Monitorul Oficial nr. 663/2010: Dispozitia din 23 septembrie 2010 a ministrului Administratiei si Internelor (Dispozitia MAI din 2010)

Monitorul Oficial nr. 663/2010: Dispozitia din 23 septembrie 2010 a ministrului Administratiei si Internelor 

(Dispozitia MAI din 2010)

– generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii

Publicat in Monitorul Oficial 663 din 28 septembrie 2010 (M. Of. 663/2010)

CAPITOLUL I –  Scop si domeniu de aplicare

Art. 1. – (1) Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii, denumite in continuare dispozitii generale, stabilesc cerintele minime necesare pentru prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea conditiilor necesare pentru limitarea propagarii si dezvoltarii acestora prin masuri tehnice si organizatorice, asigurarea sigurantei utilizatorilor si fortelor care actioneaza la interventie, securitatii spatiilor si constructiilor noi si a celor existente, destinate activitatilor permanente de intretinere si reparatii ale aparaturii, echipamentelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor si altora similare, protectiei continutului acestora in caz de incendiu, cat si a mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta determinate de incendii in acest tip de obiective.

(2) Prin ateliere si spatii de intretinere si reparatii, in sensul prezentelor dispozitii generale, se intelege acele locuri, zone, incaperi independente sau in cadrul altor constructii, inclusiv ateliere mobile, amenajate si dotate cu utilaje si aparate necesare desfasurarii activitatii pentru care au fost destinate.

(3) Prin utilizatori, in sensul prezentelor dispozitii generale, se intelege personalul angajat, personalul care desfasoara activitati de prestari servicii/intretinere, personalul colaborator si clientii.

Art. 2. – (1) Prevederile prezentelor dispozitii generale se aplica pe teritoriul Romaniei, pe intreaga perioada de exploatare a atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii, indiferent de titularul dreptului de proprietate.

(2) Modul de aplicare al prezentelor dispozitii generale se urmareste pe timpul:

 1. a) activitatilor de control si verificare in scopul prevenirii incendiilor la constructii, procese, echipamente, sisteme care au rol in asigurarea cerintelor de siguranta a utilizatorilor si de securitate a constructiilor, in caz de incendiu;
  b) verificarii planurilor constructiilor existente, a documentatiilor tehnice pentru sistemele de siguranta a utilizatorilor si de securitate a constructiilor in caz de incendiu, a cailor de acces si evacuare a utilizatorilor si fortelor de interventie la incendiu, a surselor/rezervei de apa pentru incendii, a instalatiilor de ventilare si climatizare si a celorlalte sisteme/instalatii/dispozitive de aparare impotriva incendiilor;
  c) instruirii in domeniul apararii impotriva incendiilor a serviciilor private si voluntare pentru situatii de urgenta si a utilizatorilor;
  d) depozitarii, utilizarii si manipularii materialelor combustibile.

Art. 3. – Prezentele dispozitii generale se completeaza cu prevederile specifice din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, si cu alte reglementari tehnice din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor aplicabile exploatarii constructiilor si instalatiilor utilitare aferente acestora, precum si constructiilor cu destinatie ateliere si spatii de intretinere si reparatii ale aparaturii, echipamentelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor si altora asemenea.

Art. 4. – Respectarea prevederilor prezentelor dispozitii generale se verifica pe timpul controalelor de prevenire a incendiilor executate la acest tip de obiective de sefii locurilor de munca, de cadrele tehnice ori de personalul de specialitate propriu cu atributii pe linia apararii impotriva incendiilor sau prin componenta preventiva a serviciului privat pentru situatii de urgenta, acolo unde acesta este constituit, in conditiile legii, de organele administratiei publice locale prin componenta preventiva din cadrul serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgenta, pentru operatorii economici si institutiile publice subordonate consiliului local si de inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti.

Art. 5. – Conducatorul institutiei/operatorului economic la nivelul careia/caruia exista ateliere si spatii de intretinere si reparatii, prin persoana desemnata de acesta, denumita in continuare administrator, are urmatoarele obligatii principale sub aspectul apararii impotriva incendiilor:

 1. a) stabileste, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare in unitatea pe care o administreaza si le aduce la cunostinta salariatilor
  b) solicita, dupa caz, elaborarea documentatiei tehnice si includerea in aceasta a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
  c) obtine autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatilor conform legii;
  d) asigura incadrarea personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
  e) asigura desfasurarea controalelor de aparare impotriva incendiilor organizate de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti sau de catre personalul prevazut de lege;
  f) ia masuri pentru remedierea deficientelor constatate, in conditiile legii;
  g) asigura echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazute in documentatia tehnica mentionata la lit. b) sau de prezentele dispozitii generale.

CAPITOLUL II –  Reguli si masuri de prevenire a incendiilor

SECTIUNEA 1 –  Prevederi comune pentru ateliere si spatii de intretinere si reparatii

Art. 6. – Administratorul asigura in permanenta functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si a instalatiilor de protectie impotriva incendiilor la parametrii stabiliti in documentatia tehnica corespunzatoare.

Art. 7. – Pe timpul lucrului in atelierele si spatiile in care se desfasoara activitatile de intretinere si reparatii ale aparaturii, echipamentelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor si altora similare, trebuie luate masuri de reducere a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.

Art. 8. – Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice, precum si instructiunilor producatorului.

Art. 9. – (1) Pe timpul desfasurarii activitatii in ateliere si spatii de intretinere si reparatii, usile de pe caile de evacuare se mentin in permanenta descuiate.  (2) Prin proiect se admite adoptarea de solutii cu usi pe caile de evacuare prevazute cu electromagneti actionati de centrale de detectie si semnalizare a incendiilor si de declansatoare manuale, prevazute cu surse de alimentare cu energie electrica de rezerva.

Art. 10. – In incinta atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii, precum si in afara acestora trebuie sa fie asigurate marcarea si semnalizarea, conform reglementarilor in vigoare, a:

 1. a) cailor de acces, de evacuare si interventie;
  b) locurilor pentru fumat/de interzicere a fumatului;
  c) locurilor de adunare a utilizatorilor in caz de incendiu;
  d) locurilor de evacuare;
  e) locurilor de depozitare a bunurilor in caz de incendiu;
  f) locurilor de parcare;
  g) mijloacelor initiale de interventie.

Art. 11. – (1) Se interzice fumatul in ateliere si spatii de intretinere si reparatii.

(2) Fumatul este permis numai in locuri special amenajate in afara cladirii.

Art. 12. – (1) Lucrarile cu foc deschis se executa numai dupa obtinerea permisului de lucru cu foc si dupa luarea masurilor de  prevenire necesare, cu exceptia atelierelor care au ca obiect de activitate executarea lucrarilor de acest gen.

(2) Permisul de lucru cu foc este emis in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 13. – Se interzice utilizarea buteliilor cu fluide tehnologice improvizate, necertificate conform legii, neechipate cu aparatura de masura si control si neasigurate impotriva rasturnarii.

Art. 14. – Se interzice utilizarea buteliilor de aragaz cu defectiuni sau in stare avansata de uzura, neechipate cu aparatura de masura si control si neasigurate impotriva rasturnarii.

Art. 15. – Instalatiile utilitare aferente atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii, precum si instalatiile tehnologice se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, astfel incat acestea sa nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor.

Art. 16. – Instalatiile aferente atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protectie corespunzator mediului in care sunt amplasate si sa respecte prevederile din normele specifice de aparare impotriva incendiilor.

Art. 17. – Instalatiile tehnologice se exploateaza cu respectarea stricta a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de proiectanti si de producatori/furnizori.

Art. 18. – Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii sunt obligatorii:

 1. a) respectarea instructiunilor de functionare;
  b) functionarea cu sisteme, aparate si echipamente corespunzatoare pentru controlul si mentinerea parametrilor;
  c) intretinerea elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare;
  d) respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;
  e) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari numai de catre personal autorizat;
  f) utilizarea unor aparate/echipamente care sa nu prezinte risc de incendiu si/sau de explozie;
  g) asigurarea protectiei la foc corespunzatoare fata de materialele si substantele combustibile existente in spatiul in care sunt utilizate.

Art. 19. – La terminarea programului de lucru in ateliere si spatii de intretinere si reparatii se efectueaza urmatoarele operatiuni obligatorii:

 1. a) intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, abur si altele asemenea a masinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor care nu necesita functionare permanenta;
  b) verificarea inchiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte si recipiente;
  c) evacuarea deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii si efectuarea curateniei la locul de munca;
  d) intreruperea iluminatului, cu exceptia celui de siguranta;
  e) incuierea si predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atributii de conducere.

Art. 20. – (1) Instalatiile electrice se executa, se intretin si se exploateaza conform prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate in vigoare.

(2) Orice modificare a instalatiilor electrice existente se realizeaza de catre personal autorizat, pe baza de documentatie tehnica.

Art. 21. – Instalatia electrica se verifica periodic de persoane fizice sau juridice autorizate, conform reglementarilor specifice.

