HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 octombrie 2006

 Descarca Pdf cu H.G. nr. 1218-2006

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al <LLNK 12006   319 10 202  51 82>art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

CAP. I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Obiectul de reglementare şi domeniul de aplicare

 

ART. 1

Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenţilor chimici prezenţi la locul de munca ori ca rezultat al oricărei activităţi profesionale care implica agenţi chimici.

ART. 2

<LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.

ART. 3

În cazul prezentei substanţelor cancerigene şi mutagene la locul de munca, prevederile prezentei hotărâri se aplica cu respectarea prevederilor <LLNK 12006  1093 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

ART. 4

(1) Cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca prevăzute de prezenta hotărâre se aplica în cazul în care agenţii chimici periculosi sunt prezenţi sau pot fi prezenţi la locul de munca, cu respectarea prevederilor privind măsurile de protecţie impotriva radiatiilor ionizante aplicabile agenţilor chimici, conform legislaţiei naţionale elaborate de Comisia Nationala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în temeiul <LLNK 11996   111 11 211   0 18>Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi armonizate cu directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

(2) La transportul agenţilor chimici periculosi, prevederile prezentei hotărâri se aplica cu respectarea dispoziţiilor mai favorabile protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor în munca din legislaţia nationala armonizata cu:

 1. a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 235/1996; din <LLNK 11999 49130 301   0 32>Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin <LLNK 12001   788 10 201   0 18>Legea nr. 788/2001; <LLNK 12000   323 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componentei, atribuţiilor şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; <LLNK 12003   891 50BP01   0 81>Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; <LLNK 12004  2224 50EE01   0 80>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; <LLNK 12005     7131 301   0 31>Ordonanta Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   110 10 201   0 18>Legea nr. 110/2006; şi <LLNK 12005   644 50EE01   0 78>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată;
 2. b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmărire şi de informarea traficului navelor şi de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 208/2002; din <LLNK 12006 389 50EE01   0 78>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteza care operează în serviciu regulat;
 3. c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 319/1994; din <LLNK 12005 109180 301   0 46>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   102 10 201   0 18>Legea nr. 102/2006; <LLNK 11999    48130 301   0 32>Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin <LLNK 12002   122 10 201   0 18>Legea nr. 122/2002 şi prin <LLNK 12000  1374 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin <LLNK 11994    31 10 201   0 17>Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) codul IMDG – codul maritim internaţional al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC – lista internationala a Organizaţiei Maritime Internaţionale, denumita în continuare OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transporta produse chimice periculoase în vrac şi Codul IGC – lista internationala a OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transporta gaze lichefiate în vrac;
 5. e) Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare şi Regulamentul privind transportul intern al substanţelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar;
 6. f) instrucţiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în condiţii de siguranta, emise de Organizaţia Internationala a Aviaţiei Civile.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

ART. 5

În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

 1. agent chimic – orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturala sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub forma de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie ca este produs intentionat sau nu, fie ca este introdus pe piata ori nu;
 2. agent chimic periculos:
 3. a) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanta periculoasa în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12000 200180 301   0 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12002   490 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fie ca acea substanta este clasificata în temeiul hotărârii menţionate sau nu, cu excepţia substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca substanţe periculoase pentru mediu;
 4. b) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca preparat periculos în sensul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12003 92 20 301   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, fie ca acel preparat este clasificat în temeiul hotărârii menţionate sau nu, cu excepţia acelor preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentru mediu;
 5. c) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile menţionate la lit. a) şi b), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorită proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de munca, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare limita de expunere profesională potrivit prevederilor art. 6-10;
 6. activitate care implica agenţi chimici – orice proces de munca în care sunt utilizaţi sau se intenţionează sa se utilizeze agenţi chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea şi tratarea, sau orice asemenea proces de munca din care rezulta agenţi chimici;
 7. valoare limita de expunere profesională – dacă nu se specifica altfel, limita mediei ponderate în funcţie de timp a concentratiei unui agent chimic în aerul zonei în care respira un lucrator, pentru o perioada de referinta specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;
 8. valoare limita biologica – limita concentratiei, în mediul sau biologic de referinta, a unui agent chimic relevant, a metabolitului sau ori a unui indicator al efectului;
 9. supraveghere a sănătăţii – evaluarea medicală a unui lucrator pentru a se determina starea sănătăţii acelui individ, în relatie cu expunerea la agenţi chimici specifici în munca;
 10. pericol – proprietatea intrinseca, cu potenţial de a dăuna, a unui agent chimic;
 11. risc – probabilitatea ca potenţialul de a dăuna sa producă efecte în condiţiile utilizării şi/sau expunerii.

ART. 6

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează organizaţiile lucrătorilor şi ale angajatorilor cu privire la valorile limita de referinta privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Valori limita de expunere profesională şi valori limita biologice

 

ART. 7

(1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare limita de referinta privind expunerea profesională, se stabileşte o valoare limita obligatorie nationala de expunere profesională, ţinând cont de valoarea limita existenta la nivel comunitar.

(2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare limita obligatorie de expunere profesională, se stabileşte o valoare limita obligatorie nationala de expunere profesională corespondenta, ţinând cont, în acest sens, de valoarea limita comunitara, fără a o depăşi.

(3) Valorile limita obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici, prevăzute la alin. (1) şi (2), reflecta factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de munca şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. Aceste valori limita se stabilesc potrivit art. 44 şi, împreună cu datele ştiinţifice şi tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

ART. 8

(1) Pentru orice agent chimic pentru care se stabileşte o valoare limita biologica obligatorie la nivel comunitar, se stabileşte o valoare limita biologica obligatorie nationala, bazată pe valoarea limita a Uniunii Europene, fără sa o depăşească.

(2) Valorile limita biologice obligatorii naţionale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc pe baza unei evaluări ştiinţifice şi a tehnicilor de măsurare disponibile, reflecta factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de munca şi sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori limita se stabilesc potrivit art. 44 şi, împreună cu datele ştiinţifice şi tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

ART. 9

În cazul în care sunt revizuite sau introduse, după caz, valorile limita naţionale pentru un agent chimic prevăzute la art. 7 şi 8, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană şi statele membre despre acest lucru şi despre datele ştiinţifice şi tehnice relevante.

ART. 10

Metode standardizate de măsurare şi evaluare a concentratiilor din aer la locul de munca în legatura cu valorile limita de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

 

CAP. II

Obligaţiile angajatorilor

 

SECŢIUNEA 1

Determinarea şi evaluarea riscului implicat de agenţii chimici periculosi

 

ART. 11

(1) În îndeplinirea obligaţiei sale de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activităţi care implica agenţi chimici periculosi, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la <LLNK 12006   319 10 202   7 43>art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 319/2006, şi include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.

(2) Angajatorul trebuie sa se asigure ca riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de munca, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor limita de expunere profesională la agenţi chimici în mediul de munca, prevăzute în anexa nr. 1, şi valorile limita biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menţinerea concentratiilor agenţilor chimici la cel mai scăzut nivel posibil.

(3) Valorile limita prevăzute la alin. (1) reprezintă valori maxime admise.

ART. 12

(1) Angajatorul, în îndeplinirea obligaţiilor stabilite în art. 7 alin. (4) şi în <LLNK 12006   319 10 202  12 40>art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, trebuie sa determine existenta oricărui agent chimic periculos la locul de munca.

(2) În cazul în care se constata prezenta agenţilor economici periculosi la locul de munca, angajatorul trebuie sa evalueze orice risc referitor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, care decurge din prezenta acestor agenţi chimici, luând în considerare:

 1. a) proprietăţile lor periculoase;
 2. b) informaţiile puse la dispoziţie de furnizor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cum ar fi fişele tehnice de securitate, în conformitate cu prevederile <LLNK 12002 490 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) nivelul, tipul şi durata expunerii;
 4. d) condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenta unor astfel de agenţi, inclusiv cantităţile acestora;
 5. e) valorile limita de expunere profesională sau valorile limita biologice naţionale;
 6. f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează sa fie luate;
 7. g) concluziile care rezulta în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile.

(3) Angajatorul trebuie sa obţină informaţii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenţilor chimici periculosi sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informaţii trebuie sa conţină evaluarea specifica privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile, armonizata cu legislaţia comunitara cu privire la agenţii chimici.

ART. 13

Angajatorul trebuie sa se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu <LLNK 12006   319 10 202  12 30>art. 12 din Legea nr. 319/2006, şi sa identifice ce măsuri trebuie luate potrivit art. 12-24.

ART. 14

(1) Evaluarea riscului trebuie însoţită de documente prezentate într-o forma adecvată, în conformitate cu legislaţia şi practica nationala, şi poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul ca natura şi amploarea riscurilor datorate agenţilor chimici nu necesita o alta evaluare detaliată a riscului.

(2) Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru.

(3) În evaluarea riscului trebuie incluse şi anumite activităţi în cadrul întreprinderii sau al unităţii, cum ar fi întreţinerea, în timpul cărora este previzibila apariţia unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate şi sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice.

(4) În cazul activităţilor care implica expunerea la mai mulţi agenţi chimici periculosi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toţi aceşti agenţi chimici în combinatie.

ART. 15

În cazul unei activităţi noi care implica agenţi chimici periculosi, procesul de munca trebuie sa înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activităţi şi după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.

ART. 16

Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor şi la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenţii chimici periculosi şi pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc

 

ART. 17

Angajatorul este obligat sa ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesele de munca în care sunt implicaţi agenţi chimici periculosi, în special prin:

 1. a) proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de munca;
 2. b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenţii chimici, elaborarea şi implementarea procedurilor de întreţinere, care sa asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de munca;
 3. c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi;
 4. d) reducerea la minimum a duratei şi intensitatii de expunere;
 5. e) măsuri corespunzătoare de igiena;
 6. f) reducerea cantităţii de agenţi chimici prezenţi la locul de munca la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectiva;
 7. g) proceduri adecvate de lucru care includ în special reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea şi transportul în condiţii de siguranta la locul de munca ale agenţilor chimici periculosi şi ale deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici.

ART. 18

(1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 12 indica prezenta unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, se aplica măsurile specifice de protecţie, prevenire şi supraveghere prevăzute la art. 19-29 şi la art. 38-42 din prezenta hotărâre.

(2) Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 12, arata ca datorită cantităţii de agent chimic periculos prezent la locul de munca exista doar un risc redus pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 şi art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 şi 38-42 nu se aplica.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Măsuri specifice de protecţie şi prevenire

 

ART. 19

Angajatorul va asigura ca riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor cauzat de prezenta la locul de munca a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.

ART. 20

(1) În aplicarea art. 9 se recurge de preferinta la substituire, prin care angajatorul evita utilizarea unui agent chimic periculos, inlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condiţiile utilizării, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, după caz.

(2) Atunci când tipul activităţii nu permite eliminarea riscului prin substituire, ţinând cont de activitatea şi evaluarea riscului prevăzute la art. 12-16, angajatorul asigura reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire.

(3) În ordinea prioritatii, măsurile prevăzute la alin. (2) includ:

 1. a) proiectarea unor procese de munca şi control tehnic adecvate şi utilizarea echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încât sa se evite sau sa se reducă la minimum emiterea de agenţi chimici periculosi care pot prezenta un risc pentru siguranta şi sănătatea lucrătorilor la locul de munca;
 2. b) aplicarea unor măsuri de protecţie colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilatia adecvată şi măsurile potrivite de organizare;
 3. c) aplicarea unor măsuri de protecţie individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecţie, dacă expunerea nu poate fi prevenita prin alte mijloace.

(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 43.

ART. 21

Măsurile prevăzute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 38-42, dacă natura riscului o cere.

ART. 22

Dacă nu demonstreaza clar prin alte mijloace de evaluare ca, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, angajatorul efectuează masurarile necesare ale agenţilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorului la locul de munca, în mod regulat şi ori de câte ori se produce vreo schimbare a condiţiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în special cu privire la valorile limita de expunere profesională.

ART. 23

(1) În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecinta, din acestea, angajatorul tine seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 22.

(2) În situaţia în care o valoare limita de expunere profesională stabilită efectiv la nivel naţional a fost depăşită, angajatorul ia măsuri imediat, ţinând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situaţia prin aplicarea măsurilor preventive şi de protecţie.

ART. 24

(1) Pe baza evaluării globale şi a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 şi la art. 20 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice potrivite cu natura operaţiunii, inclusiv depozitarea, manipularea şi separarea agenţilor chimici incompatibili, asigurând protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor care decurg din proprietăţile fizico-chimice ale agenţilor chimici.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea prioritatii, în special, pentru:

 1. a) a preveni prezenta la locul de munca a concentratiilor periculoase ale substanţelor inflamabile sau a cantităţilor periculoase de substanţe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru;
 2. b) a evita prezenta surselor de aprindere care pot da naştere unor incendii şi explozii sau a condiţiilor nefavorabile care pot determina ca substantele chimice instabile ori amestecurile de substanţe sa genereze efecte fizice dăunătoare; şi
 3. c) a diminua efectele negative pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanţelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezenta substanţelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanţe.

(3) Echipamentul de lucru şi sistemele protectoare asigurate de angajator pentru protecţia lucrătorilor trebuie sa fie conforme cu prevederile legislaţiei aplicabile cu privire la proiectare, producţie şi livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătăţii şi securităţii.

