ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile(la data 19-Sep-2005 Actul modificat de Art. I, punctul 21. din Ordinul 786/2005)Având în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,

  Descarca PDF cu Ord 712.2005

Având în vedere prevederile art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,

(la data 19-Sep-2005 Actul modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 786/2005)

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

(la data 19-Sep-2005 Actul modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 786/2005)

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3

Nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă atrage răspunderea conform legii.

Art. 4

(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – D.G.P.S.I.-002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ANEXA nr. 1: DISPOZIŢII GENERALE privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

CAPITOLUL I: Scopul şi domeniile de aplicare

Art. 1

Prezentele dispoziţii generale stabilesc principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile necesare în vederea organizării şi desfăşurării activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă a persoanelor angajate în muncă.

Art. 2

Instruirea persoanelor angajate în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă constituie parte componentă a activităţii de pregătire desfăşurate de persoanele fizice şi juridice în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3

Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici sunt obligaţi, potrivit art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, să organizeze şi să execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza prezentelor dispoziţii generale şi a reglementărilor specifice.

Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici sunt obligaţi, potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, să organizeze şi să execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza prezentelor dispoziţii generale şi a reglementărilor specifice.

(la data 19-Sep-2005 Art. 3 din anexa 1, capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 786/2005)

Art. 4

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiilor şi operatorilor economici.

Art. 5

Termenii specifici utilizaţi în cuprinsul prezentelor dispoziţii generale au înţelesul celor utilizaţi în legislaţia specifică privind managementul situaţiilor de urgenţă şi protecţia civilă.

CAPITOLUL II: Cerinţe specifice şi categorii de instructaje

Art. 6

(1)Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.

(2)Periodicitatea aplicaţiilor, exerciţiilor şi a antrenamentelor este stabilită de Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 7

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este obligatorie şi trebuie să aibă un caracter permanent şi susţinut în timpul desfăşurării procesului de producţie şi la locul de muncă.

Art. 8

(1)Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii agenţilor economici au obligaţia să asigure instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare unitate.

(2)Operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.

Art. 9

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje:

a)instructajul introductiv general;

b)instructajul specific locului de muncă;

c)instructajul periodic;

d)instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;

e)instructajul special pentru lucrări periculoase;

f)instructajul la recalificarea profesională;

g)instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei.

SECŢIUNEA 1: Instructajul introductiv general

Art. 10

Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:

a)sistemul de acte normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;

b)managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;

c)mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă şi de apărare împotriva incendiilor;

e)modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă ca urmare a manifestării unui tip de risc existent;

f)acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.

Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:

a)conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;

b)managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;

c)mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile, instalaţiile, amenajările şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă;

d)formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;

e)modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu;

f)acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.

(la data 19-Sep-2005 Art. 10 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 786/2005)

Art. 11

La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane:

a)nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;

b)salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă;

c)lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri;

d)studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate.

Art. 12

Instructajul introductiv general se desfăşoară cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.

Art. 13

Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor, dar nu poate fi mai mică de 8 ore.

Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu şi/sau de explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor, dar nu poate fi mai mică de 8 ore.

(la data 19-Sep-2005 Art. 13 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 786/2005)

Art. 14

Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileşte un nivel minim de cunoştinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bază de teste asupra cunoştinţelor acumulate.

Art. 15

Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă.

SECŢIUNEA 2: Instructajul specific locului de muncă

Art. 16

Instructajul specific locului de muncă se execută individual, după instructajul introductiv general, de către şeful locului de muncă respectiv.

Art. 17

La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreşte să se asigure participanţilor cunoştinţe referitoare la:

a)caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă;

b)condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă;

b)condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora;

(la data 19-Sep-2005 Art. 17, litera B. din anexa 1, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 786/2005)

c)descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;

d)descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;

e)concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi conţinutul documentelor operative de răspuns;

f)sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi realizarea măsurilor de protecţie civilă.

f)sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, cauzelor potenţiale de incendiu şi realizarea măsurilor specifice de protecţie civilă.

