HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 30 septembrie 2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Descarca PDF cu HOTARARE nr 1022-2002

ART. 1
(1) Prezenta hotărâre se aplica produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, nereglementate prin acte normative specifice referitoare la condiţiile de introducere pe piata a produselor, respectiv a serviciilor.
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplica produselor furnizate ca antichitati sau ca obiecte muzeistice.
(3) În sensul prezentei hotărâri, prin introducere pe piata se înţelege acţiunea de a face disponibil contra cost sau gratuit un produs nealimentar nou, folosit sau reconditionat ori serviciu, în vederea distribuirii, utilizării, respectiv prestării.
(4) Persoana responsabilă cu introducerea pe piata a produselor este producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau orice persoana fizica ori juridică, după caz.
ART. 2
Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate şi a serviciilor numai în condiţiile în care acestea nu pun în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului.
ART. 3
(1) Pentru produsele nealimentare noi şi serviciile prevăzute la art. 2 alin. (1) producătorul, respectiv prestatorul de servicii, sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, persoane juridice cu sediul în România, trebuie sa asigure, sa garanteze şi sa declare ca acestea nu periclitează viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, în situaţia în care sunt instalate, utilizate, întreţinute sau prestate, după caz, conform destinaţiei şi documentelor normative definite conform prevederilor prezentei hotărâri.
(2) În situaţia în care producătorul, prestatorul sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora nu au sediul în România, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine importatorului.
(3) Pentru produsele nealimentare folosite sau reconditionate, prevăzute la art. 2, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata.
ART. 4
(1) Se considera ca sunt respectate cerinţele referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii, securităţii muncii şi protecţiei mediului şi se admit introducerea pe piata a produselor nealimentare noi şi prestarea serviciilor numai dacă sunt însoţite de declaraţia de
conformitate întocmită pe propria răspundere de către producător, respectiv de prestatorul de servicii, ori de reprezentanţii autorizaţi ai acestora, persoane juridice cu sediul în România.
(2) În situaţia în care producătorul, prestatorul sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora nu au sediul în România, obligaţiile prevăzute la alin. (1) revin importatorului.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) referitoare la declaraţia de conformitate şi se admite introducerea pe piata a produselor care poarta marcajul european de conformitate CE prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, realizate de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
ART. 5
Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare folosite sau reconditionate numai dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate întocmită pe propria răspundere de către persoana responsabilă cu introducerea pe piata a acestora.
ART. 6
(1) Declaraţia de conformitate va mentiona documentele normative aplicabile produsului sau serviciului, după caz, prin respectarea cărora se asigura securitatea vieţii, sănătăţii, muncii şi protecţia mediului.
(2) Documentele normative prevăzute la alin. (1) pot fi standarde, specificaţii tehnice şi/sau coduri de buna practica.
(3) La solicitarea organelor de control documentele normative se prezintă în termen de 72 de ore de la solicitare, traduse în limba romana dacă este cazul.
(4) Modelul declaraţiei de conformitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se redactează în limba romana.
ART. 7
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi interzicerea introducerii pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate ori interzicerea prestării serviciilor necorespunzătoare, după caz;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 şi ale art. 6, referitoare la obligaţia ca produsele sau prestarea serviciilor sa fie însoţite de declaraţia de conformitate, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea introducerii pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate sau prestării serviciilor pana la o data stabilită de organul de control împreună cu persoana responsabilă cu introducerea pe piata, pentru eliminarea neconformitatii.
(2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.
ART. 8
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele specializate ale administraţiei publice care au atribuţii de control cu privire la introducerea pe piata a produselor şi prestarea serviciilor, în condiţiile legii.
ART. 9
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
–––––
Ministrul industriei
şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul muncii
şi solidarităţii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul apelor
şi protecţiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul pentru întreprinderile
mici şi mijlocii şi cooperatie,
Silvia Ciornei
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat
Bucureşti, 10 septembrie 2002.
Nr. 1.022.
ANEXA 1
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr. …….
Noi, …(denumirea completa a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate) ………, ……… (sediul) ……………., cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ……../…………….., asiguram, garantăm şi declaram pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, ca produsul/serviciul ……..(denumirea, tipul sau modelul, numărul
lotului, sarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)………… la care se referă aceasta declaraţie nu pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: …………..(titlul şi/sau numărul şi data publicării documentului/documentelor normativ/normative) ……………
*T*
……………….. …………………………
(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi
ştampila)
*ST*
––––