HOTARARE nr. 1093 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 19 ianuarie 2012

M.Of.nr. 757 din 6 septembrie 2006

NOTA ETO: In tot cuprinsul hotararii,  sintagmele „autoritate de sanatate publica“, „Ministerul Sanatatii Publice“ si „Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei“ se inlocuiesc cu sintagmele „directie de sanatate publica“, „Ministerul Sanatatii“ si, respectiv, „Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale“.

     Modificat de art.II pct.4 din HG 1/2012

Descarca PDF cu hg1093

 

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1
Obiectul de reglementare

 

Art. 1. – (1) Prevederile prezentei hotarari au ca obiect de reglementare protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil sa apara prin expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

(2) Prevederile prezentei hotarari constituie cerinte minime in acest domeniu.

(3) Valorile limita stabilite de prezenta hotarare reprezinta valorile maxime admise pana la care lucratorii pot fi expusi in munca.

Art. 2. – Prezenta hotarare nu se aplica lucratorilor expusi numai la radiatii ionizante reglementate de Comisia Nationala de Control al Activitatilor Nucleare.

Art. 3. – Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate intregului domeniu prevazut la art. 1 alin. (1), fiind completata cu dispozitiile prezentei hotarari.

Art. 4. – In situatia in care se foloseste in munca azbestul, situatie care face obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, dispozitiile prezentei hotarari se aplica intotdeauna atunci cand sunt mai favorabile sanatatii si securitatii in munca.

 

   SECTIUNEA a 2-a
  Definitii. Domeniul de aplicare-determinarea si evaluarea riscurilor

 

Art. 5. – Pentru aplicarea prezentei hotarari termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. agent cancerigen:
 2. a) o substanta care corespunde criteriilor de clasificare in categoria 1 sau 2 de agenti cancerigeni, astfel cum sunt prevazute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. b) un preparat compus din una sau mai multe substante prevazute la lit. a), atunci cand concentratia uneia sau a mai multor astfel de substante corespunde cerintelor impuse in materie de limite de concentratie pentru clasificarea unui preparat in categoria 1 sau 2 de agenti cancerigeni, astfel cum sunt prevazute fie in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, fie in anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului 92/2003, atunci cand substanta sau substantele nu figureaza in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu au prevazute in aceasta limite de concentratie;
 4. c) o substanta, un preparat sau un procedeu, prevazute in anexa nr. 1, precum si o substanta sau un preparat care este degajat printr-un procedeu prevazut in aceasta anexa;
 5. agent mutagen:
 6. a) o substanta care corespunde criteriior de clasificare in categoria 1 sau 2 de agenti mutageni, astfel cum sunt prevazute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. b) un preparat compus din una sau mai multe substante prevazute la lit. a), atunci cand concentratia uneia sau a mai multor astfel de substante corespunde cerintelor impuse in materie de limite de concentratie pentru clasificarea unui preparat in categoria 1 sau 2 de agenti mutageni, astfel cum sunt prevazute fie in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, fie in anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/2003, atunci cand substanta sau substantele nu figureaza in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu au prevazute in aceasta limite de concentratie;
 8. valoare limita – cu exceptia cazului in care se prevede altfel, limita mediei ponderate in timp a concentratiei agentului cancerigen sau mutagen in aer in zona de respiratie a lucratorului, pe o perioada de referinta specificata in prezenta hotarare.
 9. substanta – termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. preparat – termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 , aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
 11. zona de respiratie a lucratorului – zona de forma emisferica, situata la nivelul fetei lucratorului, avand raza de 0,3 m, masurati de la mijlocul unei linii imaginare ce uneste urechile.

Art. 6. – (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica oricarei activitati in care lucratorii sunt sau pot fi expusi, ca urmare a muncii lor, la agenti cancerigeni sau mutageni.

(2) In cazul oricarei activitati susceptibile sa prezinte pentru lucratori un risc de expunere la agenti cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat sa determine natura, gradul si durata de expunere a lucratorilor, pentru a face posibila evaluarea oricarui risc pentru sanatatea si securitatea lor, precum si stabilirea masurilor care trebuie luate.

