ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,

  

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Regulamentul de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti controlează respectarea regulamentului prevăzut la art. 1.

Art. 3

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL I:

Dispoziţii generale

Art. 1

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, denumită în continuare activitate de prevenire, reprezintă totalitatea acţiunilor specifice planificate şi realizate, potrivit legii, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor.

Art. 2

Formele activităţii de prevenire sunt:

a)controlul, asistenţa tehnică de specialitate, verificarea şi informarea preventivă a populaţiei – pentru serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;

b)controlul, serviciul de rond, supravegherea şi instruirea preventivă – pentru serviciile private pentru situaţii de urgenţă.

Art. 3

Scopurile activităţii de prevenire sunt:

a)asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;

b)identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;

c)conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;

d)informarea populaţiei şi a salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.

Art. 4

Activitatea de prevenire se desfăşoară pe baza următoarelor principii:

a)principiul legalităţii – respectarea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici şi a instituţiilor publice controlaţi/controlate din sectorul de competenţă;

b)principiul imparţialităţii şi independenţei – în exercitarea atribuţiilor funcţionale, personalul compartimentului sau specialiştii de prevenire sunt obligaţi să aibă atitudine obiectivă şi neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;

c)principiul confidenţialităţii – păstrarea de către personalul compartimentului de prevenire a secretului informaţiilor care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării activităţii;

d)principiul transparenţei – desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public, să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţii să constituie excepţia, în condiţiile legii;

e)principiul continuităţii şi gradualităţii – asigurarea unor controale periodice ale factorilor de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelele acceptabile.

Art. 5

Personalul compartimentului de prevenire din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă urmează anual, pe centre de localităţi, cursuri de specializare şi perfecţionare organizate în condiţiile legii, cu sprijinul inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

CAPITOLUL II:

Planificarea şi organizarea activităţii de prevenire

SECŢIUNEA 1: Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă

Art. 6

(1)Planificarea activităţilor de prevenire se realizează anual, prin Graficul de control şi Graficul de informare publică, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei şi evidenţei operatorilor economici din subordinea consiliului local şi a instituţiilor publice din sectorul de competenţă, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, şi se aprobă de către primar.

(2)Graficul de control se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează la şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, iar câte o xerocopie a acestuia se anexează la carnetele cu constatările rezultate din controale.

(3)Anterior întocmirii graficului de control, şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă repartizează personalului compartimentului de prevenire localităţile, cartierele, operatorii economici şi instituţiile publice ce urmează a fi controlate.

(4)Modelul Graficului de control este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(5)Graficul de informare publică se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează la şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi conţine activităţile de informare a populaţiei, salariaţilor şi elevilor privind pericolele potenţiale la locuinţe şi gospodării, operatorii economici şi instituţiile din subordinea consiliului local, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.

Art. 7

La planificarea activităţilor de prevenire pentru sectorul de competenţă se au în vedere:

a)riscurile identificate din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, frecvenţa şi perioada de manifestare;

b)concluziile rezultate în urma activităţilor de prevenire anterioare;

c)organizarea în sectorul de competenţă a unor activităţi tradiţionale, târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive;

d)concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative din localitate.

Art. 8

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de prevenire, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă achiziţionează, cu respectarea prevederilor legale, reglementări specifice şi materiale documentare.

Art. 9

(1)La nivelul localităţii, activitatea de prevenire este coordonată de primar.

(2)Organizarea activităţii de prevenire se asigură de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi se realizează prin personalul compartimentului de prevenire, al cărui număr este dimensionat conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 10

Pe timpul îndeplinirii misiunilor, personalul compartimentului de prevenire îşi face cunoscută calitatea prin legitimaţia de voluntar, emisă în condiţiile legii.

SECŢIUNEA 2: Servicii private pentru situaţii de urgenţă

Art. 11

(1)Planificarea activităţilor de prevenire se întocmeşte anual, prin Graficul de control şi Programul serviciului de rond, de către şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de către conducătorul instituţiei publice sau de administratorul operatorului economic.

(2)Graficul de control se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează la şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.

(3)Modelul Graficului de control este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(4)Serviciul de rond se desfăşoară pe bază de program întocmit de şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.

