EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 30 august 2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 182/2013
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Descarca PF cu Ordonanta 31/2013 – completare la OUG 196 din 200

ART. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 1
Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor
şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul
mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.”
2. La articolul 3 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul
cuprins:
„g) analizează şi selectează proiectele obiectivelor de investiţii înaintate de ministerele beneficiare,
finanţate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de
seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată
prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
h) desfăşoară activităţi de control la operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor
privind deşeurile de ambalaje, respectiv anvelopele uzate.”
3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) În exercitarea atribuţiilor de conducere a Administraţiei Fondului cooperează cu autorităţi şi
instituţii publice ale statului, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii
civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor
încheiate.”
4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: ;”Art. 4. – (1) Administraţia Fondului este
condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat.
(2) Preşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a
prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(3) În exercitarea atribuţiilor de conducere a Administraţiei Fondului, preşedintele emite dispoziţii.
(4) Preşedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează şi
reprezintă Administraţia Fondului în relaţiile cu terţii, precum şi în justiţie, numeşte şi eliberează din
funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii.
(5) Preşedintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Preşedintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale unui vicepreşedinte, cu rang de
subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Administraţiei Fondului, în
condiţiile legii.
(7) Vicepreşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a
prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
Ordonanta nr. 31/2013 – text procesat prin programul LEX EXPERT
(8) Administraţia Fondului dispune de personal propriu contractual care asigură funcţiile de
conducere, de execuţie şi de control, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare propriu.
(9) Salarizarea personalului Administraţiei Fondului se face potrivit legii.
(10) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), Administraţia Fondului are următoarele
structuri de decizie:
a) Comitetul de avizare;
b) Comitetul director.”
5. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe, autorităţii publice
centrale pentru economie, autorităţii publice centrale pentru transporturi, autorităţii publice centrale
pentru sănătate, autorităţii publice centrale pentru agricultură, precum şi doi reprezentanţi ai autorităţii
publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, împuterniciţi prin ordin al
ministrului de resort, un reprezentant al Departamentului pentru Energie şi un reprezentant al
Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, împuterniciţi prin ordin al ministrului delegat.”
6. La articolul 9 alineatul (1), literele c), d), p), r) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi
nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul
prevăzut în anexa nr. 2;
d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri
ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii
economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre
cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi
cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;
………………………………………………………………..
p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de
reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi
asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre
cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre
valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unităţile
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au
organizat serviciu public de salubrizare, contribuţia se calculează prin aplicarea obiectivului anual de
reducere cu 15% la cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile generate potrivit indicelui de generare
prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii;
………………………………………………………………..
r) timbrul de mediu pentru autovehicule;
s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice,
sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională
astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.”
7. La articolul 9 alineatul (1), după litera ş) se introduc patru noi litere, literele t), ţ), u) şi v), cu
următorul cuprins:
„t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite
României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;
ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor
art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
u) contravaloarea în lei a sumei obţinute în urma scoaterii la licitaţie, în condiţiile legii, a certificatelor
de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România
Ordonanta nr. 31/2013 – text procesat prin programul LEX EXPERT
din perioada 2008 – 2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect
de seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr.
163/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
v) o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv
anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea
obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia
Fondului ca fiind valorificate.”
8. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Contribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) şi i) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii
obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje, prevăzut în anexa nr. 3, şi a obiectivului de
gestionare a anvelopelor uzate, prevăzut în legislaţia în vigoare.
(3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d) şi i) sunt obligaţi să declare lunar, până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje,
respectiv de anvelope introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate,
respectiv cantităţile de anvelope uzate gestionate.”
9. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
„(5^1) În cazul introducerii pe piaţa naţională, prin achiziţii intraunionale sau importuri de bunuri, în
scopul utilizării sau consumului propriu, a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind
periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e)
reprezintă valoarea de achiziţie, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.”
10. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(7) Administraţia Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici
prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d), înregistraţi drept contribuabili la Fondul pentru mediu.”
11. La articolul 11, alineatele (1), (2) şi (2^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ART. 11
(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) şi s) se declară şi se plătesc lunar de către
persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.
(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) şi p) se declară şi se plătesc anual de către
persoanele juridice şi fizice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie inclusiv a
anului următor.
………………………………………………………………..
(2^2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) şi v) se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de
data comunicării deciziei, astfel:
a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data
de 5 a lunii următoare;
b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la
data de 20 a lunii următoare.”
12. La articolul 13 alineatul (1), literele c), e), l) – n), p) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„c) gestionarea deşeurilor;
………………………………………………………………..
e) managementul integrat al zonei costiere;
………………………………………………………………..
l) aplicarea de tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui şi cogenerare de înaltă eficienţă,
fără a se limita la acestea;
m) efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor
climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări
naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;
n) modernizarea şi reabilitarea grupurilor energetice;
………………………………………………………………..
p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de
Ordonanta nr. 31/2013 – text procesat prin programul LEX EXPERT
fenomenele meteorologice extreme;
………………………………………………………………..
r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile
din mediul urban;”.