(3) Angajatorul este obligat sa reinnoiasca periodic evaluarea riscurilor si in mod obligatoriu la orice modificare a conditiilor de munca prin care poate fi influentata expunerea lucratorilor la agenti cancerigeni sau mutageni.

(4) Angajatorul este obligat sa furnizeze inspectoratului teritorial de munca si/sau autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, la cererea acestora, elementele care au servit la evaluarea prevazuta la alin. (2).

Art. 7. – La evaluarea riscului trebuie luate in considerare toate caile de patrundere in organism a agentului cancerigen sau mutagen, cum ar fi absorbtia transcutanata si/sau percutanata.

Art. 8. – In situatia in care se efectueaza evaluarea prevazuta la art. 6 alin. (2), angajatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita tuturor eventualelor efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor cu sensibilitate speciala si trebuie sa ia in considerare, printre altele, faptul ca este preferabil sa nu angajeze/repartizeze astfel de lucratori in zonele in care pot intra in contact cu agenti cancerigeni sau mutageni.

 

   CAPITOLUL II
  Obligatiile angajatorilor

 

   SECTIUNEA 1
Reducerea utilizarii si inlocuirea agentilor cancerigeni
sau mutageni la locul de munca

 

Art. 9. – Angajatorul trebuie sa reduca utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de munca, daca este posibil din punct de vedere tehnic, in special prin inlocuirea sa cu o substanta, preparat sau procedeu, care, in conditii de utilizare, nu este periculos ori este mai putin periculos pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor, dupa caz.

Art. 10. – La cererea inspectoratului teritorial de munca si/sau a autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, angajatorul comunica acestora rezultatul actiunilor sale.

 

   SECTIUNEA a 2-a
  Prevenirea si reducerea expunerii la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munca

 

Art. 11. – Expunerea nu trebuie sa se realizeze in situatia in care s-a depasit valoarea limita a agentului cancerigen sau mutagen prevazuta de prezenta hotarare ori de actele normative prevazute la art. 5 pct. 1 sau 2, dupa caz.

Art. 12. – (1) Expunerea lucratorilor trebuie evitata daca rezultatele evaluarii prevazute la art. 6 evidentiaza un risc pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor.

(2) Daca din punct de vedere tehnic nu este posibila inlocuirea agentului cancerigen sau mutagen printr-o substanta, preparat sau procedeu, care, in conditii de utilizare, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatate si securitate, angajatorul trebuie sa ia masuri ca agentul cancerigen sau mutagen sa fie, atat cat este posibil din punct de vedere tehnic, produs ori utilizat intr-un sistem inchis.

(3) Daca aplicarea unui sistem inchis nu este posibila, angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca expunerea lucratorilor sa fie redusa la nivelul cel mai scazut posibil din punct de vedere tehnic.

(4) In toate cazurile in care se utilizeaza un agent cancerigen sau mutagen, angajatorul este obligat sa ia urmatoarele masuri:

 1. a) limitarea cantitatilor agentului cancerigen sau mutagen la locul de munca;
 2. b) limitarea numarului de lucratori expusi sau susceptibil a fi expusi, la nivelul cel mai scazut posibil;
 3. c) proiectarea unui proces de munca si a unor masuri tehnice de control prin care sa se evite sau sa se reduca la minimum degajarea de agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca;
 4. d) evacuarea agentilor cancerigeni sau mutageni la sursa, prin ventilatie adecvata, locala (exhaustare) sau generala, si compatibila cu necesitatea de a proteja sanatatea umana si mediul inconjurator;
 5. e) utilizarea metodelor de masurare adecvate existente pentru agentii cancerigeni sau mutageni, in special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprevazut sau dintr-un accident;
 6. f) aplicarea unor proceduri si metode de munca adecvate;
 7. g) asigurarea masurilor de protectie colectiva si/sau, in cazul in care expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace, a masurilor de protectie individuala;
 8. h) aplicarea unor masuri de igiena, in special curatarea cu regularitate a pardoselilor, peretilor si a altor suprafete;
 9. i) informarea lucratorilor;
 10. j) delimitarea zonelor de risc si utilizarea unor indicatoare de securitate adecvate, inclusiv a indicatorului „Fumatul interzis”, in zonele in care lucratorii sunt sau pot fi expusi la agenti cancerigeni sau mutageni;
 11. k) elaborarea unor planuri de masuri pentru situatiile de urgenta in care ar putea sa se produca expuneri anormal de ridicate;
 12. l) asigurarea unor mijloace care sa permita depozitarea, manipularea si transportul fara risc al agentilor cancerigeni sau mutageni, in special prin utilizarea de recipiente ermetice si etichetate clar si vizibil;
 13. m) asigurarea unor mijloace care sa permita colectarea, depozitarea si evacuarea in siguranta a deseurilor de catre lucratori, inclusiv utilizarea recipientelor ermetice si etichetate clar si vizibil.

 

   SECTIUNEA a 3-a
  Informarea autoritatilor competente

 

Art. 13. – Daca rezultatele evaluarii prevazute la art. 6 evidentiaza existenta unui risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, angajatorul trebuie sa puna la dispozitie inspectoratului teritorial de munca si/sau autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, la cererea acestora, informatii corespunzatoare.

Art. 14. – Informatiile prevazute la art. 13 se refera la:

 1. a) activitatile desfasurate si/sau procedeele industriale folosite, inclusiv motivele pentru care se utilizeaza agenti cancerigeni sau mutageni;
 2. b) cantitatile fabricate sau utilizate de substante ori preparate care contin agenti cancerigeni sau mutageni;
 3. c) numarul lucratorilor expusi;
 4. d) masurile de prevenire luate;
 5. e) tipul echipamentului de protectie utilizat;
 6. f) natura si gradul expunerii;
 7. g) cazurile de inlocuire a agentilor cancerigeni sau mutageni.

 

   SECTIUNEA a 4-a
  Expunerea imprevizibila si expunerea previzibila.
Accesul in zonele de risc

 

Art. 15. – (1) In cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a accidentelor care ar putea antrena o expunere anormala a lucratorilor, angajatorul trebuie sa ii informeze pe acestia.

(2) Pana la normalizarea situatiei si eliminarea cauzelor expunerii anormale, angajatorul trebuie sa ia urmatoarele masuri:

 1. a) sa dispuna ca in zona afectata sa lucreze numai lucratorii care sunt indispensabili pentru executarea reparatiilor sau a altor lucrari necesare;
 2. b) sa doteze lucratorii implicati cu echipament individual de protectie, inclusiv cu echipament pentru protectia respiratorie; expunerea nu trebuie sa fie permanenta si trebuie limitata la strictul necesar pentru fiecare lucrator;
 3. c) sa nu permita ca lucratori neprotejati sa lucreze in zona afectata.

(3) Lucratorii implicati trebuie sa poarte echipamentul individual de protectie si de lucru cu care au fost dotati.

Art. 16. – (1) Pentru anumite activitati, cum este intretinerea, pentru care este previzibila posibilitatea unei cresteri semnificative a expunerii si in privinta carora au fost deja epuizate toate posibilitatile de a lua alte masuri tehnice de prevenire in scopul limitarii acestei expuneri a lucratorilor, angajatorul trebuie sa stabileasca, dupa consultarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor din intreprindere ori unitate, fara a afecta reponsabilitatea angajatorului, masurile necesare pentru a reduce durata expunerii lucratorilor la minimum posibil si pentru a asigura protectia lor in timpul acestor activitati.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) angajatorul trebuie sa puna la dispozitie lucratorilor implicati echipament individual de protectie, inclusiv echipament pentru protectia respiratorie. Lucratorii implicati trebuie sa poarte echipamentul individual de protectie pe toata durata in care persista expunerea anormala.

