciziei;
c) principiul actiunii preventive;
d) principiul retinerii poluantilor la sursa;
e) principiul „poluatorul plateste”;
f) principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;
g) utilizarea durabila a resurselor naturale;
h) informarea si participarea publicului la luarea deciziilor, precum si accesul la justitie in probleme de mediu;
i) dezvoltarea colaborarii internationale pentru protectia mediului.
__________
@Litera a) a fost modificata prin art. I pct. 9 din Legea nr. 265/2006.
Art. 4. – Modalitatile de implementare a principiilor si a elementelor strategice sunt:@
a) prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitatile cu
impact semnificativ asupra mediului;
b) adoptarea programelor de dezvoltare, cu respectarea cerintelor politicii de mediu;
c) corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu;
d) efectuarea evaluarii de mediu inaintea aprobarii planurilor si programelor care pot avea efect semnificativ asupra
mediului;
e) evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului;
f) introducerea si utilizarea parghiilor si instrumentelor economice stimulative sau coercitive;
g) rezolvarea, pe niveluri de competenta, a problemelor de mediu, in functie de amploarea acestora;
h) promovarea de acte normative armonizate cu reglementarile europene si internationale in domeniu;
i) stabilirea si urmarirea realizarii programelor pentru conformare;
j) crearea sistemului national de monitorizare integrata a calitatii mediului;
k) recunoasterea produselor cu impact redus asupra mediului, prin acordarea etichetei ecologice;
l) mentinerea si ameliorarea calitatii mediului;
m) reabilitarea zonelor afectate de poluare;
n) incurajarea implementarii sistemelor de management si audit de mediu;
o) promovarea cercetarii fundamentale si aplicative in domeniul protectiei mediului;
p) educarea si constientizarea publicului, precum si participarea acestuia in procesul de elaborare si aplicare a
deciziilor privind mediul;
q) dezvoltarea retelei nationale de arii protejate pentru mentinerea starii favorabile de conservare a habitatelor
naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica ca parte integranta a retelei ecologice europene – Natura 2000;
r) aplicarea sistemelor de asigurare a trasabilitatii si etichetarii organismelor modificate genetic;
s) inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor.
__________
@Partea introductiva a fost modificata prin art. I pct. 10 din Legea nr. 265/2006.
Art. 5. – Statul recunoaste oricarei persoane dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic, garantand in acest
scop:
a) accesul la informatia privind mediul, cu respectarea conditiilor de confidentialitate prevazute de legislatia in
vigoare;
b) dreptul de asociere in organizatii pentru protectia mediului;@
c) dreptul de a fi consultat in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii si legislatiei de mediu,
emiterea actelor de reglementare in domeniu, elaborarea planurilor si programelor;@
d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizatiilor pentru protectia mediului, autoritatilor
administrative si/sau judecatoresti, dupa caz, in probleme de mediu, indiferent daca s-a produs sau nu un
prejudiciu;@
e) dreptul la despagubire pentru prejudiciul suferit.
__________
@Literele b), c) si d) au fost modificate prin art. I pct. 11 din Legea nr. 265/2006.
Art. 6. – (1) Protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice centrale si
locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea
obligatiilor rezultate din implementarea legislatiei comunitare din domeniul mediului si pentru programe de protectie a
mediului si colaboreaza cu autoritatile publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului in vederea realizarii
acestora.
Art. 7. – (1) Coordonarea, reglementarea si implementarea in domeniul protectiei mediului revin autoritatii publice
centrale pentru protectia mediului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, agentiilor regionale si judetene
pentru protectia mediului, Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii».@
(2) In perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului este
reprezentata de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(3) Controlul respectarii masurilor de protectia mediului se realizeaza de:
a) comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, Administratiei Rezervatiei Biosferei
«Delta Dunarii»;
b) autoritatile administratiei publice locale, prin personalul imputernicit;
c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei
si Internelor, prin personalul imputernicit, in domeniile lor de activitate, conform atributiilor stabilite prin lege.@
__________
@Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 265/2006.
– Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct. 13 din Legea nr. 265/2006.
CAPITOLUL II
Procedura de reglementare
Art. 8. – (1) Autoritatile competente pentru protectia mediului, cu exceptia Garzii Nationale de Mediu si a structurilor
subordonate acesteia, conduc procedura de reglementare si emit, dupa caz, acte de reglementare, in conditiile legii.
(2) In derularea procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activitati care pot avea efecte semnificative
asupra teritoriului altor state, autoritatile competente pentru protectia mediului au obligatia sa respecte prevederile
conventiilor internationale la care Romania este parte.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr. 265/2006.
Art. 9. – (1) Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe sunt obligatorii pentru adoptarea
planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
(2) Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor si cerintelor de protectie a mediului in pregatirea si
adoptarea planurilor si programelor.
(3) Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu si conditiile de emitere a avizului de mediu
pentru planuri si programe, inclusiv pentru cele cu efecte transfrontiera, sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la
propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(4) Aprobarea planurilor si programelor, la orice nivel ierarhic, este conditionata de existenta avizului de mediu
pentru respectivul plan sau program.
Art. 10. – (1) Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul
in care titularii de activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei
proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte
situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare,
faliment, incetarea activitatii, conform legii.
(2) In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile
mentionate la alin. (1), partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile
asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.
(3) Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite in cadrul procedurilor prevazute la alin. (1) au
caracter public.
(4) Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare urmata de lichidare, lichidare,
faliment, incetarea activitatii.
(5) Procedura de solicitare si emitere a avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu se adopta prin ordin
al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare
a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 11. – (1) Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau
pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, care pot avea impact
semnificativ asupra mediului.
(2) Pentru obtinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra
mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse, la decizia autoritatii competente pentru protectia
mediului, evaluarii impactului asupra mediului.
(3) Procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv pentru proiecte cu impact transfrontiera si
lista proiectelor publice sau private supuse procedurii sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea
autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(4) Acordul de mediu se emite in paralel cu celelalte acte de reglementare emise de autoritatile competente, potrivit
legii.
Art. 12. – (1) Desfasurarea activitatilor existente precum si inceperea activitatilor noi cu posibil impact semnificativ
asupra mediului se realizeaza numai in baza autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.
(2) Procedura de emitere a autorizatiei de mediu si lista activitatilor supuse acestei proceduri sunt stabilite prin
ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(3) Pentru obtinerea autorizatiei de mediu, activitatile existente, care nu sunt conforme cu normele si reglementarile
de mediu in vigoare, sunt supuse bilantului de mediu, la decizia autoritatii competente pentru protectia mediului.
(4) Procedura de realizare a bilantului de mediu este stabilita prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale
pentru protectia mediului.
(5) Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste cu titularul activitatii programul pentru conformare,
pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu.@
(6) Este obligatorie indeplinirea masurilor cuprinse in programul pentru conformare la termenele stabilite.
(7) Activitatile desfasurate de structurile componente ale sistemului de aparare, ordine publica si securitate
nationala sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de mediu.
__________
@Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 265/2006.
Art. 13. – (1) Masurile privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si lista activitatilor supuse procedurii de
emitere a autorizatiei integrate de mediu sunt stabilite prin lege.
(2) Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu si normele metodologice de aplicare a acestei proceduri
sunt stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 14. – (1) Autorizatia/autorizatia integrata de mediu se emite dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri, autorizatii,
dupa caz, ale autoritatilor competente, potrivit legii.
(2) Functionarea fara autorizatie de mediu este interzisa pentru activitatile care fac obiectul procedurii de autorizare
din punct de vedere al protectiei mediului.
(3) Functionarea fara autorizatie integrata de mediu este interzisa pentru activitatile supuse legislatiei privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii.
(4) Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatile publice teritoriale competente pentru protectia mediului
cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati, precum si cu privire la accidente sau
pericole de accidente.
Art. 15. – (1) Autoritatile competente pentru protectia mediului, cu exceptia Garzii Nationale de Mediu si a
structurilor subordonate acesteia, emit, revizuiesc si actualizeaza, dupa caz, actele de reglementare.@
(2) Actele de reglementare se emit numai daca planurile si programele, proiectele, respectiv programele pentru
conformare privind activitatile existente prevad prevenirea, reducerea, eliminarea sau compensarea, dupa caz, a
consecintelor negative asupra mediului, in raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementarile in
vigoare.
(3) Titularii activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului au
obligatia de a respecta termenele stabilite de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor
proceduri.
(4) Nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea procedurii de
reglementare conduce la incetarea acestei proceduri, solicitarea actului de reglementare fiind anulata.
__________
@Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 265/2006.
Art. 16. – (1) Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceeasi perioada de valabilitate ca si planul sau
programul pentru care a fost emis, cu exceptia cazului in care intervin modificari ale respectivului plan sau program,
conform legislatiei specifice.
(2) Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este valabil pana la indeplinirea scopului pentru care a
fost emis, cu exceptia cazului in care intervin modificari ale conditiilor in care a fost emis.
(3) Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului. Acordul de mediu isi pierde
valabilitatea daca lucrarile de investitii pentru care a fost emis nu incep in termen de 2 ani de la data emiterii, cu
exceptia proiectelor cu finantare externa pentru care acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada
desfasurarii acestora, pana la finalizarea investitiei.
(4) Autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu emise cu
program pentru conformare, respectiv cu plan de actiuni sunt valabile pe toata perioada derularii
programului/planului.
(6) Perioada de valabilitate a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu nu poate depasi ultimul termen scadent al
programului pentru conformare, respectiv al planului de actiuni, cu aplicarea prevederilor alin. (4) si (5).
Art. 17. – (1) Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, acordul de mediu si autorizatia de mediu se
revizuiesc daca apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii. In acest caz se poate
cere si refacerea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a bilantului de mediu.
(2) Autorizatia integrata de mediu se revizuieste in conditiile prevazute de legislatia specifica privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii.
(3) Acordul de mediu si autorizatia/autorizatia integrata de mediu se suspenda de catre autoritatea competenta
pentru protectia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale
programelor pentru conformare/planurilor de actiuni, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen
de cel mult 30 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu
mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea proiectului sau activitatii este interzisa.
(4) In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competenta pentru
protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu sau
autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, dupa caz.
(5) Dispozitiile de suspendare si, implicit, de incetare a desfasurarii proiectului sau activitatii sunt executorii de
drept.
Art. 18. – Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se
solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente.
Art. 19. – Acordul de mediu si autorizatia/autorizatia integrata de mediu pentru activitatile miniere care utilizeaza
substante periculoase in procesul de prelucrare si concentrare, pentru capacitati de productie mai mari de 5 milioane
tone/an si/sau daca suprafata pe care se desfasoara activitatea este mai mare de 1.000 ha, se promoveaza prin
hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 20. – (1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului, impreuna cu celelalte autoritati ale administratiei
publice centrale si locale, dupa caz, asigura informarea, participarea publicului la deciziile privind activitati specifice si
accesul la justitie, in conformitate cu prevederile Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la
luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea
nr. 86/2000.
(2) Informarea publicului in cadrul procedurilor de reglementare pentru planuri, programe proiecte si activitati se
realizeaza conform legislatiei specifice in vigoare.