(5)Modelul Programului serviciului de rond este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(6)Instruirea preventivă a salariaţilor se execută conform reglementărilor specifice.

Art. 12

La planificarea activităţilor de prevenire pentru sectorul de competenţă se au în vedere:

a)riscurile identificate, frecvenţa şi perioada de manifestare;

b)concluziile rezultate în urma activităţilor de prevenire anterioare;

c)concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative.

Art. 13

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de prevenire, serviciul privat pentru situaţii de urgenţă achiziţionează, cu respectarea prevederilor legale, reglementări specifice şi materiale documentare.

Art. 14

(1)La nivelul operatorului economic/instituţiei publice, activitatea de prevenire este coordonată de către manager, administrator sau conducător.

(2)Organizarea activităţii de prevenire se asigură de către şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi se realizează prin personalul compartimentului de prevenire sau de personalul angajat al serviciului.

CAPITOLUL III:

Desfăşurarea şi finalizarea activităţii de prevenire

SECŢIUNEA 1: Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă

Art. 15

Activităţile de prevenire în sectorul de competenţă se desfăşoară:

a)de două ori pe an, de regulă primăvara şi toamna, la gospodăriile populaţiei;

b)premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece, la unităţile de învăţământ;

c)o dată pe an, la operatorii economici şi instituţiile publice din subordinea consiliului local;

d)anterior şi pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice;

e)la solicitarea conducătorilor operatorilor economici din sectorul de competenţă, cu care s-au încheiat contracte de intervenţie;

f)pentru verificarea petiţiilor cetăţenilor în probleme privind situaţiile de urgenţă, cu scopul de a face propuneri primarului pentru soluţionarea acestora.

Art. 16

Anterior controlului se studiază:

a)reglementările specifice;

b)documentele de control proprii şi ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, întocmite anterior;

c)situaţia operativă specifică;

d)alte materiale documentare/informative.

Art. 17

(1)Controalele se finalizează astfel:

a)prin consemnarea neregulilor în carnetele cu constatările rezultate din controale – cele de la gospodăriile populaţiei;

b)prin notă de control – cele de la instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliului local, de la unităţile de învăţământ şi de la operatorii economici din sectorul de competenţă, cu care s-au încheiat contracte de intervenţie.

(2)Constatările rezultate în urma controalelor executate la gospodăriile populaţiei sunt aduse la cunoştinţă proprietarilor prin consemnarea semnăturii acestora în carnet, iar nota de control prevăzută la alin. (1) lit. b) se întocmeşte în două exemplare, exemplarul numărul unu fiind înmânat reprezentantului unităţii controlate.

(3)Modelul Carnetului cu constatările rezultate din control este prezentat în anexa nr. 4, iar cel al Notei de control, în anexa nr. 5, care fac parte integrantă din prezentul regulament.

(4)După finalizarea activităţii de control, personalul compartimentului de prevenire prezintă şefului de serviciu carnetele cu constatările rezultate sau notele de control.

(5)Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă înmânează primarului, săptămânal, toate documentele de control încheiate în săptămâna anterioară, în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 18

Pe baza constatărilor rezultate, şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă întocmeşte, semestrial, analiza activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului local, şi propune măsuri pentru remedierea acestora.

SECŢIUNEA 2: Servicii private

Art. 19

Activităţile de prevenire în sectorul de competenţă se desfăşoară:

a)semestrial – control la secţiile şi instalaţiile care prezintă riscuri;

b)zilnic – serviciu de rond, conform programului;

c)la solicitarea şefilor de lucrări, instalaţii sau secţii – supraveghere.

Art. 20

(1)Controlul se execută de către şeful de serviciu şi de personalul compartimentului/ specialiştii de prevenire.

(2)Pe timpul controlului se urmăreşte respectarea prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă.

(3)Finalizarea controlului se realizează prin consemnarea neregulilor în Nota de control.

(4)Modelul Notei de control este prezentat în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(5)Premergător controlului se studiază:

a)reglementările specifice;

b)documentele de control proprii şi ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, întocmite anterior;

c)situaţia operativă specifică;

d)alte materiale documentare/informative.

Art. 21

(1)Serviciul de rond se execută de către personalul angajat al serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, problemele urmărite şi verificate fiind cele stabilite în program.