(3) Pentru activitatile prevazute la alin. (1) expunerea lucratorilor nu trebuie sa fie permanenta si trebuie limitata strict la minimum necesar pentru fiecare lucrator.

Art. 17. – Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare adecvate pentru delimitarea clara si semnalizarea zonelor in care se desfasoara activitatile prevazute la art. 16 alin. (1) sau pentru a preintampina prin alte mijloace accesul persoanelor neautorizate in astfel de zone.

Art. 18. – Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca accesul in zone in care se desfasoara activitati pentru care rezultatele evaluarii prevazute la art. 6 evidentiaza un risc pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor sa fie permis numai lucratorilor care, prin natura muncii sau a functiei lor, e necesar sa fie prezenti in interiorul zonei.

 

   SECTIUNEA a 5-a
  Masuri de igiena si de protectie individuala

 

Art. 19. – Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate in care exista risc de contaminare cu agenti cancerigeni sau mutageni, sa ia masuri adecvate pentru a se asigura ca:

 1. a) lucratorii nu mananca, nu beau si nu fumeaza in zonele de lucru in care exista riscul contaminarii cu agenti cancerigeni sau mutageni;
 2. b) lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie adecvat sau alt echipament special adecvat;
 3. c) sunt prevazute locuri special amenajate pentru depozitarea separata a echipamentului individual de protectie sau a echipamentului special, pe de o parte, de imbracamintea de strada, pe de alta parte;
 4. d) lucratorii au la dispozitie grupuri sanitare si dusuri, suficiente si adecvate;
 5. e) echipamentul individual de protectie este depozitat corect in locuri bine stabilite si este verificat si curatat daca este posibil inainte si obligatoriu dupa fiecare utilizare;
 6. f) echipamentul individual de protectie cu deficiente este reparat sau inlocuit inainte de urmatoarea utilizare.

Art. 20. – Lucratorii nu trebuie sa suporte costul masurilor prevazute la art. 19.

 

   SECTIUNEA a 6-a
  Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor

 

Art. 21. – (1) Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor din intreprindere sau unitate sa primeasca o instruire suficienta si adecvata, bazata pe toate cunostintele disponibile, in special sub forma de informatii si instructiuni, referitoare la:

 1. a) riscurile potentiale pentru sanatate, inclusiv riscurile suplimentare cauzate de consumul de tutun;
 2. b) masurile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;
 3. c) cerintele de igiena;
 4. d) purtarea si utilizarea echipamentului individual de protectie;
 5. e) masurile pe care trebuie sa le ia lucratorii, in special personalul de interventie, in cazul producerii unor incidente si pentru prevenirea incidentelor.

(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:

 1. a) adaptata la evolutia riscurilor si la aparitia unor riscuri noi;
 2. b) repetata periodic, daca este necesar.

Art. 22. – Angajatorul trebuie sa informeze lucratorii cu privire la instalatiile si recipientele lor auxiliare care contin agenti cancerigeni sau mutageni, sa vegheze ca toate aceste recipiente, ambalaje si instalatii sa fie etichetate clar si lizibil si sa expuna semnele de avertizare in mod cat mai vizibil.

Art. 23. – (1) Pentru informarea lucratorilor, angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca:

 1. a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere sau unitate sa poata controla daca prevederile prezentei hotarari se aplica ori sa se poata implica in aplicarea lor;
 2. b) lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori unitate sa fie informati cat mai repede posibil asupra unei expuneri anormale, inclusiv expunerile prevazute la art. 16, asupra cauzelor acestora si asupra masurilor luate sau care trebuie luate pentru remedierea situatiei;
 3. c) sa pastreze o lista nominala actualizata a lucratorilor implicati in activitatile pentru care rezultatele evaluarii prevazute la art. 6 evidentiaza un risc pentru sanatatea sau securitatea lor, cu precizarea expunerii la care ei au fost supusi, daca aceasta informatie este disponibila;
 4. d) medicul de medicina muncii si/sau medicul de medicina generala/medicina de familie, cu competenta in medicina de intreprindere, conform legii, inspectoratul teritorial de munca si/sau autoritatea de sanatate publica judeteana ori a municipiului Bucuresti, precum si orice alta persoana responsabila cu securitatea si sanatatea in munca sa aiba acces la lista prevazuta la lit. c);
 5. e) fiecare lucrator sa aiba acces la informatiile continute in lista care il privesc personal;
 6. f) lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori unitate sa aiba acces la informatii colective care nu contin nominalizari de persoane.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din unitate trebuie sa poata controla ori sa se poata implica in aplicarea prevederilor prezentei hotarari, in special cu privire la:

 1. a) consecintele pentru securitatea si sanatatea lucratorilor legate de alegerea, purtarea si utilizarea imbracamintei sau a echipamentului individual de protectie, fara a afecta responsabilitatea angajatorului pentru stabilirea eficacitatii imbracamintei ori a echipamentului de protectie;
 2. b) masurile stabilite de angajator si la care se face referire in art. 16 alin. (1), fara a afecta responsabilitatea angajatorului de a stabili astfel de masuri.

Art. 24. – Angajatorul trebuie sa asigure consultarea si participarea lucratorilor si/sau reprezentantilor acestora la procesul de stabilire a masurilor privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea acestora la actiunea agentilor cancerigeni ori mutageni in timpul activitatii desfasurate la locul de munca, in conformitate cu prevederile sectiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.

 

CAPITOLUL III
  Dispozitii referitoare la supravegherea starii de sanatate a lucratorilor

 

   SECTIUNEA 1
Supravegherea medicala

 

Art. 25. – (1) Masurile pentru supravegherea medicala a lucratorilor pentru care rezultatul evaluarii prevazute la art. 6 evidentiaza riscuri pentru sanatatea sau securitatea lor se stabilesc in concordanta cu reglementarile Ministerului Sanatatii Publice.

(2) Masurile pentru supravegherea medicala a lucratorilor, stabilite in conformitate cu prevederile alin. (1), se asigura de catre angajator astfel incat fiecare lucrator care desfasoara activitati cu risc pentru securitatea si/sau sanatatea sa la locul de munca sa fie supus unei supravegheri medicale, atat:

 1. a) inainte de expunerea sa la actiunea agentilor cancerigeni si/sau mutageni, cat si:
 2. b) la intervale de timp regulate, dupa expunerea sa la actiunea agentilor cancerigeni si/sau mutageni.

(3) Toate aceste masuri de supraveghere medicala a lucratorilor sunt concepute astfel incat sa fie posibila aplicarea directa a masurilor specifice de igiena individuala si de medicina muncii.

(4) Daca se constata ca un lucrator prezinta manifestari clinice susceptibile a fi rezultatul expunerii la agenti cancerigeni sau mutageni, medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competenta in medicina de intreprindere poate solicita ca si alti lucratori care au suferit o expunere similara sa faca obiectul unei supravegheri medicale.

(5) In situatia prevazuta la alin. (4) angajatorul trebuie sa realizeze o noua evaluare a riscului de expunere, in conformitate cu prevederile art. 6.

Art. 26. – (1) Pentru fiecare lucrator pentru care se asigura supraveghere medicala, medicul de medicina muncii si/sau cu competenta in medicina de intreprindere trebuie sa intocmeasca un dosar medical individual.

(2) Medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competenta in medicina de intreprindere, responsabil cu supravegherea medicala, va propune masurile de protectie individuala sau masurile de prevenire care trebuie luate pentru fiecare lucrator.

Art. 27. – Lucratorii trebuie sa primeasca informatii si recomandari privind supravegherea medicala de care pot beneficia dupa incetarea expunerii.

Art. 28. – Lucratorii trebuie sa aiba acces la rezultatele supravegherii medicale care ii privesc personal.

Art. 29. – (1) Lucratorii vizati sau angajatorul pot/poate sa solicite reexaminarea rezultatelor supravegherii medicale.

