HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 6 septembrie 2006

pdf

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

CAP. I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Obiectul de reglementare

 

ART. 1

(1) Prevederile prezentei hotărâri au ca obiect de reglementare protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil sa apara prin expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

(2) Prevederile prezentei hotărâri constituie cerinţe minime în acest domeniu.

(3) Valorile limita stabilite de prezenta hotărâre reprezintă valorile maxime admise pana la care lucrătorii pot fi expusi în munca.

ART. 2

Prezenta hotărâre nu se aplica lucrătorilor expusi numai la radiatii ionizante reglementate de Comisia Nationala de Control al Activităţilor Nucleare.

ART. 3

<LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispoziţiile prezentei hotărâri.

ART. 4

În situaţia în care se foloseşte în munca azbestul, situaţie care face obiectul <LLNK 12005  1875 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, dispoziţiile prezentei hotărâri se aplica întotdeauna atunci când sunt mai favorabile sănătăţii şi securităţii în munca.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii. Domeniul de aplicare-determinarea şi evaluarea riscurilor

 

ART. 5

Pentru aplicarea prezentei hotărâri termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

 1. agent cancerigen:
 2. a) o substanta care corespunde criteriilor de clasificare în categoria 1 sau 2 de agenţi cancerigeni, astfel cum sunt prevăzute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12000 200180 301   0 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12002   490 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. b) un preparat compus din una sau mai multe substanţe prevăzute la lit. a), atunci când concentratia uneia sau a mai multor astfel de substanţe corespunde cerinţelor impuse în materie de limite de concentraţie pentru clasificarea unui preparat în categoria 1 sau 2 de agenţi cancerigeni, astfel cum sunt prevăzute fie în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12000 200180 301   0 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12002   490 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fie în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12003    92 20 301   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, atunci când substanta sau substantele nu figurează în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12000   200180 301   0 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi reparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12002   490 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu au prevăzute în aceasta limite de concentraţie;
 4. c) o substanta, un preparat sau un procedeu, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi o substanta sau un preparat care este degajat printr-un procedeu prevăzut în aceasta anexa;
 5. agent mutagen:
 6. a) o substanta care corespunde criteriior de clasificare în categoria 1 sau 2 de agenţi mutageni, astfel cum sunt prevăzute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12000 200180 301   0 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12002   490 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. b) un preparat compus din una sau mai multe substanţe prevăzute la lit. a), atunci când concentratia uneia sau a mai multor astfel de substanţe corespunde cerinţelor impuse în materie de limite de concentraţie pentru clasificarea unui preparat în categoria 1 sau 2 de agenţi mutageni, astfel cum sunt prevăzute fie în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12000 200180 301   0 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12002   490 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fie în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12003    92 20 301   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, atunci când substanta sau substantele nu figurează în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12000   200180 301   0 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi reparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12002   490 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu au prevăzute în aceasta limite de concentraţie;
 8. valoare limita – cu excepţia cazului în care se prevede altfel, limita mediei ponderate în timp a concentratiei agentului cancerigen sau mutagen în aer în zona de respiratie a lucrătorului, pe o perioada de referinta specificată în prezenta hotărâre.
 9. substanta – termenul definit potrivit prevederilor <LLNK 12000 200180 302   6 65>art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin <LLNK 12001   451 10 201   0 18>Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. preparat – termenul definit potrivit prevederilor <LLNK 12000 200180 302   6 65>art. 6 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin <LLNK 12001   451 10 201   0 18>Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. zona de respiratie a lucrătorului – zona de forma emisferica, situata la nivelul fetei lucrătorului, având raza de 0,3 m, masurati de la mijlocul unei linii imaginare ce uneste urechile.

ART. 6

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplica oricărei activităţi în care lucrătorii sunt sau pot fi expusi, ca urmare a muncii lor, la agenţi cancerigeni sau mutageni.

(2) În cazul oricărei activităţi susceptibile sa prezinte pentru lucrători un risc de expunere la agenţi cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat sa determine natura, gradul şi durata de expunere a lucrătorilor, pentru a face posibila evaluarea oricărui risc pentru sănătatea şi securitatea lor, precum şi stabilirea măsurilor care trebuie luate.

(3) Angajatorul este obligat sa reînnoiască periodic evaluarea riscurilor şi în mod obligatoriu la orice modificare a condiţiilor de munca prin care poate fi influentata expunerea lucrătorilor la agenţi cancerigeni sau mutageni.