Art. 22. – La exploatarea instalatiilor si receptoarelor electrice se interzic:

 1. a) inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intreruptoarelor automate cu altele necalibrate sau improvizate;
  b) incarcarea instalatiei electrice – conductori, cabluri, intreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare si altele asemenea peste sarcina maxima admisa;
  c) realizarea unor contacte electrice imperfecte, care nu au rezistenta de trecere comparabila cu rezistenta ohmica a conductorilor legati, sigure in timp si usor de verificat;
  d) asigurarea altui nivel de izolatie decat cel al conductorilor la legaturile electrice;
  e) supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune mai mari decat cele pentru care au fost dimensionate;
  f) nepregatirea suprafetelor de contact ale conductorilor inainte de executia legaturilor electrice prin mijloace adecvate;
  g) executarea legaturilor electrice prin mijloace si metode neadecvate astfel incat sa existe contacte imperfecte care sa genereze supraincalziri, perlari sau scantei;
  h) lasarea neizolata a capetelor conductorilor electrici, in cazul demontarii partiale a unei instalatii;
  i) folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fara stecar, direct in prize;
  j) utilizarea prizelor, neprevazute cu dispozitiv de protectie diferentiala si de limitare a puterii, amplasate la distanta mai mica de 1,00 m de materiale combustibile, in depozitele si magaziile cu materiale combustibile;
  k) utilizarea receptorilor de energie electrica – radiatoare, resouri, fiare de calcat, ciocane de lipit si altele asemenea, fara luarea masurilor de izolare fata de materialele si elementele combustibile din spatiul sau incaperea respectiv/respectiva;
  l) utilizarea lampilor mobile/portative, alimentate prin cordoane improvizate si/sau uzate;
  m) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina/abajururilor improvizate din carton, hartie sau din alte materiale combustibile;
  n) asezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum carpe, hartii, folii de material plastic, lemne etc.;
  o) utilizarea radiatoarelor si a resourilor electrice neomologate ori in alte locuri decat cele stabilite prin instructiuni sau agremente tehnice;
  p) folosirea in stare defecta, uzata si/sau cu improvizatii a instalatiei electrice si/sau a receptorilor electrici;
  q) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;
  r) agatarea sau introducerea in interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
  s) depozitarea de obiecte si/sau materiale combustibile in posturile de transformare, in incaperile tablourilor generale de distributie a energiei electrice, precum si sub/in cutiile tablourilor electrice;
  t) efectuarea lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii de catre personal necalificat si neautorizat;
  u) exploatarea tablourilor electrice, releelor, contactoarelor, reostatelor de pornire, dozelor de derivatie, conexiunilor motoarelor electrice si altora asemenea, fara carcase si capace de protectie.

Art. 23. – Instalatiile/Aparatele electrice trebuie sa aiba gradul de protectie corespunzator conditiilor de mediu in care sunt exploatate, grad de protectie mentinut pe intreaga perioada de functionare si utilizare in mediile respective, sa nu prezinte defectiuni si improvizatii si sa fie legate la pamant conform normelor in vigoare.

Art. 24. – Traseele cablurilor electrice trebuie astfel alese incat sa se asigure protectia acestora impotriva deteriorarilor mecanice, a coroziunii, vibratiilor si supraincalzirii.

Art. 25. – Motoarele, corpurile de iluminat, intreruptoarele si altele asemenea care echipeaza atelierele si spatiile de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda conditiilor de mediu in care se utilizeaza.

Art. 26. – (1) Exploatarea si intretinerea instalatiilor fixe de gaze naturale sau G.P.L. se asigura de proprietarul constructiei in care sunt amplasate ateliere si spatii de intretinere si reparatii, daca nu se prevede altfel in contractul, conventia sau in alt act juridic similar incheiat intre proprietar/locator si chirias/locatar.

(2) Masurile de aparare impotriva incendiilor se asigura de catre proprietar/locator sau chirias/locatar, conform obligatiilor prevazute in contractul, conventia sau in alt act juridic similar incheiat intre parti.

Art. 27. – Instalatiile pentru G.P.L. se utilizeaza cu respectarea stricta a prevederilor normativelor in vigoare.

Art. 28. – (1) Elementele instalatiilor – conducte, robinete, arzatoare si altele asemenea se verifica periodic si se intretin in buna stare de functionare, inlaturandu-se orice posibilitate de scurgere a gazelor.

(2) In cazul in care se constata miros de gaze, inainte de a se aprinde focul se aeriseste incaperea respectiva, se depisteaza si se inlatura de catre personal autorizat defectele care au provocat scaparile de gaze.

Art. 29. – (1) Aprinderea si stingerea focului se executa numai de personal instruit in acest scop.

(2) Pentru aceasta, la fiecare soba se pune cate o eticheta, pe care se mentioneaza, pe langa ora de aprindere si stingere, urmatorul text: “Pentru aprinderea si stingerea focului raspunde: numele si prenumele persoanei”.

(3) La aprinderea si stingerea focului la aparate consumatoare de combustibili gazosi se respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 30. – Se interzice folosirea gazelor in sobele sau aparatele defecte si a caror etanseitate a canalelor si cosului de evacuare a fumului nu este asigurata.

Art. 31. – (1) Exploatarea si intretinerea mijloacelor de incalzire locala permanente si provizorii pentru deservirea utilizatorilor sunt asigurate de proprietarul constructiei in care sunt amplasate ateliere si spatii de intretinere si reparatii.

(2) Mijloacele de incalzire locala trebuie sa fie omologate, certificate si adecvate spatiului in care sunt utilizate.

Art. 32. – In cazul in care se impune suplimentarea cu surse de incalzire, aceasta se realizeaza cu respectarea masurilor de prevenire a incendiilor.

Art. 33. – Se interzice utilizarea surselor de incalzire cu flacara deschisa in spatiile de lucru cu pericol de incendiu si/sau de explozie.

Art. 34. – Materialele sau elementele combustibile din fata focarelor si cenusarelor se asaza la distanta de minimum 1,25 m fata de acestea, iar cele greu combustibile la 1,00 m.

Art. 35. – (1) In incaperile in care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea unor cantitati de combustibili solizi care sa depaseasca consumul pentru 24 de ore.

(2) Depozitarea/Amplasarea materialelor combustibile se face la o distanta mai mare de 0,50 m la sobele cu acumulare de caldura.

(3) Este interzisa asezarea materialelor combustibile deasupra sobelor sau direct pe acestea.

Art. 36. – Mijloacele de incalzire locala cu combustibili solizi sau gaze, precum si rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeaza combustibili lichizi, a caror protectie termica a fost asigurata de producator pe baza incercarilor efectuate si acceptata la omologarea produsului, pot fi amplasate la distante mai mici decat cele prevazute mai sus, doar daca acest lucru este precizat in instructiunile de folosire.

Art. 37. – In fata usitei de alimentare a sobei cu combustibili solizi, pardoseala combustibila se protejeaza cu tabla metalica avand dimensiunile minime de 0,70 m x 0,50 m.

Art. 38. – (1) Inainte de utilizare, sobele si cosurile de fum trebuie verificate amanuntit, reparate, curatate si date in exploatare in perfecta stare de functionare.

(2) Nu se admite utilizarea sobelor fara usite la focare si cenusare, defecte sau izolate necorespunzator fata de elementele combustibile ale cladirilor.

Art. 39. – Este interzisa aprinderea focului in sobe prin stropire cu benzina, petrol sau alte lichide combustibile.

Art. 40. – Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori in imediata lor apropiere.

Art. 41. – Nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarului sobei sau a carbunilor cu o putere calorifica mai mare decat cea stabilita de producator.

Art. 42. – Cenusa se evacueaza periodic intr-un loc stabilit si amenajat in acest scop, fara pericol de incendiu si numai dupa ce se sting complet resturile de jar.

Art. 43. – Se interzice supraalimentarea cu combustibil a sobelor, astfel incat sa se evite incalzirea excesiva a acestora.

Art. 44. – Gurile de alimentare cu combustibil a sobelor cu acumulare de caldura se amplaseaza in exteriorul atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii.

Art. 45. – In ateliere si spatii de intretinere si reparatii se interzice folosirea sobelor fara acumulare de caldura.

Art. 46. – Amplasarea centralelor termice se realizeaza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice specifice si cu prescriptiile producatorului/furnizorului.

Art. 47. – Exploatarea centralelor termice, precum si a instalatiilor de cazane aferente se efectueaza numai de catre personal calificat si autorizat.

Art. 48. – Punerea in functiune si exploatarea centralelor termice cu abur sau apa supraincalzita se fac numai pe baza autorizatiei de exploatare, eliberata de Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor si Instalatiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.).

Art. 49. – Punerea in functiune si exploatarea centralelor termice cu abur de joasa presiune si apa calda pana la 100▫C se executa conform instructiunilor in vigoare.

Art. 50. – Se interzice depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu exploatarea efectiva a acesteia.

Art. 51. – Aparatele pentru controlul temperaturii si presiunii din cazane si conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranta si altele asemenea se mentin in perfecta stare de functionare.

Art. 52. – (1) Cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevad, in fata focarelor, sub injectoare, cu tavi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalatii.

(2) Scurgerile accidentale de combustibil se colecteaza si se evacueaza imediat in locuri special amenajate.

Art. 53. – Inainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifica focarul si se indeparteaza eventualele scurgeri de combustibil.

Art. 54. – Inainte de punerea in functiune a cazanelor, precum si dupa oprirea acestora, focarele si canalele de fum se ventileaza timp de 10 minute, folosindu-se instalatia prevazuta in acest sens sau instalatia utilizata pentru evacuarea gazelor arse.

Art. 55. – Aprinderea combustibilului pulverizat in focarele cazanelor se efectueaza fie electric, fie cu ajutorul unei torte fixate pe o vergea metalica lunga de circa 80,00 cm, nefiind admise improvizatiile.

Art. 56. – Se interzice reaprinderea focului de la zidaria incandescenta a focarului sau de la flacara altui arzator.

Art. 57. – Centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun in functiune numai dupa verificarea arzatoarelor si numai daca acestea corespund presiunii din conductele de gaze, in limitele prevazute de norme.

Art. 58. – (1) Controlul etanseitatii conductelor/instalatiilor/ echipamentelor cu gaz se executa numai cu emulsie de apa si sapun.

(2) La aparitia unei neetanseitati sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se inchide robinetul de pe conducta principala din exteriorul cladirii si se deschid ferestrele si usile pentru aerisirea intensa a salii.