(3) Consultarea publicului este obligatorie in cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare, potrivit
legislatiei in vigoare. Procedura de participare a publicului la luarea deciziei este stabilita prin acte normative
specifice.@
(4) Modalitatile de realizare a participarii publicului la elaborarea unor planuri si programe specifice in legatura cu
mediul se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in
termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Accesul la justitie al publicului se realizeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(6) Organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului au drept la actiune in justitie in probleme
de mediu, avand calitate procesuala activa in litigiile care au ca obiect protectia mediului.@
__________
@Alineatele (3) si (6) au fost modificate prin art. I pct. 17 din Legea nr. 265/2006.
Art. 21. – (1) Persoane fizice sau juridice independente de titularul planului, programului, proiectului sau al activitatii
si atestate de autoritatea competenta pentru protectia mediului, potrivit legii, realizeaza:
a) evaluarea de mediu;
b) evaluarea impactului asupra mediului;
c) bilantul de mediu;
d) raportul de amplasament;
e) raportul de securitate.
(2) Procedura de atestare a persoanelor fizice si juridice se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice
centrale pentru protectia mediului in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Cheltuielile pentru elaborarea evaluarii de mediu, evaluarii impactului asupra mediului, bilantului de mediu,
raportului de amplasament si raportului de securitate sunt suportate de titularul planului, programului, proiectului sau
al activitatii.
(4) Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protectia
mediului si a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activitatii, iar raspunderea pentru
corectitudinea lucrarilor prevazute la alin. (1) revine autorului acestora.
Art. 22. – (1) Autoritatile publice pentru protectia mediului incaseaza sumele provenite din taxele pentru emiterea
actelor de reglementare.
(2) Taxele prevazute la alin. (1) se fac venit la Fondul pentru mediu, iar cuantumul acestora se stabileste prin
hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 23. – (1) Autoritatile competente pentru protectia mediului incaseaza, de asemenea, sume provenite din tarife
pentru lucrarile si serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice, in cadrul activitatilor pe care le
desfasoara in limitele competentelor lor legale.
(2) Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor prestate, precum si cuantumul tarifelor se stabilesc prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta.
(3) Autoritatile publice pentru protectia mediului constituie un fond de stimulare a personalului prin utilizarea unui
procent de 25%, obtinut din incasarea tarifelor prevazute la alin. (1), iar diferenta de 75% se varsa la bugetul de stat.
(4) Metodologia de utilizare a fondului de stimulare este stabilita prin hotarare a Guvernului, la propunerea
autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(5) Disponibilitatile inregistrate si neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu
aceleasi destinatii prevazute la alineatul (3).
(6) Autoritatile competente pentru protectia mediului au dreptul sa primeasca si sa utilizeze fonduri provenite din
sponsorizari si donatii de la persoane fizice si juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
CAPITOLUL III
Regimul substantelor si preparatelor periculoase
Art. 24. – Activitatile privind fabricarea, introducerea pe piata, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva,
transportul intern, manipularea, eliminarea, precum si introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor
periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare si gestionare.
Art. 25. – (1) Transportul international si tranzitul substantelor si preparatelor periculoase se realizeaza conform
acordurilor si conventiilor privind transportul international al marfurilor periculoase, la care Romania este parte.
(2) Importul si exportul substantelor si preparatelor periculoase restrictionate sau interzise la utilizare de catre
anumite state sau de catre Romania se realizeaza in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor
internationale la care Romania este parte.
Art. 26. – Autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte
autoritati publice abilitate prin lege, dupa caz, controleaza respectarea reglementarilor privind regimul substantelor si
preparatelor periculoase.
Art. 27. – Pentru controlul importului, exportului si tranzitului substantelor si preparatelor periculoase in vama,
autoritatea vamala convoaca autoritatile competente in domeniul substantelor si preparatelor periculoase, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 28. – Persoanele fizice si juridice care gestioneaza substante si preparate periculoase au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile art. 24 privind substantele si preparatele periculoase;
b) sa tina evidenta stricta – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substantelor si preparatelor
periculoase, inclusiv a recipientelor si ambalajelor acestora, care intra in sfera lor de activitate, si sa furnizeze
informatiile si datele cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice in vigoare;
c) sa elimine, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si preparatele
periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica.
d) sa identifice si sa previna riscurile pe care substantele si preparatele periculoase le pot reprezenta pentru
sanatatea populatiei si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia
mediului si de aparare civila.
CAPITOLUL IV
Regimul deseurilor
Art. 29. – Gestionarea deseurilor se efectueaza in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului si se
supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si legislatiei specifice in vigoare.
Art. 30. – Controlul gestionarii deseurilor revine autoritatilor publice competente pentru protectia mediului si
celorlaltor autoritati cu competente stabilite de legislatia in vigoare.
Art. 31. – Autoritatile administratiei publice locale, precum si persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati
de gestionare a deseurilor au atributii si obligatii in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si a
celor specifice din domeniul gestionarii deseurilor.
Art. 32. – (1) Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice natura, in scopul eliminarii acestora, este
interzisa.
(2) Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor, in scopul recuperarii, se realizeaza in baza reglementarilor
specifice in domeniu, cu aprobarea Guvernului, in conformitate cu prevederile Tratatului privind aderarea Romaniei la
Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
(3) Valorificarea deseurilor se realizeaza numai in instalatii, prin procese sau activitati autorizate de autoritatile
publice competente.
(4) Tranzitul si exportul de deseuri de orice natura se realizeaza in conformitate cu acordurile si conventiile la care
Romania este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu.
Art. 33. – (1) Transportul intern al deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile legale
specifice.
(2) Transportul international si tranzitul deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile
acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
CAPITOLUL V
Regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de
protectie a plantelor
Art. 34. – Ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor sunt supuse unui regim special de
reglementare stabilit prin legislatie specifica in domeniul chimicalelor.
Art. 35. – Regimul special de reglementare a ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor se
aplica activitatilor privind fabricarea, plasarea pe piata, utilizarea, precum si importul si exportul acestora.
Art. 36. – Autoritatile publice centrale competente conform legislatiei specifice din domeniul chimicalelor, in
colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, au urmatoarele obligatii:
a) sa reglementeze regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor;
b) sa organizeze, la nivel teritorial, reteaua de laboratoare pentru controlul calitatii ingrasamintelor chimice si al
produselor de protectie a plantelor;
c) sa verifice, prin reteaua de laboratoare, concentratiile reziduurilor de produse de protectie a plantelor in sol,
recolte, furaje, produse agroalimentare vegetale si animale.
Art. 37. – Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, impreuna cu autoritatile publice centrale pentru
agricultura, silvicultura, sanatate si cele din domeniul transporturilor sau serviciile descentralizate ale acestora, dupa
caz, supravegheaza si controleaza aplicarea reglementarilor privind ingrasamintele chimice si produsele de protectie
a plantelor, astfel incat sa se evite poluarea mediului de catre acestea.
Art. 38. – (1) Persoanele juridice care produc, stocheaza, comercializeaza si/sau utilizeaza ingrasaminte chimice si
produse de protectie a plantelor, au urmatoarele obligatii:
a) sa produca, stocheze, comercializeze si sa utilizeze produse de protectia plantelor numai cu respectarea
prevederilor legale in vigoare;
b) sa nu foloseasca ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor in zonele sau pe suprafetele unde
sunt instituite masuri speciale de protectie;
c) sa administreze produse de protectie a plantelor cu mijloace aviatice, numai cu avizul autoritatilor competente
pentru protectia mediului, autoritatilor competente in domeniul sanitar si al comisiilor judetene de baza melifera si
stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare, dupa o prealabila instiintare prin mass-media;
d) sa aplice, in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu
produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare;
e) sa livreze, sa manipuleze, sa transporte si sa comercializeze ingrasamintele chimice si produsele de protectie a
plantelor ambalate cu inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si folosire, in conditii in care sa nu
provoace contaminarea mijloacelor de transport si/sau a mediului, dupa caz;
f) sa stocheze temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri
protejate, bine aerisite.
(2) Persoanele juridice interesate in fabricarea si/sau plasarea pe piata a produselor de protectia plantelor si
ingrasamintelor chimice au obligatia sa solicite si sa obtina, in cazul in care legislatia specifica prevede aceasta,
avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor, respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice, in
vederea producerii, comercializarii si utilizarii acestora in agricultura si silvicultura.
(3) Obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-f) revin si persoanelor fizice, in conditiile legii.
CAPITOLUL VI
Regimul organismelor modificate genetic, obtinute prin tehnicile
biotehnologiei moderne
Art. 39. – (1) Activitatile care implica organisme modificate genetic obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne,
sunt supuse unui regim special de reglementare, autorizare si administrare, conform dispozitiilor prezentei ordonante
de urgenta, a legislatiei specifice si conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte.
(2) Activitatile prevazute la alin. (1) includ:
a) utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic;
b) introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic vii;
c) importul organismelor/microorganismelor modificate genetic.
(3) Activitatile prevazute la alin. (2) se desfasoara numai in conditiile asigurarii protectiei mediului, precum si a
sanatatii oamenilor si animalelor, in baza actelor de reglementare, emise de autoritatea competenta.
Art. 40. – (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului emite autorizatiile si acordurile de import privind
activitatile cu organisme modificate genetic prevazute la art. 39, alin. (2) lit. c).
(2) In procesul decizional privind activitatile de la art. 39, alin. (2), lit. b) si c), autoritatea publica centrala pentru
protectia mediului solicita avizele autoritatilor publice centrale pentru agricultura, sanatate, siguranta alimentelor,
protectia consumatorului, precum si ale altor institutii implicate, conform legislatiei specifice, consulta Comisia pentru
Securitate Biologica si asigura informarea si participarea publicului.
(3) In procesul decizional privind activitatile prevazute la art. 39, alin. (2) lit. a), autoritatea publica centrala pentru
protectia mediului aplica procedura stabilita prin legislatia specifica privind microorganismele modificate genetic.
Art. 41. – (1) Autorizatiile privind introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic vii si
privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic se emit numai persoanelor juridice,
conform prevederilor legislatiei specifice.
(2) Importul pe teritoriul Romaniei si exportul unui organism modificat genetic se realizeaza numai de catre
persoane juridice, conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare.
(3) Transportul international al organismelor modificate genetic se realizeaza conform legislatiei nationale,
acordurilor si conventiilor privind transportul international de marfuri/marfuri periculoase, dupa caz, la care Romania
este parte.
Art. 42. – Autoritatea vamala permite importul/exportul organismelor modificate genetic si colaboreaza cu autoritatile
publice centrale pentru protectia mediului, agricultura, siguranta alimentelor, sanatate si alte autoritati implicate, in
conformitate cu legislatia specifica.
Art. 43. – Titularii acordurilor de import pentru organisme modificate genetic si ai autorizatiilor privind activitatile cu
organisme modificate genetic au obligatia sa se conformeze cerintelor legale privind asigurarea trasabilitatii,
etichetarii, monitorizarii si sa raporteze autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si altor autoritati, dupa
caz, rezultatele activitatii, conform legislatiei specifice in vigoare.
