ORDIN nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice – D.G.P.S.I.-004

Ministrul de interne, având în vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice – D.G.P.S.I.-004, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari va urmări prin marile unităţi şi unităţile de pompieri militari punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3

Nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice – D.G.P.S.I.-004 atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4

(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

 

ANEXA 0: DISPOZIŢII GENERALE privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice – D.G.P.S.I.-004

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice – D.G.P.S.I.-004 stabilesc măsurile tehnico-organizatorice, principiile, cerinţele şi condiţiile tehnice necesare în vederea prevenirii formării scânteilor produse de descărcarea sarcinilor electrostatice, care în anumite împrejurări pot iniţia incendii sau explozii.

(2) Prevederile prezentelor dispoziţii se aplică şi sunt obligatorii indiferent de titularul dreptului de proprietate.

Art. 2

Măsurile tehnico-organizatorice se stabilesc, se realizează şi se menţin în exploatare de către proiectanţii, executanţii sau proprietarii (utilizatorii) construcţiilor şi amenajărilor, echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor legale ce le revin, pe timpul desfăşurării proceselor tehnologice, precum şi al manipulării, transportului şi al depozitării materialelor.

Art. 3

În sensul prezentelor dispoziţii, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii:

 1. a) aditiv antistatic – substanţă solidă (praf, pulbere) sau lichidă care, introdusă într-un volum de lichid combustibil, are rolul de a reduce efectul difuziei turbulente datorat pulsaţiilor de viteză, în cazul transvazării, transportului etc. lichidelor prin conducte cilindrice şi de a limita astfel riscul datorat încărcărilor electrostatice;
 2. b) antistatic – caracteristică intrinsecă a materialului de a nu se încărca cu electricitate statică; în mod obişnuit această caracteristică este avută în vedere la materialele care se utilizează în medii cu risc de incendiu sau explozie;
 3. c) corp electrostatic la pământ – substanţă, material, circuit, aparat, maşină, recipient sau instalaţie a cărei rezistenţă de scurgere a sarcinilor electrostatice nu depăşeşte 106 ohmi, rezistenţa fiind măsurată între pământ şi un punct oarecare al elementului considerat;
 4. d) descărcare corona – descărcare electrică incompletă (nu se dezvoltă pe toată distanţa dintre electrozii configuraţiei) care apare în zone ale conductoarelor cu rază de curbură mică;

descărcarea corona se dezvoltă numai dacă intensitatea câmpului electric în zonă depăşeşte o valoare determinată;

 1. e) descărcare electrostatică – proces de realizare a unui canal conductor între două corpuri aflate la potenţiale diferite faţă de pământ; în funcţie de valoarea medie a câmpului electric între cele două corpuri, descărcarea poate fi incompletă (corona) sau completă (străpungere);
 2. f) dispersie – fenomen de împrăştiere, răspândire, risipire; în sensul prezentelor dispoziţii, definiţia se referă la pulberi, prafuri, gaze, ceţuri, care se pot aprinde; de exemplu, praful este o formă dispersă a substanţelor solide, iar ceaţa este o formă dispersă a lichidelor combustibile;
 3. g) electricitate statică – energie de natură electrică ce apare datorită unor fenomene electrochimice, frecări, încălziri şi de deformare a corpurilor, plasării acestora într-un câmp electric, precum şi ca urmare a altor acţiuni fizice care presupun schimbarea relativă a suprafeţelor de contact; energia acumulată rămâne practic constantă sau prezintă variaţii foarte lente; energia acumulată, dacă se disipează într-o descărcare electrică, poate iniţia explozia unor amestecuri inflamabile, dacă este mai mare decât energia minimă de aprindere a acestora;
 4. h) influenţă electrostatică – fenomen de separare a sarcinilor electrice pe un conductor neutru izolat sau modificarea repartiţiei sarcinilor electrice pe un conductor încărcat şi izolat, sub acţiunea unui câmp electric exterior;
 5. i) încălţăminte antistatică – încălţăminte încercată în conformitate cu metoda 5.7 din SR EN 344; rezistenţa electrică trebuie să fie cuprinsă între 100 k˝ şi 1.000 M˝;

i)încălţăminte antistatică – încălţăminte cu rezistenţă electrică cuprinsă între 100 kŹ şi 1.000 MŹ, încercată în conformitate cu reglementările în vigoare. Documente de referinţă: SR EN 344:1995, SR EN 344:1995/A1:2002 şi SR EN 344:1995/AC:2003;
(la data 19-Nov-2004 Art. 3, litera I. din anexa 0, capitolul I modificat de Art. I, punctul 5., subpunctul 5.1.. din Ordinul 349/2004 )

 1. j) încărcare electrostatică – proces fizic prin care, pe corpuri solide, lichide sau vapori, apar sarcini electrice datorită unor acţiuni mecanice (frecare, ciocnire, vibraţii), termice, chimice etc;
 2. k) legare la pământ – legătură electrică a unui corp conductor la priza de pământ, pentru a asigura acestuia, în mod permanent, potenţialul pământului (considerat nul);
 3. l) legătură de echipotenţializare – legătură electrică realizată între diferite puncte pentru a asigura acestora acelaşi potenţial faţă de pământ;
 4. m) pardoseală izolantă electric (electroizolantă) – pardoseală realizată din materiale izolante electric (lemn, cauciuc, bachelită etc.), care acoperă întreaga suprafaţă a pardoselii, sunt lipite pe suport, nu prezintă crăpături, iar rosturile nu depăşesc 3 mm;
 5. n) priză de pământ – instalaţie care asigură o legătură electrică directă cu pământul a unei instalaţii electrice sau a unor echipamente electrice;
 6. o) rezistenţa electrică de dispersie a unei prize de pământ – rezistenţa electrică echivalentă a prizei de pământ;
 7. p) scânteie electrostatică – descărcare bruscă de electricitate, printr-un interval, între două corpuri;
 8. r) transvazare – operaţiune de trecere a unui fluid (lichid, gaz etc.) sau a unui material pulverulent dintr-un vas în altul prin curgere gravitaţională, pompare etc.;
 9. s) zonă cu pericol de explozie – spaţiul în care, în condiţii normale de funcţionare, se pot acumula, accidental sau permanent, gaze, vapori sau praf în cantităţi suficiente pentru a da naştere unei atmosfere explozive în amestec cu aerul sau cu oxigenul.

CAPITOLUL II: Formarea şi acumularea încărcărilor electrostatice

Art. 4

Formarea şi acumularea încărcărilor electrostatice reprezintă fenomene de sistem sau de asociaţie cu apariţia unei sarcini electrice pe suprafaţa unui corp izolant sau izolat din punct de vedere al conductibilităţii electrice.

Art. 5

Cele mai frecvente moduri de electrizare a corpurilor sunt: frecarea, contactul direct, influenţa, acţiunea electrochimică şi acţiunea fotoelectrică.

Art. 6

(1)Principalele materiale şi substanţe utilizate frecvent şi pe scară largă, susceptibile să formeze şi să acumuleze sarcini electrostatice, sunt:

a)solide: cauciucul natural şi sintetic, masele plastice, fibrele artificiale, textilele pe bază de lână, fibrele artificiale, hârtia, sticla, sulful, răşinile sintetice, unele răşini naturale (chihlimbarul);

b)lichide: sulfura de carbon, eterul, benzina, hidrocarburile, esterii, hidrocarburile clorurate, cetonele inferioare şi alcoolii;

c)gaze (vapori): dioxidul de carbon, metanul, propanul, etanul, butanul, acetilena şi hidrogenul.

