ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,

ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, urmăreşte punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3

(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 87/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 13 septembrie 2001.

ANEXĂ: Metodologie privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Prezenta metodologie stabileşte etapele de parcurs şi principalele elemente, factori, parametri, criterii, instrumente, tehnici şi procedee care sunt avute în vedere în activitatea de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul care execută astfel de activităţi.

Art. 2

(1)Metodologia se aplică la:

a)elaborarea şi/sau adoptarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a metodelor şi procedurilor pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniilor de competenţă ale organelor respective;

b)asigurarea, de către administratorii operatorilor economici şi conducătorii de instituţii, a identificării şi evaluării riscurilor de incendiu din unităţile proprii, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor;

c)stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în cazul intervenţiilor efectuate la construcţiile existente, când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor în vigoare privind cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;

d)validarea scenariilor de securitate la incendiu;

e)expertizarea construcţiilor existente.

(2)Metodologia nu se aplică la instalaţiile de producere şi transport al energiei electrice, exploatările miniere de suprafaţă sau subterane, instalaţiile şi platformele de foraj, extracţie, prelucrare şi transport de produse petroliere şi gaze naturale, construcţiile din domeniul nuclear, mijloacele de transport rutier, naval, feroviar şi aerian, pentru acestea urmând a fi elaborate metodologii specifice de către autorităţile competente pentru fiecare domeniu.

Art. 3

În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:

a)agent – factorul activ rezultat în caz de incendiu, care provoacă diferite fenomene fizice, chimice, electromagnetice sau biologice, cu acţiuni şi efecte asupra construcţiilor, instalaţiilor şi a utilizatorilor;

b)ardere, combustie – reacţia exotermă a unei substanţe cu un comburant care emite efluenţi însoţiţi de flăcări şi/sau incandescenţă;

c)arson – termen de origine engleză, intraductibil, ce desemnează un incendiu provocat printr-o acţiune intenţionată;

d)bancă de date privind incendiile – situaţia statistică a cauzelor şi pagubelor provocate de incendii produse într-un anumit domeniu de activitate, întocmită de organul/compartimentul de specialitate al administraţiei publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociaţie profesională care deţine competenţa profesională prevăzută de reglementările specifice;

e)reacţie la foc – comportarea unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la care este expus, în condiţii specificate;

f)clase de reacţie la foc – expresiile cantitative formulate în termeni de performanţă pentru modul de comportare a produselor la acţiunea focului, în condiţii de utilizare finală, structurate într-o serie de niveluri de performanţă;

g)comportare la foc – schimbarea sau menţinerea proprietăţilor fizice şi/sau chimice ale unui produs expus la foc;

h)densitate de sarcină termică – raportul dintre sarcina termică şi suprafaţa pardoselii spaţiului afectat de incendiu;

i)împrejurare preliminată – situaţia în care se poate găsi la un moment dat un ansamblu de elemente materiale, cu sau fără participarea factorului uman, care poate genera şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu;

j)incendiu – arderea autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;

k)risc de incendiu – produsul dintre probabilitatea de iniţiere a unui incendiu într-un proces tehnologic sau într-o situaţie tehnică dată şi importanţa estimată a pagubelor sau a consecinţelor lor la apariţia incendiului;

l)risc de incendiu acceptat – nivelul-limită maxim al riscului de incendiu, considerat acceptabil din punct de vedere al gravităţii consecinţelor incendiului, corelat cu probabilitatea de iniţiere a evenimentului respectiv;

m)sistem – ansamblul de elemente materiale, umane şi/sau informaţionale asociate într-o relaţie de interdependenţă, situat într-un mediu dat, care îndeplineşte una sau mai multe funcţii specificate, în scopul desfăşurării corespunzătoare a uneia ori mai multor activităţi;

n)sarcină termică de incendiu – energia termică care poate fi produsă prin arderea completă a tuturor materialelor combustibile conţinute într-un spaţiu, inclusiv finisajele tuturor suprafeţelor;

o)sursă de aprindere/iniţiere a arderii – sursa de energie care produce o ardere, aceasta putând fi un fenomen fizic, chimic sau de altă natură, care generează o cantitate de energie capabilă de a iniţia aprinderea unui material sau mediu combustibil;

p)consecinţe – rezultatul sau rezultatele evenimentelor, exprimate negativ ori pozitiv, cantitativ sau calitativ;

q)probabilitate de producere a incendiilor – măsura în care un eveniment de tip incendiu este probabil să se producă; se exprimă în număr de evenimente produse într-o unitate de timp;

r)frecvenţă – gradul de repetabilitate a unui eveniment într-o perioadă de timp.

CAPITOLUL II: Managementul riscurilor de incendiu

SECŢIUNEA 1: Etape de parcurs în fazele de proiectare şi exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor

Art. 4

(1)Managementul riscurilor de incendiu presupune următoarele etape:

a)stabilirea sistemului sau procesului supus evaluării;

b)stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului;

c)alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru;

d)identificarea pericolelor de incendiu;

e)identificarea riscurilor;

f)estimarea şi cuantificarea riscului;

g)evaluarea riscului;

h)controlul riscului;

i)monitorizarea riscului;

j)documentaţia rezultată în urma procesului de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.

(2)Schemele logice de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare, respectiv de exploatare, sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

(3)Principalele obiective ale managementului riscului de incendiu sunt:

a)asigurarea securităţii utilizatorilor şi a echipelor de intervenţie;

b)protejarea proprietăţii;

c)asigurarea continuităţii activităţilor operatorilor economici;

d)protejarea mediului;

e)protejarea patrimoniului – monumente istorice, de arhitectură sau alte valori culturale.