Art. 59. – Aprinderea arzatoarelor cu gaze in focarele cazanelor de la centralele termice se face pe principiul “gaz pe flacara”.

Art. 60. – Circuitul de alimentare al fiecarui arzator se prevede cu doua robinete montate in serie, dintre care unul cu actionare manuala.

Art. 61. – Pozitia ventilelor “inchis” sau “deschis” se marcheaza vizibil.

Art. 62. – Pentru fiecare cazan se asigura efectuarea periodica a reviziei si lucrarile de reparatii potrivit termenelor prevazute de normele I.S.C.I.R.

Art. 63. – (1) Sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, de climatizare se verifica si se intretin periodic, conform instructiunilor producatorului/furnizorului si reglementarilor tehnice specifice.

(2) Sistemele de ventilare trebuie sa asigure, in caz de incendiu, evacuarea fumului si gazelor fierbinti din cladire pentru a permite iesirea utilizatorilor si accesul echipelor de interventie in conditii de siguranta.

Art. 64. – Sistemele de ventilare natural organizata si sistemele de ventilare mecanica ale incaperilor in atmosfera carora se degaja gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se intretin si se utilizeaza astfel incat in exploatarea normala sa se evite posibilitatea acumularii acestor substante in cantitati ce pot prezenta pericol de incendiu ori explozie.

Art. 65. – Plasele de sarma sau gratarele de protectie de la prizele de ventilare se mentin in buna stare astfel incat sa impiedice patrunderea diferitelor corpuri straine in canalele de ventilare.

Art. 66. – Amplasarea in incaperi a gurilor de absorbtie se face in raport cu greutatea specifica a gazelor sau a vaporilor ce se evacueaza, iar la ventilarile locale, acestea trebuie sa se afle cat mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile.

Art. 67. – Ventilatoarele montate in incaperile/zonele cu degajari de substante combustibile precum gaze, vapori sau praf care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculeaza astfel de substante se mentin in buna stare de functionare si se prevad cu protectii corespunzatoare mediului.

Art. 68. – Se interzice evacuarea, prin aceeasi instalatie de ventilare, a substantelor combustibile si a celor inflamabile, precum si a substantelor care, in amestec, pot provoca aprindere sau explozie.

Art. 69. – La exploatarea instalatiilor de ventilare se realizeaza masuri pentru:

 1. a) mentinerea unei exhaustari continue si a unei viteze constante de circulatie a aerului in canale pentru a se inlatura posibilitatile de formare a amestecurilor explozive;
  b) interzicerea utilizarii surselor de caldura sau scantei la instalatiile amplasate in medii in care exista praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;
  c) intretinerea, verificarea si curatarea periodica de depunerile combustibile a canalelor, tubulaturii si a ventilatoarelor;
  d) limitarea posibilitatilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin intretinerea in bune conditii a clapetelor antifoc prevazute.

Art. 70. – La instalatiile de ventilare care prezinta pericol de incendiu sau explozie se mai respecta si urmatoarele masuri specifice:

 1. a) tubulatura de aspiratie trebuie sa asigure posibilitatea curatarii ei fara dificultate;
  b) conductele de ventilare trebuie sa fie bine intretinute, pentru a nu permite scapari de particule si de vapori inflamabili;
  c) gratarele care se afla deasupra canalelor de aspiratie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale care nu produc scantei la lovire.

Art. 71. – (1) Inainte de inceperea activitatii, instalatiile de ventilare/climatizare se verifica urmarindu-se in principal daca acestea corespund destinatiei amenajarii.

(2) La verificarea instalatiilor de ventilare/climatizare se tine cont de modul de functionare a clapetelor antifoc, a etanseitatilor la trecerea tubulaturii prin elemente de constructie, de modul de asigurare si functionare a motoarelor de rezerva si altele asemenea.

Art. 72. – Instalatiile de protectie impotriva trasnetului se mentin si se exploateaza in buna stare de functionare, conform prevederilor legale.

Art. 73. – Mentinerea in stare corespunzatoare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice specifice.

Art. 74. – Verificarea si intretinerea instalatiilor de protectie impotriva trasnetului se efectueaza numai de personal specializat si autorizat, cu respectarea stricta a cerintelor reglementarilor tehnice in vigoare.

Art. 75. – Instalatiile de protectie impotriva trasnetului se verifica periodic, conform unui grafic stabilit si cu respectarea prevederilor normativului de specialitate, urmarindu-se integritatea fizica, continuitatea si buna functionare a tuturor elementelor componente: dispozitive de captare, conductoare de coborare, prize de pamant si altele asemenea.

Art. 76. – Este obligatorie utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice.

Art. 77. – (1) In ateliere si spatii de intretinere si reparatii caile de acces, evacuare si interventie trebuie sa respecte conditiile impuse de reglementarile tehnice.

(2) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cailor de evacuare.

(3) Gabaritul cailor de evacuare trebuie asigurat in vederea exploatarii facile de catre toate categoriile de utilizatori.

Art. 78. – In ateliere si spatii de intretinere si reparatii, riscul de incendiu se identifica, se evalueaza si se controleaza conform prevederilor actelor normative specifice.

Art. 79. – Se interzice utilizarea instalatiilor si aparaturii electrice neomologate, necertificate ori cu defectiuni si/sau improvizatii.

Art. 80. – Se interzic depozitarea, chiar temporara, in ateliere si spatii de intretinere si reparatii, de materiale in cantitati mai mari decat cele necesare consumului pe schimb, precum si depozitarea produselor finite in spatiile mentionate anterior.

Art. 81. – Se asigura permanent curatarea de praful si pulberile ce se depun pe corpurile si conductele de incalzire, corpurile de iluminat, tubulaturile de ventilare si altele asemenea.

Art. 82. – Accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor trebuie asigurat permanent pe cai de circulatie libere si practicabile.

Art. 83. – (1) La ateliere si spatii de intretinere si reparatii focul deschis se foloseste in scopuri tehnologice.

(2) Se interzice lasarea fara supraveghere a focului deschis.

Art. 84. – (1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu se poate executa in spatiile respective numai dupa ce s-au luat masuri pentru indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.

(2) Lucrarile mentionate la alin. (1) se executa in conformitate cu prevederile art. 12.

(3) Permisul de lucru cu foc nu este obligatoriu daca destinatia spatiilor in care sunt efectuate lucrarile este specifica operatiunilor de sudare, taiere, lipire si altele asemenea.

(4) In toate cazurile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si informarea serviciului voluntar public/privat pentru situatii de urgenta.

Art. 85. – (1) Permisul de lucru cu foc prevazut la art. 84 alin. (3) se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitentului.

Art. 86. – Seful atelierului sau spatiului pentru intretinere si reparatii in care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia sa asigure masuri pentru:

 1. a) pregatirea locului;
  b) instruirea personalului;
  c) controlul dupa terminarea lucrarii.

SECTIUNEA a 2-a – Prevederi specifice pentru ateliere si spatii de intretinere si reparatii

 • 1. Ateliere pentru prelucrarea lemnului

Art. 87. – In atelierele pentru prelucrarea lemnului sunt interzise:

 1. a) fumatul;
  b) lucrarile de sudare/lipire cu flacara;
  c) manipularea, depozitarea lichidelor combustibile ori a substantelor inflamabile/explozive;
  d) executarea operatiilor de grunduire, vopsire, lacuire;
  e) introducerea in ateliere a unor cantitati de materii prime mai mari decat necesarul schimbului de lucru, precum si depozitarea in aceste spatii a produselor finite.

Art. 88. – In scopul prevenirii acumularii de praf de lemn, atelierele pentru prelucrarea lemnului se prevad cu instalatii de ventilare naturala sau mecanica, completate cu instalatii pentru captarea prafului, dotate cu sisteme de interblocaj intre alimentarea lor cu energie electrica si cea a masinilor si utilajelor din ateliere.

Art. 89. – Instalatiile electrice trebuie sa respecte strict normele in vigoare in concordanta cu riscul de incendiu/explozie existent.

Art. 90. – Se interzice executarea, modificarea sau repararea instalatiilor de incalzire, iluminat ori forta in timpul lucrului in atelier sau cand instalatia de absorbtie a prafului de lemn si rumegusului nu functioneaza.

Art. 91. – (1) Incalzirea atelierelor se face cu instalatii de incalzire centrala cu apa, abur sau aer cald.

(2) La atelierele mici, cu suprafata de maximum 300 m2, se pot utiliza sobe obisnuite cu acumulare de caldura, avand usitele de acces de la focar amplasate in afara incaperilor de lucru.

(3) Se interzice utilizarea sobelor fara acumulare de caldura, a radiatoarelor electrice sau a radiantilor, indiferent de tipul lor.

Art. 92. – (1) Toate masinile, utilajele si instalatiile actionate electric trebuie legate la pamant, conform prevederilor legale.

(2) Acestea trebuie echipate si cu accesorii specifice de punere la pamant care sa impiedice acumularea de energie electrostatica ce poate conduce la descarcari electrice si la aprinderea materialului lemnos de mici dimensiuni – aschii, rumegus, praf de lemn.

Art. 93. – Utilajele si dispozitivele de ascutit care produc scantei se amplaseaza in incaperi care nu prezinta pericol de incendiu, separate de cele pentru prelucrarea materialului lemnos.

Art. 94. – (1) In atelierele cu suprafete mai mari de 300 m2 este interzisa incalzirea adezivilor sau a altor substante cu surse de caldura cu foc deschis ori cu radiatoare electrice.

(2) Aceasta operatie se executa numai in recipiente incalzite cu apa supraincalzita, abur sau ulei diatermic.