(2)Principalele operaţiuni cinetice în care sunt prezente materiale şi substanţe menţionate la alin. (1), pe timpul cărora pot să apară încărcări electrostatice, sunt:

a)încărcare, descărcare, umplere, golire, transvazare, alimentare;

b)amestecare, malaxare, agitare, barbotare, omogenizare;

c)filtrare, separare, sortare, cernere, centrifugare;

d)ventilare, exhaustare, desprăfuire, aerisire, vacuumare;

e)pulverizare, injectare, dispersare, stropire, purjare, refulare;

f)frecare, angrenare, transmisie;

g)spălare, curăţare, purificare, ambalare;

h)transport, vehiculare, manipulare;

i)polizare, şlefuire, sablare;

j)rulare, derulare, lipire, dezlipire;

k)măcinare, concasare, sfărâmare.

(3)Principalele procese tehnologice în care sunt prezente materialele şi substanţele prevăzute la alin. (1), cu capacitate ridicată de încărcare electrostatică, sunt:

a)fabricarea fibrelor şi firelor textile;

b)fabricarea foliilor de polietilenă sau de policlorură de vinil;

c)fabricarea pulberilor pentru explozivi;

d)egrenarea bumbacului;

e)fabricarea hârtiei şi imprimarea acesteia;

f)fabricarea cauciucului şi produselor de cauciuc.

(4)Exemplele de operaţiuni şi procese pe parcursul cărora pot să apară încărcări electrostatice sunt prezentate în anexa nr. 1 iar aspectele referitoare la pericolul de explozie şi/sau incendiu, în cazul unor operaţiuni şi procese tehnologice care generează electricitate statică, sunt prezentate în anexa nr. 2.

 

Art. 7

Electricitatea statică poate provoca incendiu sau explozie urmată sau nu de incendiu, în cazul îndeplinirii simultane a următoarelor condiţii:

a)existenţa materialului combustibil sau a atmosferei explozive;

b)deplasarea sarcinilor cu apariţia descărcărilor disruptive;

c)energia eliberată prin descărcare să fie mai mare decât energia minimă pentru aprinderea materialului combustibil sau a atmosferei explozive.

Art. 8

În cazul în care atmosfera din spaţiile închise este uscată artificial, prin sisteme de încălzire sau ventilare cu aer uscat, apar condiţii favorizante astfel încât încărcările electrostatice pot provoca incendiu sau explozie.

CAPITOLUL III:

Riscuri sau pericole de explozie şi/sau de incendiu determinate de electricitatea statică

Art. 9

Pericolul de explozie poate să apară la manipularea substanţelor combustibile sau oxidabile, dacă acestea se prezintă sub formă de dispersie fină de gaze, vapori, ceaţă (particule fine de lichid, aerosoli) sau prafuri (particule fine de solid, respectiv aerosoli), atunci când concentraţia acestora în amestec cu aerul se află între limitele de explozie şi când există un potenţial electrostatic egal sau mai mare decât energia minimă de aprindere a unor substanţe combustibile din mediul respectiv.

Art. 10

Scânteile electrice care provin din diferenţe de potenţial inferioare nivelului de 350 volţi sunt considerate nepericuloase datorită insuficienţei căldurii la vârfurile scânteilor.

Art. 11

Nivelul riscului generat de încărcările electrostatice într-o zonă de lucru se apreciază în funcţie de energia minimă de aprindere, astfel:

 

 

 

a) foarte redus >= 100 mJ
b) redus 50-100 mJ
c) mediu 10-50 mJ
d) mare 0,1-10 mJ
e) foarte mare <= 0,1 mJ.

Art. 12

Pericolul de explozie şi/sau incendiu depinde de viteza şi de modul de manipulare a lichidelor prin conducte sau instalaţii pe timpul desfăşurării operaţiunilor de alimentare, golire, transport şi distribuţie.

Art. 13

Stratul de praf combustibil se comportă diferit la descărcările electrostatice, în funcţie de natura produsului de aprindere.

CAPITOLUL IV: Măsuri generale de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statică

SECŢIUNEA 1: Soluţii pentru dispersia electricităţii statice

Art. 14

În funcţie de caracteristicile proceselor tehnologice şi de capacitatea de reacţie a operatorilor se pot adopta soluţii care să conducă la dispersia electricităţii statice. Soluţiile cele mai eficiente sunt:

a)legarea la pământ (sisteme echipotenţiale);

b)neutralizarea sarcinilor;

c)reducerea frecărilor;

d)umidificarea atmosferei;

e)mărirea conductivităţii corpurilor izolante.

Art. 15

(1)La o valoare a rezistenţei de scurgere a sarcinilor electrice mai mică de 106 ohmi, pentru majoritatea substanţelor inflamabile se elimină posibilitatea formării sarcinilor electrostatice mari şi se consideră realizată legarea la pământ.

(2)În locurile în care se manipulează substanţe explozive valorile limită care se aleg sunt de ordinul 104 -105 ohmi pentru rezistenţa de curgere a sarcinilor electrice.

Art. 16

Legarea la pământ a obiectelor metalice asigură reducerea diferenţei de potenţial dintre obiecte şi pământ, până la limite nepericuloase, iar conductibilitatea materialelor utilizate trebuie să fie suficient de mare, astfel încât să permită scurgerea fără descărcare disruptivă a încărcărilor electrostatice.

Art. 17

(1)Este obligatoriu să fie legate la pământ:

a)construcţiile metalice, echipamentele, rezervoarele, conductele, utilajele şi instalaţiile (pentru amestec, valţurile, calandrele, maşinile de extrudare sau injecţie etc.) care vehiculează materiale şi substanţe care produc electricitate statică;

b)elementele bune conducătoare de electricitate care nu participă direct la procesul tehnologic;

c)părţile metalice ale echipamentelor electrice (carcase, motoare, aparataj, tablouri etc.), ale instalaţiilor, utilajelor, încărcătoarelor şi cisternelor, inclusiv ale şinelor de cale ferată de la rampele de încărcare-descărcare.

(2)Conductibilitatea electrică a legăturilor se asigură prin:

a)fixarea demontabilă (strângere);

b)fixarea nedemontabilă (sudare, lipire etc.).

Art. 18

(1)Atunci când continuitatea tubulaturii metalice este întreruptă prin burdufuri din materiale textile sau plastice, se prevăd sisteme de echipotenţializare între tronsoanele bune conducătoare de electricitate.

(2)Legături echipotenţiale se prevăd la racordurile şi flanşele cu garnituri izolatoare de pe traseele de conducte, tuburi şi furtunuri pentru vehicularea fluidelor generatoare de electricitate statică şi, după caz, la dispozitivele (capetele) de pulverizare, refulare sau debitare a acestora.

Art. 19

Conductele şi recipientele racordate la gurile de aspiraţie, fixe sau mobile, precum şi filtrele sau ciururile care intră în contact cu o substanţă capabilă să acumuleze sarcini electrostatice în timpul unui proces de fabricaţie, stocare sau al operaţiunii de transvazare trebuie să fie legate între ele (pentru a se asigura echipotenţialitatea), precum şi la pământ.

