ORDIN nr. 217 din 30 mai 2007 privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:

 

Art. I

1.Anexa nr. 7 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ: PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR

MINISTERUL ………………………………

UNITATEA ………………………………….

JUDEŢUL ……………………………………

Exemplar 1/2/3
PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR

Seria …………. Nr. …………………..

Încheiat în data de ………… ………. .20…… în localitatea …………………………………………….

Subsemnatul ……………………………………………….. în calitate de …………………………….. din (unitatea)…………………………….. am constatat în data de ……… …….. .20…… ora la locul …………………………… următoarele: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

* S-a încheiat în 3 exemplare anexa cuprinzând contravenţiile săvârşite DA/NU ( anexa va avea seria şi nr. procesului verbal).

Fapta/ele este/sunt prevăzută/e de:

– art. ………… din …………… şi sancţionată cu avertisment/amendă în cuantum de ………. lei.

– art. ………. din ……….. şi sancţionată cu avertisment/amendă în cuantum de ……………. lei.

– art. ……….. din ………… şi sancţionată cu avertisment/amendă în cuantum de …………..lei.

Amenda cumulată se stabileşte în sumă de ……………………………. lei.

În conformitate cu art. ……….. alin. ….. lit. …… din ……………………. se stabileşte următoarea sancţiune complementară: ……………………………….

De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător contravenientul persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociaţie familială/persoană fizică: ……………………………………. filiala/sucursala ……………………….. cu sediul/domiciliul în ………………………………. str. ………………… nr. ………….. bl. ………… sc. ……… ap. ………… judeţ/sector …………….. având codul unic de înregistrare …………………………… în registrul comerţului, cod fiscal nr. ………………………. reprezentată de ……………………………….. în calitate de ………………………, cu domiciliul în ……………………………… str. ………………… nr. ………….. bl. ………… sc. ……… ap. ………… judeţ/sector …………….., posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ………….. nr. ………………………….. eliberat(â)/emis de poliţia/statul …………………… la data de ………………………., C.N.P. …………………………………………………..
Contravenientul este obligat să achite suma de ……………….. lei, în contul nr. ………………………………….. deschis la ……………………………………. sau la casieriile …………………………………………. şi să predea copia chitanţei în termen de 15 zile de la data înştiinţării/comunicării prezentului proces verbal, unităţii …………………………………………. situat/ă în …………………………… str. …………………… nr. ……….. judeţ/sector ………………

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii, reprezentând …………………… lei, iar copia chitanţei se predă în acelaşi termen. Dacă nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal se va proceda la executarea silită.

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Alte menţiuni ale agentului constatator: contravenientul nu se află de faţă/ refuză/ nu poate să semneze.

Subsemnatul(a) ………………………………. posesor al B.I./C.I./Paşaport seria …………. nr. ………………….. eliberat(ă)/emis de poliţia/statul …………………. la data de …………………….. C.N.P. ……………………………. cu domiciliul ………………………………. str. ………………… nr. ………….. bl. ………… sc. ……… ap. ………… judeţ/sector …………….. în calitate de martor, declar că numitul …………………………….. nu este de faţă/ refuză/ nu poate să semneze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Nu a fost de faţă nici un martor deoarece ………………………………………………………………………………………………..

Contravenientului i s-a adus la cunoştinţă dreptul de a face obiecţiuni, acestea fiind următoarele:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT

Am primit exemplarul 2

MARTOR

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 382 din data de 6 iunie 2007