Art. 95. – In atelierele cu suprafete de maximum 300 m2 este admisa utilizarea surselor de caldura cu foc deschis alimentate cu gaze sau a radiatoarelor electrice pentru incalzirea produselor mentionate la art. 105, cu respectarea reglementarilor specifice si a urmatoarelor prescriptii:

 1. a) depozitarea materialelor combustibile la distante mai mici de 1,50 m de sursa de incalzire este interzisa;
  b) operatiunea de incalzire trebuie supravegheata permanent, iar la incheierea ei sursa de caldura trebuie indepartata.

Art. 96. – (1) In atelier se introduce doar cantitatea de material lemnos necesara unei zile de lucru.

(2) In atelier, acesta se stivuieste in mod ordonat, lasand libere caile de acces si de evacuare.

(3) Depozitarea si stivuirea materialului lemnos se fac in spatii stabilite in acest scop, cu respectarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

(4) Se interzice depozitarea sau uscarea materialului lemnos pe corpurile de incalzire ori in apropierea acestora.

Art. 97. – Lubrifiantii se aduc numai in cantitatile necesare lucrarilor de ungere, evitandu-se scurgerile pe utilaje sau pe pardoseala.

Art. 98. – Inainte de introducerea in masini pentru prelucrare, materialele lemnoase se verifica cu atentie pentru inlaturarea eventualelor bucati de metal care, in contact cu sculele de lucru, ar putea provoca scantei.

Art. 99. – (1) Masinile de prelucrat lemnul la care, pe timpul lucrului, se produc cantitati mari de deseuri lemnoase, se prevad cu instalatii de exhaustare si transport pneumatic al acestora.

(2) In cazul in care instalatiile prevazute la alin. (1) nu functioneaza, se interzice utilizarea masinilor respective.

Art. 100. – (1) La sfarsitul fiecarui schimb, deseurile de material lemnos se colecteaza si se evacueaza in afara atelierului in spatii special amenajate, cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Cand cantitatile acumulate sunt mari, evacuarea deseurilor se face de mai multe ori intr-un schimb.

(3) Periodic sau ori de cate ori este nevoie, trebuie curatat praful de lemn depus pe suprafetele orizontale ale constructiei si pe instalatiile din aceasta.

(4) Praful de lemn se colecteaza si se depoziteaza separat de celelalte deseuri.

(5) In timpul operatiilor prevazute la alin. (1) – (4) activitatea de prelucrare a lemnului trebuie oprita.

Art. 101. – (1) La terminarea lucrului, seful de atelier verifica urmatoarele:

 1. a) curatarea locurilor de munca si a masinilor;
  b) evacuarea tuturor deseurilor si gunoaielor de orice natura;
  c) evacuarea materialelor combustibile care nu trebuie depozitate in atelier peste durata programului zilnic de lucru;
  d) oprirea tuturor utilajelor, a instalatiilor de exhaustare, de ventilare, a aparatelor electrice care nu necesita functionare permanenta;
  e) scoaterea de sub tensiune a tuturor masinilor, utilajelor si instalatiilor;
  f) functionarea, acolo unde exista, a iluminatului de siguranta;
  g) intreruperea instalatiei electrice de forta si de iluminat de la tabloul principal al atelierului;
  h) inchiderea tuturor geamurilor si usilor pentru a nu se crea tiraje de aer in cazul declansarii unui incendiu.

(2) In cazul in care una sau mai multe dintre aceste activitati nu s-au executat, seful de atelier este obligat sa ia masuri pentru indeplinirea lor.

 • 2. Ateliere de prelucrari mecanice si de tinichigerie

Art. 102. – In atelierele de prelucrari mecanice si de tinichigerie se interzic:

 1. a) amplasarea materialelor combustibile sau a substantelor inflamabile in apropierea masinilor si utilajelor care produc scantei prin polizare ori aschiere;
  b) folosirea sau lasarea ciocanelor de lipit in apropierea materialelor combustibile;
  c) blocarea trecerilor si cailor de acces dintre utilaje cu materiale, semifabricate, piese finite sau scule; d) folosirea abajururilor din hartie sau din alte materiale combustibile la corpurile de iluminat electric din dotarea atelierelor.

Art. 103. – Ciocanele de lipit in functiune se pastreaza pe suporturi incombustibile.

Art. 104. – La controlul cutiilor de viteze, angrenajelor si altora asemenea nu se utilizeaza pentru iluminat flacara deschisa, ci lampi portative conectate la tensiuni de maximum 24 V.

Art. 105. – La executarea operatiunilor de prelucrare a metalelor cu scule aschietoare se evita incalzirea excesiva a masinilor-unelte si aruncarea spanului sau a aschiilor incinse pe elemente ori materiale combustibile.

Art. 106. – (1) Prelucrarea metalelor sau aliajelor cu continut de magneziu, aluminiu, titan si altele asemenea, ale caror pulberi sunt pirofore, se efectueaza astfel incat sa nu produca incendii.

(2) Deseurile rezultate de la prelucrarea metalelor/aliajelor prevazute la alin. (1) se colecteaza in recipiente inchise si se distrug prin ardere in locuri special amenajate.

Art. 107. – Bumbacul, carpele, caltii si alte materiale textile, imbibate cu petrol, ulei sau alte lichide inflamabile de la curatarea pieselor si masinilor, se colecteaza in recipiente metalice inchise si se evacueaza la sfarsitul programului de lucru in locuri special destinate.

Art. 108. – (1) In cazul executarii operatiunilor de intretinere a masinilor-unelte se evita scurgerea si raspandirea lubrifiantilor pe utilaje, pardoseli si altele asemenea.

(2) La executarea operatiunilor de curatare cu petrol a masinilor sau pieselor componente, utilajul se opreste si se scoate de sub tensiune.

(3) Se interzice efectuarea lucrarilor cu benzina ori cu alti solventi inflamabili in prezenta surselor de foc deschis sau cand este pericol sa se produca descarcari electrice ori sa se desprinda particule metalice incandescente.

Art. 109. – Pentru prevenirea descarcarilor electrostatice, toate partile metalice ale masinilor-unelte si utilajelor de orice fel se leaga la pamant.

Art. 110. – (1) Se interzice instalarea polizoarelor si a altor masini care produc scantei in locurile unde se pot degaja gaze sau vapori combustibili ori in imediata vecinatate a acestora.

(2) Toate polizoarele se prevad cu ventilare de exhaustare.

(3) Daca in aceeasi incapere se folosesc atat saibe textile, cat si pietre de polizat, se iau masuri de evitare a aprinderii scamelor de la scanteile pietrelor de polizat.

Art. 111. – (1) Degresarea, curatarea sau spalarea pieselor pregatite pentru lipire trebuie realizata numai cu solutii neinflamabile/incombustibile.

(2) In cazul in care procesul tehnologic cuprinde utilizarea de materiale inflamabile, operatiunile prevazute la alin. (1) trebuie sa se execute intr-o incapere separata, amenajata special in acest scop, cu respectarea stricta a masurilor de prevenire a incendiilor sau exploziilor.

Art. 112. – (1) Decaparea cu acid azotic a pieselor din metale neferoase se face numai in nise de decapare cu ventilare fortata pentru evacuarea vaporilor rezultati.

(2) Prepararea solutiilor diluate din acizi concentrati pentru decapari se face doar de catre personal calificat.

Art. 113. – (1) Lampile cu benzina, sobitele pentru incalzit ciocanele de lipit, resourile sau alte aparate cu foc deschis nu se lasa in functiune fara a fi supravegheate.