13. La articolul 13 alineatul (1), după litera v) se introduc patru noi litere, literele w), x), y) şi z), cu
următorul cuprins:
„w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de
transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic;
x) îmbunătăţirea utilizării eficiente a energiei în clădiri;
y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură;
z) managementul deşeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.”
14. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1) – (2^4), cu
următorul cuprins:
„(2^1) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizează după cum urmează:
a) 98% pentru investiţii verzi;
b) 2% pentru campanii de informare şi conştientizare, precum şi pentru studii de cercetare în domeniul
schimbărilor climatice.
(2^2) Prin investiţii verzi se înţelege acele investiţii prin care se finanţează proiecte care generează
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
(2^3) Sumele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) pentru investiţii verzi se utilizează pentru finanţarea
proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) şi w).
(2^4) Suma rezultată din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ţ) este utilizată în vederea finanţării
investiţiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează
capacităţi energetice cu putere instalată de până la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din
Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
15. La articolul 13, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) Se acordă susţinere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane
fizice şi de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv unităţi administrativ-teritoriale
şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, instituţii
publice, institute/instituţii de cercetare, dezvoltare, inovare, unităţi şi instituţii de învăţământ, organizaţii
neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare şi exploatare a
terenurilor agricole sau cu vegetaţie forestieră, operatori economici, ocoale silvice, asociaţii de
proprietari, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.
(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea,
implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1), cu excepţia
celor prevăzute la lit. d), m), o), p), t) şi v), se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program
sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului şi se aprobă prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice.
(5) Categoriile de lucrări şi/sau proiecte pentru protecţia mediului care se pot finanţa conform
prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t) şi v), precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor
climatice.”
16. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul
cuprins:
„(4^1) Proiectele selectate pentru a fi finanţate şi sumele alocate pentru fiecare proiect selectat
conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor
climatice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.”
17. La articolul 13, după alineatul (5^1) se introduc două noi alineate, alineatele (5^2) şi (5^3), cu
următorul cuprins:
„(5^2) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (2^1) lit. a) pot fi:
a) operatori economici;
Ordonanta nr. 31/2013 – text procesat prin programul LEX EXPERT
b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
(5^3) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, conştientizare şi studii de cercetare în
domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la alin. (2^1) lit. b), pot fi:
a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
b) organizaţii neguvernamentale;
c) unităţi ale sistemului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare.”
18. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă
de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice.”
19. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) de către personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului şi/sau al Gărzii Naţionale de
Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (2) şi (4);”.
20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 19
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.”
21. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.
22. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.
23. Anexa nr. 4 se abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.
24. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „autoritatea publică centrală pentru mediu şi
păduri” se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.”
ART. II
(1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. c), s) şi v), art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) şi (2), anexele nr. 2
şi 3, precum şi prevederile referitoare la abrogarea anexei nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta
ordonanţă, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.
(2) Prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, intră în
vigoare în 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. III
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta
ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape,
păduri şi piscicultură,
Lucia Ana Varga
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Ordonanta nr. 31/2013 – text procesat prin programul LEX EXPERT
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe,
Radu Podgorean,
secretar de stat
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
p. Ministrul delegat pentru energie,
Marcel Popa,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Bucureşti, 27 august 2013.
Nr. 31.
ANEXA 1
(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)
Taxele încasate pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin
depozitare, în anii 2014, 2015 şi începând cu anul 2016
______________________________________________________________________________
| Anul | Taxa |
| | [lei/tonă]|
|__________________________________________________________________|___________|
| 2014 | 50 |
|__________________________________________________________________|___________|
| 2015 | 80 |
Ordonanta nr. 31/2013 – text procesat prin programul LEX EXPERT
|__________________________________________________________________|___________|
| Începând cu anul 2016 | 120 |
|__________________________________________________________________|___________|
ANEXA 2
(Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)
Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi
de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de materiale de ambalare, începând cu anul 2013
______________________________________________________________________________
| | Obiectiv de valorificare prin reciclare/ |Obiectiv |Obiectiv |
| | tip de material*1) (%) |global de |global de |
|______|____________________________________________|valorificare|valorificare |
| Anul |Hârtie| Plastic |Sticlă| Metal |Lemn|prin |sau |
| |carton|____________|______|____________| |reciclare*2)|incinerare în|
| | |Total|Din | |Total|Din | |(%) |instalaţii de|
| | | |care | | |care | | |incinerare cu|
| | | |pentru| | |pentru| | |recuperare |
| | | |PET | | |Al | | |de energie*3)|
| | | | | | | | | |(%) |
|______|______|_____|______|______|_____|______|____|____________|_____________|
|înce- | 60 |22,5 | 55 | 60 | 50 | 21 | 15 | 55 | 60 |
|pând | | | | | | | | | |
|cu | | | | | | | | | |
|1.09. | | | | | | | | | |
|2013 | | | | | | | | | |
|______|______|_____|______|______|_____|______|____|____________|_____________|
*1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conţinut în deşeurile rezultate din
ambalajele introduse pe piaţa naţională.
*2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile
rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.
*3) Procentajul minim din masa tuturor deşeurilor de ambalaje conţinute în deşeurile rezultate din
ambalajele introduse pe piaţa naţională.
–––––