(4) Măsurile tehnice şi/sau organizatorice luate de angajator trebuie sa ia în considerare şi sa fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii prevăzută în anexa nr. I la <LLNK 12004   752 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare.

(5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalaţiilor, echipamentelor şi maşinilor sau pentru a pune la dispoziţie echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgente

 

ART. 25

În vederea protejării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor impotriva accidentelor, incidentelor şi urgentelor legate de prezenta unor agenţi chimici periculosi la locul de munca, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la <LLNK 12006   319 10 202  10 36>art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabileşte măsuri sau planuri de acţiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât sa fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acţiune trebuie sa includă orice exercitii de protecţie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum şi asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.

ART. 26

(1) În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 25, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului şi a informa lucrătorii interesaţi.

(2) Pentru a readuce situaţia la normal, angajatorul trebuie:

 1. a) sa aplice măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cat mai rapid posibil;
 2. b) sa permită sa lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparaţiilor şi a altor operaţiuni necesare.

ART. 27

(1) Lucrătorilor cărora li se permite sa lucreze în zona afectată li se asigura îmbrăcăminte de protecţie potrivita, echipament individual de protecţie, echipament special de securitate şi instalaţiile pe care trebuie sa le utilizeze, atât timp cat situaţia se menţine.

(2) Situaţia prevăzută la art. 25 nu trebuie sa devină permanenta.

(3) Persoanelor neprotejate nu li se permite sa rămână în zona afectată.

ART. 28

Cu respectarea prevederilor <LLNK 12006   319 10 202  10 36>art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare şi alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenta unui risc crescut pentru securitate şi sănătate, pentru a permite o reactie adecvată şi pentru a întreprinde imediat acţiuni de remediere, precum şi operaţiuni de asistenta, evacuare şi salvare, dacă este nevoie.

ART. 29

(1) Angajatorul asigura disponibilitatea informaţiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgenta, care implica agenţi chimici periculosi.

(2) Serviciile interne şi externe competente în caz de accident şi urgenta au acces la informaţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) includ:

 1. a) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională;
 2. b) măsurile de identificare a pericolelor;
 3. c) măsurile de precautie şi procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgenta sa isi poată pregati propriile proceduri de intervenţie şi măsuri de precautie; şi
 4. d) toate informaţiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot aparea atunci când se produce un accident ori o situaţie de urgenta;
 5. e) informaţii despre măsurile de aplicare a acestui articol.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Informarea şi instruirea lucrătorilor

 

ART. 30

(1) Cu respectarea prevederilor <LLNK 12006   319 10 202  18 40>art. 18, 22 şi 23 din Legea nr. 319/2006, angajatorul se asigura ca lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se furnizează:

 1. a) datele obţinute în baza prevederilor art. 12-16 şi informaţii suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de munca determina o modificare a acestor date;
 2. b) informaţii despre agenţii chimici periculosi prezenţi la locul de munca, cum ar fi denumirea acestor agenţi, riscurile pentru securitate şi sănătate, valorile limita de expunere profesională, şi prevederi legale;
 3. c) instruire şi informare privind precautiile necesare şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înşişi şi pe alţi lucrători la locul de munca;
 4. d) acces la orice fişa tehnica de securitate, asigurat de către furnizor în conformitate cu cap. VIII din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12003 92 20 301   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 92/2003.

(2) Angajatorul se asigura ca informaţia transmisă lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora este:

 1. a) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orala pana la instruirea şi pregătirea individuală susţinute cu informaţii scrise, în funcţie de natura şi gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispoziţiile alin. (1);
 2. b) actualizată astfel încât sa ţină cont de modificarea condiţiilor.

ART. 31

În cazul în care containerele şi conductele pentru agenţi chimici periculosi folosiţi la locul de munca nu sunt marcate în conformitate cu legislaţia nationala privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi semnalizarea de securitate la locul de munca lipseşte sau este necorespunzătoare, angajatorul, cu respectarea derogarilor prevăzute în legislaţia menţionată, ia măsuri astfel încât conţinutul containerelor şi conductelor, precum şi natura acestui conţinut sa poată fi identificate clar.

ART. 32

Angajatorii pot obţine, la cerere, de la producător, furnizor sau de la oricare alta persoana care deţine legal, toate informaţiile despre agenţii chimici periculosi, necesare pentru aplicarea <LLNK 12000   200180 302  12 73>art. 12, în măsura în care Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12001   451 10 201   0 18>Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12003   360 10 201   0 18>Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevăd obligaţia de a asigura informaţii.

ART. 33

Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre au loc potrivit <LLNK 12006   319 10 202  18 33>art. 18-20 din Legea nr. 319/2006.

 

CAP. III

Interdicţii. Supravegherea stării de sănătate

 

SECŢIUNEA I

Interdicţii

 

ART. 34

Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de munca a agenţilor chimici prevăzuţi în anexa nr. 3, în condiţiile prevăzute în aceasta anexa pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiti agenţi chimici şi/sau anumite activităţi care implica agenţi chimici.

ART. 35

(1) Se pot permite exceptari de la cerinţele art. 34 în următoarele situaţii:

 1. a) pentru scopul exclusiv al cercetării ştiinţifice şi testarii, inclusiv al analizarii;
 2. b) pentru activităţile menite sa elimine agenţii chimici care sunt prezenţi sub forma de produse secundare sau deşeuri;
 3. c) pentru producerea agenţilor chimici prevăzuţi la art. 34 pentru a fi folosiţi ca produse intermediare şi pentru utilizarea lor în acest mod.

(2) Expunerea lucrătorilor la agenţii chimici prevăzuţi în art. 34 trebuie sa fie prevenita, în special prin măsuri care prevăd ca producerea şi cea mai rapida utilizare a acestor agenţi chimici ca produse intermediare trebuie sa aibă loc într-un sistem închis unic, din care agenţii chimici respectivi pot fi scoşi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau întreţinerea sistemului.

ART. 36

Când se permit derogări în temeiul art. 34, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cere angajatorului sa prezinte următoarele date:

 1. a) motivul pentru care se solicita derogarea;
 2. b) cantitatea de agent chimic ce va fi folosită anual;
 3. c) activităţile şi/sau reactiile sau procesele implicate;
 4. d) numărul lucrătorilor care pot fi implicaţi;
 5. e) măsurile de persecutie prevăzute pentru a se proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor implicaţi;
 6. f) măsurile tehnice şi organizatorice luate pentru a preveni expunerea lucrătorilor.

ART. 37

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice pot fi initiatori ai hotărârii care urmează sa modifice lista interdictiilor prevăzute la art. 34, pentru a include şi alţi agenţi chimici sau alte activităţi, pe baza modificărilor aduse listei de interdicţii sabilite de Consiliul Uniunii Europene.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Supravegherea stării de sănătate

 

ART. 38

(1) Cu respectarea prevederilor <LLNK 12006   319 10 202  26 36>art. 26 şi 27 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indica un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerinţele specificate pentru dosarele de sănătate şi expuneri, precum şi disponibilitatea acestora, sunt introduse în conformitate cu prevederile legislaţiei şi practicii naţionale.

(2) Supravegherea stării de sănătate, de ale carei rezultate se va tine seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de munca, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

 1. a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de asa natura încât se poate stabili o legatura între o boala identificabila sau un efect negativ al expunerii asupra sănătăţii;
 2. b) exista posibilitatea ca boala sau efectul sa apara în condiţiile specifice de la locul de munca al lucrătorului;
 3. c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.

(3) Suplimentar fata de prevederile alin. (1) şi (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.

(4) În situaţia în care este stabilită o valoare limita biologica tolerabila obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate este o cerinta obligatorie în cazul desfăşurării unei activităţi cu respectivul agent chimic periculos, potrivit metodelor din anexa respectiva.

(5) Lucrătorii trebuie sa fie informati în legatura cu cerinta prevăzută la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implica riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.

ART. 39

(1) Întrebuinţarea carbonatului bazic de plumb – ceruza, a sulfatului de plumb şi a tuturor produselor conţinând aceşti pigmenti este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepţia vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb şi produsele care conţin aceşti pigmenti vor fi utilizate sub forma de pasta sau de vopsea gata preparata.

(2) Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.

(3) Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comporta utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenti.

ART. 40

Ministerul Sănătăţii Publice stabileşte măsurile necesare pentru a se tine permanent evidenta actualizată a fiecărui lucrator a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerinţelor art. 38.

ART. 41

(1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie sa conţină un rezumat al rezultatelor supravegherii stării de sănătate şi al tuturor datelor reprezentative obţinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.

(2) Monitorizarea biologica şi cerinţele conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate.

(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie ţinute într-o forma corespunzătoare care sa permită consultarea lor ulterioara, respectându-se cerinta confidenţialităţii.

(4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, autorităţilor de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(5) Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate şi expunere care îl privesc personal.

(6) În cazul în care o întreprindere isi încetează activitatea, dosarele medicale de sănătate şi expunere sunt puse la dispoziţia autorităţilor de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti.

ART. 42

(1) Lucrătorul este informat de medic sau de alta persoana cu calificarea necesară în legatura cu rezultatul care îl priveşte personal, furnizandu-i-se şi informaţii şi recomandări cu privire la orice acţiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie sa i se aplice după încetarea expunerii dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constata ca:

 1. a) un lucrator suferă de o boala identificabila sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătăţii, pe care un medic sau un specialist în medicina muncii îl considera rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de munca;

sau

 1. b) a fost depăşită o valoare limita biologica obligatorie.

(2) În cazurile prevăzute la lit. a) şi b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele:

 1. a) revizuieste evaluarea riscului efectuată în baza art. 12;
 2. b) revizuieste măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) şi art. 17-24;
 3. c) tine seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autorităţii de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti, autoritate competenta în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de munca în care nu exista riscul expunerii în continuare;
 4. d) continua supravegherea stării de sănătate şi revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrator care a fost expus în acelaşi mod. În astfel de cazuri, medicul competent sau specialistul în medicina muncii ori autoritatea teritorială de sănătate publica implicata poate propune ca persoanele expuse sa fie supuse unui examen medical.

ART. 43

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii Publice elaborează recomandări practice, cu referire la subiectele reglementate la art. 7-24 şi la pct. 1 din anexa nr. 2, în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

 

CAP. IV

Dispoziţii finale

 

ART. 44

(1) Pe baza informaţiilor disponibile privind agenţii chimici, inclusiv a datelor ştiinţifice şi tehnice care exista, precum şi a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limita şi ghidurile necesare în utilizare se stabilesc şi, respectiv, se elaborează de către o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi din alţi specialişti desemnaţi de către acestea, după caz.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) isi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1), când considera necesar şi în mod fundamentat, poate propune instituţiilor implicate şi adoptarea altor dispoziţii direct conexe.

ART. 45

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice asigura elaborarea reglementărilor şi dispoziţiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri.

ART. 46

(1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei transmite Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană la fiecare 5 ani în legatura cu implementarea prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale angajatorilor şi ale lucrătorilor.

ART. 47

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

*

 

Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:

 1. a) Directiva 98/24/CE privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi chimici în munca (a paisprezecea directiva specifica în sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 131 din 5 mai 1998;
 2. b) Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limita cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici, fizici şi biologici în timpul lucrului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991;
 3. c) Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limita orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici la locul de munca, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000;
 4. d) Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limita orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE şi pentru modificarea directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemnează:

–––––

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

 

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.218.

