Versiune actualizata la data de 22/12/2010
privind Fondul pentru mediu

Descarca PDF cu OUG 196 din 2005 republicata

___________
@Text actualizat la data de 22.12.2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Legea nr. 105/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 08/05/2006.
– Legea nr. 292/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 08/11/2007.
– Ordonanta nr. 25/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29/08/2008.
– O.U.G. nr. 37/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 08/04/2008.
– Legea nr. 329/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 09/11/2009.
– O.U.G. nr. 15/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 26/03/2010.
– O.U.G. nr. 115/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 22/12/2010.
Avand in vedere necesitatea clarificarii regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu si a
atributiilor Administratiei Fondului pentru Mediu in ceea ce priveste activitatea privind declararea, constatarea, controlul,
colectarea, solutionarea contestatiilor si executarea silita a contributiilor datorate la Fondul pentru mediu, in contextul
diminuarii veniturilor incasate la Fondul pentru mediu,
tinand seama de necesitatea sporirii numarului de categorii de proiecte ce pot fi finantate din Fondul pentru mediu, in
special cele privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, Directiva-cadru a apei si instalatiile mari de ardere, pentru
indeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 – Mediu,
elemente care vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor si programelor
pentru protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului.
___________
Art. 1. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 2. – Fondul pentru mediu se constituie si se gestioneaza in conformitate cu prevederile legale.
Art. 21. – Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu se aproba anual
prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
___________
Art. 21. a fost introdus prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 37/2008 incepand cu 08.04.2008.
CAPITOLUL II
Administrarea Fondului pentru mediu
Art. 3. – (1) Unitatea care raspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu,
denumita in continuare Administratia Fondului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, in
coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2) Abrogat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(3) Administratia Fondului are, in principal, urmatoarele atributii:
a) urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;
b) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli;
c) analizeaza, selecteaza si finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului, aprobate in conformitate cu
prevederile prezentei ordonante de urgenta;
d) urmareste si controleaza implementarea proiectelor si programelor finantate din Fondul pentru mediu;
e) finanteaza lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice
periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor, conform dispozitiilor art. 13;
f) elaboreaza ghidurile de finantare aferente categoriilor de proiecte si programelor pentru protectia mediului, finantate din
Fondul pentru mediu.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 4. – (1) Administratia Fondului este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(2) Presedintele este numit, suspendat si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea
conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(3) In exercitarea conducerii Administratiei Fondului, presedintele emite dispozitii.
(4) Presedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza, reprezinta Administratia
Fondului in relatiile cu tertii, precum si in justitie, numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul acesteia.
(41) Presedintele Administratiei Fondului poate delega atributiile sale unui vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat.
___________
Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(42) Vicepresedintele este numit, suspendat si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la
propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
___________
Alineatul (42) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(5) Administratia Fondului are personal propriu contractual care asigura functiile de conducere, de executie si de control,
potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu.
(6) Salarizarea personalului Administratiei Fondului se face potrivit legii si contractului colectiv de munca incheiat la nivelul
institutiei.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(7) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 3 alin. (3), Administratia Fondului are urmatoarele structuri de decizie:
a) Comitetul de avizare;
b) Comitetul director.
Art. 5. – (1) Comitetul de avizare are urmatoarea componenta:
a) 2 reprezentanti din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, imputerniciti prin ordin al
ministrului;
b) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si un reprezentant al Garzii Nationale de Mediu,
imputerniciti prin decizie a conducatorului institutiei respective;
c) cate un reprezentant al celor 4 structuri asociative ale administratiei publice locale;
d) cate un reprezentant din cadrul autoritatii publice centrale pentru finante, autoritatii publice centrale pentru economie,
autoritatii publice centrale pentru transporturi, autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala, autoritatii publice centrale
pentru sanatate, autoritatii publice centrale pentru agricultura, autoritatii publice centrale pentru administratie si interne,
imputerniciti prin ordin al ministrului de resort;
e) 2 reprezentanti ai confederatiei patronale, desemnati de aceasta;
f) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, desemnat de acestea;
g) presedintele Administratiei Fondului.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(2) Comitetul de avizare este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte. Presedintele si vicepresedintele sunt
numiti de conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Legea nr. 105/2006 incepand cu 11.05.2006.
(3) Comitetul de avizare aproba prin vot proiectele ce urmeaza sa fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse
de Comitetul director.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv demnitarii, primesc o indemnizatie de participare pentru activitatea desfasurata in
cadrul sedintelor acestuia, in cuantumul si in conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei
Fondului.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Legea nr. 105/2006 incepand cu 11.05.2006.