Art. 5

Factorii care trebuie luaţi în considerare în managementul riscului de incendiu sunt:

a)pierderile de vieţi omeneşti: numărul de decese/100.000 de locuitori, numărul de copii morţi/100.000 de copii, numărul de morţi prin inhalare de fum, monoxid de carbon, substanţe toxice, numărul de morţi în afara sau în interiorul locului focarului de iniţiere a incendiului, numărul de morţi pe lună, săptămână, zi şi altele asemenea;

b)efectul asupra mediului: afectarea apei, aerului, pământului, speciilor de animale şi ecosistemelor, costurile refacerii acestora, costurile materialelor de curăţare, suprafeţele afectate, numărul populaţiei, fauna şi flora afectate şi altele asemenea;

c)afectarea patrimoniului, proprietăţii şi a continuităţii activităţilor operatorilor economici, ca de exemplu: numărul construcţiilor/instalaţiilor afectate, durata de aducere la starea iniţială anterioară incendiului sau de restaurare – în cazul obiectivelor de patrimoniu, valoarea pagubelor incendiilor sau ale unui incendiu, costurile refacerii proprietăţii, pierderile în procente ale valorii asigurate, perioada de timp pierdută în desfăşurarea activităţii economice, valoarea financiară a întreruperii activităţii economice din valoarea asigurată şi altele asemenea;

d)costul măsurilor implementate de control al riscului;

e)efectele asupra imaginii operatorului economic/instituţiei.

SECŢIUNEA 2: Stabilirea sistemului/procesului supus evaluării de risc

Art. 6

În funcţie de obiectivele stabilite, identificarea şi evaluarea riscului de incendiu pot include un singur sistem/proces, prin evaluarea nivelului intrinsec al riscului pentru sistemul/procesul respectiv sau prin evaluarea mai multor sisteme/procese, prin evaluarea globală a riscului de incendiu, când trebuie avute în vedere: interdependenţa sistemelor/proceselor, inclusiv a măsurilor de securitate la incendiu active şi/sau pasive, efectul propagării incendiilor sau al prăbuşirii construcţiilor/instalaţiilor, precum şi alţi factori, cum ar fi vârsta şi starea fizică a utilizatorilor, nivelul de instruire al acestora.

SECŢIUNEA 3: Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului

Art. 7

Conceptul de acceptabilitate a riscului de incendiu se bazează pe premisa că în orice sistem/proces supus evaluării există un anumit nivel de risc, denumit nivel de risc acceptabil, peste care gravitatea consecinţelor unui incendiu, exprimată în pierderi umane, materiale şi/sau financiare nu poate fi acceptată.

Art. 8

(1)Nivelul de acceptabilitate a riscului de incendiu sau riscul de incendiu acceptat se stabileşte, după caz, pe baza experienţei anterioare sau a raţionamentelor previzionale, de către:

a)autorităţile abilitate să elaboreze şi să emită reglementări tehnice în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b)administratorul şi/sau conducătorul instituţiei, prin strategia de apărare împotriva incendiilor adoptată în interiorul unităţii sale;

c)societăţile de asigurare/reasigurare.

(2)Criteriile de acceptabilitate au forme variate, cum ar fi valori cantitative, valori comparative sau alte tipuri de valori agreate, care depind de factorii menţionaţi la alin. (1), de sistemul/procesul analizat şi de metoda aleasă pentru analiza riscului, ţinându-se cont de:

a)reglementările prescriptive;

b)reglementările bazate pe conceptul de performanţă;

c)standarde şi ghiduri.

SECŢIUNEA 4: Alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru

Art. 9

(1)În raport de fazele determinante ale sistemului supus evaluării, care pot fi de proiectare, execuţie, exploatare sau postutilizare şi de funcţiile acestuia, după caz, civilă, de producţie, mixtă, se utilizează următoarele tehnici, procedee şi metode, denumite în continuare metode:

a)calitative;

b)matematice – cantitative, semicantitative;

c)analitice;

d)grafice;

e)combinate.

(2)Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 10

(1)Metodele şi procedeele matematice de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu constau în determinarea unor valori numerice ataşate sistemului supus evaluării.

(2)Valorile numerice se determină printr-o formulă de calcul, în care intervin ca necunoscute pericolele de incendiu, consecinţele acestora asupra sistemului, efectele prezumate ale măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute, precum şi posibilitatea de activare a factorilor de pericol, fiecare dintre aceşti factori fiind cuantificaţi şi exprimaţi prin valori numerice cu ajutorul unor scări convenabil alese.

Art. 11

Metodele şi procedurile analitice constau în identificarea şi analizarea, pe baza unor algoritmi logici, a tuturor disfuncţiilor ce pot apărea în sistemul supus evaluării şi a căror finalitate este incendiul sau un eveniment urmat de incendiu.

Art. 12

(1)Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazează pe exprimarea riscului de incendiu ca o funcţie de 2 parametri globali şi compararea funcţiei cu anumite domenii de acceptabilitate.

(2)De regulă, parametrii globali acceptaţi sunt: probabilitatea P de apariţie a evenimentului şi nivelurile de gravitate G a consecinţelor, ambii parametri fiind cuantificaţi cu un anumit număr de valori.