 

ANEXA 1

 

VALORI LIMITA OBLIGATORII NAŢIONALE

de expunere profesională ale agenţilor chimici

*T*

*Font 9*

─────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│          │          │                                   │ Valoare limita maxima     │

Nr.  │          │          │                                   ├──────────────┬────────────┤

crt. │    CAS   │   EINECS │  Denumire                         │              │Termen scurt│

│          │          │                                   │   8 ore      │(15 minute) │

│          │          │                                   ├──────┬───────┼───────┬────┤

│          │          │                                   │mg/mc │ ppm   │ mg/mc │ ppm│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-07-0│ 200-836-8│Acetaldehida                       │  90  │  50   │  180  │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 628-63-7│ 211-047-3│Acetat de amil                     │ 300  │  56   │  500  │  94│

│  626-38-0│ 210-946-8│Acetat de izoamil                  │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 140-11-4│ 205-399-7│Acetat de benzil                   │  50  │   8   │   80  │  13│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 112-07-2│ 203-933-3│Acetat de 2-butoxietil        P    │ 133  │  20   │  333  │  50│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 123-86-4│ 204-658-1│Acetat de butil                    │ 715  │ 150   │  950  │ 200│

│  110-19-0│ 203-745-1│Acetat de izobutil                 │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-15-9│ 203-839-2│Acetat de celosolv                 │      │       │       │    │

│          │          │(2 etoxietil-acetat)          P    │  30  │ 5,6   │   50  │ 9,3│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 141-78-6│ 205-500-4│Acetat de etil                     │ 400  │ 111   │  500  │ 139│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-84-9│ 203-621-7│Acetat de hexil secundar           │ 150  │  25   │  250  │  42│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 123-92-2│ 204-662-3│Acetat de izopentil                │ 270  │  50   │  540  │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-20-9│ 201-185-2│Acetat de metil                    │ 200  │  63   │  600  │ 188│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-49-6│ 203-772-9│Acetat de metil celosolv           │      │       │       │    │

│          │          │(2-metoxietil acetat)            P │  25  │   5   │   50  │  10│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-65-6│ 203-603-9│Acetat de 2-metoxi-1 metiletil   P │ 275  │  50   │  550  │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 626-38-0│ 210-946-8│Acetat de 1-metilbutil             │ 270  │  50   │  540  │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 628-63-7│ 211-047-3│Acetat de pentil                   │ 270  │  50   │  540  │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 620-11-1│     –    │Acetat de 3-pentil                 │ 270  │  50   │  540  │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 109-60-4│ 203-686-1│Acetat de propil şi izopropil      │ 400  │  96   │  600  │ 144│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 625-16-1│     –    │Acetat de terţ-amil                │ 270  │  50   │  540  │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-05-4│ 203-545-4│Acetat de vinil                    │  20  │   6   │   50  │  14│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –  │      –   │Acetil acetat de etil              │ 100  │  19   │  200  │  38│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 67-64-1│ 200-662-2│Acetona                            │ 1210 │ 500   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-86-5│ 200-909-4│Acetoncianhidrina             P    │   2  │ 0,6   │  10   │ 2,9│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-05-8│ 200-835-2│Acetonitril                   P    │  70  │  40   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 64-19-7│ 200-580-7│Acid acetic                        │  25  │  10   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-10-7│ 201-177-9│Acid acrilic                       │   5  │  1,7  │   10  │ 3,4│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │10035-10-6│ 233-113-0│Acid bromhidric │   –  │   –   │   6,7 │   2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-92-6│ 203-532-3│Acid butiric                       │  15  │   4   │   30  │   8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-90-8│ 200-821-6│Acid cianhidric                P   │ 0,30 │  0,3  │    1  │   1│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7647-01-0│ 231-595-7│Acid clorhidric │   8  │   5   │   15  │  10│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 598-78-7│ 209-952-3│Acid 2-clorpropionic               │   1  │  0,2  │   2   │ 0,4│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-99-0│ 200-923-0│Acid 2,2-diclorpropionic           │   2  │  0,3  │   10  │ 1,7│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │      –   │Acid diclorpropionic, sare de      │      │       │       │    │

│          │          │amoniu                             │ 150  │    –  │  200  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │      –   │Acid diclorpropionic, sare de      │      │       │       │    │

│          │          │izopropilamina                     │  20  │    –  │   50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │      –   │Acid dimetilditiofosforic          │  10  │    –  │   15  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7664-39-3│ 231-634-8│Acid fluorhidric              │  1,5 │   1,8 │   2,5 │  3 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 64-18-6│ 200-579-1│Acid formic                        │   9  │    5  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7782-79-8│ 231-965-8│Acid hidrazoic │   1  │    –  │    2  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-41-4│ 201-204-4│Acid metacrilic                    │  30  │   8,5 │   45  │ 13 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-11-8│ 201-178-4│Acid monocloracetic                │   –  │    –  │    1  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7697-37-2│ 231-714-2│Acid nitric │   –  │    –  │  2,6  │  1 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7664-38-2│ 231-633-2│Acid ortofosforic │   1  │    –  │    2  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 144-62-7│ 205-634-3│Acid oxalic                        │   1  │    –  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 88-89-1│ 201-865-9│Acid picric                        │  0,1 │    –  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-09-4│ 201-176-3│Acid propionic                     │  31  │   10  │   62  │  20│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7664-93-9│ 231-639-5│Acid sulfuric şi anhidrida │      │       │       │    │

│          │          │sulfuroasa                         │ 0,50 │    –  │   1   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-06-1│ 201-173-7│Acrilamida            pC        P  │ 0,03 │    –  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 141-32-2│ 205-480-7│Acrilat de n-butil                 │  11  │    2  │   53  │  10│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 140-88-5│ 205-438-8│Acrilat de etil                 P  │  30  │    7  │   80  │  20│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 96-33-3│ 202-500-6│Acrilat de metil                P  │  20  │    6  │   30  │  9 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-13-1│ 203-466-5│Acrilonitril         pC         P  │   5  │  2,3  │   10  │ 4,6│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-02-8│ 203-453-4│Acroleina                          │ 0,30 │  0,1  │  0,50 │ 0,2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │      –   │Agefor (etil-izobutil-ditiofosfat  │      │       │       │    │

│          │          │de amoniu)                         │   2  │   –   │    6  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │      –   │Alaclor(metaclor)[2-cloro-2,6      │      │       │       │    │

│          │          │dietil-N-metoximetil)-acetanilida] │  20  │   –   │   30  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1596-84-5│ 216-485-9│Alar (hidrazida acidului succinic, │ │       │       │    │

│          │          │tepacen)                           │   1  │   –   │    3  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │     –    │Alchil şi aril clorsilani          │   2  │   –   │    3  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-18-6│ 203-470-7│Alcool alilic                 P    │ 4,8  │   2   │  12,1 │  5 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 123-51-3│ 204-633-5│Alcool amilic şi izoamilic         │ 100  │   –   │   200 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │  71-36-3│ 200-751-6│Alcool butilic                     │ 100  │  33   │   200 │ 66 │

│   78-03-1│     –    │Alcool izobutilic                  │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 112-30-1│ 203-956-9│Alcool decilic                     │ 100  │  15   │   200 │ 30 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │       –  │Alcooli dioxianici                 │ 100  │   –   │   150 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 64-17-5│ 200-578-6│Alcool etilic                      │ 1900 │ 1000  │  9500 │5000│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 98-00-0│ 202-626-1│Alcool furfurilic                  │  50  │ 12,5  │   100 │  25│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-70-6│ 203-897-9│Alcool heptilic (1-heptanol)       │  150 │ 31,5  │   250 │  53│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-27-3│ 208-852-3│Alcool hexilic                     │ 150  │   36  │   250 │ 60 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-11-2│ 203-551-7│Alcool metil-amilic (metil-izobutil│      │       │       │    │

│          │          │-carbinol; 4 metil-2  pentanol)  P │  60  │   –   │   100 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 67-56-1│ 200-659-6│Alcool metilic                 P   │ 260  │  200  │    –  │  5 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 143-08-8│ 205-583-7│Alcool nonilic                     │ 150  │   25  │   250 │  42│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-87-5│ 203-917-6│Alcool octilic                     │ 150  │   28  │   250 │  47│

│  123-96-6│ 204-667-0│Alcool izooctilic             P    │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 71-23-8│ 200-746-9│Alcool propilic                    │  200 │   81  │   500 │ 203│

│   67-63-0│ 200-661-7│Alcool izopropilic                 │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 123-73-9│ 204-647-1│Aldehida n-butirica şi izobutirica │   –  │   –   │   25  │  9 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-20-0│ 203-472-8│Aldehida cloracetica               │   –  │    –  │    3  │5000│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 309-00-2│ 206-215-8│Aldrin sau izodrin (1,2,3,4,10,10  │ 0,20 │    –  │  0,25 │  – │

│          │          │-hexaclor 1,4,4a,5,8, 8a-hexahidro-│      │       │       │    │

│          │          │1,4,5,8- diendodimetilen-          │      │       │       │    │

│          │          │naftalina)                      P  │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7429-90-5│ 231-072-3│Aluminiu şi oxizi (pulberi) │   3  │    –  │  10   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7429-90-5│ 231-072-3│Aluminiu şi oxizi (fumuri) │   1  │    –  │  3    │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7664-41-7│ 231-635-3│Amoniac │  14  │   20  │  36   │ 50 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-24-7│ 203-564-8│Anhidrida acetică                  │  15  │  3,6  │  25   │  6 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1303-86-2│ 215-125-8│Anhidrida borica │  10  │   –   │  15   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │      –   │Anhidrida butirica                 │   1  │   –   │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1314-56-3│ 215-236-1│Anhidrida fosforica     │ 0,50 │   –   │ 1,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 85-44-9│ 201-607-5│Anhidrida ftalica (vapori şi       │      │       │       │    │

│          │          │aerosoli de condensare)            │    2 │   0,3 │   5   │ 0,8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-31-6│ 203-571-6│Anhidrida maleica                  │   1  │  0,25 │   3   │0,75│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 62-53-3│ 200-539-3│Anilina                         P  │   3  │  0,80 │   5   │1,30│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –  │      –   │Anisidina (aminoanisoli o,m,p)  P  │ 0,30 │  0,06 │ 0,50  │ 0,1│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –  │      –   │Antimolia (3,4,6,2′,3′,5′ hexaclor-│      │       │       │    │

│          │          │dibenzen-sulfonamida)              │  150 │   –   │   250 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-36-0│ 231-146-5│Antimoniu (stibiu) │ 0,20 │   –   │  0,50 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 86-88-4│ 201-706-3│ANTU (alfa-naftil-tiouree)         │ 0,20 │   –   │  0,60 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-22-4│ 231-131-3│Argint-metal │ 0,1  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-22-4│ 231-131-3│Argit (compuşi solubili exprimati │      │       │       │    │

│          │          │ca Ag)                             │ 0,01 │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-38-2│ 231-148-6│Arsen şi compuşi anorganici C   │ 0,01 │   –   │ 0,100 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1912-24-9│ 217-617-8│Atrazina                          │   1  │   –   │    2  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 8052-42-4│ 232-490-9│Asfalt (fumuri) │   5  │   –   │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │26628-22-8│ 247-852-1│Azida de sodiu P     │  0,1 │   –   │   0,3 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │      –   │Azonaftol AS-SW                    │  500 │   –   │  1000 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-39-3│ 231-149-1│Bariu (compuşi solubili exprimati │      │       │       │    │

│          │          │ca Ba)                             │  0,5 │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 50-32-8│ 200-028-5│3-4 benzpiren (benz(a)piren)  Fp pC│   –  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 71-43-2│ 200-753-7│Benzen               C      P      │ 3,25 │   1   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 92-87-5│ 202-199-1│Benzidina             Fp   C     P │   –  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –  │     –    │Benzine (carburanţi)               │  300 │   –   │  500  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 93-89-0│ 202-284-3│Benzoat de etil                    │  200 │   33  │  300  │  49│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –  │     –    │Benzoxalona                        │  20  │    –  │   50  │   -│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-41-7│ 231-150-7│Beriliu şi compuşi (exprimati │ │       │       │    │

│          │          │în Be)             pC              │ 0,002│    –  │    –  │   -│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Biocid ETA-3(hexahidro-1,3,5-      │      │       │       │    │

│          │          │trietanol-S-triazina)              │   –  │    –  │    3  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Biocid PR (hexahidro-1,3,5-        │   –  │    –  │    1  │  – │

│          │          │tripropil-S-triazina)              │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Biocid TH (hexahidro-1,3,5-trietil-│      │       │       │    │

│          │          │S-triazina)                        │   –  │    –  │  0,40 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 124-38-9│ 204-696-9│Bioxid de carbon │ 9000 │ 5000  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7446-09-5│ 231-195-2│Bioxid de sulf (anhidrida │ │       │       │    │

│          │          │sulfuroasa)                        │   5  │   2   │   10  │  4 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │10049-04-4│ 233-162-8│Bioxid de clor │ 0,10 │ 0,04 │ 0,30  │0,11│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 542-88-1│ 208-832-8│Bis-cloro-metil-eter C    Fp    │   –  │    –  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 2179-59-1│ 218-550-7│Bisulfura de alil-propil │ 10  │  1,7  │   20  │ 3,4│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Borazon (bentazon;basagran;        │      │       │       │    │

│          │          │3-izopropil-(1H)-benzo-2,1,3,      │      │       │       │    │

│          │          │triadiazin-4-on-                   │   5  │   –   │   10  │  – │

│          │          │2,2 bioxid)                        │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Borazon sare de sodiu              │   1  │   –   │    2  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7726-95-6│ 231-778-1│Brom │ 0,7 │  0,1  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-96-4│ 200-825-8│Bromura de etil │ 400  │   90  │  500  │ 112│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-83-9│ 200-813-2│Bromura de metil P       │  20  │    5  │   30  │ 7,5│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-95-3│ 200-824-2│Bromura de metilen │  10  │   1,4 │   50  │  7 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 593-60-2│ 209-800-2│Bromura de vinil pC        │  22  │    5  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-99-0│ 203-450-8│Butadiena (1,3 divinil) pC       │  22  │   10  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 78-93-3│ 201-159-0│Butanona │ 600  │   200 │  900  │ 300│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 109-73-9│ 203-699-2│Butilamina P   │   –  │    –  │   15  │  5 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-76-2│ 203-905-0│Butil celosolv (butil-glicol; │      │       │       │    │

│          │          │butoxi-2-etanol)               P   │  150 │    30 │  250  │ 50 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Butilfosfati (di şi tri)           │   2  │    –  │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 2426-08-6│ 219-376-4│N-butil-glicidil-eter (BGE) │ 100 │   19  │  200  │ 38 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Butil-eter-3 propilen-glicol       │      │       │       │    │

│          │          │(flotarom DF)                      │   –  │    –  │   22  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-76-2│ 203-905-0│2-Butoxietanol P      │  98  │   20  │  246  │ 50 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 98-51-1│ 202-675-9│Butil-toluen-tertiar │  45  │   7,5 │  60   │ 10 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