(4) Angajatorul este obligat sa furnizeze inspectoratului teritorial de munca şi/sau autorităţii de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti, la cererea acestora, elementele care au servit la evaluarea prevăzută la alin. (2).

ART. 7

La evaluarea riscului trebuie luate în considerare toate căile de patrundere în organism a agentului cancerigen sau mutagen, cum ar fi absorbtia transcutanata şi/sau percutanata.

ART. 8

În situaţia în care se efectuează evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (2), angajatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita tuturor eventualelor efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor cu sensibilitate specială şi trebuie sa ia în considerare, printre altele, faptul ca este preferabil sa nu angajeze/repartizeze astfel de lucrători în zonele în care pot intra în contact cu agenţi cancerigeni sau mutageni.

 

CAP. II

Obligaţiile angajatorilor

 

SECŢIUNEA 1

Reducerea utilizării şi înlocuirea agenţilor cancerigeni sau mutageni la locul de munca

 

ART. 9

Angajatorul trebuie sa reducă utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de munca, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, în special prin înlocuirea sa cu o substanta, preparat sau procedeu, care, în condiţii de utilizare, nu este periculos ori este mai puţin periculos pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor, după caz.

ART. 10

La cererea inspectoratului teritorial de munca şi/sau a autorităţii de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti, angajatorul comunica acestora rezultatul acţiunilor sale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Prevenirea şi reducerea expunerii la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca

 

ART. 11

Expunerea nu trebuie sa se realizeze în situaţia în care s-a depăşit valoarea limita a agentului cancerigen sau mutagen prevăzută de prezenta hotărâre ori de actele normative prevăzute la art. 5 pct. 1 sau 2, după caz.

ART. 12

(1) Expunerea lucrătorilor trebuie evitata dacă rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor.

(2) Dacă din punct de vedere tehnic nu este posibila înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen printr-o substanta, preparat sau procedeu, care, în condiţii de utilizare, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru sănătate şi securitate, angajatorul trebuie sa ia măsuri ca agentul cancerigen sau mutagen sa fie, atât cat este posibil din punct de vedere tehnic, produs ori utilizat într-un sistem închis.

(3) Dacă aplicarea unui sistem închis nu este posibila, angajatorul trebuie sa asigure condiţii pentru ca expunerea lucrătorilor sa fie redusă la nivelul cel mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic.

(4) În toate cazurile în care se utilizează un agent cancerigen sau mutagen, angajatorul este obligat sa ia următoarele măsuri:

 1. a) limitarea cantităţilor agentului cancerigen sau mutagen la locul de munca;
 2. b) limitarea numărului de lucrători expusi sau susceptibil a fi expusi, la nivelul cel mai scăzut posibil;
 3. c) proiectarea unui proces de munca şi a unor măsuri tehnice de control prin care sa se evite sau sa se reducă la minimum degajarea de agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca;
 4. d) evacuarea agenţilor cancerigeni sau mutageni la sursa, prin ventilaţie adecvată, locală (exhaustare) sau generală, şi compatibila cu necesitatea de a proteja sănătatea umană şi mediul înconjurător;
 5. e) utilizarea metodelor de măsurare adecvate existente pentru agenţii cancerigeni sau mutageni, în special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprevăzut sau dintr-un accident;
 6. f) aplicarea unor proceduri şi metode de munca adecvate;
 7. g) asigurarea măsurilor de protecţie colectivă şi/sau, în cazul în care expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace, a măsurilor de protecţie individuală;
 8. h) aplicarea unor măsuri de igiena, în special curatarea cu regularitate a pardoselilor, pereţilor şi a altor suprafeţe;
 9. i) informarea lucrătorilor;
 10. j) delimitarea zonelor de risc şi utilizarea unor indicatoare de securitate adecvate, inclusiv a indicatorului „Fumatul interzis”, în zonele în care lucrătorii sunt sau pot fi expusi la agenţi cancerigeni sau mutageni;
 11. k) elaborarea unor planuri de măsuri pentru situaţiile de urgenta în care ar putea sa se producă expuneri anormal de ridicate;
 12. l) asigurarea unor mijloace care sa permită depozitarea, manipularea şi transportul fără risc al agenţilor cancerigeni sau mutageni, în special prin utilizarea de recipiente ermetice şi etichetate clar şi vizibil;
 13. m) asigurarea unor mijloace care sa permită colectarea, depozitarea şi evacuarea în siguranta a deşeurilor de către lucrători, inclusiv utilizarea recipientelor ermetice şi etichetate clar şi vizibil.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Informarea autorităţilor competente

 

ART. 13

Dacă rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază existenta unui risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, angajatorul trebuie sa pună la dispoziţie inspectoratului teritorial de munca şi/sau autorităţii de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti, la cererea acestora, informaţii corespunzătoare.