(la data 19-Sep-2005 Art. 17, litera F. din anexa 1, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 786/2005)

Art. 171

Instructajul specific locului de muncă se efectuează şi în următoarele cazuri:

a)când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;

b)când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;

c)la reluarea activităţii după producerea unui incendiu, explozii sau situaţii de urgenţă.
(la data 19-Sep-2005 Art. 17 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 786/2005)

Art. 18

Durata instructajului specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate (construcţii, instalaţii şi utilaje tehnologice) şi nu poate fi mai mică de 8 ore.

Art. 19

Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice.

Art. 20

Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare.

SECŢIUNEA 3: Instructajul periodic

Art. 21

Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.

Art. 22

Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, aprobate de conducătorii instituţiilor, manageri sau patroni.

Art. 23

Tematica orientativă anuală de instruire, adaptată fiecărei categorii de salariaţi, se structurează de regulă astfel:

a)actele normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă;

a)actele normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, activitatea de apărare împotriva incendiilor şi activitatea de protecţie civilă;
(la data 19-Sep-2005 Art. 23, litera A. din anexa 1, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 786/2005)

b)obligaţiile generale şi specifice care revin fiecărei categorii de salariaţi pentru realizarea managementului situaţiilor de urgenţă în cadrul unităţii;

b)obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de salariaţi;
(la data 19-Sep-2005 Art. 23, litera B. din anexa 1, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 786/2005)

c)condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu şi/sau explozie specifice; normele, regulile şi măsurile de prevenire a acestora;

d)descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii avariilor tehnologice şi incendiilor;

e)modul de acţiune a salariaţilor în cadrul serviciilor de urgenţă şi în sprijinul acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.

Art. 24

Tematica orientativă se adaptează şi se completează pe parcurs de către cei care execută instruirea cu concluziile şi învăţămintele rezultate din:

a)controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite;

b)natura, frecvenţa şi amploarea situaţiilor de urgenţă produse pe raza unităţii sau în sectoare de activitate similare.

Tematica orientativă se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de către cei care execută instruirea, cu concluziile şi învăţămintele rezultate din:

a)controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite;

b)natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor, exploziilor şi altor situaţii de urgenţă produse pe raza teritorială a unităţii sau în sectoare de activitate similare;

c)modificări ale legislaţiei specifice.

(la data 19-Sep-2005 Art. 24 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 786/2005)

Art. 25

În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat, pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi.

Art. 26

Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabileşte de conducerea agentului economic sau a instituţiei publice în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene:

Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabileşte de conducerea operatorului economic sau a instituţiei publice în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene:
(la data 19-Sep-2005 Art. 26 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 786/2005)

– cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijină serviciile de urgenţă (structurile de răspuns) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;

– 1-3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri), precum şi pentru analişti, cercetători şi personalul din laboratoare;

– 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi, precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice;

– 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuţii de organizare, conducere şi control (şefi de secţii, ateliere, instalaţii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau a instituţiei, precum şi pentru cel din structura autorităţilor publice locale, a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului.

– 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuţii de organizare, conducere şi control (şefi de secţii, ateliere, instalaţii, depozite etc.), pentru cel din conducerea operatorului economic sau a instituţiei, precum şi pentru cel din structura autorităţilor publice locale, a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului.

(la data 19-Sep-2005 Art. 26 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 786/2005)

Art. 27

Instructajul periodic se face obligatoriu în următoarele cazuri:

a)când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;

b)când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;

c)la reluarea activităţii după producerea unei situaţii de urgenţă;

d)când au apărut modificări ale legislaţiei specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă sau modificări ale normelor şi instrucţiunilor de protecţie a muncii.

(la data 19-Sep-2005 Art. 27 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 786/2005)

Art. 28

Pe timpul desfăşurării instructajului periodic se pune accent pe demonstraţiile practice, salariaţii fiind angrenaţi în executarea unor operaţiuni specifice.

Art. 29

Verificarea persoanelor instruite privind cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în timpul instructajului periodic se face prin sondaj, insistându-se de fiecare dată pentru clarificarea problemelor şi eliminarea deficienţelor constatate.

Art. 30

Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj.

Art. 31

(1)Instructajul periodic se face de către persoanele desemnate de conducătorii instituţiilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:

a)pentru personalul de execuţie, de către conducătorul locului de muncă respectiv;

b)pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi din compartimentele de cercetare, proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul calităţii, aprovizionare tehnico-materială şi desfacere, de către şefii compartimentelor respective;

c)pentru şefii de secţii, sectoare, compartimente funcţionale şi şefii de departamente, de către conducătorul tehnic.