125  │ 7440-43-9│ 231-152-8│Cadmiu şi compuşi (exprimati       │      │       │       │    │

│          │          │în Cd)                      pC     │ 0,05 │    –  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 76-22-2│ 200-945-0│Camfor │   1  │   6   │   3   │ 18 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Caragrad (terbumeton)              │ 0,50 │   –   │   1   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 105-58-8│ 203-311-1│Carbonat de dietil │  700 │  145  │ 1000  │ 207│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 497-19-8│ 207-838-8│Carbonat de sodiu │   1  │   –   │   3   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Carbonetoxi-izocianat              │   –  │   –   │  50   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 105-60-2│ 203-313-2│epsilon-caprolactama │  10  │   –   │  40   │  – │

│          │          │(pulbere, vapori)                  │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-80-5│ 203-804-1│Celosolv(etil-glicol; │      │       │       │    │

│          │          │etoxi-2-etanol)            P       │  20  │   5   │  40   │  10│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 463-51-4│ 207-336-9│Cetena │ 0,50 │   –   │ 1,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-51-4│ 203-405-2│Chinona │ 0,30 │   –   │ 0,40  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Chinoxalin-2,6-diclor              │  50  │   –   │  100  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 420-04-2│ 206-992-3│Cianamida P       │   1  │  0,58 │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Cianuri şi cianogeni(exprimati     │      │       │       │    │

│          │          │în CN)                       P     │ 0,50 │   –   │   1   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-82-7│ 203-806-2│Ciclohexan │  700 │  200  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-93-0│ 203-630-6│Ciclohexanol P     │  100 │   25  │  200  │  50│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-94-1│ 203-631-1│Ciclohexanona P      │ 40,8 │   10  │  81,6 │  20│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Ciclohexanon-izo-oxima             │      │       │       │    │

│          │          │(caprolactama)                     │   5  │    –  │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-83-8│ 203-807-8│Ciclohexena │  700 │   208 │  1200 │ 357│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-87-6│ 203-437-7│Ciclohexen-dioxid-vinil pC   P │   57 │   10  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-91-8│ 203-629-0│Ciclohexilamina │   20 │    5  │   40  │ 10 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 542-92-7│ 208-835-4│Ciclopentadiena │  100 │  35,5 │  200  │ 75 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │12079-65-1│ 235-142-4│Ciclopentadienil tricarbonil-mangan│ 0,10 │ – │  0,30 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-19-4│ 200-847-8│Ciclopropan              │  500 │   290 │   700 │ 407│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7782-50-5│ 231-959-5│Clor │ –  │    –  │   1,5 │ 0,5│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 532-27-4│ 208-531-1│Clor acetofenona │   –  │    –  │  0,30 │0,05│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Cloral                             │   2  │    –  │   3   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-47-8│ 203-401-0│Clor-anilina(p) P      │   2  │    –  │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-90-7│ 203-628-5│Clor-benzen (mono) │  23  │    5  │  70   │  15│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-97-5│ 200-826-3│Clor-brom metan │  700 │  132  │ 1000  │ 189│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 506-77-4│ 208-052-8│Clor cian │   –  │   –   │   1   │ 0,4│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 57-74-9│ 200-349-0│Clordan (1,2,4,5,6,7,8,8, │      │       │       │    │

│          │          │octaclor-3a 5,7,7a-tetrahidro-4,7  │      │       │       │    │

│          │          │metanoindan)                       │ 0,30 │   –   │  0,60 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-45-6│ 200-871-9│Clorodifluorometan │ 1600 │  1000 │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │53469-21-9│ – │Clordifenil (42% clor)    P        │   –  │   –   │  1    │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │11097-69-1│ – │Clordifenil (54% clor)   P         │   –  │   –   │ 0,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │αclor-izobutiraldehida             │   –  │   –   │   20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Clor-metil-6-clorbenzoxazolona     │   15 │   –   │   20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Clor-naftalina (pana la 3 Cl)   P  │   –  │   –   │    2  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Clor-naftalina (peste 3 Cl)     P  │   –  │   –   │    1  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 100-00-5│ 202-809-6│Clor-nitrobenzen (p) P  │   –  │   –   │    1  │0,16│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 600-25-9│ 209-990-0│Clor-(1)-nitropropan 1 │  50  │   10  │   75  │ 15 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-00-3│ 200-830-5│Cloroetan │ 268  │  100  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 67-66-31│ 200-663-8│Cloroform (triclormetan) pC   P  │  10  │    2  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Cloroformiat de metil şi etil      │   –  │    –  │    4  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 76-06-2│ 200-930-9│Cloropicrina          │ 0,50 │  0,07 │ 0,70  │ 0,1│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 126-99-8│ 204-818-0│Cloropren (2-clor-butadiena 1,3) P │ 30 │    8  │   50  │  14│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 2039-87-4│ 218-026-8│Clorstiren (mono) │ 50 │    9  │  100  │  18│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 95-49-8│ 202-424-3│Clor toluen (o,p)                  │  150 │   30  │  250  │  50│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-36-5│ 200-865-6│Clorura de acetil │    2 │  0,6  │   5   │ 1,6│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-05-1│ 203-457-6│Clorura de alil │    3 │   1   │   6   │  2 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │12125-02-9│ 235-186-4│Clorura de amoniu │ 5 │   –   │  10   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 95-49-8│ 202-424-3│Clorura de benzil │    5 │   1   │   8   │ 1,5│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 98-88-4│ 202-710-8│Clorura de benzoil │    5 │  0,9  │   10  │ 1,8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-77-0│ 203-614-9│Clorura de cianuril │   –  │   –   │   1   │ 0,1│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-04-9│ 201-171-6│Clorura de cloracetil │   10 │   2   │   20  │  4 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-36-7│ 201-199-9│Clorura de dicloracetil        │    3 │  0,5  │    5  │ 0,8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-00-3│ 200-830-5│Clorura de etil │ 1000 │  380  │  2000 │ 760│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-29-6│ 200-858-8│Clorura de izopropil │  400 │  125  │   500 │ 156│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 563-52-0│ 209-252-8│Clorura de metalil │  80  │   22  │   150 │  41│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-87-3│ 200-817-4│Clorura de metil │  75  │   36  │   150 │  72│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-09-2│ 200-838-9│Clorura de metilen pC           │  174 │   50  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Clorura de metil alchil-ciano-     │   3  │   –   │    –  │  – │

│          │          │etil-benzil-amoniu                 │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │10545-99-0│ 234-129-0│Clorura de sulf │ 2  │  0,4  │    5  │ 0,9│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7791-25-5│ 232-245-6│Clorura de sulfuril │ 2  │  0,4  │    5  │ 0,9│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7719-09-7│ 231-748-8│Clorura de tionil │ 15  │    3  │   25  │  5 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Clorura de tiofosforil             │   2  │    –  │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-01-4│ 200-831-0│Clorura de vinil C              │ 7,77 │   3   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-48-4│ 231-158-0│Cobalt (oxid de cobalt) │ 0,05 │ –   │  0,10 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Colofoniu (produşi de descompunere │      │       │       │    │

│          │          │la lipirea cu fludor, exprimati în │  0,10│   –   │  –    │  – │

│          │          │formaldehida)                      │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1319-77-3│ 215-293-2│Cresoli (toţi izomerii) P │   22 │   5   │  –    │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Crom hexavalent şi metalurgia      │      │       │       │    │

│          │          │ cromului               C          │ 0,05 │   –   │  –    │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-47-3│ 231-157-5│Crom metalic, compuşi anorganici │ │       │       │    │

│          │          │ai cromului (II) şi compuşi        │   2  │    –  │   –   │  – │

│          │          │anorganici ai cromului (insolubili)│      │       │       │    │

│          │          │(III)                              │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Croniat de zinc         C          │ 0,01 │    –  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Crom trivalent                     │ 0,50 │    –  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-50-8│ 231-159-6│Cupru (fumuri) │ –  │    –  │ 0,20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-50-8│ 231-159-6│Cupru (pulberi) │ 0,50 │ –  │ 1,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

200  │   94-75-7│ 202-361-1│2,4 D(acid 2,4-diclor-fenoxiacetic)│  5   │    –  │  10   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Dazomet(tetrahidro-3,5-            │      │       │       │    │

│          │          │dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-2tion) │   –  │    –  │   3   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 50-29-3│ 200-024-3│DDT (p,p’-diclorodifenil- │      │       │       │    │

│          │          │tricloroetan)                P     │ 0,50 │   –   │   1   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │DDVP (o, o’-dimetil-2,2            │      │       │       │    │

│          │          │diclordivinil-fosfat)         P    │ 0,50 │   –   │  1,50 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │17702-41-9│ 241-711-8│Decaboran P │ 0,10 │ 0,016 │  0,30 │0,05│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 493-02-7│ 207-771-4│Decalina (decahidro-naftalina) │  100 │   18  │   200 │ 36 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 8022-00-2│ – │Demeton-metil(metasistox)     P    │ 0,20 │   –   │  0,50 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 123-42-2│ 204-626-7│Diaceton-alcool (4-hidroxi-4 metil │ │       │       │    │

│          │          │2 pentanona)                       │  150 │   32  │   250 │  53│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 124-02-7│ 204-671-2│Dialilamina │ 0,50 │  0,1  │    2  │ 0,5│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 999-21-3│ 213-658-0│Dialil maleat │  1   │   –   │    5  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │    –     │N,N Diali-diclor-acetamida         │  7   │   –   │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 334-88-3│ 206-382-7│Diazometan │ 0,30 │   0,2 │ 0,50  │ 0,3│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │    –     │Dibenzil-diizocianat               │   –  │   –   │ 0,20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │19287-45-7│ 242-940-6│Diboran │ 0,10 │ 0,1  │   1   │  1 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-93-4│ 203-444-5│Dibrometan (1,2) pC      P     │ 0,80 │  0,1  │   2   │ 0,3│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-92-2│ 203-921-8│Dibutilamina │   –  │    –  │   6   │ 1,1│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 84-74-2│ 201-557-4│Dibutilftalat │   2  │    –  │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Diclorohexil-amina                 │ 100  │    –  │  150  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 95-50-1│ 202-425-9│1,2 Diclorbenzen P         │ 122  │   20  │  306  │ 50 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-46-7│ 203-400-5│1,4 Diclorbenzen │ 122  │   20  │  306  │ 50 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-71-8│ 200-893-9│Diclor-difluor-metan (freon 12) │ 2000 │  494  │ 3000  │ 741│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-34-3│ 200-863-5│1,1 Dicloretan P        │  412 │  100  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-06-2│ 203-458-1│1,2 Diclor etan │  30  │    7  │   70  │  17│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-35-4│ 200-864-0│Dicloretilena (1,1) (clorura de │      │       │       │    │

│          │          │viniliden)                         │  20  │    5  │   80  │  20│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 540-59-0│ 208-750-2│Dicloretilena (1,2) │ 200  │   50  │  300  │  76│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 96-23-1│ 202-491-9│Diclorhidrina P         │  5   │  0,95 │   10  │ 1,9│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │2,4 Diclor-6 (1 metil-1 cian-etil  │      │       │       │    │

│          │          │amino-S-triazina)                  │  20  │   –   │   30  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-43-4│ 200-869-8│Dicloromonofluor metan (Freon 21) │  42  │  10   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 594-72-9│ 209-854-0│Diclor 1,1-nitroetan 1 │  10  │  1,7  │   40  │  7 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │    –     │Diclorpinacolona (3,3,3-trimetil-1 │      │       │       │    │

│          │          │-diclor-2-butanona)                │   –  │   –   │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 78-87-5│ 201-152-2│Diclorpropan (1,2) │ 100  │  22   │   200 │  44│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 6607-45-0│ – │Diclorstiren                       │  30  │   –   │   50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 76-14-2│ 200-937-7│Diclor-tetrafluoro-etan (freon 114)│ 3000 │ 430  │  5000 │ 715│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 60-57-1│ 200-484-5│Dieldrin (1,2,3,4,10, 10 │      │       │       │    │

│          │          │hexaclor-6,7 epoxi-1,4,4a,5,6,7,   │      │       │       │    │

│          │          │8,8a, octahidro-                   │ 0,20 │   –   │  0,25 │  – │

│          │          │1,4,5,8, dimetano-naftalina)    P  │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 109-89-7│ 203-716-3│Dietilamina │  15  │   5   │   30  │ 10 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 100-37-8│ 202-845-2│Dietilaminoetanol P   │  30  │   6   │   45  │  9 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 91-66-7│ 202-088-8│N,N dietilanilina │  10  │  1,6  │   20  │ 3,2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │N-Dietilciclohexilamina            │  15  │   –   │   30  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-46-6│ 203-872-2│Dietilenglicol                   │ 500  │  115  │  800  │ 184│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 137-30-4│ 205-288-3│Dietilditiocarbamat de zinc │   3  │   –   │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-40-0│ 203-865-4│Dietilentriamina P    │   2  │  0,5  │   4   │  1 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 122-39-4│ 204-539-4│Difenilamina │   4  │   –   │   6   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 80-10-4│ 201-251-0│Difenildiclorsilan │   5  │  0,5  │   7   │0,7 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │25167-94-6│ 246-696-4│Difenilpropan │ 10  │   –   │  15   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Difil(dinil;dowtherm; amestec de   │      │       │       │    │

