MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ORDINUL INSPECTORULUI GENERAL AL I.G.S.U. nr. 1124/IG din 26.05.2008

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului

în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţia de
”cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor”

Descarca PDF cu OIG_1124_2008

Având în vedere prevederile anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202 din 2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
emit următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă Procedura privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţia de ”cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor” – cod COR – 516106, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va lua măsuri pentru aplicarea prezentului ordin.
Art. 3.
Pentru informarea celor interesaţi, prezentul ordin şi un extras din procedură cuprinzând art. 1-3, art. 10, art. 14 şi anexa nr. 2 se postează pe pagina de web a I.G.S.U., la adresa www.igsu.ro şi se transmit inspectoratelor judeţene/al mun. Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, pentru afişare la loc vizibil la sediile unităţilor.
INSPECTOR GENERAL
General locotenent
Vladimir SECARĂ
ANEXA
PROCEDURĂ
privind emiterea avizului
în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţia de
”cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor”
Cod PA-IP-001
– E X T R A S –
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Prezenta Procedură privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţia de ”cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor”, denumită în continuare procedură, stabileşte modul de soluţionare a cererilor furnizorilor de formare profesională de obţinere a avizului prevăzut de anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202 din 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Procedura vizează solicitările de obţinere a avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţia de „cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor” – cod COR – 516106, standard ocupaţional R9.
Art. 2
În sensul prezentei proceduri, avizarea reprezintă activitatea în urma căreia, pe baza documentaţiei depuse, solicitanţii obţin avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea autorizării ca furnizori de formare profesională în ocupaţia de „cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor” – cod COR – 516106.
Art. 3
Analizarea documentaţiilor transmise în vederea emiterii avizului se realizează de către Comisia de avizare a documentaţiilor în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţia de “cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor”, denumită în continuare comisie de avizare.

Art. 10
(1) Dosarul de avizare trebuie să cuprindă, în două exemplare, următoarele documente:
a) cererea de avizare;
b) programa de pregătire;
c) fişa de autoevaluare;
d) lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare, cu precizarea responsabilităţilor fiecăruia în parte;
e) acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare;
f) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să precizeze dacă are experienţă în pedagogia adulţilor;
g) diplome şi certificate din care să reiasă că formatorii deţin specializarea şi experienţa specifică programului de formare (copii);
h) documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului de formare, precum şi regimul juridic al acestora (copii):
– lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri;
– lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;
– lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală se sport, cantină etc., dacă este cazul);
– documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări) (copii).
(2) Copiile trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalele de către persoana care, potrivit legii, este reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională.
(3) Fiecare filă a dosarului de avizare trebuie să fie numerotată şi ştampilată.
(4) Pe ultima pagină este consemnat numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională.
(5) Prima pagină din dosarul de avizare este opisul, completat conform modelului din anexa nr. 2.

Art. 14
(1) Experienţa şi specializarea în domeniul apărării împotriva incendiilor a formatorilor se evaluează din documentele transmise de solicitantul avizului, în sensul garantării unui nivel corespunzător de pregătire în ocupaţia respectivă.
(2) Prin documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g) se face dovada că formatorii îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a) au absolvit cursuri postuniversitare/postacademice sau de master în instituţii de învăţământ superior acreditate, în domeniile: securitate la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, managementul/analiza riscurilor de incendiu;
b) li s-a acordat brevetul de pompier specialist cu dreptul de a participa ca formatori în domeniul apărării împotriva incendiilor la programele de formare profesională organizate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi;
c) sunt absolvenţi de instituţii de învăţământ superior şi îndeplinesc atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor în servicii profesioniste pentru situaţii de urgenţă, cu o vechime de minim 10 ani.

Anexa nr. 2
la procedură
Opisul dosarului de avizare
Nr.
crt.
Denumirea actului
Nr. şi data actului / Emitent