(5) Componenta nominala a Comitetului de avizare se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru
protectia mediului.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 2. din Legea nr. 105/2006 incepand cu 11.05.2006.
Art. 6. – (1) Comitetul director este constituit din presedintele si vicepresedintele Administratiei Fondului, impreuna cu
conducatorii directiilor de specialitate ale acesteia.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(2) Abrogat prin punctul 3. din Legea nr. 105/2006 incepand cu 11.05.2006.
(3) Comitetul director are urmatoarele atributii:
a) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului;
b) avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finantate din Fondul pentru
mediu;
c) analizeaza si aproba lista proiectelor respinse de catre Comisia de analiza;
d) urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;
e) aproba raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care il face public, conform prevederilor legale;
f) avizeaza ghidurile de finantare aferente fiecarui program si proiect pentru protectia mediului.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 7. – Cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, in limita a 5% din
veniturile acestuia.
___________
Art. 7. a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 8. – (1) Operatiunile financiare ale Administratiei Fondului, care privesc constituirea, gestionarea si utilizarea resurselor
financiare, se deruleaza prin Trezoreria Statului.
(2) Disponibilitatile financiare ale Fondului pentru mediu se pastreaza in Trezoreria Statului intr-un cont distinct si sunt
purtatoare de dobanzi.
(3) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestioneaza pe baza contractelor incheiate cu partenerii externi in
conformitate cu scopul pentru care au fost acordate si cu destinatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
CAPITOLUL III
Veniturile Fondului pentru mediu
Art. 9. – (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:
a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor
destinate dezmembrarii, obtinute de catre generatorul deseurilor, respectiv detinatorul bunurilor destinate dezmembrarii,
persoana fizica sau juridica. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de
colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
b) taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, datorate de operatorii economici detinatori de surse stationare a caror
utilizare afecteaza factorii de mediu, in cuantumul prevazut in anexa nr. 1;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 1. din Legea nr. 292/2007 incepand cu 11.11.2007.
c) taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, in limitele
prevazute in anexa nr. 2;
d) o contributie de 2 lei/kg, datorata de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere si
bunuri ambalate, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor de valorificare sau
incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevazute in anexa nr. 3 si
cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si
valorificate prin reciclare;
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
e) o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse
pe piata nationala de catre operatorii economici;
___________
Litera e) a fost modificata prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
f) o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase obtinute de catre
administratorul, respectiv proprietarul padurii, cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de
Craciun, rachitei si puietilor;
___________
Litera f) a fost modificata prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
g) Abrogata prin punctul 5. din Legea nr. 105/2006 incepand cu 11.05.2006.
h) Abrogata prin punctul 5. din Legea nr. 105/2006 incepand cu 11.05.2006.
i) o contributie de 2 lei/kg anvelopa, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau
uzate destinate reutilizarii, pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare
prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv gestionate;
___________
Litera i) a fost modificata prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
j) o contributie de 3% din suma care se incaseaza anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare, platita de catre
gestionarii fondurilor de vanatoare;
___________
Litera j) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 105/2006 incepand cu 11.05.2006.
k) donatii, sponsorizari, asistenta financiara din partea persoanelor fizice sau juridice romane ori straine si a organizatiilor sau
organismelor internationale;
l) sumele incasate din restituirea finantarilor acordate, dobanzi, penalitati de orice fel, alte operatiuni financiare derulate din
sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
___________
Litera l) a fost modificata prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
m) sumele incasate de la manifestari organizate in beneficiul Fondului pentru mediu;
n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu;
o) dobanzi si penalitati de orice fel datorate de catre debitorii Fondului pentru mediu.
p) o contributie de 100 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale incepand cu data de 1 iulie 2010, in cazul
neindeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si trimise spre
depozitare, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual de diminuare si cantitatea
corespunzatoare obiectivului efectiv realizat prin activitati specifice de colectare selectiva si valorificare;
q) ecotaxa, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat,
fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, incasata de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se
evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza vizibil la punctul de vanzare, in vederea
informarii consumatorilor finali;
r) taxa pe poluare pentru autovehicule;
s) o taxa de 2 lei/l, aplicata uleiurilor ce fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate,
datorata incepand cu data de 1 ianuarie 2011 de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse,
pentru diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in anexa nr. 4 si cantitatile de
uleiuri uzate gestionate.