│          │          │difenil şi oxid de difenil)        │   2  │   –   │  4    │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-61-6│ 200-885-5│Difluor-dibrom-metan │ 600  │  70   │  800  │ 93 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 2238-07-5│ 218-802-6│Diglicidil-eter (DGE) │ 0,50 │ 0,1  │   2   │ 0,4│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │2,3 dihidro-2,2 dimetil – 7-       │      │       │       │    │

│          │          │clorobenzofuran                    │  150 │   –   │   250 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │2,3 dihidro-2,2 dimetil-7-         │      │       │       │    │

│          │          │hidrobenzofuran                    │  80  │   –   │   150 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-83-8│ 203-620-1│Diizobutil cetona │  150 │   26  │   250 │ 43 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Diizobutilena                      │ 2000 │   –   │  2500 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Diizobutilfostat                   │  15  │   –   │   25  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Diizobutilfosfonat de metil-       │      │       │       │    │

│          │          │alchil-amoniu                      │  50  │   –   │   100 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Diizopropil ditiofosfat de sodiu   │      │       │       │    │

│          │          │(RC-331)                           │  –   │   –   │   20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Dimerol (ulei dieteric)            │  5   │   –   │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 127-19-5│ 204-826-4│N,N-dimetilacetamida P          │  36  │   10  │   72  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 124-40-3│ 204-697-4│Dimetilamina │ 3,8  │   2   │  9,4  │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 121-69-7│ 204-493-5│N,N-dimetilanilina P          │  25  │   5   │   49  │ 10 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 103-83-3│ 203-149-1│Dimetil-benzil-amina │   5  │  0,9  │   10  │ 1,8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ │ │Dimetil-diclor-fosfat              │   –  │       │   4   │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-78-5│ 200-901-0│Dimetil-diclorsilan │   3  │  0,6  │   6   │ 1,2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Dimetilfosfit (distilat)           │  12  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1331-15-3│ – │Dimetil-dioxan                     │  50  │   –   │  100  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 68-12-2│ 200-679-5│Dimetil-formamida P        │  10  │  3,3  │   30  │ 10 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 57-14-7│ 200-316-0│1,1 dimetilhidrazina pC   P      │ 0,70 │  0,3  │  1,50 │ 0,6│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 77-78-1│ 201-058-1│Dimetilsulfat pC   P      │ 0,50 │  0,1  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 120-61-6│ 204-411-8│Dimetiltereftalat │   2  │   –   │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Dimetoat(regor; acid               │   7  │   –   │  10   │  – │

│          │          │fosforoditioic)                    │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 628-96-6│ 211-063-0│Dinitrat de etilen glicol P    │ 0,30 │  0,05 │   1   │ 0,2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 528-29-0│ 208431-8│Dinitrobenzen                 P    │  1   │  0,15 │  1,50 │ 0,2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Dinitrocaprilfenol                 │ 15   │   –   │   25  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 97-00-7│ 202-551-4│Dinitroclorbenzen │  –   │   –   │    1  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 51-28-5│ 200-087-7│Dinitrofenol P         │ 0,70 │   –   │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Dinitro-fluor-crezol               │   5  │   –   │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 534-52-1│ 208-601-1│4,6 Dinitro-o-crezol P         │ 0,05 │   –   │  0,20 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │25321-14-6│ 246-836-1│Dinitrotoluen P │   1  │   –   │  1,50 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 2813-95-8│ 220-560-1│Dinosebacetat │ 0,70 │ –   │    1  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 88-85-7│ 201-861-7│Dinoseb (dibutox; 4,6 dinitro-2 │      │       │       │    │

│          │          │sec-butilfenol)                    │ 0,10 │   –   │  0,50 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 117-84-0│ 204-214-7│Dioctilftalat sec. │      │       │       │    │

│          │          │(dietil-hexil 2-ftalat)            │   2  │  0,1  │   5   │ 0,3│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 123-91-1│ 204-661-8│Dioxan (bioxid de dietilena) P  │  30  │   8   │   50  │ 14 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 142-84-7│ 205-565-9│Dipropilamina │ 1,70 │  0,4  │   2   │ 0,5│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 298-04-4│ 206-054-3│Disulfoton (o, o-dietil-S-2- │      │       │       │    │

│          │          │(etil-tio) etil-fosforoditionat)   │ 0,10 │   –   │  0,20 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 112-34-5│ 203-961-6│Dowanol DB (eter monobutilic al │      │       │       │    │

│          │          │dietilenglicolului)                │  150 │   –   │  250  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 72-20-8│ 200-775-7│Endrin (endo-endo-hexaclor │      │       │       │    │

│          │          │1,2,3,4,10,10-epoxi-6,7, octahidro-│ 0,03 │   –   │  0,10 │  – │

│          │          │1,4,4a,5,6,7,8,8a-dimetano-,4,5,8, │      │       │       │    │

│          │          │naftalina)                     P   │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-89-8│ 203-439-8│Epiclorhidrina pC            P   │  1   │   0,2 │   4   │ 0,8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │       –  │EPN (ester tionobenzen-fosforic    │      │       │       │    │

│          │          │de etil şi p-nitrofenil)      P    │ 0,50 │    –  │   1   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 141-43-5│ 205-483-3│Etanolamina P     │  2,5 │    1  │   7,6 │  3 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 142-96-1│ 205-575-3│Eter butilic  P     │  30  │    6  │   50  │  9 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-44-4│ 203-870-1│Eter diclor-dietilic │      │       │       │    │

│          │          │2,2′[oxid de bis (2-cloretil)]  P  │  40  │   6,8 │   60  │10,3│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Eter diclor-etil           P       │   –  │    –  │   50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Eter dimetilic al acidului         │      │       │       │    │

│          │          │tereftalic                         │   5  │    –  │   30  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 60-29-7│ 200-467-2│Eter etilic │  300 │   99  │  800  │ 264│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 563-12-2│ 209-242-3│Eter metilic al dipropilen │      │       │       │    │

│          │          │glicolului                     P   │  300 │   18  │  500  │  3 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Eter propilic (izopropileter)      │ 1000 │   –   │  1500 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-04-7│ 200-834-7│Etilamina │  9,4 │   5   │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 100-41-4│ 202-849-4│Etilbenzen P     │  442 │  100  │   884 │ 200│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-35-4│ 203-388-1│Etil-butil-cetona (3-heptanona) │  150 │ 32,17 │   250 │ 5,3│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 5459-93-8│ 226-733-8│N-etil-ciclohexil-amina │ 15 │  2,9  │   30  │ 5,8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu │   20 │   –   │   25  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-07-3│ 203-459-7│Etilenclorhidrina P    │   3  │   1   │   10  │  3 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-15-3│ 203-468-6│Etilendiamina │  20  │   8   │   30  │ 12 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-21-1│ 203-473-3│Etilenglicol P     │  52  │   20  │  104  │ 40 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Etilen-glicol-bis-semiformiat      │ 0,50 │  –    │   1   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 151-56-4│ 205-793-9│Etilenimina P      │ 0,50 │  0,3  │   1   │ 0,5│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Etilentiocloroformiat              │  –   │   –   │ 0,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Etil-izobutil-ditiofostat de sodiu │  –   │   –   │   20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │5-etilpiridin-2 carbinol acetat    │  –   │   –   │    2  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 622-96-8│ 210-761-2│Etil toluen │  300 │   61  │  400  │  81│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Etoxi-etil-metacrilat (p)          │  100 │   –   │  200  │   -│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 101-84-8│ 202-981-2│Fenileter (vapori) │   5  │  0,7  │   10  │ 1,4│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Fenil-glicidil-eter(PGE)           │   6  │   1   │   10  │   2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 100-63-0│ 202-873-5│Fenil hidrazina pC     P   │  15  │   3   │   25  │   6│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 98-86-2│ 202-708-7│Fenil-metil-cetona (acetofenona) │ 100  │  20   │  200  │  41│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 135-88-6│ 205-223-9│N-Fenil-β-naftilamina Fp          │  –   │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 98-83-9│ 202-705-0│2-Fenilpropena │  246 │  50   │  492  │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-50-3│ 203-404-7│Fenilendiamina (p) P       │  0,07│  0,01 │  0,10 │0,02│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 95-54-5│ 202-430-6│Fenilendiamina (o) │   –  │   –   │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Fenixol (ulei dielectric)          │  30  │   –   │   50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-95-2│ 203-632-7│Fenol P     │  7,8 │   2   │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Ferovanadiu (praf)                 │ 0,50 │   –   │  1,50 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7782-41-4│ 231-954-8│Fluor │ 1,58 │   1   │  3,16 │  2 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 62-74-8│ 200-548-2│Fluor-acetat de sodiu P      │ 0,02 │ 0,004 │  0,05 │0,01│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7789-75-5│ 232-188-7│Fluorura de calciu │ 1  │   –   │    2  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 2699-79-8│ 220-281-5│Fluorura de sulfuril │ 15  │   –   │   20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Fluoruri anorganice                │  2,5 │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 50-00-0│ 200-001-8│Formaldehida pC            │ 1,20 │    1  │   3   │  2 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-12-7│ 200-842-0│Formamida │  20  │   11  │   30  │ 16 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 109-94-4│ 203-721-0│Formiat de etil │  200 │   66  │  300  │ 99 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-31-3│ 203-481-7│Formiat de metil │  150 │   61  │  250  │ 102│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 298-01-1│ 206-051-7│Fosdrin (2-carbometoxi-1-metil- │      │       │       │    │

│          │          │vinil-dimetil-fosfat)              │ 0,05 │    –  │  0,15 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │N-Fosfo-metil-glicina              │  15  │    –  │   20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7803-51-2│ 232-260-8│Fosfina │ 0,14 │ 0,1  │ 0,28  │ 0,2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7723-14-0│ 231-768-7│Fosfor (galben) │ 0,05 │ –   │ 0,15  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-44-5│ 200-870-3│Fosgen (clorura de carbonil) │ 0,08 │  0,02 │  0,4  │ 0,1│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 98-01-1│ 202-627-7│Furfurol │  10  │   2,5 │   15  │  4 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Gaze lichefiate (conţinând în      │      │       │       │    │

│          │          │principal C3-C4)                   │ 1200 │    –  │  1500 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-56-4│ 231-161-6│Germaniu │ 2  │    –  │   5   │  – │

│20619-16-3│ 243-922-0│Oxid de germaniu                   │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 556-52-5│ 209-128-3│Glicidol (2,3-epoxi-1-propanol) │  50  │ 16,5  │  100  │  33│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-58-6│ 231-166-4│Hafniu │ 0,20│   –   │  0,50 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 151-67-7│ 205-796-5│Halotan │  400 │   50  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-43-0│ 203-767-1│2-Heptanona P       │  238 │   50  │   475 │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-35-4│ 203-388-1│Heptan-3-ona │  95  │   20  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 76-44-8│ 200-962-3│Heptaclor(heptaclor-1,4,5,6,7,8,8- │ │       │       │    │

│          │          │tetra-hidro 3a,4,7,7a metano-4,7,  │      │       │       │    │

│          │          │inden)                             │ 0,30 │   –   │ 0,60  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 142-82-5│ 20-563-8│Heptan (n)                         │ 2085 │  500  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-54-3│ 203-777-6│Hexan (n) │  72  │   20  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 118-74-1│ 204-273-9│Hexaclorbenzen                    │ 0,50 │    –  │   1   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 87-68-3│ 201-765-5│Hexaclorbutadiena pC    P   │   –  │       │ 0,20  │0,02│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 58-89-9│ 200-401-2│Hexaclorciclohexan (HCH, lindan) P │ 0,30 │ –  │ 0,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 67-72-1│ 200-666-4│Hexacloretan │   5  │   0,5 │   8   │ 0,8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 124-09-4│ 204-679-6│Hexametilen-diamina │   1  │    –  │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 822-06-0│ 212-485-8│Hexametilen-diizocianat │ 0,05 │ 0,007 │   1   │0,14│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 302-01-2│ 206-114-9│Hidrazina pC       P      │ 0,10 │ 0,08  │   1   │ 0,8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ │      │Hidrocarburi alifatice (white      │      │       │       │    │

│          │          │spirit, solvent nafta, ligroina,   │  700 │    –  │  1000 │  – │

│          │          │petrol lampant, motorina)          │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Hidrocarburi policiclice aromatice │      │       │       │    │

│          │          │(fracţiunea extractibila în        │      │       │       │    │

│          │          │benzen)              C             │ 0,20 │    –  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 123-31-9│ 204-617-8│Hidrochinona                  │   1  │    –  │    2  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7784-42-1│ 232-066-3│Hidrogen arseniat │ 0,10 │ 0,03 │ 0,30  │0,09│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │    –     │Hidrogen fosforat                  │ 0,20 │   –   │ 0,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7783-07-5│ 231-978-9│Hidrogen seleniat │ 0,07 │ 0,02 │ 0,17  │0,05│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │    –     │Hidrogen stibiat                   │ 0,20 │    –  │ 0,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7783-06-4│ 231-977-3│Hidrogen sulfurat │ 10  │  7,2  │   15  │10,8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1310-73-2│ 215-185-5│Hidroxizi alcalini exprimati în │ 1  │   –   │   3   │  – │