Art. 44. – Persoanele juridice care desfasoara activitati care implica organisme modificate genetic au urmatoarele
obligatii:
a) sa solicite si sa obtina acordul de import pentru organisme modificate genetic si/sau autorizatiile privind
activitatile cu organisme modificate genetic, dupa caz;
b) sa respecte prevederile acordurilor de import pentru organisme modificate genetic si/sau ale autorizatiilor privind
activitatile cu organisme modificate genetic, dupa caz;
c) sa opreasca activitatea sau sa schimbe conditiile de desfasurare, la solicitarea autoritatii competente, daca apar
informatii noi, privind riscurile asupra mediului si sanatatii umane si animale;
d) sa raspunda, potrivit prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei specifice in vigoare, pentru prejudiciile
rezultate din aceste activitati;
e) sa acopere costurile masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea consecintelor efectelor adverse ale
acestor activitati;
f) sa aplice masurile de eliminare a deseurilor rezultate din activitatile care implica organisme/microorganisme
modificate genetic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
CAPITOLUL VII
Regimul activitatilor nucleare
Art. 45. – Activitatile in domeniul nuclear se desfasoara in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de
urgenta si a reglementarilor nationale si internationale specifice la care Romania este parte.
Art. 46. – (1) Acordul de mediu pentru o practica sau o activitate din domeniul nuclear se elibereaza inainte de
emiterea autorizatiei de catre autoritatea competenta de autorizare, reglementare si control in domeniul nuclear,
conform legislatiei in vigoare.
(2) Autorizatia de mediu se emite dupa eliberarea autorizatiei de catre autoritatea competenta de autorizare,
reglementare si control in domeniul nuclear.
(3) Pentru instalatiile cu risc nuclear major – centrale nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a
combustibilului nuclear si depozite finale de combustibil nuclear ars – acordul de mediu sau autorizatia de mediu se
emit prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului.
Art. 47. – (1) Controlul activitatilor nucleare se realizeaza de autoritatea competenta in domeniul activitatilor
nucleare.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii:
a) organizeaza monitorizarea radioactivitatii mediului pe intregul teritoriu al tarii;
b) supravegheaza, controleaza si dispune luarea masurilor ce se impun in domeniul activitatilor nucleare, pentru
respectarea prevederilor legale privind protectia mediului;
c) colaboreaza cu organele competente in apararea impotriva dezastrelor, protectia sanatatii populatiei si a
mediului.
Art. 48. – Persoanele fizice si juridice autorizate, care desfasoara activitati in domeniul nuclear, au urmatoarele
obligatii:
a) sa evalueze, direct sau prin structuri abilitate, riscul potential, sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu;
b) sa aplice procedurile si sa prevada echipamentele pentru activitatile noi, care sa permita realizarea nivelului
rational cel mai scazut al dozelor de radioactivitate si al riscurilor asupra populatiei si mediului, si sa solicite si sa
obtina acordul de mediu sau autorizatia de mediu, dupa caz;
c) sa aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului, care sa asigure
respectarea conditiilor de eliminare a substantelor radioactive prevazute in autorizatie si mentinerea dozelor de
radioactivitate in limitele admise;
d) sa mentina in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local, pentru a depista orice
contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive;
e) sa raporteze prompt autoritatii competente orice crestere semnificativa a contaminarii mediului si daca aceasta
se datoreaza sau nu activitatii desfasurate;
f) sa verifice continuu corectitudinea presupunerilor facute prin evaluarile probabilistice privind consecintele
radiologice ale eliberarilor radioactive;
g) sa asigure depozitarea deseurilor radioactive, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si a mediului.
CAPITOLUL VIII
Conservarea biodiversitatii si arii naturale protejate
Art. 49. – (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu autoritatile publice centrale si locale,
dupa caz, elaboreaza reglementari tehnice privind masurile de protectie a ecosistemelor, de conservare si utilizare
durabila a componentelor diversitatii biologice.@
(2) Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice se supun
prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si legislatiei specifice in vigoare.
(3) La proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate este obligatorie procedura
de evaluare a impactului asupra acesteia, urmata de avansarea solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat
natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de protectie a speciilor salbatice de flora si fauna, inclusiv a celor
migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin acordul de mediu, automonitorizarea, precum si
monitorizarea de catre structurile de administrare, pana la indeplinirea acestora.@
(4) Detinatorii cu orice titlu de suprafete terestre si acvatice supuse refacerii ecologice sau aflate intr-o arie naturala
protejata au obligatia de a aplica si/sau respecta masurile stabilite de autoritatea competenta pentru protectia
mediului.
__________
@Alineatele (1) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 18 din Legea nr. 265/2006.
Art. 50. – Abrogat.@
__________
@Articolul a fost abrogat prin art. 57 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2007.
Art. 51. – (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste lista siturilor de interes comunitar si a
ariilor de protectie speciala avifaunistica, pe care o transmite Comisiei Europene la data aderarii, impreuna cu
Formularele standard Natura 2000, completate pentru fiecare sit in parte.
(2) Formularul Standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeana se aproba prin ordin al conducatorului
autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta.
(3) Siturile de interes comunitar se declara prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, iar
dupa recunoasterea statutului lor de catre Comisia Europeana devin arii speciale de conservare si se declara prin
hotarare a Guvernului.
(4) Managementul siturilor de interes comunitar necesita planuri de management adecvate specifice sau integrate
in alte planuri de management si masuri legale, administrative sau contractuale in scopul evitarii deteriorarii
habitatelor naturale si a habitatelor speciilor ca si perturbarea speciilor pentru care zonele au fost desemnate. Orice
plan sau proiect indirect legat sau necesar pentru gestiunea sitului, dar susceptibil de a-l afecta intr-un mod
semnificativ, face obiectul unui studiu pentru evaluarea impactului, tinand cont de obiectivele de conservare a ariei si
cu consultarea publicului. Nu sunt acceptate planuri sau proiecte in siturile respective care afecteaza aria.
(41) Abrogat.@
(5) Abrogat.@
(6) Abrogat.@
__________
@Alineatul (41) a fost introdus prin art. I pct. 19 din Legea nr. 265/2006.
– Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 265/2006.
– Alineatele (41), (5) si (6) au fost abrogate prin art. 57 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2007.
Art. 52. – (1) Respectarea prevederilor din regulamentele si planurile de management ale ariilor naturale protejate,
aprobate conform prevederilor legale, este obligatorie.
(2) In ariile naturale protejate sunt interzise:
a) desfasurarea programelor, proiectelor si activitatilor care contravin planurilor de management sau
regulamentelor ariilor naturale protejate;
b) schimbarea destinatiei terenurilor fara aprobarea structurilor de administrare;
c) pasunatul si amplasarea de stane si locuri de tarlire fara aprobarea structurilor de administrare;
d) activitati comerciale de tip comert ambulant, fara aprobarea structurilor de administrare.@
(3) Pe teritoriul ariilor naturale protejate, pe langa interdictiile prevazute in planurile de management si regulamente,
sunt interzise:
a) distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, constructiile, imprejmuirile, barierele, placile,
stalpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajari aflate in inventarul ariilor naturale protejate;
b) aprinderea si folosirea focului deschis in afara vetrelor special amenajate si semnalizate in acest scop de catre
administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
c) abandonarea deseurilor in afara locurilor special amenajate si semnalizate pentru colectare daca exista;
d) accesul cu mijloace motorizate care utilizeaza carburanti fosili pe suprafata ariilor naturale protejate, in scopul
practicarii de sporturi, in afara drumurilor permise accesului public si a terenurilor special amenajate;@
e) exploatarea oricaror resurse minerale neregenerabile din parcurile nationale, rezervatiile naturale, rezervatiile
stiintifice, monumentele naturii si din zonele de conservare speciala ale parcurilor naturale. In parcurile naturale in
afara zonelor de conservare speciala, exploatarea oricaror resurse minerale neregenerabile este permisa numai daca
acest lucru este prevazut in mod explicit in planurile de management si regulamentele acestora.
(4) Pentru orice proiect finantat din fonduri comunitare este necesara obtinerea avizului Natura 2000. Competentele
si procedura de emitere a avizului Natura 2000 se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale
pentru protectia mediului, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
__________
@Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 21 din Legea nr. 265/2006.
– Litera d) de la alin. (3) a fost modificata prin art. I pct. 22 din Legea nr. 265/2006.
Art. 53. – (1) Introducerea pe teritoriul tarii, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, de culturi de microorganisme, a
exemplarelor de plante si animale salbatice vii, fara acordul pentru import al speciilor non-CITES sau, respectiv,
permisului CITES pentru celelalte specii, este interzisa.
(2) Exportul speciilor de plante si animale din flora si fauna salbatica se realizeaza pe baza acordului pentru export
al speciilor non-CITES si, respectiv, permisul CITES, pentru celelalte specii.
(3) Competentele si procedura de emitere a acordului de import/export plante si/sau animale salbatice non-CITES
si ale permisului CITES sunt stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului
in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Activitatile de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna a plantelor si animalelor
din flora si fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a unor parti ori produse ale acestora, in stare vie, proaspata ori
semiprelucrata, se pot organiza si desfasura numai de persoane fizice sau juridice autorizate de autoritatile publice
judetene pentru protectia mediului.
Art. 54. – (1) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana cultivarea sau testarea plantelor superioare
modificate genetic se va supune acquis-ului comunitar.
(2) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in Romania se interzice cultivarea plantelor superioare
modificate genetic, altele decat cele acceptate in Uniunea Europeana.
(3) Distanta minima fata de ariile naturale protejate, in care activitatea de cultivare si/sau de testare a plantelor
superioare modificate genetic este interzisa, se stabileste prin ordin comun al conducatorilor autoritatii publice
centrale pentru protectia mediului si gospodaririi apelor si autoritatii publice centrale pentru agricultura, paduri si
dezvoltare rurala.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 265/2006.
CAPITOLUL IX
Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice
Art. 55. – (1) Protectia apelor de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea si
imbunatatirea calitatii si productivitatii biologice ale acestora, in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului,
sanatatii umane si bunurilor materiale.
(2) Conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii apelor costiere si maritime urmareste reducerea progresiva a
evacuarilor, emisiilor sau pierderilor de substante prioritare/prioritar periculoase in scopul atingerii obiectivelor de
calitate stipulate in Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii, semnata la Bucuresti la 21 aprilie 1992,
ratificata prin Legea nr. 98/1992.
Art. 56. – (1) Activitatile de gospodarire si protectie a resurselor de apa si a ecosistemelor acvatice se supun
prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si legislatiei specifice in vigoare.
(2) Reglementarea activitatilor din punct de vedere al gospodaririi apelor si controlul respectarii prevederilor privind
protectia apelor si a ecosistemelor acvatice se realizeaza de catre autoritatile competente pentru protectia mediului,
de gospodarire a apelor si de sanatate.
Art. 57. – Autorizatia de gospodarire a apelor pentru activitatile supuse legislatiei din domeniul prevenirii si
controlului integrat al poluarii se emite in conformitate cu prevederile legale din acest domeniu si se include in
autorizatia integrata de mediu.
Art. 58. – Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii:
a) sa execute toate lucrarile de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrarii faunei acvatice si de
ameliorare a calitatii apei, prevazute cu termen in avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor, precum si in
autorizatia de mediu, si sa monitorizeze zona de impact;
b) sa se doteze, in cazul detinerii de nave, platforme plutitoare sau de foraje marine, cu instalatii de stocare sau de
tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare a acestora in instalatii de mal sau
plutitoare;
c) sa amenajeze porturile cu instalatii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deseurilor petroliere,
menajere sau de alta natura, stocate pe navele fluviale si maritime, si sa constituie echipe de interventie in caz de
poluare accidentala a apelor si a zonelor de coasta;
d) sa nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale si sa nu arunce de pe
acestea nici un fel de deseuri;
e) sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata;
f) sa nu deverseze in apele de suprafata, subterane si maritime ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere,
substante prioritare/prioritar periculoase;
g) sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si de coasta deseuri de orice fel
si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune electrica, narcotice, substante prioritare/prioritar periculoase.
