ORDIN nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Având în vedere prevederile art. 17 alin, (1) şi (2) şi ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene sau al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 3

(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţă la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.

CAPITOLUL I:

Dispoziţii generale

Art. 1

Prezenta metodologie stabileşte principiile, criteriile şi nivelurile de performanţă, precum şi condiţiile tehnice necesare elaborării scenariilor de securitate la incendiu.

Art. 2

Scenariul de securitate la incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor în vigoare şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitatea la incendiu”.

Art. 3

Prevederile prezentei metodologii se aplică pentru analizarea şi evaluarea interdependenţei nivelurilor de performanţă cu măsurile tehnico-organizatorice, condiţiile de asigurare a intervenţiei şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor.

CAPITOLUL II:

Elaborarea scenariului de incendiu

Art. 4

Scenariul de incendiu se elaborează pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006.

Art. 5

Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construcţii, instalaţii şi amenajări decât cele prevăzute la art. 4, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor măsuri de optimizare a protecţiei la incendiu.

Art. 6

(1)Pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări menţionate la art. 4 scenariul de securitate la incendiu se elaborează de proiectanţi, în baza prevederilor prezentei metodologii.

(2)Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări menţionate la art. 5 pot fi elaborate şi de personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a obţinut acest atribut prin conferirea brevetului de pompier specialist, în condiţiile legii.

Art. 7

(1)Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei, instalaţiei sau amenajării, care sintetizează regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate.

(2)Măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.

Art. 8

Structura scenariului de securitate la incendiu este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 9

Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toată durata de existenţă a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a altor amenajări.

Art. 10

(1)Scenariile de securitate la incendiu se actualizează atunci când intervin modificări ale proiectului sau destinaţiei construcţiei.

(2)Scenariile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situaţiei pentru care au fost întocmite.

Art. 11

În baza prevederilor prezentei metodologii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, organele administraţiei publice centrale şi alte instituţii abilitate potrivit legii pot emite dispoziţii specifice privind scenariile de securitate la incendiu pentru construcţiile, instalaţiile şi alte amenajări aflate în domeniul lor de competenţă, în funcţie de tipul, destinaţia, categoria şi clasa de importanţă a acestora.

ANEXĂ: STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU

1.Caracteristicile construcţiei sau amenajării

1.1.Datele de identificare

(A)Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/ amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc.

(B)Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind programul de lucru al obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.

1.2.Destinaţia

Se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale construcţiei/amenajării, potrivit situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de securitate la incendiu.

1.3.Categoria şi clasa de importanţă

(A)Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu metodologia specifică.

(B)Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de importanţă.

1.4.Particularităţi specifice construcţiei/amenajării

(A)Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/ amenajării privind:

a)tipul clădirii: civilă, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de producţie sau depozitare, monobloc, blindată, cu funcţiuni mixte etc., precum şi regimul de înălţime şi volumul construcţiei;

b)aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente construcţiei;

c)numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;

d)precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;

e)prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;

f)capacităţi de depozitare sau adăpostire;

g)caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003;

h)numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.

(B)Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din care să rezulte că acestea nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din încăperi ori adiacente acestora, iar în cazul unui incendiu se asigură condiţii pentru evacuarea persoanelor.

2.Riscul de incendiu

(A)Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:

a)densitatea sarcinii termice;

b)clasele de reacţie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementările tehnice specifice, precum şi din caracteristicile şi proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate;

c)sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea şi, după caz, timpul minim de aprindere, precum şi timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.

(B)Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de densitatea sarcinii termice, funcţiunea spaţiilor, încăperilor, respectiv de natura activităţilor desfăşurate, de comportarea la foc a elementelor de construcţii şi de caracteristicile de ardere a materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, şi se precizează în scenariul de securitate la incendiu întocmit pentru clădirea în ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu.

(C)Pentru situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din metodologie se stabilesc, după caz, măsuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru încadrarea în nivelul prevăzut în reglementările tehnice.

3.Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu

3.1.Stabilitatea la foc

Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice, în funcţie de:

a)rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie (în special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilită potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, reglementărilor tehnice şi standardelor europene de referinţă;

b)gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu, conform reglementărilor tehnice.

3.2.Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei

Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul construcţiei/ compartimentului de incendiu se precizează:

a)compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie a golurilor funcţionale din elementele de compartimentare;

b)măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii, planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii;

c)sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi;

d)instalarea de bariere contra fumului, de exemplu uşi etanşe la fum;

e)sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiului;

f)măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc.;

g)măsurile constructive pentru faţade, pentru împiedicarea propagării focului la părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri.

3.3.Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează:

a)distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate;

b)măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş, de exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş;

c)după caz, măsuri de protecţie activă.

3.4.Evacuarea utilizatorilor

(A)Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:

a)alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;

b)măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului;

c)tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;

d)geometria căilor de evacuare: gabarite – lăţimi, înălţimi, pante etc.;

e)timpii/lungimile de evacuare;

f)numărul fluxurilor de evacuare;

g)existenţa iluminatului de siguranţă, tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;

h)prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi; i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor;

j)marcarea căilor de evacuare.

(B)Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.

(C)Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.

3.5.Securitatea forţelor de intervenţie

(A)Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu.

(B)Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:

a)numărul de accese;

b)dimensiuni/gabarite;

c)trasee;

d)realizare şi marcare.

(C)Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:

a)tipul, numărul şi caracteristicile acestora;

b)amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;

c)timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri.

(D)Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.

4.Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

(A)Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor tehnice specifice.

(B)Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu se specifică:

a)tipul şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;

b)timpul de alarmare prevăzut;

c)zonele protejate/de detectare la incendiu.

(C)Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică:

a)tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală sau manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere, surse de alimentare etc.;

b)timpul normat de funcţionare;

c)zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor.

(D)Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se specifică:

a)tipul şi caracteristicile de stingere asigurate;

b)numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu etc.;

5.Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se specifică:

a)sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate;

b)poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi;

c)date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;

d)zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale (se precizează inclusiv cantităţile respective şi starea în care se află), precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului.

6.Măsuri tehnico-organizatorice

(A)Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia existentă.

(B)Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz.

(C)Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării respective.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 89 din data de 5 februarie 2007

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 89 din data de 5 februarie 2007