(2)Pentru agenţii economici sau instituţiile care au cel mult 9 salariaţi efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusivă a patronului sau a conducătorului instituţiei.

(2)Pentru operatorii economici sau instituţiile care au cel mult 9 salariaţi efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusivă a patronului sau a conducătorului instituţiei.

(la data 19-Sep-2005 Art. 31, alin. (2) din anexa 1, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 786/2005)

SECŢIUNEA 4: Instructajul pe schimb

Art. 32

(1)Instructajul pe schimb se execută la intrarea în schimbul de lucru, cu salariaţii care desfăşoară activităţi în locuri de muncă cu risc major din punctul de vedere al existenţei factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

(2)Durata acestui instructaj nu va depăşi 10-15 minute.

Art. 33

Instructajul pe schimb se efectuează de regulă pentru atenţionarea salariaţilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă, pe baza identificării tipurilor de risc existente şi ţinând cont de constatările anterioare, precum şi de operaţiunile sau lucrările care se execută pe timpul schimbului respectiv.

Art. 34

Instructajul pe schimb se efectuează de conducătorul locului de muncă, execuţia consemnându-se sub semnătură în registrul de predare-primire a schimbului de lucru.

SECŢIUNEA 5: Instructajul special pentru lucrări periculoase

Art. 35

Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări care implică existenţa unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc.

Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă.
(la data 19-Sep-2005 Art. 35 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 786/2005)

Art. 36

Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj se referă în principal la:

a)executarea unor operaţiuni de comandă a unor instalaţii sau utilaje tehnologice de importanţă ori intervenţia asupra acestora, a căror operare greşită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamităţi naturale, eşecul unor servicii de utilitate publică sau a altor tipuri de risc;

a)executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii sau utilaje tehnologice de importanţă ori intervenţia asupra acestora, a căror operare greşită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamităţi naturale ori a altor situaţii de urgenţă;
(la data 19-Sep-2005 Art. 36, litera A. din anexa 1, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 786/2005)

b)lucrări de reparaţii sau de întreţinere, distrugerea unor deşeuri sau reziduuri periculoase pentru viaţa oamenilor sau pentru mediu;

c)prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase.

d)lucrări de sudare;

e)lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;

f)lucrări care pot provoca scântei mecanice;

g)lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite;

h)lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;

i)lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;

j)lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.);

k)punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;

l)aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive;

m)curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc;

n)depozitarea, manipularea şi transportul de substanţe/materiale periculoase;

o)spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii.

(la data 19-Sep-2005 Art. 36 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 786/2005)

Art. 37

(1)Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează astfel:

a)privind tehnologia de execuţie, de către conducătorul formaţiei de lucru;

b)privind condiţiile tehnologice, de către conducătorul locului de muncă.

(2)Persoanelor care urmează să execute lucrările prevăzute la art. 36 li se eliberează autorizaţie de lucru, al cărei conţinut este prevăzut în normele specifice emise de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate.

(3)Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în autorizaţia de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale.

SECŢIUNEA 6: Instructajul la recalificarea profesională

Art. 38

Instructajul la recalificarea profesională se desfăşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesională, definit conform legislaţiei specifice.

Art. 39

La stabilirea problematicii pentru instructajul de recalificare profesională, a persoanelor care îl efectuează, a duratei necesare şi a modului de verificare a însuşirii cunoştinţelor se vor avea în vedere următoarele:

a)în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă în care au lucrat şi înainte de conversia profesională, şeful locului de muncă va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de muncă pe care le apreciază că sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de muncă pe care le au de îndeplinit;

b)în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din cadrul aceluiaşi agent economic sau al aceleiaşi instituţii în care au fost angajate şi înainte de recalificarea profesională, inclusiv pentru cele recrutate din rândul şomerilor după formarea profesională, se vor respecta prevederile art. 16 şi următoarele din prezentele dispoziţii generale;

b)în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din cadrul aceluiaşi operator economic sau al aceleiaşi instituţii în care au fost angajate şi înainte de recalificarea profesională, inclusiv pentru cele recrutate din rândul şomerilor după formarea profesională, se vor respecta prevederile art. 16 şi următoarele din prezentele dispoziţii generale;

(la data 19-Sep-2005 Art. 39, litera B. din anexa 1, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 786/2005)

c)în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui operator economic sau al altei instituţii, acestea se consideră nou-angajate şi vor parcurge categoriile de instructaje prevăzute de prezentele dispoziţii generale.

