ORDIN nr. 80 din 6 mai 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

Având în vedere prevederile art. 17 alin.(1) şi (2) şi ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) şi ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim – ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 3 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL I:

Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări.

(2)Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă.

Art. 2

(1)Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii şi alte amenajări.

(2)Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă, conform reglementărilor specifice.

Art. 3

(1)Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii:

a)când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b)pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c)pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice.

(2)Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4

(1)Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective.

(2)Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), şi în anexa nr. 5, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3)Pentru construcţiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, cererile şi documentaţiile tehnice se depun simultan.

Art. 5

(1)Cererile, precum şi avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentele prevăzute la art. 9, 12, 13, 17 şi 20, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora.

(2)Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei unităţii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3)În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6 lit. B.

(4)Termenul legal de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

(5)Termenul legal de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

Art. 6

(1)Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire – structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului – care, în urma verificării conţinutului acestora şi a condiţiilor din teren – numai pentru emiterea autorizaţiilor -, întocmesc pentru fiecare situaţie un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizaţiei.

(2)Referatele se verifică de către şeful structurii de avizare-autorizare, se vizează de către adjunctul inspectorului-şef şi se aprobă de către inspectorul-şef.

(3)Avizele şi autorizaţiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila inspectoratului.

Art. 7

La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă solicitantul prezintă copii ale documentelor prin care se atestă efectuarea plăţii tarifelor stabilite potrivit Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

(la data 24-Aug-2009 Art. 7 din capitolul I abrogat de Art. 2 din Ordinul 188/2009 )

Art. 8

(1)Nu se emit avize sau autorizaţii de către inspectorate în următoarele situaţii:

a)atunci când se constată la verificarea documentelor depuse, precum şi în teren neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de prezentele norme metodologice;

b)dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale.

(2)Respingerea emiterii avizelor sau autorizaţiilor se comunică solicitanţilor, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentaţiei complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului.

(3)Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizaţiilor, precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL II:

Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu

Art. 9

(1)Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

a)cerere-tip – două exemplare;

b)certificatul de urbanism – două exemplare în copie;

c)documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate – două exemplare;

d)referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – două exemplare;

e)planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;

f)fişa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare, şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora – 3 exemplare;

g)opisul cu documentele depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 lit. A – două exemplare.

(2)Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a)cerere-tip – două exemplare;

b)dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor – două exemplare în copie;

c)raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” privind schimbarea destinaţiei sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei – două exemplare;

d)scenariul de securitate la incendiu – două exemplare;

e)planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;

f)documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor – două exemplare;

g)opisul cu documentele depuse – două exemplare.

(3)Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:

a)cerere-tip – două exemplare;

b)dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului – două exemplare în copie;

c)planul de situaţie – amplasare în zonă -, cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi a căilor de acces la drumurile publice – două exemplare;

d)opisul cu documentele depuse – două exemplare.

Art. 10

(1)La emiterea avizelor prevăzute la art. 9 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din acestea.

(2)La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3)Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, emitentul reţinând un exemplar.

(4)Avizele de securitate la incendiu emise pe fişă tehnică se redactează în 3 exemplare, emitentul reţinând un exemplar.

Art. 11

(1)Documentele reţinute de emitent, prevăzute la art. 10, se păstrează de către acesta până la emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2)Pentru avizele emise în condiţiile art. 9 alin. (3), documentele reţinute de emitent se păstrează şi se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 12

(1)Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a)cerere-tip – două exemplare;

b)autorizaţia de construire – două exemplare în copie;

c)avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – în copie şi original;

d)piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect etc. În care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu” – două exemplare;

e)referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – două exemplare;

f)procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – două exemplare;

g)opisul cu documentele depuse – două exemplare.

(2)Pentru schimbările de destinaţie la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

a)cerere-tip – două exemplare;

b)avizul de securitate la incendiu – în copie şi original, atunci când acesta a fost emis;

c)documentaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c)- f) – două exemplare;

d)opisul cu documentele depuse – două exemplare.

Art. 13

(1)În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, precum şi la schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţii de construire, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:

a)certificatul de urbanism – două exemplare în copie;

b)autorizaţia de construire, dacă a fost emisă, potrivit legii – două exemplare în copie;

c)raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – două exemplare;

d)documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”- construcţii şi instalaţii – două exemplare;

e)planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;

f)procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – două exemplare, dacă a fost emisă autorizaţia de construire, potrivit legii;

g)cerere-tip – două exemplare;

h)opisul cu documentele depuse – două exemplare.