(2) La folosirea lampilor de benzina se respecta urmatoarele reguli:
a) alimentarea cu benzina se face dupa ce arzatorul s-a racit complet, iar rezervorul se umple numai 3/4 din volum;
b) dopul orificiului de alimentare se insurubeaza bine si se prevede cu o garnitura corespunzatoare;
c) aprinderea lampii se face la cel putin 5 m de orice material combustibil;
d) lampile se prevad cu sistem de siguranta reglat la presiunea de lucru, iar cele cu rezervorul mai mare de 3 l se echipeaza cu manometre.
(3) Se interzic:
a) reducerea presiunii prin surubul pentru aer si prin orificiul de alimentare atunci cand lampa este aprinsa;
b) demontarea si repararea lampilor langa surse de foc deschis;
c) golirea combustibilului din rezervor langa surse de foc;
d) folosirea lampii in incaperi in care se afla lichide combustibile, substante explozive sau surse de gaze combustibile.
§ 3. Ateliere de vulcanizare si de prelucrare a cauciucului
Art. 114. – In atelierele de vulcanizare se interzic fumatul si lucrul cu foc deschis.
Art. 115. – Atelierele de vulcanizare se prevad cu instalatii de ventilare corespunzatoare conditiilor de lucru existente.
Art. 116. – Cazanul de abur se monteaza intr-o incapere separata de atelierul de lucru.
Art. 117. –
(1) Incalzirea atelierelor se realizeaza cu instalatii cu apa calda sau cu abur de joasa presiune ori cu alte mijloace certificate si adecvate spatiului.
(2) Radiatoarele si conductele instalatiei de incalzire se curata zilnic, dupa terminarea programului de lucru, de praf, scame sau de alte corpuri combustibile.
Art. 118. –
(1) Tablourile de distributie a curentului electric trebuie sa fie amplasate in exteriorul atelierului.
(2) Daca in incaperile unde se executa operatii de vulcanizare se degaja praf, instalatiile electrice trebuie sa fie corespunzatoare conditiilor de lucru existente.
Art. 119. –
(1) Placile cu rezistente electrice se monteaza la distanta corespunzatoare fata de materialele combustibile, se leaga la pamant si se prevad cu termostate pentru evitarea supraincalzirii.
(2) Se interzice depozitarea materialelor combustibile in jurul lor.
(3) Dupa terminarea lucrului, placile cu rezistente se deconecteaza de la tablourile electrice si se supravegheaza pana la racirea completa.
Art. 120. –
(1) Cantitatile de materiale combustibile necesare procesului tehnologic admise in atelier sunt numai cele corespunzatoare unui schimb de lucru.
(2) Acestea se depoziteaza la o distanta de minimum 1,00 m de instalatiile de incalzire sau de tratament termic.
(3) Materialele prelucrate se evacueaza ritmic.
(4) Depozitarea camerelor auto sau a anvelopelor in ateliere este interzisa.
Art. 121. –
(1) Polizoarele utilizate in procesul tehnologic se prevad cu instalatii de captare si evacuare a pulberii de cauciuc.
(2) Se interzice folosirea polizoarelor prevazute la alin. (1) la materiale si piese care produc scantei.
§ 4. Ateliere de vopsitorie si finisaj
Art. 122. – La atelierele de vopsitorie si finisaj in care se utilizeaza vopsele diluate cu solventi inflamabili se respecta, in principal, urmatoarele reguli:
a) instalatiile electrice, de ventilare, motoarele utilizate trebuie sa se conformeze strict prevederilor normative privind apararea impotriva incendiilor in functie de riscul de incendiu/explozie existent;
b) gurile de evacuare a aerului viciat se amplaseaza diferit fata de prizele de aer curat. Se interzice racordarea respectivelor guri de evacuare la alte guri, canale sau cosuri;
c) incaperile de pulverizare a lacurilor pe baza de nitroceluloza se prevad obligatoriu cu ventilare separata de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice;
d) sistemul de ventilare se pune obligatoriu in functiune cu circa 10 minute inaintea inceperii lucrului si se mentine in functiune circa 15 minute dupa terminarea programului de lucru;
e) in cazul defectarii sistemului de ventilare se intrerupe lucrul, utilajele se scot de sub tensiune, iar activitatea se reia numai dupa remedierea defectiunii;
f) cantitatea totala de materiale si substante de lacuire admisa in atelier trebuie sa fie egala cu cel mult necesarul pentru un schimb de lucru;
g) atunci cand se schimba felul materialului de lacuire utilizat, toate instalatiile si utilajele de preparare, aplicare, uscare, ventilare si altele asemenea se curata, in prealabil, de orice depuneri interioare;
h) materialul lemnos in curs de prelucrare se stivuieste in mod ordonat in locurile stabilite si marcate, pe carucioare, palete, platforme, pardoseala;
i) prepararea materialelor de lacuire se face in incaperi separate de restul atelierelor si cu cel putin o usa de acces direct in exterior.
Art. 123. –
(1) Materialele de lacuire se depoziteaza numai in incaperi special amenajate, izolate fata de alte spatii, conform normelor in vigoare.
(2) Intaritorul si grundul activ se depoziteaza separat de lacul poliesteric.
(3) Toate materialele si substantele de lacuire trebuie ferite de expunerea la actiunile razelor solare, iar geamurile ferestrelor de la incaperile unde exista asemenea materiale se vopsesc in culoarea alba.
Art. 124. –
(1) Transportul materialelor de lacuire in vase deschise este interzis, fiind admis a se face in recipiente metalice inchise ermetic si asigurate impotriva varsarii continutului.
(2) Imediat dupa golire recipientele se evacueaza din atelier in locuri special destinate spalarii si depozitarii.
Art. 125. –
(1) Cabinele de lacuire prin pulverizare, realizate din materiale incombustibile, usor de curatat, se prevad in mod obligatoriu cu perdele de apa si filtru umed, iar pulverizarea se face numai cu ajutorul aerului comprimat, in prealabil curatat de impuritati prin filtre.
(2) Se interzice cu desavarsire folosirea oxigenului sau a vreunui gaz combustibil.
(3) In cazul pulverizarii nitrolacului la cald, aerul comprimat se admite a fi incalzit la temperatura de maximum 50▫C.
Art. 126. –
(1) Cuptoarele de uscare se prevad cu dispozitive:
a) de reglare automata a temperaturii;
b) de semnalizare a concentratiilor periculoase;
c) pentru deconectarea incalzirii in cazul opririi ventilatoarelor;
d) de oprire a transportului in cuptoarele-tunel.
(2) La cuptoarele la care nu se pot realiza aceste dispozitive se supravegheaza temperatura permanent cu ajutorul aparatelor de masura si control.
Art. 127. – La fiecare cuptor se afiseaza temperatura de regim, punctul de aprindere a vaporilor si cantitatea maxima a pieselor ce pot fi introduse in cuptor, parametri care trebuie verificati si respectati cu strictete pentru a nu fi depasiti.
Art. 128. – Partile metalice ale cuptoarelor cu aer in circulatie si care folosesc benzi rulante se leaga la pamant in scopul scurgerii electricitatii statice.
Art. 129. – La uscarea in aer liber se iau masuri de inlaturare a oricaror surse de foc fata de materialele vopsite.
Art. 130. –
(1) Este interzisa folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator sau care pot produce scantei prin functionare, lovire ori frecare in spatii sau in locuri cu risc de explozie.
(2) In spatiile cu pericol de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariatilor si al altor persoane fara echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru.
Art. 131. –
(1) Personalul trebuie sa poarte incaltaminte care sa nu produca scantei si imbracaminte de protectie corespunzatoare, pe care trebuie sa o mentina curata.
(2) La sfarsitul lucrului, imbracamintea si incaltamintea de protectie se pastreaza in afara atelierului de vopsitorie, in dulapuri metalice.
Art. 132. –
(1) Se interzice intrarea personalului in ateliere cu brichete, chibrituri sau alte obiecte similare.
(2) Este interzis personalului din atelierul de vopsitorie sa se apropie, in hainele de lucru, de surse de caldura.
Art. 133. –
(1) Curatarea atelierului si utilajelor se face zilnic, la terminarea programului de lucru al ultimului schimb, folosindu-se scule care nu genereaza scantei.
(2) La sfarsitul fiecarei saptamani de lucru se executa o curatenie generala in atelier: conducte, cabine de vopsire, corpuri de incalzire, corpuri de iluminat si altele asemenea.
Art. 134. – In atelierele de vopsitorie si finisaj se interzic fumatul si folosirea focului deschis.
Art. 135. – Prevederile art. 122-134 se aplica in ateliere de vopsitorie si finisaj care utilizeaza solventi inflamabili.
§ 5. Ateliere de intretinere si reparatii auto
Art. 136. – Atelierele de intretinere si reparatii auto se doteaza cu instalatii de ventilare si aerisire naturala sau mecanica pentru evacuarea vaporilor combustibili si a gazelor esapate.
Art. 137. –
(1) In atelierele de intretinere si reparatii auto se introduce numai numarul de autovehicule prevazut in proiect, asigurandu-se spatiile minime intre acestea impuse de procesul tehnologic si pentru evacuarea lor rapida in caz de incendiu.
(2) Spatiile minime mentionate la alin. (1) trebuie sa fie de:
a) 1,20 m intre doua autovehicule asezate paralel (alaturi), precum si intre ultimul autovehicul si perete;
b) 1,20 m intre doua autovehicule asezate unul in spatele celuilalt, distanta masurata de la planul oblonului din spate al autovehiculului din fata pana la bara de protectie a autovehiculului din spate;
c) 1,50 m de la spatele autovehiculului la perete;
d) 1,00 m de la partea din fata a autovehiculului la un banc de lucru amplasat la perete.
Art. 138. – Inainte de a se introduce autovehiculele in ateliere se scoate carburantul din rezervoare, depozitandu-se in afara atelierelor, si se desfac legaturile la bornele acumulatoarelor, in conditiile in care acestea reprezinta potentiale surse de generare de incendiu/explozie.
Art. 139. – Se interzice depozitarea in interiorul atelierelor de intretinere si reparatii auto a recipientelor care contin carbid, vopsele sau diluanti, cauciucuri, cherestea si a oricarui material inflamabil/combustibil.
Art. 140. – Degresarea, curatarea si spalarea pieselor in atelierele de intretinere si reparatii auto se executa conform recomandarilor producatorului sau prevederilor din procesul tehnologic.
Art. 141. –
(1) Petrolul lampant sau benzina se poate folosi numai in cantitati mici la spalarea pieselor si numai in bai speciale, prevazute cu capace si amenajate in locuri fara pericol de incendiu, ventilate corespunzator.
(2) Baile care folosesc cantitati mari trebuie amplasate in incaperi separate, respectandu-se cu strictete normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice – interzicerea fumatului, sudarii, lipirii, taierii, folosirii lampilor de benzina si care au asigurata o buna aerisire realizata prin instalatii mecanice de ventilare, hote de aspiratie montate deasupra baii si altele asemenea.
Art. 142. –
(1) Deseurile combustibile precum uleiuri, unsori si altele asemenea, provenite de la mecanismele autovehiculelor aflate in revizie sau reparatii, precum si carpele imbibate cu ulei, unsori si altele asemenea se colecteaza in vase metalice speciale acoperite cu capac si se evacueaza din atelier la sfarsitul fiecarui schimb in locurile stabilite si amenajate pentru aceasta.
(2) Scurgerile de lichide combustibile de pe pardoseli se absorb cu nisip care se aduna si se evacueaza din atelier.
Art. 143. –
(1) Executarea lucrarilor de sudare/lipire la autovehicule este admisa numai dupa pregatirea corespunzatoare a suprafetelor.
(2) Operatia de sudare/lipire a rezervorului de benzina se poate face numai dupa purjarea acestuia cu abur, apa calda si altele asemenea.
Art. 144. – In atelierele de intretinere si reparatii auto se interzic:
a) sudarea sub autovehicul inainte de curatarea acestuia de ulei;
b) sudarea caroseriei fara a se lua masuri de protectie a capitonajelor, conductelor de carburanti, elementelor instalatiei electrice;
c) folosirea canistrelor necorespunzatoare pentru carburanti, fara capac etans, nerezistente, uzate sau din material plastic neantistatizat;
d) incercarea functionarii motoarelor in lipsa instalatiilor de ventilare;
e) blocarea spatiilor dintre autovehicule cu diverse materiale precum anvelope, jante si altele asemenea.
Art. 145. –
(1) Pentru evacuarea rapida a autovehiculelor in caz de incendiu se intocmeste planul de evacuare, cu indicarea precisa a operatiilor ce trebuie efectuate si a utilajelor folosite in acest scop, asigurandu-se mijloacele de tractare necesare.
(2) In scopul evacuarii rapide, autovehiculele se mentin cu anvelopele umflate, cu exceptia celor la care reparatiile impun demontarea rotilor.
(3) Este interzisa blocarea spatiilor dintre autovehicule.
(4) La terminarea programului de lucru se interzice lasarea autovehiculelor in instalatiile de ridicat.
§ 6. Ateliere pentru acoperiri metalice si slefuit
A. Acoperiri metalice
Art. 146. –
(1) Atelierele pentru acoperiri metalice se prevad cu instalatii de ventilare care nu permit formarea de amestecuri explozive.
(2) In cazul defectarii instalatiilor de ventilare, se suspenda activitatea in spatiile respective pana la efectuarea reparatiilor din cauza ca in timpul unor procese chimice sau electrochimice se degaja hidrogen.
Art. 147. – In incaperile in care se executa operatii tehnologice cu pericol de incendiu sau explozie, marcate cu placi avertizoare realizate in conformitate cu standardele specifice, se interzic fumatul, intrarea cu foc deschis si producerea scanteilor.
Art. 148. – In apropierea barelor de curent pentru alimentarea bailor galvanice, precum si in incaperile grupurilor convertizoare si redresoarelor nu se depoziteaza materiale combustibile sau bune conducatoare de electricitate.
Art. 149. – La depozitarea, transportarea si manipularea substantelor chimice care prezinta pericol de incendiu se respecta urmatoarele reguli:
a) substantele se pastreaza in ambalajul original;
b) damigenele cu acizi sau saruri in stare lichida, cu etichete pe care se indica continutul, denumirea chimica uzuala, densitatea ori concentratia, se pastreaza in cosuri;
c) damigenele cu acid azotic nu se astupa ermetic din cauza gazelor de descompunere a acidului, se pastreaza in cosuri metalice captusite cu vata de sticla in incaperi separate, bine aerisite, in care este interzisa depozitarea altor materiale;
d) se interzice depozitarea in ateliere a substantelor chimice necesare in procesul tehnologic;