SECŢIUNEA 7: Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei

Art. 40

Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta agentului economic sau a instituţiei respective unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă, după cum urmează:

Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta operatorului economic sau a instituţiei respective unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă, după cum urmează:
(la data 19-Sep-2005 Art. 40 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 786/2005)

a)personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii;

b)personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service;

c)personalul care efectuează transport de materiale periculoase;

d)personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate;

e)vizitatori în grup de minimum 5 persoane.

Art. 41

Locurile din incinta agentului economic sau a instituţiei pentru care se execută instructajul pentru personalul prevăzut la art. 40 se stabilesc prin act de autoritate al conducătorului instituţiei publice, al managerului sau al patronului.

Locurile din incinta operatorului economic sau a instituţiei pentru care se execută instructajul pentru personalul prevăzut la art. 40 se stabilesc prin act de autoritate al conducătorului instituţiei publice, al managerului sau al patronului.
(la data 19-Sep-2005 Art. 41 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 786/2005)

Art. 42

Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se efectuează, după caz, de personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile, de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, de şeful serviciului de urgenţă sau de şeful locului de muncă în care este prevăzut un asemenea instructaj.

Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei, care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea operatorului economic ori a instituţiei, se efectuează, după caz, de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor sau de personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile ori de şeful locului de muncă respectiv, în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj.

(la data 19-Sep-2005 Art. 42 din anexa 1, capitolul II, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 786/2005)

Art. 43

Problematica instructajului constă în:

a)prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 40 lit. a) şi b);

b)prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 40 lit. c) şi d);

c)prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la art. 40 lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (în maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra pericolelor existente în anumite locuri de pe traseul parcurs în incinta operatorului economic sau a instituţiei.

Art. 44

Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite.

CAPITOLUL III: Înregistrarea şi confirmarea instructajului

Art. 45

Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire.

Art. 46

Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispoziţii generale.

Art. 47

După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.

Art. 48

După completare, fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul.

Art. 49

Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.

Art. 50

Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din subordine.

CAPITOLUL IV: Organizarea activităţii de instruire

Art. 51

Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele:

a)responsabilitatea conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative, normele, regulile şi măsurile specifice instituţiei sau operatorului economic respectiv, care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004;

b)respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;

c)asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele:

a)responsabilitatea conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative, normele, regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv, care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b)respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă;

c)asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă.
(la data 19-Sep-2005 Art. 51 din anexa 1, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 16. din Ordinul 786/2005)

Art. 52

Sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice vizează în principal:

a)desemnarea personalului care execută instructajele şi verifică însuşirea cunoştinţelor;

b)stabilirea categoriilor de instructaje şi de salariaţi, a duratei instructajelor în funcţie de specificul activităţii operatorului economic sau a instituţiei şi de periodicitatea instructajelor;

c)întocmirea sau procurarea documentelor şi materialelor pentru planificarea, organizarea, desfăşurarea şi verificarea instructajelor;

d)asigurarea resurselor materiale şi documentare necesare pentru realizarea activităţii.

Art. 53

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează de către persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)sunt bine pregătite profesional;

b)cunosc problematica specifică domeniului managementului situaţiilor de urgenţă;

c)posedă calităţi psihopedagogice şi atestatele prevăzute de lege.

Art. 54

(1)Pot fi desemnate să execute instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă următoarele categorii de personal:

a)persoanele cu atribuţii de conducere în cadrul unităţii, al departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate ori şefii locurilor de muncă în care este prevăzut un asemenea instructaj;

b)personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile (inspectorii de protecţie civilă);

b)cadrele tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor sau personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile (inspectori de protecţie civilă);
(la data 19-Sep-2005 Art. 54, alin. (1), litera B. din anexa 1, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 17. din Ordinul 786/2005)

c)şefii serviciilor de urgenţă;

c)şefii serviciilor voluntare/private de urgenţă

(la data 19-Sep-2005 Art. 54, alin. (1), litera C. din anexa 1, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 17. din Ordinul 786/2005)

d)cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor sau persoanele atestate ca specialişti, verificatori şi experţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

(la data 19-Sep-2005 Art. 54, alin. (1), litera D. din anexa 1, capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 18. din Ordinul 786/2005)

(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) efectuează şi verificările privind însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite.