│          │          │hidroxid de sodiu                  │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1305-62-0│ 215-137-3│Hidroxid de calciu │ 5  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 118-29-6│ 204-241-4│N-Hidroximetilftalimida │  50  │   7   │  75   │ 10 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7580-67-8│ 231-484-3│Hidrura de litiu │0,025 │ –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │      –   │Idefil (2 etilhexil-sulfo-succinat │      │       │       │    │

│          │          │de sodiu)                          │   –  │   –   │   20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7553-56-2│ 231-442-4│Iod │ 0,50 │ 0,09 │    1  │ 0,2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-88-4│ 200-819-5│Iodura de metil pC  P     │  15  │   1,5 │   25  │  1 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 624-83-9│ 210-866-3│Izocianat de metil P      │ 0,02 │ 0,008 │  0,05 │0,02│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 78-59-1│ 201-126-0│Izoforona (izoacetofenona) │  25  │  4,42 │  50   │  8 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Izooctina                          │ 500  │   –   │  700  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 78-78-4│ 201-142-8│Izopentan │ 3000 │  1000 │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-31-0│ 200-860-9│Izopropilamina │   7  │    3  │   10  │  4 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 98-82-8│ 202-704-5│Izopropil-benzen (cumen) │  100 │   20  │  150  │ 30 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 4016-14-2│ 223-672-9│Izopropil-glicidil-eter (IGE) │ 50  │  10,5 │  100  │ 21 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │    –     │Mancozeb(etilen-bis-ditiocarbamat  │      │       │       │    │

│          │          │de zinc şi mangan)                 │ 100  │    –  │  200  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7439-96-5│ 231-105-1│Mangan │ 0,50 │ –  │   3   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 121-75-5│ 204-497-7│Malation (o,o-dimetil-ditiofosfat- │ │       │       │    │

│          │          │dietil-mercapto-succinat)      P   │   7  │    –  │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-93-1│ 200-822-1│Mercaptan (metil şi etil) │   –  │    –  │    1  │  – │

│   75-08-1│ 200-837-3│                                   │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7439-97-6│ 231-106-7│Mercur P │ 0,05 │    –  │  0,15 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │    –     │Mercur (compuşi organici)      P   │   –  │    –  │  0,01 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-67-8│ 203-604-4│Mesitilen │  100 │   20  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 80-62-6│ 201-297-1│Metacrilat de metil │  150 │    –  │   250 │  – │

│   97-63-2│ 202-597-5│Metacrilat de etil                 │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 97-88-1│ 202-615-1│Metacrilat de N-butil │  150 │   25  │   250 │  43│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-82-8│ 200-812-7│Metan │ 1200 │  1834 │  1500 │2292│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-99-7│ 200-828-4│Metil-acetilena (propina) │ 1300 │  793  │  1500 │ 915│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 109-87-5│ 203-714-2│Metilal (dimetoximetan) │ 1500 │  531  │  2500 │ 885│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-89-5│ 200-820-0│Metilamina │  10  │   8   │   15  │  12│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 100-61-8│ 202-870-9│N-Metilanilina P          │   7  │   16  │   10  │   2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 591-78-6│ 209-731-1│Metil-n-butil-cetona (hexanona) │  200 │   49  │  300  │  80│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 63-25-2│ 200-555-0│Metil-n-carbamat naftil (carbaril) │ 2  │    –  │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 109-86-4│ 203-713-7│Metil-celosolv (metoxi-2-etanol) P│  16  │  5,75 │  30   │  7 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-87-2│ 203-624-3│Metil-ciclohexan │ 1200 │   211 │  1500 │ 375│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │25639-42-3│ 247-152-6│Metil-ciclohexanol │ 200 │    42 │   300 │  64│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 583-60-8│ 209-513-6│Metil-ciclohexanona P      │  250 │  54,5 │   350 │  76│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │N-metil-cloro-acetamida            │   10 │    –  │   14  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metil-clor-acrilat                 │   2  │    –  │    5  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 71-55-6│ 200-756-3│Metil-cloroform (1,1,1-tricloretan)│ 1000 │ 183  │  1500 │ 275│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 101-14-4│ 202-918-9│ 4,4’metilen-bis-(2-clor-anilina) │      │       │       │    │

│          │          │  pC         P                     │ 0,22 │    –  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metilen-bis fenilizocianat         │      │       │       │    │

│          │          │(difenil metan 4,4 diizocianat)    │   –  │    –  │  0,15 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │    –     │4,4 Metilen dianilina       pC  P  │ 0,80 │    –  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 78-93-3│ 201-159-0│Metil-etil-cetona (2 butanona) │  200 │   63  │  300  │ 101│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metil-etil-parathion           P   │ 0,05 │    –  │ 0,10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 541-85-5│ 208-793-7│5 Metilheptan-3-ona │   53 │   10  │  107  │  20│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-12-3│ 203-737-8│5 Metilhexan-2-ona │   95 │   20  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-68-3│ 203-423-0│Metil-hexil-cetona (octanona) │  100 │   19  │  200  │  38│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 60-34-4│ 200-471-4│Metil-hidrazina pC          P     │ 0,37 │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-10-1│ 203-550-1│Metil-izobutil-cetona │  200 │   47  │  300  │  71│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metil-izobutir-aldehida            │  200 │   –   │  300  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ –   │     –    │Metil-izobutir-aldoxima            │   –  │   –   │    5  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 141-79-7│ 205-502-5│Metil-izobutinil-cetona │      │       │       │    │

│          │          │(oxid de mesitin)                  │   50 │   12  │  100  │ 24 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metil H diclorsilan                │   3  │   –   │    5  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-91-8│ 203-815-1│N-metilmorfolina │   –  │   –   │   70  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 950-35-6│ –    │Metil-parathion (tiofosfat de      │      │       │       │    │

│          │          │di-o-metil şi o,p-nitro-fenil)   P │ 0,10 │   –   │  0,30 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-10-1│ 203-550-1│4-Metilpentan-2-ona │  83  │  20   │  208  │ 50 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-87-9│ 203-528-1│Metil-propil-cetona (pentanona) │  250 │  71   │  300  │ 85 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 100-80-1│ 202-889-2│Metil-stiren      │  250 │  51   │  350  │ 72 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metil tiofonat (produs tehnic)     │   –  │   –   │   15  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metil tiofonat (condiţionat cu 70% │      │       │       │    │

│          │          │substanta activa)                  │   –  │   –   │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metil-triclorsilan                 │   1  │   –   │   3   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metil-vinil-diclorsilan            │   3  │   –   │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metil-vinil-siloxan        P       │  30  │  –    │  50   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Metoben[1,2-bis-(3 metoxicarbonil-2│      │       │       │    │

│          │          │-tiouracil) benzen]                │  –   │  –    │  12   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 72-43-5│ 200-779-9│Metoxiclor[1,1,1-triclor-2,2 │      │       │       │    │

│          │          │di(p-metoxi-fenil)etan]       P    │  10  │   –   │  15   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-98-2│ 203-539-1│l-Metoxipropan 2-ol P    │ 375  │  100  │  568  │ 150│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-77-3│ 203-906-6│2-(2-metoxietoxi)-etanol P    │ 50,1 │   10  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │34590-94-8│ 252-104-2│(2-metoximetiletoxi)-propanol P │ 308 │   50  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │21087-64-9│ 244-209-7│Metribuzin │ 1  │    –  │   2   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7439-98-7│ 231-107-2│Molibden (compusii insolubili) │ 5  │    –  │  10   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7439-98-7│ 231-107-2│Molibden (compusii solubili) │ 2  │    –  │  65   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Molinat 8bis etil-N,N-hexametilen- │   –  │    –  │ 0,50  │  – │

│          │          │tio-carbamat)                      │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-11-9│ 203-463-9│Monoalilamina │ 0,10 │    –  │ 0,40  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Monoclor acetat de metil           │   5  │    –  │  10   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 96-24-2│ 202-492-4│Monoclorhidrina │   5  │    –  │  10   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Monoeter-rezorcina                 │  50  │    –  │  100  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-10-8│ 203-462-3│ Monopropilamina │ 0,50 │   0,2 │  0,80 │ 0,3│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-91-8│ 203-815-1│Morfolina(oxid de dietilen imida; │      │       │       │    │

│          │          │tetra-hidro 1,4-oxazina)           │   36 │   10  │   72  │  20│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │10102-43-9│ 233-271-0│Monoxid de azot │ 30 │   24  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 91-20-3│ 202-049-5│Naftalina │   50 │  9,5  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 91-59-8│ 202-080-4│p-naftilamina C    Fp    P     │   –  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 90-15-3│ 201-969-4│α-naftol P     │  10  │   –   │  15   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-02-0│ 231-111-4│Nichel şi compuşi C │ 0,10 │   –   │ 0,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │13463-39-3│ 236-669-2│Nichel carbonil │ 0,05 │ –   │ 0,10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 54-11-5│ 200-193-3│Nicotina P     │  0,5 │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-46-9│ 201-209-1│Nitrat de izopropil │  20  │   5   │   25  │  7 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 627-13-4│ 210-985-0│Nitrat de n-propil │  75  │ 17,5  │  100  │ 23 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 100-01-6│ 202-810-1│P-nitroanilina P     │   3  │  0,5  │   5   │ 0,9│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 100-17-4│ 202-825-3│P-nitroanisol │   5  │   –   │  10   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 98-95-3│ 202-716-0│Nitrobenzen                 P     │   1  │  0,2  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 627-05-4│ 210-980-3│Nitrobutan │  50  │   –   │  75   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 92-93-3│ 202-204-7│4-nitrodifenil pC   Fp    P   │  –   │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-24-3│ 201-188-9│Nitroetan │ 100  │   32  │  150  │  49│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 100-12-9│ 202-821-1│Nitroetilbenzen P   │  15  │    2  │   20  │   3│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 55-63-0│ 200-240-8│Nitroglicerina (trinitroglicerina) │ │       │       │    │

│          │          │                               P   │ 0,05 │ 0,006 │   2   │0,25│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-52-5│ 200-876-6│Nitrometan │ 100  │   40  │  150  │ 60 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 86-57-7│ 201-684-5│α-nitronaftalina │  20  │    3  │   30  │  4 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-46-9│ 201-209-1│Nitropropan (2) pC             │   –  │    –  │   30  │  4 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Nitrotoluen (o,m,p)            P   │  10  │    2  │   30  │  4 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 62-75-9│ 200-549-8│N-Nitrozodimetilamina pC  Fp  P   │  –   │    –  │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 152-16-9│ 205-801-0│Octametil-pirofosfor-amida │      │       │       │    │

│          │          │(pestox 3, schradan)          P    │ 0,30 │    –  │  0,60 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Octaclor-dipropileter              │  10  │    –  │   15  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 111-65-9│ 203-892-1│Octan │ 1500 │  322  │  2000 │ 283│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │12122-67-7│ 235-180-1│Onedin (zineb, etilen-bis- │    │       │       │    │

│          │          │ditiocarbamat de zinc)             │ 0,50 │   –   │    1  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Orafon (pirimifos-metil)           │ 0,50 │   –   │    2  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 50-35-1│ 200-031-1│Ordatox (imidan, fosmet) │ 1,50 │   –   │    3  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 95-57-8│ 202-433-2│Ortoclorfenol │   –  │   –   │    10 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Ortometalil-clorfenileter          │  200 │   –   │   300 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Ortometalil-oxifenileter           │  150 │   –   │   250 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │10028-15-6│ 233-69-2│Ozon │ 0,10 │ 0,05  │ 0,20  │ 0,1│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Oxichinolat de cupru (fungicid S)  │   5  │   –   │   9   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │10025-87-3│ 233-046-7│Oxiclorura de fosfor │ 1  │  0,15 │   5   │ 0,8│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1344-28-1│ 215-691-6│Oxid de aluminiu (aerosoli) │ 2  │  0,5  │   5   │ 1,2│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1305-78-8│ 215-138-9│Oxid de calciu │ 2  │   –   │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 630-08-0│ 211-128-3│Oxid de carbon │  20  │ 17,5  │   30  │ 26 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 60-29-7│ 200-467-2│Oxid de dietil                  │ 308  │  100  │  616  │ 200│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │55720-99-5│ – │Oxid de difenilclorat      P       │ 0,50 │   –   │ 1,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 115-10-6│ 204-065-8│Oxid de dimetil │ 1920 │ 1000  │  –    │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-21-8│ 200-849-9│Oxid de etilenă pC             │ 1,80 │   1   │  –    │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1309-37-1│ 215-168-3│Oxid feric (fumuri, pulberi) │ 5  │   –   │  10   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1309-48-4│ 215-171-9│Oxid de magneziu (fumuri) │ 5  │   –   │  15   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-56-9│ 200-879-2│Oxid de propilenă pC             │  50  │   21  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1314-13-2│ 215-222-5│Oxid de zinc (fumuri) │ 5  │    –  │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │N-Oxid metil piridina              │   2  │    –  │    3  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │10102-44-0│ 233-272-6│Oxizi de azot (exprimati în N02) │ 5  │    3  │    8  │  4 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1306-19-0│ 215-146-2│Oxid de cadmiu (fumuri) │ 0,05 │ –   │  0,10 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 8002-74-2│ 232-315-6│Parafina (fumuri) │   2  │   –   │    6  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 56-38-2│ 200-271-7│Parathion(o,o-dietil-o-p- │      │       │       │    │