(2)Constatările rezultate sunt consemnate în registru.

(3)Modelul Registrului cu constatările din serviciul de rond este prezentat în anexa 7, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 22

(1)Supravegherea se organizează atunci când în sectorul de competenţă se desfăşoară lucrări cu foc deschis, de reparaţii sau de punere în funcţiune a unor instalaţii.

(2)Supravegherea se execută din dispoziţia şefului serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, care va stabili personalul şi măsurile necesare în vederea preîntâmpinării apariţiei unor situaţii de urgenţă.

(3)În funcţie de complexitatea operaţiunii, şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă stabileşte locul şi durata supravegherii, precum şi personalul şi tehnica de intervenţie necesare preîntâmpinării apariţiei unor situaţii de urgenţă.

(4)La încheierea activităţii de supraveghere, personalul desemnat să execute supravegherea comunică şefului serviciului privat pentru situaţii de urgenţă despre finalizarea acesteia.

Art. 23

După finalizarea activităţii preventive, personalul desemnat prezintă şefului serviciului privat pentru situaţii de urgenţă documentele întocmite, în vederea stabilirii măsurilor pentru remedierea neregulilor care nu au putut fi soluţionate.

ANEXA Nr. 1:

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al …………..

GRAFIC DE CONTROL

– model –

Nr. crt. Activitatea Luna
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1. Control la gospodăriile populaţiei:

Satul ………..

Satul ………..
Satul ………..
2. Control la unităţile sanitare:

Dispensar uman

Dispensar veterinar
3. Control la unităţile de învăţământ:

Şcoala cu clasele I-IV, satul ………..

Grădiniţa, satul ….
Liceul agricol …….
4. Controale la unităţile de cult şi cultură (mănăstiri, biserici, case de rugăciune, cămine culturale, case de cultură, cluburi etc.):

Biserica, satul ……

NOTĂ:

În funcţie de particularităţile sectorului de competenţă, se planifică controale la alte instituţii sau operatori economici din subordinea consiliului local (spaţii de cazare, societăţi comerciale de prestări de servicii către populaţie) sau cu care s-au încheiat contracte, precum şi premergător şi pe timpul desfăşurării manifestărilor cu public legate de evenimente din viaţa comunităţii (târguri, hramuri, mari sărbători religioase).

ANEXA Nr. 2:

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al …………………..

GRAFIC DE CONTROL

– model –

Nr. crt. Operatorul economic/ secţia/atelierul Luna
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1.
2.
3.
4.

NOTĂ:

În funcţie de particularităţile sectorului de competenţă, se planifică controale la operatorii economici cu care s-au încheiat contracte.

ANEXA Nr. 3:

APROB

(conducătorul instituţiei publice, managerul sau administratorul operatorului economic)

PROGRAMUL serviciului de rond

– model –

Itinerarul rondului (traseul) Intervalul orar de parcurgere Probleme de urmărit şi verificat

(activităţi de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă)

Itinerarul I

Secţia/Atelierul

Itinerarul II

Secţia/Atelierul

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Şeful serviciului,

………………….

ANEXA Nr. 4: CARNET cu constatările rezultate din control

– model –

INDICAŢII DE FOLOSIRE

Situaţiile de urgenţă la gospodăriile populaţiei pot fi preîntâmpinate dacă populaţia cunoaşte şi respectă regulile şi măsurile de prevenire a acestora.

Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a desfăşura activităţi pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă în localităţile unde sunt constituite şi de a face cunoscute cetăţenilor regulile şi măsurile de preîntâmpinare a acestora.

Carnetul cuprinde principalele reguli şi măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei, pe baza cărora personalul compartimentului de prevenire execută controlul şi stabileşte măsuri în raport cu situaţia găsită la faţa locului.

Neregulile constatate vor fi înscrise în carnet sub formă prescurtată.

Exemplu: Într-o gospodărie s-a constatat că proprietarul foloseşte focul deschis sau mijloace de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje sau alte materiale combustibile; în loc de a se înscrie în întregime neregula în carnet, se va înscrie: punctul 2b, ceea ce corespunde cu încălcarea prevăzută în îndrumător la punctul respectiv.

Dacă anumite încălcări nu sunt prevăzute în carnet, atunci acestea se înscriu în întregime fără a se mai folosi forma prescurtată.