Art. 20

Legăturile la pământ trebuie verificate astfel:

a)zilnic, vizual;

b)periodic, prin personal specializat se măsoară valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ, precum şi asigurarea continuităţii la instalaţiile electrice.

Art. 21

Legarea la pământ a bobinelor, cilindrilor şi a tamburelor metalice ale căror extremităţi se rotesc în lagăre prevăzute cu ungere se asigură prin sisteme speciale cu perii alunecătoare pe arbore, tangenţiale şi de capăt.

Art. 22

Reducerea frecărilor între corpurile (suprafeţele) aflate în contact se poate realiza prin diminuarea presiunii exercitate pe corpuri.

Art. 23

Neutralizarea sarcinilor electrostatice înmagazinate pe corpurile neconducătoare se realizează prin:

a)ionizarea permanentă a atmosferei;

b)inducţie electrostatică;

c)umidificarea atmosferei.

Art. 24

1) Ionizarea atmosferei se realizează cu:

a)generatori de câmpuri electrostatice foarte intense, create în apropierea mediului încărcat electrostatic;

b)neutralizatori radioactivi cu radiaţii tip alfa sau beta.

(2)Neutralizatoarele radioactive se recomandă pentru procesele tehnologice de fabricare a foliilor de plastic, de cauciuc sau a hârtiei, precum şi la prelucrarea firelor şi fibrelor sintetice, ionizarea aerului realizându-se de-a lungul materialului.

Art. 25

Inducţia electrostatică se realizează cu dispozitive care formează un câmp electrostatic autoindus, ele constând dintr-un fir metalic fix legat de o bară prevăzută cu un capăt mişcător sau o tijă terminată prin vârfuri. Legată la pământ, bara trebuie să fie aşezată foarte aproape de suprafaţa materialului (obiectului) încărcat cu sarcini electrostatice, fără să o atingă însă, fapt pentru care nu este recomandată utilizarea dispozitivelor în atmosfere inflamabile sau explozive.

 

Art. 26

1) Umidificarea atmosferei se recomandă să fie utilizată în cazul operaţiunilor de fabricaţie sau de manipulare care permit acest procedeu.

(2)Pentru împiedicarea formării sarcinilor electrostatice se recomandă umidităţi relative ale aerului peste 70%.

(3)Măsura devine sigură atunci când este combinată cu utilizarea eliminatorilor inductivi sau radioactivi.

Art. 27

Mărirea conductivităţii corpurilor izolante (textile, cauciuc, materiale plastice, hârtie, lichide pure etc.) poate fi făcută, în masa lor sau superficial, prin adaosul sau aplicarea pe suprafaţa acestora a unor produse antistatice cum sunt compoziţiile organice azotate (aminele, sărurile de amoniu cuaternare, amidele etc.), derivaţii acidului fosforic sau fosforos.

SECŢIUNEA a 2-a: Măsuri tehnico-organizatorice

Art. 28

Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice de prevenire a producerii scânteilor electrostatice trebuie să se bazeze pe o analiză detaliată care vizează:

a)identificarea operaţiunilor şi instalaţiilor care conduc la formarea şi acumularea sarcinilor electrostatice;

b)cunoaşterea proprietăţilor fizico-chimice ale materiilor prime şi materialelor folosite;

c)evaluarea valorilor tensiunilor de încărcare;

d)evaluarea mediului în care se lucrează;

e)modul de manipulare a materialelor;

f)controlul eficacităţii acestor măsuri.

Art. 29

Măsurile tehnico-organizatorice rezultate în urma analizei, conform art. 28 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)să fie în concordanţă cu caracteristicile specifice ale construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, utilajelor pentru care sunt adoptate;

b)să aibă la bază calcule, determinări, metode şi experimentări ştiinţifice;

c)să aibă cea mai mare eficienţă pentru limitarea acumulării sarcinilor electrostatice;

d)să fie în concordanţă cu noutăţile în domeniu.

 

Art. 30

Reducerea riscurilor determinate de electricitatea statică se realizează prin acţiuni de prevenire care vizează:

a)locul de muncă;

b)legăturile la pământ;

c)îmbrăcămintea sau echipamentul de protecţie a personalului;

d)operaţiunile şi procesele de fabricaţie;

e)conductorii electrici;

f)izolanţii.

Art. 31

Acţiunea asupra locului de muncă are în vedere, în primul rând, controlul amestecurilor, respectiv crearea unei atmosfere care să fie în afara intervalului cuprins între limitele inferioare şi superioare de explozie ale amestecului. Principalele metode utilizate sunt:

a)inertizarea incintelor închise (rezervoare, reactoare etc.) pentru produsele cu niveluri de risc mare şi foarte mare;

b)ventilarea mecanică forţată a spaţiilor sau a incintelor de lucru.

Art. 32

Protecţia împotriva electricităţii statice se realizează prin conectarea la priza de pământ, care în mod uzual poate avea şi alte funcţionalităţi cum ar fi, legarea la pământ a instalaţiilor şi utilajelor din motive de securitate a muncii sau legarea la pământ a instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului.

 

Art. 33

Legarea la pământ trebuie realizată cu ajutorul unor conductoare din oţel zincat, cu aria secţiunii transversale de minimum 10 mm2 .

Art. 34

Elementele de contact cu solul şi circuitul de legare la pământ trebuie să fie protejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice, chimice etc.

Art. 35

Rezistenţa între obiectul legat la pământ şi sol se compune din rezistenţa conductorului de legătură şi a electrodului din sol.

Art. 36

Elementele conducătoare ale unui obiect, aparat, utilaj sau ale unei instalaţii susceptibile să acumuleze sarcini electrostatice ca urmare a procesului de fabricaţie sau a procedeului de manipulare trebuie să fie legate la pământ.

Art. 37

Se interzice folosirea îmbrăcămintei şi încălţămintei confecţionate din materiale care se încarcă electrostatic.

Art. 38

În zonele în care există pericolul formării atmosferei explozive personalul trebuie să utilizeze echipament special de protecţie.

Art. 39

În procesele de producţie în care se produce electricitate statică trebuie să se aibă în vedere:

a)înlocuirea, pe cât posibil, a elementelor izolante cu elemente conducătoare de electricitate;

b)mărirea conductibilităţii electrice a benzilor transportoare, curelelor de transmisie şi a tubulaturilor prin realizarea punţilor echipotenţiale sau tratarea acestora cu adezivi buni conducători de electricitate;

c)efectuarea proceselor de fabricaţie în încăperi cu atmosferă controlată şi inertizată;

d)limitarea vitezelor de curgere a lichidelor şi a materialelor pulverulente;

e)legarea la pământ pe toată durata desfăşurării operaţiunilor generatoare de sarcini electrostatice, inclusiv a celor care se desfăşoară ocazional sau pentru a căror efectuare se folosesc sisteme demontabile;

f)evitarea mişcărilor suplimentare ale persoanelor care execută ori supraveghează activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2).

Art. 40

Acţiunea asupra conductorilor vizează:

a)asigurarea echipotenţialităţii între materialele şi obiectele legate la pământ;

b)realizarea unor contacte sigure, de bună calitate.