(2)Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

a)autorizaţia de construire şi documentaţia specifică ce a stat la baza emiterii acesteia, după caz – două exemplare în copie;

b)raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – două exemplare;

c)documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor – două exemplare;

d)documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate ştampilate de către expertul tehnic pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”- construcţii şi instalaţii – două exemplare;

e)planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;

f)opisul cu documentele depuse – două exemplare;

g)procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – două exemplare, dacă a fost emisă autorizaţie de construire, potrivit legii;

h)cerere-tip – două exemplare.

(3)La construcţiile, amenajările şi instalaţiile tehnologice noi, precum şi la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, puse în funcţiune după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obţină această autorizaţie pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(4)În cazul construcţiilor ori amenajărilor prevăzute la alin. (3), care fac obiectul unor contracte de efectuare a expertizei încheiate între persoane fizice/juridice şi experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, autorizaţia de securitate la incendiu se obţine după derularea contractelor, pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(5)În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 m2, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a)cerere-tip – două exemplare;

b)plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;

c)scenariu de securitate la incendiu – două exemplare;

d)opis cu documentele depuse – două exemplare;

e)pian al amenajării la scara 1:100 – două exemplare;

f)plan de evacuare a persoanelor – două exemplare,

(6)Pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare / depozitare, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a)cerere-tip – două exemplare;

b)plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;

c)scenariu de securitate la incendiu – două exemplare, ambele în original;

d)opis cu documentele depuse – două exemplare,

Art. 14

(1)Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, emitentul reţinând un exemplar.

(2)La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru situaţiile prevăzute la art. 12 şi 13 se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar.

(3)La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

Art. 15

(1)În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată neconformitatea construcţiilor sau amenajărilor cu condiţiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinaţie, modificări, completări, reamenajări, modernizări, autorizaţiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligaţia reluării procesului de avizare şi autorizare, conform prezentelor norme metodologice.

(2)Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente, dacă pe durata exploatării construcţiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice, în ceea ce priveşte: limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu, protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc, inclusiv asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.

Art. 16

Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, comunicând despre aceasta altor autorităţi competente, conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

CAPITOLUL III:

Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de protecţie civilă

Art. 17

(1)Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a)cerere-tip – două exemplare;

b)certificat de urbanism – două exemplare în copie;

c)plan de situaţie şi de încadrare în zonă – două exemplare în copie;

d)plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi a instalaţiilor electrice din adăpost – două exemplare în copie;

e)planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane – două exemplare în copie;

f)memoriu tehnic de specialitate – două exemplare în copie;

g)fişa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008, cu modificările ulterioare, şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora – 3 exemplare;

h)opis cu documentele depuse – două exemplare.

(2)Avizele de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, emitentul reţinând un exemplar.

(3)Avizele de protecţie civilă emise pe fişă tehnică se redactează în 3 exemplare, emitentul reţinând un exemplar.

Art. 18

Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:

a)date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, utilaje şi tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereţilor şi planşeelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalaţiile de filtroventilaţie, electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea;

b)date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie, pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.

Art. 19

(1)La emiterea avizelor de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar.

(2)La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3)Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează până la emiterea autorizaţiei de protecţie civilă.

Art. 20

(1)Autorizaţiile de protecţie civilă se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a)cerere-tip – două exemplare;

b)autorizaţia de construire – două exemplare în copie;

c)documentaţia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecţie civilă şi eventualele modificări realizate prin dispoziţii de şantier, conform legii – două exemplare;

d)procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – două exemplare în copie;

e)opisul cu documentele depuse – două exemplare.

(2)Autorizaţiile de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, emitentul reţinând un exemplar.

(3)La emiterea autorizaţiei de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din documentele depuse.

(4)La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

Art. 21

(1)Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de inspectorate pentru adăposturile în care sunt amenajate puncte de comandă se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

(2)Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti pentru adăposturile la obiectivele de investiţii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobanţilor, calea Floreasca, şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Poligrafiei, Str. Tipografilor, str. CA. Rosetti, str. N. Bălcescu, str. Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

CAPITOLUL IV:

Dispoziţii finale

Art. 22

Inspectoratele, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu”, respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă.

Art. 23

Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice îşi pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 24

Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, şi de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în condiţiile legii.