│          │          │nitrofenil-tiofosfat)       P      │ 0,05 │   –   │  0,15 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │19624-22-7│ 243-194-4│Pentaboran │ 0,05 │ 0,01 │  0,15 │0,05│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 76-01-7│ 200-925-1│Pentaclor-etan │   40 │   –   │   60  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 87-86-5│ 201-778-6│Pentaclor-fenol P      │ 0,50 │  0,04 │   1   │0,09│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Pentaclor-tiofenat de zinc         │   5  │   –   │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │10026-13-8│ 233-060-3│Pentaclorura de fosfor │ 1  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1314-56-3│ 215-236-1│Pentoxid de difosfor │ 1  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1314-80-3│ 215-242-4│Pentasulfura de fosfor │ 1  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 109-66-0│ 203-692-4│Pentan │ 3000 │ 1000  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Pentafluorura de sulf              │ 0,10 │   –   │ 0,30  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 127-18-4│ 204-825-9│Percloretilena (tetracloretilena) │ 50   │   7   │ 100   │ 14 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-70-7│ –    │Perclor-metil-mercapan             │ 0,5  │   –   │  1,5  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-97-8│ 200-920-4│Pinacolona (3,3-dimetil-2-butanona)│ 60  │  15   │  150  │  37│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 8003-34-7│ 232-319-8│Piretru │ 1  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-86-1│ 203-809-9│Piridina │  15  │   5   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 110-85-0│ 203-808-3│Piperazina (pulbere, vapori) │  0,1 │   –   │  0,3  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 120-80-9│ 204-427-5│Pirocatechina (pirocatecol) │   10 │   –   │  20   │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-06-4│ 231-116-1│Platina (saruri solubile │ │       │       │    │

│          │          │ exprimate în Pt)                  │   1  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7439-92-1│ 231-100-4│Plumb şi compuşi (în afară de PbS) │ 0,05│ –   │ 0,10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Polidimetil-siloxan                │  60  │   –   │   80  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Propafen[2,4-(6-clor-2-            │      │       │       │    │

│          │          │chinoxalinoxi)-fenoxi-propionat]   │  30  │   –   │   50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 74-98-6│ 200-827-9│Propan │ 1400 │  778  │  1800 │1000│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Propilenimina       pC        P    │   3  │   –   │   5   │ –  │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Propil-glicidil-eter               │  100 │   –   │   200 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 57-57-8│ 200-340-1│Propiolactona β pC             │ 1,50 │   –   │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-12-0│ 203-464-4│Propionitril (cianura de etil) │ 0,10 │ 0,04  │ 0,30  │0,13│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-46-3│ 203-585-2│Resorcinol P         │  45  │   10  │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Rodamina de metil                  │  70  │   –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7782-49-2│ 231-957-4│Seleniu şi compuşi exprimati în Se │ 0,10 │ – │ 0,20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 78-10-4│ 201-083-8│Silicat de etil │  100 │   –   │  200  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │27137-41-3│ 248-253-8│Silvan (metil furan) │ 10  │   –   │   20  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Sistox(demeton; o,o-dietil-o,2etil-│      │       │       │    │

│          │          │mercapto-etil-tionofosfat)    P    │ 0,05 │   –   │  0,15 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Solvent nafta (gudron de huila)   P│ 100  │   –   │   200 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-31-5│ 231-141-8│Staniu (compuşi anorganici │ │       │       │    │

│          │          │exprimati ca Sn)                   │   2  │   –   │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-31-5│ 231-141-8│Staniu (compuşi organici) │ 0,05 │ –   │  0,15 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 100-42-5│ 202-851-5│Stiren (monomer feniletilen) │  50  │   12  │   150 │  35│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7704-34-9│ 231-722-6│Sulf (pulbere) │ –  │   –   │   15  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7773-06-0│ 231-871-7│Sulfamat de amoniu │ 10  │   –   │   15  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-15-0│ 200-843-6│Sulfura de carbon P      │  10  │   3   │   20  │  6 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1314-87-0│ 215-246-6│Sulfura de plumb │ 0,50 │ –   │  1,50 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 93-76-5│ 202-273-3│2,4,5T[acid(triclor-2,4,5 │      │       │       │    │

│          │          │fenoxi-acetic)]                    │   5  │   –   │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-25-7│ 231-135-5│Tantal şi oxid de tantal │ 5  │   –   │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 3689-24-5│ 222-995-2│TEDP sau sulfotep (tetraetil- │ │       │       │    │

│          │          │ditio-pirofosfat)           P      │ 0,10 │   –   │  0,30 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │13494-80-9│ 236-813-4│Telur │ 0,05 │ –   │  0,15 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 107-49-3│ 203-495-3│TEPP (tetraetil-pirofosfat) P     │ 0,05 │   –   │  0,10 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 8006-64-2│ 232-350-7│Terebentina (esenta de) P │ 400  │   –   │   500 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-27-6│ 201-191-5│Tetrabromura de acetilena │  10  │   –   │   15  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 76-11-9│ 200-934-0│Tetraclor (1,1,2,2)(1,1,1,2)- │      │       │       │    │

│          │          │difluor (1,2)(2,2)etan             │ 3000 │  303  │  4000 │ 404│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-34-5│ 201-197-8│Tetraclor etan (1,1,2,2)(1,1,1,2) P│ 20  │   3   │   30  │  4 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 56-23-5│ 200-262-8│Tetraclorura de carbon pC    P  │  30  │   5   │   50  │  8 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7550-45-0│ 231-441-9│Tetraclorura de titan │  1   │   –   │    3  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Tetraetil şi trietil plumb    P    │ 0,01 │   –   │  0,03 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 109-99-9│ 203-726-8│Tetrahidrofuran P    │  150 │   50  │   300 │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 119-64-2│ 204-340-2│Tetralina (tetrahidronaftalina) │  100 │   –   │   200 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 509-14-8│ 208-094-7│Tetranitrometan │   3  │  0,4  │   6   │0,8 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 479-45-8│ 207-531-9│Tetril (2,4,6 trinitro-fenil- │      │       │       │    │

│          │          │metil-nitramina)             P     │   1  │   –   │ 1,50  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │20816-12-0│ 244-058-7│Tetraoxid de osmiu │0,001 │ –   │ 0,003 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-28-0│ 231-138-1│Thaliu (compuşi solubili) P │  –   │   –   │ 0,050 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 137-26-8│ 205-286-2│Thiram (disulfura de │      │       │       │    │

│          │          │tetrametil tiuram)                 │  2   │   –   │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-29-1│ 231-139-7│Thoriu │0,020 │ –   │ 0,050 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Tiopentanol                        │  5   │   –   │   15  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-32-6│ 231-142-3│Titan │ 10 │   –   │   15  │  – │

│13463-67-7│ 236-675-5│Oxid de titan                      │      │       │       │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │          │Tiotriclorura de fosfor            │  –   │   –   │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 108-88-3│ 203-625-9│Toluen P          │  192 │  50   │   384 │100 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 119-93-7│ 204-358-0│o-Tolidina pC       Fp   P  │   –  │   –   │    –  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 95-53-4│ 202-429-0│o-Toluidina pC            P  │   3  │   –   │    5  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 106-49-0│ 203-403-1│p-Toluidina pC            P  │   3  │   –   │    5  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 95-80-7│ 202-453-1│Toluilendiamina │   5  │   1   │   10  │  2 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 584-84-9│ 209-544-5│Toluilen-di-izocianat (2,4) │ 0,07 │ 0,009 │ 0,15  │0,02│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 8001-35-2│ 232-283-3│Toxafen (camfenclor 60% Cl) P │ 0,30 │   –   │  0,50 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │12654-97-6│ 235-754-1│Triadimefon (triazin) │ 3  │   –   │    5  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 102-70-5│ 203-048-2│Trialil-amina P   │   1  │   –   │    4  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 102-82-9│ 203-058-7│Tributil-amina │   –  │   –   │   20  │  3 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 120-82-1│ 204-428-0│1,2,4-triclorbenzen P  │ 15,1 │   2   │  37,8 │  5 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 71-55-6│ 200-756-3│1,1,1-Tricloretan │  555 │  100  │  1110 │ 200│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 52-68-6│ 200-149-3│Triclorfon │   1  │   –   │    2  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 79-01-6│ 201-167-4│Tricloretilena │ 100  │ 18,5  │  150  │  28│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Triclorfenolat de cupru            │ 0,50 │   –   │  1,50 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-69-4│ 200-892-3│Triclor-fluor-metan (freon 11) │ 4000 │  625  │  5000 │ 781│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │25735-29-9│ 247-216-3│Triclor-propan P │  100 │  16,5 │  150  │ 25 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 76-13-1│ 200-936-1│Triclor (1,1,2) trifluor (1,2,2) │      │       │       │    │

│          │          │etan (freon 113)                   │ 5000 │    –  │  7000 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │12002-48-1│ 234-413-4│Triclorura de benzil │ │       │       │    │

│          │          │(fenilcloroform)                   │   2  │  0,3  │   5   │ 0,7│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7719-12-2│ 231-749-3│Triclorura de fosfor │ 2  │   –   │   5   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Tricrezilfosfat (o)           P    │ 0,10 │   –   │   2   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 121-44-8│ 204-469-4│Trietilamina P    │  8,4 │   2   │ 12,6  │  3 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 112-27-6│ 203-953-2│Trietilen-glicol │  700 │  114  │ 1000  │ 163│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 112-24-3│ 203-950-6│Trietilen-tetramina │   10 │    1  │   20  │  3 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 115-86-6│ 204-112-2│Trifenilfosfat │   2  │    –  │   4   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-63-8│ 200-887-6│Trifluoro-mono-brom-metan │ 5000 │       │ 7000  │    │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │       –  │Trifluorura de azot                │  20  │   –   │   30  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7637-07-2│ 231-569-5│Trifluorura de bor │ –  │   –   │    3  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7790-91-2│ 232-230-4│Trifluorura de clor │ –  │   –   │ 0,40  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 75-50-3│ 200-875-0│Trimetil-amina │   1  │       │   2   │  1 │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 526-73-8│ 208-394-8│1,2,3-trimetilbenzen │  100 │  20   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 95-63-6│ 202-436-9│1,2,4-trimetilbenzen │  100 │  20   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Trimetil-clor-silan                │   3  │  –    │  10   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 121-82-4│ 204-500-1│Trimetilen-trinitramina (hexogen) P│ 2  │  –    │   6   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 118-96-7│ 204-289-6│Trinitrotoluen (TNT) │ 0,50 │   –   │   1   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 102-69-2│ 203-047-7│Tripropilamina │  3   │  0,5  │   4   │ 0,7│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-33-7│ 231-143-9│Tungsten; carbura de tungsten │ 2   │   –   │   6   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Ulei polidimetil-siloxanic      P  │ 200  │   –   │  300  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ – │     –    │Uleiuri minerale                   │  5   │   –   │   10  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-62-2│ 231-171-1│Vanadiu (fumuri de V205) │ 0,05 │ –   │  0,10 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-62-2│ 231-171-1│Vanadiu (praf de V205) │ 0,10 │ –   │   –   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │25013-15-4│ 246-562-2│Vinil toluen │ 300  │   –   │  400  │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 81-81-2│ 201-377-6│Warfarina sau Cumafen (3-(α-fenil- │ │       │       │    │

│          │          │β acetil-etil-4 hidroxicumarina)  P│ 0,10 │   –   │  0,30 │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1330-20-7│ 215-535-7│Xilen (izomeri) P │  221 │   50  │  442  │ 100│

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1300-71-6│ 215-089-3│2,6 Xilenol │ 15  │   –   │  20   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 1300-73-8│ 215-091-4│Xilidina P │   1  │   –   │   2   │  – │

─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┤

 1. │ 7440-67-7│ 231-176-9│Zirconiu şi compuşi │ │       │       │    │

│          │          │(exprimati în Zr)                  │   5  │   –   │  10   │  – │

─────┴──────────┴──────────┴───────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴────┘

*ST*

 

NOTA:

Substantele cu indicativul pC sunt potenţial cancerigene şi/sau mutagene, iar substantele cu indicativul C au acţiune cancerigena şi/sau mutagena. Pentru acestea, dar nu numai, trebuie verificata clasificarea ca substanta cancerigena şi/sau mutagena, conform definitiei agentului cancerigen şi, respectiv, agentului mutagen din <LLNK 12006  1093 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca, în scopul aplicării corecte a art. 3 din hotărâre.

Substantele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la aceste substanţe trebuie practic exclusa.

Substantele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substantele care au numai o acţiune locală de tip iritativ.

 

 

ANEXA 2

 

 

VALORI LIMITA BIOLOGICE

 

 1. Plumbul şi compusii săi ionici

1.1. Monitorizarea biologica trebuie sa includă măsurarea nivelului de plumb din sânge (PbB) pe baza spectrometriei de absorbţie sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.