CAPITOLUL X
Protectia atmosferei, schimbarile climatice, gestionarea
zgomotului ambiental
Art. 59. – Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) elaboreaza politica nationala si coordoneaza actiunile la nivel national, regional si local privind protectia
atmosferei, schimbarile climatice, precum si pentru protectia populatiei fata de nivelurile de expunere la zgomotul
ambiental ce poate avea efecte negative asupra sanatatii umane, in conformitate cu politicile europene si
internationale specifice;
b) elaboreaza, promoveaza si actualizeaza Strategia nationala in domeniul protectiei atmosferei si Planul national
de actiune in domeniul protectiei atmosferei;
c) elaboreaza, promoveaza si, dupa caz, actualizeaza Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf,
oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere;
d) coordoneaza elaborarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot,
compusi organici volatili si amoniac;
e) elaboreaza, promoveaza si actualizeaza Strategia nationala privind schimbarile climatice, Planul national de
actiune privind schimbarile climatice;
f) asigura integrarea politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si adaptarea la efectele schimbarilor
climatice in strategiile sectoriale;
g) administreaza Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera;
h) coordoneaza Sistemul national de estimare a emisiilor de gaze cu efect de sera;
i) coordoneaza implementarea mecanismelor flexibile prevazute de Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a
Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice;
j) aproba si promoveaza Planul National de Actiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot;
k) organizeaza activitatea de monitoring privind calitatea aerului la nivelul intregii tari;
l) stabileste, dupa caz, prin actele de reglementare, valori limita de emisie mai restrictive si masurile necesare in
vederea respectarii plafoanelor nationale de emisii, respectiv a incarcarilor si nivelelor critice.
Art. 60. – (1) Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efecte de sera si conditiile de elaborare
a planurilor nationale de alocare a acestor certificate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii
publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante
de urgenta.
(2) Gestionarea durabila si unitara a fondurilor obtinute in urma tranzactionarii unitatii de cantitate atribuita,
prevazuta de Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11
decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, se realizeaza prin structuri special constituite in cadrul Administratiei
Fondului pentru Mediu.@
__________
@Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 24 din Legea nr. 265/2006.
Art. 61. – Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin autoritatile publice din subordinea sa,
supravegheaza si controleaza aplicarea prevederilor legale privind protectia atmosferei si gestionarea zgomotului
ambiental, in care scop:
a) dispune incetarea temporara sau definitiva a activitatilor generatoare de poluare, in vederea aplicarii unor masuri
de urgenta sau pentru nerespectarea programului pentru conformare/planului de actiuni;
b) solicita aplicarea masurilor tehnologice, a restrictiilor si interdictiilor in scopul prevenirii, limitarii sau eliminarii
emisiilor de poluanti;
c) solicita luarea masurilor in vederea respectarii nivelului maxim admis al zgomotului ambiental.
Art. 62. – Detinatorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se gasesc perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile
verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligati sa le intretina pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei,
protectia fonica si eoliana.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 62 din Legea nr. 265/2006.
Art. 63. – Autoritatile cu responsabilitati privind securizarea frontierei au obligatia sa nu permita intrarea/iesirea din
tara a surselor mobile poluante care nu respecta prevederile legale in vigoare.
Art. 64. – Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in domeniu:
a) sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei, adoptand masuri tehnologice adecvate de retinere si
neutralizare a poluantilor atmosferici;
b) sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare si sa asigure
corecta lor functionare;
c) sa asigure personal calificat si sa furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru conformare, autoritatilor
competente pentru protectia mediului, datele necesare;
d) sa imbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa nu puna in exploatare instalatiile
prin care se depasesc limitele maxime admise prevazute in legislatia in vigoare;
e) sa asigure, la cererea autoritatilor competente pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau incetarea
activitatii generatoare de poluare;
f) sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si
vibratii, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental.
CAPITOLUL XI
Protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre
Art. 65. – Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire,
conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toti detinatorii, cu orice titlu.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 265/2006.
Art. 66. – (1) Reglementarile privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului,
remedierea in zonele in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate si cele referitoare la protectia
calitatii solului, subsolului si a ecosistemelor terestre se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii
publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cu consultarea celorlalte autoritati publice centrale
competente, stabileste sistemul de monitorizare a calitatii mediului geologic in scopul evaluarii starii actuale si a
tendintelor de evolutie a acesteia.
Art. 67. – Controlul respectarii reglementarilor legale privind protectia, conservarea, amenajarea si folosirea
judicioasa a solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre se organizeaza si se exercita de autoritatile competente
pentru protectia mediului, precum si, dupa caz, de alte autoritati ale administratiei publice competente, potrivit
dispozitiilor legale.
Art. 68. – Detinatorii de terenuri, cu orice titlu, precum si orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o
activitate pe un teren, fara a avea un titlu juridic, au urmatoarele obligatii:
a) sa previna, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii mediului geologic;
b) sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, in special a celor
situate de-a lungul cailor de comunicatii rutiere, feroviare si de navigatie;
c) sa respecte orice alte obligatii prevazute de reglementarile legale in domeniu.
Art. 69. – Detinatorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si ai
pajistilor, precum si orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate pe un astfel de teren, fara a avea
un titlu juridic, au urmatoarele obligatii:
a) sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier, a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a
jnepenisurilor, tufisurilor si pajistilor existente, fiind interzisa reducerea acestora, cu exceptia cazurilor prevazute de
lege;
b) sa exploateze masa lemnoasa in conditiile legii precum si sa ia masuri de reimpadurire si, respectiv de
completare a regenerarilor naturale;
c) sa gestioneze corespunzator deseurile de exploatare rezultate, in conditiile prevazute de lege;
d) sa asigure respectarea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului, stabilite conform legii, in
scopul mentinerii biodiversitatii padurilor si a echilibrului ecologic;
e) sa respecte regimul silvic in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul silviculturii si protectiei mediului;
f) sa asigure aplicarea masurilor specifice de conservare pentru padurile cu functii speciale de protectie, situate pe
terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare si eroziune, pe grohotisuri, stancarii, la limita superioara de
altitudine a vegetatiei forestiere, precum si pentru alte asemenea paduri;
g) sa respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetatiei lemnoase de pe pasunile impadurite care
indeplinesc functii de protectie a solului si a resurselor de apa;
h) sa asigure exploatarea rationala, organizarea si amenajarea pajistilor, in functie de capacitatea de refacere a
acestora;
i) sa exploateze resursele padurii, fondul cinegetic si piscicol, potrivit prevederilor legale in domeniu;
j) sa exploateze pajistile, in limitele bonitatii, cu numarul si speciile de animale si in perioada stabilita, in baza
studiilor de specialitate si a prevederilor legale specifice;
k) sa protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol si al pajistilor din cadrul ariilor naturale protejate, in termenii
stabiliti prin planurile de management si regulamentele specifice;
l) sa sesizeze autoritatile pentru protectia mediului despre accidente sau activitati care afecteaza ecosistemele
forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre.
CAPITOLUL XII
Protectia asezarilor umane
Art. 70. – Pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos, autoritatile administratiei publice locale, precum si, dupa
caz, persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii:
a) sa imbunatateasca microclimatul localitatilor, prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din
interiorul si din zonele limitrofe acestora, sa infrumuseteze si sa protejeze peisajul, sa mentina curatenia stradala;@
b) sa prevada, la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, masuri de mentinere si ameliorare a
fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere peisagistica si ecologica a
zonelor deteriorate, masuri de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva
inundatiilor;
c) sa respecte prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor
industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de
deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a prejudicia ambientul, spatiile de odihna,
tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei;
d) sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru
sanatatea populatiei si mediu;
e) sa respecte regimul de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic si de
agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate si a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de
obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele de protectie a acestora;
f) sa adopte elemente arhitecturale adecvate, sa optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu mentinerea,
intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a
amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa, in conformitate cu planurile de urbanism si
amenajarea teritoriului;@
g) sa reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta, accesul anumitor tipuri de autovehicule
sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor, cu
predominanta in spatiile destinate locuintelor, in zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului;
h) sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
i) sa adopte masuri obligatorii, pentru persoanele fizice si juridice, cu privire la intretinerea si infrumusetarea, dupa
caz, a cladirilor, curtilor si imprejurimilor acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor
decorativi;
j) sa initieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de intretinere si dezvoltare a canalizarii.
__________
@Literele a) si f) au fost modificate prin art. I pct. 27 din Legea nr. 265/2006.
Art. 71. – (1) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile
de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al
acestora.
(2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de
nulitate absoluta.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 1 din O.U.G. nr. 114/2007.
Art. 72. – La elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului se respecta prevederile prezentei
ordonante de urgenta si a reglementarilor speciale si se prevad, in mod obligatoriu, masuri de mentinere si
ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere peisagistica si
ecologica a zonelor deteriorate si masuri de dezvoltare a spatiilor verzi, de protectie sanitara a captarilor de apa
potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor.
Art. 73. – Planurile de urbanism si amenajarea teritoriului se supun procedurii de evaluare de mediu, in vederea
obtinerii avizului de mediu pentru planuri si programe, conform legislatiei in vigoare.
CAPITOLUL XIII
Comitetul regional pentru protectia mediului
Art. 74. – (1) La nivelul fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului se organizeaza un Comitet regional
pentru protectia mediului, denumit in continuare Comitet regional.
(2) Componenta Comitetului regional este urmatoarea:
a) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
b) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
b1) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Ariile Naturale Protejate si Conservarea Biodiversitatii;@
c) un reprezentant al agentiei regionale pentru protectia mediului;
d) un reprezentant al agentiilor judetene pentru protectia mediului din regiunea respectiva, desemnat de catre
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
e) un reprezentant al Comisariatului regional din regiunea respectiva al Garzii Nationale de Mediu;
f) un reprezentant desemnat de autoritatea publica centrala in domeniul finantelor publice, din cadrul unui judet din
regiunea respectiva;
g) un reprezentant al autoritatii publice in domeniul sanatatii, din regiunea respectiva;
h) un reprezentant al autoritatii publice centrale din domeniul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, din regiunea
respectiva;
i) un prefect din regiunea respectiva, nominalizat de autoritatea publica centrala in domeniul administratiei publice;
j) un presedinte de consiliu judetean, nominalizat de presedintii consiliilor judetene din regiunea respectiva;
k) un reprezentant al Directiei Apelor din regiunea respectiva;
l) un reprezentant al operatorilor din regiunea respectiva, desemnat de agentia regionala pentru protectia mediului;
m) un reprezentant al autoritatii publice centrale in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului;
n) un reprezentant ales de organizatiile neguvernamentale cu sediul in regiunea respectiva;
o) un primar de municipiu resedinta de judet, nominalizat de primarii celorlalte municipii resedinta de judet din
regiunea respectiva.@
(3) Reprezentantii autoritatilor publice sunt desemnati de conducatorii autoritatilor respective.
(4) Reprezentantii administratiei publice locale care fac parte din Comitetul regional functioneaza in cadrul acestuia
numai pe durata exercitarii mandatului functiei pe care o reprezinta.