(3)Riscul de incendiu se exprimă generic printr-o relaţie de forma:

Rincendiu = f (P, G). Reprezentarea grafică a relaţiei riscului la incendiu poate fi de forma prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

SECŢIUNEA 5: Identificarea pericolelor de incendiu

Art. 13

Identificarea pericolelor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire a factorilor care pot genera, contribui şi/sau favoriza producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu, şi anume:

a)clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii;

b)proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice;

c)sursele potenţiale de aprindere existente;

d)condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu.

Art. 14

Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe:

a)surse de aprindere cu flacără: flacără de chibrit, lumânare, aparat de sudură şi altele asemenea;

b)surse de aprindere de natură termică: obiecte incandescente, căldură degajată de aparate termice, efectul termic al curentului electric şi altele asemenea;

c)surse de aprindere de natură electrică: arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică şi altele asemenea;

d)surse de aprindere de natură mecanică: scântei mecanice, frecare şi altele asemenea;

e)surse de aprindere naturale: căldură solară sau trăsnet şi altele asemenea;

f)surse de autoaprindere de natură chimică, fizico-chimică şi biologică, reacţii chimice exoterme;

g)surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor incendiare;

h)surse de aprindere indirecte: radiaţia unui focar de incendiu şi altele asemenea.

Art. 15

Împrejurările preliminate care pot determina şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă, în următoarele grupe:

a)instalaţii şi echipamente electrice, defecte ori improvizate;

b)receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi;

c)sisteme şi mijloace de încălzire, instalaţii de ventilare, climatizare, răcire defecte, improvizate sau nesupravegheate;

d)contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire;

e)jocul copiilor cu focul;

f)fumatul în locuri cu pericol de incendiu/explozie;

g)sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor;

h)reacţii chimice, urmate de incendiu;

i)folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru neadecvate, precum şi executarea de operaţiuni mecanice în medii periculoase;

j)neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaţiunilor şi lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi aparatelor cu piese în mişcare;

k)scurgeri de produse inflamabile;

l)defecţiuni tehnice de construcţii-montaj;

m)defecţiuni tehnice de exploatare;

n)nereguli organizatorice;

o)explozie urmată de incendiu;

p)trăsnet şi alte fenomene naturale;

q)arson;

r)neîntreţinerea elementelor de construcţii cu rol de separare la incendiu sau a instalaţiilor şi echipamentelor de protecţie împotriva incendiilor, precum şi probabilitatea ca acestea să nu declanşeze/funcţioneze în caz de incendiu;

s)izbucnirea şi dezvoltarea unor incendii în zone periurbane, cum sunt, de exemplu, incendiile de pădure sau de vegetaţie uscată, care pot afecta construcţii şi instalaţii tehnologice;

t)alte împrejurări.

Art. 16

Nivelurile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spaţii, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri civile, de producţie şi/sau depozitare ori cu funcţii mixte, precum şi la instalaţii tehnologice, care se precizează în mod obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie la incendiu, potrivit reglementărilor tehnice.

SECŢIUNEA 6: Identificarea riscurilor de incendiu

Art. 17

Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv.

Art. 18

Probabilitatea de producere a incendiului se bazează pe date statistice privind incendiile sau pe modele matematice, în cazurile în care statistica nu dispune de date suficiente.

Art. 19

Probabilitatea de producere a consecinţelor este bazată pe analiza probabilistică şi pe modele deterministe privind dezvoltarea incendiului, propagarea efluenţilor incendiului, evaluarea evacuării utilizatorilor şi altele asemenea.

Art. 20

La estimarea riscului de incendiu, respectiv a probabilităţii de iniţiere a unui incendiu şi de producere a consecinţelor acestuia, se au în vedere, de regulă, următoarele elemente:

a)pericolele de incendiu identificate;

b)nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor privind cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;

c)nivelul de echipare şi dotare cu sisteme, instalaţii, echipamente şi aparatură de alimentare cu apă, gaze combustibile, energie electrică şi termică, de ventilaţie şi climatizare, starea de funcţionare şi performanţele acestora;

d)factorul uman, determinat de numărul de persoane, vârsta şi starea fizică ale acestora, nivelul de instruire;

e)alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu.

Art. 21

(1)Măsurile de apărare împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea riscului de incendiu, sunt cele destinate reducerii, neutralizării şi/sau eliminării pericolelor de incendiu, respectiv pentru limitarea, localizarea şi/sau lichidarea unui incendiu, în cazul în care acesta s-a produs.

(2)Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează şi se stabilesc, după caz, pe baza prevederilor reglementărilor tehnice, a normelor şi dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor şi a celor specifice fiecărui domeniu de activitate, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor identificate.

Art. 22

Cuantificarea probabilităţii de iniţiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode de evaluare specifice principalelor domenii de activitate, a băncilor de date privind incendiile, probabilitatea exprimându-se prin numărul de evenimente produse într-un anumit interval de timp, considerat reprezentativ.

Art. 23

În absenţa unor bănci de date privind incendiile, probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativă, potrivit următoarelor calificative asociate evenimentelor respective:

a)extrem de rare – probabilitatea de producere nu se distinge de zero: P ~ 0;

b)rare – improbabil de a se produce: P < 10-6;

c)improbabile – improbabil de a se produce în funcţionarea unui sistem dat, dar nu există certitudini pe baze experimentale: P >10-6;

d)probabile – se produc de câteva ori pe durata de viaţă a sistemului: P > 0,0001;

e)posibile – se pot produce pe durata de viaţă a sistemului: P > 0,01;

f)frecvente – probabilitatea de producere este frecventă, pe baze experimentale: P < 1.

