Hotărârea nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi

Descarca PDF cu HG 915 din 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 44 pct. VI din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Art. 1. – În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a)desfiinţare – demolare, dezafectare sau dezmembrare totală, precum şi orice alte lucrări asemenea, a unor elemente de construcţie sau, după caz, a instalaţiilor aferente acestora;
 2. b)lucrări de modificare – lucrări definite în conformitate cu prevederile Legii  50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c)clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de comerţ – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine şi supermagazine;
 4. d)clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;
 5. e)clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de turism – hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni;
 6. f)nivel de stabilitate la incendiu/grad de rezistenţă la foc este capacitatea globală a construcţiei sau a compartimentului de incendiu de a răspunde la acţiunea unui incendiu standard.

   Art. 2. – (1) Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură sau turism, se realizează în oricare dintre următoarele situaţii:

 1. a)depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia de securitate la incendiu;
 2. b)depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;
 3. c)desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
 4. d)reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
 5. e)desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului;
 6. f)desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de desfumare ori a instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.

   (2) Valorile de referinţă pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în documentaţiile tehnice aferente autorizaţiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene sau, după caz, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate pentru situaţii de urgenţă, raportate la cerinţele reglementărilor tehnice indicate în documentaţia ce a stat la baza obţinerii autorizaţiei.

   Art. 3. – (1) Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu, în condiţiile legii, şi care au aria desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură sau turism, se realizează în oricare din următoarele situaţii:

 1. a)depăşirea numărului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci şi restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă;
 2. b)depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;
 3. c)neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare faţă de valoarea de referinţă;
 4. d)reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
 5. e)neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
 6. f)neechiparea cu instalaţii/sisteme de desfumare ori instalaţii de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
 7. g)categorii de construcţii sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau momentul punerii în funcţiune.

   (2) Valorile de referinţă pentru criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau la momentul punerii în funcţiune.

   (3) La solicitarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, autorităţile competente în emiterea autorizaţiilor de construire sunt obligate să pună la dispoziţie documentele care au stat la baza emiterii acestora, inclusiv datele şi informaţiile privind elementele de identificare ale construcţiei, data şi numărul autorizaţiei, denumirea lucrărilor executate, precum şi data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a construcţiilor.

   Art. 4. – Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi art. 3 alin. (1) lit. a) se face de către personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, cu sprijinul, după caz, al personalului desemnat din cadrul Poliţiei Române sau Jandarmeriei Române.

   Art. 5. – (1) Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se realizează până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se dispune pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 3 noiembrie 2015.