(5) Comitetul regional colaboreaza cu agentia regionala pentru protectia mediului la aplicarea, la nivel regional, a
strategiei si politicii nationale de protectie a mediului, in care scop are urmatoarele atributii:
a) avizeaza planul regional de actiune pentru protectia mediului si planurile regionale sectoriale specifice si
analizeaza stadiul realizarii acestora;
b) avizeaza lista de proiecte prioritare care urmeaza sa fie finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri
identificate la nivel regional si urmareste aplicarea lor;
c) evalueaza stadiul indeplinirii angajamentelor asumate in negocierea capitolului de mediu la nivelul regiunii
respective si recomanda actiunile prioritare pentru conformare;
d) stabileste programe de educare si de constientizare a publicului privind protectia mediului.
(6) Secretariatul Comitetului regional este asigurat de catre agentia regionala pentru protectia mediului.
(7) Comitetul regional are acces la informatiile privind mediul detinute de sau pentru orice autoritate publica, la
informatiile privind mediul detinute de institutii publice si de operatorii economici, potrivit legii.
(8) Regulamentul de organizare si functionare a comitetelor regionale pentru protectia mediului se stabileste prin
hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 120 de zile de
la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
__________
@Litera b1) de la alin. (2) a fost introdusa prin art. I pct. 29 din Legea nr. 265/2006.
– Litera o) de la alin. (2) a fost introdusa prin art. I pct. 30 din Legea nr. 265/2006.
CAPITOLUL XIV
Atributii si raspunderi
Secţiunea 1
Atributii si raspunderi ale autoritatilor pentru protectia mediului
Art. 75. – Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) reactualizeaza strategia protectiei mediului, cu respectarea principiilor si elementelor strategice prevazute in
prezenta ordonanta de urgenta;
b) elaboreaza recomandarile si actioneaza pentru integrarea politicilor de mediu in strategiile si politicile sectoriale;
c) coordoneaza activitatea de instruire in domeniul protectiei mediului;
d) coreleaza planificarea de mediu cu cea de amenajare a teritoriului si urbanism si stabileste masuri de
reconstructie ecologica;
e) creeaza sistemul de informare propriu si stabileste conditiile si termenii care permit accesul liber la informatiile
privind mediul si participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul;
f) stabileste infrastructura pentru informatia spatiala care serveste scopurilor politicilor de mediu si politicilor sau
activitatilor care pot avea un impact asupra mediului;
g) initiaza proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementari si proceduri specifice;
h) avizeaza normele si reglementarile referitoare la activitati cu impact asupra mediului, elaborate de alte autoritati
si controleaza aplicarea acestora;
i) organizeaza sistemul national de monitorizare integrata a calitatii mediului, coordoneaza activitatea acestuia si
asigura informarea autoritatii centrale pentru sanatate privind rezultatele monitorizarii contaminarii radioactive a
mediului;
j) creeaza cadrul institutional-administrativ pentru identificarea si promovarea programelor de cercetare, pentru
formarea si instruirea unui personal calificat pentru supraveghere, analiza, evaluare si control al mediului;
k) implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de protectia mediului prin Agentia Nationala pentru Protectia
Mediului si agentiile regionale si judetene pentru protectia mediului;
l) numeste comisii de experti pentru evaluarea prejudiciului adus mediului prin anumite activitati care implica
organisme modificate genetic;
m) asigura, contra cost, consultarea organismelor stiintifice si a expertilor interni si externi, dupa caz;
n) elaboreaza si implementeaza programe si elaboreaza materiale educative privind protectia mediului;@
o) urmareste, in sfera sa de competenta, respectarea obligatiilor asumate prin conventiile internationale la care
Romania este parte;
p) urmareste si analizeaza aplicarea prezentei ordonante de urgenta, intocmeste, prin intermediul Agentiei
Nationale de Protectia Mediului, rapoarte anuale privind starea mediului;
q) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari si reprezinta Guvernul in relatiile internationale in
domeniul protectiei mediului;
r) aplica sanctiuni, prin Garda Nationala de Mediu, pentru nerespectarea legislatiei de mediu si pentru
neconformarea la conditiile impuse prin actele de reglementare, titularilor activitatilor;
s) colaboreaza cu autoritatile publice si alte persoane juridice, in scopul diminuarii efectelor negative ale activitatilor
economice asupra mediului si incurajeaza introducerea tehnicilor si tehnologiilor adecvate pentru mediu;
t) pune la dispozitie publicului date privind starea mediului, programele si politica de protectie a mediului;
t) se consulta cel putin o data pe an cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai
societatii civile pentru stabilirea strategiei protectiei mediului;@
u) identifica, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, noi instrumente financiare care favorizeaza protectia si
imbunatatirea calitatii elementelor de mediu;
v) realizeaza activitatea de inspectie si control in domeniul protectiei mediului prin Garda Nationala de Mediu;
w) colaboreaza cu autoritatile publice de protectie civila pentru elaborarea planurilor operative si pentru executarea
in comun a interventiilor in caz de poluari sau accidente ecologice;
x) elaboreaza Programul Operational Sectorial Mediu avand responsabilitatea managementului, implementarii si
gestionarii asistentei financiare alocate acestui program;
y) propune, in situatii speciale constatate pe baza datelor obtinute din supravegherea mediului, declararea prin
hotarare a Guvernului de zone de risc inalt de poluare in anumite regiuni ale tarii si elaboreaza, impreuna cu alte
autoritati publice centrale si locale, programe speciale pentru inlaturarea riscului survenit in aceste zone, care se
aproba prin hotarare a Guvernului. Dupa eliminarea factorilor de risc inalt de poluare, pe baza noilor date rezultate
din supravegherea evolutiei starii mediului, zona respectiva este declarata reintrata in normalitate;@
z) autorizarea laboratoarelor pentru controlul calitatii mediului.@
__________
@Litera n) a fost modificata prin art. I pct. 31 din Legea nr. 265/2006.
– Literele t) si y) au fost modificate prin art. I pct. 32 din Legea nr. 265/2006.
– Litera z) a fost introdusa prin art. I pct. 33 din Legea nr. 265/2006.
Art. 76. – (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata
integral de la bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor si legislatiei in domeniul
protectiei mediului, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2) Structura organizatorica, numarul de personal, atributiile si competentele Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 77. – Autoritatile competente pentru protectia mediului sunt institutii publice cu personalitate juridica, finantate
integral de la bugetul de stat.
Art. 78. – Pentru exercitarea atributiilor sale, autoritatea competenta pentru protectia mediului solicita informatiile
necesare altor autoritati publice centrale, autoritatilor administratiei publice locale, persoanelor fizice si juridice.
Art. 79. – (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, comisarii regionali, comisarii sefi si comisarii Garzii Nationale de
Mediu, precum si persoane imputernicite din cadrul acesteia, au acces, in conditiile legii, oricand si in orice incinta
unde se desfasoara o activitate generatoare de impact asupra mediului.
(2) Mijloacele de transport si interventie auto si navale din dotarea autoritatilor competente pentru protectia mediului
sunt prevazute cu girofar de culoare albastra si avertizare acustica.
(3) Persoana fizica sau juridica prejudiciata ca urmare a exercitarii atributiilor de verificare, inspectie si control poate
depune plangere organelor competente in termen de 15 zile de la constatarea prejudiciului.
(4) In obiectivele, incintele si zonele cu regim special din domeniul internelor, justitiei si sigurantei nationale,
personalul prevazut la alin. (1) are acces numai in prezenta personalului specializat al acestora, dupa caz.
(5) In obiectivele, incintele si zonele apartinand structurilor componente ale sistemului de aparare, ordine publica si
securitate nationala controlul se realizeaza de catre personalul specializat din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul
Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si
Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
Secţiunea a 2-a
Atributii si raspunderi ale altor autoritati centrale si locale
Art. 80. – Autoritatile administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii:
a) sa elaboreze politica si strategiile aplicabile in domeniul propriu de activitate, in conformitate cu principiile
prezentei ordonante de urgenta;
b) sa asigure integrarea politicilor de mediu in politicile specifice;
c) sa elaboreze planuri si programe sectoriale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
d) sa asigure pregatirea si transmiterea catre autoritatile competente pentru protectia mediului a informatiilor si
documentatiilor necesare obtinerii avizului de mediu pentru planurile si programele pentru care este necesara
evaluarea de mediu;
e) sa asigure, in structura lor organizatorica, structuri cu atributii in domeniul protectiei mediului, incadrate cu
personal de specialitate;
f) sa dezvolte, cu sprijinul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, programe de restructurare, in acord
cu strategia pentru protectia mediului si politica de mediu si sa asiste unitatile aflate in coordonarea, in subordinea
sau sub autoritatea lor, la punerea in aplicare a acestor programe;
g) sa elaboreze normele si reglementarile specifice domeniului de activitate in conformitate cu cerintele legislatiei
de protectia mediului si sa le inainteze pentru avizare autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 81. – Autoritatile publice cu responsabilitati in domeniile dezvoltarii si prognozei au urmatoarele atributii si
responsabilitati:
a) elaboreaza politicile de dezvoltare pe baza principiilor dezvoltarii durabile, cu luarea in considerare a posibilelor
efecte asupra mediului;
b) integreaza in politica proprie masuri si actiuni de refacere a zonelor afectate si masuri de prevenire a dezastrelor;
c) elaboreaza Planurile de dezvoltare regionala si celelalte planuri si programe, conform legislatiei in vigoare;
d) coopereaza cu autoritatile competente pentru protectia mediului la elaborarea si aplicarea strategiilor, a
planurilor si programelor din domeniile lor specifice de activitate;
e) colaboreaza cu autoritatile competente la identificarea si implementarea proiectelor prioritare finantate din surse
externe.
Art. 82. – Autoritatea publica centrala pentru sanatate are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) organizeaza si coordoneaza activitatea de monitorizare a starii de sanatate a populatiei in relatie cu factorii de
risc din mediu;
b) asigura supravegherea si controlul calitatii apei potabile si de imbaiere, precum si calitatea produselor
alimentare;
c) elaboreaza, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, reglementari privind calitatea
si igiena mediului si asigura controlul aplicarii acestora;
d) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in managementul calitatii mediului in relatie
cu starea de sanatate a populatiei;
e) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului in autorizarea activitatilor prevazute la art. 24 si 39
si la emiterea acordului de import pentru aceste activitati;
f) exercita controlul de specialitate in domeniul activitatilor prevazute de art. 24-28, si art. 39 pentru a preveni orice
efect advers asupra starii de sanatate a populatiei, a lucratorilor si a mediului si transmite autoritatilor competente
rezultatele controalelor si masurile adoptate;
g) colaboreaza cu celelalte autoritati publice centrale cu retea sanitara proprie, pentru cunoasterea exacta a starii
de sanatate a populatiei si pentru respectarea normelor de igiena a mediului din domeniul lor de activitate;
h) colaboreaza, la nivel central si local, in asigurarea accesului publicului la informatia de sanatate in relatie cu
mediul.
Art. 83. – Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme si instructiuni specifice pentru domeniile sale de activitate, in concordanta cu legislatia privind
protectia mediului;
b) supravegheaza respectarea de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a normelor de protectia mediului
pentru activitatile din zonele militare;
c) controleaza actiunile si aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a
legislatiei de protectia mediului in domeniul militar;
d) asigura realizarea evaluarii impactului asupra mediului, a raportului de amplasament si, dupa caz, a raportului de
securitate, prin structuri specializate, atestate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, numai
pentru proiectele si activitatile din zonele militare;
e) asigura informarea autoritatilor competente pentru protectia mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii
emisiilor de poluanti si a calitatii mediului in zona de impact, precum si cu privire la orice poluare accidentala datorata
activitatii desfasurate.