 1. e) operatiunile de transvazare se executa numai sub nisa;
  f) prepararea solutiilor de lucru se executa numai de personal calificat, special instruit asupra pericolelor de incendiu pe care le prezinta manipularea substantelor oxidante, a acizilor minerali concentrati si a substantelor cu pericol de autoaprindere.
  150. – In cazul constatarii unor defectiuni la utilaje si instalatii, care pot antrena scurgeri de substante combustibile, scurtcircuite sau degajari periculoase de caldura, se iau masuri imediate de remediere.
  B. Slefuire si polizare mecanica
  Art. 151. – Se interzice amplasarea atelierelor de slefuire si polizare mecanica in atelierul de acoperiri metalice.
  Art. 152. –
  (1) In atelierele de pregatire mecanica a suprafetelor in vederea operatiunilor de acoperire metalica, toate utilajele si instalatiile de polizare si cele de slefuire-lustruire prevazute se prevad cu instalatii de desprafuire.
  (2) Aceste instalatii se doteaza cu sisteme de retinere si colectare a prafului, asigurandu-se curatarea lor periodica.
  Art. 153. –
  (1) Sistemele de desprafuire uscata, inclusiv conductele de aspiratie prin care s-au vehiculat scame textile, se curata obligatoriu inainte de inceperea lucrului; aceleasi masuri se aplica si conductelor de ventilare ale sistemelor de desprafuire umeda.
  (2) Depunerile de praf si scame din tubulatura de ventilare si de pe pereti, curatate periodic dupa un grafic intocmit in acest scop, se colecteaza in recipiente metalice cu capac, care se golesc in spatii special destinate.
  Art. 154. –
  (1) In compartimentele de polizare cu saibe textile, precum si in camerele de pregatire a saibelor textile se interzic fumatul, lucrul cu foc deschis si functionarea oricarui utilaj care poate genera scantei sau temperaturi ridicate.
  (2) Este interzisa pregatirea saibelor textile in compartimentele de polizare, aceasta operatiune executandu-se numai in incaperi izolate, special amenajate si numai de catre personal calificat si instruit asupra pericolelor de incendiu specifice.
  Art. 155. – Se interzice lucrul, in acelasi timp, cu saibe textile si saibe ce produc scantei daca acestea sunt racordate la acelasi sistem de desprafuire.
  C. Degresarea si decaparea suprafetelor metalice
  Art. 156. –
  (1) Utilizarea solventilor organici inflamabili pentru degresare se admite numai in ateliere mici care utilizeaza cantitati reduse (1-2 l de solventi).
  (2) Se utilizeaza degresarea in detergenti sau in bai de tricloretilena ori percloretilena rece, cu capace de inchidere si prevazute cu serpentine de racire cu apa si sistem local de aspiratie.
  (3) La degresarea in solutii alcaline se iau masuri de impiedicare a aprinderii amestecului exploziv de hidrogen si oxigen format la suprafata baii.
  (4) La baile de degresare electrolitica se inlatura spuma formata la suprafata pentru a se evita cumularea amestecului exploziv de hidrogen si oxigen.
  (5) Revizia interioara a bailor si rezervoarelor se executa numai dupa ce au fost golite si curatate prin purjare.
  Art. 157. –
  (1) Baile de decapare se prevad cu instalatie de ventilare mecanica individuala.
  (2) Se admite un ventilator comun doar in cazul unor instalatii complexe in care se colecteaza vapori de la aceleasi tipuri de bai.
  § 7. Ateliere electrice si de bobinaj
  Art. 158. – In ateliere electrice de intretinere se interzice executarea de improvizatii la instalatiile electrice si nu se folosesc aparate si receptoare supradimensionate sau necorespunzatoare.
  Art. 159. – Impregnarea bobinajelor, motoarelor sau transformatoarelor se executa in incaperi separate, bine aerisite, cu instalatii de forta si iluminat corespunzatoare mediului de lucru.
  Art. 160. – Pentru uscarea bobinajelor, motoarelor sau transformatoarelor nu se utilizeaza radiatoare ori becuri cu puteri mari care sa suprasolicite instalatia electrica.
  Art. 161. – In atelierele de bobinaj uscarea se face in cuptoare special amenajate in acest scop, cu incalzire indirecta si cu asigurarea unei ventilari corespunzatoare.
  Art. 162. – Ciocanele electrice de lipit utilizate in atelierele de bobinaj, cand sunt in stare de functionare, se pastreaza pe suporturi incombustibile.
  Art. 163. – In atelierele de bobinaj se interzice lasarea in functiune, nesupravegheate, a aparatelor cu foc deschis folosite pentru incalzirea ciocanelor de lipit.

 