ART. 14

Informaţiile prevăzute la art. 13 se referă la:

 1. a) activităţile desfăşurate şi/sau procedeele industriale folosite, inclusiv motivele pentru care se utilizează agenţi cancerigeni sau mutageni;
 2. b) cantităţile fabricate sau utilizate de substanţe ori preparate care conţin agenţi cancerigeni sau mutageni;
 3. c) numărul lucrătorilor expusi;
 4. d) măsurile de prevenire luate;
 5. e) tipul echipamentului de protecţie utilizat;
 6. f) natura şi gradul expunerii;
 7. g) cazurile de înlocuire a agenţilor cancerigeni sau mutageni.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Expunerea imprevizibila şi expunerea previzibila. Accesul în zonele de risc

 

ART. 15

(1) În cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a accidentelor care ar putea antrena o expunere anormala a lucrătorilor, angajatorul trebuie sa îi informeze pe aceştia.

(2) Pana la normalizarea situaţiei şi eliminarea cauzelor expunerii anormale, angajatorul trebuie sa ia următoarele măsuri:

 1. a) sa dispună ca în zona afectată sa lucreze numai lucrătorii care sunt indispensabili pentru executarea reparaţiilor sau a altor lucrări necesare;
 2. b) sa doteze lucrătorii implicaţi cu echipament individual de protecţie, inclusiv cu echipament pentru protecţia respiratorie; expunerea nu trebuie sa fie permanenta şi trebuie limitată la strictul necesar pentru fiecare lucrator;
 3. c) sa nu permită ca lucrători neprotejati sa lucreze în zona afectată.

(3) Lucrătorii implicaţi trebuie sa poarte echipamentul individual de protecţie şi de lucru cu care au fost dotati.

ART. 16

(1) Pentru anumite activităţi, cum este întreţinerea, pentru care este previzibila posibilitatea unei cresteri semnificative a expunerii şi în privinta cărora au fost deja epuizate toate posibilităţile de a lua alte măsuri tehnice de prevenire în scopul limitării acestei expuneri a lucrătorilor, angajatorul trebuie sa stabilească, după consultarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor din întreprindere ori unitate, fără a afecta reponsabilitatea angajatorului, măsurile necesare pentru a reduce durata expunerii lucrătorilor la minimum posibil şi pentru a asigura protecţia lor în timpul acestor activităţi.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) angajatorul trebuie sa pună la dispoziţie lucrătorilor implicaţi echipament individual de protecţie, inclusiv echipament pentru protecţia respiratorie. Lucrătorii implicaţi trebuie sa poarte echipamentul individual de protecţie pe toată durata în care persista expunerea anormala.

(3) Pentru activităţile prevăzute la alin. (1) expunerea lucrătorilor nu trebuie sa fie permanenta şi trebuie limitată strict la minimum necesar pentru fiecare lucrator.

ART. 17

Angajatorul trebuie sa ia măsurile necesare adecvate pentru delimitarea clara şi semnalizarea zonelor în care se desfăşoară activităţile prevăzute la art. 16 alin. (1) sau pentru a preintampina prin alte mijloace accesul persoanelor neautorizate în astfel de zone.

ART. 18

Angajatorul trebuie sa ia măsurile necesare pentru ca accesul în zone în care se desfăşoară activităţi pentru care rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor sa fie permis numai lucrătorilor care, prin natura muncii sau a funcţiei lor, e necesar sa fie prezenţi în interiorul zonei.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Măsuri de igiena şi de protecţie individuală

 

ART. 19

Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate în care exista risc de contaminare cu agenţi cancerigeni sau mutageni, sa ia măsuri adecvate pentru a se asigura ca:

 1. a) lucrătorii nu mananca, nu beau şi nu fumeaza în zonele de lucru în care exista riscul contaminarii cu agenţi cancerigeni sau mutageni;
 2. b) lucrătorii sunt dotati cu echipament individual de protecţie adecvat sau alt echipament special adecvat;
 3. c) sunt prevăzute locuri special amenajate pentru depozitarea separată a echipamentului individual de protecţie sau a echipamentului special, pe de o parte, de îmbrăcămintea de strada, pe de alta parte;
 4. d) lucrătorii au la dispoziţie grupuri sanitare şi duşuri, suficiente şi adecvate;
 5. e) echipamentul individual de protecţie este depozitat corect în locuri bine stabilite şi este verificat şi curatat dacă este posibil înainte şi obligatoriu după fiecare utilizare;
 6. f) echipamentul individual de protecţie cu deficiente este reparat sau înlocuit înainte de următoarea utilizare.

