Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor.

M.Of.Nr.481 din 1 iulie 2015 Sursa Act: Monitorul Oficial

Descarca PDF cu LEGE 170 din 2015

LEGE Nr. 170 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul
managementului situatiilor de urgenta si al apararii
impotriva incendiilor
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 962 din 30 decembrie 2014, cu urmatoarele modificari si completari: 1. Dupa articolul I se introduce un nou articol, articolul I1, cu urmatorul cuprins: Art. I1. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2014, aprobata prin Legea nr. 104/2014, se completeaza dupa cum urmeaza: – La articolul IV, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins: (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), Ministerul Apararii Nationale pune, la cerere, la dispozitia Ministerului Afacerilor Interne o aeronava pentru desfasurarea de misiuni in scopuri umanitare, medico-sanitare, pentru salvarea de vieti omenesti, misiuni de cautare/salvare a victimelor accidentelor sau a persoanelor aflate in stare de dificultate, precum si pentru misiuni de stingere a incendiilor de padure. Modul de cooperare se stabileste prin protocol incheiat intre cele doua ministere. (3) Aeronava prevazuta la alin. (2) poate fi utilizata, in conditiile legii, si in actiuni umanitare internationale in situatii de urgenta cu impact deosebit de grav. 2. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. III. – Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 19, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; sa dispuna oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor in cazul aplicarii acestei sanctiuni contraventionale complementare de catre agentul constatator; 2. La articolul 19, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i1), cu urmatorul cuprins: i1) sa solicite si sa obtina avizele de infiintare si pentru sectoarele de competenta ale serviciului privat pentru situatii de urgenta si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; 3. La articolul 30, alineatele (1) si (5)- (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: Art. 30. – (1) Inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, precum si punerea lor in functiune se fac numai dupa obtinerea avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, dupa caz. …………………………………………………………………….. (5) Nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, prevazute in normele metodologice de
avizare si autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sanctionarea conform legii si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu. (6) Litigiile generate de emiterea si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. (7) In situatia in care se constata pierderea valabilitatii avizului de securitate la incendiu ori lucrarile de constructii au inceput fara acest document, inspectoratele pentru situatii de urgenta informeaza autoritatea care a emis autorizatia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru a dispune masurile prevazute de lege. (8) Pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu si incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se comunica la registrul comertului, prefectului si institutiilor publice interesate, in cel mult 48 de ore. 4. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins: Art. 301. – (1) La receptia la terminarea lucrarilor de constructii aferente cladirilor civile cu sali aglomerate, inalte, foarte inalte, din categoria de importanta exceptionala sau deosebita, de productie si/sau depozitare cu suprafete desfasurate de peste 5.000 mp si risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafata desfasurata de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, cladirilor de turism avand capacitatea mai mare de 50 de locuri de cazare, spitalelor, caminelor pentru copii si batrani sau altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati sa solicite in scris si sa includa in comisia de receptie, in calitate de membru, o persoana desemnata de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor. (2) Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor de securitate la incendiu prevazute in documentatia de executie fara de care receptia nu este acceptata. (3) Obligatia prevazuta la art. 30 alin. (2) privind autorizatia de securitate la incendiu trebuie indeplinita dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si remedierea tuturor neconformitatilor. 5. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Serviciile de urgenta voluntare/private au in structura compartiment sau specialisti pentru prevenire, formatii de interventie si, dupa caz, dispecerate, ateliere de reparatii si de intretinere. 6. La articolul 32, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins: (6) Nerespectarea criteriilor de performanta de catre serviciile de urgenta private implica anularea avizelor de infiintare/pentru sectoare de competenta, ca sanctiune contraventionala complementara. (7) Situatiile care implica anularea avizelor, conform alin. (6), sunt stabilite prin criteriile de performanta prevazute la alin. (3). 7. La articolul 43, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: (2) Continuarea activitatii, dupa ce s-a dispus de catre organele de control oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati si se pedepseste potrivit art. 348 din Codul penal. 8. La articolul 44, partile introductive ale punctelor I-IV se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:……………………………………. II. cu amenda de la 1.001 lei la 2.500 lei:…………………………………. III. cu amenda de la 2.501 lei la 5.000 lei:………………………………… IV. cu amenda de la 5.001 lei la 10.000 lei: 9. La articolul 44 punctul IV, literele d), h) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: d) neindeplinirea de catre administrator a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), i1), o) si q); ……………………………………………………………………. h) nesolicitarea si neincluderea in comisia de receptie, la terminarea lucrarilor de constructii, a unei persoane desemnate de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru constructiile mentionate la art. 301 alin. (1);
……………………………………………………………………. k) efectuarea de lucrari de proiectare, montare, verificare, intretinere, reparare a sistemelor si instalatiilor de protectie impotriva incendiilor, de verificare, intretinere, reparare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si de lucrari de ignifugare si termoprotectie de catre persoane fizice si juridice neautorizate; 10. La articolul 44, punctul V se modifica si va avea urmatorul cuprins: V. cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei:
a) inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, fara obtinerea avizului de securitate la incendiu; b) punerea in functiune a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau s-a schimbat destinatia acestora, fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu; c) nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilitatii acestora; d) nerespectarea de catre serviciile de urgenta private, constituite ca societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a criteriilor de performanta care au stat la baza emiterii avizelor de infiintare si pentru sectorul de competenta; e) functionarea serviciilor de urgenta private dupa anularea avizului de infiintare si/sau avizului pentru sectorul de competenta. 11. La articolul 44, dupa punctul V se introduce un nou punct, punctul VI, cu urmatorul cuprins: VI. cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei si oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului. 12. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege, pe loc, numai pentru contraventiile sanctionate cu amenda al carei cuantum este de pana la 2.500 lei, respectiv in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, pentru toate categoriile de contraventii. 13. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 48. – (1) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in subteran, la operatorii economici care produc, stocheaza sau utilizeaza substante toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate in porturi si in apele teritoriale romane, la infrastructura de metrou, pe calea ferata, aeroporturi, platforme maritime de foraj si extractie se asigura:
a) imediat, de operatorii economici care administreaza sectorul respectiv, pentru punerea in siguranta provizorie a instalatiilor speciale, de alimentare a fluxului tehnologic si, in cazul existentei serviciilor private pentru situatii de urgenta, pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta; b) de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta, pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta, care preiau in coordonare operationala toate fortele si mijloacele, la momentul sosirii la locul interventiei. (2) La infrastructura de metrou, interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor se realizeaza potrivit unei proceduri aprobate de catre Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Transporturilor. (3) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in exploatari miniere subterane si in mediul subteran speologic se asigura numai de echipe specializate ale operatorilor economici care administreaza sectorul respectiv, cu asistenta tehnica a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI VALERIU-STEFAN ZGONEA CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
Bucuresti, 29 iunie 2015.
Nr. 170