Este indicat ca la gospodăriile în care s-au constatat nereguli să se execute verificări ulterioare pentru a vedea dacă acestea s-au remediat, fără a se aştepta al doilea control periodic.

Pentru mai multă eficacitate a controlului, personalul compartimentului de prevenire va explica cetăţenilor în ce constau neregulile, ce trebuie făcut pentru remedierea lor şi mai ales urmările posibile ale acestora, folosind în acest scop exemple de incendii provocate de neglijenţa sau de nerespectarea regulilor de prevenire a altor situaţii de urgenţă.

De asemenea, vor face recomandări cu privire la modul de salvare a oamenilor şi de evacuare a animalelor în caz de incendiu sau alte situaţii de urgenţă.

1.Reguli şi măsuri de prevenire la grajduri, magazii şi alte dependinţe:

a)este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecţie sau cu felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile;

b)se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spaţii;

c)uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide spre exterior. Nu este permisă blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale;

d)încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea şi alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior;

e)se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependinţe a oricărui fel de carburant în cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare;

f)este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu, în magazii, şuri sau instalate în apropierea materialelor combustibile.

2.Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire la depozite de furaje, paie şi alte materiale:

a)furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc;

b)este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje şi materiale combustibile;

c)focurile deschise făcute în curţi, la o distanţă mai mare de 10 m faţă de depozitele de furaje, paie şi alte materiale, trebuie atent supravegheate, în locuri special amenajate (gropi), iar pe timp de vânt sunt interzise.

3.Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire la folosirea bucătăriilor de vară, cuptoarelor şi maşinilor de gătit:

a)este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit sau bucătării de vară improvizate în apropierea grajdurilor, şurilor, locurilor de depozitare a furajelor şi a altor materiale combustibile;

b)este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streaşină fără să fie izolate pe părţile combustibile ale construcţiei. Izolaţia se face pe o distanţă de 40 cm de o parte şi de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanţe de 15 cm între faţa exterioară a burlanului şi elementele combustibile, precum şi prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vată de sticlă tencuită sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperişul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streaşină;

c)este interzisă aruncarea la întâmplare, pe lângă furaje, şuri, grajduri sau alte materiale combustibile, a cenuşii. Cenuşa se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă jăraticul rămas în ea.

4.Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea sobelor:

a)sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii de scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal;

b)este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm;

c)nu este permis să se folosească sobe cu uşiţele defecte;

d)este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

e)sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşilor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70×50 cm;

f)nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;

g)focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

h)se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur.

5.Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea coşurilor şi burlanelor:

a)coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:

– la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

– la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

b)nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

c)coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5-0,8 m;

d)coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;

e)burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.

6.Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice:

a)este interzisă folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace etc.;

b)este interzisă înlocuirea siguranţelor electrice cu sârmă, cuie etc. Siguranţele arse vor fi înlocuite numai de electrician autorizat;

c)nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier de călcat, reşou, radiator etc.;

d)este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate;

e)fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii pe suporţi de sârmă sau de cărămidă.

7.Respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor la folosirea lămpilor de iluminat şi de gătit cu lichide inflamabile, precum şi la folosirea acestor lichide:

a)lămpile de iluminat şi de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul nu trebuie să fie spart, să aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie să se facă când lămpile sunt stinse;

b)este interzisă aşezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde uşor sau în locuri unde din neglijenţă ar putea fi răsturnate, dând naştere la incendii;

c)lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcţionării lor;

d)este interzis să se depoziteze în locuinţe lichide inflamabile în cantităţi mai mari de 25 litri. Această cantitate se va păstra în bidoane adecvate (metalice) bine închise şi la locuri ferite de posibilitatea incendierii;

e)curăţarea cu substanţe uşor inflamabile a parchetelor, a duşumelelor, a hainelor etc. nu este permisă în încăperi unde este aprins focul.

8.Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire privitoare la folosirea buteliilor de gaze lichefiate (aragaz):

a)este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorului şi furtunului;

b)buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete;

c)buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m, iar faţă de o sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel puţin 2 m;

d)este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată sau înclinată; ele se vor folosi doar în poziţie verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face respectându-se principiul „gaz pe flacără”;

e)este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente.