ART. 20

Lucrătorii nu trebuie sa suporte costul măsurilor prevăzute la art. 19.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor

 

ART. 21

(1) Angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din întreprindere sau unitate sa primească o instruire suficienta şi adecvată, bazată pe toate cunoştinţele disponibile, în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni, referitoare la:

 1. a) riscurile potenţiale pentru sănătate, inclusiv riscurile suplimentare cauzate de consumul de tutun;
 2. b) măsurile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;
 3. c) cerinţele de igiena;
 4. d) purtarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie;
 5. e) măsurile pe care trebuie sa le ia lucrătorii, în special personalul de intervenţie, în cazul producerii unor incidente şi pentru prevenirea incidentelor.

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie sa fie:

 1. a) adaptată la evoluţia riscurilor şi la apariţia unor riscuri noi;
 2. b) repetată periodic, dacă este necesar.

ART. 22

Angajatorul trebuie sa informeze lucrătorii cu privire la instalaţiile şi recipientele lor auxiliare care conţin agenţi cancerigeni sau mutageni, sa vegheze ca toate aceste recipiente, ambalaje şi instalaţii sa fie etichetate clar şi lizibil şi sa expuna semnele de avertizare în mod cat mai vizibil.

ART. 23

(1) Pentru informarea lucrătorilor, angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare pentru ca:

 1. a) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere sau unitate sa poată controla dacă prevederile prezentei hotărâri se aplica ori sa se poată implica în aplicarea lor;
 2. b) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori unitate sa fie informati cat mai repede posibil asupra unei expuneri anormale, inclusiv expunerile prevăzute la art. 16, asupra cauzelor acestora şi asupra măsurilor luate sau care trebuie luate pentru remedierea situaţiei;
 3. c) sa păstreze o lista nominală actualizată a lucrătorilor implicaţi în activităţile pentru care rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lor, cu precizarea expunerii la care ei au fost supuşi, dacă aceasta informaţie este disponibilă;
 4. d) medicul de medicina muncii şi/sau medicul de medicina generală/medicina de familie, cu competenta în medicina de întreprindere, conform legii, inspectoratul teritorial de munca şi/sau autoritatea de sănătate publica judeteana ori a municipiului Bucureşti, precum şi orice alta persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în munca sa aibă acces la lista prevăzută la lit. c);
 5. e) fiecare lucrator sa aibă acces la informaţiile conţinute în lista care îl privesc personal;
 6. f) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori unitate sa aibă acces la informaţii colective care nu conţin nominalizări de persoane.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din unitate trebuie sa poată controla ori sa se poată implica în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în special cu privire la:

 1. a) consecinţele pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor legate de alegerea, purtarea şi utilizarea imbracamintei sau a echipamentului individual de protecţie, fără a afecta responsabilitatea angajatorului pentru stabilirea eficacitatii imbracamintei ori a echipamentului de protecţie;
 2. b) măsurile stabilite de angajator şi la care se face referire în art. 16 alin. (1), fără a afecta responsabilitatea angajatorului de a stabili astfel de măsuri.

ART. 24

Angajatorul trebuie sa asigure consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora la procesul de stabilire a măsurilor privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea acestora la acţiunea agenţilor cancerigeni ori mutageni în timpul activităţii desfăşurate la locul de munca, în conformitate cu prevederile secţiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.

 

CAP. III

Dispoziţii referitoare la supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor

 

SECŢIUNEA 1

Supravegherea medicală

 

ART. 25

(1) Măsurile pentru supravegherea medicală a lucrătorilor pentru care rezultatul evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază riscuri pentru sănătatea sau securitatea lor se stabilesc în concordanta cu reglementările Ministerului Sănătăţii Publice.

(2) Măsurile pentru supravegherea medicală a lucrătorilor, stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), se asigura de către angajator astfel încât fiecare lucrator care desfăşoară activităţi cu risc pentru securitatea şi/sau sănătatea sa la locul de munca sa fie supus unei supravegheri medicale, atât:

 1. a) înainte de expunerea sa la acţiunea agenţilor cancerigeni şi/sau mutageni, cat şi:
 2. b) la intervale de timp regulate, după expunerea sa la acţiunea agenţilor cancerigeni şi/sau mutageni.