Art. 41

Acţiunea asupra izolanţilor se referă la utilizarea selectivă, în funcţie de procesele tehnologice, a limitatorilor de sarcini electrostatice prin ionizări inductive, electrice sau radioactive, precum şi a substanţelor antistatice.

Art. 42

Descărcarea electricităţii statice din baloturile de textile, materiale sintetice, hârtie etc. se realizează eficient prin ionizare, cu vârfuri, ace metalice, perii de descărcare, benzi metalice sau prin umezirea locală a aerului.

Art. 43

Pentru îmbunătăţirea conductibilităţii părţilor în mişcare, în cazul lagărelor care folosesc lubrifianţi, se utilizează adaosuri de grafit sau sulfat de molibden.

Art. 44

În procesele de uscare, prin pulverizare sau în strat fluidizat a substanţelor pulverulente, pentru limitarea acumulărilor de sarcini electrostatice atât în uscătorul propriu-zis, cât şi în separatorul de praf, pe lângă legarea la pământ trebuie asigurată inertizarea uscătoarelor pe toată durata desfăşurării operaţiunilor de uscare.

Art. 45

La spălarea recipientelor de produse petroliere, viteza apei nu trebuie să depăşească 1 m/s, iar presiunea aburului 3 atm.

Art. 46

La descărcarea din cisterne a gazelor petroliere lichefiate (GPL) se limitează viteza acestora la 1 m/s.

 

Art. 47

Sunt interzise:

a)pomparea unor produse grele (petrol, motorină, ulei, păcură etc.) într-un rezervor care a conţinut anterior benzină sau alte produse inflamabile, înainte de golirea completă a conductei de încărcare şi a rezervorului de produsele anterioare sau înainte de evacuarea din rezervoare a gazelor rezultate;

b)desfundarea cu apă a robinetelor prin care s-au vehiculat lichide combustibile;

c)spălarea cu apă a conductelor aferente rezervoarelor, înainte de asigurarea unui strat de apă, care să depăşească cu minimum 3 cm cota racordului conductei;

d)vopsirea prin stropire sau pulverizare cu aer sau alte gaze a recipientelor deschise care conţin produse volatile şi care pot genera gaze inflamabile;

e)încărcarea recipientelor cum ar fi: rezervoare, vagoane, autocisterne etc., cu produse combustibile lichide prin curgere gravitaţională sau fără utilizarea pentru încărcare a pâlniilor sau prelungitoarelor, care trebuie să ajungă la cel mult 30 cm deasupra părţii inferioare a recipientului;

f)accesul personalului pe rezervoare pe durata unor operaţiuni cum ar fi, pompare, amestec etc.; în cazul în care necesităţile tehnologice impun totuşi executarea unor măsurători sau luarea probelor în timpul operaţiunilor de pompare sau amestecare se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea legării la pământ a utilajelor sau dispozitivelor utilizate;

g)executarea de reparaţii în timpul funcţionării instalaţiilor tehnologice;

h)utilizarea transmisiilor cu curele în medii unde apar frecvent amestecuri explozive;

i)utilizarea încărcătoarelor cu găuri sau neetanşeităţi, prin care produsul inflamabil pompat se poate răspândi sub formă de stropi, generând suplimentar sarcini electrostatice;

j)scurgerea bruscă, sub formă de jet, a produselor inflamabile şi volatile, prin legăturile de luat probe, pe la sticlele de nivel etc.;

k)desfundarea robinetelor de scurgere aferente aparatelor sau vaselor sub presiune prin lovire sau prin alte operaţiuni mecanice;

l)transportul şi manipularea produselor petroliere în ambalaje din material plastic, cu excepţia celor antistatizate şi special destinate în acest scop;

m)folosirea indicatoarelor de nivel cu plutitor în rezervoare de produse inflamabile, dacă nu sunt luate măsuri de punere la pământ a plutitorului;

n)agitarea sau omogenizarea în rezervoare, vase etc. a lichidelor uşor inflamabile; omogenizarea poate fi făcută numai prin recirculare sau cu amestecătoare mecanice având palete situate sub nivelul lichidului;

o)utilizarea unor instalaţii pentru exhaustarea prafului de materiale combustibile sau a vaporilor inflamabili, comune cu cele pentru evacuarea materialelor pulverulente provenite de la utilajele de şlefuit, polizat, strunjit etc.;

p)folosirea aerului comprimat pentru alimentarea reactoarelor; aceasta se face în circuit etanş, mecanizat (automatizat) atât pentru încărcarea, cât şi pentru descărcarea reactoarelor;

r)deschiderea capacului reactorului în timpul procesului tehnologic fără asigurarea în prealabil a pernei de gaz inert şi punerea în funcţiune a sistemului de ventilare;

s)luarea probelor în timpul proceselor de cristalizare din reactor;

t)deschiderea capacului reactorului în care au fost efectuate diferite operaţiuni, fără programarea prealabilă a unei faze de liniştire cu durata cel puţin egală cu timpul de relaxare pentru substanţele din reactor.

 

Art. 48

Vasele metalice portabile, butoaiele, canistrele metalice etc., care urmează să fie încărcate cu produse petroliere lichide, trebuie să fie aşezate, pe durata încărcării lor, pe o placă metalică legată la pământ şi conectate, prin intermediul unei legături electrice, la recipientul sau racordul din care se face încărcarea.

Art. 49

Furtunurile flexibile de descărcare sau încărcătoarele trebuie prevăzute cu armături din bronz şi garnituri etanşe.

Art. 50

Operaţiunile de transvazare a lichidelor combustibile, cum ar fi alimentarea cu carburant, trebuie să se întrerupă pe durata fenomenelor meteo însoţite de furtuni cu descărcări sub formă de trăsnet, dacă aceste fenomene se produc în zone apropiate.

Art. 51

În cazul GPL, pentru egalizarea potenţialelor cisterne şi rezervorului se utilizează cablul de şuntare, aflat în dotarea cisternei.

Art. 52

Este obligatorie instruirea personalului operator asupra modului de formare şi acumulare a sarcinilor electrostatice, asupra metodelor de combatere a acestora, precum şi asupra riscurilor determinate de încărcările electrostatice.

CAPITOLUL V: Unele măsuri specifice de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statică

SECŢIUNEA 1: Măsuri de prevenire la vehicularea şi depozitarea lichidelor inflamabile

Art. 53

(1)Încărcarea rezervoarelor cu lichide inflamabile se face pe la baza acestora, sub nivelul lichidului.

(2)Viteza de curgere poate fi mărită numai după ce nivelul lichidului în recipient depăşeşte cu 2 cm gura conductei de intrare, iar în cazul rezervoarelor cu capac plutitor numai după ce capacul pluteşte pe lichid.

Art. 54

(1)La umplerea rezervoarelor trebuie luate măsuri pentru evitarea stropirii sau pulverizării lichidului.

(2)În cazul pâlniilor confecţionate din materiale izolante, înainte de începerea operaţiunii de umplere, prin pâlnie trebuie introdus un conductor legat la pământ, până la partea inferioară a rezervorului.

Art. 55

În timpul încărcării cu gaze petroliere lichefiate a vaselor tip termos trebuie introdusă în acestea o sârmă sau tijă metalică, în vederea realizării contactului dintre lichidul din vas şi racordul de încărcare legat la pământ.