Art. 55

(1)În activitatea de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă se pot utiliza următoarele mijloace:

a)vizuale: afişe, broşuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscripţii şi indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.;

b)audiovizuale: filme de scurt metraj, înregistrări video, proiecţii comentate de diafilme sau la epidiascop şi altele;

c)auditive: instructaje, conferinţe, expuneri, consultaţii, dezbateri, concursuri, casete audio etc.;

d)practic-aplicative: exerciţii, aplicaţii, demonstraţii şi antrenamente executate la locul de muncă sau în poligoane amenajate.

(2)La alegerea mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv al activităţii de instruire.

Art. 56

Instructajele în domeniul situaţiilor de urgenţă se fac pe baza unor materiale scrise (proceduri) întocmite de persoanele desemnate şi aprobate de conducătorul instituţiei, de manager sau de patron.

Art. 57

Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor cuprinde:

a)legislaţia specifică în vigoare;

b)manuale şi cursuri de specialitate;

c)standarde;

d)cărţi, broşuri, cataloage, pliante, reviste;

e)filme, diapozitive;

f)afişe, panouri grafice, fotomontaje;

g)machete, mostre de diapozitive şi instalaţii;

h)teste de verificare.

CAPITOLUL V: Cerinţe privind materialele necesare pentru instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă

Art. 58

La realizarea materialelor de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va ţine seama în principal de următoarele cerinţe:

I.Cerinţe generale:

a)conţinutul materialelor va fi în concordanţă cu bazele teoretice ale activităţii de management al situaţiilor de urgenţă, precum şi cu legislaţia specifică în vigoare;

b)realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;

c)conţinutul şi realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregătire a subiecţilor cărora li se adresează.

I.Cerinţe generale:

a)conţinutul materialelor va fi în concordanţă cu bazele teoretice ale activităţii de apărare împotriva incendiilor şi managament al situaţiilor de urgenţă, corelate cu legislaţia specifică în vigoare;

b)realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;

c)conţinutul şi realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregătire al subiecţilor cărora li se adresează.

(la data 19-Sep-2005 Art. 58, subpunctul I.. din anexa 1, capitolul V modificat de Art. I, punctul 19. din Ordinul 786/2005)

II.Cerinţe specifice pentru cursuri şi manuale:

a)să fie elaborate în baza unei documentaţii bibliografice actualizate;

b)să folosească terminologia specifică domeniului situaţiilor de urgenţă;

c)redactarea să fie clară, concisă, fără formulări şablon;

d)cunoştinţele să fie expuse în mod sistematic, într-o ordine logică;

e)gradul de abstractizare să fie în concordanţă cu nivelul de pregătire a persoanelor cărora li se adresează;

f)structura materialelor să asigure o alternativă şi un raport optim între cunoştinţele teoretice şi practice corespunzătoare nivelului de pregătire a personalului căruia îi sunt adresate;

g)să cuprindă ilustraţii şi desene, ideograme şi tabele.

III.Cerinţe specifice pentru afişe:

a)grafica să fie simplă, accentuându-se elementele principale ale temei şi suprimându-se detaliile nesemnificative;

b)textul să fie concis şi vizibil de la 4-5 m distanţă.

IV.Cerinţe specifice pentru filme:

a)scenariul să asigure perceperea corectă şi clară a mesajului;

b)imaginea şi sonorul să fie clare şi sugestive;

c)formele de prezentare să reprezinte filmări reale şi animaţie;

d)durata proiecţiei să fie de 10-20 de minute.

V.Cerinţe specifice pentru teste de verificare:

a)să cuprindă un număr suficient de întrebări-problemă din materialul de instruire utilizat;

b)întrebările să fie formulate într-o formă clară şi concisă, astfel încât să permită un răspuns scurt care să necesite cât mai puţin timp pentru scris;

c)să fie însoţite de sistemul de cotare, grile de verificare şi instrucţiuni de completare.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 59

Prevederile prezentelor dispoziţii generale nu se aplică salariaţilor care au calitatea de membru al serviciilor de urgenţă.