Art. 24

Evaluarea estimativă cumulată a efectelor agenţilor care pot interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor, instalaţiilor şi a utilizatorilor, precum şi asupra factorilor de mediu se exprimă prin niveluri de gravitate.

Art. 25

La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea în vedere, în principal, următorii parametri:

1.Impactul direct al incendiilor, prin următoarele consecinţe:

a)numărul persoanelor: victime, periclitate, evacuate sau salvate;

b)valoarea pierderilor materiale;

c)numărul animalelor: moarte, periclitate, evacuate sau salvate;

d)efectele negative asupra unor factori de mediu, cum ar fi: păduri, culturi, apă sau aer.

2.Capacitatea operaţională a forţelor şi mijloacelor specializate de răspuns, prestabilite sau concentrate efectiv, pentru:

a)evacuare, salvare şi protecţie;

b)limitarea şi stingerea incendiilor;

c)înlăturarea operativă a unor urmări ale incendiilor.

3.Costurile recuperării şi reabilitării.

4.Importanţa economică şi socială a construcţiei şi/sau instalaţiei.

Art. 26

Corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecinţele directe şi clasificarea incendiilor se poate face pe baza tabelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

Art. 27

În funcţie de probabilităţile de iniţiere şi de nivelurile de gravitate estimate ale incendiilor se stabilesc niveluri de risc de incendiu pe zone, spaţii, încăperi, compartimente de incendiu şi construcţii/instalaţii tehnologice, care se precizează în mod obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie la incendiu, potrivit reglementărilor tehnice.

SECŢIUNEA 7: Evaluarea riscurilor de incendiu

Art. 28

(1)Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat.

Art. 29

La evaluarea riscului de incendiu se iau în considerare factori ca:

a)sursele de aprindere, precum şi măsurile prevăzute pentru diminuarea pericolului de incendiu;

b)iniţierea şi dezvoltarea incendiilor;

c)influenţa sistemelor de securitate la incendiu, eficacitatea şi fiabilitatea acestora în reducerea consecinţelor;

d)limitarea propagării fumului – sisteme evacuare a fumului şi de presurizare pe căile de evacuare;

e)sisteme de alarmare-alertare în caz de incendiu;

f)asigurarea intervenţiei serviciilor de pompieri.

f)asigurarea intervenţiei serviciilor pentru situaţii de urgenţă;

(la data 08-Dec-2008 Art. 29, litera F. din capitolul II, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 663/2008 )

Art. 30

Pe baza unor criterii de evaluare a gravităţii consecinţelor incendiului şi prin impunerea unor limite de acceptabilitate a acestora, se pot stabili 3 domenii caracteristice ale riscului de incendiu:

a)domeniul riscului neglijabil, asociat, de regulă, începuturilor de incendiu/cu consecinţe de gravitate neglijabilă, rare şi foarte rare/cu probabilitate redusă, respectiv foarte redusă de producere;

b)domeniul riscului acceptabil, aferent incendiilor minore frecvente/cu probabilitate ridicată de producere sau incendiilor majore/cu consecinţe de gravitate ridicată rare şi foarte rare;

c)domeniul riscului inacceptabil, aferent incendiilor majore posibile sau frecvente/cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijată.

Art. 31

În situaţiile în care riscul de incendiu existent depăşeşte limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilităţii de iniţiere a incendiului şi/sau a nivelului de gravitate a consecinţelor, prin măsuri de prevenire, respectiv prin măsuri de protecţie, care au ca scop limitarea, localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi limitarea şi/sau înlăturarea consecinţelor acestuia. Modelul grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

SECŢIUNEA 8: Controlul riscurilor de incendiu

Art. 32

(1)Controlul riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice şi organizatorice destinate menţinerii sau reducerii riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite.

(2)În ordinea adoptării lor, măsurile prevăzute la alin. (1) sunt: stabilirea priorităţilor de acţiune, implementarea măsurilor de control, gestionarea şi monitorizarea riscurilor.

Art. 33

(1)Stabilirea priorităţilor de acţiune reprezintă procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de risc asupra cărora este prioritar să se acţioneze.

(2)La stabilirea priorităţilor de acţiune se vor avea în vedere criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv probabilitatea de apariţie şi gravitatea consecinţelor incendiilor.

Art. 34

Implementarea măsurilor de control al riscurilor de incendiu se realizează, după caz, prin:

a)asigurarea unei examinări sistematice şi calificate a factorilor determinanţi de risc;

b)stabilirea şi elaborarea responsabilităţilor, sarcinilor, regulilor, instrucţiunilor şi măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor şi aducerea acestora la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi a persoanelor interesate;

c)stabilirea persoanelor cu atribuţii privind punerea în aplicare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

d)asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, a personalului necesar intervenţiei şi a condiţiilor pentru pregătirea acestuia;

e)reluarea etapelor de identificare şi evaluare a riscului de incendiu la schimbarea condiţiilor preliminate;

f)actualizarea permanentă a listei cu substanţele periculoase utilizate în activitatea de producţie.

SECŢIUNEA 9: Monitorizarea riscului de incendiu

Art. 35

Monitorizarea riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul activităţilor de fundamentare, elaborare şi implementare a unei strategii coerente de prevenire, de limitare şi combatere a riscurilor de incendiu, incluzând şi procesul de supraveghere a modului de desfăşurare a etapelor referitoare la identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor, de analizare a eficienţei măsurilor întreprinse în raport cu rezultatele obţinute şi de luare a deciziilor care se impun.