___________
Litera s) a fost introdusa prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
s) sumele incasate ca urmare a aplicarii penalitatii de 100 euro, echivalenta in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii
Nationale a Romaniei valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tona de dioxid de carbon echivalent emisa,
platita de catre operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de sera
corespunzatoare emisiilor de gaze cu efect de sera generate in anul anterior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
___________
Litera s) a fost introdusa prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(2) Administratia Fondului gestioneaza si alte venituri aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art. 91. – (1) Administratia Fondului gestioneaza un cont separat, la Trezoreria Statului, in care se incaseaza, incepand cu
data de 1 ianuarie 2011, de la producatorii de echipamente electrice si electronice, respectiv de la organizatiile colective
sumele reprezentand garantia constituita conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Garantia se retine de Administratia Fondului in cazul neindeplinirii obligatiei de finantare a colectarii, tratarii, valorificarii si
eliminarii nepoluante a deseurilor de electrice si electronice la sfarsitul perioadei de garantare.
(3) Garantia prevazuta la alin. (1), forma acesteia si perioada de garantare se declara la Administratia Fondului de catre
producatorii de echipamente electrice si electronice, respectiv de organizatiile colective, pana la data de 25 a lunii urmatoare
lunii in care s-a constituit garantia potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(4) Sumele reprezentand garantia mentionata la alin. (1) si ramase neutilizate dupa un an de la implinirea perioadei de
garantare se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu. Metodologia de constituire si gestionare a garantiei prevazute la
alin. (1) se stabileste prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la
intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
___________
Art. 91. a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 10. – (1) Abrogat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(2) Contributiile si taxele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) si s) se platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivului de
valorificare a deseurilor de ambalaje, obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, respectiv a obligatiilor anuale de
gestionare a uleiurilor uzate prevazute in legislatia in vigoare, plata facandu-se pe diferenta dintre cantitatile aferente
obiectivelor anuale, respectiv a obligatiilor anuale si cantitatile realizate efectiv.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(3) Operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, ambalaje de desfacere, anvelope noi si/sau uzate
destinate reutilizarii, precum si uleiuri sunt obligati sa declare lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a
desfasurat activitatea, cantitatile de ambalaje, de anvelope, respectiv de uleiuri introduse pe piata nationala si cantitatile de
deseuri de ambalaje valorificate, cantitatile de anvelope uzate gestionate, respectiv cantitatile de uleiuri uzate gestionate.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(4) Abrogat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(41) Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa declare trimestrial, pana la
data de 25 a lunii urmatoare trimestrului de raportare, situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici
care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere.
___________
Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(42) Instructiunile privind obligatia declararii prevazute la alin. (41) se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice
centrale pentru protectia mediului si padurilor.
___________
Alineatul (42) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(5) Baza de calcul la care se aplica procentele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) si j) reprezinta valoarea de vanzare,
exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 6. din Legea nr. 105/2006 incepand cu 11.05.2006.
(6) Abrogat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(7) Administratia Fondului publica anual, pe pagina de internet proprie, registrul operatorilor economici inregistrati drept
contribuabili la Fondul pentru mediu, care cuprinde denumirea operatorului economic si tipul de contributie si/sau taxa cu care
acesta este inregistrat.
Art. 11. – (1) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e) si f) se declara si se platesc lunar de catre persoanele juridice
si fizice care desfasoara activitatile respective, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat
activitatea.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(2) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c), d), i), j), p) si s) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice care
desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(21) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declara si se platesc trimestrial de catre persoanele juridice care
desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 20. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(22) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. s) se stabilesc prin decizie si se platesc in functie de data comunicarii deciziei,
astfel:
a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii
urmatoare.
___________
Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(3) Declaratia se depune sau se transmite la Administratia Fondului, iar plata se realizeaza intr-un cont distinct deschis la
trezorerie pe numele acesteia.
(4) Formularele si instructiunile de utilizare a acestora privind administrarea creantelor datorate bugetului Fondului pentru
mediu se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(5) Deciziile si declaratiile privind stabilirea creantelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie titlu de creanta si devin
executorii la data scadentei.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
Art. 12. – (1) Contributiile, taxele, penalitatile si alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestioneaza
de Administratia Fondului si urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului
general consolidat, reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(2) Administrarea contributiilor, taxelor, penalitatilor si a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv
declararea, stabilirea, verificarea, colectarea, solutionarea contestatiilor, precum si indeplinirea masurilor asiguratorii si
procedura de executare silita se realizeaza de Administratia Fondului in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(3) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata prevazute la art. 9 alin. (1) se
datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(31) Pentru sumele de restituit din finantarile acordate prevazute la art. 9 alin. (1) lit. l) se datoreaza dobanzi si penalitati de
intarziere de la data acordarii finantarii pana la data stingerii debitului.