(3) Toate aceste măsuri de supraveghere medicală a lucrătorilor sunt concepute astfel încât sa fie posibila aplicarea directa a măsurilor specifice de igiena individuală şi de medicina muncii.

(4) Dacă se constata ca un lucrator prezintă manifestări clinice susceptibile a fi rezultatul expunerii la agenţi cancerigeni sau mutageni, medicul de medicina muncii şi/sau medicul cu competenta în medicina de întreprindere poate solicita ca şi alţi lucrători care au suferit o expunere similară sa facă obiectul unei supravegheri medicale.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) angajatorul trebuie sa realizeze o noua evaluare a riscului de expunere, în conformitate cu prevederile art. 6.

ART. 26

(1) Pentru fiecare lucrator pentru care se asigura supraveghere medicală, medicul de medicina muncii şi/sau cu competenta în medicina de întreprindere trebuie sa întocmească un dosar medical individual.

(2) Medicul de medicina muncii şi/sau medicul cu competenta în medicina de întreprindere, responsabil cu supravegherea medicală, va propune măsurile de protecţie individuală sau măsurile de prevenire care trebuie luate pentru fiecare lucrator.

ART. 27

Lucrătorii trebuie sa primească informaţii şi recomandări privind supravegherea medicală de care pot beneficia după încetarea expunerii.

ART. 28

Lucrătorii trebuie sa aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal.

ART. 29

(1) Lucrătorii vizati sau angajatorul pot/poate sa solicite reexaminarea rezultatelor supravegherii medicale.

(2) Costul reexaminarilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) se suporta de către solicitant.

ART. 30

Recomandările pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, precum şi în reglementările Ministerului Sănătăţii Publice.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Păstrarea dosarelor medicale

 

ART. 31

Toate cazurile de cancer identificate ca rezultat al expunerii în munca la un agent cancerigen sau mutagen trebuie raportate autorităţii teritoriale de sănătate publica.

ART. 32

(1) Lista prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. c) şi dosarul medical prevăzut la art. 26 alin. (1) trebuie păstrate cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii.

(2) În cazul în care întreprinderea isi încetează activitatea, angajatorul trebuie sa predea autorităţilor de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti documentele prevăzute la alin. (1).

 

CAP. IV

Dispoziţii finale

 

ART. 33

(1) Pe baza informaţiilor disponibile privind agenţii cancerigeni sau mutageni, inclusiv a datelor ştiinţifice şi tehnice care exista, precum şi a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limita, ghidurile necesare în utilizare sau adaptarile prevăzute la art. 35 alin. (2) se stabilesc/elaborează de o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi din alţi specialişti desemnaţi de acestea, după caz.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) isi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1), când considera necesar şi în mod fundamentat, poate propune instituţiilor implicate şi adoptarea altor dispoziţii direct conexe.

ART. 34

Valorile limita prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 11, celelalte dispoziţii direct conexe, precum şi perioada specificată la art. 5 pct. 3 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

ART. 35

(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1-3 se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.

ART. 36

Utilizarile pe care diferitele instituţii implicate le dau informaţiilor prevăzute la art. 31 se ţin la dispoziţia Comisiei Europene.

ART. 37

Studiile efectuate în domeniu, cu implicarea informaţiilor prevăzute la art. 31, precum şi utilizarile prevăzute la art. 36 vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru a fi puse la dispoziţia Comisiei Europene, la solicitarea acesteia.

ART. 38

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei aduce la cunostinta Comisiei Europene textul dispoziţiilor de drept intern adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

ART. 39

Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

 

*

 

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca (a sasea directiva specifica în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 158 din 30 aprilie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemnează:

–––––

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

 

Ministrul economiei şi comerţului,

Codrut Ioan Seres

 

Ministrul mediului

şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucureşti, 16 august 2006.

Nr. 1.093.

 

ANEXA 1

 

TIPURI DE AGENŢI

cu acţiune cancerigena sau mutagena

 

 1. Lista substanţelor, preparatelor şi procedeelor care pot duce la apariţia cancerului

[prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din hotărâre]

 1. Fabricarea auraminei
 2. Lucrări care implica expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente în funingine, gudron de cărbune sau smoala de huila
 3. Lucrări care implica expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultaţi la prajirea şi electrorafinarea matelor de nichel
 4. Procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic
 5. Lucrări care implica expunerea la pulberi de lemn de esenta tare. O lista a tipurilor de lemn de esenta tare exista în volumul 62 al monografiilor referitoare la evaluarea riscurilor de carcinogenitate la om, intitulate „Wood Dust and Formaldehyde” – „Pulbere de lemn şi formaldehida”, publicate de Centrul Internaţional de Cercetări asupra Cancerului, Lyon, 1995.
 6. Alte tipuri de acţiune cancerigena

Agenţi fizici:

 1. a) radiatia solara în exces;
 2. b) radiatii ionizante.