(2) Costul reexaminarilor rezultatelor prevazute la alin. (1) se suporta de catre solicitant.

Art. 30. – Recomandarile pentru supravegherea medicala a lucratorilor sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare, precum si in reglementarile Ministerului Sanatatii Publice.

 

SECTIUNEA a 2-a
  Pastrarea dosarelor medicale

 

Art. 31. – Toate cazurile de cancer identificate ca rezultat al expunerii in munca la un agent cancerigen sau mutagen trebuie raportate autoritatii teritoriale de sanatate publica.

Art. 32. – (1) Lista prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. c) si dosarul medical prevazut la art. 26 alin. (1) trebuie pastrate cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii.

(2) In cazul in care intreprinderea isi inceteaza activitatea, angajatorul trebuie sa predea autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti documentele prevazute la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV
  Dispozitii finale

 

Art. 33. – (1) Pe baza informatiilor disponibile privind agentii cancerigeni sau mutageni, inclusiv a datelor stiintifice si tehnice care exista, precum si a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limita, ghidurile necesare in utilizare sau adaptarile prevazute la art. 35 alin. (2) se stabilesc/elaboreaza de o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si ai Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si din alti specialisti desemnati de acestea, dupa caz.

(2) Comisia prevazuta la alin. (1) isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.

(3) Comisia prevazuta la alin. (1), cand considera necesar si in mod fundamentat, poate propune institutiilor implicate si adoptarea altor dispozitii direct conexe.

   Art. 34. – Valorile limita prevazute la art. 1 alin. (3) si la art. 11, celelalte dispozitii direct conexe, precum si perioada specificata la art. 5 pct. 3 sunt prevazute in anexa nr. 3.

   Art. 34. Valorile-limita prevazute la art. 1 alin. (3) si la art. 11, celelalte dispozitii direct conexe, precum si perioada specificata la art. 5 pct. 3 sunt prevazute in anexele nr. 1 si 4, dupa caz, din Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Art.34 modificat de art.II pct.1 din HG 1/2012

   Art. 35. – (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

   (2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1-3 se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.

    Art. 35. (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1 si 2 se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.

    Art.35 modificat de art.II pct.2 din HG 1/2012

Art. 36. – Utilizarile pe care diferitele institutii implicate le dau informatiilor prevazute la art. 31 se tin la dispozitia Comisiei Europene.

Art. 37. – Studiile efectuate in domeniu, cu implicarea informatiilor prevazute la art. 31, precum si utilizarile prevazute la art. 36 vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Europene, la solicitarea acesteia.

Art. 38. – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei aduce la cunostinta Comisiei Europene textul dispozitiilor de drept intern adoptate in domeniul reglementat de prezenta hotarare.

Art. 39. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

 

*

 

Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei 2004/37/CE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca (a sasea directiva specifica in sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 158 din 30 aprilie 2004.

 

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
───────────────
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul integrarii europene,
Anca Daniela Boagiu

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.093.

 

   ANEXA Nr. 1

 

    TIPURI DE AGENTI
cu actiune cancerigena sau mutagena

 

 1. Lista substantelor, preparatelor si procedeelor care pot duce la aparitia cancerului

[prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) din hotarare]

 1. Fabricarea auraminei
 2. Lucrari care implica expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente in funingine, gudron de carbune sau smoala de huila
 3. Lucrari care implica expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultati la prajirea si electrorafinarea matelor de nichel
 4. Procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic
 5. Lucrari care implica expunerea la pulberi de lemn de esenta tare. O lista a tipurilor de lemn de esenta tare exista in volumul 62 al monografiilor referitoare la evaluarea riscurilor de carcinogenitate la om, intitulate „Wood Dust and Formaldehyde” – „Pulbere de lemn si formaldehida”, publicate de Centrul International de Cercetari asupra Cancerului, Lyon, 1995.
 6. Alte tipuri de actiune cancerigena

Agenti fizici:

 1. a) radiatia solara in exces;
 2. b) radiatii ionizante.