9.Respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor în podurile caselor:

a)este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori de alte materiale combustibile în podurile caselor;

b)nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii;

c)este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în poduri;

d)este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor etc.; pentru iluminat se vor folosi felinare de vânt în stare bună de funcţionare.

10.Educarea copiilor şi supravegherea lor pentru a nu provoca incendii:

a)copiii nu trebuie lăsaţi singuri în încăperi în care sunt sobe de încălzit sau de gătit, lămpi cu petrol pentru iluminat ori gătit în stare de funcţionare;

b)copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete, artificii etc.). Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor.

11.Respectarea regulilor privind protecţia împotriva inundaţiilor în zonele unde acest risc se manifestă cu precădere:

a)curăţarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor;

b)interzicerea blocării sau obturării podurilor ori podeţelor cu materiale care ar împiedica scurgerea apei.

12.Respectarea regulilor şi modului de comportare stabilite de autorităţi pentru diferite situaţii de urgenţă, în funcţie de riscurile identificate în plan teritorial.

CARNET cu constatările rezultate din control

– model –

Gospodăria dl. ………………, str. ……………….. nr. ……… Gospodăria dl. ………………, str. ……………….. nr. ………
Data controlului Constatări Termen de remediere Semnătura de luare la cunoştinţă Data controlului Constatări Termen de remediere Semnătura de luare la cunoştinţă
Gospodăria dl. ………………, str. ……………….. nr. ……… Gospodăria dl. ………………, str. ……………….. nr. ………
Data controlului Constatări Termen de remediere Semnătura de luare la cunoştinţă Data controlului Constatări Termen de remediere Semnătura de luare la cunoştinţă

ANEXA Nr. 5:

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al …………………..

NOTĂ DE CONTROL

Nr. ………. din ……………..

– model –

Încheiată astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit art. ….. din …… (se va înscrie actul normativ).

PROPRIETAR

OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI

PERIOADA CONTROLULUI

SPECIALIST DIN COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE

PARTICIPANŢI DIN PARTEA OPERATORULUI ECONOMIC/INSTITUŢIEI CONTROLATE

1.NEREGULI CONSTATATE

Se vor menţiona toate încălcările actelor normative care reglementează activitatea de prevenire a incendiilor şi protecţie civilă.

2.MĂSURI

Se vor înscrie măsurile pentru înlăturarea neregulilor constatate.

Reprezentantul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,

………………………

(numele şi prenumele în clar şi semnătura)

Reprezentantul beneficiarului,

…………………………..

(numele şi prenumele în clar şi semnătura)

Se va aplica ştampila beneficiarului.

ANEXA Nr. 6:

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al ………………

NOTĂ DE CONTROL

Nr. ………. din ……………..

– model –

Încheiată astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit art. …. din …… (se va înscrie actul normativ).

PROPRIETAR*)

– SECŢIA/ATELIERUL,

OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUŢIA*)

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI*)

SPECIALIST DIN COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE

PARTICIPANŢI DIN PARTEA OPERATORULUI ECONOMIC/INSTITUŢIEI CONTROLATE*)

1.NEREGULI CONSTATATE

Se vor menţiona toate încălcările actelor normative care reglementează activitatea de prevenire a incendiilor şi protecţie civilă.

2.MĂSURI

Se vor înscrie măsurile pentru înlăturarea neregulilor constatate.

Reprezentantul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă,

………………………

(numele şi prenumele în clar şi semnătura)

Şeful secţiei/atelierului/Reprezentantul beneficiarului,

…………………………..

(numele şi prenumele în clar şi semnătura)

Se va aplica ştampila beneficiarului*).

*) Se va completa numai în cazul în care controalele se execută la alte instituţii publice/operatori economici din sectorul de competenţă, cu care s-au încheiat contracte/convenţii.

ANEXA Nr. 7:

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al ………………

REGISTRU cu constatările din serviciul de rond

– model –

Nr. crt. Secţia/atelierul controlată/controlat Data şi ora Constatări/ încălcări Măsuri dispuse/ luate Semnătura conducătorului locului de muncă Semnătura persoanei care a efectuat rondul Măsuri dispuse de şeful serviciului

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 161 din data de 7 martie 2007