 • 8. Ateliere pentru sudarea si taierea metalelor
  Art. 164. –
  (1) Generatorul/Tubul de acetilena si tubul de oxigen aferent care alimenteaza un singur post de lucru se amplaseaza intr-o boxa din materiale incombustibile prevazuta cu ventilare naturala.
  (2) Spatiile destinate generatorului/statiilor de acetilena se marcheaza cu indicatoare de securitate, conform prevederilor standardelor specifice.
  (3) In timpul lucrarilor de sudare este interzisa folosirea hainelor, manusilor sau a altor materiale cu urme de grasimi, uleiuri, benzina, petrol si altele asemenea.
  Art. 165. – In cazul sudarii oxiacetilenice generatoarele de acetilena transportabile se instaleaza in aer liber, in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare si de sursele de foc deschis.
  Art. 166. – In cazuri justificate tehnic se admite instalarea unui singur generator de acetilena transportabil cu debit maxim de 3,20 m3/h numai in incaperi in care se executa lucrari de reparatii, montaj sau intretinere cu caracter temporar, cu respectarea urmatoarelor conditii:
  a) generatorul sa fie verificat si sa aiba placa de timbru;
  b) incarcatura de carbid sa nu depaseasca 4,00 kg, iar incaperea sa aiba un volum minim de 300 m3 si sa fie bine ventilata;
  c) utilizarea si supravegherea generatorului sa fie asigurate de personal calificat si autorizat in acest scop;
  d) distanta de la generator si butelia de oxigen pana la flacara de sudare sau la orice sursa de caldura cu temperaturi peste 500▫C trebuie sa fie de minimum 10,00 m, iar intre generator si butelia de oxigen de minimum 5,00 m;
  e) utilajele la care se lucreaza cu flacara sau care produc scantei in timpul functionarii se opresc pe toata perioada amplasarii generatorului in incapere.
  Art. 167. – Se interzice instalarea generatoarelor de acetilena transportabile in locuri unde exista surse de caldura si foc deschis.
  Art. 168. – Atelierele de sudare si taiere a metalelor se doteaza cu dispozitive de aprindere, vase cu apa rece curata pentru racirea becului arzatorului in caz de supraincalzire, precum si cu suporturi cu carlig pentru agatarea arzatorului in timpul intreruperii lucrului.
  Art. 169. – In atelierele de sudare si taiere a metalelor se interzic recipiente sau vase care contin substante combustibile ori lichide inflamabile.
  Art. 170. – Arzatoarele (suflaiurile) de sudare se controleaza inainte de inceperea si la terminarea lucrului, pentru ca robinetele de oxigen si acetilena sa se inchida perfect.
  Art. 171. – La efectuarea operatiunilor de sudare de orice fel – autogena, electrica sau de gaze, se interzic:
  a) sudarea conductelor si aparatelor aflate sub presiune de gaze, lichide si aer, precum si a celor sub tensiune electrica;
  b) agatarea arzatorului aprins de butelia cu gaze, generator sau materiale combustibile;
  c) demontarea, curatarea si asamblarea generatoarelor mobile de acetilena in ateliere, precum si folosirea acestora fara filtre si supape hidraulice de siguranta umplute cu apa la nivelul corespunzator;
  d) dezghetarea generatorului de acetilena cu flacara deschisa sau obiecte incandescente;
  e) asezarea cablurilor electrice pentru sudare impreuna cu furtunurile si conductele pentru sudare cu gaze;
  f) contactul buteliilor, conductelor si furtunurilor cu uleiuri, vaselina sau alte grasimi, precum si cu mana sau cu obiecte imbibate cu aceste substante;
  g) descarcarea generatorului de acetilena, precum si curatarea furtunurilor in incaperi;
  h) reinceperea sudarii dupa intrerupere fara ca in prealabil sa se fi aerisit incaperea in care se sudeaza.
  Art. 172. – Se interzic deplasarea cu arzatorul aprins in afara zonei de lucru, precum si urcarea pe scari, schele si altele asemenea.
  Art. 173. –
  (1) La intreruperi ale lucrului care depasesc 10 minute, se inchid robinetele buteliei de oxigen si ale generatorului de acetilena sau de la punctele de distributie, cand alimentarea cu gaze se face de la conducte.
  (2) La intreruperea lucrului pe o perioada mai indelungata (o noapte sau zi de repaus) se evacueaza carbidul din generator.
  Art. 174. – In cazul socurilor produse de intoarcerea flacarii se impun urmatoarele masuri:
  a) se inchid imediat robinetele pentru acetilena si oxigen;
  b) se introduce becul intr-un vas cu apa rece curata;
  c) se purjeaza furtunul pentru acetilena;
  d) se desfunda becul cu sarma din metal moale sau se schimba;
  e) se verifica daca nivelul apei din supapa de siguranta este la inaltimea robinetului de control.
  Art. 175. – Lucrarile de sudare la instalatii, rezervoare, recipiente ori conducte prin care s-au vehiculat sau in care s-au depozitat substante combustibile ori vapori inflamabili se executa numai dupa golirea, aerisirea, spalarea, umplerea cu apa sau gaz inert, precum si izolarea acestora prin flanse oarbe de restul instalatiilor si numai dupa obtinerea rezultatelor analizelor de laborator.
  Art. 176. –
  (1) In spatiile unde se sudeaza, materialele si substantele combustibile transportabile se indeparteaza la distanta de minimum 10,00 m de locul operatiunii.
  (2) Materialele care nu pot fi indepartate, precum si elementele de constructie combustibile se umezesc cu apa sau se protejeaza cu panouri incombustibile.
  (3) Se verifica si se iau masuri ca sursele de aprindere precum scantei, particule incandescente sa nu patrunda, prin deschiderile din pereti sau prin pardoseala, la materiale combustibile aflate in incaperile alaturate sau la o cota inferioara.
  Art. 177. –
  (1) Periodic si dupa terminarea lucrului se verifica daca nu s-au creat focare de incendiu.
  (2) Toate materialele si elementele care au fost protejate impotriva aprinderii se verifica daca sunt in stare intacta.
  Art. 178. –
  (1) La executarea lucrarilor de sudare si/sau taiere oxiacetilenica a pieselor, instalatiilor si altora asemenea se curata in prealabil urmele de uleiuri, resturile textile precum bumbac, calti si altele asemenea.
  (2) In ceea ce priveste piesele vopsite, acestea se curata de vopsea pe o portiune de minimum 0,10 m in jurul punctelor de lucru.
  Art. 179. – Lucrarile de sudare si/sau de taiere oxiacetilenica la instalatii electrice se executa numai dupa scoaterea de sub tensiune a acestora si luarea masurilor impotriva conectarii lor accidentale la retea.
  Art. 180. – In atelierele de sudare se interzice executarea concomitenta a lucrarilor de sudare electrica si de sudare sau taiere cu flacara oxiacetilenica.
  Art. 181. – Operatiile de sudare si taiere a metalelor cu aparate si instalatii speciale, altele decat cele electrice sau oxiacetilenice, se executa respectandu-se atat normele de mai sus, cat si cele stabilite de producator/furnizor.
  Art. 182. –
  (1) Recipientele (buteliile) incarcate cu fluide tehnologice, prevazute cu inele de cauciuc si capace de protectie, se amplaseaza la cel putin 1,00 m de corpurile de incalzire ale instalatiilor de incalzire centrala si la minimum 10,00 m fata de sobe sau alte surse de foc deschis, scantei si altele asemenea, fixate in pozitie verticala in bratari (coliere) speciale.
  (2) Se interzice depozitarea recipientelor/buteliilor in aer liber sub actiunea directa a razelor solare sau in locuri umede ori cu actiune corosiva.
  (3) Este interzisa utilizarea recipientelor/buteliilor de gaze fara reductoare de presiune.
  Art. 183. –
  (1) Reductoarele de presiune se verifica inaintea folosirii, trebuind sa fie etanse.
  (2) Se interzice folosirea reductoarelor de presiune daca:
  a) prezinta urme de uleiuri sau alte grasimi;
  b) au garnitura de etansare defecta;
  c) filetul piulitei olandeze de racordare este defect;
  d) manometrele lipsesc sau sunt defecte.
  (3) Reductoarele de presiune si manometrele se intretin si se repara numai de persoane autorizate.
  Art. 184. –
  (1) Furtunurile de cauciuc se folosesc conform destinatiei lor, cu respectarea prevederilor standardelor specifice.
  (2) Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudura se face etans, prin coliere metalice stranse bine.
  (3) La supapele hidraulice de siguranta, furtunurile se racordeaza cat mai strans, fara a se fixa in coliere.
  (4) Controlul etanseitatii la furtunurile pentru acetilena se executa obligatoriu folosindu-se numai emulsie de sapun in apa.
  (5) Se interzice folosirea furtunurilor murdare de uleiuri sau de alte grasimi, fisurate ori crapate.
  Art. 185. – Conductele de acetilena si cele de oxigen se vopsesc si se marcheaza in conformitate cu prevederile standardelor specifice.
  Art. 186. –
  (1) Curatarea generatorului de acetilena de resturile de carbid se executa cu unelte din lemn sau alama.
  (2) Namolul si resturile descompuse de carbid se evacueaza din incaperi in containere speciale si se depun in gropi amenajate in locuri fara pericol de incendiu, marcate in conformitate cu prevederile standardelor specifice.
  (3) Se interzice cu desavarsire evacuarea subproduselor mentionate la alin. (2) in conductele de canalizare sau pastrarea lor in incaperi.
  Art. 187. –
  (1) Se interzice manevrarea buteliilor de oxigen cu maini, scule sau echipamente murdare de uleiuri, vaseline si alte produse grase.
  (2) Reductoarele pentru oxigen se utilizeaza numai la buteliile care contin acest gaz.
  Art. 188. –
  (1) Corpurile agregatelor pentru sudare electrica si ale transformatoarelor, carcasele tablourilor de distributie, mesele pentru sudare, piesele supuse sudarii trebuie legate electric la pamant.
  (2) Punerea la pamant a instalatiilor transportabile de sudare electrica se executa inainte de inceperea lucrului, iar contactul la locul de fixare trebuie bine realizat.
  (3) Se interzice lucrul cu agregate care au cablurile electrice si clestele portelectrod defecte sau cu izolatia deteriorata.
  (4) Este interzisa asezarea cablurilor electrice in locuri umede, langa sau impreuna cu alte conducte ori tubulaturi prin care se transporta gaze combustibile sau oxigen.
  Art. 189. – Pentru protectia instalatiei electrice de sudare impotriva suprasarcinilor si a scurtcircuitelor trebuie folosite sigurante fuzibile la intensitatea nominala maxima admisibila.
  Art. 190. – Capetele electrozilor in stare calda se depun in vase metalice sau pe platforme incombustibile.
  Art. 191. – Pe timpul sudarii electrice cu arc deschis, materialele combustibile trebuie protejate pe o distanta de 10,00 m de locul unde se executa operatia.
  Art. 192. – La intreruperea operatiei de sudare electrica, aparatele se scot de sub tensiune.
  § 9. Ateliere de tapiterie
  Art. 193. – In atelierele de tapiterie sunt interzise operatiunile de curatare a materialelor – stofe, panza cu produse inflamabile precum benzina, neofalina si altele asemenea.
  Art. 194. – Pregatirea materialelor precum lana, vata, par, burete, zegras si altele asemenea se executa in incaperi separate, prevazute cu instalatii de ventilare.
  Art. 195. – Materialele textile si semifabricatele din lemn folosite la executarea decorurilor trebuie ignifugate si insotite de buletinul de ignifugare emis in conditiile legii.
  Art. 196. – La terminarea programului de lucru, masinile de cusut electrice se scot de sub tensiune, se curata depunerile de praf, de scame si altele asemenea de pe instalatiile de iluminat, incalzire, de forta si de pe pereti si se evacueaza deseurile.
  Art. 197. – In atelierele de tapiterie se interzic fumatul si folosirea focului deschis.
  § 10. Ateliere de croitorie
  Art. 198. –
  (1) Instalatia de iluminat din ateliere se realizeaza de tip etans, asigurandu-se inlaturarea zilnica a prafului de pe aceasta.
  (2) Prin amplasarea utilajelor specifice in ateliere si a elementelor de mobilier necesare – mese de croit, de calcat, scaune – trebuie sa fie asigurate culoarele de evacuare in caz de incendiu pentru personal.
  Art. 199. –
  (1) Masinile de cusut actionate electric, prizele, stecarele si fisele de conectare se mentin in stare perfecta de functionare, nefiind permise niciun fel de improvizatii.
  (2) Totodata, se asigura protejarea cablurilor electrice pentru evitarea deteriorarilor care pot conduce la scurtcircuite si electrocutari.
  Art. 200. – La terminarea programului de lucru sau cand functionarea masinilor de cusut este intrerupta pentru o perioada mai mare de timp, acestea se scot de sub tensiune.
  Art. 201. – Toate deseurile de materiale precum panza, stofa, lana, catifea, bumbac, vata, zegras si altele asemenea, rezultate din activitatea productiva, se strang in containere speciale si se evacueaza din ateliere la sfarsitul programului de lucru, depozitandu-se in locurile special amenajate pentru colectarea lor.
  Art. 202. – Operatiile de curatare a materialelor precum stofa, panza, draperii si altele asemenea cu benzina, neofalina si alte lichide inflamabile se fac in aer liber sau in incaperi separate, ferite de orice sursa de foc, cu ventilatie normala, naturala ori mecanica, numai la lumina zilei.
  Art. 203. –
  (1) Pe durata efectuarii operatiilor de calcat, fiarele electrice de calcat se asaza pe suporturi izolante, iar dupa folosire se deconecteaza de la sursa de curent.
  (2) Inainte de terminarea programului de lucru, fiarele de calcat si suporturile respective se lasa sa se raceasca, apoi se depoziteaza intr-un spatiu fara pericol de incendiu.
  Art. 204. – De asemenea, in spatiile unde se desfasoara operatiuni de calcat manual se interzic:
  a) utilizarea masinilor electrice de calcat care prezinta deteriorari ale cablurilor de alimentare cu energie electrica, stecarelor;
 1. b) pastrarea rufelor in cantitati mai mari decat cele supuse strict acestei activitati.
  205. – La calcarea obiectelor din materiale textile in a caror compozitie intra fibre sintetice, care nu permit o temperatura ridicata, se utilizeaza masini electrice de calcat cu cablurile de alimentare prevazute cu intreruptoare, spre a se opri curentul electric atunci cand se depaseste temperatura necesara, sau aparate de calcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de materiale.
  Art. 206. – Se interzice depozitarea materialelor in apropierea sistemelor de incalzire.
  Art. 207. – Pentru utilajele care in timpul functionarii produc electricitate statica se verifica legarea la pamant a acestora.
  Art. 208. – Se asigura curatarea tubulaturii de evacuare a scamelor de la masini, acolo unde este prevazuta o asemenea instalatie, cel putin o data pe luna.
  Art. 209. – Se asigura curatarea instalatiilor electrice montate aparent de scamele si praful rezultate din activitatea productiva cel putin o data pe saptamana.
  Art. 210. – La terminarea schimbului de lucru se evacueaza deseurile rezultate din procesul de productie in locuri special destinate.
  § 11. Ateliere de cizmarie
  Art. 211. – Materialele, adezivii si vopselele necesare tehnologic se introduc in atelier numai in cantitatile corespunzatoare unei zile de lucru.
  Art. 212. – Aplicarea adezivilor si vopselelor necesare in procesul tehnologic se executa numai sub hote prevazute cu ventilatie eficienta.
  Art. 213. – In atelierele de cizmarie se interzic fumatul si focul deschis.
  Art. 214. – Incalzirea atelierelor de cizmarie se realizeaza numai cu mijloace certificate si corespunzatoare mediului de lucru.
  § 12. Ateliere de spalatorie-vopsitorie
  Art. 215. – Spalarea si vopsirea materialelor textile se executa cu respectarea stricta a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor privind folosirea focului deschis.
  Art. 216. – Se interzice folosirea substantelor inflamabile in operatiunile de spalare/curatare/vopsire.
  Art. 217. – Uscarea materialelor textile provenite din operatiunile de spalare/curatare/vopsire se executa in atelier numai in cantitati ce nu depasesc volumul unei zile de lucru.
  Art. 218. – Suporturile pentru uscarea materialelor textile se amplaseaza la minimum 15,00 m de cazan.
  Art. 219. –
  (1) Masinile de spalat si fiarele de calcat electrice se leaga la pamant.
  (2) La folosirea fiarelor de calcat electrice se respecta prevederile art. 203-205.
  Art. 220. – La masinile de uscat, presele hidraulice cu incalzire electrica, calandre si alte utilaje incalzite cu abur sau rezistenta electrica se verifica faptul ca, dupa terminarea lucrului, sa fie indepartate toate produsele textile.
  Art. 221. – La terminarea programului de lucru in spatiile destinate activitatilor de spalatorie-uscatorie si in calcatorii:
  a) se deconecteaza toate aparatele si masinile electrice, utilizate in activitatile desfasurate in aceste spatii, de la alimentarea cu energie electrica;
  b) se evacueaza toate deseurile si se face curatarea locului de munca;
  c) se intrerupe iluminatul artificial, se incuie incaperile si se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop.
  CAPITOLUL III
  Mijloace de prima interventie si dotare
  Art. 222. –
  (1) Prima interventie este asigurata cu stingatoare portative/mobile adecvate riscului de incendiu local, amplasate vizibil, usor accesibile, de regula in apropierea cailor de acces/evacuare.
  (2) Personalul special desemnat trebuie sa fie bine pregatit sa utilizeze mijloacele de stingere.
  Art. 223. –
  (1) Spatiile destinate atelierelor de intretinere si reparatii se doteaza cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, conform proiectelor tehnice, prevederilor normelor de dotare si reglementarilor tehnice de specialitate in vigoare.
  (2) Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor se mentin permanent in stare de utilizare la parametrii proiectati.
  Art. 224. – Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor utilizate de personalul de pe locurile de munca si/sau de fortele de interventie se amplaseaza cu respectarea urmatoarelor cerinte:
  a) inaltimea de montare si greutatea acestora sa fie pe masura capacitatilor fizice ale persoanelor care le utilizeaza;
  b) sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu.
  Art. 225. –
  (1) Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor se marcheaza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice si ale standardelor specifice.
  (2) Pe timpul exploatarii se asigura vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor.
  Art. 226. – Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor cu care se echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile se intretin permanent in stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice si instructiunilor tehnice elaborate de producator/furnizor.
  Art. 227. –
  (1) Proprietarii constructiilor in care functioneaza ateliere de intretinere si reparatii trebuie sa execute periodic controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor cu care acestea sunt echipate si dotate, prin personal anume desemnat si instruit in acest scop, daca nu se prevede altfel in contractul, conventia sau alt act juridic similar incheiat intre proprietar/locator si chirias/locatar.
  (2) Scoaterea din functiune a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor fara luarea unor masuri compensatorii de aparare impotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari functionarii acestora in conditii de eficienta este strict interzisa.
  (3) Controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se executa conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice, normele specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si in instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producatori/furnizori.
  Art. 228. – Constructiile in care functioneaza ateliere de intretinere si reparatii se doteaza cu cel putin un stingator de incendiu portativ la o suprafata de 100 m2, dar minimum doua stingatoare pe nivel si nu mai putin de un stingator pe incapere.
  Art. 229. –
  (1) Pentru stingatoarele portative documentele de referinta sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, SR EN 3 cu partile sale, precum si reglementari tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sau Turciei ori ale statelor membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), parte la acordul privind Spatiul Economic European.