 

 

ANEXA 2

 

RECOMANDĂRI PRACTICE

cu privire la supravegherea medicală a lucrătorilor

 

 1. Medicul de medicina muncii şi/sau medicul cu competenta în medicina de întreprindere, responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expusi la agenţi cancerigeni sau mutageni, trebuie sa cunoască bine condiţiile sau împrejurările expunerii fiecărui lucrator.
 2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie asigurata în conformitate cu principiile şi practicile medicinei muncii; aceasta trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele măsuri:
 3. a) înregistrarea antecedentelor medicale şi profesionale ale fiecărui lucrator;
 4. b) anamneza;
 5. c) dacă este cazul, supravegherea biologica, precum şi depistarea efectelor precoce şi reversibile.

Se pot decide şi alte examene pentru fiecare lucrator care face obiectul unei supravegheri medicale, avându-se în vedere cele mai recente progrese în medicina muncii.

 

 

ANEXA 3

 

VALORI LIMITA NAŢIONALE

de expunere profesională pentru agenţi cancerigeni

(prevăzute la art. 34 din hotărâre)

 

 1. VALORI LIMITA ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ

*T*

┌──────────────────────┬─────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬───────┐

│                      │         │       │   Valori limita   │         │Măsuri │

│ Denumire             │EINECS*1)│CAS*2) ├──────────┬────────┤Obser-   │tranzi-│

│                      │         │       │(mg/mc)*3)│(ppm)*4 │vatii    │torii  │

├──────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤

│Benzen                │200-753-7│71-43-2│  3,25*5) │   1*5) │piele*6) │  –    │

├──────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤

│Clorura de vinil      │200-831  │75-01-4│  7,77*5) │   3*5) │  –      │  –    │

│monomer               │         │       │          │        │         │       │

├──────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤

│Pulberi de lemn de    │         │       │          │        │         │       │

│ esenta tare          │    –    │   –   │5,00*5,*7)│    –   │    –    │   –   │

└──────────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┘

*ST*

 

 1. ALTE VALORI LIMITA ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ PENTRU PULBERI

*T*

┌────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┐

│Nr. │Denumirea substanţei              │ Valoare limita│     Observaţii       │

│crt.│                                  │    8 ore      │                      │

├────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Cuart (pulbere)                   │   0,1 mg/mc   │Fractie respirabila*7)│

├────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Cristobalit (pulbere)             │  0,05 mg/mc   │Fractie respirabila*7)│

├────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Tridimit (pulbere)                │  0,05 mg/mc   │Fractie respirabila*7)│

├────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Azbest (amestec de fibre, inclusiv│0,1 fibra/cmc  │Fractie respirabila*7)│

│    │cel care conţine crisotil)        │               │                      │

│    │(pulbere)                         │               │                      │

├────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Lana de sticla(pulbere)           │  1 fibra/cmc  │Fractie respirabila*7)│

├────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Lana de roca (pulbere)            │  1 fibra/cmc  │Fractie respirabila*7)│

├────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Lana de furnal (pulbere)          │  1 fibra/cmc  │Fractie respirabila*7)│

├────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Fibre de sticla pentru scopuri    │  1 fibra/cmc  │Fractie respirabila*7)│

│    │speciale                          │               │                      │

├────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Lemn (esenta moale)               │   5 mg/mc     │Fractie totală        │

├────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│10. │Lemn de cedru (pulberi)           │  0,5 mg/mc    │Fractie totală        │

└────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┘

*ST*

––––

*1) EINECS: Inventarul european al produselor chimice existente (European Inventory of Existing Chemical Substances).

*2) CAS: numărul din Chemical Abstract Service

*3) mg/mc = miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa (760 mm coloana de mercur)

*4) ppm = părţi volumetrice pe milion, în aer (ml/mc)

*5) Măsurate sau calculate prin raportare la o perioada de referinta de 8 ore.

*6) Prin expunere este posibil ca la absorbtia în organism prin inhalare sa se adauge şi o absorbţie cutanata.

*7) Fractie respirabila (inhalabila): dacă pulberile de lemn de esenta tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea limita se aplica tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.

––––