Art. 84. – Autoritatile publice centrale in domeniul securitatii nationale au urmatoarele atributii si raspunderi:
a) realizeaza activitatea de protectie a mediului prin structuri proprii care desfasoara actiuni de control, indrumare si
coordonare, in scopul pastrarii si mentinerii echilibrului ecologic in domeniile sale de activitate;
b) elaboreaza norme si instructiuni specifice, in concordanta cu respectarea principiilor prezentei ordonante de
urgenta, in domeniile sale de activitate;
c) supravegheaza respectarea de catre personalul aflat in subordine a normelor de protectie a mediului, pentru
activitatile proprii;
d) controleaza si aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul propriu a legislatiei de protectie a mediului
in domeniul sau de activitate;
e) asigura evaluarea impactului asupra mediului a obiectivelor si activitatilor proprii prin structuri specializate,
certificate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
Art. 85. – Autoritatea publica centrala pentru educatie si cercetare asigura:
a) adaptarea planurilor si programelor de invatamant la toate nivelurile, in scopul insusirii notiunilor si principiilor de
protectie a mediului, pentru constientizarea, instruirea si educatia in acest domeniu;
b) promovarea tematicilor de studii si programe de cercetare care raspund prioritatilor stabilite de autoritatea
publica centrala pentru protectia mediului;
c) elaborarea programelor educationale in scopul formarii unui comportament responsabil fata de mediu;
d) elaborarea programelor si studiilor specifice de cercetare stiintifica privind controlul produselor si procedeelor
biotehnologice si de prevenire, reducere/eliminare a riscurilor implicate de obtinerea si utilizarea organismelor
modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne;
e) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in autorizarea activitatilor prevazute la art.
39, din domeniul sau de activitate;
f) exercita controlul de specialitate pentru activitatile prevazute de art. 39, din domeniul sau de activitate, pentru a
preveni orice efect advers asupra starii de sanatate a populatiei, a lucratorilor si a mediului si transmite autoritatilor
competente rezultatele controalelor si masurile adoptate.
Art. 86. – Autoritatea publica centrala in domeniile economiei si comertului are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza politica si strategiile aplicabile in domeniul propriu de activitate in conformitate cu legislatia privind
protectia mediului;
b) elaboreaza si aplica la nivel national strategia de exploatare a resurselor minerale, in concordanta cu prevederile
prezentei ordonante de urgenta;
c) elaboreaza politica in domeniul reciclarii si valorificarii deseurilor industriale;
d) dezvolta si promoveaza legislatia privind protectia mediului din domeniile specifice de competenta;
e) colaboreaza cu alte autoritati publice centrale la elaborarea mecanismelor financiare pentru stimularea utilizarii
tehnologiilor curate;
f) colaboreaza la elaborarea si promovarea normelor care asigura implementarea cerintelor privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii pentru anumite categorii de activitati industriale;
g) incurajeaza introducerea sistemelor de management de mediu si a etichetei ecologice;
h) promoveaza norme si asigura implementarea acestora in domeniul substantelor si preparatelor periculoase;
i) exercita controlul de specialitate in domeniul activitatilor prevazute de art. 24-28.
Art. 87. – Autoritatea publica centrala in domeniul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale are urmatoarele atributii
si raspunderi:
a) asigura protectia si conservarea solurilor si mentinerea patrimoniului funciar;
b) initiaza proiecte de acte normative privind volumul de masa lemnoasa ce se recolteaza anual din fondul forestier
national, pe baza avizului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, conform legislatiei in vigoare;
c) asigura autorizarea cultivatorilor de plante superioare modificate genetic;
d) aproba locatiile si suprafetele pe care urmeaza sa fie cultivate plante superioare modificate genetic, in vederea
autorizarii de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;@
e) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului in autorizarea si controlul activitatilor prevazute la
art. 39;
f) asigura, prin registrul national, evidenta suprafetelor cultivate si a cultivatorilor de plante superioare modificate
genetic;
g) aplica principiul coexistentei culturilor de plante superioare modificate genetic cu celelalte tipuri de culturi
agricole;
h) asigura informarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului asupra rezultatelor controlului si masurile
adoptate in domeniul organismelor modificate genetic.
__________
@Litera d) a fost modificata prin art. I pct. 34 din Legea nr. 265/2006.
Art. 88. – Autoritatea publica centrala in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului are urmatoarele atributii
si raspunderi:
a) dezvolta planuri si programe care materializeaza politica nationala de amenajare a teritoriului si localitatilor, cu
respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei specifice privind evaluarea de mediu a
planurilor si programelor;
b) elaboreaza si aplica programe pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a transporturilor multimodale si a
transportului combinat, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
c) asigura controlul gazelor de esapament;
d) elaboreaza si dezvolta planuri de actiune si programe privind imbunatatirea calitatii si protectiei mediului, inclusiv
in domeniul zgomotului si vibratiilor pentru toate modurile de transport si infrastructurile acestora;
e) urmareste protejarea patrimoniului natural, inclusiv prin masuri impuse unitatilor care desfasoara activitati in
domeniul turismului si incurajeaza aplicarea principiilor ecoturismului.
Art. 89. – Autoritatea publica centrala in domeniul administratiei si internelor are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) elaboreaza strategiile in domeniile gospodaririi comunale si al producerii si distributiei energiei termice in
conformitate cu legislatia privind protectia mediului;
b) elaboreaza norme si instructiuni specifice, in concordanta cu respectarea principiilor prezentei ordonante de
urgenta, pentru domeniile sale de activitate;
c) supravegheaza respectarea de catre personalul aflat in subordine a normelor de protectie a mediului pentru
activitatile proprii;
d) aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul din domeniul internelor a legislatiei de protectie a mediului;
e) sprijina autoritatile competente pentru protectia mediului in exercitarea controlului transporturilor de substante si
materiale supuse unui regim special, pe baza normelor avizate de autoritatea publica centrala pentru protectia
mediului;
f) participa, potrivit competentelor, la actiunile de prevenire, protectie si interventie in caz de accidente ecologice
prin Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta.
Art. 90. – Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii si raspunderi:
a) aplica prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, cu respectarea principiilor prezentei
ordonante de urgenta;
b) urmaresc respectarea legislatiei de protectia mediului de catre operatorii economici care presteaza servicii
publice de gospodarie comunala;
c) adopta programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, cu respectarea prevederilor prezentei
ordonante de urgenta;
d) sa aiba personal specializat pentru protectia mediului si sa colaboreze in acest scop cu autoritatile pentru
protectia mediului;@
e) promoveaza o atitudine corespunzatoare a comunitatilor locale in legatura cu importanta protectiei mediului;
f) asigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare a localitatilor,
de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice;
g) conserva si protejeaza spatiile verzi urbane si/sau rurale, astfel incat sa se asigure suprafata optima stabilita de
reglementarile in vigoare. In localitatile in care nu exista posibilitatea asigurarii acesteia, conservarea spatiilor verzi
existente este prioritara;
h) supravegheaza operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau
depozitarii necontrolate de deseuri si dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile;
i) Abrogat.@
__________
@Litera d) a fost modificata prin art. I pct. 35 din Legea nr. 265/2006.
– Litera i) a fost abrogata prin art. I pct. 36 din Legea nr. 265/2006.
Art. 91. – Autoritatea nationala in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor are urmatoarele atributii si
raspunderi:
a) elaboreaza, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, reglementari in domeniul
organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel ridicat al protectiei vietii si sanatatii umane, sanatatii si
bunastarii animalelor;
b) asigura controlul activitatilor in domeniul sau de activitate si al trasabilitatii produselor;
c) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in stabilirea unor proceduri armonizate,
eficiente si transparente privind evaluarea riscului si autorizarea organismelor modificate genetic, precum si a unor
criterii pentru evaluarea potentialelor riscuri care rezulta din utilizarea alimentelor si hranei modificate genetic, pentru
animale;
d) informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asupra rezultatelor controlului si masurile
adoptate in domeniul organismelor modificate genetic.
Art. 92. – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) elaboreaza, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, reglementari in domeniul
organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel ridicat al protectiei vietii si sanatatii umane, sanatatii si
bunastarii animale, protectiei mediului si intereselor consumatorilor;
b) elaboreaza, impreuna cu autoritatile publice centrale pentru protectia mediului, pentru agricultura, silvicultura si
cu autoritatea sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor, reglementarile referitoare la produsele biocide,
ingrasaminte chimice, produsele de protectie a plantelor, organismele modificate genetic obtinute prin tehnicile
biotehnologiei moderne si asigura controlul aplicarii acestora in domeniul sau de competenta;
c) controleaza trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic in toate etapele introducerii lor pe piata;
d) asigura controlul activitatilor in domeniul sau de activitate si al trasabilitatii produselor si comunica autoritatii
centrale pentru protectia mediului rezultatele controlului.
Art. 93. – Politia, Jandarmeria, Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta si Garda financiara sunt obligate sa acorde
sprijin, la cerere, reprezentantilor autoritatilor competente pentru protectia mediului in exercitarea atributiilor lor.
Secţiunea a 3-a
Obligatiile persoanelor fizice si juridice
Art. 94. – (1) Protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice, in care scop:
a) solicita si obtin actele de reglementare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei
subsecvente;
b) respecta conditiile din actele de reglementare obtinute;
c) nu pun in exploatare instalatii ale caror emisii depasesc valorile limita stabilite prin actele de reglementare;
d) persoanele juridice care desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului organizeaza structuri proprii
specializate pentru protectia mediului;
e) asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta
masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le faciliteaza controlul activitatilor ai caror titulari sunt,
precum si prelevarea de probe;
f) asigura accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice
generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile
sau in zonele aferente acestora;
g) realizeaza, in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele
imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control;
h) se supun dispozitiei scrise de incetare a activitatii;
i) suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile
anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”;
j) asigura sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice si pentru automonitorizarea
emisiilor poluante;
k) asigura evidenta rezultatelor si raporteaza autoritatii competente pentru protectia mediului rezultatele
automonitorizarii emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare;
l) informeaza autoritatile competente, in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;
m) depoziteaza deseurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate in acest sens;
n) nu ard miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia
mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
o) aplica masurile de conservare stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pe suprafetele
terestre si acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale pe care le gestioneaza precum si pentru
refacerea ecologica a acestora;
p) nu folosesc momeli periculoase in activitatile de pescuit si vanatoare, cu exceptia cazurilor special autorizate:
q) asigura conditii optime de viata, in conformitate cu prevederile legale, animalelor salbatice tinute in captivitate
legal, sub diferite forme;
r) asigura luarea masurilor de salubrizare a terenurilor detinute cu orice titlu, neocupate productiv sau functional, in
special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie;@
s) sa se legitimeze la solicitarea expresa a personalului de inspectie si control prevazut in prezenta ordonanta de
urgenta.