Art. 25

Inspectoratele trebuie să asigure condiţiile şi măsurile corespunzătoare lucrului cu publicul, necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de primire a cererilor şi de asigurare a reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare necesare verificării documentaţiilor anexate acestora şi de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Art. 26

Tarifele aferente activităţilor de emitere a avizelor şi/sau autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă sunt stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 27

(1)Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se vor confecţiona prin grija inspectoratelor.

(2)Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 11.

(3)Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în funcţie de necesităţi.

Art. 28

Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de proiectanţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007.

Art. 29

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

-****-

ANEXA Nr. 1:

– model –

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului …………. / Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu nr. …… din ………… 20 ….

Subsemnatul / Subsemnata, ………………………………………………, cu domiciliul în judeţul ……………….., municipiul /oraşul / comuna …………………, sectorul / satul ……………………, str. …………………… nr. …, bl. …,sc. …., et. …, ap. …, codul poştal …….., telefon ………………., fax …………………., e-mail ………………….., în calitate de …………….la …………………….., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. ………………, solicit:

1.verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată;

2.emiterea avizului de securitate la incendiu pentru …………………………………………………, având destinaţia ………………, amplasat / amplasată în judeţul ………………….., municipiul / oraşul / comuna …………….., sectorul / satul ………………, str. …………………. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal…………., telefon/fax……………, e-mail ……………….

Date referitoare la construcţie / amenajare:

a)destinaţia şi tipul …………………………………………………………………………………………………….;

b)categoria şi clasa de importanţă ………………………………………………………………………………..;

c)aria construită şi desfăşurată …………………………………………………………………………………….;

d)volumul şi regimul de înălţime …………………………………………………………………………………..;

e)numărul maxim de utilizatori ……………………………………………………………………………………..;

f)stabilitatea la foc (gradul de rezistenţă la foc) ………………………………………………………………;

g)riscul de incendiu …………………………………………………………………………………………………….;

h)distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi ………………………………………………………………….

Datele referitoare la construcţie / amenajare se completează de către proiectant.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ……………

Semnătura …………….

ANEXA Nr. 2:

– model –

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ……………. / Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu nr. ….. din ……… 20…

Subsemnatul / Subsemnata, …………………………….., cu domiciliul în judeţul ………………………, municipiul /oraşul / comuna ………………., sectorul / satul …………….., str. …………, nr. …., bl. …., sc. …., et. …, ap. …, codul poştal ………………., telefon ……………., fax …………………., e-mail …………….., în calitate de ………………… la ……………., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ……………… şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice pentru ………………………………., având destinaţia ………………….., amplasat / amplasată în judeţul ………………………., municipiul / oraşul / comuna …………………………………, sectorul / satul ……………., str. …………..nr. ……., bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal…………,telefon/fax. ……………….., e-mail ………………….

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ……………

Semnătura …………….

ANEXA Nr. 3:

– model –

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului……………/Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE pentru emiterea Avizului de protecţie civilă nr. ….. din…… 20…

Subsemnatul / Subsemnata, ………………………….., cu domiciliul în judeţul ……………………….., municipiul / oraşul / comuna ……………………., sectorul / satul ……………………, str. ………………………….. nr. …., bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal ……………, telefon/fax. ……….., e-mail ……………….., în calitate de ……………………………. la ……………………., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ……../………….., solicit emiterea avizului de protecţie civilă pentru …………….., amplasat / amplasată în judeţul…………………, municipiul / oraşul / comuna ………………………, sectorul / satul …………………………, str. …………………………… nr. …, codul poştal ……………………….

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ……………

Semnătura …………….

ANEXA Nr. 4:

– model –

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului……………/Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE pentru emiterea Autorizaţiei de securitate la incendiu nr. ……. din ……….. 20…

Subsemnatul / Subsemnata, ………………………………., cu domiciliul în judeţul …………………………….., municipiul /oraşul / comuna …………………., sectorul / satul …………………, str. …………………. nr. …., bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal ………., telefon …………., fax ………., e-mail ………….., în calitate de ………………. la ………………………., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. ……../……., solicit:

1.certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în documentaţia tehnică anexată, pentru construcţia / amenajarea cu destinaţia ………………………………., amplasat / amplasată în judeţul ……………….., municipiul /oraşul / comuna …………….., sectorul / satul…………….., str. ………………………. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal …………, telefon/fax ……….., e-mail ……………………;

2.emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia / amenajarea specificată la pct. 1.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ……………

Semnătura …………….