SECŢIUNEA 10: Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu

Art. 36

(1)Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu cuprinde următoarele:

a)scopurile analizei;

b)stabilirea sistemului/procesului supus evaluării;

c)natura pericolelor de incendiu determinate de funcţiuni, activităţi şi/sau procese tehnologice;

d)stabilirea limitei/limitelor de acceptabilitate;

e)identificarea pericolelor de incendiu;

f)metoda/metodele utilizată/utilizate pentru analizarea probabilităţii şi consecinţelor, precum şi adecvarea acestora la sistemul/procesul supus analizei;

g)banca de date utilizată;

h)estimarea şi cuantificarea;

i)evaluarea;

j)concluzii, recomandări, măsuri de reducere sub nivelul/limita de acceptabilitate.

(2)Documentaţia stabileşte, totodată, condiţiile în care evaluarea de risc este validă, precum şi tipurile de modificări în sistem/proces care necesită o nouă evaluare de risc.

CAPITOLUL III: Desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu

SECŢIUNEA 1: Condiţii pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu

Art. 37

Persoanele fizice şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu trebuie să fie autorizate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 38

Autorizarea persoanelor fizice se realizează pe bază de interviu, după depunerea unui dosar care cuprinde următoarele documente:

a)cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului din anexa nr. 6 la metodologie;

b)documente care să ateste pregătirea şi certificarea competenţei profesionale în ocupaţia de evaluator de risc de incendiu;

c)memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate.

(1)Autorizarea persoanelor fizice se realizează pe bază de interviu, după depunerea unui dosar care cuprinde următoarele documente:

a)cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului prevăzut din anexa nr. 6 la prezenta metodologie;

b)documente, în copie legalizată, care să ateste că solicitantul este absolvent al unei instituţii de învăţământ postuniversitar acreditate, în domeniile securitatea la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sau managementul/analiza riscurilor de incendiu, care include minimum un modul despre metode de evaluare a riscului de incendiu;

c)memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate, conform modelului din anexa nr. 6a la prezenta metodologie;

d)o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu executată într-o construcţie existentă, elaborată de solicitant.

(2)Etapele interviului sunt prezentate în Ghidul de interviu, prevăzut în anexa nr. 6b la prezenta metodologie.

(la data 08-Dec-2008 Art. 38 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 663/2008 )

Art. 381

Metodele de evaluare a riscului de incendiu, alături de bibliografia selectivă necesară pentru examinarea în vederea autorizării, sunt prevăzute în anexa nr. 6c la prezenta metodologie.
(la data 08-Dec-2008 Art. 38 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 663/2008 )

Art. 39

Autorizarea persoanelor juridice se realizează pe baza evaluării dosarului tehnic care cuprinde următoarele documente:

1.cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului din anexa nr. 7 la metodologie;

2.documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului – în copie:

a)denumirea, sediul social/sedii secundare;

b)certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

b)certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată;

(la data 08-Dec-2008 Art. 39, punctul 2., litera B. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 663/2008)

c)să aibă prevăzut în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi în domeniul securităţii la incendiu sau în managementul riscurilor.

(la data 08-Dec-2008 Art. 39, punctul 2., litera B. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 663/2008)

3.memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate;

4.documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii.

Art. 40

Dosarele menţionate la art. 38 şi 39 se depun la Direcţia Pompieri – Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 41

(1)Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri comunică solicitanţilor persoane fizice data susţinerii interviului în vederea autorizării, în cel mult 60 de zile de la depunerea dosarului complet.

(1)Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri comunică solicitanţilor persoane fizice data susţinerii interviului, în vederea autorizării, în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.

(la data 08-Dec-2008 Art. 41, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 663/2008)

(2)Interviul se susţine în faţa unei comisii numite prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

(3)În urma susţinerii interviului, solicitanţii sunt declaraţi admişi sau respinşi.

(4)Solicitanţii declaraţi respinşi pot depune o nouă cerere de autorizare după minimum 6 luni de la susţinerea interviului.

(5)Contestaţiile cu privire la decizia comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în termen de 48 de ore de la data desfăşurării interviului.

(6)Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prin repetarea interviului, în termen de 5 de zile de la primirea acestora.

Art. 42

Solicitanţilor declaraţi admişi li se eliberează autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, al cărei model este prezentat în anexa nr. 8 la metodologie.

Art. 43

(1)Evaluarea dosarelor menţionate la art. 39 se face de către o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general, în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.

(2)În urma evaluării dosarului, comisia hotărăşte eliberarea sau respingerea eliberării autorizaţiei. Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu pentru persoane juridice este prezentat în anexa nr. 9 la metodologie.

(3)Contestaţiile la hotărârea comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la data comunicării actului.

(4)Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la primirea acestora.

(1)Evaluarea dosarelor menţionate la art. 39 se face de către o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.

2)Criteriile pe baza cărora se realizează evaluarea dosarelor de autorizare au în vedere următoarele elemente:

a)îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate;

b)experienţa în domeniul securităţii la incendiu;

c)adresele a cel puţin 3 beneficiari privind calitatea lucrărilor efectuate de societatea solicitantă în domeniul securităţii la incendiu, respectiv a celor efectuate de evaluatorul/evaluatorii care lucrează pentru societate, după caz;

d)experienţa şi rezultatele activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu desfăşurate anterior obţinerii autorizării, după caz;

e)să facă dovada că a încheiat contract de muncă cu cel puţin o persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.