(2) Persoanele fizice sau juridice care prospecteaza, exploreaza ori exploateaza resursele solului si subsolului au
urmatoarele obligatii:@
a) sa efectueze remedierea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;
b) sa anunte autoritatile pentru protectia mediului sau, dupa caz, celelalte autoritati competente, potrivit legii,
despre orice situatii accidentale care pun in pericol mediul si sa actioneze pentru refacerea acestuia.@
(3) Persoanele fizice si juridice care cultiva plante superioare modificate genetic au urmatoarele obligatii:
a) sa solicite si sa obtina autorizatia din partea autoritatii publice competente pentru agricultura;@
b) Abrogat.@
(4) Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in vederea respectarii regimului ariilor naturale protejate:
a) sa respecte prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate;@
b) sa nu desfasoare activitati care contravin planurilor de management sau regulamentelor ariilor naturale protejate,
precum si prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
c) Abrogat;@
d) sa permita accesul in aria naturala protejata a administratorilor sau custozilor precum si a imputernicitilor
acestora pe terenurile detinute cu orice titlu.
__________
@Litera r) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 37 din Legea nr. 265/2006.
– Partea introductiva a alin. (2) si lit. b) au fost modificate prin art. I pct. 38 din Legea nr. 265/2006.
– Litera a) de la alin. (3) a fost modificata prin art. I pct. 39 din Legea nr. 265/2006.
– Litera b) de la alin. (3) a fost abrogata prin art. I pct. 40 din Legea nr. 265/2006.
– Litera a) de la alin. (4) a fost modificata prin art. I pct. 41 din Legea nr. 265/2006.
– Litera c) de la alin. (4) a fost abrogata prin art. I pct. 42 din Legea nr. 265/2006.
Art. 95. – (1) Raspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv, independent de culpa. In cazul
pluralitatii autorilor, raspunderea este solidara.
(2) In mod exceptional, raspunderea poate fi si subiectiva pentru prejudiciile cauzate speciilor protejate si
habitatelor naturale, conform reglementarilor specifice.
(3) Prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului se realizeaza conform prevederilor prezentei ordonante de
urgenta si a reglementarilor specifice.
CAPITOLUL XV
Sanctiuni
Art. 96. – (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru
persoane fizice, si de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor
prevederi legale:@
1. obligatiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de automonitorizare si de a raporta autoritatii publice
teritoriale de protectie a mediului rezultatele automonitorizarii si/sau alte date solicitate, precum si accidentele si
incidentele care pot conduce la pericole de accidente;
11. obligatia autoritatilor publice locale de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau
prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, de a nu reduce suprafetele acestora ori obligatia de a nu le
stramuta;@
2. obligatiile persoanelor juridice de a tine evidenta stricta a substantelor si preparatelor periculoase si de a furniza
informatiile si datele cerute de autoritatea competenta pentru protectia mediului;
3. obligatiile persoanelor juridice de a identifica si preveni riscurile pe care substantele si preparatele periculoase le
pot prezenta asupra sanatatii populatiei si mediului si de a anunta iminenta producerii unor descarcari neprevazute
sau accidentale autoritatii competente pentru protectia mediului si de aparare civila;
4. obligatia persoanelor fizice si juridice autorizate de a aplica, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a
contaminarii radioactive a mediului, care sa asigure respectarea conditiilor de eliminare a substantelor radioactive
prevazute in autorizatie si mentinerea dozelor radioactive in limitele admise;
5. obligatiile persoanelor fizice si juridice autorizate de a mentine in stare de functionare capacitatea de
monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o
eliminare accidentala de substante radioactive;
6. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a intretine perdelele forestiere si
aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a
atmosferei, protectia fonica si eoliana;
7. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a preveni, pe baza reglementarilor in
domeniu, deteriorarea calitatii mediului geologic;
8. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a asigura la amplasarea, proiectarea,
construirea si punerea in functiune a obiectivelor de orice fel, cat si la schimbarea destinatiei terenurilor, conditiile
prevazute in acordul si in autorizatia/autorizatia integrata de mediu;
9. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau
vegetatia ierboasa, fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a
serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
10. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a lua masuri de salubrizare a
terenurilor neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere,
feroviare si de navigatie;
11. obligatiile detinatorilor cu orice titlu ai suprafetelor de teren de a proteja flora si fauna salbatica existente pe
acestea, in sensul mentinerii echilibrului ecologic si conservarii biodiversitatii, precum si exploatarii durabile a
resurselor in baza prevederilor legale in vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului inconjurator si sanatatii umane;
12. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale, precum si ale persoanelor fizice si juridice, dupa caz, de a
adopta si/sau aplica masuri obligatorii cu privire la intretinerea si infrumusetarea cladirilor, a curtilor si imprejurimilor
acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi, in conformitate cu planurile de
urbanism;@
13. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale, precum si ale persoanelor juridice, dupa caz, sa prevada la
elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic
natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate si
masuri de dezvoltare a spatiilor verzi, de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva
inundatiilor;
14. obligatia autoritatilor administratiei publice locale, precum si a persoanelor fizice si juridice, dupa caz, de a nu
schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi prevazute in planurile urbanistice;
15. obligatia autoritatilor administratiei publice locale, precum si a persoanelor fizice si juridice, dupa caz, de a nu
degrada mediul prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
16. obligatia desfasurarii pe suprafata ariilor naturale protejate numai a acelor activitati conforme prevederilor
planurilor de management si regulamentelor ariilor naturale protejate;@
17. Abrogat;@
18. obligatia de a nu distruge sau degrada panourile informative si indicatoare, constructiile, imprejmuirile,
barierele, placile, stalpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajari de teritoriul ariilor naturale protejate, din
inventarul ariilor naturale protejate;
19. obligatia de a aprinde si folosi focul deschis doar in vetrele special amenajate si semnalizate in acest scop de
catre administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
20. obligatia de a nu abandona deseuri pe teritoriul ariilor naturale protejate si de a le evacua de pe suprafata ariei
naturale protejate sau de a le depozita doar in locuri special amenajate si semnalizate pentru colectare daca exista;
21. obligatia de a nu intra pe suprafata ariilor naturale protejate si a nu practica sporturi in afara drumurilor permise
accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili;
22. obligatia de a respecta prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate
aprobate conform prevederilor legale;
23. obligatia de a se legitima la solicitarea expresa a personalului de inspectie si control prevazut in prezenta
ordonanta de urgenta;
24. Abrogat;@
25. obligatia de a permite accesul in aria protejata a administratorilor sau custozilor precum si a imputernicitilor
acestora pe terenurile detinute cu orice titlu;
26. obligatia persoanelor fizice de a nu deversa in apele de suprafata sau subterane ape uzate, fecaloid
menajere;@
27. cultivarea fara autorizare a plantelor superioare modificate genetic.@
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru
persoane fizice, si de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor
prevederi legale:@
1. obligatia persoanelor fizice si juridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conform prevederilor
legale, precum si a acordului de import/export si a autorizatiilor privind organismele modificate genetic, conform
prevederilor legale, in termenele stabilite de autoritate;@
2. Abrogat;@
3. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privind imbunatatirea microclimatului urban, prin amenajarea si
intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul localitatilor si din zonele limitrofe acestora, de a infrumuseta si
proteja peisajul, de a mentine curatenia localitatilor;
4. obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a informa publicul privind riscurile generate de functionarea
sau existenta obiectivelor cu risc pentru mediu si sanatatea populatiei;
5. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privind adoptarea elementelor arhitecturale adecvate,
optimizarea densitatii de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a
aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica,
estetica si recreativa;
6. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a reglementa accesul anumitor tipuri de autovehicule sau a
desfasurarii unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor, cu
predominanta in spatiile destinate locuintelor, zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului,
inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta;
7. obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a supraveghea aplicarea prevederilor din planurile de
urbanism si amenajarea teritoriului, in acord cu planificarea de mediu;
8. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a supraveghea operatorii economici din subordine pentru
prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si de a dezvolta sisteme de
colectare a deseurilor refolosibile;
9. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a avea personal specializat pentru protectia mediului si de
a colabora in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului;@
10. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a asigura, prin serviciile publice si operatorii economici
responsabili, salubrizarea stradala, a spatiilor verzi, pietelor si parcurilor publice, si intretinerea acestora;
11. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a respecta prevederile din planurile de urbanism cu privire
la amplasarea obiectivelor industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de
epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale, si a altor obiective, fara a prejudicia ambientul,
spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei;
12. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a amenaja, intretine si dezvolta retele de canalizare;
13. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a furniza si/sau utiliza informatii corecte pentru elaborarea evaluarilor
de mediu, evaluarilor impactului asupra mediului, a bilanturilor de mediu si a rapoartelor de amplasament;
14. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asigura masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a
surselor generatoare de zgomot si vibratii, de a verifica eficienta acestora si de a pune in exploatare numai pe cele
care nu depasesc pragul fonic admis;
15. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a livra, manipula, transporta si de comercializa ingrasamintele chimice
si produsele de protectie a plantelor ambalate cu inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si
folosire, in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si a mediului;
16. obligatiile persoanelor juridice de a stoca temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor
numai ambalate si in locuri unde s-au prevazut toate masurile de securitate;
17. Abrogat;@
18. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu folosi ingrasamintele chimice si produsele de protectie a
plantelor in zonele sau pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie;
19. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a administra produse de protectie a plantelor cu mijloace aviatice
numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului, autoritatilor competente din domeniu sanitar si al
comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare, dupa o prealabila
instiintare prin mass-media;
20. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a aplica, in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin
insecte, numai acele tratamente cu produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele
polenizatoare;
21. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu folosi momeli periculoase in activitatile de pescuit si vanatoare,
cu exceptia cazurilor special autorizate;
22. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a efectua evaluarea impactului asupra mediului la proiectarea
lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate, si de avansare a solutiilor tehnice de
mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de ocrotire a organismelor vegetale
si animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin actul de reglementare,
precum si monitorizarea proprie pana la indeplinirea acestora;
23. obligatiile persoanelor fizice si juridice care gestioneaza suprafetele terestre si acvatice supuse unui regim de
conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologica, de a aplica masurile de conservare stabilite de
autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
24. obligatia persoanelor fizice si juridice de a asigura conditii optime de viata animalelor salbatice tinute in
captivitate legal, sub diferite forme;
25. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu exercita actiuni care sa duca la distrugerea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice de pe cuprinsul tarii;
26. desfasurarea de activitati de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna a plantelor
si animalelor din flora si fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a unor parti ori produse ale acestora, in stare vie,
proaspata ori semiprelucrata, de persoane fizice sau juridice neautorizate de autoritatile publice teritoriale pentru
protectia mediului;
27. obligatiile persoanelor fizice si juridice, care prospecteaza, exploreaza sau exploateaza resursele naturale, de a
remedia zonele in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;@
28. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a executa in termen toate lucrarile de asigurare a migrarii faunei
acvatice si de ameliorare a calitatii apei prevazute in actele de reglementare;
29. obligatia persoanelor juridice de a aplica masurile de eliminare a deseurilor rezultate din activitatile care implica
organisme modificate genetic;
30. obligatia persoanelor fizice si juridice de a asigura dotarea, in cazul detinerii de nave, platforme plutitoare sau
foraje marine, cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de
descarcare a acestora in instalatii de mal sau plutitoare;
31. obligatiile persoanelor juridice de a amenaja porturile cu instalatii de colectare, prelucrare, reciclare sau
neutralizare a deseurilor petroliere, menajere sau de alta natura, stocate pe navele fluviale si maritime, si de a
constitui echipe de interventie in caz de poluare accidentala a apelor si a zonelor de coasta;
32. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu produce poluarea apelor de suprafata prin spalarea de obiecte,
produse, ambalaje, materiale;@
33. obligatia persoanelor juridice de a nu deversa in apele de suprafata sau subterane ape uzate, fecaloid
menajere;@
34. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu arunca si de a nu depozita pe maluri, in albiile raurilor, apele de
suprafata si in zonele umede deseuri de orice fel;
35. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu introduce in apele de suprafata si in zonele umede substante
explozive, tensiune electrica, narcotice sau alte substante periculoase.