 

Art. 56

Pentru a se evita pătrunderea în interiorul rezervoarelor a corpurilor străine, acumulatoare de sarcini electrice, în circuitele de transvazare trebuie să se utilizeze filtre.

Art. 57

Înainte de spălarea cu apă sau spumă a rezervoarelor, autocisternelor, tancurilor petroliere sau a şlepurilor trebuie să se asigure evacuarea amestecurilor inflamabile, utilizându-se în acest scop gaz inert sau abur.

 

Art. 58

Furtunurile pentru spălarea cu apă a depunerilor din rezervoare, vase sau utilaje, precum şi cele pentru abur trebuie să fie prevăzute cu inserţie sau armare metalică şi legate la pământ, înainte de începerea operaţiunilor de aburire şi curăţare.

Art. 59

Furtunurile flexibile ale pompelor de distribuţie a carburanţilor trebuie să fie omologate, antistatizate, lungimea lor nedepăşind valoarea specificată de normativele în vigoare; ele trebuie menţinute în stare de utilizare, iar dispozitivele de închidere trebuie realizate din materiale neferoase.

Art. 60

Fiecare sortiment de carburant se depozitează în rezervoarele sau compartimentele stabilite, fiind interzisă schimbarea destinaţiei acestora de la un sortiment de produs la altul, fără asigurarea tuturor măsurilor de pregătire necesare (golire, curăţare a pereţilor interiori etc.).

Art. 61

La gurile de descărcare a carburanţilor în rezervoare se prevăd borne de legare la pământ pentru conectarea autocisternelor.

SECŢIUNEA a 2-a: Măsuri de prevenire la separarea substanţelor lichide şi solide

Art. 62

La operaţiunile de separare prin filtrare a suspensiilor din lichidele inflamabile se impun următoarele măsuri:

a)utilizarea numai a filtrelor metalice conectate la priza de pământ;

b)conectarea la pământ a tuturor elementelor metalice ale instalaţiei de separare;

c)mărirea conductivităţii lichidelor prin adăugare de aditivi cu proprietăţi antistatice.

Art. 63

La operaţiunile de separare prin centrifugare a substanţelor lichide şi solide se vor avea în vedere următoarele:

a)utilizarea unor instalaţii de centrifugare care să aibă în construcţie partea interioară din materiale bune conducătoare de electricitate;

b)asigurarea inertizării recipientului înaintea începerii operaţiunii de separare;

c)confecţionarea cicloanelor în care sunt separate substanţele pulverulente din materiale bune conducătoare de electricitate;

d)legarea individuală la pământ a utilajelor de amestec, valţurilor, calandrelor, filtrelor, uscătoarelor cu aer.

SECŢIUNEA a 3-a: Măsuri de prevenire la vopsirea şi/sau la lăcuirea prin pulverizare

Art. 64

În zonele de lucru pentru operaţiuni de vopsire şi/sau lăcuire prin pulverizare trebuie să se asigure umezirea locală a aerului.

Art. 65

În camerele de pulverizat vopsea şi/sau lac trebuie asigurate funcţionarea la parametri normali a instalaţiilor de ventilaţie generală, interblocarea dintre sistemul de ventilaţie şi cel de admisie a aerului comprimat la pistolul de pulverizare, precum şi funcţionarea perdelelor cu apă.

Art. 66

Pentru operaţiunile de vopsire şi/sau lăcuire prin pulverizare se va utiliza numai aer comprimat fără impurităţi, iar temperatura acestuia, în cazul pulverizării nitrolacului la cald, nu trebuie să depăşească 500C.

Art. 67

La alimentarea utilajelor pentru turnarea lacului trebuie să se utilizeze numai recipiente cu structură metalică, etanşe în raport cu mediul de lucru.

SECŢIUNEA a 4-a: Măsuri de prevenire specifice vopsirii în câmp electrostatic

Art. 68

La vopsirea în câmp electrostatic se respectă regulile şi măsurile precizate la art. 64-67, precum şi următoarele:

a)curentul maxim de scurtcircuit nu trebuie să depăşească 0,2 mA;

b)distanţa de siguranţă prevăzută în reglementările tehnice specifice se menţine strict, pentru a nu se produce străpungeri ale dielectricului dintre pistolul/duza de pulverizare şi piesele supuse vopsirii;

c)instalaţia de vopsire prin pulverizare în câmp electrostatic se prevede cu sisteme de protejare împotriva căderilor bruşte de tensiune.

SECŢIUNEA a 5-a: Măsuri de prevenire la ansambluri şi subansambluri aflate în mişcare

Art. 69

În cazul transmisiilor prin curele trebuie să se utilizeze materiale bune conducătoare de electricitate, obţinute prin aplicarea unui tratament antistatic pe toată suprafaţa acestora.

Art. 70

Legarea la pământ a benzilor transportoare este obligatorie şi se poate realiza cu sisteme tip pieptene metalic, cu dinţi ascuţiţi şi îndreptaţi spre partea interioară a benzii, în punctul în care aceasta se desparte de tambure (role).

Art. 71

Pentru scurgerea electricităţii statice generate de lagărele cu cuzineţi din materiale izolatoare (teflon, nailon etc.) sau de cele care lucrează pe pernă de ulei sunt necesare realizarea legăturii electrice între arborele şi carcasele lagărului, precum şi legarea la pământ a întregului sistem.

SECŢIUNEA a 6-a: Măsuri de prevenire la prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice

Art. 72

Toate elementele aflate în mişcare ale utilajului tehnologic prin care se prelucrează cauciuc şi/sau mase plastice trebuie legate la pământ prin intermediul unor perii metalice sau din cărbune.

Art. 73

Instalaţiile şi utilajele de prelucrare a cauciucului şi/sau a maselor plastice trebuie prevăzute cu ventilaţie mecanică locală şi sisteme de umidificare a atmosferei, iar încăperile în care sunt amplasate se prevăd în mod obligatoriu cu pardoseală antistatică.

Art. 74

(1)Reducerea nivelului de încărcare electrostatică în procesele de prelucrare a maselor plastice se obţine prin introducerea în material a unor substanţe antistatice, cum sunt:

a)eter sau poliglicol multimolecular pentru polistiren, polietilenă sau polivinilclorid;

b)combinaţie de stearină-amoniac (18-50%), pentru cele mai multe dintre masele plastice;

c)fosfaţi de alcool gras pentru materialele plastice şi fibrele sintetice.

(2)Suprafeţele din materiale izolante ale utilajelor trebuie să fie acoperite cu substanţe antistatice.

SECŢIUNEA a 7-a: Măsuri de prevenire la prelucrarea celulozei şi hârtiei

Art. 75

Formarea şi acumularea sarcinilor electrostatice trebuie diminuate semnificativ prin reducerea presiunii dintre cilindri şi modificarea unghiului sub care intră hârtia la presare.

Art. 76

Pornirea maşinilor de fabricat hârtie este permisă numai după verificarea sistemelor de colectare a sarcinilor electrice care se montează pe întreaga lăţime a cilindrului de imprimare.

Art. 77

Instalaţiile de fabricaţie a celulozei şi hârtiei trebuie menţinute în stare de curăţenie, după fiecare schimb de lucru personalul de deservire procedând la îndepărtarea deşeurilor şi materialelor combustibile şi la curăţarea acestora de praf, scame şi ulei.