(3)Criteriul de la alin. (2) lit. d) este obligatoriu la evaluarea în vederea reînnoirii autorizaţiei.

(4)În urma evaluării dosarului, comisia hotărăşte eliberarea sau respingerea eliberării autorizaţiei. Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu pentru persoane juridice este prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie.

(5)Contestaţiile la hotărârea comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la data comunicării actului.

(6)Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la primirea acestora.

(la data 08-Dec-2008 Art. 43 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 663/2008)

Art. 44

Persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate să desfăşoare activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu au următoarele obligaţii:

a)să ţină la zi un registru de evidenţă cu sistemele constructive pe care le-au examinat în vederea identificării şi evaluării riscurilor de incendiu;

b)să prezinte registrul de evidenţă şi, prin sondaj, documentaţiile de evaluare a riscului de incendiu întocmite, la solicitarea personalului cu atribuţii de control din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

Art. 45

Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu are valabilitate 3 ani de la data emiterii, care poate fi prelungită la cererea deţinătorilor, prin reluarea procedurii de autorizare.

Art. 46

(1)Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu se retrage la propunerea organelor de control, în urma constatării elaborării unor documentaţii care nu corespund realităţii din teren.

(2)Evaluarea în vederea reautorizării persoanelor fizice şi juridice se realizează conform procedurii stabilite în prezenta metodologie, după minimum 2 ani de la retragerea autorizaţiei.

Art. 47

(1)În cazul modificării condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei, deţinătorul are obligaţia de a relua procedura de autorizare, în termen de 30 de zile de la data când au intervenit aceste modificări.

(2)Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) duce la pierderea dreptului deţinătorului autorizaţiei de a desfăşura activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.

Art. 48

Prin excepţie de la prevederile art. 37, identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu se pot face şi de către:

a)persoane fizice şi persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene, dacă pot face dovada că deţin autorizaţii în domeniu, recunoscute la nivelul Uniunii Europene;

b)proiectanţi, pentru construcţiile, instalaţiile tehnologice şi alte amenajări proiectate de aceştia;

c)experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”, potrivit legii, pentru proiectele sau construcţiile şi instalaţiile pe care le expertizează.

Art. 49

Controlul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu se efectuează de către personalul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau cel al inspecţiilor de prevenire din cadrul inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, nominalizat prin ordin de zi.

SECŢIUNEA 2: Bănci de date privind incendiile

Art. 50

Pentru asigurarea unor rezultate credibile în activitatea de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu la un sistem/proces dintr-un anumit domeniu de activitate, informaţiile referitoare la sursele şi împrejurările de producere a incendiilor, precum şi la victimele şi pagubele materiale cauzate de astfel de evenimente vor proveni numai din bănci de date întocmite de organul/compartimentul de specialitate al administraţiei publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociaţie profesională care deţine competenţa în domeniu, potrivit legii.

Art. 51

Modalitatea de punere la dispoziţie a informaţiilor cuprinse în băncile de date privind incendiile se stabileşte de către fiecare autoritate, cu respectarea principiilor confidenţialităţii şi protecţiei informaţiilor clasificate.

Art. 52

Constituirea unei bănci de date privind incendiile se comunică la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri, pentru a fi luată în evidenţă.

SECŢIUNEA 3: Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial

Art. 53

Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial se efectuează de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, respectiv de către comitetele judeţene/locale pentru situaţii de urgenţă, conform schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţă şi metodologiei de elaborare a planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritorială.

Art. 54

La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se disting următoarele tipuri de riscuri de incendiu:

a)riscuri naturale – incendii de pădure şi/sau vegetaţie;

b)riscuri industriale – incendii şi explozii la obiective şi instalaţii industriale;

c)riscuri de transport – incendii la mijloace de transport rutier, feroviar, naval şi aerian;

d)riscul construcţiilor – incendii la construcţii şi alte amenajări;

e)risc social – incendii generate de manifestări violente, acte de răzbunare etc.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 55

(1)Pe baza prevederilor prezentei metodologii ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale elaborează şi emit metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competenţă.

(2)Metodele şi procedurile prevăzute la alin. (1) se emit cu avizul de specialitate al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 56

Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pot utiliza metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, elaborate de organisme de profil din alte ţări, numai dacă metodele şi procedurile respective sunt recunoscute prin reglementări europene.

ANEXA Nr. 1:

Schema logică de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare
Schema logică de management al riscurilor de incendiu în faza de exploatare

ANEXA Nr. 2: Categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu

Categorie Definiţie Tip de determinare Exemple de metode
Calitative Tratează atât consecinţele, cât şi probabilitatea Determinarea consecinţelor şi probabilităţii diferitelor scenarii de incendiu şi interacţiunea acestora cu măsurile de securitate la incendiu adoptate – What if – metodă euristică relativ spontană, practicată în cadrul echipei de studiu, analizându-se ce se produce în cazul unui defect particular sau producerii unui eveniment;

– metoda arborilor de defectare – bazată pe un model logic care combină evenimentele de bază posibile pentru fiecare avarie, denumită „eveniment top”. Este o analiză care, pornind de la evenimentele catastrofale, detaliază cauzele şi combinaţiile care pot duce la acestea

Semicantitative: probabilitate Tratează probabilitatea cantitativ şi consecinţele calitativ Determinarea probabilităţii de producere a diferitelor tipuri de incendii şi/sau incendii în construcţii cu diferite sisteme de protecţie Baze de date statistice ale pierderilor

Analiza arborelui de stare/evenimente

Semicantitative: consecinţe Tratează consecinţele cantitativ şi probabilitatea calitativ Modele de incendiu cu o reprezentare calitativă a probabilităţii Modele de incendiu pentru incinte închise bazate pe ipoteza „celui mai defavorabil scenariu credibil de incendiu”
Cantitative Estimarea cantitativă a combinării între consecinţe şi probabilitate

Pentru o singură stare a scenariului de incendiu, riscul de incendiu este produsul dintre consecinţele stării respective şi probabilitatea producerii acesteia.