Art. 60

Implementarea sistemului de instruire a persoanelor angajate în muncă, prevăzut de prezentele dispoziţii generale, se va realiza în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestora.

Art. 61

(1)În situaţia imobilelor (clădirilor) sau amenajărilor folosite simultan de mai mulţi utilizatori, proprietarul clădirii va pune la dispoziţie acestora procedurile specifice instructajului introductiv general, efectuarea celorlalte categorii de instructaje rămânând în răspunderea utilizatorului.

(2)Intervalele de timp la care se execută instructajul periodic sunt stabilite de către proprietarul imobilelor (clădirii) sau al amenajării prin contractul, convenţia, înţelegerea de închiriere sau prin locaţia de gestiune etc.

(3)Utilizatorul trebuie să facă dovada însuşirii de către toţi salariaţii proprii a cunoştinţelor şi problematicii care au făcut obiectul instruirilor.

Art. 62

În clădirile publice în care se organizează activităţi la care participă simultan mai mult de 50 de persoane, prin grija proprietarului sau a administratorului clădirii respective, înainte de începerea activităţii se va prezenta o procedură sintetică privind regulile generale de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi modul de comportare şi acţiune în cazul producerii acestora.

Art. 63

Conducătorii instituţiilor, managerii, patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii sau alte persoane cu funcţii similare vor asigura păstrarea tuturor documentelor care să certifice organizarea şi desfăşurarea instruirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în conformitate cu prevederile prezentelor dispoziţii generale.

Art. 64

Pentru instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă managerii, patronii sau alte persoane cu funcţii similare pot încheia contracte ori convenţii cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 53.

Art. 65

Persoanele fizice sau juridice care realizează în scopul comercializării materiale pentru instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă trebuie să obţină avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Persoanele fizice sau juridice care realizează în scopul comercializării materiale pentru instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă trebuie să obţină avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – Inspecţia de prevenire.
(la data 19-Sep-2005 Art. 65 din anexa 1, capitolul VI modificat de Art. I, punctul 20. din Ordinul 786/2005)

ANEXA nr. 11: FIŞĂ INDIVIDUALĂ de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă

Copertă faţă

Unitatea ………………..

(model)

Numele şi prenumele …………………………………………….

Marca ………………………………………………………………..

Domiciliul ……………………………………………………………

Copertă verso

ATENŢIE!

Nici o persoană nu va fi admisă la lucru fără efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului la locul de muncă.

Pagina 1

Date personale

Data şi locul naşterii ………………………………………………

Studii ………………………………………………………………….

Calificarea (specialitatea, meseria) ……………………………

Locul de muncă ……………………………………………………

Funcţia ……………………………………………………………….

Instructaj la angajare

1.Instructajul introductiv general

Instructajul a fost efectuat la data de …………… , timp de ……….. ore de către ………………. , având funcţia de …………………… .

Conţinutul instructajului ………………………………………… .

Semnătura salariatului (persoanei care a verificat însuşirea cunoştinţelor) …………………….

Semnătura persoanei instruite …………………………………………………………………………….

2.Instructajul la locul de muncă

Instructajul a fost efectuat la data de ………… pentru locul de muncă ……………. , specialitatea (meseria) ………… , timp de …… ore de către ………… , având funcţia de …………….. .

Conţinutul instructajului ………………………………………… .

Semnătura salariatului (persoanei care a verificat însuşirea cunoştinţelor) …………………….

Semnătura persoanei instruite …………………………………………………………………………….

3.Admis la lucru

Data ……………..

Numele şi prenumele ………………………………………………..

Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) …………………………

Pagina 2 şi următoarele

Instructaj periodic

Nr. crt. Specialitatea Materialul predat Durata

(ore)

Semnătura persoanei instruite Semnătura celui care a instruit

*) În cuprinsul ordinului şi al anexei la acesta, prin sintagma „instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă” se înţelege „instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile”.

(la data 19-Sep-2005 Actul modificat de Art. I, punctul 21. din Ordinul 786/2005)

  1. Ministrul administraţiei şi internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 599 din data de 12 iulie 2005