___________
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(32) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele prevazute la art.
9 alin. (1) lit. k), m)-o), r) si s).
___________
Alineatul (32) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(4) In cazul neachitarii la scadenta a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administratia Fondului
procedeaza la aplicarea masurilor de recuperare a creantelor prin executare silita.
(5) Administratia Fondului poate constitui un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin:
a) retinerea unei cote de 5% din sumele incasate prin executare silita sau in cadrul procedurii reorganizarii judiciare si a
falimentului;
b) aplicarea unei cote de 15% asupra dobanzilor si penalitatilor de intarziere, stabilite cu titlu definitiv in timpul controlului si
incasate de catre Administratia Fondului, pentru diferentele constatate.
(6) Totalul fondului de stimulente constituit conform alin. (5) se repartizeaza astfel:
a) o cota de 85% pentru Administratia Fondului;
b) o cota de 15% pentru autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
(7) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii
publice centrale pentru protectia mediului in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
CAPITOLUL IV
Destinatia Fondului pentru mediu
Art. 13. – (1) Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru finantarea urmatoarelor categorii de proiecte si programe pentru
protectia mediului:
a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului;
b) reducerea nivelului de zgomot;
c) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;
d) protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare;
e) gospodarirea integrata a zonei costiere;
f) conservarea biodiversitatii si administrarea ariilor naturale protejate;
g) impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
h) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
i) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;
k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale;
l) inlocuirea acoperisurilor din azbest;
m) monitorizari, studii si cercetari in domeniul protectiei mediului, padurilor si apelor privind sarcini derivate din acorduri
internationale, directive europene sau alte reglementari nationale sau internationale, precum si cercetare-dezvoltare in domeniul
schimbarilor climatice;
n) lucrari pentru elaborarea hartilor de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;
o) inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
p) lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la
lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum si pentru refacerea unor obiective
importante de infrastructura rutiera si feroviara, grav afectate de alunecari de teren care pot conduce la obturarea scurgerii
cursurilor de apa;
q) instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de incalzire;
r) Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati;
s) Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national;
t) Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate;
u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti.
v) Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului.
___________
Litera v) a fost introdusa prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(2) Programele si proiectele din categoriile prevazute la alin. (1) sunt finantate din Fondul pentru mediu prin una dintre
urmatoarele modalitati, aprobate in Comitetul de avizare:
a) sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare nerambursabila;
b) cofinantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri internationale.
(3) Se acorda sustinere financiara din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unitati administrativ-teritoriale,
inclusiv subdiviziuni ale municipiilor, asociatii de dezvoltare intercomunitara, institutii publice, institute de cercetare- dezvoltare,
unitati si institutii de invatamant, organizatii neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare
si exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetatie forestiera, operatori economici, inclusiv ocoale silvice, asociatii de
proprietari, persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale.
(4) Categoriile de beneficiari si metodologia de finantare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea
proiectelor si/sau programelor pentru protectia mediului prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. m), o), p) si v),
se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecarui program sau proiect, care se elaboreaza de Administratia Fondului si se
aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(5) Categoriile de lucrari si/sau proiecte pentru protectia mediului care se pot finanta conform prevederilor alin. (1) lit. m), o),
p) si v), precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice
centrale pentru protectia mediului si padurilor.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(51) Beneficiarul studiilor si cercetarilor prevazute la alin. (1) lit. m) poate fi si Administratia Fondului, in acest caz
aplicandu-se prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.
___________
Alineatul (51) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
(6) Pentru achizitionarea lucrarilor prevazute la alin. (1) lit. p) si a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile
legislatiei in vigoare privind achizitiile publice referitoare la situatiile de forta majora.
(7) Finantarea proiectelor aprobate se realizeaza in baza contractelor de finantare anuale sau multianuale.
(8) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.
(9) Contractele de finantare, impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale finantarii, daca este cazul, constituie titluri
executorii, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.
(10) Finantarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat, Administratia Fondului
parcurgand toate procedurile, conform legislatiei nationale si comunitare in domeniu.
(11) Ajutoarele de stat individuale si schemele de ajutor de stat, atat cele exceptate de la obligatia notificarii, cat si cele
supuse obligatiei de notificare, se instituie prin hotarari ale Comitetului de avizare al Administratiei Fondului.
(12) Schemele de ajutor de minimis se aproba prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului.
___________
Art. 13. a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 131. Abrogat prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 14. – (1) Proiectele solicitantilor care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre stat si catre Fondul pentru mediu, precum si
proiectele celor care sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului nu beneficiaza de sprijin financiar din partea
Administratiei Fondului.