Pentru o structură, instalaţie tehnologică, localitate, riscul total de incendiu este suma riscurilor scenariilor de incendiu pentru stările analizate

Rt – risc total

Ci – consecinţele stării

Pi – probabilitatea/ frecvenţa de producere a stării

1. estimarea pierderilor

2. estimarea probabilităţii de producere a fenomenului de flash-over

3. determinarea efectelor, pierderilor, pagubelor produse în spaţiile învecinate (încăperi, niveluri) din clădire

4. trasarea graficelor în funcţie de probabilitate şi de numărul de evenimente

5. trasarea graficelor în funcţie de probabilitate şi mărimea pierderilor

6. determinarea probabilităţii de producere a rănirii unor persoane, afectarea proprietăţii, întreruperea continuităţii activităţilor operatorilor economici

7. determinarea atât a riscului individual (asupra utilizatorilor), cât şi a celui asupra societăţii (întregii populaţii)

Evaluare probalistică a riscului de incendiu pentru a determina probabilitatea ca un reactor nuclear să producă un incendiu într-o centrală nucleară

Analiza arborelui de stare/evenimente combinate cu modele de incendiu

Cost-profit/ beneficiu Determinarea costului pentru realizarea diferitelor măsuri de securitate la incendiu în vederea reducerii riscului de incendiu

Determinarea nivelului optim de protecţie la foc pe baza reducerii riscului global

Programe de calcul care să încorporeze probabilitatea, consecinţele şi datele privind costurile, într-o manieră integrată

ANEXA Nr. 3: Reprezentarea grafică a relaţiei riscului la incendiu

ANEXA Nr. 4: Tabel pe baza căruia se poate face corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecinţele directe şi clasificarea incendiilor

Niveluri de gravitate Consecinţe directe Clasificarea incendiilor
1 neglijabile
2 minore început de incendiu
3 semnificative/moderate incendiu notabil sau moderat
4 grave incendiu important sau mare
5 foarte grave incendiu foarte important sau sinistru
6 catastrofale incendiu maior sau dezastru

ANEXA Nr. 5: Model grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil

ANEXA Nr. 6: CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE IDENTIFICARE, EVALUARE ŞI CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU

Către

INSPECTORUL GENERAL AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Subsemnatul/Subsemnata ………………….., cu domiciliul în localitatea ………………., str. ……………. nr. ……, bl. ….., sc. ….., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ………….., telefon ……., fax ………., e-mail …………., CNP …………, solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.

În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele documente:

– certificat de competenţe profesionale în ocupaţia de evaluator de risc de incendiu – în copie;

– memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate,

care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ………/2007.

Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ………/2007.

Localitatea …………………………………… Semnătura …………………………………..
Data ……………………  

ANEXA Nr. 6:

 

CERERE-TIP

de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu

Către: Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

Subsemnatul/Subsemnata,………………………………., cu domiciliul în localitatea…………………………., str…………………………… nr. …, bl. …, sc. …, et…., ap. …, judeţul/sectorul……………., telefon………………, fax………………, e-mail………………, CNP……………………………, solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu.

În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic, care cuprinde următoarele documente:

a)certificat de absolvire a unui curs postuniversitar, conform prevederilor art. 38 lit. b) din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007, în copie legalizată;

b)memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate;

c)o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu, executată într-o construcţie existentă, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 38 lit. d) din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.

Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei menţionate mai sus.

Localitatea………………………..

Semnătura…………………………

Data………
(la data 08-Dec-2008 anexa 6 modificat de anexa 1 din Ordinul 663/2008)

ANEXA Nr. 6a:

MEMORIU DE ACTIVITATE

1.Adresa, telefon, fax, e-mail

2.Date generale privind activitatea desfăşurată până în prezent (se vor consemna perioada, instituţia, serviciul/compartimentul, principalele atribuţii)

3.Informaţii privind cursurile postuniversitare efectuate în instituţii de învăţământ superior acreditate, în domeniile securitate la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, managementul/analiza riscurilor de incendiu (perioada efectuării cursului, titlul cursului, unitatea de învăţământ în care s-a desfăşurat cursul)

4.Lista cu principalele activităţi de evaluare a riscului de incendiu (după caz)

NOTĂ:

La memoriul de activitate se va ataşa o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu executată sau prezentarea uneia dintre metodele precizate în anexa nr. 6c la Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007.
(la data 08-Dec-2008 anexa 6 completat de anexa 2 din Ordinul 663/2008)

ANEXA Nr. 6b:

GHID DE INTERVIU

pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în vederea desfăşurării activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu

Scopul interviului este de a identifica nivelul de pregătire profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor al solicitanţilor, experienţa şi corecta apreciere a situaţiilor de caz la care candidatul trebuie să răspundă. În acest sens, solicitanţii trebuie să demonstreze că sunt pregătiţi profesional pentru a corespunde exigenţelor domeniului lor de activitate şi de responsabilitate impuse în desfăşurarea activităţilor specifice de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.