Art. 78

La fabricarea sortimentelor de hârtie trebuie să se aibă în vedere următoarele:

a)asigurarea funcţionării instalaţiei de ventilaţie generală pentru introducerea aerului proaspăt şi evacuarea aerului viciat din compartimentele de fabricaţie;

b)asigurarea permanentă a operaţionalităţii instalaţiilor automate de stingere a incendiilor.

SECŢIUNEA a 8-a: Unele măsuri de prevenire la rampele auto şi de cale ferată pentru încărcarea-descărcarea produselor petroliere

Art. 79

(1)La rampele auto şi de cale ferată pentru încărcarea-descărcarea produselor petroliere se realizează echipotenţializarea elementelor metalice.

(2)La intrarea în rampă şi în zonele de descărcare şinele de cale ferată se leagă electric între ele şi se conectează la priza de pământ.

(3)Conductele prin care se transvazează produsele petroliere şi recipientele aferente operaţiunilor de încărcare/descărcare se conectează la priza de pământ.

SECŢIUNEA a 9-a: Unele măsuri de prevenire la alimentarea cu carburant a aeronavelor şi navelor

Art. 80

Pe durata alimentării cu carburant aeronavele nu trebuie să se afle în imediata apropiere a unui radar de sol, la care se execută probe sau care se află în stare de funcţionare.

Art. 81

Pe durata operaţiunilor de alimentare cu carburant sunt interzise instalarea sau demontarea bateriilor de acumulatori ale aeronavei, precum şi branşarea generatoarelor de sol.

Art. 82

(1)Pentru ca o aeronavă sau navă să poată fi alimentată cu carburant în timp ce pasagerii se află la bord, se îmbarcă sau se debarcă, este necesară prezenţa la bord a personalului calificat care poate executa procedurile de protecţie şi evacuare a pasagerilor.

(2)Suplimentar se aplică următoarele măsuri de prevenire:

a)traseul urmat de pasageri trebuie să evite zonele în care există riscul degajării vaporilor de carburant; operaţiunile de îmbarcare/debarcare trebuie să fie supravegheate;

b)prin sistemul de intercomunicaţii al aeronavei sau prin orice alte mijloace adecvate trebuie asigurată comunicarea bilaterală între echipa de la sol responsabilă cu aceste operaţiuni şi personalul specializat de la bordul aeronavei.

Art. 83

(1)Legarea la pământ a unei aeronave sau nave constă în luarea următoarelor măsuri:

a)legarea la priza de pământ a alimentatorului;

b)legarea la priza de pământ a aeronavei, respectiv a navei;

c)realizarea unei legături electrice între aeronavă, respectiv a navei şi alimentator;

d)realizarea unei legături electrice între aeronavă şi capătul furtunului flexibil pentru carburant, în cazul alimentării prin extradosul aripilor.

(2)La terminarea operaţiunii de alimentare toate legăturile electrice trebuie deconectate în ordinea inversă celei specificate mai sus.

Art. 84

În cazul în care nu este specificată obligaţia legării la pământ a aeronavei sau navei, se vor lua următoarele măsuri pentru înlăturarea sarcinilor electrice:

a)realizarea unei legături electrice între aeronavă şi alimentator;

b)realizarea unei legături electrice între aeronavă şi capătul furtunului flexibil pentru carburant, în cazul alimentării prin extradosul aripilor.

Art. 85

La alimentarea cu carburant de la o staţie (sistem de pompare fix) se va evita conectarea la priza de pământ în zona staţiei (pompei fixe), deoarece în momentul conectării pot apărea descărcări electrice datorate diferenţelor de potenţial.

 

Art. 86

Toate aeronavele aflate pe pistă, precum şi autoalimentatoarele de pe platformele pistelor de decolare/aterizare trebuie să fie legate la pământ pe toată durata de staţionare.

SECŢIUNEA a 10-a: Măsuri de prevenire la umplerea rezervoarelor din benzinării şi la alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor

Art. 87

Personalul benzinăriilor trebuie să urmărească permanent menţinerea în bune condiţii a capacelor şi a ramelor chesoanelor rezervoarelor, pentru a evita formarea straturilor izolante electric.

Art. 88

(1)Furtunurile flexibile ale pompelor de distribuţie a carburanţilor trebuie să fie omologate, antistatizate, lungimea lor nedepăşind valoarea specificată de normativele în vigoare.

(2)Dispozitivele de închidere trebuie realizate din materiale metalice care nu produc scântei.

(3)Se interzice livrarea de carburanţi în vase din mase plastice.

Art. 89

Fiecare sortiment de carburant se depozitează în rezervoarele sau în compartimentele stabilite, fiind interzisă schimbarea destinaţiei acestora de la un sortiment de produs la altul fără asigurarea tuturor măsurilor de pregătire necesare (golire, curăţare a pereţilor interiori etc.).

Art. 90

La gurile de descărcare a carburanţilor în rezervoare se prevăd borne de legare la pământ pentru conectarea autocisternelor.

 

 

 

SECŢIUNEA a 11-a: Măsuri de prevenire specifice activităţilor domestice (gospodăreşti)

Art. 91

În cazul activităţilor domestice (gospodăreşti) principalele măsuri de prevenire a incendiilor, destinate reducerii riscurilor generate de electricitatea statică, se referă la:

a)interzicerea spălării sau curăţării îmbrăcămintei cu benzine, solvenţi şi alte lichide inflamabile;

b)interzicerea utilizării bidoanelor, canistrelor şi a altor recipiente din mase plastice la transportul, stocarea sau manipularea benzinei, petrolului şi a altor lichide inflamabile;

c)interzicerea folosirii pâlniilor din materiale plastice la transvazarea lichidelor inflamabile;

d)legarea la pământ, pe durata încărcării cu produse petroliere sau cu alte lichide inflamabile a butoaielor şi canistrelor metalice, prin aşezarea acestora pe o placă metalică legată la pământ, respectiv prin conectarea la recipientul legat la pământ de la care se realizează încărcarea.

SECŢIUNEA a 12-a: Verificarea la recepţia şi darea în exploatare a instalaţiilor de legare la pământ

Art. 92

În vederea recepţiei şi dării în exploatare a instalaţiilor de legare la pământ executantul trebuie să întocmească şi să predea beneficiarului:

a)documentaţia tehnică de execuţie;

b)procesul-verbal de lucrări ascunse pentru elementele îngropate;

c)buletinele de verificare.

Art. 93

Buletinele de verificare trebuie să cuprindă:

a)data efectuării verificării;

b)funcţia, calitatea şi numele persoanei care a efectuat verificarea;

c)denumirea instalaţiei sau a părţii din instalaţie la care s-au efectuat verificări;

d)rezultatul verificării continuităţii conexiunilor electrice între utilaje şi priza de pământ;

e)valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ, măsurată la utilajul cel mai îndepărtat de priza de pământ;

f)metoda de măsurare folosită, tipul şi clasa de precizie a aparatelor utilizate în acest sens;

g)aprecieri asupra gradului de umiditate a solului (umed, uscat, foarte uscat);

h)observaţii asupra defectelor constatate şi înlăturate.