(2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operatiuni financiare speculative.
CAPITOLUL V
Sanctiuni
Art. 15. – (1) Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala,
dupa caz.
(2) Nedepunerea la termen a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctioneaza
cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(3) Neafisarea la punctul de vanzare, in loc vizibil, a valorii ecotaxei, in vederea informarii consumatorilor finali, constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei.
(4) Nedepunerea la termen a declaratiilor prevazute la art. 10 alin. (41) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
de la 2.000 lei la 2.500 lei.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 16. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac dupa cum urmeaza:
a) de catre personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si al Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale
teritoriale, pentru contraventia prevazuta la art. 15 alin. (2) si (4);
b) de catre personalul imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale, pentru contraventia
prevazuta la art. 15 alin. (3).
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
(2) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(3) La efectuarea de catre Administratia Fondului a inspectiei fiscale cu privire la contributiile si taxele datorate bugetului
Fondului pentru mediu pot participa si reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 17. – Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p), q) si s) se stabileste prin
ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
___________
Art. 17. a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 18. – (1) Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Fondului se aproba prin hotarare a Guvernului, la
propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta.
(2) Structura organizatorica a Administratiei Fondului se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru
protectia mediului in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a regulamentului de organizare si functionare.
Art. 19. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
___________
Art. 19. a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.
Art. 20. – La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru
mediu, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevederile art. 18 si ale art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii
proprietarilor de paduri private in scopul gospodaririi durabile a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
791 din 27 august 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 515/2004, precum si orice alte dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
–––––
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul sanatatii,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 22 decembrie 2005.
Nr. 196.
ANEXA Nr. 1
TAXELE
pentru emisiile de poluanti in atmosfera, provenite de la surse fixe si
mobile, incasate de la operatori economici
Nr.
crt.
Emisii de poluanti in atmosfera
Taxa de
incasat
1. Pulberi
0,02
lei
(RON)/kg
2. Oxizi de azot
0,04
lei
(RON)/kg
3. Oxizi de sulf
0,04
lei
(RON)/kg
4. Poluanti organici persistenti
20
lei
(RON)/kg
5. Metale grele:
– plumb
12
lei
(RON)/kg
– cadmiu
16
lei
(RON)/kg
– mercur
20
lei
(RON)/kg
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 10. din Legea nr. 105/2006 incepand cu 11.05.2006.
ANEXA Nr. 2
TAXELE
incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru
depozitarea urmatoarelor categorii de deseuri valorificabile
Nr.
crt.
Categorii de deseuri valorificabile Taxa de incasat
1. Provenite de la extractia si prelucrarea titeiului
4
lei (RON)/m2/an
2. Provenite din prelucrarea primara a lemnului
1,2
lei (RON)/m2/an
3. Provenite de la producerea alcoolului
0,2
lei (RON)/m2/an
4. Slamuri carbonifere
4
lei (RON)/m2/an
5. Zgura de furnal
4
lei (RON)/m2/an
6. Cenusa de termocentrala
4
lei (RON)/m2/an
7. Cenusa de pirita
4
lei (RON)/m2/an
8. Fosfogips
4
lei (RON)/m2/an
9. Zguri provenite din metalurgie
4
lei (RON)/m2/an
Obiectivele minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin
reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, pentru operatorii economici, pentru anul 2010 si incepand cu anul 2011
Obiectivul de valorificare prin reciclare/tip de material (%)
Anul
Hartie si
carton
Plastic
Sticla
Metal
Lemn
Obiectivele globale
de valorificare prin
reciclare1) (%)
Obiectivele globale
de valorificare sau
incinerare in
instalatii de
incinerare cu
recuperare de
energie2) (%)
Total
din care:
pentru PET
Total
din care:
pentru
aluminiu
2010 60 14 – 44 50 – 12 42 48
2011 60 22,5 42 54 50 17 15 50 57
2012 60 22,5 55 60 50 21 15 55 60
1) Procentajul minim din greutatea tuturor deseurilor de ambalaje introduse pe piata nationala.
2) Procentajul minim din greutatea totala a tuturor materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje introduse pe
piata nationala.
___________
ANEXA Nr. 3 a fost modificata prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 115/2010 incepand cu 22.12.2010.
Etapizarea obligatiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate
Anul Obligatia1)
2011 40%
2012 60%
Incepand cu 2013 80%
1) Procentajul din cantitatea de uleiuri introduse pe piata nationala.
___________
ANEXA Nr. 4 a fost introdusa prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 15/2010 incepand cu 23.07.2010.