 

(2) Referitor la performantele de stingere, acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) stingatoarele cu pulbere sunt de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
b) stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt de capacitate/incarcatura de minimum 6 l.
(3) Se pot utiliza mai multe stingatoare de capacitate mai mica cu performante de stingere echivalente.
(4) Pentru stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg (l) documentul de referinta este SR EN 1866-1, precum si reglementari tehnice echivalente ale statelor membre ale UE sau Turciei ori ale statelor membre ale AELS, parte la acordul privind Spatiul Economic European.
(5) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplica stingatoarelor care sunt fabricate si/sau comercializate legal intr-un stat membru al UE sau Turcia ori fabricate legal intr-un stat membru al AELS, parte la acordul privind Spatiul Economic European, in conformitate cu specificatiile normative in vigoare in aceste tari.
CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
Art. 230. – Activitatea in atelierele si spatiile de intretinere si reparatii se organizeaza astfel incat sa nu se ingreuneze ori blocheze evacuarea persoanelor si bunurilor in caz de incendiu.
Art. 231. –
(1) La terminarea programului de lucru in atelierele si spatiile de intretinere si reparatii se deconecteaza aparatele/sistemele de incalzire/ventilare/climatizare locala, se intrerupe iluminatul artificial si se opreste alimentarea cu energie electrica a aparatelor si instalatiilor a caror functionare nu este necesara.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) instalatiile pentru iluminatul de siguranta si cele care alimenteaza sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor.
Art. 232. – In atelierele si spatiile de reparatii si intretinere se interzice accesul cu substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii ori explozii.
Art. 233. – Zilnic, dupa terminarea activitatilor, se executa o verificare amanuntita a instalatiilor utilitare si se indeparteaza deseurile.
Art. 234. – In cazul producerii unui incendiu, se actioneaza de urgenta pentru:
a) evacuarea tuturor utilizatorilor cladirii, precum si a bunurilor importante adapostite, in ordinea valorii;
b) anuntarea incendiului la numarul de apel unic 112;
c) stingerea incendiului cu mijloacele de prima interventie.
Art. 235. – Pentru alte categorii de ateliere si spatii de reparatii si intretinere care nu sunt mentionate, se aplica prevederile prezentelor dispozitii generale, prin asimilare.