Interviul susţinut de solicitanţi în faţa comisiei este conceput în 3 etape, după cum urmează:

I.Prezentarea memoriului de activitate şi întrebări ale comisiei privind specificul activităţii desfăşurate.

II.Întrebări din bibliografie (seria de acte normative şi reglementări tehnice specifice sau conexe securităţii la incendiu – prezentată în anexa nr. 6c la Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007)

III.Prezentarea şi susţinerea de către solicitant, după caz, a unei lucrări relevante de identificare şi evaluare a riscului de incendiu pe care a executat-o sau a uneia dintre metodele precizate în bibliografia selectivă, prezentată în anexa nr. 6c la Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007.


(la data 08-Dec-2008 anexa 6^A completat de anexa 3 din Ordinul 663/2008)

ANEXA Nr. 6c:

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

I.Acte normative specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor

II.Reglementări tehnice (normative, norme, ghiduri, manuale, prescripţii) specifice şi conexe care vizează cerinţa esenţială „securitate la incendiu” a construcţiilor)

III.Metode de evaluare a riscului de incendiu

1.Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate – indicativ GT-030-01, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.613/2001

2.Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii – indicativ GT-049-02, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.003/2002

3.Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap – indicativ GT-050-02, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.002/2002

NOTĂ:

1.Solicitanţii pot studia şi alte metode:

1.1.metode generale care au fost publicate în lucrări de specialitate din România sau din străinătate (exemple: Metoda de Analiză a Disfuncţiilor Sistemelor – Metodă Organizată Sistemică de Analiză a Riscurilor, cunoscută sub acronimul MADS-MOSAR, metoda S.I.A. – metodă matematică de evaluare a riscului de incendiu, pusă la punct de Societatea Inginerilor şi Arhitecţilor şi Asociaţia Societăţilor de Asigurare – Reasigurare din Elveţia etc);

1.2.metode elaborate de ministere, conform art. 18 lit. d) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

1.3.metode utilizate în statele Uniunii Europene.

2.Având în vedere modificările legislaţiei în domeniu, bibliografia actualizată pe baza căreia se susţine interviul cu persoanele care solicită autorizarea se afişează pe site-ul www.igsu.ro
(la data 08-Dec-2008 anexa 6^B completat de anexa 4 din Ordinul 663/2008)

ANEXA Nr. 7: CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE IDENTIFICARE, EVALUARE ŞI CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU

Către

INSPECTORUL GENERAL AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Subsemnatul/Subsemnata ……………….., în calitate de manager/patron al/a ………………., persoană juridică, cu sediul în localitatea ………….., str. ………….. nr. ….., bl. ……, sc. ….., et. ….., ap. ….., judeţul/sectorul …………., telefon ………, fax ………, e-mail ………., înregistrată la registrul comerţului sub nr. …….., solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.

În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele:

– documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului – în copie:

– denumirea, sediul social/sedii secundare;

– certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

– memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate;

– documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii – în copie,

care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ………/2007.

Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ………../2007.

Localitatea …………………………………… Semnătura …………………………………..
Data ……………………  

ANEXA Nr. 7:

CERERE-TIP

de autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu

Către: Inspectorul general al inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

Subsemnatul/Subsemnata,………………………………………………, în calitate de manager/patron, solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, a persoanei juridice…………………………………………………………………………………………………….,(denumire societate) cu sediul în localitatea…………………………., str………………………..nr…., bl. …, sc. …, et…., ap. …, judeţul/sectorul…………….., telefon………………,fax……………………………, e-mail……………….. înregistrată la registrul comerţului sub nr. ………………………

În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele:

– documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului, în copie legalizată:

– denumirea, sediul social/sedii secundare;

– certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată;

– memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate;

– documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii, în copie legalizată, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007.

Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei de mai sus.

Localitatea………………………..

Semnătura……………

Data……….
(la data 08-Dec-2008 anexa 7 modificat de anexa 5 din Ordinul 663/2008)

ANEXA Nr. 8:

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

AUTORIZAŢIE

Nr. ………. din ………………

pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu

În baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ………../2007,

în urma Cererii înregistrate sub nr. ………. din …………… şi a susţinerii interviului din …………………………,

se autorizează domnul/doamna ………………… din localitatea …………….., str. ………….. nr. ……, bl. ……, sc. ….., et. ….., ap. ….., judeţul/sectorul ………., telefon ………, fax ……., e-mail ……….., pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.

Perioada pentru care se acordă autorizarea …………………… .

Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea, respectiv retragerea autorizaţiei.

Inspector general,

…………………..

Adjunctul inspectorului general,

……………………….

ANEXA Nr. 9:

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

AUTORIZAŢIE

Nr. ………. din …………… pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu

În baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ………../2007,

în urma Cererii înregistrate sub nr. ………. din …………… şi a evaluării dosarului tehnic depus,

se autorizează ……………., cu sediul social în localitatea …………………, str. ……………. nr. ……, bl. ……, sc. ….., et. …., ap. ….., judeţul/sectorul ………….., telefon …….., fax ………, e-mail ………., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. …….., pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.

Perioada pentru care se acordă autorizarea ……………………………. .

Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea, respectiv retragerea autorizaţiei.

Inspector general,

………………….

Adjunctul inspectorului general,

……………………..

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 360 din data de 28 mai 2007

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 360 din data de 28 mai 2007