Art. 94

Măsurarea rezistenţei de dispersie pentru instalaţia de legare la pământ se face:

a)în instalaţii subterane şi în instalaţii locale de legare la pământ, cel puţin de două ori pe an;

b)la reţelele generale de legare la pământ, cel puţin o dată pe an.

 

 

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 95

Îmbrăcămintea, încălţămintea şi echipamentul de protecţie a persoanelor care supraveghează activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) se aleg astfel încât să îndeplinească condiţiile de prevenire a formării electricităţii statice stabilite în prezentele dispoziţii.

Art. 96

(1)În vederea aplicării prezentelor dispoziţii factorii de decizie (patron, utilizator, administrator etc.) vor stabili, prin actele de autoritate prevăzute de lege, aspectele de natură organizatorică şi tehnică specifice şi vor lua măsuri de elaborare a procedurilor şi instrucţiunilor proprii, pentru detalierea anumitor prevederi.

(2)În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor dispoziţii patronii vor analiza situaţia existentă în raport cu prevederile prezentelor dispoziţii şi vor stabili, după caz, măsurile de reabilitare necesare, specifice fiecărei instalaţii, fiecărui utilaj, echipament sau produs, capabile să producă încărcări electrostatice.

Art. 97

Unele date privind valorile tensiunilor de încărcare, ale energiilor minime de aprindere, pentru amestecuri inflamabile sau pulverulente, pulberi metalice, la prelucrarea unor produse agricole, precum şi ale rezistivităţii lichidelor inflamabile vor fi cuprinse într-un îndrumător care va fi publicat în Revista „Pompierii Români” cu scopul de a veni în sprijinul specialiştilor care doresc să aprofundeze unele aspecte privind riscul generat de electricitatea statică.

Art. 98

– Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele dispoziţii.

ANEXA Nr. 1: (la dispoziţiile generale) EXEMPLE de operaţiuni şi procese pe parcursul cărora pot să apară încărcări electrostatice

Principalele operaţiuni şi procese pe parcursul cărora pot să apară încărcări electrostatice sunt:

– vehicularea lichidelor combustibile sau a solvenţilor cu viteze relativ mari (peste 0,7 m/s) prin elemente sau porţiuni de conducte;

– încărcarea şi/sau descărcarea lichidelor combustibile aflate la presiunea atmosferică în/din rezervoare (cisterne);

– vehicularea lichidelor inflamabile prin elemente care determină reducerea secţiunii transversale a traseului, cum ar fi ajutaje, ventile, diafragme etc.;

– pulverizarea produselor combustibile (lichide, pulberi etc.) prin utilizarea principiului lui Bernoulli;

– purjarea sau încălzirea lichidelor inflamabile vâscoase utilizându-se aburul;

– transportul şi manipularea produselor lichide inflamabile în ambalaje din materiale plastice;

– operaţiunile de încărcare/descărcare în dane a navelor petroliere destinate transportului lichidelor combustibile;

– spălarea prin agitare, frecare etc. a ţesăturilor şi hainelor, utilizându-se substanţe inflamabile;

– separarea prin centrifugare a substanţelor solide şi lichide inflamabile;

– operaţiunile cum ar fi umplerea, golirea, agitarea lichidelor inflamabile, efectuate în vase emailate;

– operaţiunile de filtrare a suspensiilor din lichide inflamabile;

– uscarea prin pulverizare sau în strat fluidizat;

– vacuumarea lichidelor inflamabile;

– alimentarea aeronavelor cu carburanţi la sol;

– procesele de măcinare, amestecare etc. a unor produse combustibile;

– procesele de filtrare prin site, materiale poroase etc. a unor pulberi (prafuri) combustibile;

– măcinarea materialelor combustibile;

– procesele de producere a pulberilor (prafurilor) combustibile;

– operaţiunile de şlefuire şi polizare a metalelor, maselor plastice, lemnului, plutei etc.;

– transportul pneumatic prin conducte al produselor pulverulente;

– sortarea, cernerea, ambalarea, măcinarea, malaxarea şi amestecarea produselor pulverulente;

– procesele de fabricaţie a firelor şi fibrelor în industria textilă;

– fabricarea pulberilor explozive în industria de armament;

– operaţiunile de sablare a structurilor metalice;

– filtrarea aerului sau a altor gaze impurificate cu pulberi metalice, pulberi (prafuri) agricole;

– desprăfuirea suprafeţelor metalice de diferite forme, utilizându-se aer sau alte gaze sub presiune;

– transportul unor amestecuri de pulberi în flux de aer (uscare cu aer sau cu alte gaze);

– procesele locale şi generale de ventilare, aerisire, desprăfuire etc.;

– egrenarea bumbacului;

– antrenarea cu curele de transmisie din materiale izolante, dispuse pe roţi dinţate sau fulii, în procese care utilizează produse combustibile;

– frecarea îmbrăcămintei şi încălţămintei confecţionate din materiale izolante (mătase, fibre sintetice sau artificiale etc.) de corpul operatorului pe durata utilizării acestora în procesul de producţie;

– descărcarea accidentală, la presiune atmosferică, a unui recipient care a conţinut gaze inflamabile;

– transmisiile utilizând curele realizate din cauciuc izolant electric;

– spălarea cu jet pulverizant de apă şi/sau abur supraîncălzit a recipientelor (cazane, rezervoare, cisterne etc.) care au conţinut produse volatile şi care mai pot conţine vapori ai acestor produse;

– operaţiunile de omogenizare în rezervoare a produselor combustibile prin agitarea cu aer, diverse alte gaze sau prin utilizarea de dispozitive mecanice;

– operaţiunile de lăcuire şi vopsire a materialelor prin procedeul pulverizării;

– pulverizarea electrostatică utilizând vopseluri, pulberi etc.;

– procesele de imprimare utilizându-se procedeul gravării;

– operaţiunile de imprimare în instalaţii tipografice (litografiere, vopsire etc.);

– detenta gazelor comprimate sau lichefiate;

– fabricarea foliilor de polietilenă;

– procesele tehnologice de producere a hârtiei;

– derularea unor filme sau pelicule, benzi din hârtie şi textile;

– manipularea foliilor din materiale plastice;

procese de ambalare în saci din materiale izolante;

– transvazarea aburului, aerului sau a altor gaze, prin conducte sau furtunuri, când aburul este umed, iar aerul sau gazul conţine particule din materiale care se pot electriza uşor;

– operaţiunile de umplere sau golire cu jet sau prin cădere liberă a unor utilaje, rezervoare etc.;

– purificarea gazelor conţinând particule coloidale;

– formarea cristalelor de gheaţă;

– zgârierea, comprimarea, întinderea structurilor din cuarţ;

– deformarea mecanică a unor materiale (de exemplu, mica);

– dezintegrarea radioactivă;

– efectul fotoelectric;

– purificarea gazelor de particule lichide şi solide în suspensie etc.

Corpul uman intervine în acest fenomen în 3 moduri:

– ca generator de electricitate statică (acumulare-descărcare) datorită mişcării corpului operatorilor (îndeosebi cei cu îmbrăcăminte de nailon sau plastic) ori prin frecarea materialelor în timpul deplasării;

– în transportul sarcinilor electrostatice de la un material încărcat la corpul uman;

– la descărcarea electrostatică de la corpul uman la pământ, mai rapid la cei cu pielea umedă.