 

ANEXA Nr. 2

 

    RECOMANDARI PRACTICE
cu privire la supravegherea medicala a lucratorilor

 

 1. Medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competenta in medicina de intreprindere, responsabil cu supravegherea medicala a lucratorilor expusi la agenti cancerigeni sau mutageni, trebuie sa cunoasca bine conditiile sau imprejurarile expunerii fiecarui lucrator.
 2. Supravegherea medicala a lucratorilor trebuie asigurata in conformitate cu principiile si practicile medicinei muncii; aceasta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele masuri:
 3. a) inregistrarea antecedentelor medicale si profesionale ale fiecarui lucrator;
 4. b) anamneza;
 5. c) daca este cazul, supravegherea biologica, precum si depistarea efectelor precoce si reversibile.

Se pot decide si alte examene pentru fiecare lucrator care face obiectul unei supravegheri medicale, avandu-se in vedere cele mai recente progrese in medicina muncii.

 

ANEXA Nr. 3

 

    VALORI LIMITA NATIONALE
de expunere profesionala pentru agenti cancerigeni
(prevazute la art. 34 din hotarare)

  

  

 1. VALORI LIMITA ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALA

   

┌──────────────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────────┬──────────┬───────────┐
│                              │         │       │  Valori limita  │          │           │
│           Denumire           │EINECS1) │ CAS2) ├─────────┬───────┤Observatii│  Masuri   │
│                              │         │       │ Valori  │(ppm)4)│          │tranzitorii│
│                              │         │       │(mg/m3)3)│       │          │           │
├──────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│Benzen                        │200-753-7│71-43-2│ 3,255)  │  15)  │ piele6)  │     –     │
├──────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│Clorura de vinil monomer      │ 200-831 │75-01-4│ 7,775)  │  35)  │    –     │     –     │
├──────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│Pulberi de lemn de esenta tare│    –    │   –   │5,005)7) │   –   │    –     │     –     │
└──────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┴───────────┘
 1. ALTE VALORI LIMITA ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALA PENTRU PULBERI

   

Nr.
crt.
Denumirea substantei Valoare limita
8 ore
Observatii
1. Cuart (pulbere) 0,1 mg/m3) Fractie respirabila7)
2. Cristobalit (pulbere) 0,05 mg/m3) Fractie respirabila7)
3. Tridimit (pulbere) 0,05 mg/m3) Fractie respirabila7)
4. Azbest (amestec de fibre, inclusiv
cel care contine crisotil) (pulbere)
0,1 fibre/cm3) Fractie respirabila7)
5. Lana de sticla (pulbere) 1 fibra/cm3) Fractie respirabila7)
6. Lana de roca (pulbere) 1 fibra/cm3) Fractie respirabila7)
7. Lana de furnal (pulbere) 1 fibra/cm3) Fractie respirabila7)
8. Fibre de sticla pentru scopuri speciale 1 fibra/cm3) Fractie respirabila7)
9. Lemn (esenta moale) 5 mg/m3) Fractie totala
10. Lemn de cedru (pulberi) 0,5 mg/m3) Fractie totala


   1) EINECS: Inventarul european al produselor chimice existente (European Inventory of Existing Chemical Substances).

   2) CAS: numarul din Chemical Abstract Service.

   3) mg/m3 = miligrame pe metru cub de aer la 20▫C si 101,3 kPa (760 mm coloana de mercur).

   4) ppm = parti volumetrice pe milion, in aer (ml/m3).

   5) Masurate sau calculate prin raportare la o perioada de referinta de opt ore.

   6) Prin expunere este posibil ca la absorbtia in organism prin inhalare sa se adauge si o absorbtie cutanata.

   7) Fractie respirabila (inhalabila); daca pulberile de lemn de esenta tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea limita se aplica tuturor pulberilor de lemn prezente in amestec.

 

Anexa nr.3 abrogata de art.II pct.3 din HG 1/2012