Valorile biologice limita cu caracter obligatoriu sunt indicate în partea B a acestei anexe, la poziţia 43:

Valoarea biologica de 70μg Pb/100 ml sânge este o valoare restrictiva.

1.2. Supravegherea medicală necesita măsuri speciale dacă:

– expunerea implica o concentraţie de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/mc, calculat ca medie ponderată în funcţie de timp pentru o perioada de 40 de ore pe saptamana, sau

– un nivel al plumbului în sânge de peste 40 μg Pb/100 ml sânge este constatat la lucrători.

1.3. Indicaţiile practice pentru monitorizarea biologica şi supravegherea medicală trebuie sa fie elaborate conform art. 43 şi 44. Acestea trebuie sa includă recomandări cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) şi strategii de monitorizare biologica.

 

 1. VALORI LIMITA BIOLOGICE OBLIGATORII (VLBO)

*T*

┌────┬─────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┬──────────┐

│Nr. │ Substanta       │   Indicator   │Material   │   Momentul    │   VLBO   │

│crt.│                 │   biologic    │biologic   │  recoltarii   │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│ 1. │Acetona          │Acetona        │urina      │  sfârşit      │50 mg/l   │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│ 2. │Alcool           │Acetona        │urina      │  sfârşit      │50 mg/l   │

│    │izopropilic      │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│ 3. │Alcool metilic   │Metanol        │urina      │  sfârşit      │6 mg/l    │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│ 4. │Aluminiu         │Aluminiu       │urina      │  sfârşit      │200 μg/l  │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│ 5. │Aldrin           │Aldrin         │sânge      │  sfârşit      │10 μg/l   │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│ 6. │Anilina          │p-amino-       │urina      │  sfârşit      │10 μg/l   │

│    │                 │fenol          │           │  schimb       │          │

│    │                 │methemo-       │sânge      │  sfârşit      │1,5% Hb   │

│    │                 │globina        │           │  schimb       │totală    │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│ 7. │Antimoniu        │Antimoniu      │urina      │  sfârşit      │1 mg/l    │

│    │(Stibiu)         │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│ 8. │Arsen şi AsH(3)  │Arsen          │urina      │  sfârşit      │50 μg/gC  │

│    │                 │               │           │ saptamana     │          │

│    │                 │               │par        │  sfârşit      │0,5 mg/   │

│    │                 │               │           │ saptamana     │  100g    │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│ 9. │Benzen           │Acid S-fenil-  │urina      │  sfârşit      │25 μg/gC  │

│    │                 │mercapturic    │           │  schimb       │          │

│    │                 │Fenoli totali  │urina      │  sfârşit      │  50mg/l  │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│10. │Benzidina        │Benzidina      │urina      │               │ 0        │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│11. │Beriliu          │Beriliu        │urina      │  sfârşit      │2 μg/l    │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│12. │Bromura de       │Brom           │sânge      │  sfârşit      │2 mg/100  │

│    │metil            │               │           │  schimb       │ ml       │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│13. │Cadmiu şi        │Cadmiu         │urina      │  sfârşit      │5 μg/gC   │

│    │compuşi          │               │           │  schimb       │          │

│    │anorganici       │               │sânge      │  sfârşit      │5 μg/l    │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

│    │                 │Proteine       │urina      │  sfârşit      │2 mg/l    │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│14. │Clorbenzen       │4-             │urina      │  schimb       │150       │

│    │                 │clorocatechol  │           │               │mg/gC     │

│    │                 │total          │urina      │  sfârşit      │          │

│    │                 │p-clorfenol    │           │  schimb       │25 mg/gC  │

│    │                 │total          │           │               │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│15. │Clorura de       │COHb           │sânge      │  sfârşit      │5 % Hb    │

│    │metilen          │               │           │  schimb       │totală    │

│    │                 │Clorura de     │sânge      │  sfârşit      │1 mg/l    │

│    │                 │metilen        │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│16. │Compusii cian    │Tiocianati     │urina      │  sfârşit      │30 mg/l   │

│    │(acid cianhidric,│               │           │  schimb       │          │

│    │cianuri şi       │               │           │               │          │

│    │cianogen)        │               │           │               │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│17. │Crom             │Crom           │urina      │  în timpul    │10 μg/gC  │

│    │                 │               │           │  lucrului     │          │

│    │                 │               │urina      │  sfârşit      │30 μg/gC  │

│    │                 │               │           │  saptamana    │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│18. │Cobalt           │Cobalt         │urina      │  sfârşit      │15 μg/l   │

│    │                 │               │           │  saptamana    │          │

│    │                 │               │sânge      │  sfârşit      │1 μg/l    │

│    │                 │               │           │  saptamana    │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│19. │DDT              │DDT            │sânge      │  sfârşit      │20 μg/100 │

│    │                 │               │           │  schimb       │ ml       │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│20. │Dieldrin         │Dieldrin       │sânge      │  sfârşit      │10 μg/100 │

│    │                 │               │           │  schimb       │  ml      │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│21. │1,4-diclor       │2,5            │urina      │  sfârşit      │150       │

│    │benzen           │diclorfenol    │           │  schimb       │μg/gC     │

│    │                 │total          │           │               │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│22. │N,N-dimetil      │N-metil        │urina      │  sfârşit      │30 μg/gC  │

│    │acetamida        │acetamida      │           │  saptamana    │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│23. │N,N-dimetil-     │Metil –        │urina      │  sfârşit      │15 mg/l   │

│    │formamida        │formamida      │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│24. │Etilbenzen       │Acid           │urina      │  sfârşit      │1,5 g/gC  │

│    │                 │mandelic       │           │  saptamana    │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│25. │Fenol            │Fenol total    │urina      │  sfârşit      │50 mg/l   │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│26. │Fluor- compuşi   │Fluor          │urina      │  sfârşit      │5 mg/gC   │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

│    │                 │               │           │               │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│27. │Halotan          │Acid           │sânge      │  sfârşit      │2,5 mg/l  │

│    │(2-brom-2-clor-  │trifluoro-     │           │  schimb       │          │

│    │1,1,1            │acetic         │           │               │          │

│    │trifluoretan)    │               │           │               │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│28. │Hexaclorbenzen   │Hexaclorbenzen │ser        │  sfârşit      │150 μg/l  │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│29. │N-hexan          │2,5            │urina      │  sfârşit      │5 mg/gC   │

│    │                 │hexandiona     │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│30. │Hidrazina        │Hidrazina      │urina      │  sfârşit      │200 μg/gC │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│31. │Lindan           │γ hexaclor     │sânge      │  sfârşit      │20 μg/l   │

│    │                 │ciclohexan     │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│32. │Mangan           │Mangan         │urina      │  sfârşit      │10 μg/l   │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│33. │Mercur şi        │Mercur         │sânge      │  sfârşit      │10 μg/l   │

│    │compuşi          │               │           │  schimb       │          │

│    │                 │               │urina      │  începutul    │35 μg/gC  │

│    │                 │               │           │  schimbului   │          │

│    │                 │               │           │  următor      │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│34. │Metiletilcetona  │Metiletilcetona│urina      │  sfârşit      │2 mg/l    │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│35. │Metilcloroform   │Tricloretanol  │urina      │  sfârşit      │30 mg/l   │

│    │                 │total          │           │  saptamana    │          │

│    │                 │               │sânge      │  sfârşit      │ 1 mg/l   │

│    │                 │               │           │  saptamana    │          │

│    │                 │Metilcloroform │sânge      │  sfârşit      │ 550 μg/l │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

│    │                 │Acid           │urina      │  sfârşit      │ 10 mg/l  │

│    │                 │tricloracetic  │           │  saptamana    │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│36. │Nichel           │Nichel         │urina      │  sfârşit      │15 μg/l   │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│37. │Nichel carbonil  │COHb           │sânge      │  sfârşit      │5 % Hb    │

│    │                 │               │           │  schimb       │totală    │

│    │                 │Nichel         │urina      │  sfârşit      │          │

│    │                 │               │           │  schimb       │15 μg/l   │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│38. │Nitrobenzen      │p-Nitrofenol   │urina      │  sfârşit      │5 mg/gC   │

│    │                 │total          │           │  schimb       │          │

│    │                 │Methemoglo-    │sânge      │  sfârşit      │1,5 % Hb  │

│    │                 │bina           │           │  schimb       │totală    │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│39. │Oxid de carbon   │COHb           │sânge      │  sfârşit      │5 % Hb    │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│40. │Parathion        │p-Nitrofenol   │urina      │  sfârşit      │500 μg/l  │

│    │                 │total          │           │  schimb       │          │

│    │                 │Activitate     │sânge      │  înaintea     │scădere > │

│    │                 │colinesterazica│           │  schimbului   │30 %      │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│41. │Pentaclorfenol   │Pentaclorfenol │urina      │  sfârşit      │2 mg/gC   │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│42. │Pesticide        │Activitate     │sânge      │      –        │scădere > │

│    │organofosforice  │colinesterazica│           │               │ 30 %     │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│43. │Plumb            │Plumb          │urina      │  sfârşit      │150 μg/l  │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

│    │                 │               │sânge      │  sfârşit      │ 40 μg/100│

│    │                 │               │           │  schimb       │ ml       │

│    │                 │               │par        │  sfârşit      │          │

│    │                 │               │           │  schimb       │3 μg/cm   │

│    │                 │ALA-u          │urina      │  sfârşit      │          │

│    │                 │               │           │  schimb       │10 mg/l   │

│    │                 │CP-u           │urina      │  sfârşit      │          │

│    │                 │               │           │  schimb       │300 μg/l  │

│    │                 │PEL            │sânge      │  sfârşit      │          │

│    │                 │               │           │  schimb       │100 μg/100│

│    │                 │               │           │               │  ml      │

│    │                 │               │           │               │eritrocite│

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│44. │Stiren           │Acid           │urina      │  sfârşit      │800       │

│    │                 │mandelic       │           │  schimb       │mg/gC     │

│    │                 │               │urina      │ începutul     │          │

│    │                 │               │           │ schimbului    │300       │

│    │                 │               │           │ următor       │mg/gC     │

│    │                 │Acid           │urina      │ sfârşit       │          │

│    │                 │fenilglioxalic │           │ schimb        │          │

│    │                 │               │urina      │ începutul     │100       │

│    │                 │               │           │ schimbului    │mg/gC     │

│    │                 │               │           │ următor       │          │

│    │                 │Stiren         │sânge      │ sfârşit       │100       │

│    │                 │               │           │ schimb        │mg/gC     │

│    │                 │               │sânge      │ începutul     │          │

│    │                 │               │           │ schimbului    │          │

│    │                 │               │           │ următor       │0,55 mg/l │

│    │                 │               │           │               │0,02 mg/l │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│45. │Sulfura de       │Acid 2-tio-    │urina      │  sfârşit      │4 mg/l    │

│    │carbon           │tiazolidin 4   │           │  schimb       │          │

│    │                 │carboxilic     │           │               │          │

│    │                 │Testul         │urina      │  sfârşit      │E = 6,5   │

│    │                 │iodazida       │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│46. │Telur            │Telur          │urina      │  sfârşit      │ 20 μg/l  │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│47. │Tetracloretilena │Tricloretanol +│urina      │  sfârşit      │300       │

│    │Tricloretilena   │acid           │           │  saptamana    │mg/gC     │

│    │                 │tricloracetic  │           │               │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│48. │Tetraetil de     │Plumb dietil   │urina      │  sfârşit      │25 μg/l   │

│    │plumb            │               │           │  schimb       │          │

│    │                 │Plumb total    │urina      │  sfârşit      │50 μg/l   │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│49. │Toluen           │Acid hipuric   │urina      │  sfârşit      │2 g/l     │

│    │                 │o-cresol       │           │  schimb       │          │

│    │                 │               │urina      │  sfârşit      │3 mg/l    │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│50. │Uraniu           │Uraniu         │urina      │  sfârşit      │10 μg/l   │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│51. │Vanadiu          │Vanadiu        │urina      │  sfârşit      │20 μg/l   │

│    │                 │               │           │  schimb       │          │

├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤

│52. │Xilen            │Acid           │urina      │  sfârşit      │3 g/l     │

│    │                 │metilhipuric   │           │  schimb       │          │

└────┴─────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴──────────┘

 

C     – creatinina

ALA-u – acid delta-amino levulinic urinar

CP-u  – coproporfirine urinare

PEL   – protoporfirine eritrocitare

*ST*

 

ANEXA 3

 

INDICAŢII

 

Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de munca a agenţilor chimici prezentaţi mai jos, precum şi activităţile care îi implica. Interdicţiile nu se aplica dacă agentul chimic este prezent în alt agent chimic sau este deseu, dacă valoarea concentratiei sale este mai mica decât valoarea limita de 0,1% masurata în procente de greutate.

 

Agenţi chimici:

Denumire                                   Număr CAS

–––                                   –––-

– benzen                                   71-43-2

– 2 naftilamina şi derivatii săi           91-59-8

– 4 aminodifenili şi derivatii săi         92-67-1

– benzidina şi derivatii săi               92-87-5

– 4 nitrodifenil                           92-93-3

– 3,4 benzpiren                            50-32-8

– bis-cloro-metil-eter                    542-88-1

– N-fenil-β naftilamina                   135-88-6

– N-nitrozodimetilamina                    62-75-9

– o-tolidina                              119-93-7

 

–––––