ANEXA Nr. 5:

– model –

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului…………./Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE pentru emiterea Autorizaţiei de protecţie civilă nr. …… din………. 20…

Subsemnatul / Subsemnata, …………………………., cu domiciliul în judeţul ……………….., municipiul / oraşul / comuna …………………., sectorul / satul ………………., str. ………………. nr. …, bl. …, sc. …,et. …, ap. …, codul poştal……….., telefon/fax …………, în calitate de ………………… la ………………………….,în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ……/…….., solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilă pentru ……………………., amplasat / amplasată în judeţul ………………., municipiul / oraşul / comuna ………………,sectorul / satul …………………….., str. ………………………… nr. ……………, codul poştal ………………….

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ……………

Semnătura …………….

ANEXA Nr. 6:

– model –

A.Opis cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului / autorizaţiei de securitate la incendiu / de protecţie civilă

Nr. crt. Denumirea documentului Seria, codul, nr. de înregistrare etc. Nr. de file Formatul

Data ……………

Semnătura …………….

B.Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare / autorizare

Nr. crt. Denumirea documentului Data comunicării Semnătura solicitantului Data redepunerii Semnătura de primire

Data ………

Semnătura personalului nominalizat de inspectorat

………………..

Semnătura solicitantului

…………………

ANEXA Nr. 7:

– model –

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ” ……………………….. ” al Judeţului ………………../Municipiului Bucureşti

AVIZ de securitate la incendiu nr. ……. din ……… 20…

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ………… din …………….. 20…, adresată de ……………………………, cu domiciliul / sediul în judeţul ……………….., municipiul / oraşul / comuna …………………., sectorul / satul ………….,str. ………………….. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal …………………., telefon ……………………….,fax ………………………., e-mail ……………….,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. ……./…,

se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu ……………………………………………,amplasat / amplasată în judeţul …………………., municipiul / oraşul / comuna ……………, sectorul / satul ……………,str. ……………………….. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal ………………., telefon …………………….,fax …………………………………

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deţinătorul*) avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor ori amenajărilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz.

__

*) Nu se aplică pentru avizele emise potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009.

Inspector-şef,

……………………

(numele şi prenumele, semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 8:

– model –

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „………………. ” al Judeţului …………../Municipiului Bucureşti

AVIZ de protecţie civilă nr. ……. din………. 20…

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ……… din ………………., adresată de …………………………………..,cu domiciliul / sediul în judeţul …………………., municipiul / oraşul / comuna ……………….., sectorul / satul ………….., str. …………… nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal ………….., telefon ………………….,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ………./…….., se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile ……………………………………………………………………………….., amplasat / amplasată în judeţul …………………., municipiul / oraşul / comuna ……………, sectorul / satul ……………, str. …………………… nr. …,bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal ………………., telefon ……………………., fax ………………………………..

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protecţie civilă.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul aviz.

Inspector-şef,

………………………

(numele şi prenumele, semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 9:

– model –

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „………… ” al Judeţului ……….. / Municipiului Bucureşti

AUTORIZAŢIE de securitate la incendiu nr. ……. din………. 20…

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ………..din ……… 20 …., adresată de …………., cu domiciliul / sediul în judeţul ……………………, municipiul / oraşul / comuna …………….., sectorul / satul ………………,str. …………………………………. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal …………….., telefon …………….., fax ……………….., e-mail …………………..,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. ……./20…., se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la …………………….., amplasat / amplasată în judeţul ………………..,municipiul / oraşul / comuna …………………., sectorul / satul ……………………, str. ………………….. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal ………………………., telefon ……………………………., fax ………………………..

Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia / amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor.

Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

Inspector-şef,

…………………..

(numele şi prenumele, semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 10:

– model –

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „………………. ” al Judeţului…………../Municipiului Bucureşti

AUTORIZAŢIE de protecţie civilă nr. ……. din ………. 20…

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ……… din ………………., adresată de ………………………………….., cu domiciliul / sediul în judeţul ……………………………….., municipiul / oraşul / comuna ……………………….., sectorul / satul ………………………, str. ………………… nr. …., bl. …, sc. …, et. …, ap. …, codul poştal …………..,telefon ………………….,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ………./…….., se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile ……………….., amplasat / amplasată în judeţul …………………….,municipiul / oraşul / comuna ………………………., sectorul / satul ………………………, str. ………………………………. nr. …, codul poştal ………………….

Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia / amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de protecţie civilă.

Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

Inspector-şef,

………………..

(numele şi prenumele, semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 11: MODELUL ştampilei cu număr de identificare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 326 din data de 15 mai 2009

p. Viceprim-ministru,

ministrul administraţiei şi internelor,

Cristian Făinişi,

secretar de stat