(3) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru
persoane fizice, si de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor
prevederi legale:@
1. obligatia persoanelor fizice de a functiona cu respectarea prevederilor autorizatiei de mediu si a persoanelor
juridice de a functiona cu respectarea prevederilor autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile care
fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului;
2. obligatia titularilor activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei
mediului de a respecta termenele impuse de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor
proceduri;
3. obligatia persoanelor fizice si juridice de a obtine acordul structurii de administrare a ariei naturale protejate sau
al custodelui, dupa caz, si al Comisiei de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane, pentru
amplasarea proiectelor si/sau desfasurarea oricarei activitati susceptibile sa genereze un impact negativ asupra
ariilor naturale protejate;
4. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a diminua, modifica sau inceta activitatile generatoare de poluare la
cererea motivata a autoritatilor pentru protectia mediului;@
5. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si
control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante;
6. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a prezenta autoritatilor competente pentru protectia mediului un
document certificat pentru conformitate cu originalul, care cuprinde obligatiile asumate privind protectia mediului, in
termen de 60 de zile de la data semnarii sau emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile
prevazute la art. 10 alin. (2);
7. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a facilita verificarea, inspectia si controlul activitatilor ai caror titulari
sunt si prelevarea de probe;
8. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asigura accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice
generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile
sau in zonele potential generatoare de impact asupra mediului;
9. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a realiza in totalitate si la termen masurile impuse, in conformitate cu
actele de reglementare si prevederile legale, de persoanele imputernicite cu verificarea, inspectia si controlul in
domeniul protectiei mediului;@
10. obligatiile persoanelor juridice de a acoperi costurile masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea
consecintelor efectelor adverse ale activitatilor cu organisme modificate genetic;
11. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a produce ingrasaminte chimice si produse de protectie a plantelor
numai prin tehnologii si biotehnologii autorizate, potrivit prevederilor legale;
12. introducerea pe teritoriul tarii, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare, de culturi de
microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna salbatica, fara acordul eliberat de autoritatea publica centrala
pentru protectia mediului cu consultarea Academiei Romane si, dupa caz, a autoritatii centrale pentru sanatate;
13. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a imbunatati performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si
de a nu pune in exploatare instalatiile ale caror emisii depasesc limitele stabilite prin actele de reglementare;
14. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a suporta costul pentru repararea unui prejudiciu si de a inlatura
urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul
plateste”;
15. obligatia persoanelor fizice si juridice sa nu deverseze in apele de suprafata sau subterane ape uzate,
substante petroliere sau periculoase, ape care contin substante periculoase.@
(4) Amenzile aplicate in temeiul unei legi, ordonante de urgenta, ordonante sau hotarari ale Guvernului din
domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor se fac 100% venit la bugetul de stat, din care o cota de 25%,
aferenta fondului de stimulare a personalului, se vireaza de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul autoritatii din
care face parte agentul constatator, pe baza situatiilor financiare lunare intocmite si prezentate de catre autoritatile
competente pentru protectia mediului, in termen de cinci zile lucratoare de la primirea acestora, si este evidentiata
intr-un cont distinct care se gestioneaza in regim extrabugetar.
__________
@Partea introductiva si pct. 12 si 16 de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 43 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 17 de la alin. (1) a fost abrogat prin art. I pct. 44 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 26 si 27 au fost introduse prin art. I pct. 45 din Legea nr. 265/2006.
– Partea introductiva si pct. 1 de la alin. (2) au fost modificate prin art. I pct. 46 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 2 de la alin. (2) a fost abrogat prin art. I pct. 47 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 9 de la alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 48 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 17 de la alin. (2) a fost abrogat prin art. I pct. 49 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 27 de la alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 50 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 32 si 33 de la alin. (2) au fost modificate prin art. I pct. 51 din Legea nr. 265/2006.
– Partea introductiva si pct. 4 si 9 de la alin. (3) au fost modificate prin art. I pct. 52 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 15 de la alin. (3) a fost introdus prin art. I pct. 53 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 24 de la alin. (1) a fost abrogat prin art. 57 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2007.
– Pct. 11 de la alin. (2) a fost introdus prin art. unic pct. 2 din O.U.G. nr. 114/2007.
Art. 97. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 96 se realizeaza de:
a) comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu si Administratiei Rezervatiei Biosferei
«Delta Dunarii»;
b) autoritatile administratiei publice locale si personalul imputernicit al acestora;
c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei
si Internelor prin personalul imputernicit, in domeniile lor de activitate, conform atributiilor stabilite prin lege.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 96 se realizeaza si de personalul
structurilor de administrare si custozii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate
administrate.@
(3) Dispozitiile art. 96 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile
si completarile ulterioare.
(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal
ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul
constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare si sanctionare a
contraventiei.
(5) Actele de constatare a contraventiilor intocmite de agentii constatatori din cadrul autoritatilor prevazute la alin.
(1) sunt acte procedurale, potrivit reglementarilor legale, cu toate efectele prevazute de legislatia in vigoare.
__________
@Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. I pct. 54 din Legea nr. 265/2006.
Art. 98. – (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la
30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea
umana, animala sau vegetala:@
1. arderea miristilor, stufului, tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate si de pe terenurile supuse
refacerii ecologice;
2. poluarea accidentala datorita nesupravegherii executarii lucrarilor noi, functionarii instalatiilor, echipamentelor
tehnologice si de tratare si neutralizare, mentionate in prevederile acordului de mediu si/sau autorizatiei/autorizatiei
integrate de mediu.
(2) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 50.000 lei
(RON) la 100.000 lei (RON) urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana,
animala sau vegetala:@
1. poluarea prin evacuarea, cu stiinta, in apa, in atmosfera sau pe sol a unor deseuri sau substante periculoase;
2. nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite pentru protectia apei si a atmosferei, prevazute de actele
normative in vigoare;
3. folosirea de momeli periculoase si de mijloace electrice pentru omorarea animalelor salbatice si a pestilor, in
scopul consumului sau al comercializarii;
4. producerea de zgomote peste limitele admise, daca prin aceasta se pune in pericol grav sanatatea umana;
5. nerespectarea restrictiilor si a interdictiilor la vanat si pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin
lege si in zonele cu regim de protectie integrala, potrivit reglementarilor specifice;
6. continuarea activitatii dupa suspendarea acordului de mediu sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu;
7. nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, precum si nerespectarea
obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri
protejate;
8. prezentarea, in lucrarile privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, a bilantului de mediu
sau a raportului de amplasament a unor concluzii si informatii false;
9. producerea si/sau importul in scopul introducerii pe piata si utilizarea unor substante si preparate periculoase,
fara respectarea prevederilor actelor normative in vigoare si introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice
natura in scopul eliminarii acestora;
10. importul si exportul unor substante si preparate periculoase interzise sau restrictionate;
11. transportul si tranzitul de substante si preparate periculoase, cu incalcarea prevederilor legale in vigoare;
12. omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major;
13. producerea, livrarea si utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor neautorizate;
14. desfasurarea de catre persoanele juridice de activitati cu organisme modificate genetic sau produse ale
acestora, fara a solicita si obtine acordul de import/export si/sau autorizatiile prevazute de reglementarile specifice;
15. Abrogat.@
(3) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani, urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa
puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
1. nerespectarea interdictiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protectie a plantelor sau
ingrasaminte chimice;
2. provocarea, datorita nesupravegherii surselor de radiatii ionizante, a contaminarii mediului si/sau a expunerii
populatiei la radiatii ionizante, omisiunea de a raporta prompt cresterea peste limitele admise a contaminarii mediului,
aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear;
3. descarcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale sau
provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale, direct sau de pe nave ori
platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri periculoase.
(4) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, urmatoarele fapte:
1. continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia;
2. neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri;
3. refuzul interventiei in cazul poluarii accidentale a apelor si a zonelor de coasta;
4. refuzul controlului, la introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor periculoase precum si
introducerea in tara a culturilor de microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna salbatica, fara acordul
eliberat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
5. aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear;
6. provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale, direct sau de pe nave ori
platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri periculoase.
(5) In situatia in care infractiunile pedepsite conform alin. (3) si (4) au pus in pericol sanatatea sau integritatea
corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna dintre urmarile prevazute in art. 182 din Codul penal ori au
cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar in
cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale,
pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
(6) Tentativa se pedepseste.
__________
@Partea introductiva de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 55 din Legea nr. 265/2006.
– Partea introductiva de la alin. (2) a fost modificata prin art. I pct. 55 din Legea nr. 265/2006.
– Pct. 15 de la alin. (2) a fost abrogat prin art. I pct. 57 din Legea nr. 265/2006.
Art. 99. – (1) Constatarea si cercetarea infractiunilor se fac din oficiu de catre organele de urmarire penala, conform
competentelor legale.
(2) Descoperirea si stabilirea, in exercitarea atributiilor prevazute de lege, de catre comisarii Garzii Nationale de
Mediu, Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, jandarmi si personalul imputernicit din cadrul
Ministerului Apararii Nationale, a savarsirii oricareia dintre infractiunile prevazute la art. 98, se aduce de indata la
cunostinta organului de urmarire penala competent potrivit legii de procedura penala.
CAPITOLUL XVI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 100. – In sensul prezentei ordonante de urgenta autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
Art. 101. – In scopul aplicarii eficiente a masurilor de protectie a mediului domeniile si dispozitiile generale din
prezenta ordonanta de urgenta se vor reglementa prin acte normative speciale.
Art. 102. – (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, titularii de activitati
aflati in derularea procedurii de reglementare au obligatia sa depuna la autoritatea competenta pentru protectia
mediului documentatia completa, conform legislatiei in vigoare la data solicitarii actului de reglementare.
(2) Pana la adoptarea noilor proceduri de reglementare din punctul de vedere al protectiei mediului, emiterea
actelor de reglementare se realizeaza conform actelor normative existente la data intrarii in vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonante de urgenta.@
__________
@Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 58 din Legea nr. 265/2006.
Art. 103. – Abrogat.@
__________
@Articolul a fost abrogat prin art. 57 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2007.
Art. 104. – Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al
Romaniei, cu exceptia urmatoarelor prevederi:
a) art. 14 alin. (3) care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007 pentru activitatile puse in functiune dupa 30 octombrie
1999;
b) art. 14 alin. (3) care intra in vigoare la 30 octombrie 2007 pentru activitatile puse in functiune inainte de 30
octombrie 1999;
c) art. 21 alin. (1) lit. d) si e) si art. 54 care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.@
__________
@Litera c) a fost modificata prin art. I pct. 59 din Legea nr. 265/2006.
Art. 105. – La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 17
februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) orice alte dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
–––––
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 22 decembrie 2005.
Nr. 195.