ANEXA Nr. 2: (la dispoziţiile generale) ASPECTE referitoare la pericolul de explozie şi/sau incendiu în cazul unor operaţiuni şi procese tehnologice care generează electricitate statică

Încărcarea electrostatică a materialelor sau conductelor din vecinătatea celor prin care se vehiculează lichide inflamabile se produce prin influenţă, în acest caz având loc descărcarea prin scânteie între părţile metalice aflate în apropiere.

La vehicularea hidrocarburilor prin pompare în/din recipiente apare o încărcare electrostatică a lichidului şi a conductelor, respectiv a furtunurilor (curgere în conductele de legătură, turbulenţă mare în pompă) cu producerea de descărcări prin scânteie între părţile metalice ale conductelor şi recipientelor, în special la intrarea şi ieşirea din funcţiune a pompei.

La umplerea sau golirea mijloacelor de transport auto pot apărea descărcări electrostatice prin scânteie între părţile bune conducătoare de electricitate ale sistemelor de alimentare cu combustibil şi mijlocul de transport, precum şi între şofer şi autovehicul sau sistemul de alimentare.

La recipientele din materiale izolatoare (sticlă, mase plastice etc.) cu capacitate sub 5 litri sarcinile electrostatice formate sunt nepericuloase, excepţie făcând sulfura de carbon.

La încărcarea rezervoarelor mari din materiale izolatoare, datorită curgerii şi turbulenţei se pot produce descărcări prin scânteie între părţile conducătoare ale conductelor de alimentare (flanşele de metal) şi personalul de deservire.

Pe timpul încărcării cu hidrocarburi a vaselor prevăzute cu agitatoare pot avea loc descărcări electrostatice prin scântei între lichid şi vas cu consecinţe grave (explozii, incendii).

Pe timpul manevrelor de la o gură de vizitare deschisă a unui reactor plin cel mai mare pericol de descărcare prin scânteie este în zona gurii de vizitare datorită amestecării vaporilor inflamabili cu aerul. Pe timpul încărcării cu substanţe solide (pulberi) a reactoarelor care conţin hidrocarburi, în special la încărcarea vasului cu substanţe solide concomitent cu funcţionarea sistemului de agitare-omogenizare se încarcă electrostatic substanţele solide şi lichidul inflamabil şi pot avea loc descărcări prin scânteie atât la suprafaţa lichidului, cât şi în zona gurii de vizitare.

La filtrarea suspensiilor din lichidele inflamabile sarcinile electro-statice preluate de pe materialele izolatoare ale filtrelor de către conductele sau terminaţiile metalice ale furtunurilor din material sintetic pot produce descărcarea prin scânteie la apropierea unei astfel de părţi de un obiect legat la pământ, descărcările fiind cu atât mai mari cu cât lichidul are polaritatea mai mică.

În situaţia în care rezervorul este izolat faţă de sol, potenţialul format între rezervor şi sol poate să creeze o descărcare electrostatică prin scânteie atât la operaţiunile de umplere, cât şi la cele de golire a rezervorului (izolat de sol prin pneurile autovehiculului).

Scânteile de aprindere din interiorul rezervoarelor conectate la sol nu pot fi oprite şi nici evitate în totalitate prin simpla punere la pământ şi nici prin scurgerea sarcinilor electrostatice. În exteriorul rezervorului însă formarea unei scântei de aprindere nu este probabilă, cu excepţia cazului în care rezervorul este prevăzut cu o izolaţie faţă de sol mai mare de 106 ohmi.

În cazul turbionării substanţelor pulverulente, la prelucrare, transport şi depozitare pot apărea descărcări puternice care conduc la aprinderea pulberii, prima explozie având loc în zona turbionară, după care pot avea loc şi explozii secundare.

La operaţiunile de uscare (prin pulverizare sau în strat fluidizat) descărcările disruptive pot să apară între materialele pulverulente şi părţile conducătoare care vin în contact cu pulberea (cum ar fi cicloanele, separatoarele de praf, filtrele etc.), precum şi între corpurile încărcate electrostatic şi personalul de deservire din imediata apropiere.

În cazul operaţiunilor de prelucrare a cauciucului şi materialelor plastice electricitatea statică poate constitui o sursă de aprindere.

La trecerea materialelor prin valţuri, pentru omogenizare şi plastifiere, acumularea sarcinilor electrostatice este însoţită de degajarea vaporilor de plastifianţi, aceştia putând forma cu aerul amestecuri explozive.

Maşinile de formare a colilor de hârtie (în procesul de presare, dimensionare, tăiere), precum şi operaţiunea de imprimare a colilor (ca urmare a tehnicii imprimării rapide şi folosirii unor solvenţi, cerneluri inflamabile cu uscare rapidă) generează sarcini electrostatice care pot duce la apariţia descărcărilor disruptive între materialele şi părţile conducătoare de electricitate din zona de lucru.

La lucrările policrome procesul tehnologic se desfăşoară în atmosferă inflamabilă, electricitatea statică acumulată fiind influenţată de umiditate. La viteze mari presele de policromie dezvoltă sarcini electrostatice care pot aprinde vaporii inflamabili formaţi deasupra rezervorului cu solvenţi (cerneluri) sau în mediul înconjurător.

În cazul preselor pentru heliogravură sarcinile electrostatice se formează pe materiale şi cilindri de cauciuc şi de cupru, descărcările disruptive care pot apărea având energia suficientă pentru aprinderea vaporilor inflamabili formaţi în zona de lucru.

La operaţiunile de aplicare a lacurilor, vopselelor sau materialelor de impregnare se pot produce acumulări electrostatice apărând totodată şi descărcările disruptive. În cazul metodei de vopsire sau lăcuire prin pulverizare sarcinile electrostatice acumulate pe suprafaţa supusă pulverizării pot produce doar un punct de aprindere care poate fi însă suficient pentru a ridica temperatura până la punctul de aprindere a solvenţilor inflamabili, antrenând şi o reacţie în lanţ care poate avea urmări grave.

Sarcinile electrostatice produse pe timpul funcţionării cu viteze mari a curelelor plate din piele sau din cauciuc, precum şi în cazul benzilor transportoare utilizate pentru materiale încălzite sau foarte uscate produc descărcări disruptive la zonele de contact între părţile aflate în mişcare. Şi materialele care sunt vărsate la capătul unui transportor cu bandă pot produce descărcări disruptive ale căror energii sunt capabile să aprindă amestecuri explozive de pulberi cu aer.

Cantitatea de electricitate ce poate fi acumulată pe corpul uman, care se comportă ca un capacitor, poate fi suficientă pentru a da naştere unei descărcări disruptive la contactul corpului omenesc cu o masă legată la pământ. În cazul în care persoanele (operatorii) sunt echipate cu încălţăminte izolantă, acestea se pot încărca şi prin influenţă de la vehiculele încărcate electrostatic, iar la atingerea unui corp (obiect) legat la pământ descărcarea se face prin scânteie.

Energia maximă susceptibilă să fie eliberată printr-o descărcare disruptivă poate să atingă valoarea zecilor de milijouli, valoare suficientă pentru aprinderea mediilor explozive.

 

 

p.Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 597 din data de 24 septembrie 2001